Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o."

Transkrypt

1 Szkolenia organizowane przez Sp. Z o.o. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń - wybrane zagadnienia termin: Warszawa, 6 marca 2015 r Cel szkolenia: Umiejętność definiowania i klasyfikacji przychodów (należne, otrzymane) i kosztów dla celów podatkowych (bezpośrednie i pośrednie; stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania); właściwa ewidencja, dokumentowanie i ujawnianie przychodów i kosztów; rozliczenie kosztów w czasie. Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów księgowości i biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów Program szkolenia: 1. Dokumentacja rachunkowa a prawo podatkowe w zakresie ujawniania przychodów i kosztów ich uzyskania, w tym dokumentowanie operacji i zdarzeń gospodarczych. 2. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych, w tym między innymi: przychody uznawane jako należne z działalności gospodarczej, przychody uznawane kasowo (dotacje, kary umowne, odsetki), darowizny i inne nieodpłatne świadczenia, premie pieniężne i rabaty, korekty przychodów dotyczące innych okresów podatkowych, przekazane i otrzymane aporty do spółek, przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych a przychody zwolnione z podatku dochodowego. 3. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustawy o podatku dochodowym, w tym: koszty stanowiące podstawę opodatkowania z uwzględnieniem terminów płatności, podział kosztów na bezpośrednie i inne niż bezpośrednie, a moment ich poniesienia z uwzględnieniem korekt dotyczących innych okresów podatkowych (premie pieniężne, rabaty, zwroty towarów), wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów, koszty niestanowiące podstawy opodatkowania, w tym amortyzacja, kary umowne, odszkodowania, odsetki, nabycie i likwidacja środków trwałych, wydatki inwestycyjne i inne. 4. Wierzytelności przychody i koszty ich uzyskania wg prawa podatkowego: wierzytelności nieściągalne, odpisy aktualizujące na należności, umorzenie wierzytelności, zbycie, faktoring, cesja. 5. Różnice kursowe wg prawa podatkowego, w tym wybór metod wyceny: metoda podatkowa, metoda bilansowa, kurs faktycznie zastosowany a kurs średni, rozchód waluty z rachunku bankowego,

2 rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej. 6. Wycena środków trwałych dla celów podatkowych: ustalanie wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej (cena nabycia, koszt wytworzenia z uwzględnieniem kosztów finansowania zewnętrznego, w tym różnic kursowych), zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych metody (liniowa, degresywna, indywidualna, przyspieszona), ulepszenie czy remont środka trwałego. 7. Strata w działalności gospodarczej definicja i zasady rozliczania. Zarejestruj się już dziś: 2. Kontrakty długoterminowe 2015-wybrane zagadnienia termin: Warszawa, 11 marca 2015 Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących m.in. takich zagadnień jak: podstawowe pojęcia i specyfika rozliczania kontraktów długoterminowych w rachunkowości wg regulacji polskich i międzynarodowych oraz analiza i objaśnienie sposobu ich zastosowania w praktyce. Szkolenie skierowane jest do: -Główni księgowi -Dyrektorzy finansowi -Specjaliści odpowiedzialni za rozliczanie kontraktów długoterminowych Program szkolenia I. Wprowadzenie cel, podstawowe pojęcia i specyfika rozliczania kontraktów długoterminowych w rachunkowości wg regulacji polskich i międzynarodowych 1. Podstawy prawne: a) Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami b) Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 Niezakończone usługi budowlane c) Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 Działalność deweloperska d) Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 11 Umowy o usługę budowlaną e) Interpretacji KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości 2. Kontrakty długoterminowe specyfika działalności i jej wpływ na ustalanie przychodów, kosztów i wyników 3. Pojęcie i cechy kontraktu długoterminowego w regulacjach rachunkowości 4. Ujęcie wielookresowe przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych

3 5. Łączenie i dzielenie kontraktów długoterminowych 6. Rozpoznanie niezakończonych usług na dzień bilansowy II. Informacje z podsystemu rachunkowości zarządczej jako podstawa do prawidłowej wyceny kontraktów długoterminowych 1. Globalny budżet przychodów i globalny budżet kosztów kontraktu cel, zakres, struktura, zasady aktualizacji 2. Kosztorys budowlany a globalny budżet kosztów kontraktu długoterminowego 3. Podstawowe założenia systemu informacyjnego rachunkowości zorientowanego na pomiar przychodów i kosztów kontraktów długoterminowych III. Ustalenie stopnia zaawansowania z kontraktów długoterminowych wg regulacji polskich i międzynarodowych 1. Metody pomiaru stopnia zaawansowania kontraktów długoterminowych i ich ocena 2. Metoda obmiaru wykonania prac a informacje od służb technicznych 3. Metoda kosztowa czy można zawsze z niej korzystać i jakie są warunki niezbędne do jej stosowania? IV. Przychody z kontraktów długoterminowych wg regulacji polskich i międzynarodowych 1. Zakres przychodów z kontraktów długoterminowych 2. Ujęcie premii, zaliczek, roszczeń, kar umownych oraz zmian cen 3. Zasady wyceny przychodów z kontraktów długoterminowych V. Koszty kontraktów długoterminowych wg regulacji polskich i międzynarodowych 1. Koszt wytworzenia a koszty kontraktu długoterminowego - podobieństwa i różnice 2. Ujęcie kosztów bezpośrednich fazy przygotowawczej: koszty przygotowania oferty, koszty pomiarów i inne koszty przed-przetargowe, koszty przygotowania zaplecza technicznego itd. 3. Koszty bezpośrednie fazy realizacji kontraktu 4. Koszty bezpośrednie fazy posprzedażnej ustalania i ujęcie rezerwy za zobowiązania z tytułu rękojmi oraz gwarancji, koszty rezerw na roboty poprawkowe 5. Koszty pośrednie kontraktu oraz pozostałe koszty 6. Koszty nie będące elementem kosztów kontraktów długoterminowych 7. Zasady rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych wycenionych w wewnętrznych cenach transferowych VI. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów długoterminowych 1. Ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych długoterminowych kontraktów 2. Metoda stopnia zaawansowania kontrakty o cenach ryczałtowych (stałych) 3. Metoda stopnia zaawansowania kontrakty o cenach koszty plus 4. Metoda zysku zerowego 5. Ustalanie kosztów kontraktów długoterminowych 6. Wycena i ujmowanie przewidywanej straty na kontrakcie długoterminowym 7. Odroczony podatek dochodowy dotyczący wyceny kontraktów długoterminowych 8. Wskazówki praktyczne dotyczące ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych

4 VII. Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości oraz KSR nr 8 Działalność deweloperska w sprawie umów deweloperskich 1. Umowy dotyczące budowy nieruchomości zastosowanie MSR 11 (Umowy o usługę budowlaną) czy MSR 18 (Przychody) 2. Kiedy należy ujmować przychody z tytułu budowy nieruchomości VIII. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym kontraktów długoterminowych Zgłoś się już dziś: 3.Finanse dla niefinansistów termin: Każdy z menedżerów, czy to wysokiego, czy średniego szczebla ma wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Każdy z nich w swej codziennej pracy spotyka się z zestawieniami finansowymi i dyskutuje z przedstawicielami służb finansowo-księgowych. Dlatego każdy menedżer powinien znać przynajmniej podstawy finansów przedsiębiorstwa, tak aby zdawać sobie sprawę z tego jaki wpływ na wyniki finansowe firmy mają jego działania oraz żeby być równorzędnym partnerem dla finansistów, zarówno w zakresie dyskusji, jak i podejmowania decyzji. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzająca wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników mający wpływ na wyniki finansowe firmy. Cele szkolenia: 1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami niezbędnej na każdym stanowisku kierowniczym, 2. Zdobycie podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dokumentów finansowych, 3. Zrozumienie powiązań pomiędzy decyzjami i działaniami na szczeblu strategicznym i operacyjnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Program: 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa: a) główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, b) podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów, c) podstawowe zasady i standardy księgowości (PSR/MSSF). 2. Sprawozdanie finansowe: a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

5 3. Analiza sprawozdania finansowego: a) analiza wstępna, b) analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, struktury i zadłużenia, operacyjności, rynku kapitałowego), c) analityczne punkty odniesienia. 4. Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) finansowanie kapitałem własnym, b) finansowanie kapitałem obcym, c) koszt kapitału własnego i obcego. 5. Wynik finansowy: a) zjawisko dźwigni operacyjnej, b) efekt dźwigni finansowej, c) wpływ różnych elementów na wynik finansowy. 6. Podstawy matematyki finansowej: a) rodzaje stóp procentowych, b) rodzaje kapitalizacji odsetek, c) wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych. 7. Metody oceny opłacalności inwestycji: a) definicja oraz rodzaje inwestycji, b) elementy składowe inwestycji, c) proste metody oceny opłacalności inwestycji, d) dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji. 8. Podsumowanie i powtórzenie. Zarejestruj się już dziś: 4.Bieżący a odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych w roku 2015 termin: Cel szkolenia: Doskonalenie i aktualizacja wiedzy z zakresu ustalania wyniku finansowego i podstawy opodatkowania u podatników podatku dochodowego, w tym spółek komandytowo-akcyjnych.

6 Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów księgowości, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Program: 1. Podatek bieżący i odroczony podstawowe definicje i zakres stosowania: różnice między definicją podatku bieżącego i odroczonego, jednostki zobligowane do ustalania podatku bieżącego i odroczonego, uproszczenia dla jednostek mikro i małych w zakresie ustalania podatku odroczonego. 2. Pojęcie i kategorie przychodów i kosztów ich uzyskania wg ustawy o rachunkowości: pojęcie przychodów i kosztów wg ustawy o rachunkowości, przychody i koszty z działalności operacyjnej, przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej, przychody i koszty finansowe. 3. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych: przychody należne z działalności gospodarczej, przychody z działalności gospodarczej uznawane kasowo, korekty przychodów podatkowych (premie, rabaty, skonta, zwroty towarów), przychody w walutach obcych, otrzymane darowizny i inne nieodpłatne świadczenia. 4. Przychody wyłączone lub zwolnione z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym: zaliczki, przedpłaty, zadatki, dopłaty do kapitału, dotacje i zwroty kosztów. 5. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustaw o podatku dochodowym: koszty bezpośrednie i inne niż bezpośrednie, wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, koszty poniesione w walutach obcych, korekty kosztów uzyskania przychodów wynikające z niezapłaconych zobowiązań, korekty kosztów uzyskania przychodów wynikające z innych tytułów. 6. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym między innymi: nabycie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kary umowne i odszkodowania, odsetki, podatki i opłaty. 7. Różnice trwałe i przejściowe między prawem podatkowym i bilansowym: przykłady różnic trwałych, zdarzenia powodujące dodatnie różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym, zdarzenia powodujące ujemne różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym. 8. Podatek odroczony rozliczany z kapitałem własnym:

7 wycena inwestycji długoterminowych, rezerwy ujawniane w kapitale własnym, korekty lat ubiegłych. 9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego pojęcie i zasady tworzenia. 10. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego pojęcie i zasady tworzenia. 11. Podstawa opodatkowania i podatek dochodowy bieżący: ustalanie podstawy opodatkowania, odliczenia od podstawy opodatkowania, podatek dochodowy bieżący. 12. Ujawnianie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym bieżącego i odroczonego podatku dochodowego. Zarejestruj się już dziś: 5.Opracowanie strategii firmy z wykorzystaniem ZKW termin: Każda firma powinna mieć wdrożoną długoterminową strategię działania, która jest kluczowym warunkiem optymalnego rozwoju przedsiębiorstwa i długoterminowego wzrostu jego wartości. Odpowiedzią na powyższe wyzwanie jest umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy strategicznej oraz aplikacji Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC), będącej przydatnym instrumentem budowy, wdrożenia i monitorowania realizacji strategii. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników uczestniczących w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracowników działów strategii. Cele szkolenia: 1) poznanie efektywnej metodyki opracowania i wdrożenia strategii w organizacji, 2) zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy strategicznej, 3) zdobycie praktycznych umiejętności aplikacji Zrównoważonej Karty Wyników. Program: 1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego: a) definicja sukcesu firmy, b) cele przedsiębiorstwa, c) etapy budowy strategii.

8 2. Analiza strategiczna jako baza diagnostyczna do budowy strategii i wyznaczanie celów: a) analiza otoczenia ogólnego wybór praktycznych narzędzi, b) analiza otoczenia branżowego wybór praktycznych narzędzi, c) analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa wybór praktycznych narzędzi, d) określenie pozycji strategicznej firmy jako podstawa wyborów strategicznych. 3. Wybory strategiczne: a) wybór opcji strategicznych, b) zdefiniowanie wizji, misji i wartości firmy, c) wybór rynków i produktów strategicznych. 4. Zrównoważona Karta Wyników: a) istota ZKW, b) wyznaczanie celów strategicznych w czterech płaszczyznach ZKW, c) konstruowanie mapy celów strategicznych i definiowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi, d) dobór miar realizacji wyznaczonych celów strategicznych, e) budowa karty wyników firmy, f) operacjonalizacja celów strategicznych firmy budowa kart wyników pionów i działów, g) przełożenie strategii na działania projekty strategiczne. 5. Komunikacja strategii i motywacja powiązanie ZKW z systemem wynagrodzeń. 6. Monitoring wdrożenia ZKW jako narzędzie controllingu strategicznego i operacyjnego. 7. Podsumowanie i powtórzenie. Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Zarejestruj się już dziś: 6.Ceny Transferowe-warsztaty termin: Miejsce: Siedziba w Poznaniu termin: Cel szkolenia: przedstawienie w przystępny sposób procesu przygotowania dokumentacji cen transferowych. Omówione będą nie tylko aktualne uregulowania prawne, metody szacowania cen transferowych, procedury sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych oraz przykłady metodologii sporządzania analizy porównawczej.

9 Szkolenie skierowane jest do: księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych. Program: I. Podstawowe zagadnienia z zakresu cen transferowych a. Definicje b. Zasada rynkowości II. Regulacje prawne a. Przepisy OECD b. Przepisy polskie c. Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. III. Ocena obowiązku dokumentacyjnego a. Podmioty powiązane b. Progi wartości transakcji c. Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych d. Co badają organy podatkowe? IV. Etapy procedury porównywalności a. Lata objęte dokumentacją b. Progi wartościowe c. Zrozumienie badanych transakcji d. Identyfikacja transakcji porównywalnych e. Dobór właściwej metody analizy f. Interpretacja zebranych danych porównywalnych V. Case-study a. Transakcja towarowa b. Pożyczka c. Cash-pooling d. Poręczenie e. Podział kosztów Zarejestruj się już dziś: 7. Zarządzanie przez cele termin: Cele szkolenia: 1. Poznanie koncepcji ZPC i zasad jej wdrożenia, 2. Poznanie korzyści płynących z wdrożenia systemu ZPC oraz jego ograniczeń,

10 3. Nabycie umiejętności wdrożenia systemu ZPC i dzięki niemu zwiększenie efektywności zarządzania i poprawienie wyników finansowych firmy. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników uczestniczących w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracowników działów kontrolingu, pracowników działów strategii. Program: 1. Wprowadzenie: a) cele przedsiębiorstwa a budowanie jego wartości, b) ZPC a strategia firmy, c) korzyści płynące z wdrożenia ZPC. 2. Budowa systemu ZPC: a) podstawowe zasady efektywnego wdrożenia systemu ZPC, b) podstawowe funkcje ZPC, c) fazy budowy systemu ZPC, d) rodzaje celów i ich powiązanie ze strategią firmy, e) poprawne formułowanie celów, f) cele a zadania/działania, g) cele a mierniki (KPI), h) tworzenie kart celów i mierników na poszczególnych poziomach zarządzania powiązania pomiędzy celami na różnych poziomach zarządzania. 3. Powiązanie ZPC z systemem motywacyjnym: a) pojęcie motywacji, b) motywacja finansowa i tworzenie kart premii, c) motywacja pozafinansowa, d) motywacja a komunikacja. 4. Monitoring realizacji celów: a) przeglądy okresowe, b) rozmowy okresowe. 5. Warunki efektywnego wdrożenia ZPC i oraz ograniczenia z nim związane. 6. System ZPC a kodeks pracy i tradycyjne zakresy obowiązków pracowników. 7. Powtórzenie i podsumowanie. Zarejestruj się już dziś:

11 8. Zmiany polityki rachunkowości w świetle zmian w ustawie o rachunkowości i przepisów podatkowych termin: Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów księgowości, głównych księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Cel szkolenia: doskonalenie i aktualizacja wiedzy z zakresu opracowania dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą. Program: 1. Elementy polityki rachunkowości wybrane zagadnienia: a) rok obrotowy i jego zmiany wpływ na porównywalność sprawozdania finansowego i na podstawę opodatkowania, b) zasady wyceny aktywów i pasywów i jej wpływ na podstawę opodatkowania, c) prowadzenie ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich prowadzenia i dokumentowania operacji gospodarczych, d) konta pomocnicze zasady prowadzenia a podstawa opodatkowania, e) ustalanie wyniku finansowego a podstawa opodatkowania. 2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmowanie i wycena wskazówki ujęcia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości: a) ujęcie wartości początkowej i jej zmian w trakcie używania, z uwzględnieniem zasad podatkowych, b) ustalenie zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych, c) ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, d) środki trwałe w leasingu 3. Wycena w walutach obcych zakres ujawnień w polityce rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów podatkowych: a) wybór metody ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych, b) dodatnie i ujemne różnice kursowe, w tym stanowiące i niestanowiące podstawę opodatkowania, c) metody rozchodu walut obcych, d) ujawnianie przychodów i kosztów w walutach obcych, e) rozliczanie zagranicznych podróży służbowych. 4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe zakres ujawnień w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości z uwzględnieniem zasady istotności. 5. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zakres ujawnień w polityce rachunkowości. 6. Uproszczenia możliwe do zastosowania dla niektórych jednostek zmiana ustawy o rachunkowości. 7. Odpowiedzialność za rachunkowość, a w tym za opracowanie i stosowanie zasad (polityki) rachunkowości. Zgłoś się już dziś:

12 9.Kontroling wskaźnikowy termin: Poznanie KPI, zarówno w obszarze finansowym, jak i pozafinansowym, zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu dokonywania trafnego wyboru KPI, ich pomiaru i interpretacji, oraz zdobycie praktycznych umiejętności planowania (wyznaczania celów) z wykorzystaniem KPI to główne cele szkolenia organizowanego przez. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzająca średniego szczebla i pracowników uczestniczących w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracowników działów kontrolingu, pracowników działów strategii, pracowników działów finansowych. Cele szkolenia: 1. Poznanie KPI, zarówno w obszarze finansowym, jak i pozafinansowym, 2. Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu dokonywania trafnego wyboru KPI, ich pomiaru i interpretacji, 3. Zdobycie praktycznych umiejętności planowania (wyznaczania celów) z wykorzystaniem KPI. Program: 1. Wprowadzenie: a) cele w przedsiębiorstwie a budowanie jego wartości, b) korzyści zarządzania przez wskaźniki. 2. Źródła danych: a) sprawozdanie finansowe firmy, b) raporty i analizy wewnętrzne, c) inne. 3. Wskaźniki finansowe: a) wskaźniki rentowności i wartości przedsiębiorstwa, b) wskaźniki efektywności zarządzania, c) wskaźniki struktury i zadłużenia, d) wskaźniki płynności finansowej w ujęciu statycznym, e) wskaźniki płynności finansowej w ujęcie dynamicznym. 4. Wskaźniki pozafinansowe: a) wskaźniki w obszarze marketingu i sprzedaży, b) wskaźniki obszarze logistyki, c) wskaźniki w obszarze produkcji i jakości, d) wskaźniki w obszarze HR, e) wskaźniki w obszarze IT. 5. Wskaźniki w płaszczyznach BSC (Balanced Scorecard Zrównoważona Karta Wyników):

13 a) wskaźniki w płaszczyźnie finansowej, b) wskaźniki w płaszczyźnie rynkowej, c) wskaźniki w płaszczyźnie procesowej, d) wskaźniki w płaszczyźnie zasobowej. 6. Przykład specyficznych wskaźników branżowych: a) wskaźniki w branży hotelarskiej. 7. Powiązanie wskaźników z celami przedsiębiorstwa. 8. Powtórzenie i podsumowanie. Zarejestruj się już dziś: 10.Kontroling personalny termin: Niejednokrotnie możemy przeczytać w oficjalnych komunikatach różnych organizacji, że czynnik ludzki jest dla nich najważniejszy. A skoro tak, to warto wiedzieć, jak z niego efektywnie korzystać oraz jak mierzyć jego wpływ na realizację strategii i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Temu właśnie ma służyć niniejsze szkolenie. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, szefów i pracowników działów HR, osób odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie strategii w firmie. Cele szkolenia: 1) zrozumienie korelacji pomiędzy efektywnością obszaru HR, a osiąganiem celów przez organizację, 2) poznanie narzędzi kontrolingu w obszarze HR oraz nabycie umiejętności ich zastosowania, 3) pozyskanie umiejętności formułowania celów i doboru oraz liczenia mierników w obszarze HR dostosowanych do rodzaju organizacji. Program: 1. Wprowadzenie a) cele w przedsiębiorstwie, b) co tworzy wartość przedsiębiorstwa? 2. Co to jest kontroling? a) definicja i istota kontrolingu, b) rodzaje kontrolingu. 3. Kontroling personalny a strategia organizacji

14 a) co to jest strategia? b) misja, wizja i cele organizacji, c) operacjonalizacja strategii, d) kluczowa rola czynnika ludzkiego w opracowaniu i realizacji strategii, e) narzędzia analizy strategicznej analiza SWOT dla obszaru HR. 4. Cele i mierniki (KPI) a) definiowanie celów, b) kaskadowanie celów, c) mierniki i ich rodzaje, d) dobór mierników. 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu BSC a) strategia w 4 perspektywach BSC, b) mapa celów, c) karty wyników, d) wpływ perspektywy uczenia się na wyniki firmy. 6. Tworzenie celów i mierników (KPI) w poszczególnych obszarach HR a) cele i mierniki w obszarze planowania zatrudnienia, b) cele i mierniki w obszarze rekrutacji, c) cele i mierniki w obszarze szkoleń, d) cele i mierniki w obszarze wydajności pracy, e) cele i mierniki w obszarze czasu pracy, f) cele i mierniki w obszarze motywacji, g) cele i mierniki w obszarze outplacementu. 7. Podsumowanie Zarejestruj się już dziś: 11.Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa - warsztaty. Ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji. Termin: DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ? Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia. Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz

15 potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania. W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. CELE JAKIE CHCEMY OSIĄGNĄĆ PODCZAS SZKOLENIA: Uczestnicy będą nabywać umiejętności: - analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych, oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych. Szkolenie dedykowane jest: właścicielom lub zarządzającym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji, specjalistom z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami, osobom, które chciałyby w sposób bezpieczny dokonywać oceny kontrahentów. PROGRAM 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa - jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta, - maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw, - przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów, - wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa. CASE STUDY Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej; ocena czynników wpływających na obraz firmy. 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw? - sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności, - informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności i wstępne omówienie co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? - metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. 3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych - ogólna analiza bilansu, - ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu, - metoda Wilcoxa, - salda strukturalne bilansu, - ogólna analiza rachunku zysków i strat, - prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, - sygnały ostrzegawcze, - analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} metoda pośrednia. CASE STUDY Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

16 4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej - zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna. CASE STUDY Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja. Serdecznie zapraszamy do udziału. Zarejestruj się już dziś:

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Spis treœci Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych: Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 824016 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 25-26 Październik Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 824016 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 323411 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 29 Listopad - 2 Grudzień Zakopane, Hotel Litwor*****, Kod szkolenia: 323411 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo