E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E"

Transkrypt

1 E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Marian Ostrowski I. Pojęcie, przedmiot i zakres wykładu 1. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne jako historycznie wykształcony i zmieniający się w czasie system powiązań produkcyjnych, handlowych, finansowych i prawno-organizacyjnych między pomiotami gospodarczymi i gospodarkami narodowymi różnych krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczo-społecznego, tworzący gospodarkę światową. 2. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, a zagraniczne stosunki ekonomiczne pojedynczego kraju, grupy krajów powiązanych wzajemnie ze sobą, kontynentów jako całości. 3. Nauka o międzynarodowych stosunkach ekonomicznych jako nauka o procesach i prawidłowościach w gospodarce światowej oraz o zagranicznej i międzynarodowej polityce ekonomicznej państw, grup krajów i międzynarodowych organizacji gospodarczych. 4. Związek nauki a międzynarodowych stosunków ekonomicznych z prawem międzynarodowym i politologią. II.Zarys rozwoju międzynarodowych stosunków ekonomicznych wczesnych form wymiany gospodarczej, do początków XIX wieku. 1. Ewolucja wymiany gospodarczej od prymitywnych form wymiany produktu na produkt społeczności rodowych i państewek plemiennych, poprzez rozszerzającą się wymianę towarową przy pomocy pieniądza na dalekie dystanse w Starożytności i wiekach Średnich. Pierwsze doktryny ekonomiczne i ocena roli handlu zagranicznego w Starożytności. Rola prawa Rzymskiego w rozwoju gospodarczym Starożytności i czasów nowożytnych. 2. Początki wykształcania się systemu gospodarki kapitalistycznej w Europie Południowe i Zachodniej. Rozwój bankowości, kredyt wekslowy i początki płatności dewizowych. 3. Wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI wieku, kolonizacja Ameryki. III.Rewolucja przemysłowa w Europie Zachodniej przełomu XVIII-XIX w., ukształtowanie XIX-wiecznej struktury gospodarki światowej. 1. Ukształtowanie XIX-wiecznego międzynarodowego podziału pracy i rynku światowego. Doktryna wolnego handlu A. Smitha i D. Ricardo. Doktryna protekcjonizmu wychowawczego F. Lista i H.C. Carey a. 2. Wykształcenie i upowszechnienie międzynarodowego systemu waluty złotej. Rozwój i wyspecjalizowanie systemu bankowego. System waluty złotej, a obrót dewizowy. 3. Upowszechnienie systemu przedsiębiorstw akcyjnych, rozwój zorganizowanych rynków (giełd) towarowych, pieniężnych i kapitałowych w skali międzynarodowej. 4. Międzynarodowy obrót kapitałowy, transfer technologii i migracja pracy, jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w XIX wieku. 5. Bilans płatniczy i mechanizm jako równoważenie w systemie waluty złotej. IV.Zagraniczna polityka ekonomiczna od przełomu XIX i XX wieku do I-szej wojny światowej w praktycznym zastosowaniu. 1. Nowy charakter protekcjonizmu Europie Kontynentalnej i Stanach Zjednoczonych. Zmiana charakteru ceł z wychowawczych na kartelowe. Subwencje eksportowe i dumping. Cła antydumpingowe i wyrównawcze. 2. Polityka traktatowa. Upowszechnienie Klauzuli Największego Uprzywilejowania. Klauzula Narodowa i jej zastosowania. Klauzule katastrofowe i klauzule ucieczki. V.Ekonomiczne konsekwencje I-szej wojny światowej dla tradycyjnego XIX-wiecznego systemu gospodarki światowej. 1. Zmiany strukturalne i układu sił w produkcji i eksporcie towarów przemysłowych. 2. Wyłonienie się w Rosji komunistycznego systemu gospodarczego i społeczno-politycznego (ZSRR) i początek 70-letniego okresu rywalizacji ekonomicznej i politycznej z kapitalizmem. 3. Zmiany w stosunkach wierzycielsko-dłużniczych, załamanie międzynarodowej równowagi płatniczej i tradycyjnego systemu waluty złotej. 4. Wielki kryzys ekonomiczny lat 30-tych. 5. Wzrost i nowe formy protekcjonizmu i restrykcji w handlu i płatnościach międzynarodowych. 6. Doktryna interwencjonizmu państwowego J.M. Keynes a. VI.Dezintegracja tradycyjnego systemu gospodarki światowej po II-giej wojnie światowej i wykształcenie nowej struktury międzynarodowego podziału pracy i nowej instytucjonalnej struktury gospodarki światowej. 1. Pogłębienie podziału świata na dwa rywalizujące systemu gospodarcze i społeczno-polityczne oraz ich 45-lecia rywalizacja do rozpadu systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej Kryzys bilansów płatniczych i głód dolarowy lat i polityka krajów zachodnich przebudowy gospodarki światowej w ramach międzynarodowych organizacji gospodarczych. 3. Rozpad systemu kolonialnego, emancypacja i dążenie do rozwoju przemysłowego słabo rozwiniętych krajów surowcowo-rolniczych.

2 VII.Polityka regionalnej integracji gospodarczej i intensyfikacji międzynarodowej stosunków ekonomicznych w ramach integrujących się grup krajów. 1. Pierwsze próby integracji przez handel w Europie Zachodniej w ramach współpracy gospodarczej krajów otrzymujących pomoc USA na podstawie Planu Marshall a. 2. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 6-ciu krajów Europy Kontynentalnej: Francji, Niemiec Zachodnich, Włoch i krajów Beneluxu (EWG). 3. Rywalizacja z EWG Brytyjska koncepcja Strefy Wolnego Handlu w Europie (EFTA). 4. Od rywalizacji EWG i EFTA przez ich współpracę i rozszerzenie EWG, do Unii Europejskiej jako Unii Gospodarczej i Walutowej. 5. Strefy Wolnego Handlu i formy współpracy regionalnej poza Europą Zachodnią. forma zaliczenia: egzamin pisemny (pytania opisowe) Bożyk P., Misala J, Puławski M.: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, PWE, 1998 Misala J Teorie Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej PWN, 1(90 Praca zbiorowa pod red. Bożyk P. : Gospodarka Światowa, PWE 1991 H I S T O R I A P A Ń S T W A I P R A W A (p o w s z e c h n a i p o l s k a ) studia dzienne: wykład, 30 godzin, semestr II, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 30 godzin, semestr II, 5 ECTS prowadzący wykład: dr Sławomir Godek 1) Zagadnienia wstępne: 2) Źródła dawnego prawa polskiego fontem iuris oriundi, fontes iuris congnoscendi; zasada osobowości prawa, zasada terytorialności prawa; analiza poszczególnych źródeł prawa polskiego według podziału: monarchia wczesnofeudalna, rozdrobnienie dzielnicowe, monarchia stanowa, Rzeczpospolita szlachecka 3) Zbiory prawa polskiego, polskie kodyfikacje i projekty kodyfikacyjne do końca XVIII wieku okoliczności powstania, twórcy, główne treści, wpływ na rozwój prawa polskiego: księga elbląska, statuty Kazimierza Wielkiego, statut Łaskiego, projekt Macieja Śliwnickiego, Formula Processus, korektura praw, zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego, kodeks Stanisława Augusta Poniatowskiego, sudiebnik Kazimierza Jagiellończyka, statuty litewskie 4) Kształtowanie się stanów w Polsce czynniki, charakterystyka stanów, podziały. Corona Regni Poloniae. 5) Sejm geneza, wzory angielskie i węgierskie; etapy kształtowania się sejmu, sejm walny, sejmy prowincjonalne, sejmiki, rządy sejmikowe, kompetencje. 6) Sądownictwo szlacheckie w dawnej Polsce (do końca XVIII wieku). Sądy centralne. [Sądy: kasztelańskie, monarszy, ziemski, grodzki, oprawcy, podkomorski, wiecowy, polubowny, sejmikowy, konfederacki, kapturowy, marszałkowski, referendarski, asesorski, relacyjny, sejmowy]. 7) Reformy w Rzeczpospolitej w wieku XVIII. Sejm Niemy. Reformy sejmu konwokacyjnego komisja wojskowa i skarbowa. Komisja Edukacji Narodowej, Rada Nieustająca. Dzieło Sejmu Wielkiego. Ustawa Rządowa. 8) Prawo w średniowieczu źródła (Włochy, Francja, Anglia, Niemcy, Ruś Kijowska) oraz podstawowe cechy: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, prawo osobowe, prawo małżeńskie, prawo rzeczowe, zobowiązania, prawo spadkowe, karne, proces. 9) Przemiany prawa europejskiego wieku XVI i XVII podstawowe cechy. 10) Organizmy państwowe na ziemiach polskich w wieku XIX. 11) Kodyfikacje europejskie XVIII, XIX i XX wieku (kodeksy cywilne, handlowe, karne, procedury karne i cywilne). 12) Źródła prawa na ziemiach polskich w wieku XIX i w początkach wieku XX. 13) Budowa zrębów państwa polskiego podczas I wojny światowej. Odrodzenie państwa. Mała konstytucja roku Konstytucja marcowa główne treści. Nowela sierpniowa. Konstytucja kwietniowa zasadnicze treści. Źródła prawa w II Rzeczypospolitej. Komisja kodyfikacyjna i jej dokonania. Sądy II Rzeczypospolitej. 14) Administracja na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką oraz sowiecką. Rząd polski na emigracji. Struktura administracji w Polsce Ludowej Mała konstytucja z roku Konstytucja z roku 1952 główne treści. Podstawowe cechy prawa cywilnego i karnego w Polsce powojennej. forma zaliczenia: egzamin pisemny (pytania opisowe) K R Y M I N O L O G I A przedmiot fakultatywny /do wyboru/ studia dzienne: wykład, 20 godzin, 2 ECTS

3 wymagania wstępne: znajomość prawa karnego studia zaoczne: wykład, 20 godzin, 2 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Anna Kossowska 1. Zagadnienia ogólne kryminologii zakres, historia, szkoły, źródła wiedzy o przestępczości, metody badawcze 2. Statystyka przestępczości - rodzaje statystyk, interpretacja danych statystycznych, przestępczość Polsce na tle innych krajów 3. Indywidualne uwarunkowania przestępczości 4. Nieprzystosowanie społeczne i przestępczość nieletnich 5. Powrotność do społeczeństwa kryminologiczna problematyka recydywy 6. Problematyka ofiary przestępstwa 7. Teorie kryminologiczne 8. Przestępczość z użyciem przemocy, przestępczość gospodarcza, przestępczość zorganizowana 9. Zmiana społeczna i przestępczość; nowe zjawiska w dziedzinie przestępczości 10. Zapobieganie przestępczości forma zaliczenia: zaliczenie pisemne Błachmut, Gaberle, Krajewski: Kryminologia A. Kossowska: Funkcjonowanie kontroli społecznej analiza kryminologiczna( Siemaszko, Gruszczyńska, Marczewski: Atlas przestępczości w Polsce, A. Kossowska Sytuacje zapobiegania przestępczości (artykuł, dostępny w bibliotece EWSPA) L E K T O R A T J. A N G I E L S K I E G O przedmiot obowiązkowy studia dzienne: lektorat, 180 godzin, semestr I+II+III+IV+V, ECTS studia zaoczne: lektorat, 180 godzin, semestr I+II+III+IV+V, ECTS prowadzący lektoraty: mgr Grażyna Błaszczyk mgr Andrzej Dąbrowski mgr Elżbieta Gierzyńska mgr Barbara Sołdaczuk wymagania wstępne: przejście tzw. testu rozpoziomującego cele przedmiotu: przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życiowych, w środowisku pracy i w środowisku akademickim; osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego porozumiewanie się w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego i zawodowego; wypracowanie strategii komunikacji umożliwiających porozumiewanie się sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zrozumienie prostej rozmowy na tematy ogólne i zawodowe, znajdowanie w nich potrzebnych informacji; formułowanie bardziej złożonych pod względem strukturalnym wypowiedzi ustnych o sobie i swoim otoczeniu zawodowym; opanowanie poprawnej wymowy poznanego materiału i podstawowych wzorców intonacyjnych opis przedmiotu: J. angielski będzie realizowany na trzech poziomach zaawansowania.: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Docelowo słuchacze zależnie, od poziomu na którym rozpoczną naukę j. obcego powinni osiągnąć poziom znajomości zgodny ze Skalą globalnej biegłości językowej według A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment., Rada Europy Pożądane poziomy biegłości językowej to: biegły użytkownik języka (C2, C1), samodzielny, autonomiczny użytkownik języka (B2, B1) oraz użytkownik języka, który opanował go w stopniu podstawowym (A2, A1) forma zaliczenia: semestry I-IV zaliczenie na ocenę na podstawie wyników testów (dwa testy w semestrze) semestr V egzamin składający się z 4 komponentów: słuchania, czytania, pisania i części gramatycznej. uwagi: Podstawą zakwalifikowania studentów do odpowiedniej grupy będzie tzw. test rozpoziomowujący L E K T O R A T S P E C J A L I Z U J Ą C Y przedmiot obowiązkowy studia dzienne: lektorat, 90 godzin, semestr VII+VIII, 4+4 ECTS studia zaoczne: lektorat, 90 godzin, semestr VII+VIII, 4+4 ECTS prowadzący lektoraty: mgr Grażyna Błaszczyk mgr Andrzej Dąbrowski mgr Elżbieta Gierzyńska

4 mgr Barbara Sołdaczuk mgr Ewa Frohlich Aneta Prokopińska-Aubossou wymagania wstępne: wybór przez studenta języka obcego spośród: angielskiego, niemieckiego i francuskiego cele przedmiotu: uzyskanie przez studenta: znajomości terminologii prawniczej,; umiejętności czytania i redagowania dokumentów i korespondencji zawodowej; umiejętności opracowywania indywidualnych aktów normatywnych decyzji i postanowień, umiejętność komunikowania się na poziomie zawodowym zarówno wewnątrz organizacji jak również z podmiotami zewnętrznymi forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (test przygotowany przez lektora) LOGIKA I WYKŁADNIA PRAWA studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr I, 6 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr I, 6 ECTS prowadzący wykład: dr Dariusz Czajka cele przedmiotu: nauczenie studentów umiejętności poprawnego myślenia, dowodzenia, stawiania hipotez oraz właściwego formułowania definicji szerszych struktur językowych opis przedmiotu: Elementy semiotyki: język, nazwa, zdanie, zakres nazw, definicje. Elementy rachunku zdań: tautologie, sprawdzanie zerojedynkowe, prawa rachunku zdań. Elementy rachunku nazw i kwantyfikatorów. Podstawy metodologii nauk: uzasadnianie twierdzeń, indukcja, redukcja. Rozumowania: dedukcyjne, redukcyjne, progresywne i regresywne. forma zaliczenia: egzamin pisemny 1. Kazimierz Ajdukiewicz: Zarys logiki; wydanie dowolne 2. Kazimierz Ajdukiewicz: Logika pragmatyczna; wydanie dowolne 3. Jan Gregorowicz: Zarys logiki dla prawników; wydanie dowolne 4. Tadeusz Kotarbiński: Logika dla prawników; wydanie dowolne P O S T Ę P O W A N I E A D M I N I S T R A C Y J N E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr VII, 5 ECTS ćwiczenia, 20 godzin, semestr VII, 2 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr VII, 5 ECTS prowadzący wykład: sędzia Eugeniusz Mzyk prowadzący ćwiczenia: mgr Agnieszka Suławko-Karetko wymagania wstępne: znajomość prawa administracyjnego Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie postępowania administracyjnego i postępowania sądami administracyjnymi 2. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 3. Zasady postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi 4. Kodyfikacja postępowania administracyjnego 5. Ustawowe podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi Instytucje procesowe postępowania administracyjnego 6. Organy prowadzące postępowanie administracyjne 7. Strony i uczestnicy postępowania administracyjnego Czynności procesowe zwykłego trybu postępowania administracyjnego 8. Czynności procesowe 9. Dowody i postępowanie wyjaśniające 10. Orzekanie w sprawie indywidualnej 11. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Czynności procesowe trybu postępowania nadzwyczajnego 12. Zagadnienia wadliwości decyzji administracyjnej 13. Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych 14. Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjne

5 15. Kontrola sądowa działalności administracji publicznej 16. Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej Postępowanie przed sądem administracyjnym 17. Prawo do sądu administracyjnego 18. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego 19. Podmioty postępowania przed sądami administracyjnymi 20. Czynności procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnym 21. Koszty postępowania 22. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym 23. Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych 24. Obalanie prawomocnych orzeczeń 25. Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych 26. Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. forma zaliczenia: wykład egzamin pisemny ćwiczenia zaliczenie na ocenę Barbara Adamiak, Janusz Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Wyd. II. LexisNexis, 2004 Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wyd. I. LexisNexis, 2004 wymagania wstępne: znajomość prawa cywilnego POSTĘPOWANIE CYWILNE studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr VII, 5 ECTS ćwiczenia, 30 godzin, semestr VII, 2 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr VII, 7 ECTS prowadzący wykład: dr Dariusz Czajka prowadzący ćwiczenia: dr Dariusz Czajka opis przedmiotu: Pojęcie sprawy cywilnej i sądowego postępowania cywilnego. Postępowanie cywilne a inne postępowania i wzajemne ich oddziaływania. Źródła prawa postępowania cywilnego, zasięg terytorialny i czasowy. Sądowe postępowanie cywilne na gruncie obowiązującego prawa naczelne zasady i przesłanki postępowania cywilnego, podmioty i przedmiot postępowania, czynności procesowe. Przebieg postępowania rozpoznawczego. Postępowanie dowodowe (środki dowodowe, dopuszczanie i przeprowadzanie dowodów, ocena dowodów i ich wykorzystania). Czynności orzekania (zasady orzekania, rodzaje budowa orzeczeń sądowych) oraz prawomocność i wykonalność orzeczeń w sprawach cywilnych. Postępowanie odwoławcze (zwyczajne i nadzwyczajne), jego charakterystyka, przebieg i podstawowe skutki. Podstawowe zasady postępowania nieprocesowego. Sąd polubowny. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Postępowanie zabezpieczające. Postępowanie egzekucyjne (wszczęcie, przebieg, skutki). forma zaliczenia: wykład egzamin pisemny ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1. W. Siedlecki, Z. Świeboda: Postępowanie cywilne - zarys wykładu, Warszawa 2002, 2. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk - Jodłowska: Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, 3. W. Siedlecki, Z. Świeboda: Postępowanie nieprocesowe, Warszawa T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska: Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 2002, 5. J. Turek: Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Kraków Kodeks postępowania cywilnego i inne ustawy procesowe 7. Orzecznictwo Sądu Najwyższego P O S T Ę P O W A N I E K A R N E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr V, 6 ECTS ćwiczenia, 30 godzin, semestr V, 2 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr V, 8 ECTS prowadzący wykład: dr Ewa Kruk prowadzący ćwiczenia: sędzia Krzysztof Petryna mgr Celina Nowak

6 wymagania wstępne: znajomość prawa karnego 1. Pojęcie i struktura procesu karnego (poszczególne kategorie uczestników, pojęcie przesłanek procesowych, środków zapobiegawczych oraz środków przymusu) 2. Czynności procesowe 3. Zatrzymanie i środki zapobiegawcze 4. Naczelne zasady procesu 5. Przebieg procesu karnego (poszczególne etapy procesu, porządek czynności, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w procesie) 6. Pojęcie dowodu oraz przebieg postępowania dowodowego. 7. Postępowanie sądowe i organów stosujących postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia. forma zaliczenia: wykład egzamin ustny ćwiczenia zaliczeni na ocenę Kodeks postępowania karnego A.Kryże, P. Niedzielak, K. Petryna, T.E. Wirzman: Kodeks postępowania karnego-praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2002 S. Waltoś: Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999 P R A K T Y K I przedmiot obowiązkowy studia dzienne: min 1 miesiąc, semestr VII-X /wg wyboru studenta/, 0 ECTS wymagania wstępne: zaliczenie trzech lat studiów cele przedmiotu: weryfikacja wiedzy teoretycznej poznawanej w toku wykładów i ćwiczeń z praktyką opis przedmiotu: co najmniej miesięczna praktyka w wybranej przez studenta instytucji, Uczelni zapewnia praktyki w: Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej; sądach rejonowych i okręgowych (wydziały cywilne, karne i gospodarcze); prokuraturach rejonowych i okręgowych; wybranych kancelariach adwokackich, radcowskich; organach administracji publicznej: urzędach gmin, dzielnic; Naczelnym Sądzie Administracyjnym; Ministerstwie Sprawiedliwości; Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwie Spraw Zagranicznych; biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Zrzeszeniu Prawników Polskich. w siedzibie przedstawicielstwa EWSPA w Brukseli forma zaliczenia: przedstawienie pisma potwierdzającego odbycie praktyk uwagi: - osoby chętne do praktykowanie w Brukseli musza legitymować się bardzo dobra znajomością języka angielskiego i/lub francuskiego P R A W O A D M I N I S T R A C Y J N E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr VI, 5 ECTS

7 ćwiczenia, 20 godzin, semestr VI, 2 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr VI, 7 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Stanisław Gebethner prowadzący ćwiczenia: sędzia Małgorzata Borowiec sędzia Joanna Kabat-Rembelska mgr Agnieszka Suławko-Karetko I. Prawo materialne część ogólna 1. Geneza, rozwój, określenie i charakterystyka prawa administracyjnego 2. Pojęcie, cechy i klasyfikacja administracji 3. Stosunek administracyjno prawny (pojęcie i rodzaje) 4. Źródła prawa administracyjnego i ich klasyfikacja 5. Sfery ingerencji administracji 6. Prawne formy i metody działania administracji 7. Europeizacja prawa administracyjnego II. Ustrojowe prawo administracyjne 1. Podmioty administracji 2. Podział terytorialny państwa 3. System organów administracji publicznej a) organy administracji rządowej b) samorząd terytorialny c) organy administracyjne w znaczeniu funkcjonalnym 4. Kontrola administracji publicznej a) kontrola sądowa b) kontrola sprawowana przez organy państwowe niezależne od administracji c) kontrola wewnątrzadministracyjna III. Prawo materialne część szczegółowa (zagadnienia wybrane) 1. Gospodarka nieruchomościami 2. Administracyjno prawna reglamentacja działalności gospodarczej 3. Kształtowanie ładu i porządku przestrzennego z uwzględnieniem prawa budowlanego 4. Ochrona środowiska 5. Prawo osobowe obywateli (zagadnienia wybrane) IV. Postępowanie administracyjne 1. Zakres obowiązywania kpa i zasady ogólne 2. Podmioty postępowania administracyjnego 3. Postępowanie przed organem pierwszej instancji 4. Kontrola instancyjna 5. Wzruszanie ostatecznych decyzji administracyjnych 6. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ( jednostki samorządu terytorialnego) za szkody wyrządzone decyzją administracyjną 7. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń V. Postępowanie podatkowe 1. Postępowanie podatkowe jako szczególne postępowanie podatkowe 2. Organy podatkowe jako organy prowadzące postępowanie 3. Odmienność procedury podatkowej w zakresie a) postępowania przed organem pierwszej instancji b) postępowania odwoławczego c) weryfikacji ostatecznych decyzji i postanowień 4. Kary porządkowe oraz koszty postępowania VI. Postępowanie egzekucyjne w administracji 1. Zakres i zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji 2. Podmioty postępowania egzekucyjnego 3. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym 4. Środki egzekucyjne a) należności pieniężnych b) obowiązków o charakterze niepieniężnym 5. Postępowanie zabezpieczające VII. Sądowa kontrola administracji 1. System sądowej kontroli administracji 2. NSA i jego właściwość 3. Uczestnicy postępowania przed NSA 4. Postępowanie sądoadministracyjne a) wszczęcie postępowania b) badanie skargi pod kątem wymagań formalnych c) badanie dopuszczalności skargi d) badanie zasadności skargi 5. Kompetencje NSA do wzruszenia zaskarżonych aktów

8 a) zasady orzekania przez NSA b) orzeczenia NSA, ich rodzaje i skutki prawne 6. Zaskarżanie orzeczeń NSA 7. Uprawnienia dyscyplinujące i sygnalizujące sądu administracyjnego forma zaliczenia: wykład egzamin ustny ćwiczenia zaliczenie na ocenę Prawo administracyjne. Red. Marek Wierzbowski. Wyd. V. LexisNexis, 2003 Zbigniew Leoński: Zarys prawa administracyjnego. Wyd. I. LexisNexis, 2004 Zbigniew Leoński: Materialne prawo administracyjne. Wyd. VI. C.H. Beck 2003 Eugeniusza Ochendowskiego: Prawo administracyjne. Część ogólna Janusz Sługocki: Prawo administracyjne. Zakamycze 2003 Prawo administracyjne. Red. Marek Wierzbowski. Wyd. V. LexisNexis, 2003 P R A W O F I N A N S O W E studia dzienne: wykład, 60 godzin, semestr VII+VIII, 6 ECTS ćwiczenia, 20 godzin, semestr VIII, 2 ECTS studia zaoczne: wykład, 60 godzin, semestr VII+VIII, 8 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Cezary Kosikowski prowadzący ćwiczenia: sędzia Lesław Gmytrasiewicz 1. Zagadnienia ogólne. Finanse, działalność finansowa, normy prawa finansowego, indywidualne akty finansowe Pojęcie finansów publicznych. Prawo finansów publicznych: działy prawa finansów publicznych oraz związki z innymi gałęziami prawa, źródła prawa finansowego. Polityka finansowa. Sektor finansów publicznych. Podstawowe pojęcia (jednostki sektora finansów publicznych, środki publiczne, wydatki publiczne i rozchody, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, państwowy dług publiczny), zasady finansów publicznych. Administracja finansowa. Organy finansowe: Minister Finansów, urzędy i izby skarbowe, organy kontroli skarbowej, organy celne, regionalne izby obrachunkowe, główni księgowi i audytorzy wewnętrzni. Formy prawno-organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne, fundusze celowe i inne 2. Gospodarka finansowa państwa. Budżet państwa. Pojęcie budżetu, charakter prawny budżetu, ustawa budżetowa. Zasady budżetowe, dochody i wydatki budżetowe. Procedura budżetowa: ustalanie budżetu, wykonywanie budżetu, kontrola wykonania. Gospodarka pozabudżetowa i gospodarka jednostek samodzielnie prowadzących działalność finansową. Państwowy dług publiczny. 3. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego - budżet jednostki samorządu terytorialnego. 4. Dyscyplina finansów publicznych 5. Podatki i prawo podatkowe Pojęcie podatku, opłaty i dopłaty. Elementy konstrukcji podatku (podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, zwolnienia i ulgi podatkowe, termin i sposób zapłaty podatku. Klasyfikacje podatków. Zobowiązania podatkowe. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Następstwo prawno-podatkowe. Odpowiedzialność podatkowa podatnika, podmiotów pośredniczących i osób trzecich. Postępowanie podatkowe i postępowanie kontrolne (czynności sprawdzając, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa). 6. Polski system podatków i opłat. Podatki obrotowe. Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od gier. Podatki dochodowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych. Podatki majątkowe. Podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych. 7. Prawo finansowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 8. Gospodarka finansowa Unii Europejskiej forma zaliczenia: wykład egzamin pisemny ćwiczenia zaliczenie na ocenę

9 P R A W O G O S P O D A R C Z E P U B L I C Z N E studia dzienne: wykład, 20 godzin, semestr VIII, 4 ECTS studia zaoczne: wykład, 20 godzin, semestr VIII, 4 ECTS prowadzący wykład: sędzia SN Tadeusz Szymanek I. Przedsiębiorcy i ich działalność gospodarcza 1. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 2. Źródła prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarcze prawo polskie. Treść ustawy Prawo działalności gospodarczej. 3. Przedsiębiorca, pojęcie, rodzaje. 4. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo. 5. Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr przedsiębiorców. 6. Obowiązek oznaczania przedsiębiorcy i produktów, firma. 7. Osoba zagraniczna i przedsiębiorca zagraniczny, formy prawne działalności gospodarczej kapitału zagranicznego w Polsce. Oddział i przedstawicielstwo. 8. Zasada wolności gospodarczej i jej konstytucyjne ograniczenia. Koncesje i zezwolenia. 9. Projekty nowej regulacji prawnej działalności gospodarczej. II. Sytuacja prawna poszczególnych przedsiębiorców (z wyłączeniem spółek handlowych) 1. Indywidualni przedsiębiorcy, wspólnicy spółki cywilnej. 2. Rzemiosło i rzemieślnicy. 3. Wyróżnienie małych i średnich przedsiębiorców, projekt wyodrębnienia mikroprzedsiębiorców. 4. Przedsiębiorstwa państwowe tworzenie, status prawny, rodzaje, zasady działania, ustrój, majątek i rozporządzenie majątkiem, występowanie w obrocie. 5. Komercjalizacja i prywatyzacja. 6. Spółdzielnie powstanie, cel i rodzaje, ustrój. 7. Działalność non profit i non for profit. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia. 8. Dopuszczalna działalność gospodarcza gmin, powiatów i województw samorządowych. III. Wybrane zagadnienia prawa zobowiązań w obrocie gospodarczym 1. Pojęcie i rodzaje czynności handlowych; obrót gospodarczy sensu stricto i udziałem konsumentów. 2. Zasada swobody umów, zawierania umów w obrocie gospodarczym, w tym system zamówień publicznych. 3. Wykonywanie umów w obrocie gospodarczym, świadczenia pieniężne, obrót gotówkowy i bezgotówkowy. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Termin zapłaty w transakcjach handlowych. 4. Sprzedaż i dostawa w obrocie gospodarczym. Obowiązki producenta i sprzedawcy; wydanie towaru (rzeczy) i zapłacenie ceny. Marża handlowa, ustawa o cenach. 5. Czynności kompensacyjne barter i umowa offsetowa. 6. Czynności pośredników handlowych agencja, komis, leasing w działalności przedsiębiorców. 7. Faktoring. 8. Prawo inwestycyjne. Dzieło a roboty budowlane. System generalnego wykonawstwa. Działalność deweloperów na rynku budowlanym. 9. Przedsiębiorcy a banki. Rachunek bankowy, kredyt bankowy, gwarancja bankowa. 10. Franchising. forma zaliczenia: egzamin pisemny 1) A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 4, Wyd. C.H. Beck, Warszawa ) W.J. Katner (red.) Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów, podręcznik akademicki, Wyd. Arche, Gdańsk ) W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej, komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa ) W.J. Katner, Komercjalizacja i prywatyzacja, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa ) J. Rajski (red.) Prawo zobowiązań część szczegółowa, System Prawa Prywatnego, t. 7, wyd. 2, Wyd. C.H. Beck, Warszawa P R A W O I N S T Y T U C J O N A L N E U N I I E U R O P E J S K I E J studia dzienne: wykład, 60 godzin, semestr VIII+IX, 8 ECTS ćwiczenia, 40 godzin, semestr VIII+IX, 2+2 ECTS studia zaoczne: wykład, 60 godzin, semestr VIII+IX, 12 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Władysław Czapliński prowadzący ćwiczenia: dr Krystyna Kowalik-Bańczyk

10 mgr Irena Banaszyńska Prawo instytucjonalne 1. Unia Europejska i Wspólnoty Europejskie na świetle prawa organizacji międzynarodowych. 2. II Filar Unii Europejskiej organy, formy współpracy, procedury. 3. III Filar Unii Europejskiej jw. 4. Najważniejsze zasady i instrumenty prawa wspólnotowego (I filar). 5. Konstrukcje zapewniające jednolite stosowanie prawa wspólnotowego w wewnętrznej przestrzeni prawnej: bezpośrednie obowiązywanie, bezpośrednia skuteczność, pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym, procedura prejudycjalna. 6. Źródła prawa pierwotnego, zakres obowiązywania prawa wspólnotowego, konstrukcja systemu, wzajemne relacje pomiędzy traktatami. 7. Źródła prawa wspólnego. 8. Wspólnota w stosunkach międzynarodowych. Prawo do zawierania umów międzynarodowych. 9. Instytucje Wspólnoty i procedury decyzyjne. 10. Podział kompetencji pomiędzy Unię, Wspólnotę i państwa członkowskie. 11. Postępowanie przed ETS. 12. Prawo wspólnotowe w wewnętrznych porządkach prawnych. Regulacje konstytucyjne, orzecznictwo sądów krajowych. 13. Ochrona praw człowieka w orzecznictwie ETS. Karta praw fundamentalnych. 14. Harmonizacja prawa i jej znaczenie dla budowy rynku wewnętrznego. 15. Prawo wspólnotowe w polskim porządku prawnym. Prawo materialne 16. Swoboda przepływu towarów unia celna i jej konsekwencje, definicja towaru, reguły pochodzenia. 17. Unia celna: zakaz wprowadzania ceł i środków o skutku podobnym do ceł, zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego. 18. Środki o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych pojęcie i praktyka wspólnotowa. 19. Wyłączenie spod zakazu wprowadzania ograniczeń ilościowych środków o podobnym skutku. 20. Swobodny przepływ osób. Pojecie pracownika. 21. Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Najważniejsze elementy wspólnotowego prawa socjalnego. 22. Swoboda świadczenia usług, a swoboda zakładania przedsiębiorstw. 23. Prawo konkurencji zakaz karteli. 24. Prawo konkurencji zakaz nadużywania pozycji dominującej, kontrola fuzji przedsiębiorstw. 25. Pomoc państwa. 26. Wspólna polityka handlowa. 27. Prawo i procedury antydumpingowe we Wspólnocie. 28. Wspólna polityka rolna. forma zaliczenia: wykład - egzamin pisemny ćwiczenia zaliczenie na ocenę J.Barcz: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa, 2002 M.Koenig-Witkowska, A.Łazowski, R.Ostrihansky: Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa, 2004 J.Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa, 2003 W.Czapliński, R.Ostrihansky, P.Saganek, A.Wyrozumska: Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa, 2001 cele przedmiotu: P R A W O K A R N E studia dzienne: wykład, 60 godzin, semestr III+IV, 8 ECTS ćwiczenia, 40 godzin, semestr III+IV, 2+2 ECTS studia zaoczne: wykład, 60 godzin, semestr III+IV, 12 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Jan Skupiński prowadzący ćwiczenia: sędzia Andrzej Kryże mgr Katarzyna Kwestarz 1. Prawo karne materialne i procesowe w systemie prawa polskiego, nauka prawa karnego wśród nauk penalnych

11 2. Zasady i funkcje prawa karnego, zagadnienia polityki kryminalnej 3. Szkoły i kierunki prawa karnego oraz ich wpływ na prawotwórstwo 4. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem miejsca i osób 5. Pojęcie i struktura przestępstwa, klasyfikacja przestępstw, przedmiot ochrony 6. Podmiot przestępstwa 7. Formy czynu, związek przyczynowy 8. Skutek czynu,. zaniechanie 9. Formy winy umyślnej i nieumyślnej 10. Formy zjawiskowe przestępstwa 11. Formy stadialne przestępstwa 12. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, uzasadniony eksperyment i inne kontra typy, niepoczytalność, błąd co do znamion czynu zabronionego) 13. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy 14. Środki reakcji prawno karnej na czyn zabroniony; teorie kary, system i katalog kar 15. Kara grzywny i inne środki dolegliwości ekonomicznej 16. Kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności 17. Poddanie sprawcy próbie (Środki probacyjne) 18. Pozbawienie praw, zakazy, zaniechanie ukarania sprawcy, ułaskawienie, amnestia 19. Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary, recydywa i jej następstwa, nadzwyczajne złagodzenie kary 20. Środki zabezpieczające, przedawnienie, zatarcie skazania, rejestr skazanych 21. Część szczególna prawa karnego (systematyka) 22. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 23. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji 24. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajowej 25. Przestępstwa przeciwko wolności w komunikacji 26. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu 27. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu 28. Normy prawno karne w Konstytucji RP i podstawowych umowach międzynarodowych 29. Zagadnienia prawa materialnego prawa wykroczeń forma zaliczenia: wykład egzamin ustny ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1. Kodeks karny 2. Kodeks wykroczeń 3. L. Gardocki: Prawo karne Warszawa Komentarz do kodeksu karnego, red. A. Zoll, Zakamycze 1999 P R A W O M I Ę D Z Y N A R O D O W E P U B L I C Z N E studia dzienne: wykład, 60 godzin, semestr V+VI, 8 ECTS ćwiczenia, 40 godzin, semestr V+VI, 2+2 ECTS studia zaoczne: wykład, 60 godzin, semestr V+VI, 12 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Władysław Czapliński prowadzący ćwiczenia: mgr Karolina Wierczyńska 1. Zagadnienia wstępne. Prawo międzynarodowe jako specyficzny porządek prawny. Hierarchia norm. Luki analogia w prawie międzynarodowym. 2. Tworzenie prawa międzynarodowego Umowy międzynarodowe (zawieranie, tryb wejścia w życie, zastrzeżenia). 3. Zwyczaj międzynarodowy. 4. Inne źródła prawa międzynarodowego: zasady ogólne, akty jednostronne, akty organizacji międzynarodowych. 5. Prawo umów międzynarodowych stosowanie: interpretacja, umowy a państwa trzecie. 6. Prawo umów międzynarodowych modyfikacja i wygaśnięcie umowy, zasadnicza zmiana okoliczności, odpowiedzialność za naruszenie umowy. 7. Podmioty prawa międzynarodowego wprowadzenie. 8. Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym. Suwerenność państwowa. Władza państwowa. 9. Terytorium państwowe, granice państwa. 10. Ludność państwa, obywatelstwo, status cudzoziemców, uchodźcy w prawie międzynarodowym. 11. Nabycie i utrata terytorium państwowego. Sukcesja państw. 12. Obszary niepodlegające zwierzchnictwu terytorialnemu. 13. Uznanie państwa i rządu. 14. Ochrona interesów państwa immunitet państwowy, pojęcie act of state.

12 15. Pojęcie organizacji międzynarodowej, podstawowe zagadnienia ogólne. 16. System ONZ, organy, procesy decyzyjne, funkcjonowanie w praktyce. 17. Europejskie organizacje regionalne (OBWE, Rada Europy). 18. Prawo dyplomatyczne i konsularne podstawowe zagadnienia. 19. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych. 20. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i jego rola w stosunkach międzynarodowych. 21. Odpowiedzialność międzynarodowa. 22. Odpowiedzialność za działania nienaruszające prawa międzynarodowego. 23. Egzekwowanie przestrzegania prawa międzynarodowego akcje indywidualne i zbiorowe. 24. Praktyka Rady Bezpieczeństwa w zakresie egzekwowania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. 25. Regulacja prawna użycia siły w stosunkach międzynarodowych postanowienia karty NZ. 26. Użycie siły na gruncie prawa zwyczajowego interwencja humanitarna. 27. Rola organizacji regionalnych w zakresie ochrony pokoju. 28. Operacje pokojowe. 29. Podstawowe zagadnienia prawa humanitarnego. 30. Prawo międzynarodowe w polskim systemie prawa wewnętrznego forma zaliczenia: wykład - egzamin pisemny ćwiczenia zaliczenie na ocenę P R A W O P R A C Y studia dzienne: wykład, 60 godzin, semestr V+VI, 8 ECTS ćwiczenia, 30 godzin, semestr V+VI, 2+2 ECTS studia zaoczne: wykład, 60 godzin, semestr V+VI, 12 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Maria Matey-Tyrowicz prowadzący ćwiczenia: mgr Ewa Drzewiecka 1. Część ogólna prawa pracy: przedmiot prawa pracy, systematyka prawa pracy, źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, zatrudnienie i bezrobocie. 2. Prawo stosunku pracy: pojecie stosunku pracy, podstawy stosunku pracy, powstanie i zmiana stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, treść stosunku pracy (prawa i obowiązki stron, czas pracy, urlopy, wynagrodzenie),odpowiedzialność w stosunkach pracy, ochrona pracy. 3. Zwolnienia grupowe pracowników. 4. Indywidualne spory pracy. 5. Zbiorowe prawo pracy: związki zawodowe, pracodawcy i ich organizacje, dialog społeczny i Komisja Trójstronna, układy zbiorowe pracy, rozstrzyganie sporów zbiorowych pracy. 6. Europejskie i międzynarodowe prawo pracy: konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, Europejska Karta Społeczna Rady Europy, prawo pracy Unii Europejskiej, prawo traktatowe, dyrektywy, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. forma zaliczenia: wykład egzamin ustny ćwiczenia zaliczenie na ocenę Podręcznik uniwersytecki L. Florka i T. Zielińskiego: Prawo pracy, 6 wyd Wyd. C.H. Beck, M.Matey-Tyrowic: Europeizacja polskiego prawa pracy opracowanie w pracy zbiorowej pod red. M. Matey Tyrowicz: System prawa RP w procesie europeizacji, Wyd. EWSPA, Warszawa, 2002 R E T O R Y K A przedmiot obowiązkowy studia dzienne: wykład, 15 godzin, semestr IX, 2 ECTS studia zaoczne: wykład, 15 godzin, semestr IX, 2 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Jakub Lichański 1. Wprowadzenie co to jest retoryka, retoryka jako system, metody budowy i analizy tekstów, itd. 2. Ćwiczenia wyjaśniające metodę A. Szwarca, omówienie innych metod, wykorzystanie teorii status, podstawy przygotowania debat oraz pracy zespołowej 3. Ćwiczenia 2,3 oraz analizy A.A. Milne a 4. Analiza tekstów: D. Bonhoeffera, J. Parandowkiego, L. Osińskiego, S. Lichańskiego oraz metody omówienia tekstu 5. Analiza przemówień przygotowanych przez słuchaczy (debata w stylu angielskim)

13 6. Zamknięcie określenie podstawowych problemów w samokształceniu z zakresu retoryki : forma zaliczenia: zaliczenie ustne uwagi: ocena końcowa będzie wystawiona w oparciu o wynik testu oraz ocenę aktywności słuchacza na zajęciach S O C J O L O G I A P R A W A studia dzienne: wykład, 30 godzin, semestr V, 4 ECTS studia zaoczne: wykład, 30 godzin, semestr V, 4 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska wymagania wstępne: zaliczenie z wstępu do socjologii 1. Wstęp - o przedmiocie, metodach i historii socjologii prawa, Paul W. Kahn Stan dyscypliny, P. W. Kahl Podmiot prawa 2. Systemy społeczne i typy zarządzania - M. Weber i jego typologia; biurokracja a demokratyczny styl zarządzania, kultura polityczna a administracja publiczna 3. Moralność, zwyczaj, prawo - norma jako wiążący wzór zachowania, sprawiedliwość i moralność; prawo i moralność; wzajemne relacje i ich konsekwencje; teoria i rzeczywistość (analiza wyników badań prowadzonych w różnych krajach i kulturach oraz subkulturach) 4. Teologia systemów prawnych - typy legitymizacji 5. Koncepcja sfery prywatnej i publicznej, ich relacji a działanie prawa teoria i przykłady 6. Jednostka a prawo - normy społeczne a zachowanie indywidualne i zbiorowe (np. ruchy społeczne); koncepcja R. Mertona; przykłady z badań międzykulturowych WVS 7. Prawa człowieka - założenia, przykłady 8. Koncepcja kary i jej funkcji - opinie społeczeństwa polskiego o karach (wyniki badań CBOS-u) 9. Prawo a polityka - sposoby funkcjonowania partii politycznych i polityków: podstawy prawne rzeczywistość percepcja społeczna (wyniki badań CBOS-u) 10. Służba cywilna między prawem a polityką, kwestie etyki forma zaliczenia: egzamin pisemny (test) Ehlrich S.( 1998) Norma, grupa, organizacja, Wyd. Prawnicze PWN Foucault M. (1998) Nadzorować i karać, Warszawa: Fundacja Aletheia Fuszara M. (1994) Rodzina w sądzie Kudrycka, B. (1998) Neutralność polityczna urzędników, Warszawa: Wyd. Sejmowe, r. III Podstawy prawne neutralności służby cywilne Nowicki, M.A. (1997) Kamienie Milowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Podgórecki, A. (1998) Socjologiczna teoria prawa, r. 6, T E O R I A I F I L O Z O F I A P R A W A studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr IX, 6 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr IX, 6 ECTS prowadzący: dr Mariusz Godecki cel przedmiotu: zapoznanie studenta z podstawowymi nurtami filozofii prawa i jej kategoriami; wykład przedstawia filozofię prawa z jednej strony kontekście wielkich systemów filozoficznych, a z drugiej strony ukazuje filozofię prawa tworzoną przez pracowników jako uogólnienie ich doświadczeń zawodowych; ten drugi styl filozofii prawa przedstawiany jest w wykładzie głównie w kontekście anglosaskiej filozofii prawa, co dodatkowo przygotowuje studenta do nawiązania wspólnego języka w międzynarodowych debatach filozoficznych, których problematyka różni się zasadniczo od stylu polskiej szkoły filozofii prawa, w wymiarze praktycznym celem wykładu jest umiejętność dostrzegania problematyki filozoficzno-prawnej w praktyce prawniczej. 1. Filozofia a kultury prawne. 2. Filozofia prawa w kulturze prawnej opartej na recepcji prawa rzymskiego od filozofii klasycznej ku prawu. 3. Filozofia prawa w systemach filozoficznych (podstawowe stanowiska): A. Prawo w ujęciu ontologicznym

14 B. Prawo w ujęciu teoriopoznawczym C. Prawo w ujęciu fenomenologicznym. 4. Filozofia prawa w ujęciu współczesnej refleksji filozoficznej: A. Prawo w ujęciu hermeneutycznym B. Prawo jako zjawisko językowe C. Prawo w ujęciu argumentacyjno - dyskursywnym 5. Prawo w ujęciu postmodernistycznym. 6. Filozofia prawa jako refleksja wynikająca z uogólnienia wiedzy prawniczej: od prawa ku filozofii. 7. Spór o rolę wartości w obowiązywaniu prawa: A. Stanowisko prawne naturalne B. Argument z prawa naturalnego C. Koncepcje prawno - naturalne 8. Pozytywizm poznawczy: A. Pierwotny pozytywizm prawniczy (J. Austin i pozytywizm kontynentalny) B. Wyrafinowany pozytywizm (H. Hart) 9. Integralna filozofia prawa pozytywistyczna filozofia prawa (R. Dworki). 10. Spór o realność prawa: A. Konceptualizm prawniczy (jurysprudencja pojęciowa, czysta teoria prawa) B. Realizm prawniczy (skandynawski i amerykański) 11. Prawo a sprawiedliwość. 12. Prawo a wolność. 13. Prawo a godność. 14. Filozoficzne problemy w poszczególnych gałęziach prawa. 15. Rola etyk zawodowych w poznawaniu prawa. forma zaliczenia: egzamin pisemny (test) Marek Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze 2000 oraz wszystkie podręczniki wprowadzające do filozofii prawa do wyboru przez studenta, ale traktowane jako uzupełnienie lub rozszerzenie wykładu. WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY POLITYCZNE I SPOŁECZNE przedmiot fakultatywny /do wyboru/ studia dzienne: wykład, 20 godzin, 2 ECTS studia zaoczne: wykład, 20 godzin, 2 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Witold Morawski 1. Ideologia a teoria. Działanie ideologii. Typy doktryn/ideologii. Lewica i Prawica. 2. Polityka: definicje. System polityczny wg Eastona. Stopnie akceptacji politycznej. 3. Liberalizm: główne wartości. Ewolucja: klasyczny, socjal-liberalizm, neoliberalizm. 4. Konserwatyzm: główne wartości. Nowa Prawica. Państwo-minium. 5. Socjalizm: główne wartości. Marksizm. Socjalizm rewolucyjny i socjaldemokratyczny. 6. Nacjonalizm i jego rodzaje. Globalizacja a przyszłość państwa narodowego. 7. Totalitaryzm: teorie. Ewolucja i upadek systemu leninowskiego. 8. Liberalna demokracja. Modele demokracji. Trzecia fala demokracji. 9. Transformacja ustrojowa w Polsce: z perspektywy doktryn. 10. Państwo i jego funkcje: z perspektywy doktryn. 11. Stosunki pracy: z perspektywy doktryn. 12. Rynek i gospodarka rynkowa: z perspektywy doktryn. 13. Społeczeństwo obywatelskie. Relacje wzajemne: elity a społeczeństwo. 14. Sprawiedliwość społeczna: z perspektywy doktryn. 15. Globalizacja: z perspektywy doktryn. forma zaliczenia: zaliczenie pisemne Doktryny polityczne XIX i XX wieku. Red.: K. Chojnicka i W. Kobuz-Ciembroniewicz. Kraków: Wyd. UJ 2000:63-121, , , , W. Morawski: Zmiana Instytucjonalna. W-wa: PWN 1999:43-50, W. Morawski: Socjologia Ekonomiczna. W-wa: PWN 2001: , J. Szacki: Historia Myśli Socjologicznej. W-wa PWN 2002:

15 W S T Ę P D O N A U K P O L I T Y C Z N Y C H studia dzienne: wykład, 30 godzin, semestr I, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 30 godzin, semestr I, 5 ECTS prowadzący wykład: dr Stanisław Bieleń. 1. Polityka problematyka pojęciowa i dorobek myśli politycznej 2. Nauki polityczne jako dyscyplina akademicka 3. Uwarunkowania polityki 4. Władza polityczna 5. Problem racjonalności i irracjonalności w polityce 6. Państwo jako organizacja polityczna społeczeństwa 7. Struktura wewnętrzna państwa 8. Systemy polityczne 9. Partie polityczne i systemy partyjne 10. Rewolucje, reformy, transformacje ustrojowe. Współczesne procesy demokratyzacyjne 11. Rola mitów i stereotypów w polityce 12. Rola opinii publicznej we współczesnym państwie forma zaliczenia: egzamin pisemny, podstawą zaliczenia jest znajomość problematyki z zakresu wykładu Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996 i nast., Konstanty Adam Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa 1998; Eugeniusz Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa W S T Ę P D O P R A W O Z N A W S T W A studia dzienne: wykład, 30 godzin, semestr I, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 30 godzin, semestr I, 5 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Leszek Leszczyński Część pojęciowo-metodologiczna 1. Prawo jako przedmiot nauk prawnych 2. Podstawowe sposoby pojmowania prawa 3. Prawo a inne normy społeczne 4. Główne kultury świata Część językowo-logiczna 5. Przepis prawny i akt normatywny pojęcie, budowa 6. System prawny pojęcie, cechy 7. Obowiązywanie prawa 8. Norma prawna 9. Rodzaje przepisów, norm i konstrukcji normatywnych 10. Interpretacja norm prawnych Część socjologiczno-decyzyjna 11. Tworzenie prawa 12. Stosowanie prawa 13. Realizacja prawa 14. Funkcjonowanie prawa Część aksjologiczna 15. Prawo i wartości 16. Praworządność i koncepcja państwa prawnego 17. Proceduralne wartości prawne i stosowanie prawa 18. Prawa Człowieka forma zaliczenia: egzamin pisemny A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek: Wstęp do prawodawstwa, Lublin 2000 T. Staweczki, P. Wieczorek: Wstęp do prawodawstwa, Warszawa 2000

16 W S T Ę P D O S O C J O L O G I I studia dzienne: wykład, 30 godzin, semestr II, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 30 godzin, semestr II, 5 ECTS prowadzący wykład: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska cele przedmiotu: zapoznanie studentów podstawowymi koncepcjami socjologii oraz sposobami interpretacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących współcześnie w Polsce i na świecie, skutków globalizacji stosunków społecznych i politycznych; Wykład jest oparty na literaturze teoretycznej oraz na wynikach najnowszych badań prowadzonych w Polsce i na świecie. 1. Wstęp przedmiot socjologii; metody badania (ich zalety i ograniczenia) 2. Jednostka a społeczeństwo - osobowość i jej elementy składowe (biologiczne, psychologiczne i społeczne komponenty); role społeczne i dylematy wynikające z pełnienia różnych ról społecznych (np. płeć, wiek, miejsce w strukturze społecznej jako ich wyznaczniki), problemy tożsamości: jednostka jako członek różnorodnych grup społecznych, obcy, my i oni, stereotypy ich źródła, znaczenie w kształtowaniu się stosunków społecznych 3. Kultura - kultura jako wyznacznik życia społecznego; czynniki różnicujące i upodabniające system wartości i wzory kulturowe; wielokulturowość; ksenofobia i tolerancja, socjalizacja (np. rola rodziny, grup rówieśniczych, religijnych, szkoły, mediów) 4. Ład społeczny i jego podstawy - normy prawne, ich charakter, źródła i funkcje; obyczaje; rola norm religijnych; wolność i zależność; władza; sankcje pozytywne i negatywne jako regulatory życia społecznego 5. Grupa społeczna - typologia grup społecznych (omówienie wybranych typów grup); rodzina (typy, funkcje, zmienność, patologie i ich źródła) i jej społeczne zróżnicowanie; szkoła i grupy rówieśnicze, społeczność lokalna; stowarzyszenia, partie polityczne; grupa etniczna, naród; naród a państwo 6. Wertykalna i horyzontalna ruchliwość w społeczeństwie - ich uwarunkowania (np. rola edukacji, zmiennych rynków pracy) i konsekwencje forma zaliczenia: egzamin pisemny w formie testu Z A J Ę C I A T U T O R S K I E przedmiot obowiązkowy studia dzienne: tutoring, 40 godzin, semestr I+II+III+IV, ECTS studia zaoczne: tutoring, 40 godzin, semestr I+II+III+IV, ECTS prowadzący zajęcia: dr Dariusz Czajka sędzia Izabela Janson sędzia Adam Tomczyński sędzia Adam Wrzosek radca prawny Natalia Stępniewska adwokat Mirosław Walc mgr Monika Łagowska cele przedmiotu: zapoznanie studentów z systemem wymiaru sprawiedliwości w Polsce; wstępne przygotowanie studentów do stosowania prawa w praktyce, opanowanie przez studentów umiejętności pisania wniosków, pozwów, aktów oskarżenia i innych pism procesowych opis przedmiotu: uczestnictwo w sesji sądu po wcześniejszym zapoznaniu studentów z rozpoznanymi sprawami i występującymi problemami; wizyta w zakładzie poprawczym, sądzie lub innej placówce penitencjarnej; wizyta w kancelarii adwokackiej lub prokuraturze; rozwiązywanie kazusów, symulacja procesu połączona z uprzednim samodzielnym przygotowaniem studentów do pełnienia określonych funkcji z procesie na podstawie prawdziwego stanu faktycznego lub hipotetycznego, dyskusje nad określonymi stanami faktycznymi, jak również z problemami, z którymi zmaga się polski wymiar sprawiedliwości zajęcia prowadza wykwalifikowani prawnicy-praktycy forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę, skala ocen jest następująca: 3 (zal) 0- uczestnictwo w zajęciach 4 student wyróżniający się 5 student wybitnie się wyróżniający się lub który przygotował wybitną pracę pisemną uwagi: zajęcia tutorskie odbywają się w grupach odpowiadających grupom językowym

17 Z A J Ę C I A T U T O R S K I E M O D U Ł O W E przedmiot obowiązkowy studia dzienne: tutoring, 40 godzin, semestr VII+VIII+IX, ECTS studia zaoczne: tutoring, 40 godzin, semestr VII+VIII+IX, ECTS prowadzący zajęcia: dr Dariusz Czajka sędzia Leszek Ciulkin sędzia Bogdan Gierzyński sędzia Andrzej Kryże sędzia Adam Tomczyński sędzia Adam Wrzosek cele przedmiotu: przygotowanie studentów do lepszego zrozumienia regulacji prawnych, danie studentowi możliwości zastosowania prawa w praktyce, ukierunkowanie studentów pod kątem wyboru odpowiedniej aplikacji opis przedmiotu: zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne sytuacje życiowe i wymagają od studenta podejmowania decyzji, samodzielnego wykonywania zadań, przygotowania dokumentów, rozstrzygania kazusów, zajęcia maja charakter tematyczny; jeden semestr tworzy zamkniętą całość, realizowane są w następujących kategoriach: I. prawo cywilne: profil adwokacko-radcowski profil sędziowski II. prawo karne: profil uniwersalny profil sędziowsko-prokuratorski III. prawo gospodarczy: profil bankowy IV. prawo europejskie zajęcia prowadza wykwalifikowani prawnicy-praktycy forma zaliczenia: zaliczenie pisemne (ćwiczenie praktyczne, np. rozwiązanie kazusu) na ocenę, skala ocen jest następująca: 3 (zal) - uczestnictwo w zajęciach i poprawne zaliczenie pisemne 4 student wyróżniający się i dobre zaliczenie pisemne 5 student wybitnie się wyróżniający się lub bardzo dobre zaliczenie pisemne uwagi: zajęcia tutorskie odbywają się w grupach osobowych wg wyboru studentów i zapisów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, Wymagania podstawowe materiał nauczania Rozdział I: Ja i moje

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Koniec bytu osoby fizycznej: - śmierć, - uznanie za zmarłego, - sądowe stwierdzenie zgonu. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Pojęcie rzeczy i ich

Koniec bytu osoby fizycznej: - śmierć, - uznanie za zmarłego, - sądowe stwierdzenie zgonu. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Pojęcie rzeczy i ich Nazwa kursu Prawo cywilne z umowami w administracji Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Administracja / administracja publiczna / III Punkty ECTS 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo