STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZALECANA LITERATURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZALECANA LITERATURA"

Transkrypt

1 Podane poniżej wydawnictwa książkowe i artykuły oraz przepisy prawne obejmują kompendium wiedzy z zakresu specjalizacji Operacje bankowe krajowe i zagraniczne. Niektóre z podanych publikacji mogą być wykorzystane w kilku modułach. LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 1. Andrzejuk B., Operacje dokumentowe (w transakcjach handlu zagranicznego) Akredytywa dokumentowa, Twigger, Warszawa Andrzejuk B., Operacje dokumentowe (w transakcjach handlu zagranicznego) Inkaso Twigger, Warszawa Andrzejuk B., Heropolitańska I., Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Bednarczyk T., Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia PWN, Warszawa Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach Difin, Warszawa Borkowski T., Jerzak S., Nowe Prawo Dewizowe Difin, Warszawa Heropolitańska I., Prawo czekowe polskie i zagraniczne Twigger, Warszawa Heropolitańska I., Weksel w obrocie gospodarczym Twigger, Warszawa Heropolitańska I., Weksel w obrocie zagranicznym Twigger, Warszawa Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Poltext, Warszawa Kopciuch J., Zasady i sposoby organizacji obrotu gotówkowego, Vademecum służb kasowo skarbowych, Warszawa Krzyżkiewicz Z., Rozliczenia pieniężne. Vademecum bankowe Warszawa Nogaj M., Prawo Dewizowe dla praktyków. Komentarz. Przepisy dewizowe Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Prawo dewizowe. Komentarz, praca zbiorowa pod redakcją M. Krakowiaka Twigger, Warszawa Pyzioł W., Umowa rachunku bankowego Warszawa Rączkowski S., Międzynarodowe stosunki finansowe PWE, Warszawa Skubisz R., Internet problemy prawne Lublin Smaga M., Karty płatnicze Zakamycze 1998 strona 1

2 19. Stecki I., Forfaiting TNOiK Dom Organizatora, Toruń Stecki I., Faktoring w praktyce bankowej TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1996 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Alasdair Watson, Finance of International Trade, Chartered Institute of Bankers Export Credit Financing System in OECD Member and Nonmember Countries, OECD, Paris Bednarczyk T., Kredytowanie i ubezpieczanie transakcji eksportowych w niemieckim systemie wspierania eksportu, Bank i Kredyt 1998, nr Bednarczyk T., Kredytowanie i ubezpieczanie transakcji eksportowych w USA, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1999, nr Bednarczyk T., Kredytowanie transakcji eksportowych w: Instytucje i instrumenty rynku finansowego, Zeszyty Naukowe, nr 3, Rzeszów Beer Z., Koszty kredytów zagranicznych, PWE, Warszawa Białek G., Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, Twigger, Warszawa Blajer R., Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa Brett M., Świat finansów How to Read the Financial Pages Edycja polska, Warszawa Daniluk D., Regulacja i nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa Dunin - Wąsowicz M., Financial Action Task Force, Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego nr 3/ Findeisen M., Międzynarodowe przepisy oraz podstawowe zasady postępowania w zakresie zwalczania zjawiska prania pieniędzy, Prokuratura i Prawo nr 6/ Flejterski S., Świecka B., Rynek kart płatniczych, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin Fojcik - Mastalska E., Prawo bankowe Unii Europejskiej. Mechanizmy i zakres harmonizacji, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław Gilmore W.C., Brudne pieniądze, PWE, Warszawa Glogowski E., Münch M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa Głuchowski J., Oazy podatkowe, Warszawa 1996 strona 2

3 17. Głuchowski J., Raje podatkowe czy pralnia brudnych pieniędzy?, Przegląd Podatkowy nr 5/ Gronkiewicz - Waltz H., Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa Gronkiewicz - Waltz H., W sprawie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy, Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego nr 3/ Haag P., Start ubezpieczeń ryzyka niehandlowego, Bank i Klient 1995, nr Huba W., Przestępstwo prania pieniędzy w świetle prawa i praktyki prokuratorskiej, Prokuratura i Prawo nr 11/ Huba W., Aktualne problemy zwalczania przestępstwa prania brudnych pieniędzy Biuletyn Bankowy nr 3/ Iwanicki J., Pranie brudnych pieniędzy, Gazeta Sądowa nr 17/ Jasiński W., Nowe zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/ Jasiński W., W bankach trudniej. Przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy wymuszą zmiany organizacyjne w bankach, Gazeta Bankowa nr 22/1998 z (cz.1) i nr 23/1998 z (cz.2) 26. Jasiński W., Wykorzystywanie elektronicznych przelewów funduszy do prania pieniędzy, Prokuratura i Prawo nr 4/ Jasiński W., Nowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy, Rzeczpospolita nr 234/ Jasiński W., Konfiskata mienia i normy prudencyjne dla instytucji finansowych w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy VIII Raport Roczny Financial Action Task Force on Money Laundering, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/ Jasiński W., Zadania koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy de lege lata i de lege ferenda oraz w świetle praktyki bankowej, w: Finansowe i techniczne bezpieczeństwo banku (red. S. Flejterski), Szczecin Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, w: Encyklopedia Prawa Bankowego, PWN Warszawa Jasiński W., Relacje między przestępstwami podatkowymi i praniem pieniędzy, Kontrola Państwowa nr 1/ Jasiński W., Systemy zwalczania prania pieniędzy w państwach dostosowujących prawo do standardów Unii Europejskiej, Prokuratura i Prawo nr 4/ Jasiński W., Raport o państwach nie współpracujących w zwalczaniu prania pieniędzy, Biuletyn Bankowy nr 5/ Jasiński W., Prawo przeciw schludnym, Rzeczpospolita z strona 3

4 35. Jasiński W., Skala prania brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie w 1998 r. Omówienie badań Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przy OECD (FATF), Przegląd Policyjny nr 1/ Jasiński W., Standardy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/ Jednolite reguły dla gwarancji płaconych na żądanie, Wydawnictwo ICC, Warszawa Kaźmierczak A., Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWE, Warszawa Klepacz R., Rozliczenia pieniężne i rozrachunki międzybankowe, Studium bankowości, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa Kotowski R., Finansowanie eksportu i importu w krajach kapitalistycznych, Warszawa Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa Kukiełka J., Ubezpieczenie kredytu, Warszawa Kutyłowski M, Willy -B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Read Me, Warszawa Lipińska A., Kredyty eksportowe w krajach kapitalistycznych, systemy, mechanizmy, koszt, Warszawa Lubotorski T., Wspieranie eksportu przez system bankowy, Studia i Materiały nr 55, Warszawa Materiały informacyjne KUKE S.A. 47. D. Misińska: Rachunkowość banku komercyjnego Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Narożny T., Prawo bankowe, Poznań Olszewski A., Ubezpieczenie kredytów eksportowych na tle zasad kredytowania i finansowania transakcji eksportowych, Warszawa Osada Z., Prawo bankowe, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa, Pomorska A., Prawna regulacja systemu bankowego w Polsce a standardy zachodnioeuropejskie, Kontrola Państwowa nr 6/ Popowska E., Wąsowski W.: Rachunkowość bankowa: nowy wzorcowy plan kont Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa Prawo bankowe, Komentarz. Praca zbiorowa pod redakcją dr hab. W. Góralczyka, Warszawa Rajczyk M., Banki komercyjne, Katowice 1992 strona 4

5 55. Rawa P., Forfaiting cz. I Handel zagraniczny 1993, nr Rawa P., Forfaiting cz. II Handel zagraniczny 1993, nr Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczące operacji dokumentowych UCP500, URR525, Wydawnictwo ICC, Warszawa Sikorski G., Egzekucja z rachunku bankowego, Sopot Sokolowska B., Szaflik M., Systemy ubezpieczania i finansowania kredytów eksportowych w krajach kapitalistycznych, Warszawa Solarz J., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach, Bank i Kredyt nr 7-8/ Steiner R., Kalkulacje finansowe, ABC Studium bankowości, praca zbiorowa pod red. R. Wierzby, GAB, Gdańsk Tupin R., Tajemnica bankowa w praktyce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/ Wielgórska - Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym, Centrum Szkoleniowo - Wydawnicze KWANTUM Sp. z o.o., Warszawa 1995 AKTY PRAWNE I WYKONAWCZE: 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i trybu umarzania dowodów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, Dz. U. z 1998r. nr 121, poz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zmianami 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 1997 r. nr 40, poz. 939 z późn. zmianami 4. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. z 1999 r. nr 101, poz z późn. zmianami 5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zmianami 6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. Dz. U. z 1991 r. nr 36, poz. 161 z późn. zmianami 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zmianami 8. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków, M.P. z 1998 r. nr 21, poz. 320 strona 5

6 9. Council Directive 98/29/EC of 7 May 1998 on harmonisation of the main provisions concerning export credit insurance for transactions with medium and long-term cover 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 1993r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń spłaty ze środków budżetowych państwa kredytów bankowych oraz opłat z tytułu udzielanego poręczenia (Dz. U. Nr 40, poz. 185) 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 czerwca 1995r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 83, poz. 421) 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 1996r. w sprawie określenia na 1996r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez KUKE S.A., oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 12, poz. 64) oraz załącznik do rozporządzenia określający tryb sprawowania przez Ministra Finansów nadzoru nad działalnością KUKE S.A. w zakresie ubezpieczania kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 12, poz. 65) 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 1996r. w sprawie określenia na 1997 rok rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez KUKE S.A. oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 157, poz. 795) 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 1997r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 69, poz. 440) 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 sierpnia 1997r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji (Dz. U. Nr 99, poz. 606) 16. Ustawa z 7 lipca 1994r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398 z późniejszymi zmianami) 17. Ustawa z 5 stycznia 1995r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 18. Ustawa z 8 maja 1997r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 z późniejszymi zmianami) 19. Ustawa z dnia r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160 poz. 1063, zmiana: Dz. U. Nr 83 poz. 930 z 1999r.) 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 1 poz. 2) obowiązuje od 12 stycznia 1999 r. 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie zakresu szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienia do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane (Dz. U. Nr 3 poz. 11) obowiązuje od 12 stycznia 1999 r. 22. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi (M. P. nr 2 poz. 11) weszło w życie 12 stycznia 1999r. (zmiana: M. P. nr 2 poz. 36 z 2000r.) 23. Uchwała nr 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków (Dziennik Urzędowy NBP nr 24 poz. 54 z 1998r.) obowiązuje od 1 stycznia 1999 r. strona 6

7 24. Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczególnych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania (Dz. U. Nr 13 poz. 116) obowiązuje od r. 25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski (Dz. U. Nr 27 poz. 249) 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia (Dz. U. Nr 27 poz. 246) 27. Uchwała Nr 13/1999 Zarządu NBP w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansu należności i zobowiązań zagranicznych państwa (Dz. Urzęd. NBP Nr 8 poz. 12) 28. Zarządzenie Nr 8 (1999r. Prezesa NBP z dnia 11 czerwca 1999r. w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji dotyczących zezwoleń dewizowych (Dz. Urzęd. NBP Nr 12 poz. 19) 29. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi (Dz. U. Nr 90 poz z 1999r.) 30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w Policji i Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 93 poz z 2000 r.) 31. Rozdział 8 (art ) Ustawy z dnia r. Kodeks Karny skarbowy (Dz. U. Nr 83 poz. 930) 32. Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia (Electronic Signature Directive 99/93/EU) 34. Ustawa z dnia r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zmian.) 35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1672) 36. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673) 37. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674) 38. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) strona 7

Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Jadwiga Witecka. Opracowanie typograficzne Anna Wojda. Copyright by Wydawnictwo Key Text

Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Jadwiga Witecka. Opracowanie typograficzne Anna Wojda. Copyright by Wydawnictwo Key Text 4 Spis treści Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text ISBN: 978-83-87251-08-6 Warszawa 2013 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOWI PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY

PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOWI PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY Praca została napisana pod kierownictwem naukowym Pana prof. dr hab. Sławomira Smyczka PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOWI PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY Jednym z największych zagrożeń dla współczesnych państw demokratycznych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia Maj 1996 Zofia Szpringer Raport Nr 86 W opracowaniu przedstawiono niektóre zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych

Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych Przemysław Siejczuk Pranie brudnych pieniędzy można zdefiniować jako wprowadzanie do obrotu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo