Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie"

Transkrypt

1 Nazwa jednostki prowadzącej Europejskie prawo mediów audiowizualnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, CBKE Kod u polski Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany kształcenia do wyboru - K1 Rok studiów, semestr obowiązkowy rok IV semestr VII, oraz rok V semestr IX, studia niestacjonarne, Prawo prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych Dr Dariusz Adamski konwersatorium 8 godzin Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u Celem u jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie 1. Rozwój europejskiego prawa mediów audiowizualnych 2. Prawo pierwotne w dziedzinie mediów audiowizualnych 3. Dyrektywa o telewizji bez granic podstawowe instytucje i stosowanie 4. Audiowizualne usługi medialne 5. Orzecznictwo ETS O. Castendyk, E. Dommering, A. Scheuer, European Media Law, Kluwer Law International 2008

2 Wykaz literatury uzupełniającej

3 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Europejskie prawo konkurencji Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, CBKE K polski kształcenia do wyboru Rok studiów, semestr prowadzącej obowiązkowy IV rok VII semestr oraz V rok IX-semestr, studia niestacjonarne, Prawo Dr Dariusz Adamski konwersatorium Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 godzin Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u Celem u jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa konkurencji zaliczenie 1. Podstawowe konstrukcje: siła rynkowa, bariery wejścia, rynki właściwe; 2. Praktyki antykonkurencyjne: kartele, nadużycie pozycji dominującej, 3. Porozumienia wpływające na konkurencję: wertykalne, dotyczące transferu technologii, specjalizacyjne i badawczorozwojowe; 4. Kontrola koncentracji; 5. Ramy instytucjonalne i instrumenty ochrony konkurencji 1. P. Craig, G. de Búrca, EU Law: Text, Cases and Materials, OUP Oxford 2007; 4 edition 2. S. Bishop, M. Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurment, Sweet&Maxwell 2002, 2 edition 3. P. Roth QC, V. Rose, Bellamy & Child: European Community Law of Competition, OUP Oxford 2009; 6 edition 4. A. Jones, B. Sufrin, EC Competition Law: Text, Cases & Materials, OUP Oxford 2007; 3 edition Wykaz literatury uzupełniającej

4 Nazwa jednostki prowadzącej Europejskie prawo prywatne międzynarodowe Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, IPC Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany polski kształcenia do wyboru - K1 Rok studiów, semestr prowadzącej obowiązkowy IV NSP (Z), oraz V NSP (Z), studia niestacjonarne, Prawo Prof. Dr hab. Jacek Gołaczyński ćwiczenia - Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 godzin Założenie i cele u Celem u jest przedstawienie norm kolizyjnych w europejskim prawie prywatnym międzynarodowym, czyli Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 r., rozporządzeniu Rzym I o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, rozporządzeniu Rzym II o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych oraz zawartych w innych aktach prawa Wspólnot Europejskich Forma i warunki zaliczenia u zaliczenie konwersatorium ustne lub referat pisemny Regulacje prawnokolizyjne w prawie Wspólnot Europejskich. - J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2008, wyd. 2 - M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa M. Świerczyński, Delikty internetowe, Warszawa M. Wojewoda, Zakres statutu kontraktowego, Warszawa 2007 Wykaz literatury uzupełniającej

5 Ewolucja europejskich instrumentów prawnych w kształtowaniu własności rolniczej Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Cywilnego Kod u język polski Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany kształcenie do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku Rok studiów, semestr studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 7 (IV rok), semestr 9 (V rok), Prawo prowadzącej dr Elżbieta Klat - Górska Ćwiczenia Analiza materiału normatywnego, prezentacja poglądów doktryny i judykatury, przykłady rozwiązywania zadań praktycznych. Przed rozpoczęciem zajęć student powinien opanować podstawy prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa proceduralnego administracyjnego i cywilnego. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 Założenia i cele u Celem kształcenia jest przedstawienie studentom podstawowych regulacji prawnych obowiązujących w UE oraz w poszczególnych wybranych krajach europejskich (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska) oraz wskazanie prawidłowości w ewolucji instrumentów prawnych w kształtowaniu własności rolniczej. Forma i warunki zaliczenia u Praca pisemna (referat) na wskazany przez prowadzącego temat oraz odpowiedź ustna. 1. Charakterystyka własności rolniczej w wybranych europejskich systemach prawnych. Przedmiot prawa własności. 2. Modele prawnych instrumentów polityki rolnej zarys. 3. Źródła prawa; znaczenie społeczno gospodarcze własności rolniczej. 4. Obrót nieruchomościami rolnymi. 5. Struktury gospodarcze publicznej własności rolniczej. 6. Rola agencji interwencyjnych oraz instrumentów prawnofinansowych i ubezpieczeń w kształtowaniu własności rolniczej. 1. Prawo rolne, pod red. A. Stelmachowskiego, wyd. IV, Warszawa A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2006.

6 Wykaz literatury uzupełniającej 3. A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Białystok Prawo rolne, A. Oleszko (red.), wyd. III, Warszawa M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce, Warszawa W. Radecki, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz. Warszawa 2009, wyd E. Kremer, Zasady nabywania rent strukturalnych - zagadnienia wybrane, Rej. 2009, nr A. Lichorowicz, Regulacja obrotu gruntami rolnymi według ustawy z 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr E. Klat Górska, Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, cz. I, Rej. 2004, nr 5, cz. II, Rej. 2004, nr A. Doliwa, Ustawowe powiernictwo wykonywania własności państwowej na przykładzie AWRSP, Studia Praw. 2003, nr K. Stefańska, Umowa z następcą o przeniesienie własności gospodarstwa rolnego, Przegląd Sądowy 1993, nr E. Drozd, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z następcą, Rej. 1991, nr 3.

7 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Rok studiów, semestr prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych Podatki i opłaty samorządowe Katedra Prawa Finansowego Polski do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku V/IX oraz IV/VII SSP studia niestacjonarne, prawo Prof. Dr hab.wiesława Miemiec, dr Rafał Kowalczyk Wykład Zaliczony - finanse publiczne i prawo finansowe. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. 8 Założenie i cele u Celem wykładu jest przedstawienie systemu finansów samorządowych. W szczególności analizowane będą zagadnienia dotyczące struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zasad gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków, jak również zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Forma i warunki zaliczenia zaliczenie u Treści merytoryczne u 1. Pojęcie, zakres i funkcje prawa finansów samorządu terytorialnego. 2. Źródła prawa finansów samorządu terytorialnego. 3. Prawna forma organizacji gospodarki budżetowej j.s.t. 4. Procedura budżetowa z uwzględnieniem opracowywania, uchwalania, uszczegółowienia oraz wykonania budżetów j.s.t. a także kontroli ich wykonywania. 5. Zasady i tryb odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 6. Zasady i kryteria podziału dochodów pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym. Roszczenie jednostek samorządu terytorialnego wobec państwa a dochody transferowe. 7. Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polscedochody własne. 8. Dochody transferowe przekazywane z budżetu państwa. 9. Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego. 10. Sposoby wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Szwecji, Holandii i Niemiec. 11. Dług publiczny a deficyt budżetów j.s.t.. Pojęcie i źródła finansowania deficytu w finansach samorządowego. 12. Konsekwencje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w sferze finansów samorządu terytorialnego. 13. Forma i tryb pozyskiwania środków z Unijnych Funduszy Akcesyjnych i Funduszu Spójności. 14. Nadzór nad finansami jednostek samorządu terytorialnego- zadania red. W. Miemiec, Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 2006, Wrocław 2006.

8 Wykaz literatury uzupełniającej Finanse samorządowe 2006 r. pod red. C. Kosikowskiego

9 Nazwa jednostki prowadzącej Polityka ekonomiczna Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Polityki Gospodarczej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Grupa kształcenia do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku Rok studiów, semestr, kierunek, forma studiów IV i V / zimowy letni /Prawo / forma: niestacjonarna - zaoczna prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych Adiunkt dr Sebastian Jakubowski Konwersatorium Brak 8h Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u Celem wykładu jest analiza roli państwa w gospodarce oraz określenie granic aktywnego oddziaływania tego podmiotu. Wiele uwagi poświęcone będzie nowemu ujęciu funkcji państwa w sferze społecznej w okresie przekształceń systemowych, a także znaczeniu zadań państwa w zakresie reform instytucjonalnych, tj. związanych z tworzeniem porządku ekonomicznego w transformującej się gospodarce. Ocenianie ciągłe oraz zaliczenie ustne. Transformacja gospodarcza. Prywatyzacja. Polityka pieniężna. Polityka budżetowa. Polityka antyinflacyjna. Regulowanie rynku pracy. Polityka dochodowo - cenowa. Polityka gospodarcza, B.Winiarski (red.), Warszawa 2003 r.; Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, (red.) U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 r. Wykaz literatury uzupełniającej Leksykon polityki gospodarczej pod red. U.Kaliny-Prasznic, Kraków 2005 r.; N. Acocella Zasady polityki gospodarczej, PWN Warszawa 2002 r.

10 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u K 1 Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Prawo i etyka w medycynie Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego polski kształcenie do wyboru Rok studiów, semestr prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku V/IX oraz IV/VII SSP studia niestacjonarne, prawo dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska konwersatorium Warunkiem uczestnictwa jest zdanie egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego, prawa cywilnego i prawa karnego Założenie i cele u Założeniem i celem u jest prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu prawa medycznego oraz regulacji etycznych obowiązujących w tej materii w perspektywie prawa międzynarodowego i krajowego. Chodzi również o wskazanie wzajemnych relacji między systemem prawnym i etycznym i wynikajacych z tego konsekwencji dla wykładni zagadnień objętych terminem "prawo medyczne". Forma i warunki zaliczenia u Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest opanowanie wiedzy teoretycznej podanej w zakresie merytorycznym oraz wykazanie swobody w poruszaniu się po regulacjach prawnoetycznych w medycyne. Zaliczenie u polega na aktywnym udziale studenta w zajęciach: przygotowanie zagadnień wg wskazówek prowadzącego, udział w dyskusji oraz na pisemnym opracowaniu zagadnienia zaproponowanego przez prowadzącego Treść u obejmuje: źródła prawa medycznego, prawa pacjenta, obowiązki lekarza i personelu medycznego, relacje między prawem a etyką i deontologią lekarską, standardy wykonywania zawodu lekarza, odpowiedzialność lekarza.wszystkie te problemy ujęte są w perspektywie prawa międzynarodowego i krajowego oraz w sferze etycznej. L. Kubicki (red.), Prawo medyczne Wrocław 2003, M.Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2005 Wykaz literatury uzupełniającej M.Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001

11 Nazwa jednostki prowadzącej Prawo konfliktów zbrojnych Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany polski grupa kształcenia do wyboru Rok studiów, semestr prowadzącej obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 7 (IV rok), semestr 9 (Vrok), Prawo dr Elżbieta Karska dr Barbara Mielnik konwersatorium Należy wskazać y wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi oraz zakres wiadomości / kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki u Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 Liczba punktów ECTS Założenie i cele u 3 ECTS Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego pubilcznego z uwzględnieniem specyficznej dzidziny jaką jest prawo mające zastosowanie podczas konfliktu zbrojnego. Forma i warunki zaliczenia u Zaliczenie nastepuje w formie pracy pisemnej na uzgodniony z wykładowcą temat oraz poprzez udział w dyskusjach w czasie zajęć. Istota konfliktów zbrojnych i ich rodzaje, kształtowanie się zasad międzynarodowego prawa wojennego, wyłączenia niektórych form wali zbrojnej, ogólne zasady ograniczające walkę zbrojną, zakazane metodi i środki walki, zagadnienie rozbrojenia, neutralność w konfliktach zbrojnych, odpowiedzialność za naruszenia prawa konfliktów zbrojnych. 1. T. Leśko, Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990, 2. M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienie i redakcja: M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2003, 3. T. Jasudowicz, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Rekonstrukcja międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 1997, 4. M. Flemming, Jeńcy wojenni: Studium prawno-historyczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, 5. K. Słaboń, Sytuacja jeńców wojennych w konflikcie iracko-irańskim ( ), Warszawa 2001, 6. D. Bugajski, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, Gdynia 2008, 7. J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, Wykaz literatury uzupełniającej 1. E. Karska, Odpowiedzialność państwa za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, 2. R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1982, 3. De Mulinen F., Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994,

12 Nazwa jednostki prowadzącej Prawo obrotu wierzytelnościami Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławkiego, Istytut Prawa Cywilnego, Zakłąd Prawa Cywilnegi i Miedzynarodowego Prywatnego Kod u K-1 Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany polski kształcenie do wyboru Rok studiów, semestr prowadzącej obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku 7/IV lub 9/V - niestacjonarne studia prawa - zaoczne dr Wojciech Dubis konwersatorium bez wymagań wstępnych Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u prezentacja praktycznych form zastosowania instytucji obrotu wierzytelnościami przedstawienie pracy semestralnej obejmującej analizę wybranego zagadnienia z p. 15 powyżej, z uwzględnieniem prezentacji poglądów doktryny i orzecznictwa Pojęcie i rodzaje wierzytelności. Wierzytelność jako obrotu prawnego. Rodzaje czynności obrotu wierzytelnościami. Przelew wierzytelności jako konstrukcja podstawowa obrotu wierzytelnościami. Przelew wierzytelności przyszłych. Skutki przelewu wierzytelności w stosunku cedent - cesjonariusz, cedent -dłużnik, cesjonariusz - dłużnik przelewanej wierzytelności. Wartość ekonomiczna wierzytelności jako u obrotu - ryzyko gospodarcze związane z nabyciem wierzytelności. Obrót wierzytelnościami jako instrument finansowania działalności gospodarczej. Faktoring. Forfaiting. Przelew na zabezpieczenie. Ograniczenia prawne obrotu wierzytelnościami. Przelew wierzytelności wobec konsumentów. Obrót wierzytelnościami a zagadnienia ochrony danych osobowych i dóbr osobistych. Obrót wierzytelnościami w praktyce bankowej. Wykaz literatury uzupełniającej J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2004, K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990, F. Zoll, M. Chudzik, I. Karasek, K. Korus, M. Olczyk, M. Porzycki, Obrót wierzytelnościami, Warszawa 2006, M. Barowicz, Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne, Warszawa 2009 J. Grzywacz, Faktoring, Warszawa 2005, K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Warszawa 2006, K. Kruczalak, Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, Warszawa 1997, W. Kurowski, Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2005, I. Heropolitańska, P. Kawaler, A. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Warszawa 2000, L. Stecki, Faktoring, Toruń 1994, L. Stecki, Forfaiting, Toruń 1994, R. Kowalski, Opodatkowanie - obrót wierzytelnościami, windykacja, Warszawa 2007

13 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Rok studiów, semestr prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych 8 Założenie i cele u Sądownictwo międzynarodowe symulacje postępowań (International Law Moot Court Competitions) Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego język polski kształcenie do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 7 (IV rok), semestr 9 (Vrok), Prawo dr Artur Kozłowski konwersatorium, 15 tygodni, 2 h w rytmie dwutygodniowym. prawo międzynarodowe publiczne (w tym pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych). Wskazana przynajmniej bierna znajomość języka obcego (angielski, francuski, hiszpański). Celem konwersatorium jest przedstawienie różnorodnych form sądownictwa międzynarodowego, jego specyficznych cech, ukazanie roli, jaką odgrywa ono w urzeczywistnianiu zobowiązań międzynarodowych oraz ocena wpływu na rozwój prawa międzynarodowego. Cel realizowany w warunkach symulacji postępowań przed sądami międzynarodowymi organizowanych w formule międzynarodowych konkursów. Forma i warunki zaliczenia u Zaliczenie pisemne. Przygotowanie na piśmie tez memoriału bądź kontrmemoriału stron w hipotetycznym postępowaniu. I. Prezentacja międzynarodowych konkursów mających za swój symulacje postępowań przed sądami międzynarodowymi: Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau; Foreign Direct Investment International Moot Competition ; ICC Trial Competition; International Environmental Moot Court Competition; Jean Pictet Competition; Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition; Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition; Concours européen des Droits de l'homme René Cassino; Telders International Law Moot Court Competition; Willem C. Vis International Commercial Arbitration; Inter-American Human Rights Moot Court Competition; Frankfurt Investment Arbitration Moot Court; Central and Eastern European Moot Court Competition. II. Analizowanie przykładowych kazusów pod kątem następujących problemów 1. Spór międzynarodowy; 2. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych; 3. Formy sądownictwa międzynarodowego; 4. Podstawy funkcjonowania i wyrokowania; 5. Struktura organizacyjna sądów międzynarodowych; 6. Zdolność procesowa; 7. Kompetencje owe; 8. Zagadnienia proceduralne (postępowanie); 9. Formy rozstrzygnięć i ich charakter prawny; 10. Realizacja orzeczeń. - powyższe zagadnienia są obrazowane na przykładzie: Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, Stałego Trybunału Arbitrażowego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Międzynarodowego Trybunału Karnego, systemu rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) oraz Międzynarodowej Izby Gospodarczej (ICC). III. Formułowanie stanowiska stron w symulowanych postępowaniach;

14 R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych, , Warszawa 1974; M. Iwanejko, Spory międzynarodowe. Studium prawnopolityczne, Warszawa 1976; M. Iwanejko, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Kraków 1974; A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford 1999; A. Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katowice 1997; J. Collier, V. Lowe, The Settlement of Disputes in International Law. Institutions and Procedures, Oxford 1999; S. Eitel, The Law of the Sea Tribunal: Its Status and Scope of Jurisdiction, (w:) ZaoRV 1995; T. Gebrehana, Arbitration. An Element of International Law, Stokholm 1984; P. Pescatore, Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement, 1997; S. Rosenne, The Law and Practice oh the International Court of Justice, wyd. 3, Dordrecht 1997; R. Szafarz, Obowiązkowa jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 1991; A. Wyrozumska, Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, (w:) Przegląd Prawa Europejskiego, 2 (6) 1999; Ph. Sands, R. Mackenzie, Y. Shany, Manual of International Courts and Tribunals, Londyn - Dublin Wykaz literatury uzupełniającej

15 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Rok studiów, semestr prowadzącej WYKŁADNIA I ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII TEORII I FILOZOFII PRAWA JĘZYK POLSKI GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA DO WYBORU KATEDRA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DO ZALICZENIA SEMESTRU / ROKU IV (7), V (P) PRAWO STUDIA NIESTACJONARNE DR WIOLETTA JEDLECKA KONWERSATORIUM 1. Przedmiot bazuje na wyłożonym studentom kursie podstaw prawoznawstwa. 2. Studenci po wymienionym kursie powinni już znać takie rudymentarne pojęcia jak przepis czy norma prawna, ich klasyfikacje, pojęcie wykładni prawa oraz podstawowe metody wykładni oraz ich klasyfikację, a także powinni orientować się jakie są formy tworzenia prawa i czym one się charakteryzują. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Założenie i cele u 8 H Cele u: 1. Przedstawienie ogólnego rozumienia wykładni w polskiej teorii prawa 2. Analiza podstawowych rodzajów wykładni prawa 3. Klasyfikacja wykładni prawa europejskiego 4. Pojmowanie źródeł prawa w teorii prawa 5. Ukazanie specyfiki źródeł prawa europejskiego Student po odbyciu zajęć pownien rozpoznać metody wykładni jakimi posłużył się ETS wydając konktrentne orzeczenia. Ponadto pownien znać poszczególne źródła prawa europejskiego, ich specyficzne cechy oraz skuteczność w prawie wewnętrznym państw członkowskich UE. Forma i warunki zaliczenia u Forma pisemna - Kazus oraz analiza wybranego orzeczenia ETS w zakresie źródeł prawa I. Teorie oraz koncepcje wykładni prawa 1. Rozumienie wykładni na gruncie teorii prawa 2. Koncepcje wykładni w prawie polskim

16 3. Rodzaje wykładni prawa II. Analiza orzecznictwa ETS w zakresie rodzajów wykładni prawa III. Klasyfikacja wykładni prawa europejskiego 1. Kryteria klasyfikacji 2. Ogólne zasady wykładni 3. Autonomiczna wykładnia pojęć prawa europejskiego IV. Ogólna charakterystyka źródeł prawa 1. Tworzenie prawa 2. Pojmowanie źródeł prawa V. Charaktarystyka źródeł prawa wspólnotowego 1. Pierwotne prawo wspólnotowe 2. Wtórne źródła prawa wspólnotowego 3. Umowy Wspólnoty i państw członkowskich a) umowy międzynarodowe Wspólnoty b) umowy międzynarodowe mieszane c) umowy międzyynarodowe państw członkowskich d) akty przedstawicieli państw członkowskich zebranych w Radzie UE 5. Zasady ogólne prawa wspólnotowego M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002 A. Bator, Wł. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006 J. Helios, Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie TS, Wrocław 2002 W. Jedlecka, Dyrektywy WE a prawo wewnętrzne, Wrocław 2002 A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007 Wykaz literatury uzupełniającej Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstw a, Warszawa 1980 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Tom I, Warszawa 2003 Z. Pulka, Podstawy prawa. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2008 Z. Pulka (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, seria wydawnicza PWSZ, Legnica 2009

17 Nazwa jednostki prowadzącej Kod u Wykładnia prawa europejskiego gospodarczego Katedra Teorii i Filozofii Prawa Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany Rok studiów, semestr prowadzącej Liczba godzin zajęć dydaktycznych Język polski Kształcenia do wyboru Obowiązkowy do zaliczenia semestru SNP IV semestr 7 SNP V semestr 9 Dr Joanna Helios Konwersatorium Podstawowe wiadomości z zakresu wstępu do prawoznawstwa i prawa europejskiego Konwersatorium 8 godzin Założenie i cele u Efektem ma być nabycie umiejętności przez studenta w zakresie: 1. Przedstawiania ogólnego rozumienia wykładni w polskiej teorii prawa. 2. Analizy podstawowych rodzajów wykładni prawa. 3. Klasyfikacji wykładni prawa europejskiego. 4.Wykładni prawa europejskiego gospodarczego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Forma i warunki zaliczenia u Kazus z zakresu wykładni prawa europejskiego - praca grupowa i indywidualna na zajęciach ćwiczenie praktyczne Analiza orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach gospodarczych aplikacja praktyczna założeń teoretycznoprawnych I. Teorie oraz koncepcje wykładni prawa 1. Rozumienie wykładni na gruncie teorii prawa.

18 2. Koncepcje wykładni w prawie polskim. 3. Rodzaje wykładni prawa. II. Analiza orzecznictwa ETS w zakresie rodzajów wykładni prawa. III. Klasyfikacja wykładni prawa europejskiego. 1. Kryteria klasyfikacji. 2. Ogólne zasady wykładni. 3. Autonomiczna wykładnia pojęć prawa europejskiego. IV Tworzenie i stosowanie prawa gospodarczego. 1. Źródła prawa i metody integracji. 2. Wzajemne uznanie, harmonizacja, substytucja. 3. Procesy decyzyjne. 4. Zasada efektywności i zasada legalizmu. 5. Autonomia proceduralna państw członkowskich. 6. Prymat prawa wspólnotowego. 7. Bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego. V Swobody gospodarcze w orzecznictwie interpretacyjnym Sądu luksemburskiego. 1. Swobodny przepływ towarów. 2. Swoboda przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz przepływu kapitału i płatności. 3. Prawo spółek i koncernów jako związane z e swobodami. VI Europejskie prawo prywatne. VII Sfera publiczna a sfera prywatna. Wykaz literatury uzupełniającej J. Helios, Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliowości, Wrocław 2002; A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca: Z. Brodecki, S. Gołębiewski, O. Hołub, B. Jeliński, T. Kozłowski, J. Kruczalak Jankowska, A. Machnikowska, A. Rochowicz, W. Sędzicki, A. Stępniak, M. Szpunar, M. Wołoszyk, Wolność gospodarcza, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.

19 Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

20 Nazwa jednostki prowadzącej Zobowiązania podatkowe Katedra Prawa Finansowego Kod u Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany polski Grupa kształcenia do wyboru obowiązkowy do zaliczenia semestr/ roku Rok studiów, semestr studia niestacjonarne (zaoczne), semestr 7 (IV rok), semestr 9 (Vrok), Prawo prowadzącej dr Andrzej Huchla Konwersatorium; zajęcia 2-godzinne co drugi tydzień Zdany egzamin z Prawa finansowego w sem. VIII Liczba godzin zajęć dydaktycznych Konwersatorium godzin 8 Założenie i cele u Forma i warunki zaliczenia u Wykaz literatury uzupełniającej Przedstawienie, w zakresie wykraczającym poza kurs Prawa finansowego, konstrukcji prawnych odnoszących się do zobowiązań podatkowych. Nabycie umiejętności posługiwania się przepisami w konkretnych sytuacjach. Zaliczenie na podstawie oceniania ciągłego uwzględniającego obecności i aktywność na zajęciach. Pojęcie zobowiązania podatkowego. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2009 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2009 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2010, Wrocław 2010 S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2008 C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, S. Presnarowicz, P. Pietrasz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne 1) Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis Pełny opis Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa w tym prawo budżetowe

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Eugeniusz Ruśkowski/prof.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Eugeniusz Ruśkowski/prof. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/trzeci Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Adam Bartosiewicz Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009 Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Organy 14 Publikatory 14 Uwagi wprowadzające

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe na kierunku Administracja dr hab. Magdalena Fedorowicz Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Poznań, dnia 10 lipca 2015 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Finanse publiczne i

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu. Finanse publiczne i prawo finansowe na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu. Finanse publiczne i prawo finansowe na kierunku Administracja Poznań, dnia 30 września 2016 roku Prof. UAM dr hab. Magdalena Fedorowicz Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Finanse

Bardziej szczegółowo

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE.

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE. EUROPEISTYCZNE PODYPLOMOWE STUDIA UNIWERSYTECKIE CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTET WARSZAWSKI EDYCJA XX 2009/2010 DR PATRYCJA DĄBROWSKA WYKŁAD PODSTAWY PRAWA USTROJOWEGO (INSTYTUCJONALNEGO) UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne metody zarządzania państwem na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Współczesne metody zarządzania państwem 2. Kod modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa wiedza z zakresu nauk o polityce, państwie, prawie, administracji

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa wiedza z zakresu nauk o polityce, państwie, prawie, administracji KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: FINANSE PUBLICZNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji. Rok studiów I Semestr/-y II

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji. Rok studiów I Semestr/-y II Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Finanse publiczne Unii Europejskiej

SYLABUS Finanse publiczne Unii Europejskiej SYLABUS Finanse publiczne Unii Europejskiej 1) Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis Pełny opis Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów w tym pozycję

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Organizacje międzynarodowe na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Organizacje międzynarodowe na kierunku Prawo Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Poznań, dnia 30 września 2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Organizacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

Aula główna INEI Wykład PWSZ w

Aula główna INEI Wykład PWSZ w KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/PRG w języku polskim Prawo gospodarcze Nazwa przedmiotu w języku angielskim Economic Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski. podstawowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-011 Nazwa modułu Prawo gospodarcze II Nazwa modułu w języku angielskim Economic Law II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Elementy prawa. dr J. Święcki 0,5 ECTS F-1-P-EP-22 studia

Elementy prawa. dr J. Święcki 0,5 ECTS F-1-P-EP-22 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

FINANSE PUBLICZNE. SYLABUS A. Informacje ogólne

FINANSE PUBLICZNE. SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. FINANSE PUBLICZNE SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo wykład 18 Prawoznawstwo warsztaty 9 Logika prawnicza konwersatorium 18 Logika prawnicza e-learning 15 II Moduł historyczno - prawny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych. zabezpieczenia społecznego

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych. zabezpieczenia społecznego Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Semestr Imię i

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fundusze strukturalne UE Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa. WF-ST1-FR-Fd-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Bk-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Fa-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Rr-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Rn-15/16Z-PODS

Podstawy prawa. WF-ST1-FR-Fd-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Bk-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Fa-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Rr-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Rn-15/16Z-PODS Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Finanse i rachunkowość I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy prawa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski Kody/Specjalności

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1 Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE Uchwała nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Prawo - opis przedmiotu

Prawo - opis przedmiotu Prawo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo Kod przedmiotu 10.0-WP-PielP-PRAW-W-S14_pNadGenH77L1 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Prawo gospodarcze w Polsce i UE KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawo gospodarcze w Polsce i UE Economic Law in Poland and in the UE Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Wojciech Maruchin Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 05/06 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

LL.B. International and European Law (prawo międzynarodowe i europejskie), 3-letnie studia stacjonarne I stopnia

LL.B. International and European Law (prawo międzynarodowe i europejskie), 3-letnie studia stacjonarne I stopnia I ROK LL.B. International and European Law (prawo międzynarodowe i europejskie), 3-letnie studia stacjonarne I stopnia SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 stęp do prawoznawstwa 30 30 E/Z 7 30

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law

Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Piotr Michalik 600021309

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Piotr Michalik 600021309 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/WPR USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Wspólna Polityka Rolna Common Agricultural Policy Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO ADMINISTRACYJNE SEMESTR II 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse i system ubezpieczeń Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-1-304-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo KATARZYNA CELIŃSKA- GRZEGORCZYK, WOJCIECH SAWCZYN, ROMAN PIĄTEK, ANDRZEJ SKOCZYLAS, ROMAN POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 978-83-278-0113-5 HAUSER SĄDOWOADMINISTRACYJNE I EGZEKUCYJNE WYD.3 LEXIS NEXIS 3 1.

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela Law and ethical aspects of the teaching profession

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PH2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PH2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. EiT_S_I_PH2 Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 2 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic

Bardziej szczegółowo

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Makroekonomia 20 10 E/Z 5 20 10 30 5 2 Ekonomia międzynarodowa 18 E 18 18 3 Historia myśli ekonomicznej 20 10 E/Z 5 20

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo