FINANSOWANIE OBCE. Slajd r. Kryterium kosztów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE OBCE. Slajd 105 21.05.2014 r. Kryterium kosztów"

Transkrypt

1 FINANSOWANIE OBCE Zaleca się przestrzeganie tzw. złotej reguły finansowania (reguły bilansowej), zakładająca, że przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużane w większym stopniu niż w 50%, wówczas relacja: Kapitały własne Zobowiązania ogółem 1 Zgonie z tą regułą kapitał własny powinien finansować około 50% aktywów przedsiębiorstwa, wtedy umożliwia to zachowanie długoterminowej płynności finansowej (wypłacalności), Taka struktura jest oceniana pozytywnie przez kapitałodawców, jednak jest trudna do spełnienia w praktyce. Slajd r. 1 Struktura zobowiązań: Kryterium bilansowe pozwala na wyodrębnienie zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Odsetek zobowiązań krótkoterminowych informuje o poziomie obciążeń płatniczych przypadających w danym roku bilansowym. Bardziej korzystna jest struktura z przewagą zobowiązań długoterminowych, ponieważ wówczas ryzyko utraty płynności finansowej jest mniejsze, maleje ryzyko nagłego odpływuśrodków. Jednak może wystąpić nadpłynność zbyt ostrożne finansowanie majątku i zwiększą się koszty obsługi zadłużenia 2 Kryterium czasu: Zobowiązania długoterminowe (wraz rezerwami na podatek dochodowy, emerytalne i inne długoterminowe; zobowiązania z tytułu dostaw > 12 m-cy; rozliczenia międzyokresowe), Zobowiązania krótkoterminowe (< 12 m-cy), do których zaliczamy także odpowiednie rezerwy i rozliczenia Kryterium wymagalności: Terminowe Przeterminowane (świadczące o braku zdolności firmy do regulowania zobowiązań w terminie i generujące dodatkowe koszty finansowe, co negatywnie wpływa na wyniki podmiotu) 3 Kryterium kosztów Źródła kosztowe, które generują koszty finansowe związane z ich obsługą (odsetki, dyskonta): kredyty i pożyczki, emisje obligacji, papierów dłużnych Źródła spontaniczne np. rezerwy tworzone w ciężar kosztów i z podziału zysku, zobowiązania wobec dostawców, pracowników, publiczno-prawne, inne zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania wekslowe (zazwyczaj zaliczane do tej grupy w praktyce) 4

2 Czynniki zachęcające do zwiększenia zadłużenia: 1. odsetkowe korzyści podatkowe (wartość tarczy podatkowej) - poziom odnoszonych korzyści związanych z oprocentowaniem długu zależy od stawek podatkowych i poziomu wypracowanych dochodów, które podlegają opodatkowaniu (wynik operacyjny pomniejszony o koszty finansowe: gdy oprocentowanie kapitału obcego przewyższa zysk operacyjny, to powstaje strata brutto i nie pojawią się te korzyści, a wzrost zadłużenia spowoduje spadek wartości spółki niż jej wzrost). Inne osłony podatkowe to np. ulgi inwestycyjne 2. przeciwdziałanie niedowartościowaniu akcji na rynku kapitałowym (redukcja kosztów informacyjnych związanych z pozyskaniem kapitału) wzrost zadłużenia przekłada się na wzrost kursów akcji, jeśli zostanie odebrany jako sygnał pozytywny i nie powoduje wówczas powstania kosztów informacyjnych (ponoszonych przez akcjonariuszy w przypadku spadku kursu pod wpływem informacji o decyzjach finansowych zarządu) obniżających wartość spółki. Zatem pozyskanie dodatkowego kapitału od wierzycieli przeciwdziała temu spadkowi efekt dźwigni finansowej (wzrost rentowności kapitału własnego) pozytywny efekt dźwigni występuje, gdy przedsiębiorstwo osiągnie stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału wyższą niż koszt kapitału obcego 4. przeciwdziałanie przeinwestowaniu: wzrost zadłużenia może przyczynić się do zwiększenie dyscypliny w gospodarowaniu środkami pieniężnymi poprzez, zwłaszcza gdy są generowane znaczne wolne przepływy pieniężne, nadmiar środków może prowadzić do ich częściowego marnotrawienia w związku z lokowaniem ich w projekty nieprowadzące do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa nieefektywne przeinwestowanie. Gdy przedsiębiorstwo musi obsługiwać zwiększone zadłużenie (wyższe oprocentowanie i raty kapitałowe), saldo przepływów pieniężnych pozostających w przedsiębiorstwie jest mniejsze, to dyscyplinuje to zarząd w gospodarowaniu wolnymi środkami pieniężnymi, co zapobiega przeinwestowaniu i oddziałuje korzystnie na wartość firmy. Ponadto przyczynia się do redukcji kosztów agencyjnych związanych z kapitałem własnym) ograniczenie konfliktu interesów pomiędzy właścicielami a zarządem w zakresie wydatkowania środków pieniężnych. 7 8

3 4. utrzymanie kontroli nad przedsiębiorstwem przez obecnych właścicieli, gdy zaspokojenie rosnących potrzeb kapitałowych odbywa się poprzez zwiększenie zaangażowania kapitału obcego, nie dochodzi do rozwodnienia kapitału własnego (spadek udziałów w kapitale zakładowym i obniżenie rentowności kapitału własnego) występującego w przypadku pozyskania dodatkowego kapitału własnego od nowych inwestorów. 5. niskie rynkowe stopy procentowe 6. obrona przed wrogim przejęciem uwzględniając, że wzrost zadłużenia sprzyja zwiększaniu wartości spółki i jej akcji, działania zarządu prowadzące do powiększenia udziału kapitału obcego stanowi technikę obrony przed wrogim przejęciem, ponieważ z jednej strony dotychczasowi akcjonariusze odnoszą korzyści wynikające ze wzrostu kursu, a z drugiej pomniejsza się potencjalne korzyści inwestorów, którzy chcieliby przejąć przedsiębiorstwo. Spółki o wysokim zadłużeniu są mniej atrakcyjnym celem przejęć i dochodzi także do ograniczenia możliwości finansowania tej operacji kapitałem obcym w ramach LBO 9 10 Czynniki zniechęcające do zwiększenia zadłużenia 1. Ryzyko bankructwa i koszty trudności finansowych zwiększając zadłużenie, ponosimy wyższe ryzyko finansowe. Do kosztów trudności finansowych zaliczamy dodatkowe koszty związane z zachowaniem płynności finansowej. Ryzyko niewypłacalności jest ściśle związane z ryzykiem operacyjnym. Gdy wyniki przedsiębiorstwa charakteryzują się dużą zmiennością, rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się problemów z regulowaniem zobowiązań. Przedsiębiorstwa ponoszące wysokie ryzyko operacyjne nie powinny zatem nadmiernie się zadłużać, aby nie powodować znacznego wzrostu ryzyka bankructwa i wystąpienie trudności finansowych. Na wysokość kosztów bankructwa wpływa struktura aktywów przedsiębiorstw (aktywa materialne i niematerialne). 11 Im udział wartości niematerialnych i prawnych (skapitalizowane koszty niezakończonych prac rozwojowych, prawa do wynalazków, koncesje, licencje, wartość firmy) w przedsiębiorstwie jest wyższy, tym większy jest spadek wartości przedsiębiorstwa zagrożonego bankructwem (wyższe koszty bankructwa w porównaniu z podmiotem o dużym udziale składników materialnych). Poziom zadłużenia w takich podmiotach jest za reguły niższy. Także rodzaj oferowanych produktów wpływa na koszty trudności finansowych: gdy produkty wysoko zindywidualizowane technologicznie, markowe, wymagające specjalistycznej obsługi posprzedażowej, to problemy z obsługą zadłużenia mogą powodować znaczna koszty dla firmy, jak i jej klientów, dlatego producenci produktów niestandardowych zadłużają się relatywnie mniej. 12

4 2. Przeciwdziałanie niedoinwestowaniu. Zarząd, obawiając się bankructwa, działa w Niedoinwestowanie występuje w związku z trudną interesie własnym i wierzycieli i ogranicza sytuacją finansową spowodowaną obsługą zadłużenia ryzyko działalności oraz wydatki niezwiązane z i wiąże się z niemożnością sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Dochodzi wtedy do zaniechania realizacji rentownych projektów. W tym sensie koszty utraconych możliwości rozwojowych to koszty trudności finansowych. Powodem niedoinwestowania może być również konflikt interesów pomiędzy zarządem, właścicielami i wierzycielami. obsługą zadłużenia. Nie podejmuje również ryzykownych przedsięwzięć, pomimo że mogą one przyczynić się do zwiększenia wartości firmy (korzystne dla właścicieli). Ograniczenie wzrostu zadłużenia (groźby bankructwa) redukuje koszty agencji związane z kapitałem obcym Utrzymanie elastyczności finansowej i ratingu kredytowego (zachowanie zdolności do zaciągania zobowiązań) zazwyczaj przedsiębiorstwa utrzymują zadłużenie na poziomie niższym niż optymalny (zrównoważenie marginalnych korzyści podatkowych i kosztów trudności finansowych; minimalizacja średnioważonego kosztu kapitału; maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa), wtedy oznacza to, że podmiot nie korzysta w pełni ze zdolności do zaciągania zobowiązań bez pogorszenia jego W takim przypadku może szybko sięgnąć po kapitał obcy, gdy pojawi się zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał bez wzrostu kosztu jego pozyskania. Aby utrzymać elastyczność finansową spółka, powinna dysponować zasobami środków pieniężnych i innymi płynnymi krótkoterminowymi aktywami finansowymi, co w warunkach nadmiernego zadłużenia i zagrożenia utraty płynności nie jest możliwe. ratingu

5 4. Utrzymanie zdolności do wypłaty stabilnych dywidend w przypadku wzrostu zadłużenia oraz obciążeń związanych z ich obsługą istnieje obawa pogorszenia, że pogorszenie sytuacji finansowej uniemożliwi realizację polityki dywidend. Firmy, by realizować taką politykę, przywiązują dużą wagę do wypracowywania wolnych przepływów pieniężnych (p. pien. netto po uwzględnieniu obsługi zadłużenia) 5. Wysokie rynkowe stopy procentowe wzrost stóp procentowych lub kształtowanie się ich na wysokim poziomie stanowi barierę dla zwiększenia zadłużenia, rośną wtedy wymagania efektywnościowe dla realizowanych projektów inwestycyjnych. Zdolność do obsługi zadłużenia, przy danym poziomie rentowności operacyjnej i podatności na ryzyko operacyjne, znacznie spada. 17 Czynniki wpływające na poziom zadłużenia: Koszt pozyskania kapitału obcego, Efektywność działania firmy, by ponieść obciążenia związane z obsługą zadłużenia, Struktura majątkowa (w firmach handlowych - majątek obrotowy stanowi lepsze zabezpieczenie), Możliwości rozwojowe (przy dużej dynamice wzrostu źródła własne są niewystarczające), Polityka finansowania (skłonność do podejmowania ryzyka, a bezpieczeństwo prowadzenia działalności), Gwarancja ciągłości działalności 18 Polityka finansowania przedsiębiorstwa, strategie: Konserwatywna, zachowawcza - wysoki udział kapitału własnego, duże bezpieczeństwo, nieobciążona dużym ryzkiem, ale mniejsze korzyści z tytułu dźwigni, Agresywna, dynamiczna wysoki poziom zadłużenia, bardziej ryzykowna. W sytuacji spadku popytu, nieplanowanego spadku przychodów, mogą się pojawić problemy z terminową spłatą zobowiązań. Jednak fakt działania efektu dźwigni finansowej, w sprzyjających warunkach pozwala na uzyskanie znacznych korzyści, Umiarkowana stanowi kompromis pomiędzy wzrostem ryzyka a dodatkowymi zyskami, wzrost zadłużenia powoduje wzrost ryzyka oczekiwanych strumieni dochodów. CECHY KAPITAŁU OBCEGO: Spłata jest konieczna, Wymaga spłaty odsetek, Odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu, tarcza podatkowa, Wzrost udziału pociąga za sobą wzrost ryzyka finansowego, Celowość przeznaczenia, Brak wpływu na decyzje, Uprzywilejowanie w kwestii zwrotu, Gwarancja zwrotu 19 20

6 Fakt występowania zadłużenia nie jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ związane są z nim określone korzyści, polegające na Uwzględniając okres wymagalności, źródłami kapitału obcego w przedsiębiorstwie są: KAPITAŁY OBCE przejmowaniu przez właścicieli zysku wypracowanego przez kapitał DŁUGOTERMINOWE KRÓTKOTERMINOWE obcy, co prowadzi do wzrostu rentowności kapitału własnego. Bankowe kredyty Bankowe kredyty krótkoterminowe Z drugiej strony, gdy poziom zadłużenia jest zbyt wysoki, rośnie ryzyko finansowe, powoduje wzrost kosztów finansowych (oprocentowanie kredytu), a w skrajnych przypadkach odmowę kredytowania. Kapitał obcy to z reguły dodatkowe źródło finansowania działalności i długoterminowe Poręczenia kredytowe Pożyczki Leasing Franchising Kredyty (handlowy) od dostawców, Kredyty (handlowy) od odbiorców Zobowiązania odnawialne, niezapadłe Faktoring Pożyczki z sektora pozabankowego rozwoju przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy zdolność do akumulacji Forfaiting Krótkoterminowe papiery dłużne kapitału w przedsiębiorstwie jest niska może jednak stanowić główne Obligacje źródło pozwalające na realizację inwestycji. Dotacje i subwencje Środki z funduszy pomocowych Kredyty i pożyczki długo term. to podstawowa forma długoterminowego finansowania obcego, oznaczają odpłatne udostępnienia kapitału, jednak różnią się następującymi cechami: CECHA POŻYCZKA KREDYT Podmiot Każdy każdemu Jedynie bank udzielający Przedmiot Pieniądze lub rzecz w formie pieniężnej pożyczki Odpłatność odpłatna zwrot przedmiotu pożyczki wraz z wynagrodzeniem (odsetki) nieodpłatna jedynie zwrot przedmiotu pożyczki bez wynagrodzenie (np. pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej) Odpłaty zwrot wraz z odsetkami oraz prowizją 23 CECHA POŻYCZKA KREDYT Cel nie musi być określony Ściśle określony w umowie (prawo kontroli sposobu wykorzystania) Umowa na czas oznaczony lub nieoznaczony na czas oznaczony forma pisemna forma pisemna, gdy wartość przedmiotu pożyczki przekracza ustalonaą przepisami kwotę zawarcie umowy wymaga opłaty skarbowej 24

7 Cel przeznaczania środków z tych dwu źródeł to najczęściej powiększenie lub modernizacja majątku trwałego Pozyskanie jest poprzedzone staranną analizą i oceną zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu w przyszłości (prospektywna ocena zdolności kredytowej), analizą ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (biznes plan, studium feasibility study), co pozwala na ocenę zdolności do osiągnięcia zamierzonych celów określonych we wniosku kredytowym Całościowa ocena obejmuje następujące obszary: poziom rentowności operacyjnej, płynność finansową, stopień zadłużenia, perspektyw rozwoju, konkurencyjność produktów oferowanych, solidność kredytobiorcy w regulowaniu zobowiązań, zdolność kredytową (spłata rat kredytowych raty kapitałowe i odsetki) Podmiot ubiegający się o kredyt lub pożyczkę powinien wykazać się odpowiednim udziałem kapitału własnego w realizacja podejmowanego przedsięwzięcia, wówczas kredytobiorca partycypuje w ryzyku finansowym projektu. W przypadku poważnych kwot, by zdywersyfikować ryzyko kredytowe, kredytu może udzielić konsorcjum banków. Jedne z banków jest organizatorem konsorcjum i czuwa nad zawarciem porozumienia oraz prawidłową obsługą spłaty. Bank może zażądać: zabezpieczenia (np. hipoteczne zabezpieczenie zwrotu powiązanie gwarancji spłaty z określona nieruchomością i pozwala na zaspokojenie roszczeń), poręczenia lub gwarancji (gwarant określa kwotę, do której jest w stanie pokryć wierzycielowi należności przejęcie części lub całości ryzyka kredytowego za odpłatnością, co powiększa koszt kredytu) zapłaty przez inny bank lub inne przedsiębiorstwo

8 Bankowe kredyty krótkoterminowe kredyty obrotowe udzielane przez banki na finansowanie środków obrotowych, czyli regulowanie bieżących zobowiązań z tytułu płac, zakupu materiałów, usług obcych, energii, itp. Wyróżniamy następujące rodzaje kredytów obrotowych: a. Kredyt w rachunku bieżącym uzyskiwany w banku, w którym firma ma rachunek bieżący. Pozwala na realizowanie decyzji płatniczych związanych z finansowaniem majątku obrotowego i innych wydatków o nieinwestycyjnym charakterze. 29 Bank wyraża zgodę na powstanie salda debetowego na rachunku bieżącym podmiotu do wysokości ustalonej w umowie kredytowej wyrównanie salda następuje wraz z wpływem należności kontrahentów. Ta forma finansowania umożliwia pokrywanie przejściowo występujących niedoborów gotówki, poziom kredytu jest dostosowywany automatycznie do bieżących potrzeb płatniczych, ale saldo maksymalne nie może przekroczyć wartości podanej w umowie. 30 Kosztem takiego kredytu są odsetki płacone za okres utrzymywania się debetu. Są one wyżej oprocentowane dla salda debetowego niż odsetki otrzymywane przez przedsiębiorstwo, gdy stan na rachunku jest dodatni (saldo kredytowe). Chociaż jest to kredyt obrotowy i powinien służyć finansowaniu potrzeb bieżących, to w praktyce przekształca się w długoterminowy ze względu na b. Kredyt w rachunku kredytowym towarzyszy mu oddzielny rachunek, na którym ewidencjonowane jest wykorzystanie kredytu, oprocentowanie oraz spłaty rat kredytowych. Wtedy podmiot dysponuje swobodnie rachunkiem bieżącym, z którego reguluje spłaty kredytu w terminach regulowanych umową. prolongatę linii kredytowej, jeśli nie ma podstaw do rozwiązania umowy z podmiotem, 31 32

9 c. Kredyt odnawialny (rewolwingowy) kredyt na rachunku kredytowym, który ma charakter odnawialny. Przeznaczony na finansowanie powtarzających się transakcji, po zrealizowaniu których następuje spłata kredytu i wtedy spłacony kredyt może być ponownie wykorzystany na finansowanie kolejnych transakcji. Nie określa się w nim wysokości rat, terminów ich płatności, a jedynie końcowy termin jego funkcjonowania, po jego d. Kredyt lombardowy pod zastaw ruchomości, tj. papierów wartościowych, metali szlachetnych i innych cennych podmiotów. W przypadku zastawu w postaci majątku rzeczowego, po jego oddaniu do depozytu kredytobiorca otrzymuje kwit depozytowy, który następnie przedkłada w banku i w ten sposób odstępuje mu prawo do wydania w razie potrzeby zastawionych rzeczy. upływie kredyt nie może być prolongowany e. Kredyt sezonowy - to specjalna forma finansowania majątku obrotowego dla przedsiębiorstw, których produkcja ma charakter sezonowy (cukier, przetwórstwo owoców i warzyw). Występuje wówczas zamrożenie środków finansowych w zapasach produktów na względnie długi okres, dlatego takie podmioty muszą mieć względnie wyższy kapitał obrotowy. Kredyt od dostawcy (kupiecki) wstępuje w transakcjach między przedsiębiorstwami, jeżeli ich przedmiotem jest kupno-sprzedaż materiałów, surowców, usług, środków trwałych. Przyjmuje formę odroczenia zapłaty w stosunku do daty sprzedaży. W przypadku uregulowania zobowiązania natychmiast lub wkrótce po zawarciu transakcji, można liczyć na opust cenowy (rabat, dyskonto w stosunku do ceny wyjściowej), 35 36

10 Kredyt od dostawcy (kupiecki) prawo do opustu nie przysługuje, gdy płatność następuje w odroczonym terminie. Termin odroczenia płatności jest uzależniony od prowadzonej polityki kredytowej przez sprzedawcę (na ogół wynosi 2-3 m-ce). Udzielanie rabatu jest istotną cechą kredytu kupieckiego, inaczej mielibyśmy do czynienia z niezapadłym zobowiązaniem. Ta forma kredytu jest normalnym elementem prowadzenia działalności (przekazanie towaru i oczekiwanie na zapłatę) i powszechnie stosowanym źródłem finansowania, stanowi samoczynne źródło finansowania, ponieważ rozszerza się wraz ze wzrostem rozmiarów działalności Dawcą kredytu jest dostawca (producent) towaru lub usługi, a kosztem kredytu jest nieskorzystanie z rabatu, dokonanie płatności w odroczonym terminie (koszt utraconych możliwości dyskonta przy zapłacie natychmiast). Gdy nie ma różnicy w cenie w przypadku zapłaty natychmiastowej i odroczonej, to będzie to źródło darmowe chętnie wykorzystywane przez nabywców. Kredyt (od) odbiorcy występuje gdy klient (odbiorca) dokonuje zaliczkowej przedpłaty za zamówione u producenta (dostawcy) towary. W bilansie dostawcy jest ujmowany w postaci rozliczeń międzyokresowych biernych (jako dochody przyszłych okresów). Rola te formy na rynku dóbr konsumpcyjnych jest niewielka, raczej w konkurencyjnym otoczeniu to dostawca kredytuje odbiorców

11 Kredyt (od) odbiorcy Kredyt od odbiorcy stosuje się w przypadku wysoce specjalistycznych i kosztownych zamówień - produkcja małoseryjna lub jednostkowa. Wówczas jest to rynek mało konkurencyjny i odbiorcy są gotowi dokonywać przedpłat. Taki kredyt jest nie stanowi jedynie źródła W przypadku przedpłaty ryzyko związane jest z tym, że kredytobiorca (dostawca przedmiotu umowy) może nie wywiązać się z umowy, przed czym chronią klauzule o zwrocie zaliczki, a nawet stosuje się gwarancje, czy poręczenia. Koszt takiego kredytu jest uzależniony od pozycji i siły rynkowej producenta i odbiorcy towaru. finansowania, ale jest również gwarancją zbytu niestandardowego zamówienia W przypadku dużej konkurencji w realizacji zleceń, wykonawca przy niezmienionej kalkulacji kosztów, oferuje obniżkę ceny lub przedpłaty. Po uwzględnieniu różnicy cen z przedpłatą i bez niej, a także kosztów ubezpieczenia, określimy koszt kredytu Gdy mamy do czynienia z rynkiem producenta, mało konkurencyjnym rynkiem i przewagą popytu nad podażą, to jest to źródło darmowe. Niezapadłe zobowiązania stale powtarzające się zobowiązania krótkoterminowe, w których termin zapadalności (wymóg zapłaty) jest przesunięty w czasie w stosunku do momentu powstania zobowiązania. Zaliczamy do nich zobowiązania z tytułu płac, podatków i ubezpieczeń społecznych. Np. zobowiązanie za dany okres płaci się po jakimś czasie po jego zakończeniu, wówczas przez ten czas te zobowiązania mogą pełnić funkcję krótkoterminowego źródła finansowania. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, gdy nie jest udzielany kredyt kupiecki przez kontrahenta, a jednocześnie nie wymaga on natychmiastowej zapłaty gotówkowej (uregulowanie w 43 krótkim czasie kilka dni). 44

12 Zobowiązanie powinno być uregulowane najpóźniej w momencie upływu terminu zapadalności, powstaje jednak nowe zobowiązanie, co prowadzi do jego odtworzenia, czyli kształtuje się ono na pewnym, zróżnicowanym poziomie przez cały rok. Zatem finansowanie za pomocą niezapadłych zobowiązań polega na kontrolowaniu terminu zapadalności, czyli regulowaniu ich w terminie, lecz bez zbytniego wyprzedzenia. W dużych podmiotach jest trudno kontrolować takie zobowiązanie i mogą się one stać zapadłymi. Są one darmowym źródłem finansowania, ponieważ w przypadku przestrzegania terminów płatności, nie wiążą się z nimi dodatkowe koszty Leasing Leasing jako specyficzną formę finansowania obcego stosowana w przypadku problemów z dostępem do kapitału własnego, jak i obcego. Leasing to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna ze stron (finansujący - leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu - leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone opłaty (raty leasingowe). (inaczej wysokie odsetki) Leasing Właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca, który Cechy leasingu: nabywa lub wytwarza przedmiotu leasingu, przekazywany 47 Kapitał jest przekazywany w użytkowanie w formie rzeczowej i nie zmienia właściciela, Zwrot kapitału nie stanowi odrębnego świadczenia, a ma formę opłaty za korzystanie z przedmiotu leasingu, Przedmiotem leasingu są najczęściej składniki majątku ruchomego środki transportu, maszyny, urządzenia produkcyjne, zorganizowane części przedsiębiorstwa, bądź nieruchomości hale produkcyjne, budynki, a także prawa majątkowe, następnie w użytkowanie leasingobiorcy, ale bez prawa własności, Po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingu wraca do leasingodawcy, Przedmiot leasingu może być wykorzystywany wyłącznie z przeznaczeniem do prowadzenia działalności, Leasingobiorca przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem leasingu. 48

13 Leasinogbiorce może przekazać przedmiot leasingu w tzw. subleasing, czyli innemu podmiotowi w leasing Leasing umożliwia finansowanie leasingobiorcy ze środków obcych części majątku niezbędnego w procesie gospodarczym, jeśli nie posiada innych źródeł finansowania, Opłaty leasingowe są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu przez leasingobiorcę, co powoduje, że wydatki z tytułu dysponowania majątkiem trwałym finansowane są z przychodów ze sprzedaży wyrobów/usług. Dla leasingodawcy jest to forma alokacji kapitału, a dla leasingobiorcy źródło kapitału, Leasing może przyczyniać się do poprawy koniunktury gospodarczej kraju, ponieważ kreuje popyt na dobra inwestycyjne. Leasingodawcami są przedsiębiorstwa wytwarzające obiekty majątku trwałego, co powoduje zwiększenie ich rozmiarów produkcji i obrotów, lub specjalistyczne firmy nabywające składniki majątku i przekazujące je w leasing innym podmiotom, Funkcje leasingu: Daje możliwość uzyskania oferty leasingowej Stanowi źródło finansowania potrzeb inwestycyjnych, dopasowanej do indywidualnych potrzeb przy Sprzyja prowadzeniu procesów inwestycyjnych przy uwzględnieniu realiów prowadzonej działalności przez minimalnym początkowym zaangażowaniu kapitałów własnych, biorcę, i pozwala na przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa bez Zwiększa elastyczność działania, innowacyjność oraz angażowania w ten proces natychmiast znacznego kapitału, konkurencyjność firmy leasingobiorcy, Ułatwia dostęp do środków produkcji przy braku własnych środków kapitałowych, Sprzyja zmniejszeniu ryzyka inwestycyjnego, które obciąża przede wszystkim właściciela środków produkcji, a w mniejszy stopniu użytkownika, 51 Pozwala na pozyskanie kapitału o stałym oprocentowaniu i swobodnego kształtowania wysokości i rozkładu w czasie opłat leasingowych, przy uwzględnieniu możliwości płatniczych firmy, Sprzyja zwiększeniu płynności finansowej firmy, 52

14 Sprzyja także uzyskaniu korzyści bilansowych oraz podatkowych przez biorcę. Obserwowane korzyści ze stosowania leasingu: Zwiększenie obrotów, Umożliwia poprawę jakości oferowanych dóbr i usług, Pozwala na rozszerzenie struktury asortymentowej, wejście na nowe rynki, Sprzyja poprawie efektywności działania podmiotu. Rodzaje leasingu 1. Organizacja procesu leasingu (liczba stron umowy) a) Leasing bezpośredni leasingodawcą jest producent przedmiotu leasingu (lub właściciel), który zawiera umowy leasingowe ze swoimi klientami. W transakcji występują tylko dwie strony transakcji biorca, czyli użytkownik przedmiotu leasingu i jego dawca. b) Leasing pośredni pomiędzy klientem leasingobiorcą a producentem dawcą pośredniczy firma leasingowa, która dokonuje zakupu przedmiotu leasingu (staje się właścicielem) i jednocześnie zawiera umowę leasingową z leasingobiorcą Leasingodawcą nie jest producent dobra, lecz pośrednicząca firma leasingowa, która dla sfinansowała zakupów leasingowych na ogół korzysta z kredytów bankowych. Właścicielem przedmiotu leasingu nie jest jego wytwórca lecz podmiotem finansującym zamówienie otrzymane od leasingobiorcy. Na zlecenie biorcy wyszukuje określonego dostawcę przedmiotu leasingu oraz dokonuje jego zakupu. W leasingu pośrednim nie ma bezpośredniego związku z transakcyjnego pomiędzy producentem przedmiotu leasingu a jego użytkownikiem. Firma leasingowa jako duży odbiorca dóbr stanowiących przedmiot może wynegocjować korzystniejszą cenę dostawy niż klient indywidualny, co stanowi zaletę leasingu 55 56

15 2. Przedmiot umowy 2.1 Obejmujący: a) Dobra inwestycyjne - rzeczy ruchomych i nieruchomości (leasing przedsiębiorstwa, zorganizowanych jego części) b) Dobra konsumpcyjne - dotyczy dóbr trwałego użytku c) Dobra unikatowe - transakcja, po zakończeniu której tylko korzystający może używać rzeczy, będące uprzednio przedmiotem umowy, w sposób dla niego opłacalny (np. specjalistyczne linie technologiczne) 2.2 obejmujący: a) Leasing instalacji zespołów produkcyjnych (plant leasing) przedmiotem umowy jest zorganizowana linia produkcyjna, ciąg technologiczny, b) Leasing wyposażenia (equipment leasing) dotyczący pojedynczych maszyn czy urządzeń, 3. Czas trwania umowy: a) Krótkoterminowy na okres nie dłuższy niż 3 lata, w praktyce jest to leasingu operacyjnego b) Średnioterminowy dotyczy okresów od 3 do 10 lat c) Długoterminowy powyżej 10 lat, są to najczęściej umowy dotyczące nieruchomości Zamortyzowanie wydatków: 5. Obciążenie kosztami: a) Pełny zwrot kosztów pełne pokrycie kosztów występuje, najczęściej w umowach leasingu finansowego. Znaczenie mają tu koszty nabycia przedmiotu leasingu, odsetki od kredytu, gdy przedmiot był w oparciu o takie źródło finansowany, koszty związane z utrzymaniem przedmiotu leasingu w stanie gotowości eksploatacyjnej oraz skumulowany zysk dostawcy. b) Częściowy zwrot kosztów występuje niepełny zwrot kosztów a) Pełny koszty utrzymania przedmiotu leasingu w stanie przydatności ekonomicznej, koszty remontów, ubezpieczenia i napraw ponosi leasingodawca, b) Czysty gdy w/w obowiązki spoczywają na leasingobiorcy mamy do czynienia z formą leasingu określaną również jako leasing netto poniesionych przez stronę dawcę, najczęściej występuje w przypadku umów leasingu operacyjnego. Wówczas przedmiot leasingu podlega wielokrotnym umowom leasingu, by pokryć wydatki inwestycyjne poniesione przez dawcę na zakup tego przedmiotu

16 6. Charakter prawny umowy (zwrotny, operacyjny, finansowy) a. Zwrotny polega na sprzedaży wytworzonego dobra inwestycyjnego spółce leasingowej przy równoczesnym zawarciu umowy leasingu na wykorzystanie tego dobra. Jest z reguły stosowany przez przedsiębiorstwa sfery produkcyjnej, które w danym momencie odczuwają brak płynności finansowej, nie mają środków finansowych na bieżące opłacenie ciągłości procesów gospodarczych a nie są w stanie pozyskać środków z innych źródeł, np. sektora bankowego. Dzięki sprzedaży takiego środka, a czasem nieruchomości, firmie leasingowej uzyskują natychmiast dopływ gotówki, a dzięki leasingowi zwrotnemu mogą dalej użytkować przedmiot leasingu Charakter prawny umowy (zwrotny, operacyjny, finansowy) b. Operacyjny inaczej eksploatacyjny, bieżący polega na oddaniu określonego dobra w użytkowanie na określony czas, zazwyczaj krótszy niż okres pełnej amortyzacji wartości danego dobra. Zatem może ono być oddawane w leasing wielokrotnie. Leasingobiorca w ramach takiej umowy zobowiązany jest do płacenia rat leasingowych, składającej się z raty wartości urządzenia i oprocentowania tej wartości. Natomiast leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu i wykazuje go nadal w bilansie i może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Ponosi również koszty napraw, serwisu technicznego i ubezpieczenia. 62 Cechy leasingu operacyjnego (usługowego): Okres umowy jest krótszy od okresu zużycia ekonomicznego (okresu amortyzacji) i na ogół nie przekracza 3 lat, co oznacza, że po wygaśnięciu umowy leasingowej obiekt może być przekazany w leasing innemu leasingobiorcy lub sprzedany, Strony mogą zerwać umowę przed upływem okresu przewidzianego w umowie (jednak z zachowaniem terminu wypowiedzenia), Koszty eksploatacji przedmiotu leasingu (konserwacja, remont, ubezpieczenie) ponosi leasingodawca są one wliczone w opłatę leasingową, Opłaty leasingowe nie pokrywają ceny nabycia obiektu, Leasing operacyjny jest na ogół leasingiem bezpośrednim. 63 c. Finansowy zwany również kapitałowym, inwestycyjnym: umowa o charakterze długoterminowym, o okresie obowiązywania zbliżonym do pełnej amortyzacji wartości przedmiotu leasingu. Zwykle dotyczy dóbr inwestycyjnych o większej wartości niż w przypadku umowy leasingu operacyjnego, koszty eksploatacji danego urządzenia, ryzyka jego zestarzenia molarnego ponosi sam leasingobiorca, 64

17 w umowie może wystąpić również opcja przejęcia własności danego dobra po okresie umowy przez leasingobiorcę, dlatego wykazuje on wartość przedmiotu leasingu w bilansie i może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ale cześć kapitałowa raty leasingowej nie stanowi w tym przypadku jego kosztu uzyskania przychodu i nie pomniejsza podstawy opodatkowania, Opłaty leasingowe pokrywają cenę nabycia obiektu, Leasing finansowy jest z reguły leasingiem pośrednim. Decyzja o podpisaniu umowy leasingowej jest decyzją finansową i powinna być poprzedzona rachunkiem ekonomicznym zarówno przez leasingodawcę, jaki i leasingobiorcę, a u leasingobiorcy mającego możliwość kredytowania rachunkiem opłacalności. Jeśli przedmiot leasingu jest traktowany jako składnik majątku leasingodawcy, to: Amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest przez leasingodawcę, czyli stanowi jego koszt uzyskania przychodu, Otrzymane raty leasingowe stanowią w całości stanowią przychód leasingodawcy, Płacone przez leasingobiorcę raty w całości stanowią jego koszt uzyskania przychodu. Jeśli przedmiot leasingu jest przyporządkowany leasingobiorcy, to: Znajduje to odzwierciedlenie w jego bilansie w zwiększeniu majątku trwałego o wartość przedmiotu leasingu (po stronie aktywów) i w powstaniu długoterminowych zobowiązań leasingowych (po stronie pasywów); jest to tzw. kapitalizacja leasingu, Amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywane jest przez leasingobiorcę (stanowi jego koszt uzyskania przychodu), Rata leasingowa w części kapitałowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu u leasingobiorcy (leasingobiorca musi wypracować zysk netto na pokrycie raty kapitałowej), Rata leasingowa tylko w części odsetkowej stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy, U leasingodawcy przychodem jest tylko część odsetkowa raty leasingowej. 67 Rata leasingowa składa się z: Raty kapitałowej odzwierciedlającej stopniową spłatę wartości przedmiotu leasingu (kosztów nabycia przedmiotu leasingu), Raty odsetkowej uwzględniającej rynkową stopę procentową, koszty ponoszone przez leasingodawcę i jego zysk; wynika z zastosowanej stopy dyskontowej. Wyodrębnienie tych elementów jest istotne z punktu widzenia prawidłowego prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia zobowiązań podatkowych zarówno u leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. 68

18 Przyjęte rozwiązania dotyczące rat leasingowych zapewniają tzw. symetrię podatkową to, co u jednego partnera leasingu jest przychodem, u drugiego jest kosztem uzyskania przychodu. Kapitalizacja leasingu związana z procesem przekształcenia bilansu leasingobiorcy w taki sposób, że wartość przedmiotu leasingu jest wykazywana w aktywach trwałych oraz wynikające stąd zobowiązania leasingowe w pasywach długoterminowych. Proces taki zazwyczaj powinien mieć miejsce przy leasingu finansowym. 69 Uzasadnienie procesu kapitalizacji leasingu: Jeśli podmiot podpisuje umowę leasingu finansowego, to jego zobowiązania z tytułu opłat leasingowych są również wiążące jak inne zobowiązania długoterminowe (np. wynikające z umów kredytowych), Niewnoszenie opłat leasingowych może doprowadzić firmę do bankructwa tak samo, jak niespłacanie kredytu. Leasing finansowy można utożsamiać ze zobowiązaniami długoterminowymi, ponieważ podpisanie umowy leasingowej zmienia strukturę kapitału stałego rośnie rzeczywiste zadłużenie przedsiębiorstwa, 70 Dzięki tej kapitalizacji zostaje prawidłowo oddane ryzyko przedsiębiorstwa, gdy stosujemy w ocenie wskaźniki zadłużenia i struktury kapitału. Gdy nie przeprowadzono kapitalizacji leasingu, to mamy do czynienia z finansowaniem pozabilansowym, a umowa leasingowa nie jest odzwierciedlona w bilansie i inwestorzy mogą być wprowadzeni w błąd, sądząc, że pozycja finansowa podmiotu jest lepsza od faktycznej Faktoring zewnętrzne źródło finansowania o charakterze krótkoterminowym polegające na tym, że wyspecjalizowana instytucja lub spółka faktoringowa odkupuje należności różnych podmiotów, co oznacza w praktyce zaliczkowanie tych podmiotów do czasu wpływu płatności należności. Ma miejsce, gdy spółka faktoringowa reguluje należności i następnie sama zajmuje się ich wyegzekwowaniem u dłużnika. Jest to alternatywne źródło finansowania w stosunku do bankowego kredytu obrotowego oraz handlowego źródła finansowania cyklu rozliczeniowego pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

19 Strony faktoringu : Faktor jest to wyspecjalizowany podmiot finansowy(często bank) nabywający wierzytelności, Faktorant- przedsiębiorstwo posiadające wierzytelności (należności) z tytułu dostawy towarów lub usług, którą to wierzytelność sprzedaje faktorowi, Dłużnik faktoringowy kontrahent faktoranta (odbiorca towarów i usług) zobowiązany do zapłaty należności. Faktoring można określić jako przeniesienie, na zasadzie cesji wierzytelności handlowych z wierzyciela na faktora, który przejmuje na siebie obowiązek ściągnięcia tych wierzytelności od dłużnika. 73 Istota faktoringu: Wszelkie należności faktoranta wynikające z jego działalności operacyjnej ulegają cesji na rzecz faktora ( niektóre mogą być w sposób jawny wyłączone), dostawca towaru, który udziela kredytu kupieckiego odbiorcy, w momencie realizacji dostawy do odbiorcy, przedstawia faktorowi do wykupienia fakturę na określoną kwotę należności. Natychmiast utrzymuje około 70-90% jej wartości, a resztę należności, pomniejszoną o prowizję faktora uzyskuje po zapłaceniu jej przez odbiorcę. Zatrzymanie części roszczenia może służyć pokryciu uzasadnionych zmniejszeń należności na korzyść dłużnika np. z tytułu reklamacji, 74 Faktor może na siebie przejąć ryzyko niewypłacalności dłużnika i wtedy nie przysługuje mu prawo do regresu należności od faktoranta (faktoring pełny) Umowa może przewidywać, że faktor nie przejmuje na siebie tego ryzyka i w przypadku niewypłacalności dłużnika przysługuje mu prawo regresu w stosunku do faktoranta (faktoring niepełny), Faktor zobowiązuje się świadczyć na rzecz faktoranta również dodatkowe usługi określone w umowie (prowadzenie ksiąg handlowych, gromadzenie informacji o dłużnikach, prowadzenie działalności reklamowej, prowadzenie rozliczeń transakcji między faktorantem dłużnikiem, czynności windykacyjne, ubezpieczenie towarów, udzielenie pożyczek, usługi konsultingowe ), 75 Za świadczenie usług faktoringowych faktor otrzymuje od faktoranta wynagrodzenia w postaci ustalonych opłat i prowizji, których wysokość jest przedmiotem umowy faktoringowej, Faktor nabywając wierzytelność ma prawo do rozporządzania nią i często pobierania wynikających z niej pożytków (odsetki za zwłokę, kary umowne), Odpowiedzialność za istnienie wierzytelności spoczywa na faktorancie - istnieje wtedy, gdy faktorant ma przekonanie o jej istnieniu. Potwierdzeniem jest: umowa dostawy, sprzedaży lub zlecenia, oświadczenie dłużnika, który potwierdza swoje zobowiązanie fakturą z potwierdzeniem odbioru. 76

20 Faktor, kupując wierzytelność za cenę wynikającą z umowy, nie może być stroną w ewentualnych sporach między faktorantem a dłużnikiem. Przedmiotem faktoringu są wierzytelności krótkoterminowe (na ogół nie przekracza dni), obecnie obejmuje cesję wierzytelności i usługi dodatkowe (przynajmniej dwie, by nie była to umowa traktowana jako cesja i powstawałby obowiązek opłat skarbowych) O zawarciu umowy faktoringowej są informowani dłużnicy faktoranta, wraz z otrzymaniem, bay uregulowanie należności nastąpiło na rzecz faktora. W razie uporczywego niewywiązywania się dłużnika z obowiązków regulowania należności faktor może zażądać od faktoranta wstrzymania dostaw wobec niesolidnego dłużnika Funkcja faktoringu: Funkcja finansowania - faktorant otrzymuje od faktora środki pieniężne w zamian za scedowanie na niego wierzytelności. Finansowanie klienta może przebiegać w dwu formach: Wg metody awansowej w momencie udokumentowania przez klienta powstania wierzytelności (kopia faktury) faktor stawia do jego dyspozycji zaliczkę, w kwocie zależnej od ustaleń w umowie 79 80

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z wybranymi aspektami kredytowania firmy. Cele szczegółowe zajęć: 1) wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; Rzeczowe składniki aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 9 Rynek pieniężny, faktoring, forfaiting, leasing, sekurytyzacja Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu)

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Usługi bankowe i ubezpieczeniowe na rynku budowlanym Zakres usług bankowych dla przedsiębiorstw (budowlanych)

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo