OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A."

Transkrypt

1 Wartość emisji Liczba serii OBLIGACJE KORPORACYJNE 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Podczas ostatnich kilku lat zaobserwować można zwiększającą się popularność obligacji korporacyjnych. Od stycznia 2012 roku liczba wyemitowanych serii wzrosła prawie dwukrotnie, z 155 do 293, a łączna wartość emisji wzrosła z 34,7 mld PLN do 52,6 mld PLN. Jak widać coraz więcej spółek decyduje się na taką formę finansowania swojej działalności. Rynkowi obligacji sprzyjał także spadek stóp procentowych (WIBOR 3M spadł z ok. 5% w styczniu 2012 do ok. 2,7% w październiku 2013). Inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni coraz większą uwagę zwracają na możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne - stały się one istotną alternatywą do niżej oprocentowanych lokat bankowych. Emisje na GPW Catalyst Wartość wszystkich emisji w mln PLN (lewa skala) Liczba serii (prawa skala) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Poniżej przedstawione zostały podstawowe statystyki na temat obligacji korporacyjnych (nieuwzględniające obligacji zerokuponowych oraz autoryzowanych) o wielkości do 200 mln PLN przygotowane na podstawie danych z końca października 2013: średnia wartość emisji wyniosła 28 mln PLN, w większości przypadków oprocentowanie obligacji było zmienne, jedynie 45 spośród obecnie notowanych serii posiadało stały kupon (ok. 17% wszystkich obligacji), średnie oprocentowanie ważone wielkością emisji wyniosło 7,2%, mediana oprocentowania kształtowała się na poziomie 8,2%, średnia marża na bazie WIBOR 3M i średniego oprocentowania ważonego wielkością emisji wyniosła ok. 4,5%, najmniejszy zaoferowany kupon wyniósł 3,99% (dwuletnie obligacje Alior Banku), a największy 17% (obligacje serii C i D spółki z branży produkcji filmowej - East Pictures), współczynnik korelacji pomiędzy oprocentowaniem a wielkością emisji wyniósł -0,49, co wskazuje na ujemną zależność (wraz ze wzrostem wielkości emisji, oprocentowanie obligacji spada), jednocześnie nie jest to bardzo silna zależność.

2 Średnia ważona oprocentowania OBLIGACJE KORPORACYJNE W związku z cyklem obniżek stóp procentowych, od 4Q2012 można było zaobserwować spadek oprocentowania obligacji korporacyjnych. Od stycznia 2012 WIBOR 3M oraz średnia ważona oprocentowania obligacji z wielkością do 200 mln PLN obniżyły się o ok. 2,2-2,3 p.p., średnia marża wyniosła natomiast ok. 4,5% ponad WIBOR 3M (okresami marża była wyższa, czego przyczyną było opóźnienie w spadku oprocentowania w okresach odsetkowych w stosunku do indeksu WIBOR kupony zmieniają się przeważnie co 3-6 miesięcy, WIBOR zmienia się płynnie). Oprocentowanie obligacji w przedziałach wartości obniżało się równomiernie zgodnie z indeksem WIBOR 3M, współczynnik korelacji pomiędzy średnią ważoną oprocentowania obligacji do 200 mln PLN a WIBOR 3M wyniósł 0,93, co świadczy o wysokiej korelacji. Najmniej wrażliwe na spadek stawki WIBOR były obligacje o wartości ponad 200 mln PLN włącznie (od czerwca 2012 WIBOR 3M spadł o ok. 2,5 p.p., średnia ważona oprocentowania obligacji spadła natomiast tylko o 0,8 p.p.). Należy jednak pamiętać, że ponad 60% obligacji z tego przedziału są to obligacje o stałym, niezależnym od WIBOR-u kuponie. Średnia ważona oprocentowania obligacji 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% serie 0-10 mln PLN serie mln PLN serie >200 mln PLN serie mln PLN serie mln PLN WIBOR 3M - średnia w okresie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 2

3 2. Najciekawsze emisje w ostatnim okresie Transakcje DM BDM S.A. Od początku roku DM BDM przeprowadził 8 publicznych i prywatnych ofert obligacji korporacyjnych na kwotę 112 mln zł. Największe z nich dotyczyły emisji obligacji spółki PCC Rokita SA, były to 2 emisje po 25 mln zł każda, które wyemitowane zostały w ramach Programu Obligacji. Wszystkie emisje obligacji zrealizowane przez DM BDM w 2013 roku wprowadzone zostały na rynek Catalyst. W ostatnim czasie (październik br.) DM BDM pełnił rolę doradcy finansowego oraz oferującego dla emisji obligacji serii D spółki Pragma Inwestycje. Była to oferta prywatna o wartości 10 mln zł. Zabezpieczone obligacje z 3-letnim okresem zapadalności zostały wyemitowane ramach Programu Obligacji o wartości do 30 mln zł. Wybrane emisje na rynku obligacji korporacyjnych PKN Orlen SA pierwsze w historii spółki obligacje detaliczne Jedną z najciekawszych ofert na rynku obligacji korporacyjnych w ostatnim czasie były publiczne emisje PKN Orlen. Po raz pierwszy w swojej historii spółka skierowała emisje obligacji do inwestorów detalicznych wartość nominalna obligacji wyniosła 100 zł i był to minimalny zapis. Na uwagę zasługuje wielkość zarówno całego programu obligacji jak i pojedynczych emisji. W ramach programu obligacji o wartości nie wyższej niż 1 mld zł spółka przeprowadziła dotychczas 3 emisje obligacji na łączną kwotę 600 mln zł (emisje w maju, czerwcu oraz listopadzie, każda o wartości nominalnej 200 mln zł). Obligacje są niezabezpieczone, posiadają 4-letni okres zapadalności, a odsetki wypłacane są co pół roku. Wszystkie emisje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. W przypadku serii A termin zapisów został skrócony z planowanych 18 dni do 4 dni, powodem było przekroczenie liczby dostępnych obligacji już w drugim dniu trwania oferty wszystkie zapisy złożone po pierwszym dniu oferty zostały zredukowane proporcjonalnie (stopa redukcji wyniosła 40,9%). W ofercie obligacji serii B zapisy trwały 12 dni (skrócenie o 2 dni), a redukcja dotyczyła zapisów złożonych podczas ostatnich dwóch dni trwania oferty (stopa redukcji 30,33%). Szczególnym powodzeniem cieszyła się trzecia emisja PKN Orlen. Termin zapisów dla obligacji serii C uległ skróceniu z 16 do 2 dni, gdyż już podczas pierwszego dnia trwania oferty (6 listopada) złożone zostały zapisy na większą ilość obligacji niż została zaoferowana. Zapisy złożone 6 i 7 listopada zostały zredukowane proporcjonalnie, a stopa redukcji wyniosła 40,60%. W dniu 14 listopada spółka opublikowała ostateczne warunki emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, rozpoczynając tym samym przyjmowanie zapisów dla czwartej emisji obligacji w ramach programu. Planowany termin zakończenia to 21 listopad br., a przydział nastąpi w dniu 25 listopada. PTI SA oferta na podstawie wyłączenia prospektowego Pionierem na rynku obligacji korporacyjnych pod względem konstrukcji oferty okazało się Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA. Na przełomie października i listopada br. spółka zaoferowała publicznie 2-letnie niezabezpieczone obligacje serii C o wartości nominalnej 9 mln zł (wartość nominalna 1 obligacji to 500 zł). Oferta nie przekraczała równowartości 2,5 mln euro, dlatego też podstawowym dokumentem było memorandum informacyjne, a nie prospekt. W związku 3

4 z ostatnią nowelizacją ustawy o ofercie i wprowadzeniem zakazu publikowania jakichkolwiek informacji o ofertach, które nie są przeprowadzane na podstawie prospektu, PTI jako pierwszy emitent obligacji zdecydował się na przedstawienie KNF materiałów promocyjnych. Dzięki uzyskaniu akceptacji tych materiałów przez KNF, spółka mogła prowadzić aktywną promocję oferty. Zdaniem analityków rynku obligacji w najbliższej przyszłości można się spodziewać więc wysypu małych ofert (do 2,5 mln euro) przeprowadzanych w podobny sposób (memorandum informacyjne wraz z materiałem promocyjnym zatwierdzonym przez KNF, co umożliwia promocję oferty i obejście zakazu znowelizowanej ustawy). 3. Wybrani emitenci obligacji korporacyjnych transakcje DM BDM PCC Rokita SA PCC Rokita SA to największa spółka z branży chemicznej na Dolnym Śląsku. Producent i dystrybutor ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (przemysł tworzyw sztucznych, budowlany, tekstylny, chemiczny). Część międzynarodowej Grupy PCC działającej w segmencie chemii, energii i logistyki. DM BDM współpracuje z PCC Rokita od 2011 roku pełniąc funkcję doradcy finansowego i oferującego dla 8 emisji obligacji spółki na kwotę 135 mln zł. Z uwagi na duże powodzenie przeprowadzonych ofert emitent rozważa kolejne emisje obligacji w lipcu br. spółka złożyła do KNF prospekt emisyjny dotyczący II Programu Emisji Obligacji o wartości do 200 mln zł. W dniu 12 listopada br. spółka opublikowała śródroczny raport zarządu, według którego skonsolidowane przychody za 3 kwartały 2013 roku wzrosły o 11% w porównaniu do analogicznego okresu w roku W okresie sprawozdawczym 3 kwartałów br. wzrosły również pozycje zysku brutto ze sprzedaży (o blisko 27%), zysku z działalności operacyjnej (prawie 21%), marży brutto ze sprzedaży, marży ze sprzedaży oraz marży zysku operacyjnego. Znaczny spadek zysku przed opodatkowaniem jest wynikiem jednorazowego zdarzenia w 2012 roku Grupa sprzedała spółkę zależną PCC Exol za blisko 200 mln zł. Po wyłączeniu tej transakcji zysk przed opodatkowaniem za 3 kwartały 2013 roku byłby wyższy o ponad 11% w porównaniu do 3 kwartałów 2012 roku. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Pragma Inwestycje należy do Grupy Pragma Inkaso i zajmuje się udzielaniem finansowania dłużnego oraz hybrydowego na projekty inwestycyjne, deweloperskie i transakcje kapitałowe. Spółka finansuje transakcje M&A i transakcje na rynku nieruchomości, refinansuje wymagalne zobowiązania oraz udziela pożyczek na dowolny cel. Współpraca spółki Pragma Inwestycje i DM BDM rozpoczęła się w 2012 roku i obejmuje 4 emisje prywatne, każda po 10 mln zł. W ramach obecnie prowadzonego Programu Obligacji o wartości 30 mln zł spółka może wyemitować jeszcze obligacje na kwotę 20 mln zł (w październiku br. Pragma Inwestycje zrealizowała emisje obligacji serii D o wartości 10 mln zł). Okres trwania programu nie został określony, jednak nie może on być dłuższy niż 5 lat. Zgodnie z raportem opublikowanym w dniu 29 sierpnia br. spółka osiągnęła w I połowie 2013 roku blisko 100% wzrost zarówno przychodów ze sprzedaży jak i zysku operacyjnego. Zysk netto emitenta wyniósł 1,2 mln zł, co przekłada się na marżę netto na poziomie blisko 28%. 4

5 Pragma Faktoring SA Pragma Faktoring to spółka z Grupy Pragma Inkaso, której przedmiotem działalności są przede wszystkim usługi faktoringowe, a także udzielanie krótkoterminowych pożyczek na finansowanie kapitału obrotowego. DM BDM rozpoczął współpracę ze spółką w 2011 roku i dotychczas przeprowadził dla niej 4 prywatne emisje obligacji na łączną kwotę 65 mln zł. W ramach Programu Obligacji o wartości 100 mln zł do wyemitowania pozostają obligacje do łącznej kwoty 75 mln zł (w pierwszym kwartale 2013 roku spółka wyemitowała 2 serie obligacji o wartości 25 mln zł). Według raportu z dnia 14 listopada br. spółka w trzecim kwartale 2013 roku odnotowała dalszy wzrost zapotrzebowania na swoje usługi, czego odzwierciedleniem był znaczny wzrost kontraktacji. Wartość brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu wraz z wartością udzielonych pożyczek wyniosła 109,6 mln zł, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu do 3 kwartału 2012 roku. Było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z 50 nowymi klientami. Łączna kontraktacja za pierwsze 3 kwartały 2013 roku jest wyższa o 20% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku, co w opinii spółki jest dobrym prognostykiem na cały 2013 rok i przełoży się bezpośrednio na przychody emitenta w 2013 roku. Na dzień r. spółka posiadała portfel wierzytelności, rozumiany jako saldo wartości brutto należności faktoringowych i pożyczek, o łącznej wartości 95,9 mln zł. Obserwowany wzrost zainteresowania przedsiębiorców usługami faktoringu pozwala spółce na realizację założonej strategii polegającej na zwiększaniu udziału w rynku faktoringowym. Voxel SA Zakres działalności Voxel obejmuje usługi w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej (2 pracownie PET-TK, 13 pracowni TK i 14 pracowni MR), a także usługi w obszarze teleradiologii i outsourcingu usług medycznych. Ponadto, w 2012 roku Spółka uruchomiła produkcję radiofarmaceutyków na własne potrzeby, a w połowie 2013 r. uzyskała pozwolenie na sprzedaż wyprodukowanych znaczników firmom zewnętrznym. DM BDM współpracuje ze spółką Voxel od 2011 roku zarówno w obszarze emisji akcji jak i obligacji. W 2012 roku spółka za pośrednictwem DM BDM przeniosła się z rynku NewConnect na główny parkiet GPW oraz wyemitowała obligacje o wartości 12 mln zł. W 2013 roku DM BDM przeprowadził dla spółki 2 emisje obligacji na kwotę 17 mln zł oraz prywatną emisję akcji o wartości 13 mln zł, a także emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje na blisko 2 mln zł. W październiku br. spółka odwołała prognozy na rok 2013 opublikowane w prospekcie emisyjnym. Głównymi przyczynami tej decyzji było kilkumiesięczne opóźnienie w sprzedaży komercyjnej radiofarmaceutyków, niższe niż oczekiwane wyniki spółki zależnej Alteris SA oraz brak kontraktu z NFZ dla dwóch pracowni MR w Poznaniu. Odwołanie prognoz nie powoduje obniżenia zdolności emitenta do obsługi zadłużenia z tytułu obligacji. Spółka w dniu 14 listopada 2013 roku opublikowała rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IIIQ 2013r. z lepszymi wynikami niż uzyskane w 3Q 2012 roku. Zgodnie z tym raportem przychody Grupy Voxel za 3 kwartały 2013 roku były wyższe o blisko 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a zysk netto Grupy wyniósł 2,3 mln zł. Istotnym czynnikiem, który umożliwi osiągnięcie dobrych wyników finansowych Grupy w IV kwartale 2013 roku będzie poziom sprzedaży w spółce zależnej Alteris SA. Przychody, a tym samym wynik netto tej spółki, charakteryzuje się sezonowością większość przychodów realizowana jest w II połowie roku, a zwłaszcza w ostatnim kwartale roku. Jest to wynikiem sposobu 5

6 realizacji założonych budżetów przez główną grupę klientów spółki. Publiczne instytucje zdrowia, które generują około 60% przychodów ze sprzedaży Alteris SA, wydatkują aktywnie środki dopiero pod koniec roku. Emitent spodziewa się znacznej poprawy rentowności oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży Alteris SA w 4Q 2013 r., co pozytywnie wpłynie na wyniki Grupy Voxel. 4. Zapowiedzi rynkowe odnośnie przyszłych emisji obligacji korporacyjnych KRUK SA KRUK to spółka dominująca Grupy KRUK lidera na polskim rynku obrotu wierzytelności (zakup pakietów wierzytelności na własny rachunek) oraz w zakresie świadczenia usług windykacji na zlecenie (inkaso). Grupa świadczy swoje usługi na rynku polskim, rumuńskim, czeskim oraz słowackim, rozważana jest także ekspansja na inne rynki. W dniu 13 listopada br. spółka opublikowała raport za 3Q 2013, w którym poinformowała inwestorów o wysokiej dynamice wzrostu zysku netto i inwestycji w portfele wierzytelności, a także o wzroście spłat portfeli nabytych. Według raportu Grupa KRUK w okresie 3 kwartałów 2013 r. osiągnęła 23% wzrost przychodów ze sprzedaży i 48% wzrost zysku netto w porównaniu do 3 kwartałów 2012 roku (zysk netto wyniósł ponad 80 mln zł, prawie tyle co w całym 2012 roku). W 3 kwartałach 2013 Grupa nabyła 46 portfeli wierzytelności przy nakładach ponad 285 mln zł (wzrost o 51% r/r) i wartości nominalnej prawie 2,8 mld PLN. Na inwestycje składa się 13 portfeli w Polsce, 20 w Rumunii oraz 13 w Czechach i na Słowacji. Grupa zanotowała znaczący wzrost poziomu spłat z nabytych portfeli, które w 3 kwartale 2013 były o 23% wyższe, a w 3 kwartałach 2013 o 15% wyższe niż w analogicznych okresach poprzedniego roku. Spółka we wrześniu br. uchwaliła program obligacji publicznych o wartości do 150 mln zł. Na podstawie Prospektu zatwierdzonego przez KNF w dniu 8 listopada 2013 roku emitent przez okres 12 miesięcy może oferować publicznie swoje obligacje. Oferującym jest Dom Maklerski BDM SA. W okresie 26 listopad 3 grudzień 2013 roku spółka planuje przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach programu. Niezabezpieczone obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł wykupione zostaną w okresie 4 lat od dnia przydziału. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 3M + 4 p.p.), a odsetki będą wypłacane co 3 miesiące. Wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100 zł, a minimalny zapis to 100 obligacji. Przydział obligacji nastąpi w dniu 6 grudnia 2013 roku. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem obligacji w tej ofercie, zapraszamy na 6

7 5. Wyniki BDM Obligo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo jest to fundusz utworzony i zarządzany przez TFI BDM SA. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w obligacje korporacyjne. Poniżej przedstawiamy wyniki OBLIGO na tle funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne (dane na koniec 3Q2013). Dane w % 3M 6M 12M YTD* FIZ BDM Obligo 1,71 4,27-6,30 Trzeci kwartyl 1,75 3,31 6,80 4,50 Drugi kwartyl 1,30 2,44 6,00 3,80 Pierwszy kwartyl 1,00 1,72 4,85 3,05 Średnia dla grupy 1,43 2,51 4,58 3,19 Pozycja w grupie 5/17 2/17-2/17 Źródło: Analizy.pl, TFI BDM * FIZ BDM Obligo rozpoczął działalność inwestycyjną pod koniec stycznia 2013 r., zatem stopa zwrotu od początku roku (YTD) została obliczona poprzez zestandaryzowanie stopy osiągniętej od początku działalności inwestycyjnej. 6. BDM Obligacje - rachunek inwestycyjny dedykowany obligacjom Dla Klientów zainteresowanych inwestowaniem w obligacje DM BDM przygotował specjalną ofertę. Bezpłatny rachunek inwestycyjny wraz z aneksem Obligacje BDM Obligacje. BDM Obligacje to rachunek inwestycyjny przeznaczony do gromadzenia i obrotu obligacjami. Na rachunku można nabywać obligacje z publicznych emisji jak również z wtórnego rynku Catalyst. BDM Obligacje daje też możliwość księgowania obligacji przeniesionych z innego rachunku. Więcej na 7

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Data raportu (14 pkt.)

Data raportu (14 pkt.) Podsumowanie wyników za wybranych spółek Rynek obligacji korporacyjnych CI Games CUBE.ITG Ferratum OT Logistics Pragma Faktoring Pragma Inwestycje P.R.E.S.C.O. Voxel Podsumowanie wyników za W niniejszym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.)

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.) maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 KRUK / Kredyt Inkaso Wierzytelności 14.05.2015 Przetasowania na rynku Data raportu (14 pkt.) Aktualnie na rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrocław, marzec 2012 Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo