PLAN PREZENTACJI. NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PREZENTACJI. NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko"

Transkrypt

1 POTRZEBY POLSKICH FIRM ESCO NA PRZYKŁADZIE POE ESCO Sp. z o.o. w Krakowie NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko Janusz Mazur Prezes Zarządu POE ESCO Sp. z o.o PLAN PREZENTACJI 1. Krótka geneza POE ESCO i dokonania 2. Wsparcie i oczekiwania Banku Światowego 3. Finansowe problemy rozwoju działalności w formule ESCO w Polsce 4. Propozycje rozwiązań 1

2 HISTORIA POE ESCO Sp. z o.o r. Podpisanie umowy kredytowej z BŚ na realizację przedsięwzięcia Modernizacja i Restrukturyzacja Systemu Ciepłowniczego w Krakowie r r. Uchwała NR 78/17/MPEC/98 Zgoda WZA MPEC S.A. na podjęcie w oparciu o kredyt BankuŚwiatowego działalności ESCO. Uchwała nr 24 Zarządu MPEC S.A. akceptacja Biznes Planu ESCO. lipiec 1999r. Projekt pilotażowy Szkoła Podstawowa nr 97 im. Dr Judyma r. Uchwała NR 155/30/MPEC/99 Zgoda Nadzwyczajnego WZA MPEC S.A. na powołanie samodzielnego podmiotu gospodarczego, którego celem będzie prowadzenie działalności typu ESCO r. Podpisanie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO 100% udziałów MPEC S.A. w Krakowie r. Rozpoczęcie działalności POE ESCO Sp. z o.o r. Podpisanie Umowy Pożyczki pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (BŚ) a MPEC S.A. Część środków kredytowych przeznaczono na realizację projektów ESCO przez POE ESCO Sp. z o.o r. Pierwsze przedsięwzięcie termomodernizacyjne z wykorzystaniem środków X- XII 2004r. VII Liceum Ogólnokształcące ul. Skarbińskiego r. podpisanie umowy Grantu z Funduszu Powierniczego GEF (Global Environmental Facility REALIZACJE Z FINANSOWANIEM Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chrzanowie modernizacja systemu ciepłowniczego sieci oraz poszczególnych źródeł ciepła. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ESOX" Sp. z o.o, z Radlina wykonanie dokumentacji technicznej dla stacji wymienników oraz wykonanie i montaż jednofunkcyjnych stacji wymienników ciepła Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych szczytowych budynków mieszkalnych. Towarzystwo Inwestycyjne SAFRI Kraków wykonanie dokumentacji technicznej stacji wymienników oraz budowa olejowej kotłowni parowej. Porcelana Śląska - zamiana systemu ciepła technologicznego budowa kotłowni wodnej wysokotemperaturowej. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stachiewicza 35A w Krakowie wykonanie modernizacji instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. VISTULA S.A. Kraków wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kotłowni parowej opalanej gazem ziemnym. VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie roboty budowlane i usługi związane z termomodernizacją system esco, pierwszy projekt sfinansowany z kredytu Banku Światowego. Gmina Miejska Kraków - roboty budowlane i usługi związane z termomodernizacją 13 budynków jednostek oświatowych. Gmina Brzesko - roboty budowlane i usługi związane z termomodernizacją 2 budynków jednostek oświatowych. 2

3 REALIZACJE Z FINANSOWANIEM Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie roboty budowlane i usługi związane z termomodernizacją budynków Instytutu Wibroakustyki. Gmina Miejska Kraków - roboty budowlane i usługi związane z termomodernizacją 8 budynków jednostek oświatowych. Termomodernizacja Krakowie. budynku zajezdni tramwajowej MPK S.A. w Gmina Miejska Kraków - roboty budowlane i usługi związane z termomodernizacją 6 budynków jednostek oświatowych. Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Wieliczce. Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Mały Płock. Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w gminie i mieście Korsze wraz z budową nowych punktów świetlnych. Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb wymiany oświetlenia drogowego finansowanych z oszczędności po ich zamontowaniu w Gminie Grunwald. Wykonanie modernizacji piecy emalierskich w zakładach Emalia Olkusz S.A. Dostawa i montaż 38 węzłów cieplnych dla MPEC Termal S.A. w Lubinie. OCZEKIWANIA BANKU ŚWIATOWEGO Powołanie do życia podmiotu gospodarczego, który zaktywizuje odbiorców końcowych energii w procesie modernizacji systemów i optymalizacji zużycia (uzupełnienie łańcucha modernizacji systemu energetycznego wytwarzanie przesyłanie odbiór). Wykreowanie zainteresowania termomodernizacją finansowaną w formule esco. Wypromowanie formuły esco w Polsce. Realizacja i sfinansowanie dużych projektów pilotażowych (prawie 30 mln PLN, ponad 30 obiektów). Stworzenie systemu częściowych poręczeń kredytowych dla firm esco. Stworzenie usługi Facilitatora pomagającego potencjalnym klientom ESCO w przygotowaniu projektu (dokumentacja, przetarg, kryteria realizacji). 3

4 WSPARCIE BANKU ŚWIATOWEGO DLA ROZWOJU ESCO W Logistyczne i techniczne Finansowanie szkoleń dla powstającej spółki POE ESCO Finansowanie przygotowania biznes planu i analiz prawnych Nadzór i opieka nad realizacją projektu John Cowen Grant GEF Grant kapitałowy 2 mln USD na dofinansowanie u klientów POE ESCO tych projektów, których okres zwrotu nakładów jest dłuższy niż 10 lat. Pomoc Techniczna 400 tys. USD, na audyty, szkolenia, konferencje, konsultacje i analizy. Utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych 9 mln USD w BGK PODSTAWOWE WARUNKI FINANSOWANIA BANKU ŚWIATOWEGO Kredyt Banku Światowego lokalizacja budynków podlegających modernizacji na terenie Polski w okolicach Krakowa, przeznaczenie kredytu na zakup materiałów, urządzeń i usług do wysokości 80% wartości projektu spłacającego się z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii, kompleksowość projektu, klient musi być Właścicielem budynku, klient musi być dobrym płatnikiem za zużywaną energię (analiza co najmniej trzy letnia) całkowity koszt projektu nie mniejszy niż USD okres spłaty przedsięwzięć z uzyskanych oszczędności w okresie nie dłuższym niż 10 lat, zakup materiałów i usług przy użyciu procedur Banku Światowego, Grant GEF na dofinansowanie tych projektów, których okres zwrotu nakładów jest dłuższy niż 10 lat. Środki pomocowe uzyskiwane z grantu będą mogły dofinansowywać projekty maksymalnie do 30% ich wartości., 4

5 FINANSOWANIE W FORMULE ESCO Leasing Finansowanie w systemie ESCO Kredyt komercyjny FINANSOWE PROBLEMY ROZWOJU Na świecie nie ma problemów ze znalezieniem kredytów na przedsięwzięcia esco pieniędzy jest dużo, brakuje tych którzy chcieliby poręczać te kredyty Eero Siitonen, Inesco OY, na konferecji ESCO Europe w Nicei w 2007 roku 5

6 FINANSOWE PROBLEMY ROZWOJU Brak aktywnego (honorowanego przez banki) programu poręczeniowego W przypadku POE ESCO Bank Światowy zakładał, że w pierwszej fazie działalności MPEC S.A. (właściciel) będzie poręczał bankom komercyjnym. Możliwości te już się wyczerpują. Program poręczeń kredytowych GEF w BGK nie zdał egzaminu banki komercyjne nie zaakceptowały warunków poręczeń i nie honorują poręczeń, w efekcie 9 mln USD wkrótce zmieni przeznaczenie i fundusz przestanie istnieć. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że chcieliby oni rozwijać działalność w formule esco, ale banki chcą twardych zabezpieczeń i rozmawiają tylko z bogatymi. FINANSOWE PROBLEMY ROZWOJU Brak instrumentów wsparcia kapitałowego Wielkość kapitałów własnych w kontekście wskaźnika zadłużenia ogólnego determinuje rozmiary działalności Rok XX01 Aktywa Pasywa AT 988 KW AO ZiRez Razem WZO 74% Projekt 1 Wartość Zysk 400 Rok XX02 Aktywa Pasywa AT 988 KW AO ZiRez Razem WZO 79% Projekt 2 Wartość Zysk 600 Rok XX03 Aktywa Pasywa AT 988 KW AO ZiRez Razem WZO 82% Projekt 3 Wartość Zysk 800 Rok XX04 Aktywa Pasywa AT 988 KW AO ZiRez Razem WZO 83% 6

7 FINANSOWE PROBLEMY ROZWOJU Wielkość kapitałów własnych w kontekście wskaźnika zadłużenia ogólnego determinuje rozmiary działalności Zmiany bilansowe Wartość Tys. PLN % 79% 82% 83% Rok 84% Suma bilansowa 82% 80% Wartość projektu 78% 76% Kapitały 74% 72% WZO FINANSOWE PROBLEMY ROZWOJU Finansowanie pozabilansowe - jak zmniejszyć obciążenie bilansowe firm Główny problem rozwoju firm esco poziom zadłużenia Faktoring metodą oddłużania firm esco spłata zadłużenia środkami ze sprzedaży należności Problemy: Banki chętnie skupują należności krótkoterminowe najlepiej od pewnych płatników (JSFP). Wiele banków w ogóle nie ma produktów faktoringowych o terminie dłuższym nie 3 6 miesięcy. Klienci zwykle nie są zadowoleni ze sprzedaży ich długów bankom Trudno jest sprzedać należności płatników w będących w nienajlepszej sytuacji finansowej Pojawiały się i pojawiają się przetargi publiczne z wpisanym faktoringiem. 7

8 ESCO JAKO LEASING WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ART. 3 PKT 4 I 5 4. Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta, 2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia, 3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego, 4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90 % wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie, 5) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, 6) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, 7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. 5. W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 4, oddane do używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe bądź krótkoterminowe aktywa. FINANSOWE PROBLEMY ROZWOJU ESCO jako leasing - czy zmniejszy obciążenie bilansowe firm? Koncepcja wylizingowania przez firmę esco od firmy leasingowej środków trwałych, które są przedmiotem umowy esco. Leasing operacyjny Formuła dość interesująca z punktu widzenia bilansowego, raczej nie do zaakceptowania przez klienta (brak przeniesienia własności) Leasing finansowy Formuła praktycznie wymuszona przez Art. 3 pkt 4 Ustawy o rachunkowości. Dość interesująca z punktu widzenia klienta niestety niewiele zmienia w pasywach firmy esco Poważne ograniczenia w działalności esco rzadko przedmiot umowy może być przedmiotem leasingu ( z uwagi na konieczność znacznych nakładów na montaż i uruchomienie) Duża zaleta firmy leasingowe nie żądają od swoich klientów znaczących lub nawet żadnych zabezpieczeń. 8

9 WNIOSKI WADY I ZALETY FORMUŁY ESCO Wady Metoda niepopularna w Polsce stąd budząca nieuzasadnione obawy. Brak jednoznacznych zapisów w prawie przetargowym, bilansowym i podatkowym Słabo rozwinięte produkty finansowe (faktoring i poręczenia) Brak wsparcia formuły esco przez fundusze grantowe, ekologiczne i unijne. Zalety Dostępne gotowe wzorce w gminach i instytucjach, które już realizowały projekty esco Prawo polskie nie zabrania stosowania formuły esco i można ją realizować i ewidencjonować na zasadach ogólnych Możliwości uzyskania natychmiastowych efektów bez przygotowywania kosztownych dokumentów i długotrwałego oczekiwania na decyzje funduszy czy banków. WNIOSKI PROPOZYCJE ZMIAN W OTOCZENIU PRAWNYM ESCO Nazwa ESCO/EPC (tak jak np. leasing) musi znaleźć swoje miejsce w polskim prawie: Efektywności energetycznej Energetycznym Podatkowym Finansowym Bilansowym Finansowanie w formule ESCO musi być oficjalnie uznane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Ochrony Środowiska jako forma pozyskiwania środków własnych przez potencjalnych beneficjentów (tak jak leasing niedawno dołączył do kredytu). Rząd Polski w NAPEE 2007 i Unia Europejska w Dyrektywie UE 32/2006 wymienia ESCO jako niemalże główne źródło poprawy efektywności energetycznej chyba nie dlatego aby wykreślać to słowo z ustaw i rozporzadzeń. Kilka działających w Polsce firm ESCO nie wykreuje rewolucyjnych zmian - potrzebna jest pomoc Państwa. Rozwój formuły w ramach PPP. Ustawa o efektywności energetycznej - na razie zmarnowana szansa. 9

10 WNIOSKI PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ - SZANSE DLA FORMUŁY ESCO W 1. NFOŚiGW wdraża aktywny (honorowany przez banki) program poręczeniowy NFOŚ poprawa dostępności finansowania komercyjnego. 2. NFOŚiGW podmiotem skupującym projekty esco czyli wyspecjalizowany faktoring oddłużanie firm esco. 3. ESCO jako "inwestor zastępczy" dla środków finansowych NFOŚiGW 4. NFOŚiGW uruchamia program Facilitatora ESCO i promuje legalność ESCO. 5. Dyspozycje do współfinansowania programów unijnych - pokrywanie udziału własnego beneficjentów finansowaniem w formule esco (obok kredytu i leasingu). Włączenie formuły w zakres środków własnych w programach UE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 10

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo