Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie"

Transkrypt

1 Nazwa jednostki prowadzącej Europejskie prawo mediów audiowizualnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, CBKE Kod u polski Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany kształcenia do wyboru - K1 Rok studiów, semestr obowiązkowy rok IV semestr VII, oraz rok V semestr IX, studia niestacjonarne, Prawo prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych Dr Dariusz Adamski konwersatorium 8 godzin Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u Celem u jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie 1. Rozwój europejskiego prawa mediów audiowizualnych 2. Prawo pierwotne w dziedzinie mediów audiowizualnych 3. Dyrektywa o telewizji bez granic podstawowe instytucje i stosowanie 4. Audiowizualne usługi medialne 5. Orzecznictwo ETS O. Castendyk, E. Dommering, A. Scheuer, European Media Law, Kluwer Law International 2008

2 Wykaz literatury uzupełniającej

3 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Europejskie prawo konkurencji Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, CBKE K polski kształcenia do wyboru Rok studiów, semestr prowadzącej obowiązkowy IV rok VII semestr oraz V rok IX-semestr, studia niestacjonarne, Prawo Dr Dariusz Adamski konwersatorium Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 godzin Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u Celem u jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa konkurencji zaliczenie 1. Podstawowe konstrukcje: siła rynkowa, bariery wejścia, rynki właściwe; 2. Praktyki antykonkurencyjne: kartele, nadużycie pozycji dominującej, 3. Porozumienia wpływające na konkurencję: wertykalne, dotyczące transferu technologii, specjalizacyjne i badawczorozwojowe; 4. Kontrola koncentracji; 5. Ramy instytucjonalne i instrumenty ochrony konkurencji 1. P. Craig, G. de Búrca, EU Law: Text, Cases and Materials, OUP Oxford 2007; 4 edition 2. S. Bishop, M. Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurment, Sweet&Maxwell 2002, 2 edition 3. P. Roth QC, V. Rose, Bellamy & Child: European Community Law of Competition, OUP Oxford 2009; 6 edition 4. A. Jones, B. Sufrin, EC Competition Law: Text, Cases & Materials, OUP Oxford 2007; 3 edition Wykaz literatury uzupełniającej

4 Nazwa jednostki prowadzącej Europejskie prawo prywatne międzynarodowe Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, IPC Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany polski kształcenia do wyboru - K1 Rok studiów, semestr prowadzącej obowiązkowy IV NSP (Z), oraz V NSP (Z), studia niestacjonarne, Prawo Prof. Dr hab. Jacek Gołaczyński ćwiczenia - Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 godzin Założenie i cele u Celem u jest przedstawienie norm kolizyjnych w europejskim prawie prywatnym międzynarodowym, czyli Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 r., rozporządzeniu Rzym I o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, rozporządzeniu Rzym II o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych oraz zawartych w innych aktach prawa Wspólnot Europejskich Forma i warunki zaliczenia u zaliczenie konwersatorium ustne lub referat pisemny Regulacje prawnokolizyjne w prawie Wspólnot Europejskich. - J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2008, wyd. 2 - M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa M. Świerczyński, Delikty internetowe, Warszawa M. Wojewoda, Zakres statutu kontraktowego, Warszawa 2007 Wykaz literatury uzupełniającej

5 Ewolucja europejskich instrumentów prawnych w kształtowaniu własności rolniczej Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Cywilnego Kod u język polski Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany kształcenie do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku Rok studiów, semestr studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 7 (IV rok), semestr 9 (V rok), Prawo prowadzącej dr Elżbieta Klat - Górska Ćwiczenia Analiza materiału normatywnego, prezentacja poglądów doktryny i judykatury, przykłady rozwiązywania zadań praktycznych. Przed rozpoczęciem zajęć student powinien opanować podstawy prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa proceduralnego administracyjnego i cywilnego. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 Założenia i cele u Celem kształcenia jest przedstawienie studentom podstawowych regulacji prawnych obowiązujących w UE oraz w poszczególnych wybranych krajach europejskich (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska) oraz wskazanie prawidłowości w ewolucji instrumentów prawnych w kształtowaniu własności rolniczej. Forma i warunki zaliczenia u Praca pisemna (referat) na wskazany przez prowadzącego temat oraz odpowiedź ustna. 1. Charakterystyka własności rolniczej w wybranych europejskich systemach prawnych. Przedmiot prawa własności. 2. Modele prawnych instrumentów polityki rolnej zarys. 3. Źródła prawa; znaczenie społeczno gospodarcze własności rolniczej. 4. Obrót nieruchomościami rolnymi. 5. Struktury gospodarcze publicznej własności rolniczej. 6. Rola agencji interwencyjnych oraz instrumentów prawnofinansowych i ubezpieczeń w kształtowaniu własności rolniczej. 1. Prawo rolne, pod red. A. Stelmachowskiego, wyd. IV, Warszawa A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2006.

6 Wykaz literatury uzupełniającej 3. A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Białystok Prawo rolne, A. Oleszko (red.), wyd. III, Warszawa M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce, Warszawa W. Radecki, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz. Warszawa 2009, wyd E. Kremer, Zasady nabywania rent strukturalnych - zagadnienia wybrane, Rej. 2009, nr A. Lichorowicz, Regulacja obrotu gruntami rolnymi według ustawy z 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr E. Klat Górska, Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, cz. I, Rej. 2004, nr 5, cz. II, Rej. 2004, nr A. Doliwa, Ustawowe powiernictwo wykonywania własności państwowej na przykładzie AWRSP, Studia Praw. 2003, nr K. Stefańska, Umowa z następcą o przeniesienie własności gospodarstwa rolnego, Przegląd Sądowy 1993, nr E. Drozd, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z następcą, Rej. 1991, nr 3.

7 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Rok studiów, semestr prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych Podatki i opłaty samorządowe Katedra Prawa Finansowego Polski do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku V/IX oraz IV/VII SSP studia niestacjonarne, prawo Prof. Dr hab.wiesława Miemiec, dr Rafał Kowalczyk Wykład Zaliczony - finanse publiczne i prawo finansowe. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. 8 Założenie i cele u Celem wykładu jest przedstawienie systemu finansów samorządowych. W szczególności analizowane będą zagadnienia dotyczące struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zasad gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków, jak również zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Forma i warunki zaliczenia zaliczenie u Treści merytoryczne u 1. Pojęcie, zakres i funkcje prawa finansów samorządu terytorialnego. 2. Źródła prawa finansów samorządu terytorialnego. 3. Prawna forma organizacji gospodarki budżetowej j.s.t. 4. Procedura budżetowa z uwzględnieniem opracowywania, uchwalania, uszczegółowienia oraz wykonania budżetów j.s.t. a także kontroli ich wykonywania. 5. Zasady i tryb odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 6. Zasady i kryteria podziału dochodów pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym. Roszczenie jednostek samorządu terytorialnego wobec państwa a dochody transferowe. 7. Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polscedochody własne. 8. Dochody transferowe przekazywane z budżetu państwa. 9. Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego. 10. Sposoby wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Szwecji, Holandii i Niemiec. 11. Dług publiczny a deficyt budżetów j.s.t.. Pojęcie i źródła finansowania deficytu w finansach samorządowego. 12. Konsekwencje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w sferze finansów samorządu terytorialnego. 13. Forma i tryb pozyskiwania środków z Unijnych Funduszy Akcesyjnych i Funduszu Spójności. 14. Nadzór nad finansami jednostek samorządu terytorialnego- zadania red. W. Miemiec, Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 2006, Wrocław 2006.

8 Wykaz literatury uzupełniającej Finanse samorządowe 2006 r. pod red. C. Kosikowskiego

9 Nazwa jednostki prowadzącej Polityka ekonomiczna Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Polityki Gospodarczej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Grupa kształcenia do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku Rok studiów, semestr, kierunek, forma studiów IV i V / zimowy letni /Prawo / forma: niestacjonarna - zaoczna prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych Adiunkt dr Sebastian Jakubowski Konwersatorium Brak 8h Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u Celem wykładu jest analiza roli państwa w gospodarce oraz określenie granic aktywnego oddziaływania tego podmiotu. Wiele uwagi poświęcone będzie nowemu ujęciu funkcji państwa w sferze społecznej w okresie przekształceń systemowych, a także znaczeniu zadań państwa w zakresie reform instytucjonalnych, tj. związanych z tworzeniem porządku ekonomicznego w transformującej się gospodarce. Ocenianie ciągłe oraz zaliczenie ustne. Transformacja gospodarcza. Prywatyzacja. Polityka pieniężna. Polityka budżetowa. Polityka antyinflacyjna. Regulowanie rynku pracy. Polityka dochodowo - cenowa. Polityka gospodarcza, B.Winiarski (red.), Warszawa 2003 r.; Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, (red.) U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 r. Wykaz literatury uzupełniającej Leksykon polityki gospodarczej pod red. U.Kaliny-Prasznic, Kraków 2005 r.; N. Acocella Zasady polityki gospodarczej, PWN Warszawa 2002 r.

10 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u K 1 Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Prawo i etyka w medycynie Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego polski kształcenie do wyboru Rok studiów, semestr prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku V/IX oraz IV/VII SSP studia niestacjonarne, prawo dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska konwersatorium Warunkiem uczestnictwa jest zdanie egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego, prawa cywilnego i prawa karnego Założenie i cele u Założeniem i celem u jest prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu prawa medycznego oraz regulacji etycznych obowiązujących w tej materii w perspektywie prawa międzynarodowego i krajowego. Chodzi również o wskazanie wzajemnych relacji między systemem prawnym i etycznym i wynikajacych z tego konsekwencji dla wykładni zagadnień objętych terminem "prawo medyczne". Forma i warunki zaliczenia u Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest opanowanie wiedzy teoretycznej podanej w zakresie merytorycznym oraz wykazanie swobody w poruszaniu się po regulacjach prawnoetycznych w medycyne. Zaliczenie u polega na aktywnym udziale studenta w zajęciach: przygotowanie zagadnień wg wskazówek prowadzącego, udział w dyskusji oraz na pisemnym opracowaniu zagadnienia zaproponowanego przez prowadzącego Treść u obejmuje: źródła prawa medycznego, prawa pacjenta, obowiązki lekarza i personelu medycznego, relacje między prawem a etyką i deontologią lekarską, standardy wykonywania zawodu lekarza, odpowiedzialność lekarza.wszystkie te problemy ujęte są w perspektywie prawa międzynarodowego i krajowego oraz w sferze etycznej. L. Kubicki (red.), Prawo medyczne Wrocław 2003, M.Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005 Wykaz literatury uzupełniającej M.Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001

11 Nazwa jednostki prowadzącej Prawo konfliktów zbrojnych Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany polski grupa kształcenia do wyboru Rok studiów, semestr prowadzącej obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 7 (IV rok), semestr 9 (Vrok), Prawo dr Elżbieta Karska dr Barbara Mielnik konwersatorium Należy wskazać y wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi oraz zakres wiadomości / kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki u Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 Liczba punktów ECTS Założenie i cele u 3 ECTS Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego pubilcznego z uwzględnieniem specyficznej dzidziny jaką jest prawo mające zastosowanie podczas konfliktu zbrojnego. Forma i warunki zaliczenia u Zaliczenie nastepuje w formie pracy pisemnej na uzgodniony z wykładowcą temat oraz poprzez udział w dyskusjach w czasie zajęć. Istota konfliktów zbrojnych i ich rodzaje, kształtowanie się zasad międzynarodowego prawa wojennego, wyłączenia niektórych form wali zbrojnej, ogólne zasady ograniczające walkę zbrojną, zakazane metodi i środki walki, zagadnienie rozbrojenia, neutralność w konfliktach zbrojnych, odpowiedzialność za naruszenia prawa konfliktów zbrojnych. 1. T. Leśko, Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990, 2. M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienie i redakcja: M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2003, 3. T. Jasudowicz, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Rekonstrukcja międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 1997, 4. M. Flemming, Jeńcy wojenni: Studium prawno-historyczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, 5. K. Słaboń, Sytuacja jeńców wojennych w konflikcie iracko-irańskim ( ), Warszawa 2001, 6. D. Bugajski, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, Gdynia 2008, 7. J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, Wykaz literatury uzupełniającej 1. E. Karska, Odpowiedzialność państwa za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, 2. R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1982, 3. De Mulinen F., Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994,

12 Nazwa jednostki prowadzącej Prawo obrotu wierzytelnościami Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławkiego, Istytut Prawa Cywilnego, Zakłąd Prawa Cywilnegi i Miedzynarodowego Prywatnego Kod u K-1 Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany polski kształcenie do wyboru Rok studiów, semestr prowadzącej obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku 7/IV lub 9/V - niestacjonarne studia prawa - zaoczne dr Wojciech Dubis konwersatorium bez wymagań wstępnych Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u prezentacja praktycznych form zastosowania instytucji obrotu wierzytelnościami przedstawienie pracy semestralnej obejmującej analizę wybranego zagadnienia z p. 15 powyżej, z uwzględnieniem prezentacji poglądów doktryny i orzecznictwa Pojęcie i rodzaje wierzytelności. Wierzytelność jako obrotu prawnego. Rodzaje czynności obrotu wierzytelnościami. Przelew wierzytelności jako konstrukcja podstawowa obrotu wierzytelnościami. Przelew wierzytelności przyszłych. Skutki przelewu wierzytelności w stosunku cedent - cesjonariusz, cedent -dłużnik, cesjonariusz - dłużnik przelewanej wierzytelności. Wartość ekonomiczna wierzytelności jako u obrotu - ryzyko gospodarcze związane z nabyciem wierzytelności. Obrót wierzytelnościami jako instrument finansowania działalności gospodarczej. Faktoring. Forfaiting. Przelew na zabezpieczenie. Ograniczenia prawne obrotu wierzytelnościami. Przelew wierzytelności wobec konsumentów. Obrót wierzytelnościami a zagadnienia ochrony danych osobowych i dóbr osobistych. Obrót wierzytelnościami w praktyce bankowej. Wykaz literatury uzupełniającej J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2004, K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990, F. Zoll, M. Chudzik, I. Karasek, K. Korus, M. Olczyk, M. Porzycki, Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2006, M. Barowicz, Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne, Warszawa 2009 J. Grzywacz, Faktoring, Warszawa 2005, K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Warszawa 2006, K. Kruczalak, Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, Warszawa 1997, W. Kurowski, Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2005, I. Heropolitańska, P. Kawaler, A. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Warszawa 2000, L. Stecki, Faktoring, Toruń 1994, L. Stecki, Forfaiting, Toruń 1994, R. Kowalski, Opodatkowanie - obrót wierzytelnościami, windykacja, Warszawa 2007

13 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Rok studiów, semestr prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 Założenie i cele u Sądownictwo międzynarodowe symulacje postępowań (International Law Moot Court Competitions) Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego język polski kształcenie do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 7 (IV rok), semestr 9 (Vrok), Prawo dr Artur Kozłowski konwersatorium, 15 tygodni, 2 h w rytmie dwutygodniowym. prawo międzynarodowe publiczne (w tym pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych). Wskazana przynajmniej bierna znajomość języka obcego (angielski, francuski, hiszpański). Celem konwersatorium jest przedstawienie różnorodnych form sądownictwa międzynarodowego, jego specyficznych cech, ukazanie roli, jaką odgrywa ono w urzeczywistnianiu zobowiązań międzynarodowych oraz ocena wpływu na rozwój prawa międzynarodowego. Cel realizowany w warunkach symulacji postępowań przed sądami międzynarodowymi organizowanych w formule międzynarodowych konkursów. Forma i warunki zaliczenia u Zaliczenie pisemne. Przygotowanie na piśmie tez memoriału bądź kontrmemoriału stron w hipotetycznym postępowaniu. I. Prezentacja międzynarodowych konkursów mających za swój symulacje postępowań przed sądami międzynarodowymi: Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau; Foreign Direct Investment International Moot Competition ; ICC Trial Competition; International Environmental Moot Court Competition; Jean Pictet Competition; Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition; Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition; Concours européen des Droits de l'homme René Cassino; Telders International Law Moot Court Competition; Willem C. Vis International Commercial Arbitration; Inter-American Human Rights Moot Court Competition; Frankfurt Investment Arbitration Moot Court; Central and Eastern European Moot Court Competition. II. Analizowanie przykładowych kazusów pod kątem następujących problemów 1. Spór międzynarodowy; 2. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych; 3. Formy sądownictwa międzynarodowego; 4. Podstawy funkcjonowania i wyrokowania; 5. Struktura organizacyjna sądów międzynarodowych; 6. Zdolność procesowa; 7. Kompetencje owe; 8. Zagadnienia proceduralne (postępowanie); 9. Formy rozstrzygnięć i ich charakter prawny; 10. Realizacja orzeczeń. - powyższe zagadnienia są obrazowane na przykładzie: Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, Stałego Trybunału Arbitrażowego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Międzynarodowego Trybunału Karnego, systemu rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) oraz Międzynarodowej Izby Gospodarczej (ICC). III. Formułowanie stanowiska stron w symulowanych postępowaniach;

14 R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych, , Warszawa 1974; M. Iwanejko, Spory międzynarodowe. Studium prawnopolityczne, Warszawa 1976; M. Iwanejko, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Kraków 1974; A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford 1999; A. Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katowice 1997; J. Collier, V. Lowe, The Settlement of Disputes in International Law. Institutions and Procedures, Oxford 1999; S. Eitel, The Law of the Sea Tribunal: Its Status and Scope of Jurisdiction, (w:) ZaoRV 1995; T. Gebrehana, Arbitration. An Element of International Law, Stokholm 1984; P. Pescatore, Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement, 1997; S. Rosenne, The Law and Practice oh the International Court of Justice, wyd. 3, Dordrecht 1997; R. Szafarz, Obowiązkowa jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 1991; A. Wyrozumska, Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, (w:) Przegląd Prawa Europejskiego, 2 (6) 1999; Ph. Sands, R. Mackenzie, Y. Shany, Manual of International Courts and Tribunals, Londyn - Dublin Wykaz literatury uzupełniającej

15 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Rok studiów, semestr prowadzącej WYKŁADNIA I ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII TEORII I FILOZOFII PRAWA JĘZYK POLSKI GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA DO WYBORU KATEDRA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DO ZALICZENIA SEMESTRU / ROKU IV (7), V (P) PRAWO STUDIA NIESTACJONARNE DR WIOLETTA JEDLECKA KONWERSATORIUM 1. Przedmiot bazuje na wyłożonym studentom kursie podstaw prawoznawstwa. 2. Studenci po wymienionym kursie powinni już znać takie rudymentarne pojęcia jak przepis czy norma prawna, ich klasyfikacje, pojęcie wykładni prawa oraz podstawowe metody wykładni oraz ich klasyfikację, a także powinni orientować się jakie są formy tworzenia prawa i czym one się charakteryzują. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Założenie i cele u 8 H Cele u: 1. Przedstawienie ogólnego rozumienia wykładni w polskiej teorii prawa 2. Analiza podstawowych rodzajów wykładni prawa 3. Klasyfikacja wykładni prawa europejskiego 4. Pojmowanie źródeł prawa w teorii prawa 5. Ukazanie specyfiki źródeł prawa europejskiego Student po odbyciu zajęć pownien rozpoznać metody wykładni jakimi posłużył się ETS wydając konktrentne orzeczenia. Ponadto pownien znać poszczególne źródła prawa europejskiego, ich specyficzne cechy oraz skuteczność w prawie wewnętrznym państw członkowskich UE. Forma i warunki zaliczenia u Forma pisemna - Kazus oraz analiza wybranego orzeczenia ETS w zakresie źródeł prawa I. Teorie oraz koncepcje wykładni prawa 1. Rozumienie wykładni na gruncie teorii prawa 2. Koncepcje wykładni w prawie polskim

16 3. Rodzaje wykładni prawa II. Analiza orzecznictwa ETS w zakresie rodzajów wykładni prawa III. Klasyfikacja wykładni prawa europejskiego 1. Kryteria klasyfikacji 2. Ogólne zasady wykładni 3. Autonomiczna wykładnia pojęć prawa europejskiego IV. Ogólna charakterystyka źródeł prawa 1. Tworzenie prawa 2. Pojmowanie źródeł prawa V. Charaktarystyka źródeł prawa wspólnotowego 1. Pierwotne prawo wspólnotowe 2. Wtórne źródła prawa wspólnotowego 3. Umowy Wspólnoty i państw członkowskich a) umowy międzynarodowe Wspólnoty b) umowy międzynarodowe mieszane c) umowy międzyynarodowe państw członkowskich d) akty przedstawicieli państw członkowskich zebranych w Radzie UE 5. Zasady ogólne prawa wspólnotowego M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002 A. Bator, Wł. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006 J. Helios, Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie TS, Wrocław 2002 W. Jedlecka, Dyrektywy WE a prawo wewnętrzne, Wrocław 2002 A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007 Wykaz literatury uzupełniającej Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstw a, Warszawa 1980 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Tom I, Warszawa 2003 Z. Pulka, Podstawy prawa. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2008 Z. Pulka (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, seria wydawnicza PWSZ, Legnica 2009

17 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Wykładnia prawa europejskiego gospodarczego Katedra Teorii i Filozofii Prawa Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Rok studiów, semestr prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych Język polski Kształcenia do wyboru Obowiązkowy do zaliczenia semestru SNP IV semestr 7 SNP V semestr 9 Dr Joanna Helios Konwersatorium Podstawowe wiadomości z zakresu wstępu do prawoznawstwa i prawa europejskiego Konwersatorium 8 godzin Założenie i cele u Efektem ma być nabycie umiejętności przez studenta w zakresie: 1. Przedstawiania ogólnego rozumienia wykładni w polskiej teorii prawa. 2. Analizy podstawowych rodzajów wykładni prawa. 3. Klasyfikacji wykładni prawa europejskiego. 4.Wykładni prawa europejskiego gospodarczego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Forma i warunki zaliczenia u Kazus z zakresu wykładni prawa europejskiego - praca grupowa i indywidualna na zajęciach ćwiczenie praktyczne Analiza orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach gospodarczych aplikacja praktyczna założeń teoretycznoprawnych I. Teorie oraz koncepcje wykładni prawa 1. Rozumienie wykładni na gruncie teorii prawa.

18 2. Koncepcje wykładni w prawie polskim. 3. Rodzaje wykładni prawa. II. Analiza orzecznictwa ETS w zakresie rodzajów wykładni prawa. III. Klasyfikacja wykładni prawa europejskiego. 1. Kryteria klasyfikacji. 2. Ogólne zasady wykładni. 3. Autonomiczna wykładnia pojęć prawa europejskiego. IV Tworzenie i stosowanie prawa gospodarczego. 1. Źródła prawa i metody integracji. 2. Wzajemne uznanie, harmonizacja, substytucja. 3. Procesy decyzyjne. 4. Zasada efektywności i zasada legalizmu. 5. Autonomia proceduralna państw członkowskich. 6. Prymat prawa wspólnotowego. 7. Bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego. V Swobody gospodarcze w orzecznictwie interpretacyjnym Sądu luksemburskiego. 1. Swobodny przepływ towarów. 2. Swoboda przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz przepływu kapitału i płatności. 3. Prawo spółek i koncernów jako związane z e swobodami. VI Europejskie prawo prywatne. VII Sfera publiczna a sfera prywatna. Wykaz literatury uzupełniającej J. Helios, Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliowości, Wrocław 2002; A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca: Z. Brodecki, S. Gołębiewski, O. Hołub, B. Jeliński, T. Kozłowski, J. Kruczalak Jankowska, A. Machnikowska, A. Rochowicz, W. Sędzicki, A. Stępniak, M. Szpunar, M. Wołoszyk, Wolność gospodarcza, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.

19 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

20 Nazwa jednostki prowadzącej Zobowiązania podatkowe Katedra Prawa Finansowego Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany polski Grupa kształcenia do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku Rok studiów, semestr studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 7 (IV rok), semestr 9 (Vrok), Prawo prowadzącej dr Andrzej Huchla Konwersatorium; zajęcia 2-godzinne co drugi tydzień Zdany egzamin z Prawa finansowego w sem. VIII Liczba godzin zajęć dydaktycznych Konwersatorium godzin 8 Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u Wykaz literatury uzupełniającej Przedstawienie, w zakresie wykraczającym poza kurs Prawa finansowego, konstrukcji prawnych odnoszących się do zobowiązań podatkowych. Nabycie umiejętności posługiwania się przepisami w konkretnych sytuacjach. Zaliczenie na podstawie oceniania ciągłego uwzględniającego obecności i aktywność na zajęciach. Pojęcie zobowiązania podatkowego. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2009 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2009 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2010, Wrocław 2010 S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2008 C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, S. Presnarowicz, P. Pietrasz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Koniec bytu osoby fizycznej: - śmierć, - uznanie za zmarłego, - sądowe stwierdzenie zgonu. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Pojęcie rzeczy i ich

Koniec bytu osoby fizycznej: - śmierć, - uznanie za zmarłego, - sądowe stwierdzenie zgonu. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Pojęcie rzeczy i ich Nazwa kursu Prawo cywilne z umowami w administracji Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Administracja / administracja publiczna / III Punkty ECTS 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Europeistyka Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

I S T O T A H A R M O N I Z A C J I P O D A T K O W E J

I S T O T A H A R M O N I Z A C J I P O D A T K O W E J I S T O T A H A R M O N I Z A C J I P O D A T K O W E J ANNA JELEŃSKA Problematyka harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej doczekała się bogatej literatury, lecz w niewielkim tylko stopniu uściśleń

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo