List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1

2 List prezesa Ryszard Lorek Prezes Zarządu Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny SGB-Banku SA w Poznaniu za rok 2012, który stanowi najpełniejsze podsumowanie działalności naszego Banku oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej. Rok 2012 był dla nas szczególny, bo był pierwszym rokiem funkcjonowania naszego zrzeszenia po połączeniu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA z Mazowieckim Bankiem Regionalnym SA. Wyniki, które w tym okresie osiągnęliśmy potwierdziły słuszność decyzji o połączeniu obu organizacji, ale potwierdziły także prawidłowość przeprowadzenia całego procesu. Pierwsze efekty tego kroku były widoczne już w minionym roku, ale w pełni ujawnią się one dopiero w latach następnych. Zysk netto, wypracowany w ubiegłym roku przez SGB-Bank SA znacząco przekroczył 20,2 mild zł, co wobec trudnej sytuacji na rynku, zwiększonej konkurencji oraz trudnych zadań związanych z połączeniem z MR Bankiem, należy uznać za duży sukces. Sukcesem jest także wskaźnik rentowności ROE, który osiągnął 4,04 procent i był jednym z najwyższych w całym sektorze bankowości spółdzielczej. Współczynnik wypłacalności SGB-Banku SA za rok 2012 wyniósł 10,35 procent i także zaliczał się do najlepszych w cały sektorze. Dla Banków Spółdzielczych skupionych w Spółdzielczej Grupie Bankowej ubiegły rok był również bardzo udany. W ostatnim dniu grudnia 2012 roku w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej funkcjonowało 206 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z SGB-Bankiem SA. W 2012 roku zanotowaliśmy z górą 15-procentowy wzrost udzielonych kredytów. Nasze aktywa wzrosły o blisko 11 procent, do sumy 31,5 miliarda zł, a fundusze własne przekroczyły 3,2 miliarda zł, co oznacza wzrost o 13 procent. Współczynnik wypłacalności zwiększył się z 12,98 procent do 13,65 procent. Mimo trudnego dla polskiej gospodarki roku, zwiększyliśmy liczbę naszych placówek oraz zatrudnienie. To ewenement w okresie słabnącej siły polskiej gospodarki. W efekcie, klienci naszego Zrzeszenia mogli korzystać w ubiegłym roku z 1742 placówek i sieci 1133 bankomatów. Na rzecz naszych klientów pracowało pracowników. Warto przy tym podkreślić, że w ubiegłym roku o ponad 10 procent wzrosła w naszym Zrzeszeniu efektywność zatrudnienia mierzona sumą aktywów na jednego zatrudnionego. Efektywność była zresztą w 2012 roku jednym z najistotniejszych wyznaczników naszej działalności. W najważniejszych wskaźnikach banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej osiągnęły lepsze wyniki niż cały sektor bankowości spółdzielczej. O ile aktywa w całym sektorze zwiększyły się w minionym roku o 9,5 procent, to w naszym Zrzeszeniu były wyższe o 11 procent. Fundusze własne wzrosły w tym okresie w sektorze bankowości spółdzielczej o niespełna 12 procent, podczas gdy u nas wzrost ten był większy o 13 procent. Osiągnęliśmy wreszcie wyższy wzrost zysku netto niż sektor bankowości spółdzielczej. W wypadku sektora wzrost ten wyniósł 9,1 procent, a w Spółdzielczej Grupie Bankowej 11 procent. Zysk netto zrzeszonych z SGB-Bankiem SA Banków Spółdzielczych wyniósł 393 miliony zł. Tak dobre wyniki osiągnięte przez banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej są efektem dobrej znajomości rynku, szybkiego reagowania na jego potrzeby i wymagania, doświadczenia i profesjonalizmu Banków Spółdzielczych. Rok 2012 po raz kolejny potwierdził słuszność realizowanej przez nas strategii działania, której najważniejszym elementem jest dobra znajomość lokalnych rynków, nowoczesne produkty i stale rosnąca jakość obsługi. Zarówno SGB-Bank SA, jak i cała Spółdzielcza Grupa Bankowa kładzie nacisk i ta filozofia będzie kontynuowana również w następnych latach na współpracę ze środowiskami lokalnymi. Jesteśmy pełni podziwu dla inicjatywy tych środowisk, dla ich zaangażowania i kreatywności. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich inicjatyw, które dzieją się w gminach i na wsiach, ale uważam za swój obowiązek wspieranie najlepszych pomysłów, które przyczyniają się do rozwoju wsi, gmin oraz powiatów, do integracji środowisk lokalnych. Ban-

3 List prezesa ki Spółdzielcze od wielu lat pomagają organizatorom imprez kulturalnych, oświatowych, czy sportowych. Tak było również w minionym roku i mamy nadzieję, a właściwie pewność, że tę długą już tradycję bankowości spółdzielczej będziemy kontynuowali w 2013 roku i w latach następnych. Wszystkie wymienione sukcesy zawdzięczamy tysiącom pracowników zatrudnionych w bankach zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Bez ich dobrego przygotowania merytorycznego, zaangażowania, bez systematycznego podnoszenia jakości obsługi i rozwoju systemów informatycznych, nigdy nie osiągnęlibyśmy tak dobrych rezultatów. Serdecznie za to dziękuję. Szczególne słowa uznania kieruję do prezesów Banków Spółdzielczych. To ich profesjonalizmowi, kreatywności i zaangażowaniu Spółdzielcza Grupa Bankowa zawdzięcza swój sukces i pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług finansowych. W imieniu Zarządu składam serdeczne podziękowania Akcjonariuszom, członkom Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia za dobrą, efektywną współpracę. Dziękuję także naszym Klientom, bo to ich zaufanie i lojalność jest celem wszystkich naszych wysiłków. Ryszard Lorek Prezes Zarządu SGB - Banku S.A.

4 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje na temat banku Nazwa, siedziba, nr KRS, REGON, NIP Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Kapitał zakładowy Struktura SGB-Banku S.A. oraz Grupy SGB 8 2. Czynniki i zdarzenia wpływające na sytuację finansową banku Otoczenie makroekonomiczne Tendencje na rynku finansowym Bankowość spółdzielcza Działalność banku Obsługa banków spółdzielczych Bankowość korporacyjna oraz obsługa segmentu finansów publicznych Bankowość detaliczna Działalność skarbowa Bankowość transakcyjna Obszary wsparcia Rozwój kanałów dystrybucji Zmiany w zakresie technologii informatycznych Zmiany procesów i produktów Obszary wsparcia Cele i zasady zarządzania ryzykiem Ryzyko kredytowe Ryzyko płynności Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Ryzyko operacyjne Kapitał wewnętrzny (Filar II) Udział w Komitetach System audytu / kontroli wewnętrznej Wyniki finansowe Prognozy i zamierzenia 47 Załączniki 50

5 1 Podstawowe informacje na temat banku 1.1 Nazwa, siedziba, nr KRS, REGON, NIP Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Kapitał zakładowy Struktura SGB-Banku S.A. oraz Grupy SGB 8

6 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku 1.1 Nazwa, siedziba, nr KRS, REGON, NIP SGB-Bank Spółka Akcyjna jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Prawa bankowego oraz Kodeksu spółek handlowych. Statutowo określonym przedmiotem działania Banku jest pełnienie funkcji banku zrzeszającego dla banków spółdzielczych, które zawarły z Bankiem umowę zrzeszenia, uniwersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów gospodarczych, prowadzenie działalności finansowej na rzecz gospodarczego rozwoju kraju, w szczególności rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przedsiębiorczości w zakresie obsługi tych gałęzi gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw i potrzeb zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, realizowanie innych form współpracy z bankami spółdzielczymi - akcjonariuszami, a także podejmowanie inicjatyw dla rozwoju bankowości spółdzielczej. W tabeli poniżej zestawiono podstawowe dane identyfikacyjne SGB-Banku S.A. Tabela 1. Dane rejestrowe Firma Siedziba Adres SGB-Bank Spółka Akcyjna Poznań ul. Szarych Szeregów nr 23a, miejscowość Poznań, kod , poczta Poznań, kraj Polska KRS REGON NIP Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 27 czerwca 2012 skład Zarządu przedstawiał się następująco: Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Wiceprezes Zarządu Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu W czerwcu 2012 upłynęła kadencja Zarządu powołanego na lata W związku z tym, w dniu 16 maja 2012 r. Rada Nadzorcza powołała Pawła Pawłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na kadencję w latach , a w dniu 14 czerwca 2012 roku powierzyła mu obowiązki Prezesa Zarządu w kolejnej kadencji do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 14 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję: Danutę Kowalczyk, Ryszarda Lorka, Zygmunta Miętkiego i Adama Skowrońskiego. Od dnia 28 czerwca 2012 roku do dnia 11 września 2012 roku skład Zarządu był następujący: Paweł Pawłowski Członek Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Wiceprezes Zarządu Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu W dniu 11 września 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pawła Pawłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. Od dnia 12 września 2012 roku do 24 października 2012 r. skład Zarządu był następujący: Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Wiceprezes Zarządu Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu S 6 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku

7 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku W związku z rezygnacją ze stanowiska Prezesa Zarządu, złożoną przez Pawła Pawłowskiego w dniu 24 października 2012 r., Rada Nadzorcza z dniem 25 października 2012 r. powierzyła Adamowi Skowrońskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, kierowanie pracami Zarządu Banku do czasu wyboru Prezesa Zarządu. Skład Zarządu w okresie od 25 października 2012 roku do 19 listopada 2012 roku był następujący: Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Wiceprezes Zarządu Z dniem 20 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza SGB-Banku S.A. powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Adamowi Skowrońskiemu. Od dnia 20 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku skład Zarządu był następujący: Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Wiceprezes Zarządu W 2012 roku Zarząd Banku odbył 72 posiedzenia, podjął 513 uchwały oraz przyjął 455 stanowisk. Uchwały Zarządu dotyczyły, między innymi, podjęcia decyzji kredytowych, zmian organizacyjnych, wprowadzenia nowych regulacji wewnętrznych, dostosowania istniejących regulacji do zmian prawa. Zarząd podejmował także decyzje w zakresie udzielania pomocy finansowej dla zrzeszonych banków spółdzielczych, wyrażania zgód na poszerzenie terenu działania i wykonywanie czynności, o których mowa w Prawie bankowym, wymagających zgody banku zrzeszającego oraz wydawał opinie o kandydatach na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego. Ponadto członkowie Zarządu Banku w oparciu o posiadane kompetencje wydali 236 decyzji ustanawiających lub zmieniających regulacje wewnętrzne Banku. Rada Nadzorcza W okresie od 1 stycznia do 13 kwietnia 2012 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Tabela 2. Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji (od 1 stycznia do 13 kwietnia 2012 roku) Przewodniczący Rady Władysław Dymek Zastępcy Przewodniczącego Daniela Rycka Marek Byzdra Andrzej Szwejkowski Sekretarz Rady Zbigniew Brzeziński Marek Banaszak Jan Kołodziejski Władysław Święs Marek Bieliński Zofia Korczak Zbigniew Trzeciak Członkowie Rady Roman Dawidowski Józef Kubanek Jan Tygielski Tadeusz Drabik Zenon Mazur Zbigniew Wałachowski Marian Fita Zdzisław Nosewicz Stefan Wanke Zdzisław Inglot Janina Śmigielska Jan Wojtczak W dniu 13 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. uzupełniło powyższy skład Rady Nadzorczej o Stanisława Murawskiego. W składzie tym Rada funkcjonowała do dnia roku. W 2012 roku Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń, podejmując 57 uchwał oraz przyjmując 114 stanowisk. S 7 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku

8 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku 1.3 Kapitał zakładowy W trakcie 2012 roku nastąpiła zmiana kapitału zakładowego spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 kwietnia 2012 roku podjęło uchwałę o emisji akcji serii AF. W jej wyniku zaoferowano akcjonariuszom akcje imienne zwykłe serii AF. Akcje zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy. 165 akcjonariuszy nabyło akcji, o wartości ,6 tys. zł. Emisja zarejestrowana została w KRS w dniu 24 października 2012 roku, kapitał zakładowy SGB-Banku S.A. podwyższony został do kwoty ,9 tys. zł. z dniem 3 grudnia 2012 roku wszedł w życie nowy Regulamin organizacyjny SGB-Banku S.A. Poza zmianami w zakresach zadań, będących konsekwencją podjętych decyzji odnoście przesunięć realizacji zadań w ramach struktury organizacyjnej Banku, miały miejsce zmiany w strukturach komórek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany w obszarze organizacji Banku znalazły odzwierciedlenie w uchwałach w sprawie przekazania członkom Zarządu uprawnień Zarządu SGB-Banku S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę o emisji akcji serii AG. W jej wyniku zaoferowano akcjonariuszom akcje imienne zwykłe serii AG, akcje zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy.76 akcjonariuszy nabyło akcji, o wartości ,7 tys. zł. Emisja zarejestrowana została w dniu 14 lutego 2013 roku, kapitał zakładowy SGB-Banku S.A. podwyższony został do kwoty ,6 tys. zł. 1.4 Struktura SGB-Banku S.A. oraz Grupy SGB Centrala Na dzień 31 grudnia 2012 roku w strukturze Centrali Banku funkcjonowało 18 Departamentów, Centrum Rozliczeń Elektronicznych i samodzielne stanowiska: Dyrektora Zarządzającego Pionem Informatyki oraz Koordynatora Kontroli Wewnętrznej. W trakcie 2012 roku miały miejsce następujące zmiany w obszarze organizacji Banku: z dniem 1 stycznia 2012 roku nastąpiło powołanie w strukturze organizacyjnej Banku Stanowiska Koordynatora Kontroli Wewnętrznej oraz Departamentu Ryzyka Kredytowego, z dniem 1 marca 2012 roku wszedł w życie nowy Regulamin organizacyjny SGB-Banku S.A., z dniem 1 sierpnia 2012 roku nastąpiło powołanie stanowiska Dyrektora Zarządzającego Pionem Informatyki, a z dniem 1 grudnia 2012 roku powołanie Departamentu Informatyki i Rozwoju Aplikacji, Departamentu Informatyzacji Zrzeszenia, zmiana nazwy Departamentu Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz likwidacja samodzielnego stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji Zrzeszenia, Schemat organizacyjny Banku, według stanu na roku, stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania. Ponadto w 2012 roku w Centrali działały interdyscyplinarne zespoły zadaniowe i projektowe oraz stałe komitety. Lista komitetów wg stanu na 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco: Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami ALCO Komitet Kredytowy Komitet Sterujący ds. rozwoju systemu def3000 i jego wdrożeń w bankach spółdzielczych Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego Komitet Portfela Projektów Komitet ds. Wydatków Oddziały Na dzień 31 grudnia 2012 roku SGB-Bank S.A. prowadził działalność operacyjną poprzez 29 Oddziałów (w tym 2 Oddziały - Finansowe Centra Biznesu) oraz funkcjonalnie powiązany z usługą bankowości elektronicznej - SGB24 - oddział wirtualny o odrębnym numerze rozliczeniowym. Z dniem 27 lutego 2012 roku Filia w Łodzi funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Oddziału w Łodzi, została przekształcona w II Oddział w Łodzi. Jednocześnie Oddział w Łodzi otrzymał nazwę I Oddział w Łodzi. W strukturze organizacyjnej Oddziału w Warszawie funkcjonowała Filia w Żyrardowie. W 2012 roku dokonano zmian w regulacjach wewnętrznych z obszaru funkcjonowania Oddziałów. Wykaz Oddziałów Banku, według stanu na roku, zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania. S 8 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku

9 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku Tabela 3. Zatrudnienie w SGB-Banku S.A. w roku 2011 i 2012 wg stanu zatrudnienia na dzień r. ogółem etaty osoby mężczyźni kobiety urlopy wychowawcze 941, wg stanu zatrudnienia na dzień r. ogółem etaty osoby mężczyźni kobiety urlopy wychowawcze 893, Struktura zatrudnienia Zatrudnienie w SGB-Banku S.A. według stanu na dzień roku wynosiło 893,86 etaty. Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia w Banku na przestrzeni ostatnich 2 lat. Przeciętne zatrudnienie w SGB-Banku S.A. wynosiło w 2011 roku 976,42 etatu, a w 2012 roku 932,27 etatu. Zrzeszenie W ciągu 2012 roku liczba zrzeszonych banków spółdzielczych wynosiła 207. Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Międzyzdrojach z Bankiem Spółdzielczym w Wolinie. W konsekwencji ww. połączenia na dzień 31 grudnia 2012 roku zrzeszonych z SGB-Bankiem S.A. było 206 banków spółdzielczych. Zestawienie banków spółdzielczych zrzeszonych z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2012 roku znajduje się w załączniku nr 3 do Sprawozdania. W 2012 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Zrzeszenia oraz 2 wspólne z Radą Nadzorczą SGB-Banku S.A. W roku 2012 Rada Zrzeszenia podjęła 33 uchwały oraz przyjęła 87 stanowisk. Najistotniejsze zaangażowania kapitałowe SGB- -Banku S.A. Wśród najistotniejszych zaangażowań kapitałowych, z punktu widzenia SGB-Banku S.A. oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej wymienić należy spółki (wraz ze wskazaniem ich podstawowego zakresu działalności): 1. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. - działalność edukacyjna, konsultacyjno-doradcza w zakresie finansów, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność wydawnicza i poligraficzna. 2. FAKTORZY S.A. - nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych oraz pośrednictwo w zakresie świadczenia usług faktoringowych. Dominującą formą faktoringu oferowaną przez spółkę jest faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka (faktoring z regresem). Spółka świadczy ponadto usługi dodatkowe, w tym faktoringu odwrotnego (finansowanie dostaw). 3. FORTUNE S.A. - restrukturyzacja, a następnie sprzedaż posiadanych aktywów, których nabycie wiąże się najczęściej z przejęciem, w drodze egzekucji, zabezpieczeń z portfela bankowego SGB-Banku S.A. lub banków spółdzielczych SGB. Działalność ta polega na doprowadzeniu do polepszenia funkcjonowania nabytego majątku, zwiększenia jego wartości i znalezieniu nabywcy. 4. LMB Capital S.A. - działalność holdingów finansowych, w szczególności zarządzanie portfelem spółek w formie funduszu podwyższonego ryzyka (fundusz venture capital). Spółka specjalizuje się w realizowaniu tzw. wykupów menedżerskich polegających na nabywaniu przez menedżerów udziałów zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa. 5. SGB CDR Investment Sp. z o.o. - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe. W praktyce Spółka zajmuje się dochodzeniem należności, windykacją oraz wykupem wierzytelności. 6. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. - zawieranie z kontrahentami umów leasingu w większości dotyczącego maszyn i urządzeń oraz pojazdów. S 9 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku

10 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku Ocena posiadanych zaangażowań kapitałowych jest prowadzona w SGB-Banku S.A. cyklicznie, a wnioski z niej wypływające będą realizowane na bieżąco. Celem takiego podejścia jest uwzględnianie zmieniających się okoliczności w celu optymalizacji zaangażowań kapitałowych SGB-Banku S.A. i koncentracji na zaangażowaniach najefektywniej przekładających się na wsparcie banków spółdzielczych SGB oraz SGB-Banku S.A. S 10 Rozdział 1: Podstawowe informacje na temat banku

11 2 Czynniki i zdarzenia wpływające na sytuację finansową banku 2.1 Otoczenie makroekonomiczne Tendencje na rynku finansowym Bankowość spółdzielcza 14

12 Rozdział 2: Czynniki i zdarzenia wpływające na sytuację finansową banku 2.1 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka światowa W 2012 roku tempo wzrostu PKB w krajach wysoko rozwiniętych pozostało niskie. W związku z tym, banki centralne tych państw kontynuowały łagodną politykę pieniężną. W lipcu 2012 roku EBC obniżył oprocentowanie kredytu refinansowego o 25 punktów bazowych, do historycznie niskiego poziomu, wynoszącego 0,75%. Natomiast Federalny Komitet Otwartego Rynku Systemu Gospodarka Polski Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, tempo wzrostu PKB w całym 2012 roku wyniosło 2,0% r/r i było niższe od konsensu rynkowego, wynoszącego ok. 2,1% r/r. Dane te świadczą o utrzymaniu negatywnych tendencji w gospodarce, z utrwaleniem niekorzystnej struktury wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB okazał się bowiem kolejny raz możliwy tylko dzięki dodatniemu eksportowi netto. Wykres 1. Podstawowe stopy procentowe dla wybranych walut, stan na r. 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% FED EBC Bank Anglii Narodowy Bank Szwajcarii NBP Rezerwy Federalnej przez cały rok utrzymywał stopę funduszy federalnych w przedziale 0%-0,25%. Stopa ta pozostanie na tak niskim poziomie dopóty, dopóki stopa bezrobocia w USA nie spadnie poniżej 6,5%, a przewidywana w horyzoncie miesięcy inflacja nie przekroczy 2,5%. Najważniejszą przyczyną spowalniającego wzrostu PKB jest słabnąca konsumpcja. W całym 2012 roku konsumpcja indywidualna wzrosła zaledwie o 0,5% r/r, co oznacza, że w IV kwartale 2012 roku nastąpił jej spadek o ok. 1% r/r. Jest to pierwszy taki przypadek od 1996 roku, Wykres 2. Dynamika wybranych wskaźników makroekonomicznych (p.p.) PKB spożycie indywidualne nakłady inwestycyjne S 12 Rozdział 2: Czynniki i zdarzenia wpływające na sytuację finansową banku

13 Rozdział 2: Czynniki i zdarzenia wpływające na sytuację finansową banku odkąd GUS publikuje dane w ujęciu kwartalnym. Znacząco słabną też nakłady brutto na środki trwałe. W 2012 roku ich wzrost wyniósł zaledwie 0,6% r/r. W tej sytuacji kluczowe znaczenie dla wzrostu PKB ma polski eksport. Z danych GUS wynika, że w 2012 roku eksport w cenach bieżących zwiększył się o 6,9%, a import o 2,4%. Ujemne saldo bilansu obrotów bieżących ukształtowało się na poziomie 41,2 mld zł wobec 64,7 mld zł rok wcześniej. Zahamowanie tempa wzrostu PKB skutkuje przyspieszonym wzrostem stopy bezrobocia. Zgodnie z danymi GUS, stopa bezrobocia w grudniu 2012 roku wyniosła 13,4% i w porównaniu z grudniem 2011 roku była wyższa o 90 punktów bazowych, zaś zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 roku wzrosło zaledwie o 0,1% r/r. 2.2 Tendencje na rynku finansowym Rynek finansowy w Polsce Polityka Pieniężna RPP W 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej najpierw podniosła stopę referencyjną w maju (o 25 punktów bazowych, do poziomu 4,75%), by w listopadzie zapoczątkować cykl poluźniania polityki pieniężnej. W jego wyniku podstawowe stopy procentowe NBP zostały obniżone dwukrotnie, w listopadzie i grudniu. Skutkiem tego w grudniu 2012 roku stopa referencyjna wyniosła 4,25%. Złagodzenie polityki pieniężnej wynikało między innymi z szybkiego spadku stopy inflacji w ostatnich miesiącach roku poniżej celu inflacyjnego. Rynki: pieniężny i obligacji Tabela 4. Dochodowość instrumentów rynku pieniężnego i rentowność obligacji skarbowych w latach (p.p.) Termin Zmiana O/N 4,24 4,30 0,06 1W 4,61 4,27-0,34 2W 4,66 4,25-0,41 1M 4,77 4,22-0,55 3M 4,99 4,13-0,86 6M 5,00 4,09-0,91 9M 5,00 4,03-0,97 12M 5,00 4,00-1,00 rentowność obligacji 2-letnich rentowność obligacji 5-letnich W 2012 roku doszło do spadku poziomu stawek rynku międzybankowego. W przypadku poszczególnych stawek WIBOR spadły one, w zależności od terminu, od 30 do 100 punktów bazowych. Największe zmiany zanotowano na długim - powyżej 3 miesięcy - odcinku krzywej rentowności.bardzo głęboko spadła też rentowność obligacji skarbowych. Na spadek rentowności obligacji miały wpływ przewidywania dotyczące obniżek stopy referencyjnej NBP. Inwestorzy przewidywali, że wskutek zapoczątkowania cyklu poluzowania polskiej polityki pieniężnej nastąpi spadek rentowności polskich papierów dłużnych i zaczęli masowo je kupować. Rentowności polskiego długu spadły i na początku grudnia 2012 roku osiągnęły historyczne minima: rentowność obligacji 5-letnich spadła nawet do 3,20%. Hossa na rynku papierów skarbowych w dużej mierze była spowodowana napływem kapitału zagranicznego zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w samym tylko listopadzie 2012 roku wartość portfela papierów skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrosła aż o 1,4 mld zł. Rynki: walutowy i giełdowy 4,87 3,14-1,73 5,34 3,23-2,11 W grudniu 2012 roku średni kurs złotego w NBP w porównaniu z grudniem 2011 roku umocnił się o 27 groszy wobec dolara i o 38 groszy wobec euro. Umocnienie złotego, obserwowane zwłaszcza w drugiej połowie 2012 roku, było w pewnym stopniu spowodowane korzystnymi odczytami wskaźników makroekonomicznych (relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB, niski deficyt sektora finansów publicznych w porównaniu z pozostałymi krajami regionu, a także całej Unii Europejskiej). Duży wpływ na aprecjację złotego miała też wspomniana hossa na rynku obligacji skarbowych, wspierana napływem kapitału zagranicznego. W grudniu 2012 roku zwiększył się też napływ kapitału zagranicznego na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu w okresie od grudnia 2011 roku do grudnia 2012 roku odnotowano wzrost indeksu WIG20 o 20,5% oraz indeksu małych spółek swig80 o 22,9%. S 13 Rozdział 2: Czynniki i zdarzenia wpływające na sytuację finansową banku

14 Rozdział 2: Czynniki i zdarzenia wpływające na sytuację finansową banku Tabela 5. Podstawowe dane finansowe sektora bankowości spółdzielczej r. (w tys. zł) Sektor BS SGB BPS KBS Suma bilansowa Fundusze własne Zysk brutto Zysk netto Liczba BS Dane za cały sektor BS wg informacji KNF - opracowania - dane miesięczne z dnia r. 2.3 Bankowość spółdzielcza Sektor bankowości spółdzielczej Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. sektor bankowości spółdzielczej liczył 572 banki, tj. o 2 mniej, niż przed rokiem. Suma aktywów wyniosła ,4 tys. zł i wzrosła w porównaniu do grudnia 2011 roku o 9,5%. Udział procentowy banków spółdzielczych liczony wielkością sumy bilansowej w całym sektorze bankowym w Polsce wynosił 6,34%. Fundusze własne wzrosły w analizowanym okresie o ,3 tys. zł (+11,9%) i na koniec czwartego kwartału wynosiły ,6 tys. zł (6,72% całego sektora bankowego). W roku 2012 banki spółdzielcze wypracowały zysk brutto w wysokości ,9 tys. zł (wzrost o 9,0% wobec roku poprzedniego). Zysk netto wyniósł ,2 tys. zł (+9,1%) i stanowił 6,1% wyniku całego sektora bankowego. Współczynnik wypłacalności w porównaniu do końca grudnia 2011 wzrósł o 0,42 p.p. i wyniósł 13,83%. Podstawowe dane dla poszczególnych Zrzeszeń i Krakowskiego Banku Spółdzielczego przedstawia poniższa tabela i wykres. Wykres 3. Udział poszczególnych Zrzeszeń i Krakowskiego Banku Spółdzielczego w całym sektorze bankowości spółdzielczej (wg wartości sumy bilansowej) 60.69% 36.70% 2.60% SGB BPS KBS dzielcze SGB dysponowały placówkami obsługi klienta (wzrost o 83 placówki), siecią bankomatów i zatrudniały pracowników (wzrost o 28 etatów). O 10,5% wzrosła efektywność zatrudnienia mierzona sumą aktywów na 1 zatrudnionego. W 2012 roku SGB odnotowała wzrost sumy pozyskanych depozytów ogółem o 12,0% oraz wzrost kwoty udzielonych kredytów o 7,1%. Na koniec 2012 roku banki spół- S 14 Rozdział 2: Czynniki i zdarzenia wpływające na sytuację finansową banku

15 3 Działalność banku 3.1 Obsługa banków spółdzielczych Bankowość korporacyjna oraz obsługa segmentu finansów publicznych Bankowość detaliczna Działalność skarbowa Bankowość transakcyjna 24

16 Rozdział 3: Działalność banku 3.1 Obsługa banków spółdzielczych Współpraca w zakresie lokat SGB-Bank S.A. finansuje swoją działalność przede wszystkim dzięki środkom pozyskanym od banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej oraz w mniejszym stopniu od banków komercyjnych i Średnie saldo na rachunkach bieżących banków spółdzielczych w 2012 roku kształtowało się na poziomie ,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 11,42% w stosunku do roku Na dzień roku stan na ra- Wykres 4. Stany bilansowe depozytów banków spółdzielczych na koniec miesiąca (w tys. zł) styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień klientów niefinansowych. Banki spółdzielcze mogą swoje nadwyżki lokować w SGB-Banku S.A. na rachunkach bieżących oraz lokatach O/N i terminowych. Kształtowanie się poziomu nadwyżki środków banków spółdzielczych w ciągu roku charakteryzuje się pewną cyklicznością objawiającą się spadkiem środków w II i III kwartale. Ta sezonowość została zachowana również w 2012 roku. W roku 2012 dynamika przyrostu środków od banków spółdzielczych utrzymała się na wysokim poziomie, do czego przyczynił się w dużym stopniu napływ środków z Unii Europejskiej w formie dopłat bezpośrednich dla rolników. Średni stan lokat przyjętych od banków spółdzielczych był równy ,95 zł, co oznacza przyrost o 34,2% w stosunku do roku Na dzień roku stan lokat pozyskanych od banków spółdzielczych wynosił ,1 tys. zł, z czego 99% stanowiły lokaty złotowe. Oznacza to przyrost środków o 12,57% w porównaniu do stanu na dzień roku. Banki spółdzielcze lokowały większość swoich nadwyżek na krótkie terminy, według stanu na roku 80% lokat zdeponowanych było na okresy do 1 miesiąca, 9% na okres od 1 do 3 miesięcy. Przy tym należy podkreślić, że mimo krótkich terminów lokowania, lokaty banków spółdzielczych charakteryzowały się dużą stabilnością. Tabela 6. Depozyty banków spółdzielczych, według stanu na r. w tys. zł (terminy umowne). do 1 m-ca m-ce m-cy m-cy powyżej roku Suma Wykres 5. Struktura terminowa depozytów przyjętych od banków spółdzielczych stan na dzień r m-cy 4% 6-12 m-cy 11% 1-3 m-ce 13% do 1 m-ca 72% S 16 Rozdział 3: Działalność banku

17 Rozdział 3: Działalność banku chunkach bieżących banków spółdzielczych wynosił ,0 tys. zł co oznacza spadek o 42,63% w porównaniu do stanu na dzień roku. Tak znaczny spadek związany był z wprowadzeniem w grudniu do oferty dla banków spółdzielczych możliwości deponowania środków na automatycznym O/N w ramach rachunku bieżącego. Stan środków zgromadzonych na automatycznych O/N na roku wynosił ,2 tys. zł. W zakresie realizacji transakcji wymiany walut w 2012 roku SGB-Bank S.A. zawarł z bankami spółdzielczymi transakcje spotowej wymiany walut na kwotę ,9 tys. EUR, ,3 tys. USD oraz 2 680,1 tys. GBP. Współpraca w zakresie kredytów Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan kredytów sektora niefinansowego i budżetowego udzielonych w ramach konsorcjum SGB-Banku S.A. z bankami spółdzielczymi, wyniósł tys. zł. Oznacza to przyrost wartości kredytów w konsorcjum o tys. zł, czyli 12% wzrost, w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2011 r. W 2012 roku - w ramach konsorcjum - udzielono kredytów w kwocie tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o tys. zł. Liczba kredytów udzielonych w ramach konsorcjum wyniosła 352 szt., co oznacza wzrost o 58 szt. w porównaniu do 2011 roku. W 2012 roku SGB-Bank S.A. w ramach kredytów Tabela 7. Udział środków pozyskanych od banków spółdzielczych w sumie bilansowej SGB-Banku S.A. (w tys. zł) 2012 rok 2011 rok suma bilansowa , ,6 środki banków spółdzielczych , ,9 rachunki PLN , ,7 automatyczny O/N ,2 0,0 depozyty PLN , ,4 rachunki walutowe , ,5 depozyty walutowe , ,4 środki banków spółdzielczych/ suma bilansowa 77% 76% W 2012 roku wraz z migracją i ujednoliceniem wykorzystywanych we współpracy z bankami spółdzielczymi systemów, dokonano ujednolicenia oferty SGB-Banku S.A. w zakresie przepływów złotowych i walutowych. Ponadto wraz z wprowadzeniem automatycznego O/N zniesiono oprocentowanie rachunków bieżących oraz obniżono oprocentowanie kredytów i lokat terminowych złotowych. Stan ogółem środków pozyskanych od banków spółdzielczych w bilansie na dzień roku ukształtował się na poziomie ,3 tys. zł, co stanowiło 77% sumy bilansowej (w 2011 roku udział ten wynosił 76%). Na koniec 2012 roku zanotowano 15% przyrost środków banków spółdzielczych w stosunku do grudnia 2011 roku. udzielanych w konsorcjum współpracował z 79 bankami spółdzielczymi. Współpraca w zakresie usług leasingowych Banki spółdzielcze przy współpracy z SGB-TRANS-LE- ASING Sp. z o.o., podobnie jak w poprzednich latach oferowały swoim klientom finansowanie w formie leasingu. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość umów netto zawartych przez banki spółdzielcze od początku współpracy z SGB-TRANS-LEASING Sp. z o.o. wyniosła tys. zł, a liczba zawartych umów charakteryzowała się dynamiką na poziomie 148% r/r. Współpraca w zakresie usług faktoringowych Banki Spółdzielcze rozpoczęły w połowie 2011 roku S 17 Rozdział 3: Działalność banku

18 Rozdział 3: Działalność banku współpracę z firmą FAKTORZY S.A., świadczącą klientom usługi finansowe w zakresie factoringu. Wartość umów zawartych na koniec 2011 roku dla klientów banków spółdzielczych wyniosła tys. zł, natomiast na koniec 2012 roku wyniosła tys. zł, wykazując wzrost o 45% w porównaniu do 31 grudnia 2011 roku. Współpraca w zakresie usług windykacyjnych W 2012 roku banki spółdzielcze rozpoczęły regularną współpracę z firmą SGB CDR Investment Sp. z o.o. oferującą kompleksowe rozwiązania w zakresie dochodzenia należności. W 2012 roku współpraca objęła 11 banków (501 wierzytelności na łączną kwotę tys zł). Współpraca w zakresie usług ubezpieczeniowych W związku z faktem połączenia dawnego GBW S.A. z byłym MR Bank S.A. w II kwartale 2012 roku ujednolicono ofertę ubezpieczeniową produktów oferowanych w ramach Zrzeszeniowych umów ubezpieczenia zawartych z Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych i Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordią Capital S.A. W 2012 roku, w ramach działalności ubezpieczeniowej, banki spółdzielcze kontynuowały współpracę z Grupą Concordia. Wartość przyjętych składek 2012 roku wyniosła tys. zł, co oznacza wzrost przyjętych składek względem 2011 roku o 21%. Wsparcie regulacyjne W ramach wsparcia regulacyjnego prowadzono warsztaty produktowe dla zrzeszonych banków spółdzielczych oraz prowadzono działania komunikacyjne mające na celu wdrażanie multiregulacji w bankach SGB. Dokonano aktualizacji regulacji dotyczących: rachunków, kart i bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, kredytów dla klientów indywidualnych (kredyty gotówkowe, odnawialne, hipoteczne, karty kredytowe i charge), konsorcjów standardowych i na mocy pełnomocnictw, ustanawiana prawnych form zabezpieczeń. Przygotowano dla banków spółdzielczych odrębną wersję,,podręcznika kredytowego dla klientów instytucjo- -nalnych. W wyniku prowadzonych działań wspierających, regulacje dotyczące rachunków, kart i bankowości elektronicznej (tzw.,,multiregulacje ) dla klientów indywidualnych wdrożono w 165 bankach SGB, natomiast dla klientów instytucjonalnych w 160 bankach. Regulacje dotyczące kredytowania klientów indywidualnych wdrożono w 162 bankach, a klientów instytucjonalnych w 58 bankach. Marketing Priorytetem w zakresie działań promocyjnych zrealizowanych w 2012 roku było zapewnienie kompleksowej obsługi zrzeszonych banków spółdzielczych.część ze zrealizowanych projektów tj. aktualizacja identyfikacji wizualnej banków spółdzielczych oraz aktualizacja oznakowania floty samochodów służbowych wiązała się ze sfinalizowanym w 2011 roku połączeniem Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie. Promocja marki (Fundusz Promocyjny SGB) W Funduszu Promocyjnym SGB w 2012 roku uczestniczyło łącznie 190 banków spółdzielczych SGB. Wartość Funduszu Promocyjnego w 2012 roku wyniosła tys. zł. Koncepcja Funduszu sprawdziła się w kontekście promocji wizerunku Grupy jako silnego podmiotu finansowego o spójnej strukturze. Ze środków zgromadzonych w ramach Funduszu zrealizowana została ogólnopolska, intensywna kampania reklamowa. Kampania miała charakter wizerunkowy. Wprowadziła nową strategię komunikacji pod hasłem Liczysz się dla nas oraz nową linię komunikacji wizualnej. Była to największa tego typu akcja zrealizowana w ramach SGB w 2012 roku, która dotarła do milionów osób w całym kraju. Spoty, które emitowane były na wszystkich kanałach głównych stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat) obejrzano ponad 197 milionów razy. Zasięg kampanii przekroczył planowane założenia. 96% osób, do których kierowana była kampania, zobaczyło spot jeden raz, a 89% osób, obejrzało spot co najmniej trzy razy. Również tygodniowa intensywność (GRP) oglądania spotu utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie i przekroczyła zakładaną wartość o ponad 10%. Reklamy pojawiły się także w najważniejszych tygodnikach opiniotwórczych (Polityka, Newsweek Polska, Uważam Rze, Forum, Wprost oraz w jego dodatku biznesowym), a także ogólnopolskich rozgłośniach radiowych, na stronach internetowych banków SGB oraz na wielkoformatowych siatkach umieszczonych w atrakcyjnych lokalizacjach w S 18 Rozdział 3: Działalność banku

19 Rozdział 3: Działalność banku Warszawie i Poznaniu. Promocje produktowe W 2012 roku zorganizowane zostały 4 akcje promocyjne aktywizujące sprzedaż lokat terminowych SGB. Pierwszą z nich zorganizowano na zasadach wypracowanych w latach ubiegłych tj. dla lokat 6 miesięcznych, kolejne akcje były już prowadzone wg nowej formuły w której promocją poza lokatami 6 miesięcznymi objęto również lokaty 3 miesięczne. Wszystkie zrealizowane kampanie były wspierane działaniami w mediach - prowadzone były z wykorzystaniem telewizji, radia, Internetu, oraz prasy. Równocześnie kontynuowana była współpraca marketingowa z VISA oraz MasterCard Europe, promująca transakcje bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi. Oprócz akcji systemowych przygotowywanych przez MasterCard, dzięki współpracy Banku z tą organizacją zrealizowane zostały 4 projekty promocyjne ukierunkowane na zwiększenie liczby wydawanych kart oraz zwiększenie wartości i częstotliwości transakcji dokonywanych kartami płatniczymi MasterCard i Maestro: Wygrywa kto używa, Warto płacić kartą, Złap okazję na kolejny urlop i sprzedaż premiowa Sprezen- tuj sobie kartę. Banki spółdzielcze SGB uczestniczące w promocji nie ponosiły żadnych kosztów związanych z udziałem w niej - całość opłat związanych z przeprowadzeniem akcji promocyjnej, w tym ufundowaniem nagród, przygotowaniem materiałów graficznych, drukiem, ponosił SGB-Bank S.A. wspólnie z MasterCard. Konkurs Złoty Bank SGB W 2012 roku ogłoszona została kolejna edycja Konkursu Złoty Bank SGB, który ma na celu wspieranie realizacji strategii SGB na lata Wyniki współzawodnictwa mają wskazać najbardziej dynamicznie rozwijające się banki spółdzielcze, aktywnie współpracujące w ramach przedsięwzięć zrzeszeniowych organizowanych w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej. Uczestnikami Konkursu Złoty Bank SGB edycja 2012 były banki spółdzielcze zrzeszenia SGB, które rywalizowały w 3 grupach konkursowych, uszeregowanych według wielkości sumy bilansowej na dzień roku. Konkurs prowadzony był w oparciu o następujące kategorie: ekonomiczną, zrzeszeniową, sprzedażową oraz kategorię jakości obsługi i wizualizacji. Działalność sponsoringowa Tabela 8. Promocje Lokaty SGB w 2012 roku Nawa promocji Wartość pozyskanych depozytów (w mln zł) Liczba banków spółdzielczych, które przystąpiły do promocji Wartość puli nagród (w zł) Lokata z nagrodami Obudź marzenia do spełnienia (zima 2012) Lokata z nagrodami Zarabiaj głową celuj w trofea (wiosna 2012) Lokata z nagrodami Weź wolne niech pracują pieniądze (lato 2012) Lokata z nagrodami Gwarancja zysku i fura nagród (jesień 2012) bd Działania sponsoringowe prowadzone w 2012 roku zmierzały do aktywnego kreowania wizerunku Spółdzielczej Grupy Bankowej, jako instytucji godnej zaufania, dbającej o swoich klientów, a zwłaszcza mieszkańców regionów, w których funkcjonują banki spółdzielcze. Projekty zrealizowane na przestrzeni 2012 roku wpisywały się w obchody Międzynarodowego Roku Spół- S 19 Rozdział 3: Działalność banku

20 Rozdział 3: Działalność banku dziel-czości, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Rok Spółdzielczości stał się dla Banków Grupy SGB platformą w komunikacji ze szczególną grupą - młodzieżą, która rozpoczyna lub wkrótce wkroczą w świat finansów. Odświeżone zostały dotychczas prowadzone projekty skierowane do młodych oraz przygotowanych zostało kilka nowych. Zrealizowane przez SGB-Bank S.A. na przestrzeni 2012 projekty sponsoringowe miały dwojaki charakter: sponsoring prowadzony w imieniu SGB-Banku S.A. mający na celu budowanie wizerunku SGB, sponsoring realizowany indywidualnie przez poszczególne Banki Spółdzielcze przy wsparciu ze strony SGB-Banku S.A. Wsparcie kapitałowe banków spółdzielczych SGB-Bank S.A. dysponuje następującymi formami finansowego wsparcia banków spółdzielczych: pożyczki długoterminowe na warunkach zobowiązań podporządkowanych zaliczanych, za zgodą KNF, do funduszy uzupełniających banków spółdzielczych, pożyczki ze środków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, gwarancje bankowe na zabezpieczenie pożyczek otrzymanych z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych zarządzanego przez BFG, wnoszenie udziałów członkowskich do banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze, które uczestniczyły w Funduszu Promocyjnym SGB w 2012 roku mogły liczyć na wsparcie przy realizacji zgłoszonych przedsięwzięć zarówno poprzez pomoc w organizacji, jak i dofinansowanie wydarzeń, wypożyczenie materiałów ekspozycyjnych, a także indywidualne konsultacje oraz uczestnictwo przedstawicieli SGB-Banku S.A. w sponsorowanych wydarzeniach. Pozostałe obszary działań Chcąc w pełni wykorzystać ogromny potencjał edukacyjny działań Szkolnych Kas Oszczędności w 2012 roku został unowocześniony i uatrakcyjniony przekaz kierowany do uczniów. Uczniowie szkół współpracujących z bankami spółdzielczymi SGB otrzymały nowe książeczki SKO oraz materiały uzupełniające w nowej szacie graficznej. Uruchomiona została również zupełnie nowa strona dla dzieci W 2012 roku ogłoszona została kolejna edycja konkursu,,dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym. Program ma na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz zarządzania swoimi pieniędzmi. W akcji wzięło udział kilka tysięcy uczniów z blisko 300 szkół. Kolejnym programem skierowanym do młodzieży gimnazjalnej, w który w 2012 roku zaangażowały się banki spółdzielcze SGB jest organizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej program Na własne konto. Jego celem jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. W 2012 roku SGB-Bank S.A. udzielił 6 bankom spółdzielczym 7 pożyczek długoterminowych na warunkach zobowiązań podporządkowanych na łączną kwotę tys. zł. Na koniec 2012 roku z pożyczek na warunkach zobowiązań podporządkowanych korzystało 30 banków spółdzielczych, a wartość obliga z tego tytułu wyniosła łącznie tys. zł. Z pożyczek ze środków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA skorzystało w 2012 roku 19 banków spółdzielczych, otrzymując łącznie tys. zł. Na koniec grudnia 2012 roku beneficjentami tej formy pomocy było 31 banków spółdzielczych, a łączna kwota pozostających do spłaty pożyczek wynosiła tys. zł. Ponadto 7 banków spółdzielczych zawarło z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA umowy długoterminowych pożyczek na warunkach zobowiązań podporządkowanych na łączną kwotę tys. zł. SGB-Bank S.A. w 2012 roku udzielił 2 bankom gwarancji bankowych na łączną kwotę tys. zł. Gwarancje stanowiły zabezpieczenie 2 pożyczek otrzymanych przez banki z BFG ze środków funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych. Łączna kwota zobowiązań SGB-Banku S.A. wobec BFG z tego tytułu wynosiła na koniec 2012 roku tys. zł, na co składało się 17 gwarancji udzielonych 13 bankom spółdzielczym. Na koniec 2011 roku SGB-Bank S.A. posiadał udziały członkowskie w 4 bankach spółdzielczych o łącznej wartości 517,1 tys. zł. S 20 Rozdział 3: Działalność banku

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo