Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o."

Transkrypt

1 Szkolenia organizowane przez Sp. Z o.o. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń - wybrane zagadnienia termin: Warszawa, 6 marca 2015 r Cel szkolenia: Umiejętność definiowania i klasyfikacji przychodów (należne, otrzymane) i kosztów dla celów podatkowych (bezpośrednie i pośrednie; stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania); właściwa ewidencja, dokumentowanie i ujawnianie przychodów i kosztów; rozliczenie kosztów w czasie. Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów księgowości i biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów Program szkolenia: 1. Dokumentacja rachunkowa a prawo podatkowe w zakresie ujawniania przychodów i kosztów ich uzyskania, w tym dokumentowanie operacji i zdarzeń gospodarczych. 2. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych, w tym między innymi: przychody uznawane jako należne z działalności gospodarczej, przychody uznawane kasowo (dotacje, kary umowne, odsetki), darowizny i inne nieodpłatne świadczenia, premie pieniężne i rabaty, korekty przychodów dotyczące innych okresów podatkowych, przekazane i otrzymane aporty do spółek, przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych a przychody zwolnione z podatku dochodowego. 3. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustawy o podatku dochodowym, w tym: koszty stanowiące podstawę opodatkowania z uwzględnieniem terminów płatności, podział kosztów na bezpośrednie i inne niż bezpośrednie, a moment ich poniesienia z uwzględnieniem korekt dotyczących innych okresów podatkowych (premie pieniężne, rabaty, zwroty towarów), wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów, koszty niestanowiące podstawy opodatkowania, w tym amortyzacja, kary umowne, odszkodowania, odsetki, nabycie i likwidacja środków trwałych, wydatki inwestycyjne i inne. 4. Wierzytelności przychody i koszty ich uzyskania wg prawa podatkowego: wierzytelności nieściągalne, odpisy aktualizujące na należności, umorzenie wierzytelności, zbycie, faktoring, cesja. 5. Różnice kursowe wg prawa podatkowego, w tym wybór metod wyceny: metoda podatkowa, metoda bilansowa, kurs faktycznie zastosowany a kurs średni, rozchód waluty z rachunku bankowego,

2 rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej. 6. Wycena środków trwałych dla celów podatkowych: ustalanie wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej (cena nabycia, koszt wytworzenia z uwzględnieniem kosztów finansowania zewnętrznego, w tym różnic kursowych), zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych metody (liniowa, degresywna, indywidualna, przyspieszona), ulepszenie czy remont środka trwałego. 7. Strata w działalności gospodarczej definicja i zasady rozliczania. Zarejestruj się już dziś: 2. Kontrakty długoterminowe 2015-wybrane zagadnienia termin: Warszawa, 11 marca 2015 Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących m.in. takich zagadnień jak: podstawowe pojęcia i specyfika rozliczania kontraktów długoterminowych w rachunkowości wg regulacji polskich i międzynarodowych oraz analiza i objaśnienie sposobu ich zastosowania w praktyce. Szkolenie skierowane jest do: -Główni księgowi -Dyrektorzy finansowi -Specjaliści odpowiedzialni za rozliczanie kontraktów długoterminowych Program szkolenia I. Wprowadzenie cel, podstawowe pojęcia i specyfika rozliczania kontraktów długoterminowych w rachunkowości wg regulacji polskich i międzynarodowych 1. Podstawy prawne: a) Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami b) Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 Niezakończone usługi budowlane c) Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 Działalność deweloperska d) Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 11 Umowy o usługę budowlaną e) Interpretacji KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości 2. Kontrakty długoterminowe specyfika działalności i jej wpływ na ustalanie przychodów, kosztów i wyników 3. Pojęcie i cechy kontraktu długoterminowego w regulacjach rachunkowości 4. Ujęcie wielookresowe przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych

3 5. Łączenie i dzielenie kontraktów długoterminowych 6. Rozpoznanie niezakończonych usług na dzień bilansowy II. Informacje z podsystemu rachunkowości zarządczej jako podstawa do prawidłowej wyceny kontraktów długoterminowych 1. Globalny budżet przychodów i globalny budżet kosztów kontraktu cel, zakres, struktura, zasady aktualizacji 2. Kosztorys budowlany a globalny budżet kosztów kontraktu długoterminowego 3. Podstawowe założenia systemu informacyjnego rachunkowości zorientowanego na pomiar przychodów i kosztów kontraktów długoterminowych III. Ustalenie stopnia zaawansowania z kontraktów długoterminowych wg regulacji polskich i międzynarodowych 1. Metody pomiaru stopnia zaawansowania kontraktów długoterminowych i ich ocena 2. Metoda obmiaru wykonania prac a informacje od służb technicznych 3. Metoda kosztowa czy można zawsze z niej korzystać i jakie są warunki niezbędne do jej stosowania? IV. Przychody z kontraktów długoterminowych wg regulacji polskich i międzynarodowych 1. Zakres przychodów z kontraktów długoterminowych 2. Ujęcie premii, zaliczek, roszczeń, kar umownych oraz zmian cen 3. Zasady wyceny przychodów z kontraktów długoterminowych V. Koszty kontraktów długoterminowych wg regulacji polskich i międzynarodowych 1. Koszt wytworzenia a koszty kontraktu długoterminowego - podobieństwa i różnice 2. Ujęcie kosztów bezpośrednich fazy przygotowawczej: koszty przygotowania oferty, koszty pomiarów i inne koszty przed-przetargowe, koszty przygotowania zaplecza technicznego itd. 3. Koszty bezpośrednie fazy realizacji kontraktu 4. Koszty bezpośrednie fazy posprzedażnej ustalania i ujęcie rezerwy za zobowiązania z tytułu rękojmi oraz gwarancji, koszty rezerw na roboty poprawkowe 5. Koszty pośrednie kontraktu oraz pozostałe koszty 6. Koszty nie będące elementem kosztów kontraktów długoterminowych 7. Zasady rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych wycenionych w wewnętrznych cenach transferowych VI. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów długoterminowych 1. Ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych długoterminowych kontraktów 2. Metoda stopnia zaawansowania kontrakty o cenach ryczałtowych (stałych) 3. Metoda stopnia zaawansowania kontrakty o cenach koszty plus 4. Metoda zysku zerowego 5. Ustalanie kosztów kontraktów długoterminowych 6. Wycena i ujmowanie przewidywanej straty na kontrakcie długoterminowym 7. Odroczony podatek dochodowy dotyczący wyceny kontraktów długoterminowych 8. Wskazówki praktyczne dotyczące ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych

4 VII. Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości oraz KSR nr 8 Działalność deweloperska w sprawie umów deweloperskich 1. Umowy dotyczące budowy nieruchomości zastosowanie MSR 11 (Umowy o usługę budowlaną) czy MSR 18 (Przychody) 2. Kiedy należy ujmować przychody z tytułu budowy nieruchomości VIII. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym kontraktów długoterminowych Zgłoś się już dziś: 3.Finanse dla niefinansistów termin: Każdy z menedżerów, czy to wysokiego, czy średniego szczebla ma wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Każdy z nich w swej codziennej pracy spotyka się z zestawieniami finansowymi i dyskutuje z przedstawicielami służb finansowo-księgowych. Dlatego każdy menedżer powinien znać przynajmniej podstawy finansów przedsiębiorstwa, tak aby zdawać sobie sprawę z tego jaki wpływ na wyniki finansowe firmy mają jego działania oraz żeby być równorzędnym partnerem dla finansistów, zarówno w zakresie dyskusji, jak i podejmowania decyzji. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzająca wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników mający wpływ na wyniki finansowe firmy. Cele szkolenia: 1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami niezbędnej na każdym stanowisku kierowniczym, 2. Zdobycie podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dokumentów finansowych, 3. Zrozumienie powiązań pomiędzy decyzjami i działaniami na szczeblu strategicznym i operacyjnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Program: 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa: a) główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, b) podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów, c) podstawowe zasady i standardy księgowości (PSR/MSSF). 2. Sprawozdanie finansowe: a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

5 3. Analiza sprawozdania finansowego: a) analiza wstępna, b) analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, struktury i zadłużenia, operacyjności, rynku kapitałowego), c) analityczne punkty odniesienia. 4. Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) finansowanie kapitałem własnym, b) finansowanie kapitałem obcym, c) koszt kapitału własnego i obcego. 5. Wynik finansowy: a) zjawisko dźwigni operacyjnej, b) efekt dźwigni finansowej, c) wpływ różnych elementów na wynik finansowy. 6. Podstawy matematyki finansowej: a) rodzaje stóp procentowych, b) rodzaje kapitalizacji odsetek, c) wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych. 7. Metody oceny opłacalności inwestycji: a) definicja oraz rodzaje inwestycji, b) elementy składowe inwestycji, c) proste metody oceny opłacalności inwestycji, d) dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji. 8. Podsumowanie i powtórzenie. Zarejestruj się już dziś: 4.Bieżący a odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych w roku 2015 termin: Cel szkolenia: Doskonalenie i aktualizacja wiedzy z zakresu ustalania wyniku finansowego i podstawy opodatkowania u podatników podatku dochodowego, w tym spółek komandytowo-akcyjnych.

6 Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów księgowości, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Program: 1. Podatek bieżący i odroczony podstawowe definicje i zakres stosowania: różnice między definicją podatku bieżącego i odroczonego, jednostki zobligowane do ustalania podatku bieżącego i odroczonego, uproszczenia dla jednostek mikro i małych w zakresie ustalania podatku odroczonego. 2. Pojęcie i kategorie przychodów i kosztów ich uzyskania wg ustawy o rachunkowości: pojęcie przychodów i kosztów wg ustawy o rachunkowości, przychody i koszty z działalności operacyjnej, przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej, przychody i koszty finansowe. 3. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych: przychody należne z działalności gospodarczej, przychody z działalności gospodarczej uznawane kasowo, korekty przychodów podatkowych (premie, rabaty, skonta, zwroty towarów), przychody w walutach obcych, otrzymane darowizny i inne nieodpłatne świadczenia. 4. Przychody wyłączone lub zwolnione z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym: zaliczki, przedpłaty, zadatki, dopłaty do kapitału, dotacje i zwroty kosztów. 5. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustaw o podatku dochodowym: koszty bezpośrednie i inne niż bezpośrednie, wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, koszty poniesione w walutach obcych, korekty kosztów uzyskania przychodów wynikające z niezapłaconych zobowiązań, korekty kosztów uzyskania przychodów wynikające z innych tytułów. 6. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym między innymi: nabycie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kary umowne i odszkodowania, odsetki, podatki i opłaty. 7. Różnice trwałe i przejściowe między prawem podatkowym i bilansowym: przykłady różnic trwałych, zdarzenia powodujące dodatnie różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym, zdarzenia powodujące ujemne różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym. 8. Podatek odroczony rozliczany z kapitałem własnym:

7 wycena inwestycji długoterminowych, rezerwy ujawniane w kapitale własnym, korekty lat ubiegłych. 9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego pojęcie i zasady tworzenia. 10. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego pojęcie i zasady tworzenia. 11. Podstawa opodatkowania i podatek dochodowy bieżący: ustalanie podstawy opodatkowania, odliczenia od podstawy opodatkowania, podatek dochodowy bieżący. 12. Ujawnianie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym bieżącego i odroczonego podatku dochodowego. Zarejestruj się już dziś: 5.Opracowanie strategii firmy z wykorzystaniem ZKW termin: Każda firma powinna mieć wdrożoną długoterminową strategię działania, która jest kluczowym warunkiem optymalnego rozwoju przedsiębiorstwa i długoterminowego wzrostu jego wartości. Odpowiedzią na powyższe wyzwanie jest umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy strategicznej oraz aplikacji Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC), będącej przydatnym instrumentem budowy, wdrożenia i monitorowania realizacji strategii. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników uczestniczących w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracowników działów strategii. Cele szkolenia: 1) poznanie efektywnej metodyki opracowania i wdrożenia strategii w organizacji, 2) zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy strategicznej, 3) zdobycie praktycznych umiejętności aplikacji Zrównoważonej Karty Wyników. Program: 1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego: a) definicja sukcesu firmy, b) cele przedsiębiorstwa, c) etapy budowy strategii.

8 2. Analiza strategiczna jako baza diagnostyczna do budowy strategii i wyznaczanie celów: a) analiza otoczenia ogólnego wybór praktycznych narzędzi, b) analiza otoczenia branżowego wybór praktycznych narzędzi, c) analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa wybór praktycznych narzędzi, d) określenie pozycji strategicznej firmy jako podstawa wyborów strategicznych. 3. Wybory strategiczne: a) wybór opcji strategicznych, b) zdefiniowanie wizji, misji i wartości firmy, c) wybór rynków i produktów strategicznych. 4. Zrównoważona Karta Wyników: a) istota ZKW, b) wyznaczanie celów strategicznych w czterech płaszczyznach ZKW, c) konstruowanie mapy celów strategicznych i definiowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi, d) dobór miar realizacji wyznaczonych celów strategicznych, e) budowa karty wyników firmy, f) operacjonalizacja celów strategicznych firmy budowa kart wyników pionów i działów, g) przełożenie strategii na działania projekty strategiczne. 5. Komunikacja strategii i motywacja powiązanie ZKW z systemem wynagrodzeń. 6. Monitoring wdrożenia ZKW jako narzędzie controllingu strategicznego i operacyjnego. 7. Podsumowanie i powtórzenie. Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Zarejestruj się już dziś: 6.Ceny Transferowe-warsztaty termin: Miejsce: Siedziba w Poznaniu termin: Cel szkolenia: przedstawienie w przystępny sposób procesu przygotowania dokumentacji cen transferowych. Omówione będą nie tylko aktualne uregulowania prawne, metody szacowania cen transferowych, procedury sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych oraz przykłady metodologii sporządzania analizy porównawczej.

9 Szkolenie skierowane jest do: księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych. Program: I. Podstawowe zagadnienia z zakresu cen transferowych a. Definicje b. Zasada rynkowości II. Regulacje prawne a. Przepisy OECD b. Przepisy polskie c. Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. III. Ocena obowiązku dokumentacyjnego a. Podmioty powiązane b. Progi wartości transakcji c. Sankcje za brak dokumentacji cen transferowych d. Co badają organy podatkowe? IV. Etapy procedury porównywalności a. Lata objęte dokumentacją b. Progi wartościowe c. Zrozumienie badanych transakcji d. Identyfikacja transakcji porównywalnych e. Dobór właściwej metody analizy f. Interpretacja zebranych danych porównywalnych V. Case-study a. Transakcja towarowa b. Pożyczka c. Cash-pooling d. Poręczenie e. Podział kosztów Zarejestruj się już dziś: 7. Zarządzanie przez cele termin: Cele szkolenia: 1. Poznanie koncepcji ZPC i zasad jej wdrożenia, 2. Poznanie korzyści płynących z wdrożenia systemu ZPC oraz jego ograniczeń,

10 3. Nabycie umiejętności wdrożenia systemu ZPC i dzięki niemu zwiększenie efektywności zarządzania i poprawienie wyników finansowych firmy. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników uczestniczących w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracowników działów kontrolingu, pracowników działów strategii. Program: 1. Wprowadzenie: a) cele przedsiębiorstwa a budowanie jego wartości, b) ZPC a strategia firmy, c) korzyści płynące z wdrożenia ZPC. 2. Budowa systemu ZPC: a) podstawowe zasady efektywnego wdrożenia systemu ZPC, b) podstawowe funkcje ZPC, c) fazy budowy systemu ZPC, d) rodzaje celów i ich powiązanie ze strategią firmy, e) poprawne formułowanie celów, f) cele a zadania/działania, g) cele a mierniki (KPI), h) tworzenie kart celów i mierników na poszczególnych poziomach zarządzania powiązania pomiędzy celami na różnych poziomach zarządzania. 3. Powiązanie ZPC z systemem motywacyjnym: a) pojęcie motywacji, b) motywacja finansowa i tworzenie kart premii, c) motywacja pozafinansowa, d) motywacja a komunikacja. 4. Monitoring realizacji celów: a) przeglądy okresowe, b) rozmowy okresowe. 5. Warunki efektywnego wdrożenia ZPC i oraz ograniczenia z nim związane. 6. System ZPC a kodeks pracy i tradycyjne zakresy obowiązków pracowników. 7. Powtórzenie i podsumowanie. Zarejestruj się już dziś:

11 8. Zmiany polityki rachunkowości w świetle zmian w ustawie o rachunkowości i przepisów podatkowych termin: Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów księgowości, głównych księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Cel szkolenia: doskonalenie i aktualizacja wiedzy z zakresu opracowania dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą. Program: 1. Elementy polityki rachunkowości wybrane zagadnienia: a) rok obrotowy i jego zmiany wpływ na porównywalność sprawozdania finansowego i na podstawę opodatkowania, b) zasady wyceny aktywów i pasywów i jej wpływ na podstawę opodatkowania, c) prowadzenie ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich prowadzenia i dokumentowania operacji gospodarczych, d) konta pomocnicze zasady prowadzenia a podstawa opodatkowania, e) ustalanie wyniku finansowego a podstawa opodatkowania. 2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmowanie i wycena wskazówki ujęcia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości: a) ujęcie wartości początkowej i jej zmian w trakcie używania, z uwzględnieniem zasad podatkowych, b) ustalenie zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych, c) ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, d) środki trwałe w leasingu 3. Wycena w walutach obcych zakres ujawnień w polityce rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów podatkowych: a) wybór metody ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych, b) dodatnie i ujemne różnice kursowe, w tym stanowiące i niestanowiące podstawę opodatkowania, c) metody rozchodu walut obcych, d) ujawnianie przychodów i kosztów w walutach obcych, e) rozliczanie zagranicznych podróży służbowych. 4. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe zakres ujawnień w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości z uwzględnieniem zasady istotności. 5. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zakres ujawnień w polityce rachunkowości. 6. Uproszczenia możliwe do zastosowania dla niektórych jednostek zmiana ustawy o rachunkowości. 7. Odpowiedzialność za rachunkowość, a w tym za opracowanie i stosowanie zasad (polityki) rachunkowości. Zgłoś się już dziś:

12 9.Kontroling wskaźnikowy termin: Poznanie KPI, zarówno w obszarze finansowym, jak i pozafinansowym, zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu dokonywania trafnego wyboru KPI, ich pomiaru i interpretacji, oraz zdobycie praktycznych umiejętności planowania (wyznaczania celów) z wykorzystaniem KPI to główne cele szkolenia organizowanego przez. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzająca średniego szczebla i pracowników uczestniczących w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracowników działów kontrolingu, pracowników działów strategii, pracowników działów finansowych. Cele szkolenia: 1. Poznanie KPI, zarówno w obszarze finansowym, jak i pozafinansowym, 2. Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu dokonywania trafnego wyboru KPI, ich pomiaru i interpretacji, 3. Zdobycie praktycznych umiejętności planowania (wyznaczania celów) z wykorzystaniem KPI. Program: 1. Wprowadzenie: a) cele w przedsiębiorstwie a budowanie jego wartości, b) korzyści zarządzania przez wskaźniki. 2. Źródła danych: a) sprawozdanie finansowe firmy, b) raporty i analizy wewnętrzne, c) inne. 3. Wskaźniki finansowe: a) wskaźniki rentowności i wartości przedsiębiorstwa, b) wskaźniki efektywności zarządzania, c) wskaźniki struktury i zadłużenia, d) wskaźniki płynności finansowej w ujęciu statycznym, e) wskaźniki płynności finansowej w ujęcie dynamicznym. 4. Wskaźniki pozafinansowe: a) wskaźniki w obszarze marketingu i sprzedaży, b) wskaźniki obszarze logistyki, c) wskaźniki w obszarze produkcji i jakości, d) wskaźniki w obszarze HR, e) wskaźniki w obszarze IT. 5. Wskaźniki w płaszczyznach BSC (Balanced Scorecard Zrównoważona Karta Wyników):

13 a) wskaźniki w płaszczyźnie finansowej, b) wskaźniki w płaszczyźnie rynkowej, c) wskaźniki w płaszczyźnie procesowej, d) wskaźniki w płaszczyźnie zasobowej. 6. Przykład specyficznych wskaźników branżowych: a) wskaźniki w branży hotelarskiej. 7. Powiązanie wskaźników z celami przedsiębiorstwa. 8. Powtórzenie i podsumowanie. Zarejestruj się już dziś: 10.Kontroling personalny termin: Niejednokrotnie możemy przeczytać w oficjalnych komunikatach różnych organizacji, że czynnik ludzki jest dla nich najważniejszy. A skoro tak, to warto wiedzieć, jak z niego efektywnie korzystać oraz jak mierzyć jego wpływ na realizację strategii i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Temu właśnie ma służyć niniejsze szkolenie. Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, szefów i pracowników działów HR, osób odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie strategii w firmie. Cele szkolenia: 1) zrozumienie korelacji pomiędzy efektywnością obszaru HR, a osiąganiem celów przez organizację, 2) poznanie narzędzi kontrolingu w obszarze HR oraz nabycie umiejętności ich zastosowania, 3) pozyskanie umiejętności formułowania celów i doboru oraz liczenia mierników w obszarze HR dostosowanych do rodzaju organizacji. Program: 1. Wprowadzenie a) cele w przedsiębiorstwie, b) co tworzy wartość przedsiębiorstwa? 2. Co to jest kontroling? a) definicja i istota kontrolingu, b) rodzaje kontrolingu. 3. Kontroling personalny a strategia organizacji

14 a) co to jest strategia? b) misja, wizja i cele organizacji, c) operacjonalizacja strategii, d) kluczowa rola czynnika ludzkiego w opracowaniu i realizacji strategii, e) narzędzia analizy strategicznej analiza SWOT dla obszaru HR. 4. Cele i mierniki (KPI) a) definiowanie celów, b) kaskadowanie celów, c) mierniki i ich rodzaje, d) dobór mierników. 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ujęciu BSC a) strategia w 4 perspektywach BSC, b) mapa celów, c) karty wyników, d) wpływ perspektywy uczenia się na wyniki firmy. 6. Tworzenie celów i mierników (KPI) w poszczególnych obszarach HR a) cele i mierniki w obszarze planowania zatrudnienia, b) cele i mierniki w obszarze rekrutacji, c) cele i mierniki w obszarze szkoleń, d) cele i mierniki w obszarze wydajności pracy, e) cele i mierniki w obszarze czasu pracy, f) cele i mierniki w obszarze motywacji, g) cele i mierniki w obszarze outplacementu. 7. Podsumowanie Zarejestruj się już dziś: 11.Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa - warsztaty. Ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji. Termin: DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ? Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia. Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz

15 potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania. W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. CELE JAKIE CHCEMY OSIĄGNĄĆ PODCZAS SZKOLENIA: Uczestnicy będą nabywać umiejętności: - analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych, oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych. Szkolenie dedykowane jest: właścicielom lub zarządzającym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji, specjalistom z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami, osobom, które chciałyby w sposób bezpieczny dokonywać oceny kontrahentów. PROGRAM 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa - jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta, - maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw, - przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów, - wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa. CASE STUDY Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej; ocena czynników wpływających na obraz firmy. 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw? - sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności, - informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności i wstępne omówienie co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? - metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. 3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych - ogólna analiza bilansu, - ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu, - metoda Wilcoxa, - salda strukturalne bilansu, - ogólna analiza rachunku zysków i strat, - prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, - sygnały ostrzegawcze, - analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} metoda pośrednia. CASE STUDY Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

16 4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej - zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna. CASE STUDY Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja. Serdecznie zapraszamy do udziału. Zarejestruj się już dziś:

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo