Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes Zarządu Artur Hibner - Członek Zarządu Środa Wielkopolska, 20 marca 2014 r. 1 / 76

2 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DECORA S.A. ZA OKRES OD R. DO R. 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje o Spółce Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym Grupy Kapitałowej Decora, w skład której wchodzą również następujące Podmioty Zależne: Trans Sp. z o.o., Optimal Sp. z o.o., Decora Nova s.r.o., Decora Balt u.a.b., Decora Hungaria k.f.t., Decora Croatia d.o.o., Decora Distribution s.r.l., ewifoam E. Wicklein GmbH, Decora Bulgaria EOOD w likwidacji, Decora Ukraina T3OB, Decora RU o.o.o., IP Decora East, Decora Trade Sp. z o.o. oraz Decora Invest Sp. z o.o Nazwa Decora Spółka Akcyjna Siedziba Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24 A Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII. Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS Podstawowa działalność wg PKD 2229Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sektor wg klasyfikacji GPW Przemysł materiałów budowlanych Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od roku Przedmiot działalności Spółki Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja artykułów wykorzystywanych do wykończenia i dekoracji wnętrz. Oferta Grupy Kapitałowej obejmuje dwie grupy asortymentowe: 1) Flooring artykuły wykończenia i dekoracji podłóg, 2) Home Fashion artykuły wykończenia oraz dekoracji okien, sufitów i ścian. 2 / 76

3 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN 1.3. Dane dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo z Decora S.A. (stan na r. oraz na r.) Nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba Przedmiot działalności Organ rejestrowy (numer rejestrowy) Charakter dominacji Trans Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą, Al. Milenijna 21 wynajem nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS Optimal Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A Działalność firm centralnych i holdingów oraz Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS Decora Nova s.r.o. Šenov, ul. Těšínská 288 (Republika Czeska) Kupno towaru w celu jego dalszej sprzedaży, z wyjątkiem towarów, na których sprzedaż wymagane jest odrębne zezwolenie Sąd Rejonowy w Ostrawie Decora Balt u.a.b. Laisves pr.71b-35 LT Wilno (Litwa) Handel hurtowy Litewski Krajowy Rejestr Sądowy ( ) Decora Croatia d.o.o. Nehrunov trg 12, Zagrzeb (Chorwacja) Zakup i sprzedaż towarów, dokonywanie pośrednictwa handlowego na rynku krajowym i zagranicznym Trgovacki Sud w Zagrzebiu (MBS ) Decora Hungaria k.f.t. Zichy Geza u.5 H-1146 Budapeszt (Węgry) Pozostała działalność w handlu hurtowym Baranya Megyei Birosag w Pecs (Cg ) Decora Distribution s.r.l. Strada Azurului, nr 3, bloc 114a, Scara C., ETAJ 7, AP.155, Sector 6 Bukareszt (Rumunia) Sprzedaż hurtowa artykułów innych niż artykuły spożywcze Rejestr Handlowy przy Sądzie w Bukareszcie (J40/1948/1999) Zależna Zależna Zależna Zależna Zależna Zależna Zależna Zastosowana metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Procent posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu bezpośrednio 76% pośrednio 24% (poprzez Optimal Sp. z o.o.) bezpośrednio 76% pośrednio 24% (poprzez Optimal Sp. z o.o.) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 / 76

4 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Dane dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo z Decora S.A. (stan na r. oraz na r.) Nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba Przedmiot działalności Organ rejestrowy (numer rejestrowy) Charakter dominacji ewifoam E. Wicklein GmbH Am Fluegelbahnhof 4A, Kronach (Niemcy) Handel, import, export, produkcja wyrobów wykończenia podłogi Rejestr Handlowy, Sąd Rejonowy w Coburgu, HRB 4302 Decora Bulgaria e.o.o.d w likwidacji 46 Zar Osvoboditel bul. Ruse ( Bułgaria) Dystrybucja towarów i wszystkie inne działania z tym związane, które są dopuszczalne ze strony prawa Rejestr Handlowy Agencja ds. Rejestracji Sofia ( 4-ta Decora RU o.o.o. Tvierskaya- Yamskaya 2/11 b Moskwa (Rosja) Działalność agentów w dziedzinie handlu hurtowego drewnem i materiałami budowlanymi Międzyrejonowy Urząd Federalnej Służby Podatkowej Federacji Rosyjskiej nr 46 dla Moskwy Decora Ukraina T3OB Bul.Kutuzova 134, Brovary, Ukraina Pośrednictwo w handlu materiałami budowlanymi, handel hurtowy mater.drewnianymi Rejestr Handlowy, Rejonowa Administracja Państwowa Kijów IP Decora East M. Gorkovo 145 blok 5/ Witebsk Białoruś Produkcja i sprzedaż artukułów wykończenia wnętrz Państwowy Rejestr Przedsiębiorstw handlowych, nr Decora Trade Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII KRS nr Decora Invest Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A Działalność firm centralnych i holdingów Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII KRS nr Zależna Zależna Zależna Zależna Zależna Zależna Zależna Zastosowana metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Procent posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego 100% 100% 100% bezpośrednio 95%+ 5% przez Dyrektora Decora Ukraina, 100% 100% 100% Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 100% 100% 100% j. w. 100% 100% 100% 4 / 76

5 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN 5 / 76

6 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN 2. Informacje o walucie sprawozdawczej oraz o zastosowanym poziomie zaokrągleń Sprawozdanie finansowe sporządzono w tysiącach polskich złotych. Dokonano zaokrągleń do pełnych tysięcy złotych. Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP w szczególności: 1) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, 2) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, 3) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie: a) kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu: r. kurs ogłoszony przez NBP tabela 252/A/NBP/2012 z dnia tj. 4,0882 zł, r. kurs ogłoszony przez NBP tabela 251/A/NBP/2013 z dnia tj. 4,1472 zł, b) kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: r. 4,1736 zł, r. 4,2110 zł, c) najwyższy i najniższy kurs w każdym okresie: najwyższy kurs: r. 4,5135 zł tabela 04/A/NBP/2012 z dnia r., r. 4,3432 zł tabela 120/A/NBP/2013 z dnia r., najniższy kurs: r. 4,0465 zł - tabela 152/A/NBP/2012 z dnia r., r. 4,0671 zł - tabela 001/A/NBP/2013 z dnia r., 2.1. Wskazanie czasu trwania Spółki Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 6 / 76

7 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN 2.2. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe Rokiem obrotowym spółki Decora S.A. jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie finansowe zawierające dane porównywalne zostało sporządzone za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2013 rok Niniejsze sprawozdanie finansowe Decora S.A. za 2013 rok zostało sporządzone w oparciu o: 1) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską., 2) Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 330 z późniejszymi zmianami), 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). Niniejsze sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień r. Sprawozdanie finansowe zawiera: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 7 / 76

8 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu porównawczych sprawozdań finansowych Spółki. Za sporządzenie raportu rocznego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Akcjonariusze Jednostki nie są uprawnieni do wprowadzania poprawek do niniejszego sprawozdania finansowego po jego publikacji Oświadczenie o zatwierdzeniu przez Zarząd sprawozdania finansowego do publikacji Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Decora S.A. w dniu r. 3. Stosowane zasady rachunkowości 3.1. Zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Najistotniejsze ze stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości zostały zaprezentowane poniżej Wartości niematerialne Wartości niematerialne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: Patenty, licencje, znaki firmowe Oprogramowanie komputerowe 5 lat 2-12 lat Wartości niematerialne o niskiej wartości początkowej, to znaczy nie przekraczającej 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji Środki trwałe Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 8 / 76

9 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe lat, 2-15 lat, 5-7 lat, 5-10 lat. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy nie przekraczającej 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji. Raz w roku dokonywana jest weryfikacja stawek amortyzacyjnych środków trwałych. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki podejmuje decyzję o zmianie stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży czy likwidacji lub zaprzestania użytkowania środka trwałego są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tego środka trwałego i są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Jeśli przekazano zaliczki na środki trwałe w budowie, to ich wartość widnieje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w osobnej pozycji Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Inwestycje w jednostkach zależnych, to znaczy jednostkach kontrolowanych, w jednostkach współzależnych oraz w jednostkach stowarzyszonych, są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości Zyski/straty ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 9 / 76

10 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN 3.7. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio do sprawozdania z całkowitych dochodów w okresie, w którym zostały poniesione Utrata wartości Na każdy dzień bilansowy Decora S.A. dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. Test taki przeprowadzono również na roku. Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa. Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest w wartości przeszacowanej zgodnie z innym standardem rachunkowości (na przykład zgodnie z modelem opartym na wartości przeszacowanej przewidzianym w MSR 16). Wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości przeszacowanego składnika aktywów traktuje się jako zmniejszenie wartości z tytułu przeszacowania zgodnie ze stosownym standardem. W momencie, gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej 10 / 76

11 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów, z wyjątkiem wartości firmy, ujmuje się niezwłocznie jako przychód w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest w wartości przeszacowanej zgodnie z innym standardem (na przykład zgodnie z modelem opartym na wartości przeszacowanej omówionym w MSR 16). Każde odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości przeszacowanego składnika aktywów traktuje się jako zwiększenie nadwyżki z aktualizacji wyceny zgodnie z tym standardem Leasing Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny Spółka jako leasingodawca Spółka nie występuje w roli leasingodawcy Spółka jako leasingobiorca Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki i są wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe zostały podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową tak, by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do sprawozdania z całkowitych dochodów. Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w sprawozdanie z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu. Korzyści otrzymane i należne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są w sprawozdanie z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu Nieruchomości inwestycyjne W 2013 roku spółka nie posiadała nieruchomości inwestycyjnych Aktywa trwałe i grupy aktywów netto przeznaczone do zbycia Na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 roku Decora S.A. nie rozpoznała aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia. 11 / 76

12 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Zapasy Zapasy są wykazywane według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży netto. Na koszty wytworzenia składają się koszty materiałów bezpośrednich oraz w stosownych przypadkach koszty wynagrodzeń bezpośrednich, a także uzasadniona część kosztów pośrednich. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.) Dotacje państwowe Spółka nie uzyskiwała w 2013 roku dotacji państwowych Instrumenty finansowe Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Decora S.A. w momencie, gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w księgach po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości (zasada v). Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne. Odsetki naliczone ujmowane są w przychodach finansowych w okresie, którego dotyczą. W przypadku, gdy kwota dyskonta nie jest istotna należności ujęte są w wartości nominalnej skorygowanej od odpowiednie odpisy Inwestycje w papiery wartościowe Spółka w 2013 roku nie prowadziła inwestycji w papiery wartościowe Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zależności od ich treści ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach spółki pomniejszonych o wszystkie zobowiązania Kredyty bankowe Oprocentowane kredyty bankowe (w tym również kredyty w rachunku bieżącym) księgowane są w wartości uzyskanych wpływów - przelanych przez bank środków pieniężnych z kredytu na rachunek bankowy Spółki, pomniejszonych o koszty bezpośrednie pozyskania środków (prowizje przygotowawcze, opłaty). Koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty 12 / 76

13 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i korygują wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmowane są wg zamortyzowanego kosztu. W przypadku jeżeli kwota dyskonta nie jest istotna ujmowane są w wartości nominalnej Instrumenty kapitałowe Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę ujmowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o bezpośrednie koszty emisji Rezerwy Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary, materiały i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, bonusy i podatek VAT. Sprzedaż produktów, towarów, materiałów i usług ujmowana jest w momencie, kiedy jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej Przychody z tytułu dywidend od jednostek zależnych Przychody z tytułu dywidend od jednostek zależnych są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo udziałowców do otrzymania płatności Zysk na działalności operacyjnej Zysk na działalności operacyjnej kalkulowany jest po uwzględnieniu zysku lub straty z tytułu sprzedaży aktywów trwałych oraz pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych, ale przed uwzględnieniem kosztów i przychodów finansowych. 13 / 76

14 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Transakcje w walutach obcych Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (PLN) są księgowane po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu kupna-sprzedaży banku, w którym transakcje są dokonywane, obowiązującego na ten dzień. Aktywa i pasywa niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się według kursu kupna-sprzedaży banku, z którego usług Jednostka korzysta, obowiązującego w dniu ustalenia wartości godziwej. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio do sprawozdania z całkowitych dochodów, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych Płatności do programów emerytalnych określonych składek obciążają sprawozdanie z całkowitych dochodów w momencie kiedy stają się wymagalne. Kwota ujęta jako zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń jest to wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń na koniec okresu sprawozdawczego Kontrakty budowlane Spółka nie realizuje kontraktów budowlanych Podatki Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu obrotowego; w prezentowanym sprawozdaniu finansowym jest to podstawa opodatkowania za 2013 rok. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie podatkowe jest wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym, dla opisywanego okresu jest to stawka 19%. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 14 / 76

15 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe. Aktywa lub rezerwa na podatek odroczony nie powstają jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części - następuje jego odpis. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w latach, kiedy to aktywo lub rezerwa na podatek odroczony będą wykorzystywane. Podatek odroczony jest ujmowany w sprawozdanie z całkowitych dochodów, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne Patenty i znaki towarowe W 2013 roku Decora S.A. nie posiadała w aktywach trwałych patentów i znaków towarowych Zamienne instrumenty dłużne W 2013 roku Spółka nie posiadała zamiennych instrumentów dłużnych Instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń Nie dotyczy Płatności instrumentami kapitałowymi Nie dotyczy Sprawy sądowe Nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej sprawy, które wiążą się z ryzykiem ujawnienia w przyszłości zobowiązań wobec Spółki lub jej wierzytelności w wysokości 10% kapitałów własnych lub ją przekraczających. Większość prowadzonych przez Decora S.A. spraw sądowych dotyczy należności. Wszystkie sporne należności objęte są odpisem aktualizującym. Zarząd nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności z tego tytułu lub zachwiania płynności w przyszłości. 15 / 76

16 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Szacunki Zarządu Spółki Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. Zasady polityki rachunkowości Decora S.A. przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym, po wprowadzeniu korekt odnośnie prezentacji poprzednich okresów Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2013 Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2013: MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Silna hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Pożyczki rządowe, zatwierdzone w UE w dniu 4 marca 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 16 / 76

17 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - Prezentacja składników pozostałych całkowitych dochodów, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy Podatek odroczony: realizacja wartości aktywów, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze Poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych, zatwierdzona w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Jednostka nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 17 / 76

18 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne oraz MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach objaśnienia na temat przepisów przejściowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach oraz MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostki inwestycyjne, zatwierdzone w UE w dniu 20 listopada 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 36 Utrata wartości aktywów Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w 18 / 76

19 Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). Zarząd Spółki nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez spółką zasady (politykę) rachunkowości. 19 / 76

20 WYBRANE DANE FINANSOWE DECORA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE DECORA S.A. ZA OKRES OD R. DO R. tys. PLN tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa / Pasywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,23 0,23 0,06 0,06 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,24 11,43 2,71 2,80 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,24 11,43 2,71 2,80 20 / 76

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Indeks do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo