ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A."

Transkrypt

1 ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

2 Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając ten okres za bardzo udany dla Spółki. W 2013 r. podjęliśmy decyzję o dokonaniu korekt modelu biznesowego Pragma Faktoring. Zdecydowanie większy nacisk położyliśmy na rozwój portfela faktoringowego, zmniejszając w portfelu i sprzedaży znaczenie transakcji pożyczkowych. Co istotne, w ramach usług faktoringowych postawiliśmy na bardziej niż wcześniej zdywersyfikowane i powtarzalne (nie sezonowe) transakcje, generujące wprawdzie niższe marże, ale zapewniające regularne przychody i przepływy. W efekcie tych zmian w 2014 r. usługa faktoringu dominowała w sprzedaży i portfelu, stanowiąc odpowiednio 75 % przychodów netto i 71 % aktywów obrotowych. Stało się tak dzięki zwiększeniu portfela (r/r o 43%) i przychodów (r/r o 31 %) faktoringowych. Realizowana polityka sprzedaży i ryzyka w sposób bardzo pozytywny przekłada się na bezpieczeństwo i płynność portfela. Wartość wpływów gotówkowych z portfela osiągnęła w 2014 r. kwotę 496 mln zł, co oznaczało, że średnio portfel wierzytelności Spółki rotował w 2014 r. przeszło 6-krotnie (w tym portfel faktoringowy 7,5 krotnie, a portfel pożyczkowy przeszło 3 krotnie). Całkowita kwota wpływów na rachunki spółki, łącznie z pozabilansowo ujmowanymi cesjami wierzytelności na zabezpieczenie transakcji pożyczkowych, wyniosła 625 mln zł. Zdecydowanie zwiększyła się dywersyfikacja portfela: średni obrót faktoringowy przypadający na jednego odbiorcę (płatnika wierzytelności) wyniósł w 2014 r. 306 tys. zł wobec 620 tys. zł dwa lata wcześniej. Wysoka płynność aktywów i dobra sytuacja finansowa Spółki znalazła odzwierciedlenie w procesie spłat obligacji. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Pragma Faktoring wykupiła terminowo 3 serie obligacji o łącznej wartości 40 mln zł bez konieczności tzw. rolowania, tj. emitowania nowych papierów dłużnych dla uzyskania środków na spłatę papierów zapadających. Co istotne, Spółka obecnie posiada niewielkie zadłużenie i bardzo dużą przestrzeń do zwiększania skali działalności w oparciu o finansowanie dłużne: wskaźnik zadłużenia oprocentowanego netto na koniec roku wyniósł dla Pragma Faktoring jedynie 116 % kapitałów własnych, podczas gdy wskaźniki zadłużenia faktorów pozabankowych są zazwyczaj ok. 3 krotnie wyższe. Działalność operacyjna Pragma Faktoring przełożyła się pozytywnie nie tylko na strukturę i płynność aktywów ale i na osiągane przez Spółkę wyniki: w stosunku do danych skonsolidowanych za 2013 r. przychody netto wzrosły o 16 %, co przy kosztach operacyjnych na podobnym poziomie spowodowało wzrost wyniku na sprzedaży o 35 %, a wyniku brutto (przed opodatkowaniem) o przeszło 100 %. Mając na uwadze zakończony proces spłaty obligacji oraz niewielki poziom zadłużenia Spółki, Zarząd Pragma Faktoring S.A. rekomenduje przeznaczenie całego wypracowanego przez spółkę zysku netto (tj. kwoty tys. zł) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy (w wysokości 1,56 zł na akcję). 1

3 Jesteśmy przekonani, że Pragma Faktoring będzie w kolejnych latach regularnie zwiększać przychody i zyski, co w powiązaniu z bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, pozwoli na systematyczny wzrost jej wartości. Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice,16 marca 2015 roku 2

4 Spis treści List do Inwestorów i Akcjonariuszy... 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pragma Faktoring S.A. za okres od do roku... 4 Wybrane dane finansowe Jednostkowe sprawozdanie finansowe Pragma Faktoring S.A. za okres od do roku Noty do sprawozdania finansowego Pragma Faktoring S.A. za okres od do roku Sprawozdanie zarządu z działalności Pragma Faktoring S.A. za okres od do roku Oświadczenia Zarządu Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

5 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA FAKTORING S.A. ZA OKRES OD DO ROKU 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa: Pragma Faktoring S.A. dawniej Grupa Finansowa Premium S.A. Siedziba: Katowice, ul. Brynowska 72 Telefon: Fax: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: KRS: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Pragma Faktoring S.A. dawniej Grupa Finansowa Premium S.A. to pierwotnie spółka cywilna założona przez Michała Nawrota i Dariusza Piaseckiego. W 2001 roku wpisano Spółkę do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB z siedzibą w Katowicach. Do dnia 16 listopada 2006 roku GF Premium Sp. z o.o. wpisana była do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS W dniu 17 listopada 2006 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o przekształceniu Grupy Finansowej Premium sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Spółka Akcyjna została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem Od dnia r. akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 4

6 W dniu 14 grudnia 2010 r. Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłosiła wezwanie na zakup akcji uprawniających do wykonywania 66 % głosów. W wyniku wezwania w dniu r. Pragma Inkaso S.A. nabyła akcje stanowiące 58,23 % kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do wykonywania 63,75 % głosów. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. Grupa Finansowa Premium S.A. zmieniła nazwę na Pragma Faktoring S.A. W 2014 r. kapitał podstawowy Spółki Pragma Faktoring S.A. składał się z akcji z których może być wykonywane głosów. Pragma Inkaso S.A. w okresie od marca do grudnia 2014 r. nabyła na GPW w Warszawie łącznie sztuk akcji Pragma Faktoring S.A. W wyniku czego Pragma Inkaso S.A. na dzień r. była posiadaczem akcji, dających 83,49 % udziału w kapitale zakładowym, z których mogła wykonywać dających 87,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Od dnia bilansowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. nabyła jeszcze 21 akcji Pragma Faktoring S.A. Obecnie Pragma Inkaso S.A. jest posiadaczem akcji, dających 83,49 % udziału w kapitale zakładowym, z których może wykonywać dających 87,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest faktoring i pożyczki dla przedsiębiorców. Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. Spółka działa na podstawie Statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. Połączenie Spółek Zarząd Pragma Faktoring S.A. w dniu 27 października 2014 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną, tj. Pragma Faktoring Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna. Decyzja o połączeniu uzasadniona była względami ekonomicznymi. Połączenie było jednym z elementów optymalizacji działania podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. oraz uproszczenia struktury grupy. Spółka Przejmowana nie prowadziła istotnej z punktu widzenia grupy działalności operacyjnej. Z jednej strony połączenie umożliwiło więc zmniejszenie kosztów administracyjnych oraz zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych, a z drugiej przełożyło się na efektywniejszą organizację pracy i efektywniejsze zarządzanie. Spółka Przejmująca Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 72, Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS Przedmiotem działalności Pragma Faktoring S.A. jest świadczenie usług finansowych. Spółka Przejmowana Pragma Faktoring Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 72, Katowice, Spółka Komandytowo Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS Przedmiotem działalności Spółki było świadczenie usług finansowych. 5

7 W dniu roku zgodnie z postanowieniem sądu w Katowicach nastąpiło połączenie Spółek Pragma Faktoring Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) i Pragma Faktoring Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie określonym art KSH, w związku z art KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostało dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej statutu, ponieważ Spółka Przejmująca posiadała 100% akcji Spółki Przejmowanej oraz była jej jedynym komplementariuszem. W wyniku połączenia dane Spółki Pragma Faktoring i Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. zostały zaprezentowane łącznie z dokonaniem wymaganych wyłączeń. W nocie numer 31 zaprezentowano dane liczbowe dotyczące łączących się spółek. Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów. 2. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku był następujący: Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Tomasz Boduszek Jakub Holewa Agnieszka Kowalik Grzegorz Pardela Do dnia sporządzenia sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku był następujący: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Michał Kolmasiak Jacek Obrocki Rafał Witek Ireneusz Rymaszewski Marcin Nowak W dniu 17 lutego 2014 r. ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Dariusz Piasecki. W dniu 19 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Nowaka. Do dnia sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 6

8 3. Oświadczenie o zgodności Zarząd Spółki Pragma Faktoring S.A. oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSSF oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2013 roku, oraz jej wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i porównywalnie z okresem od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. W związku z dokonanym połączeniem, w celu porównania obecnych wyników Spółki i jej sytuacji finansowej w sprawozdaniu jako dodatkowe dane porównywalne zaprezentowane zostały skonsolidowane wyniki Spółki za rok 2013 oraz jej wybrane skonsolidowane dane finansowe. Dodatkowo porównywalne dane skonsolidowane za 2013 r. przedstawiono w notach nr 7 i 9. Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń. Spółka zastosowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ( MSSF ) obowiązujące na dzień 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 5. Przyjęte zasady rachunkowości Począwszy od roku Pragma Faktoring S.A., zgodnie z uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1b,1 c Ustawy o rachunkowości ) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 7

9 Standardy zastosowane po raz pierwszy STATUS ZATWIERDZENIA STANDARDÓW W UE Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie od 1 stycznia 2014 roku. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Standard określa zasady prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. MSSF 10 zastępuje wymogi konsolidacji zawarte w interpretacji SKI-12 Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia i standardzie MSR 27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. MSSF 10 opiera się na obowiązujących zasadach określających pojęcie kontroli jako czynnika decydującego, czy jednostka powinna być uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej. Standard zawiera dodatkowe wytyczne, pomocne w ustaleniu występowania kontroli, gdy jest to trudne do oceny. Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania, poza zmianą polityki rachunkowości w zakresie konsolidacji. MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Standard przewiduje bardziej realistyczne odzwierciedlenie wspólnych porozumień, koncentrując się na prawach i obowiązkach porozumień, a nie jego formie prawnej (jak ma to miejsce obecnie). Standard porządkuje nieścisłości w sprawozdawczości wspólnych porozumień poprzez wprowadzenie jednolitej metody księgowania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. MSSF 11 wymaga rozliczania udziałów we wspólnych porozumieniach tylko metodą praw własności, co eliminuje metodę konsolidacji proporcjonalnej. Istnienie oddzielnego podmiotu prawnego nie jest już warunkiem podstawowym klasyfikacji. Postanowienia przejściowe różnią się w zależności od metody klasyfikacji wspólnych porozumień w ramach MSR 31. Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach Standard jest nowym, kompleksowym zbiorem przepisów, określającym wymogi ujawniania informacji dla wszystkich form udziałów w innych podmiotach, w tym dla spółek zależnych, wspólnych porozumień, jednostek stowarzyszonych i innych jednostek nie konsolidowanych. Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania, poza rozszerzeniem zakresu ujawnień. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych 8

10 przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Nowy standard dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSR 32 (zmiana) Instrumenty finansowe: prezentacja Celem wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie niespójności w stosowaniu wymogów dotyczących zasad kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych. Spółka uważa, że zmiana standardu, poza rozszerzeniem zakresu ujawnień, nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSR 36 (zmiana) Utrata wartości aktywów Przy opracowywaniu MSSF 13 Wycena według wartości godziwej, Rada postanowiła wprowadzić zmianę do MSR 36, która wymaga ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej aktywów zagrożonych. Opublikowana zmiana wyjaśnia pierwotny zamiar Rady: że zakres tych ujawnień jest ograniczony do wartości odzyskiwalnej aktywów zagrożonych, który jest oparty na wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Spółka uważa, że zmiana standardu nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. MSR 39 (zmiana) Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Zmiana pozwala nadal stosować rachunkowość zabezpieczeń w sytuacji, gdy instrument pochodny wyznaczony jako instrument zabezpieczający, podlega nowacji w wyniku rozliczeń z kontrahentem centralnym w wyniku zmian prawa lub przepisów, przy spełnieniu określonych warunków. Spółka uważa, że zmiana standardu nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. 9

11 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. KIMSF 21 Opłaty publiczne Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 17 czerwca 2014 roku. KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Interpretacja wyjaśnia co jest zdarzeniem powodującym powstanie zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej. Wpływ początkowego zastosowania Interpretacji zależy od konkretnych opłat publicznych, do których uiszczania Spółka będzie zobowiązana na dzień początkowego zastosowania. Nie oczekuje się, aby nowa Interpretacja miała znaczący wpływ na roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki. MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Celem wprowadzenia tego standardu jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen. Spółka uważa, że nowy standard nie będzie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. MSSF 9 Instrumenty finansowe Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2018 roku. Nowe przepisy są częścią zmian zastępujących dotychczasowy standard MSR 39 Instrumenty finansowe ujmowanie i wycena. Główne zmiany wynikające z nowego standardu to między innymi: nowe zasady kwalifikacji aktywów finansowych, nowe kryteria kwalifikacji aktywów do grupy aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, nowe zasady rozpoznawania zmian wyceny do wartości godziwej inwestycji w kapitałowe instrumenty finansowe, likwidacja konieczności wyodrębniania wbudowanych instrumentów pochodnych z aktywów finansowych. Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. 10

12 Standard został rozszerzony o części dot. zasad wyceny według zamortyzowanego kosztu oraz zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń. MSSF 15 Przychody z umów z kontrahentami Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2017 roku. Standard poprawi sprawozdawczość finansową w zakresie przychodów oraz porównywalność sprawozdań finansowych. Kluczową zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby rozpoznać transfer towarów lub usług na rzecz klientów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu (tj. zapłacie), które spółka spodziewa się otrzymać w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie z nowym MSSF 15 przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. MSR 19 (zmiana) Świadczenia pracownicze Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku. Zmiana dotyczą składek wnoszonych do programów określonych świadczeń przez pracowników lub strony trzecie. Celem zmian jest uproszczenie ujęcia składek, które nie zależą od okresu zatrudnienia, na przykład składki pracownicze ustalone jako stały procent wynagrodzenia. MSR 16 (zmiana) Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 (zmiana) Wartości niematerialne Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Rada doszła do wniosku, że stosowanie metody dochodowej do amortyzacji aktywów nie jest właściwe, ponieważ przychody generowane z działalności, w ramach której wykorzystuje się dane aktywa, na ogół odzwierciedlają inne czynniki niż zużycie korzyści ekonomicznych pochodzących z tych aktywów. Rada doszła też do wniosku, że dochód nie jest odpowiednią podstawą do pomiaru zużycia korzyści ekonomicznych pochodzących z wartości niematerialnych. Założenie to może jednak nie mieć zastosowania w ściśle określonych warunkach. MSR 16 (zmiana) Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 (zmiana) Rolnictwo Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. MSR 41 Rolnictwo obecnie wymaga, aby wszystkie aktywa biologiczne związane z działalnością rolniczą, były wyceniane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Opiera się to na założeniu, że wycena w wartości godziwej najlepiej odzwierciedla biologiczną transformację, którą przechodzą takie aktywa w trakcie swojego życia. Jednakże istnieje podzbiór aktywów biologicznych, określany jako rośliny produkcyjne, które zgodnie z oczekiwaniami powinny być używane w produkcji przez kilka okresów. Na koniec ich życia produkcyjnego są najczęściej likwidowane. Gdy roślina produkcyjna osiągnie dojrzałość i zacznie dawać plony, jej przemiana biologiczna nie jest dłużej istotna dla generowania przyszłych korzyści ekonomicznych. 11

13 Rada zdecydowała, że rośliny produkcyjne powinny być księgowane na tych samych zasadach jak rzeczowe aktywa trwałe, ponieważ funkcja takich roślin jest podobna do funkcji produkcji. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku. Doroczne ulepszenia MSSF mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku. Doroczne ulepszenia MSSF mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Doroczne ulepszenia MSSF mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. MSSF 10 (zmiana) Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 (zmiana) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Zmiany dotyczą transakcji sprzedaży bądź wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub jednostką będącą wspólnym przedsięwzięciem. Główną konsekwencją zmian jest to, że pełny zysk lub stratę ujmuje się, gdy transakcja dotyczy przedsięwzięcia (jeśli jest ono prowadzone przez spółkę zależną, bądź też nie). Częściowe zyski lub straty ujmuje się wtedy, gdy transakcja dotyczy aktywów, które nie stanowią przedsięwzięcia, nawet jeśli te aktywa znajdują się w jednostce zależnej. MSR 27 (zmiana) Jednostkowe sprawozdania finansowe Data obowiązywania pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSR 27 umożliwią podmiotom stosowanie metody praw własności do wyceny inwestycji w jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Spółka jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji. Spółka zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub interpretacje. Zarząd Spółki nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości za wyjątkiem 12

14 dodatkowych lub nowych ujawnień. Spółka obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe. 6. Polityka rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Do rzeczowego majątku trwałego zaliczamy aktywa, które: Spółka utrzymuje w celu wykorzystania w procesie produkcji dóbr, przy dostawach towarów lub świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz zgodnie z oczekiwaniami będą wykorzystywane dłużej niż jeden rok. Początkową wartością składnika rzeczowego majątku trwałego, spełniającego warunki ujęcia w bilansie, jest koszt, czyli kwota zapłaconej gotówki lub jej ekwiwalentów bądź wartość godziwa innych przekazanych dóbr z tytułu pozyskania składnika aktywów w momencie jego nabycia lub wytworzenia. Na koszt środka trwałego składają się: cena nabycia łącznie z obciążeniami importowymi oraz bezzwrotnymi podatkami pomniejszona o opusty handlowe i rabaty; wszystkie koszty bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnika aktywów do miejsca i stanu, jakie są niezbędne, aby był on zdatny do użytkowania zgodnie z zamierzeniem kierownictwa, oraz wstępne oszacowanie kosztów demontażu i usunięcia składnika aktywów oraz renowacji miejsca, w którym znajduje się ten składnik, jeśli jednostka ma obowiązek wykonania tych czynności wynikający z nabycia składnika aktywów lub z jego użytkowania przez określony czas w celach innych niż wytwarzanie produktów w tym czasie. Środki trwałe amortyzuje się, gdy są one dostępne do użytkowania, od miesiąca dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, a w uzasadnionych przypadkach metodą naturalną. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną. Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania środków trwałych: urządzenia techniczne i maszyny 3-10 lat, środki transportu i pozostałe 4-10 lat. Poszczególne części składowe środków trwałych, których wartość jest istotna w stosunku do wartości całego środka trwałego, amortyzowane są oddzielnie zgodnie z ekonomicznym okresem użytkowania. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana (raz do roku), powodując korektę odpisów amortyzacyjnych w następnych latach. 13

15 Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglądów zaliczane są do rzeczowych aktywów trwałych i amortyzowane są zgodnie z okresem ekonomicznego użytkowania. Z kolei koszty bieżącego utrzymania środków trwałych i ich konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. Wartości niematerialne Do wartości niematerialnych zaliczamy niepieniężne składniki aktywów nie posiadające postaci fizycznej, które są możliwe do zidentyfikowania, czyli można je wyodrębnić, tzn. wyłączyć lub wydzielić z majątku spółki, przekazać, licencjonować lub oddać do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno pojedynczo, jak też łącznie z powiązaną z nim umową, składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to czy są one zbywalne lub możliwe do wyodrębnienia ze spółki lub innych tytułów lub zobowiązań. Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami oraz ich wartość można w sposób wiarygodny wycenić. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości niematerialne, które zostały rozpoznane w wyniku połączenia się jednostek gospodarczych początkowo są ujmowane według wartości godziwej na moment transakcji połączenia. Przyznane prawa majątkowe dotyczące odnawialnych źródeł energii wyceniane są początkowo według wartości godziwej. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne są wyceniane według wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzuje się metodą liniową, gdy są one dostępne do użytkowania, tzn. kiedy składnik wartości niematerialnych znajduje się w miejscu i w stanie umożliwiającym jego użytkowanie w sposób zamierzony przez kierownictwo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną. Za wyjątkiem spełniających kryterium aktywowania kosztów prac rozwojowych pozostałe wartości niematerialne wytworzone przez Grupę we własnym zakresie nie podlegają aktywowaniu i ujmowane są w rachunku zysków i strat okresu, w którym dotyczące ich koszty zostały poniesione. Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania wartości niematerialnych: nabyte koncesje, licencje, prawa do patentów i podobne wartości 2-10 lat, nabyte oprogramowanie komputerowe 2-10 lat. 14

16 Leasing Umowa leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serie opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. Leasing finansowy jest to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów. Ostateczne przeniesienie tytułu prawnego może, lecz nie musi nastąpić. Leasing operacyjny jest to umowa leasingowa różna od umowy leasingu finansowego. To, czy dana umowa leasingowa jest leasingiem finansowym, czy też leasingiem operacyjnym, zależy od treści ekonomicznej transakcji. Poniżej podane są przykłady sytuacji, które osobno lub łącznie powodują, że umowa leasingu zostanie zazwyczaj zaliczona do leasingu finansowego: a) na mocy umowy leasingowej następuje przeniesienie na leasingobiorcę własności danego składnika przed końcem okresu leasingu; b) leasingobiorca ma możliwość zakupienia składnika aktywów za cenę, która według przewidywań będzie na tyle niższa od wartości godziwej ustalonej na dzień, gdy prawo zakupienia składnika będzie mogło zostać zrealizowane, iż w chwili rozpoczęcia leasingu istnieje wystarczająca pewność, że leasingobiorca skorzysta z tego prawa; c) okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu użytkowania składnika aktywów, nawet jeżeli tytuł prawny nie ulega przeniesieniu; d) wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi zasadniczo prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu; e) aktywa będące przedmiotem leasingu mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może z nich korzystać bez dokonywania większych modyfikacji; f) jeżeli leasingobiorca może wypowiedzieć umowę leasingową, straty leasingodawcy z tytułu tego wypowiedzenia ponosi leasingobiorca; g) zyski lub straty z tytułu fluktuacji wartości godziwej przypisanej do wartości końcowej przypadają leasingobiorcy (na przykład w formie obniżki opłaty leasingowej równej większości przychodów ze sprzedaży na koniec leasingu); h) leasingobiorca ma możliwość kontynuowania leasingu przez dodatkowy okres za opłatą, która jest znacznie niższa od opłat obowiązujących na rynku. Na dzień rozpoczęcia okresu leasingu, leasingobiorcy ujmują leasing finansowy w bilansie jako aktywa i zobowiązania w kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. Przy obliczaniu wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych stopą dyskontową jest stopa procentowa leasingu, jeżeli możliwe jest jej ustalenie. W przeciwnym razie stosuje się krańcową stopę procentową leasingobiorcy. Wszelkie początkowe koszty bezpośrednie leasingobiorcy zwiększają kwotę wykazywaną jako składnik aktywów. Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania. Koszty finansowe rozlicza się w taki sposób na poszczególne okresy objęte 15

17 okresem leasingu, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe księguje się jako koszty w okresach, w których je poniesiono. Spółka stosuje uproszczone metody rozliczania kosztów finansowych, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Inwestycje w nieruchomości Nieruchomości inwestycyjne, to nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które Spółka traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści. Zasadniczą cechą nieruchomości inwestycyjnych jest więc to, że przepływy środków pieniężnych uzyskiwane dzięki nieruchomości inwestycyjnej są w dużej mierze niezależne od pozostałych aktywów będących w posiadaniu Spółki. Jest to podstawowe kryterium, które musi być spełnione, aby daną nieruchomość zaliczyć do inwestycji. Spółka stosuje do wyceny inwestycji w nieruchomości model wyceny do wartości godziwej. Jeżeli dana nieruchomość wykorzystuje się równocześnie do prowadzenia działalności operacyjnej oraz pobierania pożytków (np. wynajem), kryterium decydującym o klasyfikacji inwestycji w nieruchomość jest powierzchnia budynku wykorzystywana do tych rodzajów działalności. Jeżeli w przeważającej części budynku prowadzona jest inna działalność niż operacyjna, budynek zalicza się do inwestycji w nieruchomość. Jeżeli nieruchomość inwestycyjna jest w trakcie budowy i spółka nie posiada możliwości wiarygodnego oszacowania jej wartości godziwej wówczas nieruchomość taka do momentu zakończenia realizacji jest prezentowana w cenie nabycia. Do inwestycji w nieruchomość stosuje się ujawnienia wymagane przez MSR 40. Aktywa finansowe Aktywa finansowe obejmują: środki pieniężne, instrumenty kapitałowe innego podmiotu (np. akcje, udziały w innym podmiocie), umowne prawa do otrzymania środków pieniężnych, umowne prawo do wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie korzystnych warunkach oraz prawo do otrzymania akcji własnych, jeśli cena odkupu nie jest określona. Spółka ujmuje składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe w momencie, gdy staje się stroną instrumentu finansowego, czyli w chwili, kiedy nabywa dany składnik aktywów lub zaciąga zobowiązanie. Dla potrzeb wyceny na dzień bilansowy Spółka kwalifikuje aktywa finansowe do jednej z czterech kategorii : aktywa w wartości godziwej wyceniane przez wynik finansowy, pożyczki i należności własne, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 16

18 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Składnikiem aktywów finansowych wycenianym w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu, gdy: został nabyty lub zaciągnięty głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, lub jest częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków, lub jest instrumentem pochodnym (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi); został wyznaczony przez spółkę przy początkowym ujęciu jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy, ponieważ prowadzi to do uzyskania bardziej rzetelnych informacji. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać je w posiadaniu do upływu terminu wymagalności. Pożyczki udzielone i należności własne są aktywami finansowymi nie będącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone przez spółkę jako dostępne do sprzedaży lub nie będące pożyczkami i należnościami, inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności ani aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza nabyte wierzytelności w ramach umów Faktoringowych oraz w ramach umów kupna wierzytelności. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia. Taka wycena odpowiada, zdaniem Zarządu Spółki, wartości godziwej tych aktywów. Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym instrumenty pochodne będące aktywami, nie dokonując pomniejszenia o koszty transakcji, jakie mogą być poniesione przy sprzedaży lub innym sposobie wyzbycia się aktywów. Wartość godziwą aktywów finansowych ustala się: dla instrumentów notowanych na aktywnym rynku w oparciu o ostatnie notowania dostępne na dzień sprawozdawczy; dla instrumentów dłużnych nie notowanych na aktywnym rynku w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych; dla terminowych instrumentów pochodnych (forward) i kontraktów swap w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 17

19 Inwestycje w instrumenty kapitałowe (akcje i udziały) nie posiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, spółka wycenia według kosztu, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Aktywa finansowe wyznaczone jako pozycje zabezpieczane podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego, kwalifikowanego jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się bezpośrednio w przychodach lub kosztach. W przypadku dłużnych instrumentów finansowych odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej są ujmowane w rachunku zysków i strat. Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych zaliczonego do dostępnych do sprzedaży ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym poprzez zestawienie zmian w kapitale własnym, z wyjątkiem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych, które ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Wycena aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu Spółka wycenia pożyczki i należności, w tym należności z tytułu dostaw i usług, oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Spółka stosuje uproszczone metody wyceny aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w odniesieniu do których Spółka stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. Utrata wartości aktywów finansowych Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Jeśli istnieją obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych w zamortyzowanym koszcie, to spółka ujmuje odpis aktualizujący w kwocie różnicy pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu finansowego. Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nie notowanego instrumentu kapitałowego, który nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty wartości nie poddaje się odwróceniu. 18

20 Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, to skumulowane straty powstałe na skutek ujemnej wyceny, ujęte dotychczas bezpośrednio w kapitale własnym, zgodnie z zasadami wyceny aktywów finansowych, wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości inwestycji w instrument kapitałowy, kwalifikowany jako dostępny do sprzedaży, nie podlega odwróceniu przez rachunek zysków i strat. Jeśli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności (o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, jeżeli stanowią integralną część zarządzania środkami pieniężnymi. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia obejmują aktywa, które decyzją Spółki zostały przeznaczone do sprzedaży. Spółka powinna wyceniać składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży w kwocie niższej z dwóch kwot, a mianowicie: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia (sprzedaży). Od momentu klasyfikacji danego składnika aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży Spółka zaprzestaje jego amortyzacji. Koszty z tytułu odsetek oraz inne koszty przypisane do zobowiązań grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, powinny być nadal ujmowane. Kapitał własny Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki. Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze umową spółki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Zyski zatrzymane obejmują: kwoty powstałe z podziału zysku; przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny (na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się różnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, 19

21 aktywów dostępnych do sprzedaży, jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób); niepodzielony wynik z lat ubiegłych; wynik finansowy roku bieżącego; wypłacone zaliczki na poczet dywidendy oraz skutki błędów poprzednich okresów. Niezarejestrowane emisje akcji prezentowane są w zobowiązaniach. Pożyczki i kredyty Pożyczki i kredyty bankowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej otrzymanych wpływów, pomniejszonych o koszty transakcyjne. Następnie wyceniane są po zamortyzowanej cenie nabycia przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Różnica pomiędzy wpływami netto, a wartością wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach finansowych w okresie wykorzystywania kredytu lub pożyczki. Spółka stosuje uproszczone metody wyceny pożyczki lub kredytu, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania pożyczki lub kredytu nie jest długi. Pożyczki lub kredyty, w odniesieniu do których Spółka stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty pożyczek i kredytów, w tym różnice kursowe powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczek i kredytów w walucie obcej, zgodnie z podejściem wzorcowym MSR 23. Wszystkie tego rodzaju koszty finansowania zewnętrznego muszą być aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia danego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszt. Zobowiązania Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Spółka stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań, w tym również zobowiązań finansowych, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, w odniesieniu do których Spółka stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. Przychody Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku działalności gospodarczej Spółki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców. Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej. 20

22 Przychody obejmują swym zakresem następujące rodzaje transakcji: przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, przychody ze świadczenia usług, przychody z tytułu tantiem i dywidend. Przychodami nie są kwoty zbierane w imieniu osób trzecich np. z tytułu umowy upoważnienia inkasowego. Spółka wykazuje w rachunku zysków i strat przychody brutto z tytułu obrotu wierzytelnościami i faktoringu, odpowiadające im koszty dotyczące wierzytelności i faktoringu oraz przychody netto z tytułu obrotu wierzytelnościami i Faktoringu. Dla przychodów ze sprzedaży towarów szczególne warunki ich ujęcia sformułowane są następująco: jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody z usług ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy (metoda procentowego zaawansowania), jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób. Wynik transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji, stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób oraz koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek i faktoringu składają się z prowizji i odsetek od zaangażowanego kapitału. Prowizje rozliczane są w czasie trwania aktywów finansowych. Odsetki ujmowane są z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Z tytułu faktoringu Spółka wykazuje przychody brutto równe udzielonej kwocie faktoringu powiększone o prowizje, odpowiadające im koszty w wysokości udzielonego faktoringu oraz przychody netto będące różnicą przychodów brutto i kosztów faktoringu. Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki gospodarczej przynoszących tantiemy i dywidendy ujmuje się na zasadach ogólnych. Należy przy tym przestrzegać zasad, by: 21

23 tantiemy ujmować memoriałowo, zgodnie z istotą stosownej umowy, dywidendy ujmować w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania. Podatek dochodowy Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona od dochodu do opodatkowania za dany okres. Bieżący podatek dochodowy ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony. Jeśli kwota dotychczas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty, to nadwyżkę ujmuje się jako należność. Podatek dochodowy stanowi obciążenie wyniku finansowego brutto. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. Ujemne różnice przejściowe powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Ujemne różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość podatkowa. Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Wartość podatkową ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań. Dodatnie różnice przejściowe powodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa. Dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Wartość podatkową ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań wskutek transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do opodatkowania (stratę podatkową). Nie ujmuje się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wartości firmy, której amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. 22

24 Wysokość aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się na każdy dzień sprawozdawczy przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, posługując się w tym celu stawkami wynikającymi z ogłoszonych aktów prawnych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych (analiza pod kątem utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na każdy dzień sprawozdawczy). Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku nie podlegają dyskontowaniu. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych bezpośrednio z kapitałem własnym odnosi się również na kapitał własny. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie w bilansie, jeżeli istnieje możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot. Zakłada się, że tytuł prawny istnieje, jeżeli ujmowane kwoty dotyczą tego samego podatnika, za wyjątkiem kwot dotyczących pozycji opodatkowanych ryczałtem lub w inny podobny sposób, jeżeli przepisy podatkowe nie przewidują możliwości ich potrącenia od podatku ustalonego na zasadach ogólnych. Zysk na jedną akcję Zysk na jeden udział jest obliczany poprzez podzielnie zysku netto za dany okres przysługującego akcjonariuszom przez średnią ważoną ilość akcji występujących w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcją dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez skorygowaną średnią ważoną liczbę akcji. Jeżeli na dzień bilansowy jednostki Grupy Kapitałowej wyemitowały akcje, a nie zostały one zarejestrowane, są one uwzględniane przy obliczaniu skorygowanej średniej ważonej liczby akcji. Segmenty operacyjne Spółka prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności i kryterium obszaru geograficznego, w którym klienci Spółki prowadza działalność. Spółka nie sporządza w związku z tym informacji o segmentach operacyjnych Spółki. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółka w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wydatki i wpływy z tytułu aktywów finansowych wykorzystywanych w działalności podstawowej prezentuje w działalności inwestycyjnej, natomiast w sprawozdaniu finansowym z całkowitych dochodów przychody z tych aktywów prezentowane są w działalności podstawowej ponieważ służą one statutowej działalności Spółki. 23

25 7. Korekty opublikowanych sprawozdań finansowych W nocie 32 zaprezentowano korekty sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za okres 2013 roku. Korekta spowodowana była nie ujęciem rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych w roku 2013 z tytułu: - w sprawozdaniu jednostkowym - wyceny do wartości godziwej nieruchomości - w sprawozdaniu skonsolidowanym - wyceny do wartości godziwej nieruchomości w Spółce Dominującej oraz w Spółce Zależnej zysków z roku 2013 i lat poprzednich 8. Polityka dotycząca dywidendy Zarząd rekomenduje przeznaczenie całego wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy. Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice, 16 marca 2015 roku 24

26 II. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE Dane jednostkowe w tys. zł 2014 Dane jednostkowe w tys. zł Dane skonsolidowane w tys. zł 2013 Dane jednostkowe w tys. EURO 2014 Dane jednostkowe w tys. EURO 2013 Dane skonsolidowane w tys. EURO 2013 I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 255) (9 404) (8 972) (1 971) (2 233) (2 131) VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa, razem XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał zakładowy XVI. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,56 0,75 1,18 0,37 0,18 0,28 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,56 0,75 1,18 0,37 0,18 0,28

27 XIX. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/eur) 15,87 13,86 14,32 3,72 3,34 3,45 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/eur) 15,87 13,86 14,32 3,72 3,34 3,45 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,00 1,68 1,68 0,00 0,40 0,40 XXII. Saldo faktoring XXIII. Wpłaty z faktoringu w roku XXIV. Saldo pożyczki XXV. Wpłaty z pożyczek w roku W związku z dokonanym połączeniem pomiędzy Pragma Faktoring S.A. a jej spółką zależną, w celu porównania obecnych wyników Spółki i jej sytuacji finansowej w sprawozdaniu jako dodatkowe dane porównywalne zaprezentowane zostały skonsolidowane wyniki Spółki za rok 2013 oraz jej wybrane skonsolidowane dane finansowe. 26

28 Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia 2014 średni kurs wyniósł: 4,2623; na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wyniósł: 4,1472; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014: 4,1893; średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013: 4,211; Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice,16 marca 2015 roku 27

29 III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMAFAKTORING S.A. ZA OKRES OD ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W związku z dokonanym połączeniem pomiędzy Pragma Faktoring S.A. a jej spółką zależną, w celu porównania obecnych wyników Spółki i jej sytuacji finansowej w sprawozdaniu jako dodatkowe dane porównywalne zaprezentowane zostały skonsolidowane wyniki Spółki za rok 2013 oraz jej wybrane skonsolidowane dane finansowe. Wyszczególnienie Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Nota Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane AKTYWA TRWAŁE , , ,58 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,45 Wartości niematerialne , , ,50 Akcje i udziały ,36 - Pozostałe aktywa długoterminowe , ,00 Inwestycje w nieruchomości , , ,63 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 AKTYWA OBROTOWE , , ,02 Należności z tytułu dostaw i usług , , ,72 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , , ,53 Wierzytelności nabyte Faktoring , , ,56 Pożyczki , , ,19 Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , ,85 Rozliczenia międzyokresowe , , ,17 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA Aktywa razem: , , ,60 28

30 Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Wyszczególnienie Nota Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane KAPITAŁ WŁASNY , , ,29 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej ,59 Kapitał podstawowy , , ,00 Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji , , ,73 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , , ,39 Niepodzielony wynik, w tym: , , ,47 Zysk (strata) netto okresu , , ,75 Udziały nie dającej kontroli ,70 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU NIEZAREJESTROWANEJ EMISJII AKCJI ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , , ,60 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 Rezerwy długoterminowe ,72 292,47 292,47 Kredyty i pożyczki długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , , ,15 Inne zobowiązania finansowe długoterminowe , , ,98 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , , ,71 Kredyty i pożyczki , , ,77 Zobowiązania z tytułu obligacji , , ,18 Inne zobowiązania finansowe , , ,77 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , , ,05 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne , , ,29 Rezerwy krótkoterminowe , , ,36 Przychody przyszłych okresów , , ,29 Pasywa razem: , , ,60 29

31 Wyszczególnienie Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Nota Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , , ,30 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności , , ,08 Koszty zakupionych wierzytelności (9 358,79) (9 358,79) (9 358,79) Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto , , ,29 Przychody z tytułu faktoringu , , ,51 Koszty faktoringu ( ,65) ( ,44) ( ,44) Przychody z tytułu faktoringu netto , , ,07 Przychody z tytułu windykacji na zlecenie 4 644, , ,04 Koszty z tytułu windykacji na zlecenie Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 4 644, , ,04 Przychody z tytułu pożyczek , , ,38 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych , , ,76 Pozostałe przychody , , ,53 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży netto ogółem , , ,07 Koszty działalności operacyjnej 16 ( ,58) ( ,86) ( ,94) Amortyzacja ( ,20) ( ,90) ( ,62) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,09) ( ,01) ( ,01) Pozostałe koszty podstawowe ( ,29) ( ,95) ( ,31) Koszt sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , , ,13 Pozostałe przychody operacyjne , , ,24 Pozostałe koszty operacyjne 18 ( ,25) ( ,62) ( ,62) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , ,75 Przychody finansowe , , ,63 Koszty finansowe 20 ( ,90) ( ,73) ( ,07) Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , , ,31 Podatek dochodowy 21 ( ,00) , ,00 ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ , , ,31 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej ZYSK (STRATA) NETTO , , ,31

32 Inne całkowite dochody CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY PRZYPADAJACY NA: , , ,31 Udziały nie dającej kontroli ,56 Akcjonariuszy Jednostki Dominującej ,75 Wyszczególnienie Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Dane jednostkowe RPP za okres: Dane jednostkowe RPP za okres: Dane skonsolidowane RPP za okres: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) brutto , , ,31 Korekty razem , , ,51 Amortyzacja , , ,62 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 7 701, Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , ,47 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ,25) , ,03 Zmiana stanu rezerw ,16 (62 758,34) (25 029,34) Zmiana stanu należności ,84 ( ,22) ( ,64) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań , , ,66 finansowych Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , ,71 Zapłacony podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) ( ,00) Inne korekty ( ,03) - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , ,82 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (62 916,25) (63 955,09) (63 955,09) Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (95 264,81) ( ,09) ( ,09) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inne , , ,00 Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - ( ,63) ( ,63) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych , Wpływy ze sprzedaży inwestycji długoterminowych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ( ,23) ( ,88) ( ,88) Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży , , ,46 Wydatki na nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez - - -

33 wynik Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik Wydatki na nabycie jednostek zależnych (20 402,00) - - Wydatki na aktywa trwałe przeznaczone do zbycia , ,73 Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Pożyczki udzielone ( ,01) ( ,27) ( ,41) Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych , , ,28 Otrzymane odsetki Środki pieniężne przejęte w związku z połączeniem ze Spółką zależną , Otrzymane dywidendy Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ,74) ( ,49) ( ,63) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wydatki na zakup akcji własnych Wpływy netto z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek , , ,09 Spłaty kredytów i pożyczek ( ,27) ( ,00) ( ,00) Wpływy z tytułu otrzymanego faktoringu Spłaty z tytułu faktoringu Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ( ,50) ( ,12) ( ,12) Dywidendy wypłacone - ( ,80) ( ,80) Wpływy z tytułu emisji obligacji , , ,00 Wypływy z tytułu spłaty obligacji ( ,00) ( ,00) ( ,00) Odsetki zapłacone od obligacji ( ,00) ( ,00) ( ,00) Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek ( ,57) ( ,06) ( ,06) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , ,11 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM , , ,30 BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: , , ,30 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (7 701,57) - - ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , ,55 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM: , , ,85 - o ograniczonej możliwości dysponowania

34 Kapitał podstawowy Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego Niepodzielony wynik Udziały nie dające kontroli Razem kapitał własny Dane jednostkowe Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , , ,24 Podział wyniku finansowego roku ,92 ( ,92) - - Wypłata dywidendy ( ,80) - ( ,80) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01 do r , ,01 Stan na r , , , , ,45 Dane jednostkowe Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , , ,45 Podział wyniku finansowego roku ,01 ( ,01) - - Wynik z lat ubiegłych spółki przejętej ,91 ( ,00) ,91 Wypłata dywidendy nie podzielony wynik spółki przejętej , ,9 Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01.do r , ,60 Stan na r , , , , ,88 Dane skonsolidowane Zmiany w kapitale własnym od do r. Stan na r , , , , , ,98 Podział wyniku finansowego roku ,46 ( ,46) - - Zmiana ilości udziałów w spółce zależnej ,64 (1 843,84) 2 342,80 Wypłata dywidendy ( ,80) - ( ,80) Całościowy wynik finansowy za okres od 1.01 do r , , ,31 Stan na r , , , , , ,29 33

35 W związku z połączeniem Pragma Faktoring S.A. z Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. za rok 2014 Spółka sporządza jedynie sprawozdanie jednostkowe, podczas gdy za 2013 r. sporządzała również sprawozdanie skonsolidowane. Spółka za 2013 r. przedstawia zatem poza danymi jednostkowymi także dane skonsolidowane, które mają charakter bardziej porównywalny z danymi za 2014 r. Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice,16 marca 2015 roku 34

36 IV. NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA FAKTORING S.A. ZA OKRES OD ROKU ZAŁĄCZONE NOTY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Numer Nazwa 1 Rzeczowe aktywa trwałe 2 Wartości niematerialne 3 Akcje i udziały 4 Pozostałe aktywa długoterminowe 5 Inwestycje w nieruchomości 6 Należności 7 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 9 Kapitał własny 10 Rezerwy 11 Kredyty i pożyczki 12 Zobowiązania z tytułu obligacji 13 Inne zobowiązania finansowe 14 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 Przychody przyszłych okresów 16 Koszty według rodzaju 17 Pozostałe przychody operacyjne 18 Pozostałe koszty operacyjne 19 Przychody finansowe 20 Koszty finansowe 21 Podatek dochodowy 22 Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi 23 Gwarancje, poręczenia, zobowiązania warunkowe 24 Instrumenty finansowe 25 Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 26 Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i kontrolujące Spółkę 27 Sezonowość lub cykliczność działalności Spółki 35

37 28 Segmenty operacyjne 29 Wynagrodzenia kluczowego personelu Spółki i Rady Nadzorczej 30 Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce 31 Informacje dotyczące połączenia spółek 32 Korekty opublikowanych sprawozdań finansowych 1. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Stan na dzień Stan na dzień Grunty - - Budynki i budowle - - Urządzenia techniczne i maszyny , ,54 Środki transportu , ,42 Pozostałe środki trwałe , ,73 Inwestycje w obcym środku trwałym , ,76 Środki trwałe w budowie ,00 Zaliczki na środki trwałe - - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: , ,45 Dodatkowe informacje: Stan na dzień Stan na dzień Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów - - Roczny koszt najmu nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych , ,37 umów Wartość netto środków trwałych w leasingu operacyjnym, amortyzowanych , ,66 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - Poniesione w ostatnim roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: , ,09 na ochronę środowiska - Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: , ,00 na ochronę środowiska - - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

38 1.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w okresie Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Inwestycje w obcych środkach trwałych Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Wartości bilansowe brutto na , , , , , ,51 Zwiększenia w okresie , , , ,81 Przyjęcia ze środków trwałych w budowie , ,00 Nabycia/wydatki bezpośrednie , , , ,81 Przyjęcie w ramach leasingu Nabycie w ramach połączenia spółek , ,00 Zmniejszenia w okresie - - (10 552,77) ( ,48) (3 311,30) - (7 057,00) - ( ,55) Zmniejszenia z tytułu likwidacji Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - (10 552,77) ( ,48) (3 311,30) ( ,55) Przeniesienie na środki trwałe (7 057,00) - (7 057,00) Wartość bilansowa brutto na , , , , ,77 Wartości bilansowe brutto na , , , , ,03 Zwiększenia w okresie , , , , , ,24 Przyjęcia ze środków trwałych w budowie , ,17 Nabycia/wydatki bezpośrednie , , , , ,09 Przyjęcie w ramach leasingu , ,98 Zmniejszenia w okresie - ( ,84) (12 591,91) ( ,33) (32 154,51) - (97 414,17) - ( ,76) Razem 37

39 Zmniejszenia z tytułu likwidacji Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Przeniesienie na środki trwałe Wartość bilansowa brutto na ( ,84) (6 575,23) - (32 154,51) ( ,58) - - (6 016,68) ( ,33) ( ,01) (97 414,17) - (97 414,17) , , , , , , Rzeczowe aktywa trwałe umorzenie Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Inwestycje w obcych środkach trwałych Wartość umorzenia na , , ,34 128, ,06 Zwiększenie amortyzacji za okres , , , , ,08 Zwiększenie amortyzacji w ramach połączenia spółek za okres - 125, ,00 Zmniejszenia amortyzacji za okres - (6 632,48) (72 513,02) (2 563,69) - (81 709,19) Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Wartość umorzenia na , , , , ,95 Wartość umorzenia na , , , , ,46 Zwiększenie amortyzacji za okres , , , ,58 128, ,16 Zmniejszenia amortyzacji za okres ( ,91) (8 032,08) ( ,33) (23 026,24) - ( ,56) Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Wartość umorzenia na , , ,34 128, ,06 Razem 38

40 2. Wartości niematerialne Wartości niematerialne Stan na dzień Stan na dzień Wartość firmy - - Patenty i licencje - - Systemy komputerowe w trakcie realizacji - - Pozostałe wartości niematerialne , ,03 Zaliczki na wartości niematerialne , ,00 WARTOŚCI NIEMATERIALNE RAZEM: , , Wartości niematerialne w okresie Pozostałe wartości niematerialne Systemy komputerowe w trakcie realizacji Zaliczki na wartości niematerialne Razem Wartości bilansowe brutto na , , ,88 Zwiększenia w okresie 3 049, , ,50 Nabycia/wydatki bezpośrednie , ,50 Przeniesienie na wartości niematerialne Nabycie w ramach połączenia spółek 3 049, ,00 Zmniejszenia w okresie Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Wartość bilansowa brutto na , , ,38 Wartości bilansowe brutto na , ,79 Zwiększenia w okresie , , ,09 Nabycia/wydatki bezpośrednie , , ,09 Przeniesienie na wartości niematerialne Zmniejszenia w okresie Zmniejszenia z tytułu sprzedaży Wartość bilansowa brutto na , , , Wartości niematerialne umorzenie Pozostałe wartości niematerialne Razem Wartość umorzenia na , ,85 Zwiększenie amortyzacji za okres , ,40 Zwiększenie amortyzacji w ramach połączenia spółek za okres 1 270, ,25 Aktualizacja WNiP , ,58 Zmniejszenie amortyzacji za okres - - Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - Wartość umorzenia na , ,08 Wartość umorzenia na , ,11 Zwiększenie amortyzacji za okres , ,74 Zmniejszenie amortyzacji za okres - - Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - Wartość umorzenia na , ,85 39

41 3. Akcje i udziały Akcje i udziały Siedziba Stan na dzień Stan na dzień Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Katowice ,36 AKCJE I UDZIAŁY RAZEM: , Akcje i udziały - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu , ,36 Zwiększenia w okresie - - Nabycia - - Utworzenie nowej spółki - - Zmniejszenia ( ,36) - Wycena - - Połączenie spółek ( ,36) - AKCJE I UDZIAŁY NA KONIEC OKRESU: , Akcje i udziały specyfikacja na dzień Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. AKCJE I UDZIAŁY RAZEM: Siedziba Liczba akcji / udziałów Liczba głosów Wartość nominalna akcji / udziałów Wartość posiadanych akcji / udziałów Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie Katowice ,88% 99,88% ,88% 99,88% 4. Pozostałe aktywa długoterminowe Pozostałe aktywa długoterminowe Stan na dzień Stan na dzień Pożyczki ,00 Wierzytelności nabyte - - Inne aktywa - - POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE RAZEM: ,00 40

42 4.2 - Pozostałe aktywa długoterminowe - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu 1 230, ,72 Zwiększenia w okresie ,00 Nabycia - - Pożyczki udzielone ,00 Zmniejszenia (1 230,00) (15 151,72) Spłata - przeksięgowania na krótkoterminowe (1 230,00) (15 151,72) Sprzedaż - - POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE NA KONIEC OKRESU: ,00 5. Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w nieruchomości Stan na dzień Stan na dzień Nieruchomość inwestycyjna 1 (przyjęta w ramach zobowiązań dłużnika Spółki) , ,00 Nieruchomość inwestycyjna 2 (przyjęta w ramach zobowiązań dłużnika Spółki) , ,00 Nieruchomość inwestycyjna 3 (przyjęta w ramach zobowiązań dłużnika Spółki) ,63 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI RAZEM: , , Inwestycje w nieruchomości - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu , ,00 Zwiększenia ,63 Przejęcie w ramach zobowiązań dłużnika ,63 Wycena do wartości godziwej - - Zmniejszenia ( ,63) - Sprzedaż ( ,63) - Wycena do wartości godziwej - - INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI NA KONIEC OKRESU: , ,63 41

43 6.1 - Należności 6. Należności Wartość Stan na dzień Stan na dzień Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Należności z tytułu dostaw i usług ,23 ( ,69) , ,41 (87 035,69) ,72 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Pozostałe należności i aktywa obrotowe ,62 (4 452,39) , , ,89 RAZEM NALEŻNOŚCI: ,85 ( ,08) , ,30 (87 035,69) , Odpisy aktualizujące należności - zmiany stanu w okresie Odpisy na początek okresu , ,89 Utworzenie ,39 - Rozwiązanie - (3 422,20) Wykorzystanie - - ODPISY NA KONIEC OKRESU: , ,69 42

44 7.1 - Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień Specyfikacja 7. Krótkoterminowe aktywa finansowe Wartość Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Pożyczki udzielone ,80 ( ,21) , ,24 ( ,88) , ,07 ( ,88) ,19 Aktywa dostępne do sprzedaży w tym: ,14 ( ,81) , ,07 ( ,51) , ,07 ( ,51) ,56 Wierzytelności nabyte ,29 (39 670,29) ,08 (49 029,08) ,08 (49 029,08) - Faktoring ,85 ( ,52) , ,99 ( ,43) , ,99 ( ,43) ,56 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE RAZEM: ,94 ( ,02) , ,31 ( ,39) , ,14 ( ,39) , Odpisy aktualizujące pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - zmiany stanu w okresie Odpisy na początek okresu , , ,61 Utworzenie; w tym: , , ,31 Pożyczki , , ,58 Faktoring , , ,73 Rozwiązanie; w tym: (79 564,37) (26 782,22) (26 782,22) Pożyczki (65 081,81) - - Faktoring (5 123,77) (17 423,43) (17 423,43) Wierzytelności nabyte (9 358,79) (9 358,79) (9 358,79) Wykorzystanie; w tym: - (36 870,31) (36 870,31) Pożyczki - (24 568,73) (24 568,73) Faktoring - (12 301,58) (12 301,58) ODPISY NA KONIEC OKRESU: , , ,39 43

45 7.3 - Rotacja kluczowych aktywów: Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Wartość aktywów na początek okresu, w tym: , , ,10 a. pożyczki , , ,96 b. faktoring , , ,14 Wartość aktywów na koniec okresu, w tym: , , ,75 a. pożyczki , , ,19 b. faktoring , , ,56 Wpływy z aktywów w okresie, w tym: , , ,74 a. pożyczki , , ,28 b. faktoring , , ,46 Wskaźnik % rotacji w okresie, w tym: 608,79% 524,65% 456,32% a. pożyczki 313,16% 194,09% 162,03% b. faktoring 755,19% 729,70% 729,70% * wskaźnik % rotacji wyliczony jako stosunek wpływów z aktywów w okresie / średnie saldo aktywów w okresie. W związku z połączeniem Pragma Faktoring S.A. z Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. za rok 2014 Spółka sporządza jedynie sprawozdanie jednostkowe, podczas gdy za 2013 r. sporządzała również sprawozdanie skonsolidowane. Spółka za 2013 r. przedstawia zatem poza danymi jednostkowymi także dane skonsolidowane, które mają charakter bardziej porównywalny z danymi za 2014 r. 8. Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 8.1 Środki pieniężne Stan na dzień Stan na dzień Środki pieniężne w kasie , ,69 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , ,85 Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: , , Rozliczenia międzyokresowe Stan na dzień Stan na dzień Ubezpieczenia , ,02 Prenumeraty 2 721, ,48 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,00 Usługi pośrednictwa ,67 Koszty sądowe , ,00 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM: , ,17 44

46 9. Kapitał własny Kapitał podstawowy Spółki Ilość akcji na dzień Ilość akcji na dzień akcje seria A akcje seria B akcje seria C RAZEM: Najwięksi akcjonariusze Spółki na dzień Pragma Inkaso S.A. Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Wartość posiadanych akcji Udział w kapitale podstawowym Udział głosów w ogólnej liczbie , ,49% 87,04% Pozostali , ,51% 12,96% RAZEM: % 100% Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję przypadający akcjonariuszom Spółki w okresie Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Zysk netto za okres , , ,75 Średnia ważona liczba akcji Zysk na jedną akcję 1,56 0,75 1,18 Rozwodniony zysk na jedną akcję 1,56 0,75 1, Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję przypadający akcjonariuszom Spółki w okresie Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Wartość księgowa , , ,59 Średnia ważona liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję 15,87 13,86 14,32 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 15,87 13,86 14,32 W związku z połączeniem Pragma Faktoring S.A. z Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. za rok 2014 Spółka sporządza jedynie sprawozdanie jednostkowe, podczas gdy za 2013 r. sporządzała również sprawozdanie skonsolidowane. Spółka za 2013 r. przedstawia zatem poza danymi jednostkowymi także dane skonsolidowane, które mają charakter bardziej porównywalny z danymi za 2014 r. 45

47 10. Rezerwy Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe Stan na dzień Stan na dzień Rezerwy emerytalne i rentowe 578,72 292,47 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 REZERWY DŁUGOTERMINOWE RAZEM: , ,47 Rezerwy na wynagrodzenia , ,09 Rezerwy na niewykorzystane urlopy , ,75 Rezerwy na premie Zarządu ,51 - Pozostałe rezerwy , ,52 REZERWY KRÓTKOTERMINOWE RAZEM: , ,36 REZERWY RAZEM: , , Rezerwy - zmiany stanu w okresie Stan na początek okresu , ,17 Utworzenie , ,86 Wykorzystanie ( ,94) ( ,55) Rozwiązanie ( ,79) ( ,65) WARTOŚĆ REZERWY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO , , Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego Stan na dzień Stan na dzień Długoterminowe kredyty bankowe - - Długoterminowe pożyczki - - RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE: - - Krótkoterminowe kredyty bankowe , ,17 Krótkoterminowe pożyczki , ,60 w tym: - - Kapitał , ,17 Kredyty bankowe , ,17 Pożyczki , ,00 Odsetki , ,60 Kredyty bankowe - - Pożyczki , ,60 RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE: , ,77 46

48 Kredyty i pożyczki na koniec okresu stan na Długoterminowe Razem kredyty i pożyczki długoterminowe Krótkoterminowe kredyt w rachunku bieżącym kredyt w rachunku bieżącym kredyt w rachunku bieżącym Wartość kredytu Saldo Wymagalne do 1 roku Wymagalne powyżej 1 roku Waluta Stopa procentowa Data spłaty Zabezpieczenia , PLN stawka odniesienia WIBOR O/N plus marża banku , , ,11 - PLN oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku , , ,92 - PLN oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej kredyt obrotowy, ostateczny termin spłaty kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego, ostateczny termin spłaty kredyt w rachunku bieżącym do dnia r. hipoteki umowne ustanowione na nieruchomościach zabudowanych, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości, przelew wierzytelności z tytułu umowy najmu hipoteka ustanowiona na nieruchomości, weksel in blanco Kredytobiorcy, poręczony przez Pragma Inkaso SA, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 47

49 powiększonej o - marżę banku kredyt w rachunku bieżącym kredyt w rachunku bieżącym , , ,60 - PLN oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku , , ,87 - PLN oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku pożyczki od osoby fizycznej , , ,65 - PLN oprocentowanie stałe RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE 48 kredyt w rachunku bieżącym do dnia r. kredyt w rachunku bieżącym do dnia r. weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oświadczenie o poddaniu się egzekucji dłużnika rzeczowego pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso SA weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę, poręczony przez Pragma Inkaso SA , , ,

50 Kredyty i pożyczki - dodatkowe informacje Stan na dzień Dodatkowy limit kredytowy dostępny dla Spółki na podstawie zawartych umów , Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania z tytułu obligacji Stan na dzień Wyszczególnienie wartość nominalna wartość wg zamortyzowanego kosztu odsetki od obligacji data wykupu Zobowiązania z tytułu obligacji: , , ,00 - Seria C , , , Seria D , , , Seria E , , , Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe Seria C Seria D Seria E , , Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe , , ,00 - Seria C , , ,00 - Seria D , , ,00 - Seria E , , Zobowiązania z tytułu obligacji Stan na dzień Wyszczególnienie wartość nominalna wartość wg zamortyzowanego kosztu odsetki od obligacji data wykupu Zobowiązania z tytułu obligacji: , , ,00 Seria B , , , Seria C , , , Seria D , , , Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , , Seria B Seria C , , Seria D , , Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe , , ,00 - Seria B , , ,00 - Seria C , ,00 - Seria D , ,00 - W 2014 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania spółka kontynuowała program emisji obligacji. W dniu 13 listopada 2014 r. podjęto decyzje o emisji 20 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł z terminem wykupu wyznaczonym na 19 grudnia 2016 r., a od 22 stycznia 2015 r. jest realizowana procedura emisji 10 tys. obligacji serii F o łącznej wartości 10 mln zł. 49

51 z terminem wykupu wyznaczonym na 19 lutego 2018 r. Wszystkie obligacje obu wymienionych serii znalazły nabywców, emisji dokonano w trybie oferty prywatnej, obligacje serii E zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku Catalyst. Procedura wprowadzania obligacji serii F na GPW nie została jeszcze zakończona. Ponadto Pragma Faktoring S.A. dokonała terminowych wykupów obligacji: serii B (15 mln zł) w dniu 12 grudnia 2014 r., serii C (10 mln zł) w dniu 29 stycznia 2015, oraz obligacji serii D (15 mln zł) w dniu 6 marca 2015 r. 13. Inne zobowiązania finansowe Inne zobowiązania finansowe Stan na dzień Stan na dzień Długoterminowe , ,98 Zobowiązania z tytułu umów leasingu , ,98 Krótkoterminowe , ,77 Zobowiązania z tytułu umów leasingu , , Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego Oprocentowanie zmienne: Zobowiązania z tytułu leasingów Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat , , , , , , , , Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Stan na dzień Stan na dzień Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,00 w tym zobowiązania z tytułu dostaw niefinansowego majątku trwałego - - Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - - Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych , ,52 Zobowiązania z tytułu umów kupna - sprzedaży wierzytelności - - Kwoty do zwrotu * , ,05 Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania ,40 550,72 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM: , ,29 *otrzymane wpłaty z tytułu cesji na zabezpieczenie transakcji pożyczkowych (cesje tych należności ujmowane są pozabilansowo), rozliczane na bieżąco z pożyczkobiorcami/pierwotnymi wierzycielami. 50

52 15. Przychody przyszłych okresów Przychody przyszłych okresów Stan na dzień Stan na dzień Przychody z tytułu pożyczek , ,13 Przychody z umów faktoringu , ,11 Pozostałe przychody 1 179, ,05 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW RAZEM: , , Koszty według rodzaju Koszty według rodzaju za okres Amortyzacja , ,90 Zużycie materiałów i energii , ,72 Usługi obce , ,39 Podatki i opłaty , ,80 Wynagrodzenia , ,12 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,89 Pozostałe koszty rodzajowe , ,04 RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU: , , Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne za okres Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 765,88 - Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności , ,42 Zysk ze zbycia nieruchomości ,37 - Pozostałe , ,82 RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE: , , Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne za okres Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,84 Strata ze zbycia wierzytelności ,05 Strata ze zbycia nieruchomości przewłaszczonych ,06 Utworzenie odpisów aktualizujących należności , ,31 aktualizacja WNiP ,58 - Inne koszty operacyjne , ,36 RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: , ,62 51

53 19. Przychody finansowe Przychody finansowe za okres Odsetki , ,16 Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - - Dywidenda od jednostek zależnych - - Dodatnie różnice kursowe ,43 - Pozostałe przychody finansowe 834,20 107,03 RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE: , , Koszty finansowe Koszty finansowe za okres Odsetki , ,86 Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - 41,73 Pozostałe koszty finansowe , ,14 RAZEM KOSZTY FINANSOWE: , , Podatek dochodowy Podatek dochodowy za okres Bieżący podatek dochodowy ,00 - Odroczony podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) RAZEM PODATEK DOCHODOWY ,00 ( ,00) Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej o podatkiem wykazanym 52 Za okres zakończony Za okres zakończony ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM , ,01 Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%) , ,00 Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych ujęty w bieżącym okresie sprawozdawczym - - Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania , ,00 Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów , ,00 Dodatkowe koszty podatkowe - - Przychody nie będące przychodami podatkowymi (74 972,00) (48 563,00) Dodatkowe przychody podatkowe - Podatek od różnic przejściowych uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego podatku dochodowego ,00 ( ,00) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów , ,00 Dodatkowe koszty podatkowe ( ,00) ( ,00) Przychody nie będące przychodami podatkowymi ( ,00) ( ,00) Dodatkowe przychody podatkowe , ,00 Straty podatkowe - - Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym ,00 - Efektywna stopa opodatkowania 26% 0%

54 Odroczony podatek dochodowy Stan na dzień Stan na dzień Wpływ na wynik Wpływ na wynik Aktywa z tytułu ODPD Wartość Wartość Wartość Wartość Wycena zobowiązań finansowych , , ,00 (14 415,00) Rezerwy , ,00 (65 679,00) ,00 Przychody przyszłych okresów , ,00 (23 160,00) (36 406,00) Strata podatkowa , , ,00 ( ,00) Wycena nieruchomości ,00 Pozostałe , ,00 (28 106,00) (4 087,00) AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM: , , ,00 ( ,00) Rezerwa z tytułu ODPD Stan na dzień Stan na dzień Wpływ na wynik Wpływ na wynik Wycena inwestycji finansowych , ,00 ( ,00) ,00 Zysk spółki przejętej , Wycena nieruchomości , ,00 - (70 567,00) Różnica w wartości podatkowej i bilansowej , ,00 (4 614,00) ,00 środków trwałych Rozliczenie międzyokresowe kosztów ,00 (88 597,00) ,00 Pozostałe 8 174, ,00 (38 647,00) ,00 REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM: , ,00 ( ,00) ,00 53

55 22. Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi na dzień Pragma Inkaso S.A. Pragma Collect Sp. z o.o. Pragma Collect Sp. z o.o. S.K.A. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Brynowska 72 Sp. z o.o. Pozostałe podmioty powiązane Przychody z tytułu odsetek od umów pożyczki , , , , , ,96 Przychody netto z tytułu usług windykacji , Przychody netto z tytułu usług kupna wierzytelności i faktoringu , ,47 Przychody z tytułu umowy najmu Przychody netto z tytułu pozostałych usług , , Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych Koszty z tytułu odsetek od pożyczek otrzymanych Koszty pośrednictwa , Koszty usług windykacyjnych , Koszty z tytułu Poręczenia , Pozostałe poniesione koszty , , , ,52 Zakup środków trwałych Pożyczki udzielone przez Spółkę w okresie , , , , , ,68 Saldo na koniec okresu z tytułu udzielonych pożyczek przez Spółkę , ,27 Pożyczki otrzymane Saldo na koniec okresu z tytułu otrzymanych pożyczek przez Spółkę Należności z tytułu obrotu wierzytelnościami , ,08 Zobowiązania z tytułu obrotu wierzytelnościami Należności krótkoterminowe 4 108, , ,69 Należności krótkoterminowe sprzedaż udziałów Zobowiązania krótkoterminowe , , ,00 Udziały Wypłacona dywidenda

56 Wszystkie transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi przez Spółkę były na warunkach rynkowych Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi na dzień Pragma Inkaso S.A. Pragma Collect Sp. z o.o. Pragma Collect Sp. z o.o. S.K.A. 55 Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Brynowska 72 Sp. z o.o. Pozostałe podmioty powiązane Przychody z tytułu odsetek od umów pożyczki , , , , ,38 Przychody netto z tytułu usług windykacji , Przychody netto z tytułu usług kupna wierzytelności i faktoringu , ,13 Przychody z tytułu umowy najmu , , , , Przychody netto z tytułu pozostałych usług , , ,28 Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 8 000, Koszty z tytułu odsetek od pożyczek otrzymanych Koszty pośrednictwa , Koszty usług windykacyjnych , Koszty z tytułu Poręczenia , , Pozostałe poniesione koszty , , , , ,08 Zakup środków trwałych Pożyczki udzielone przez Spółkę w okresie , , , , ,00 Saldo na koniec okresu z tytułu udzielonych pożyczek przez Spółkę , ,18 Pożyczki otrzymane Saldo na koniec okresu z tytułu otrzymanych pożyczek przez Spółkę Należności z tytułu obrotu wierzytelnościami , ,11 Zobowiązania z tytułu obrotu wierzytelnościami Należności krótkoterminowe 6 791, , ,01 Należności krótkoterminowe sprzedaż udziałów Zobowiązania krótkoterminowe , , , , ,12 Udziały , Wypłacona dywidenda ,

57 Wszystkie transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi przez Spółkę były na warunkach rynkowych. Spółki stanowiące Grupę Kapitałową Pragma Inkaso: Spółka dominująca w stosunku do Spółki to: Pragma Inkaso S.A. Pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej: Pragma Faktoring S.A. Pragma Collect Sp. z o.o. SKA Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Brynowska 72 Sp. z o.o. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Pozostałe Spółki będące podmiotami powiązanymi to: Invico S.A. Aseo Paper Sp. z o. o. Dom Maklerski BDM S.A. i podmioty powiązane DFI Sp. z o.o. Pragma Finanse Sp. z o.o. Inpol Papier Sp. z o.o. Pragma Collect Sp. z o. o. 23. Gwarancje, poręczenia, zobowiązania warunkowe Gwarancje i poręczenia otrzymane Stan na dzień Stan na dzień Od jednostek powiązanych , ,00 Poręczenie spłaty pożyczek od Pragma Inkaso S.A , ,00 Poręczenie spłaty kredytu od Pragma Inkaso S.A , ,00 Poręczenie dot. emisji obligacji od Pragma Inkaso S.A , ,00 Poręczenie dot. emisji obligacji serii C od Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A ,00 Udzielenie zabezpieczenia spłaty kredytu przez Pragma Inkaso S.A , ,00 Poręczenie spłaty kredytu od Pragma Inkaso S.A ,00 - Od pozostałych jednostek - - gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek - - RAZEM GWARANCJE I PORĘCZENIA OTRZYMANE: , ,00 56

58 Gwarancje i poręczenia udzielone Stan na dzień Stan na dzień Dla jednostek powiązanych , ,00 Poręczenie spłaty pożyczki dla Pragma Inkaso S.A , ,00 Poręczenie spłaty kredytu dla Pragma Inkaso S.A , ,00 Dla pozostałych jednostek - - Gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek - - RAZEM GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE: , , Zobowiązania warunkowe Stan na dzień Stan na dzień Dla jednostek powiązanych - - Dla pozostałych jednostek , ,00 Pozostałe zobowiązania warunkowe , ,00 RAZEM ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE: , , Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe według kategorii Stan na dzień Stan na dzień Aktywa finansowe , ,07 Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - - Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie , ,36 Należności własne wyceniane w nominale , ,72 Pozostałe aktywa obrotowe wyceniane w nominale , ,89 Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności - - Aktywa dostępne do sprzedaży , ,56 Środki pieniężne , ,54 Zobowiązania finansowe , ,14 Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - - Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie , ,85 Zobowiązania handlowe wyceniane w nominale , ,00 Zobowiązania wobec akcjonariuszy - - Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wyceniane w nominale , ,29 57

59 Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej na dzień Specyfikacja Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat Wymagalne do 1 roku Wymagalne od roku do 5 lat Wymagalne powyżej 5 lat Oprocentowanie stałe: , , ,00 - Pożyczki udzielone , , ,00 - Faktoring , , Kredyty i pożyczki otrzymane , , Inne zobowiązania - faktoring Zobowiązania z tytułu leasingów Oprocentowanie , , ,69 zmienne: 138,13 - Pożyczki udzielone , , Faktoring Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności Kredyty i pożyczki otrzymane , , Obligacje , , , ,15 - Zobowiązania z tytułu leasingów , , , , Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ pożycza środki oprocentowane zarówno według stóp stałych, jak i zmiennych. Podobne z udzielanymi przez Spółkę pożyczkami. Analiza wrażliwości przeprowadzona poniżej pokazuje wpływ zmian stopy oprocentowania o 50 punktów procentowych w górę lub w dół w stosunku rocznym na wynik finansowy Spółki. Zaprezentowane wyliczenie poniżej zastosowano do instrumentów finansowych o zmiennej stopie oprocentowania. Wpływ zmian stopy procentowej, przy udzielonych pożyczkach, jest równy czterokrotności zmiany z uwagi na konstrukcje obliczania oprocentowania udzielanych pożyczek. Instrumenty finansowe według kategorii należności główne w zł wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmiennej stopie % o 0,5% in plus 58 wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmienne stopie % o 0,5% in minus Pożyczki udzielone , ,58 ( ,58) Kredyty i pożyczki otrzymane ,50 (19 912,28) ,28 Obligacje wyemitowane ,00 ( ,00) ,00 Zobowiązania z tytułu leasingów ,25 (782,86) 782,86 RAZEM: ,44 ( ,44)

60 Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe Spółka jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na posiadanie istotnych kontraktów w walucie. Spółka w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym obciąża kontrahentów powstałymi różnicami kursowymi. Instrumenty finansowe według kategorii należności główne w EURO wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmianie kursu waluty o 0,10 zł in plus wpływ na wynik finansowy Spółki przy zmianie kursu waluty o 0,10 zł in minus Pożyczki udzielone Faktoringi udzielone ,77 ( ,48) ,48 Kredyty i pożyczki otrzymane Zobowiązania z tytułu leasingów RAZEM: - ( ,48) , Zarządzanie ryzykiem płynności Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi Zarząd Spółki, który wdrożył odpowiedni system zarządzania płynnością finansową Spółki. System służy do zarządzania krótko-, średnioi długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności w Spółce ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych. Nota 11 podaje szczegółowe informacje dotyczące niewykorzystanych linii kredytowych, którymi Spółka dysponuje jako narzędziami redukcji ryzyka płynności. Dla zabezpieczania płynności Spółka korzysta z kredytów i pożyczek opisanych w nocie 11, obligacji opisanych w nocie 12 i leasingów opisanych w nocie 13. Dodatkowo Spółka może korzystać z krótko-, średnio- i długoterminowych pożyczek od spółek Grupy Kapitałowej, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem utraty płynności. 25. Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Za wykonanie badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego , ,00 Inne usługi 5 000, ,00 RAZEM WYNAGRODZENIE: , ,00 59

61 26. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i kontrolujące spółkę Akcje Spółki w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio Imię i nazwisko Funkcja Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Tomasz Boduszek Prezes Zarządu ,47% 0,37% Agnieszka Kowalik Członek Zarządu ,17% 0,14% Członkowie Zarządu nie posiadają opcji na akcje Spółki Akcje Spółki w posiadaniu Rady Nadzorczej pośrednio Imię i nazwisko Funkcja Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Michał Kolmasiak Przewodniczący Rady Nadzorczej ,19% 0,15% Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają bezpośrednio akcji i opcji na akcje Spółki. Stan posiadania akcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie zmienił się od r. 27. Sezonowość lub cykliczność działalności Spółki Działalność Spółki nie charakteryzuje istotna sezonowość lub cykliczność. 28. Segmenty operacyjne Spółka prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności oraz obszaru geograficznego, na którym prowadzi działalność. Cała działalność Spółki koncentruje się głównie na usługach faktoringu oraz udzielaniu pożyczek dla przedsiębiorstw. Wszystkie aktywa i zobowiązania są związane z wyżej wymienioną działalnością. 60

62 29. Wynagrodzenia kluczowego personelu Spółki i Rady Nadzorczej Wynagrodzenia kluczowego personelu Spółki bez Rady Nadzorczej otrzymane i należne w okresie Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik Członek Zarządu Grzegorz Pardela Członek Zarządu Wynagrodzenie podstawowe Premie otrzymane Premie należne Inne Wynagrodzenie podstawowe Premie otrzymane Premie należne , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 856, Inne Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki otrzymane w okresie Michał Kolmasiak 500,00 750,00 Jacek Obrocki 750,00 750,00 Rafał Witek - 250,00 Ireneusz Rymaszewski 750,00 500,00 Nowak Marcin 750, Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce w okresie Pracownicy fizyczni - - Pracownicy umysłowi RAZEM PRZECIĘTNA LICZBA ETATÓW:

63 31. Informacje dotyczące połączenia spółek Wyszczególnienie Pragma Faktoring S.A. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. RAZEM WYŁĄCZENIA Pragma Faktoring S.A. WYŁĄCZENIA Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Razem po wyłączeniach AKTYWA TRWAŁE , , ,48 ( ,36) ,12 Rzeczowe aktywa trwałe ,82 175, , ,82 Wartości niematerialne , , , ,30 Wartość firmy Akcje i udziały , ,36 ( ,36) - - Pozostałe aktywa długoterminowe Inwestycje w nieruchomości , , ,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 AKTYWA OBROTOWE , , ,62 - ( ,04) ,58 Należności z tytułu dostaw i usług , , ,54 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 080, , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , , ,70 - (5 342,47) ,23 Wierzytelności nabyte Faktoring , , ,33 Pożyczki , , ,16 - ( ,57) ,59 Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , ,43 Rozliczenia międzyokresowe , , ,46 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA Aktywa razem: , , ,10 ( ,36) ( ,04) ,70 62

64 Wyszczególnienie Pragma Faktoring SA Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. RAZEM WYŁĄCZENIA Pragma Faktoring SA WYŁĄCZENIA Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Razem po wyłączeniach KAPITAŁ WŁASNY , , , ,20 ( ,56) ,88 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki , , , ,20 ( ,56) ,88 dominującej Kapitał podstawowy , , ,00 - ( ,00) ,00 Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji , , ,01 - ( ,28) ,73 Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , , , ,77 Niepodzielony wynik, w tym: , , , ,20 ( ,28) ,38 Zysk (strata) netto okresu , , , ,20 ( ,20) ,60 Udziały niedające kontroli ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU NIEZAREJESTROWANEJ EMISJI AKCJI ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , , , ,08 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , , , ,00 dochodowego Rezerwy długoterminowe 578,72-578, ,72 Kredyty i pożyczki długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , , ,36 Inne zobowiązania finansowe długoterminowe , , ,00 ZOBOWIĄZANIA ,04 671, ,78 ( ,04) ,74 63

65 KRÓTKOTERMINOWE Kredyty i pożyczki , ,72 ( ,57) ,15 Zobowiązania z tytułu obligacji , , ,27 Inne zobowiązania finansowe , , ,25 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,53 436, ,13 (5 342,47) ,66 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania i rozliczenia ,12 235, , ,26 międzyokresowe bierne Rezerwy krótkoterminowe , , ,27 Przychody przyszłych okresów , , ,88 Pasywa razem: , , ,10 ( ,84) ( ,56) ,70 Wyszczególnienie Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Pragma Faktoring SA Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. 64 RAZEM WYŁĄCZENIA Pragma Faktoring SA WYŁĄCZENIA Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Razem po wyłączeniach Przychody ze sprzedaży brutto ogółem , , ,14 - ( ,20) ,36 Przychody z tytułu zakupu wierzytelności , , ,64 Koszty zakupionych wierzytelności (9 358,79) - (9 358,79) - - (9 358,79) Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami netto , , ,85 Przychody z tytułu faktoringu , , ,36 Koszty faktoringu ( ,65) - ( ,65) - - ( ,65) Przychód z tytułu faktoringu netto , , ,71 Przychody z tytułu windykacji na zlecenie 4 644, , ,40

66 Koszty z tytułu windykacji na zlecenie Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto 4 644, , ,40 Przychody z tytułu pożyczek , , ,47 - ( ,25) ,22 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług finansowych , , ,75 - (64 821,95) ,80 Pozostałe przychody , , ,94 Przychody netto ze sprzedaży netto ogółem , , ,12 - ( ,20) ,92 Koszty działalności operacyjnej ( ,91) (33 160,62) ( ,53) ,95 - ( ,58) Amortyzacja ( ,48) (669,72) ( ,20) - - ( ,20) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,09) (18 000,00) ( ,09) - - ( ,09) Pozostałe koszty podstawowe ( ,34) (14 490,90) ( ,24) ,95 - ( ,29) ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , , , ,95 ( ,20) ,34 Pozostałe przychody operacyjne , , ,94 Pozostałe koszty operacyjne ( ,25) - ( ,25) - - ( ,25) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,95 ( ,20) ,03 Przychody finansowe , , , ,47 Koszty finansowe ( ,01) (0,14) ( ,15) ,25 - ( ,90) ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , , , ,20 ( ,20) ,60 Podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) ( ,00) - - ( ,00) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ , , , ,20 ( ,20) ,60 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej ZYSK (STRATA) NETTO , , , ,20 ( ,20) ,60 Inne całkowite dochody CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY PRZYPADAJACY NA: , , , ,20 ( ,20) ,60 65

67 Zarząd Pragma Faktoring S.A. w dniu 27 października 2014 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną, tj. Pragma Faktoring Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna. Spółka Przejmująca Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 72, Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS Przedmiotem działalności Pragma Faktoring S.A. jest świadczenie usług finansowych. Spółka Przejmowana Pragma Faktoring Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska 72, Katowice, Spółka Komandytowo Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS Przedmiotem działalności Spółki było świadczenie usług finansowych. W dniu roku zgodnie z postanowieniem sądu w Katowicach nastąpiło połączenie Spółek Pragma Faktoring Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) i Pragma Faktoring Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie określonym art KSH, w związku z art KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostało dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej statutu, ponieważ Spółka Przejmująca posiadała 100% akcji Spółki Przejmowanej oraz była jej jedynym komplementariuszem. Decyzja o połączeniu uzasadniona jest względami ekonomicznymi. Połączenie jest jednym z elementów optymalizacji działania podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. oraz uproszczenia struktury grupy. Spółka Przejmowana nie prowadzi istotnej z punktu widzenia grupy działalności operacyjnej. Z jednej strony połączenie umożliwi więc zmniejszenie kosztów administracyjnych oraz zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych, a z drugiej przełoży się na efektywniejszą organizację pracy i efektywniejsze zarządzanie stworzenie jednego centrum zarządzania oraz skumulowaniem działań marketingowych. Połączenie spółek umożliwi w lepszy i bardziej efektywny sposób wykorzystanie potencjału firm. 66

68 32. Korekty opublikowanych sprawozdań finansowych Wyszczególnienie Dane jednostkowe Korekty Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Korekty Dane skonsolidowane AKTYWA TRWAŁE , , , ,58 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,45 Wartości niematerialne , , , ,50 Akcje i udziały , , Pozostałe aktywa długoterminowe 1 230, , , ,00 Inwestycje w nieruchomości , , , ,63 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 AKTYWA OBROTOWE , , , ,02 Należności z tytułu dostaw i usług , , , ,72 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego , , , ,00 Pozostałe aktywa obrotowe , , , ,53 Wierzytelności nabyte Faktoring , , , ,56 Pożyczki , , , ,19 Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , ,85 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,17 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA Aktywa razem: , , , ,60 67

69 Wyszczególnienie Dane jednostkowe Korekty Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Korekty Dane skonsolidowane Opis korekty KAPITAŁ WŁASNY ,45 ( ,00) , ,29 ( ,00) ,29 - Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki ,59 ( ,00) ,59 - dominującej Kapitał podstawowy , , , ,00 - Akcje własne Kapitał zapasowy z emisji , , , ,73 - Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego , , , ,39 - korekta z tytułu utworzenia rezerwy na podatek korekta z tytułu dochodowy z utworzenia rezerwy wyceny do wartości Niepodzielony wynik, na podatek ,87 ( ,00) , ,47 ( ,00) ,47 godziwej w tym: dochodowy z wyceny nieruchomości i do wartości godziwej zysku spółki nieruchomości komandytowoakcyjnej za lata 2013 i poprzednie Zysk (strata) netto okresu ,01 ( ,00) , ,75 ( ,00) ,75 - Udziały nie dającej kontroli , ,70 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU NIEZAREJESTROWANEJ EMISJII AKCJI ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , , , , , ,60 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , ,00 korekta z tytułu utworzenia rezerwy na podatek , , ,00 korekta z tytułu utworzenia rezerwy na podatek 68

70 dochodowy z wyceny do wartości godziwej nieruchomości dochodowy z wyceny do wartości godziwej nieruchomości i zysku spółki komandytowoakcyjnej za lata 2013 i poprzednie Rezerwy długoterminowe 292,47-292,47-292,47-292,47 - Kredyty i pożyczki długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe , , , ,15 - Inne zobowiązania finansowe , , , ,98 - długoterminowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , , , ,71 - Kredyty i pożyczki , , , ,77 - Zobowiązania z tytułu obligacji , , , ,18 - Inne zobowiązania finansowe , , , ,77 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , , , ,05 - Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania i rozliczenia , , , ,29 - międzyokresowe bierne Rezerwy krótkoterminowe , , , ,36 - Przychody przyszłych okresów , , , ,29 - Pasywa razem: , , , ,60-69

71 Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży brutto ogółem Przychody z tytułu zakupu wierzytelności Koszty zakupionych wierzytelności Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto Dane jednostkowe Korekty Dane jednostkowe Opis korekty Dane skonsolidowane Korekty Dane skonsolidowane Opis korekty , , , , , , , ,08 - (9 358,79) - (9 358,79) - (9 358,79) - (9 358,79) , , , ,29 - Przychody z tytułu faktoringu , , , ,51 - Koszty faktoringu ( ,44) - ( ,44) - ( ,44) - ( ,44) - Przychody z tytułu faktoringu netto , , , ,07 - Przychody z tytułu windykacji na zlecenie , , , ,04 - Koszty z tytułu windykacji na zlecenie Przychody z tytułu windykacji na zlecenie , , , ,04 - netto Przychody z tytułu pożyczek , , , ,38 - Przychody ze sprzedaży pozostałych , , , ,76 - usług finansowych Pozostałe przychody , , , ,53-70

72 Przychody netto ze sprzedaży netto , , , ,07 - ogółem Koszty działalności operacyjnej ( ,86) - ( ,86) - ( ,94) - ( ,94) - Amortyzacja ( ,90) - ( ,90) - ( ,62) - ( ,62) - Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ( ,01) - ( ,01) - ( ,01) - ( ,01) - Pozostałe koszty podstawowe Koszt sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ( ,95) - ( ,95) - ( ,31) - ( ,31) , , , , , , , ,24 - ( ,62) - ( ,62) - ( ,62) - ( ,62) - ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI , , , ,75 - OPERACYJNEJ Przychody finansowe , , , ,63 - Koszty finansowe ( ,73) - ( ,73) - ( ,07) - ( ,07) - Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM , , , ,31-71

73 Podatek dochodowy ,00 ( ,00) ,00 korekta z tytułu utworzenia rezerwy na podatek dochodowy z wyceny do wartości godziwej nieruchomości ,00 ( ,00) ,00 korekta z tytułu utworzenia rezerwy na podatek dochodowy z wyceny do wartości godziwej nieruchomości i zysku spółki komandytowoakcyjnej za lata 2013 i poprzednie ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ,01 ( ,00) , ,31 ( ,00) ,31 - KONTYNUOWANEJ Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej ZYSK (STRATA) NETTO ,01 ( ,00) , ,31 ( ,00) ,31 - Inne całkowite dochody CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY ,01 ( ,00) , ,31 ( ,00) ,31 - PRZYPADAJACY NA: Udziały nie dającej kontroli , ,56 - Akcjonariuszy Jednostki Dominującej ,75 ( ,00) ,75-72

74 Rezerwa na podatek dochodowy dotyczy zysku z lat ubiegłych w Pragma Faktoring S.A. SKA - w momencie publikowania sprawozdania finansowego za rok 2013 nie były znane interpretacje podatkowe dotyczące stosowania zmienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z poważaniem, Zarząd Pragma Faktoring S.A. Tomasz Boduszek - Prezes Zarządu Jakub Holewa - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu Grzegorz Pardela - Członek Zarządu Katowice,16 marca 2015 roku 73

75 V. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRAGMA FAKTORING S.A. ZA OKRES OD DO ROKU 1. Opis podstawowej działalności Spółki Pragma Faktoring S.A Opis podstawowej działalności W okresie sprawozdawczym Pragma Faktoring S.A. świadczyła usługi finansowe, polegające na udostępnianiu kontrahentom środków pieniężnych na podstawie umów faktoringu oraz w mniejszym stopniu pożyczek Obszary działalności Faktoring Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie faktoringu. W ramach faktoringu klasycznego finansuje całość lub większość obrotu swojego klienta, wykupując należności niewymagalne. Natomiast faktoring w wersji uproszczonej pozwala klientom na wybiórcze korzystanie z finansowania obrotu faktoringiem poprzez wskazywanie poszczególnych należności do wykupu przez faktora. W obu wariantach dla klientów dostępny jest także faktoring eksportowy. Pragma Faktoring S.A. świadczy usługi faktoringu pełnego i niepełnego (z regresem) przy czym w 2014 r. zdecydowanie dominował w sprzedaży faktoring niepełny. W obu odmianach Spółka stosuje ubezpieczenie transakcji w wyspecjalizowanej ubezpieczalni. Jedną z usług dedykowanych do mikro i małych przedsiębiorstw jest usługa mikrofaktoringu. Dodatkowymi wariantami usług faktoringu jest faktoring odwrotny, wymagalnościowy, zamówieniowy oraz faktoring pakietów należności niskonominałowych. Pożyczki Pragma Faktoring S.A. udziela pożyczek krótkoterminowych (kilka-kilkanaście tygodni) dla przedsiębiorstw. Zabezpieczeniem są wierzytelności lub prawa rzeczowe. Pożyczka może mieć charakter jednorazowy lub odnawialny. Jest alternatywą dla kredytu bankowego, szczególnie atrakcyjną dla sektora MSP. Obecnie udzielane pożyczki w większości są zabezpieczone i rozliczane cesjami istniejących i przyszłych wierzytelności Klienta, a więc w istocie mają charakter quasi faktoringowy. Pożyczki takie mają charakter krótkoterminowy i są zawierane najczęściej w dwóch sytuacjach. Po pierwsze z Klientami mającymi bardzo drobne należności, często wystawiającymi faktury, kiedy to 74

76 Wyszczególnienie finansowanie w oparciu o klasyczny faktoring byłoby kłopotliwe i pracochłonne. Po drugie są oferowane obecnym Klientom faktoringowym Grupy mającym dodatkowe zamówienia wymagające dodatkowych środków obrotowych. W takim przypadku Spółka udziela pożyczki na zakup surowców do produkcji, posiada zabezpieczenie na należnościach objętych faktoringiem oraz nowych kontraktach, a Klient po zrealizowaniu nowych zamówień rozlicza pożyczkę powstałymi w ten sposób należnościami zamieniając ją na klasyczny faktoring. 2. Wybrane dane finansowe Jednostkowe w tys. zł 2014 Jednostkowe w tys. zł 2013 Skonsolidowane w tys. zł 2013 Jednostkowe w tys. EURO 2014 Jednostkowe w tys. EURO 2013 Skonsolidowane w tys. EURO 2013 I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności (8 255) (9 404) (8 972) (1 971) (2 233) (2 131) inwestycyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa, razem XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

77 XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał zakładowy XVI. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną średnioważoną 1,56 0,75 1,18 0,37 0,18 0,28 akcję zwykłą (w zł/ EUR) XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną 1,56 0,75 1,18 0,37 0,18 0,28 akcję zwykłą (w zł/eur) XIX. Wartość księgowa na jedną średnioważoną 15,87 13,86 14,32 3,72 3,34 3,45 akcję (w zł/eur) XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 15, ,32 3,72 3,34 3,45 średnioważoną akcję (w zł/eur) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 0,00 1,68 1,68 0,00 0,40 0,40 akcję (w zł/eur) XXII. Saldo faktoring XXIII. Wpłaty z faktoringu w roku XXIV. Saldo pożyczki XXV. Wpłaty z pożyczek w roku Za 2014 r., w związku z połączeniem ze spółką zależną, Pragma Faktoring S.A. sporządza wyłącznie sprawozdanie jednostkowe, niemniej zaprezentowane powyżej zostały także dane skonsolidowane za 2013 r., które mają charakter bardziej porównywalny niż dane jednostkowe. 76

78 Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia 2014 średni kurs wyniósł: 4,2623; na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wyniósł: 4,1472; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014: 4,1893; średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013: 4,211; Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 3. Działalność oraz sytuacja finansowa i majątkowa 3.1. Najważniejsze wydarzenia w 2014 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania 17 lutego 2014 roku Spółka otrzymał pisemne oświadczenie Dariusza Piaseckiego o rezygnacji ze sprawowanej funkcji członka Rady Nadzorczej; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2014 roku podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Nowaka; 24 marca 2014 roku Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2013 r., rekomendując Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczenie zysku netto w całości na kapitał zapasowy; W okresie od 28 marca 2014 do 20 czerwca 2014 roku Pragma Faktoring S.A. otrzymywała informacje o nabyciu łącznie szt. akcji przez Pragma Inkaso S.A. Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso, w skład której wchodzi Pragma Faktoring S.A.; W dniu 11 czerwca 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Pragma Faktoring S.A. za rok obrotowy 2013, udzielone absolutorium członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej oraz podjęła uchwałę w sprawie podziału wypracowanego zysku netto za zakończony roku. Cały zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy; W dniu 21 sierpnia 2014 roku fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, zarządzany przez Ireneusza Rymaszewskiego (członka Rady Nadzorczej Pragma Faktoring S.A.) nabył szt. akcji Spółki po cenie 13,39 zł o czym Emitent informował raportem bieżącym 65/2014 w dniu roku; W dniu 27 sierpnia 2014 roku spółka Pragma Inkaso S.A. nabyła akcji spółki Pragma Faktoring po cenie 13,50 zł za sztukę, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 67/2014; 77

79 W dniu 27 października 2014 roku Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną, tj. PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna; W dniu 13 listopada 2014 roku Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; W dniu 1 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o połączeniu spółek Pragma Faktoring S.A. (spółka przejmująca) z Pragma Faktoring S.A. S.K.A. (spółka przejmowana); 12 grudnia 2014 roku Zarząd Pragma Faktoring S.A. poinformował o dokonaniu przez Emitenta terminowego wykupu wszystkich ( szt.) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,- zł każda; 18 grudnia 2014 roku została zakończona subskrypcja oraz przydział Obligacji serii E Pragma Faktoring S.A. o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł; 7 stycznia 2015 roku Emitent otrzymał postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu w dniu 31 grudnia 2014 roku połączenia Emitenta ( Spółka Przejmująca ) ze spółką zależną PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna ( Spółka Przejmowana ); 19 stycznia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie papierów wartościowych sztuk obligacji na okaziciela serii E; 22 stycznia 2015 roku Zarząd Pragma Faktoring S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; 26 stycznia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii E. Pierwszy dzień notowań Obligacji został wyznaczony na dzień 30 stycznia 2015 roku; W dniu 29 stycznia 2015 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich ( szt.) obligacji serii C; 17 lutego została zakończona subskrypcja oraz przydział Obligacji serii F Pragma Faktoring S.A. o łącznej wartości 10 mln zł; W dniu 6 marca 2015 roku Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich ( szt.) obligacji serii C; 3.2. PRAGMA FAKTORING S.A. - faktoring i inne formy finansowania obrotu Klientów 2014 rok był bardzo udany do Spółki. Wprowadzone w 2013 roku zmiany modelu biznesowego (nacisk na płynność i dywersyfikację aktywów kosztem zmniejszenia marż, rozwój usługi faktoringu i zmniejszanie skali pożyczek) mają, bardzo pozytywny wpływ na bilans i przepływy oraz dodatkowo zaczynają przynosić efekty w postaci wzrostu przychodów i zysku Spółki. 78

80 Efekty zmiany strategii Pragma Faktoring S.A. obrazują poniższe dane o portfelu: STRUKTURA PORTFELA PRAGMA FAKTORING S.A. W 2014 ROKU ( w tys. zł) saldo Kontraktacja 2014 wpływy 2014 saldo Wartość faktoringu netto Kaucje* Pożyczki Suma brutto Suma netto *Kaucje- niefinansowane części wierzytelności nabywanych w ramach faktoringu, wypłacane Klientom po spłacie należności przez dłużników faktoringowych W samym IV kwartale 2014 r. Pragma Faktoring znacząco, bo o 45 %, zwiększyła wartość kontraktacji w ramach faktoringu, natomiast łączna wartość sfinansowanych faktur w całym 2014 roku w ramach usługi faktoringu wzrosła o 32 % w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Portfel Spółki charakteryzuje się bardzo wysoką płynnością. Transakcje faktoringowe PŁYNNOŚĆ PORTFELA FAKTORINGOWEGO Wpłaty /średnie saldo portfela Rotacja aktywów w roku 2014 r. 755% 7, r. 730% 7, r. 590% 5,90 79

81 Rotacja kluczowych aktywów w ujęciu kwartalnym w 2014 roku I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014 Aktywa Pragma Faktoring S.A. saldo początek kwartału wpływy w trakcie kwartału rotacja/ kwartał* saldo początek kwartału wpływy w trakcie kwartału rotacja/ kwartał* saldo początek kwartału wpływy w trakcie kwartału rotacja/ kwartał* saldo początek kwartału wpływy w trakcie kwartału rotacja/ kwartał* Faktoring netto Pożyczki netto , ,35 173% , ,43 193% , ,28 195% , ,40 189% , ,89 68% , ,79 64% , ,64 96% , ,46 93% Suma , ,24 129% , ,22 146% , ,92 166% , ,86 164% *wskaźnik rotacji liczony jako wpłaty w okresie dzielone przez saldo aktywów na początek danego okresu 80

82 Zgodnie z założeniami Spółka zwiększa dywersyfikację portfela (rosnąca ilość odbiorców i faktur, malejący wskaźnik obrotu przypadającego na danego odbiorcę-płatnika wierzytelności), co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo aktywów. Okres Obrót faktoringowy - należności sfinansowane (tys. zł) DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO Liczba klientów Liczba odbiorców (płatników) Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę Obrót (tys. zł)/ Odbiorca 2014 r r r Omówienie sytuacji finansowej, majątkowej oraz płynnościowej Sytuację finansową Pragma Faktoring S.A. należy ocenić jako bardzo dobrą. Spółka wyróżnia się wysoką płynnością aktywów. Na koniec 2014 wskaźnik aktywa obrotowe/aktywa ogółem był równy 94 % Wartość sumy bilansowej na dzień wynosi tys. zł. Poziom zobowiązań oprocentowanych netto (po pomniejszeniu o posiadaną gotówkę) Spółki, wynosi jedynie 116 % wartości kapitałów własnych, co biorąc pod uwagę wysoką płynność i rotację aktywów należy ocenić za bardzo bezpieczny poziom. Spółka w 2014 r. odnotowała istotny wzrost wyników w stosunku do wyników skonsolidowanych (miarodajniejszych) roku poprzedniego: przychody brutto wzrosły o 26 %, przychody netto o 16 %, wynik na sprzedaży o 35 %, wynik brutto o 101% a zysk netto o 32 % Struktura przychodów Przychody ze sprzedaży brutto Jako przychody ze sprzedaży brutto są wykazywane: 1) wpłaty na poczet wierzytelności nabytych w ramach usługi kupna wierzytelności, usługi faktoringu oraz usługi windykacji na zlecenie w części realizowanej na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności; wynagrodzenie z umów faktoringu; 2) wynagrodzenie z tytułu umów finansowania oraz windykacji na zlecenie w oparciu o umowę zlecenia, upoważnienia inkasowego (brak cesji wierzytelności) oraz prowizje i odsetki od pożyczek. 81

83 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BRUTTO (w tys. zł) Wyszczególnienie Dane jednostkowe 2014 Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie i pożyczki Pozostałe RAZEM W porównaniu do 2013 roku wartość przychodów ze sprzedaży brutto w ramach usługi faktoringu wzrosła o 27 %. Struktura przychodów ze sprzedaży brutto 2% 98% 0% Faktoring Finansowanie i pożyczki Pozostałe Przychody ze sprzedaży brutto (w tys. zł) 2014 rok 2013 rok Przychody ze sprzedaży netto Przychody netto to marża osiągana na transakcjach. Jako przychody ze sprzedaży netto są wykazywane w szczególności: 1) wynagrodzenia faktoringowe; 2) prowizje i odsetki pożyczkowe. 82

84 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO (w tys. zł) Wyszczególnienie Dane jednostkowe Dane jednostkowe Dane skonsolidowane Windykacja na zlecenie Kupno wierzytelności Faktoring Finansowanie i pożyczki Pozostałe RAZEM W 2014 roku o 32 % wrosła wartość przychodów ze sprzedaży netto w ramach usługi faktoringu, oraz o 18 % wartość przychodów w zakresie finansowania. Struktura przychodów ze sprzedaży netto 2% 0% 98% Faktoring Finansowanie i pożyczki Pozostałe Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) 2014 rok 2013 rok 3.5. Struktura kosztów Spółka prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności. Podział przychodów klasyfikowany jest według kryterium obszaru geograficznego, w którym klienci Spółki prowadzą działalność. Z uwagi na bardzo niski udział klientów zagranicznych w sprzedaży ogółem, Spółka klasyfikuje przychody z działalności na krajowe i zagraniczne, bez wyodrębniania poszczególnych krajów. Spółka nie posiada żadnych aktywów za granicą, w miejscach prowadzenia działalności przez klientów zagranicznych, w związku z tym nie wyodrębnia aktywów i zobowiązań związanych z działalnością zagraniczną Wartość kontraktacji W 2014 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła tys. zł, co stanowi wzrost o 30 % w stosunku 2013 roku. Spółka pozyskała w 2014 roku 140 nowych klientów. 83

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

SKRÓCONE ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 2014 SKRÓCONE ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Katowice, 15 maja 2013 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. 01.01.2010 31.12.2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. 01.01.2010 31.12.2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. 01.01.2010 31.12.2010 TARNOWSKIE GÓRY, 1 MARCA 2011 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2010 Nazwa:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A.

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INKASO S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Oddajemy w Państwa ręce raport skonsolidowany Grupy Pragma Inkaso S.A. za 2014 r. Oceniając działalność

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2013 Nazwa: 1. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku Dr Katarzyna Trzpioła MSSF dot. instrumentów finansowych MSR 39 MSR 32 MSSF 7 MSR 21 Ujmowanie i usuwanie instrumentów finansowych Wycena instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy. 19-330 Stare Juchy, ul.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy. 19-330 Stare Juchy, ul. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 R. 19-330 Stare Juchy, ul. Ełcka 8 Regon 280244570 Informacje ogólne 1) Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo