PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)"

Transkrypt

1 PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska Białystok, grudzień 2006 r.

2 Zakres prezentacji: podstawy prawne regulacje krajowe na tle wymagań unijnych, bieżąca ocena jakości powietrza podstawą sporządzenia programu ochrony powietrza, zasady sporządzania programów ochrony powietrza, dotychczasowe doświadczenia, zasady składania informacji na temat programów ochrony powietrza, nowe wymagania.

3 POP w polskim prawie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62. poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001r. z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87. poz.796 z dnia 27 czerwca 2002r.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87. poz.796 z dnia 27 czerwca 2002r.) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U. Nr115. poz.1003 z dnia 24 lipca 2002r.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. Nr 63, poz. 445 z dnia 13 kwietnia 2006r.)

4 Regulacje Unijne podstawą obowiązującego systemu oceny i kontroli jakości powietrza Dyrektywa 1996/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i kontroli jakości otaczającego powietrza (tzw. Dyrektywa Ramowa), Dyrektywa 1999/30/EC z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie wartości dopuszczalnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, zanieczyszczeń pyłowych i ołowiu w powietrzu oraz Decyzja Komisji (2001/744/EC) z 17 października 2001 r. zmieniająca Aneks V do tej dyrektywy, Dyrektywa 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w powietrzu, Dyrektywa 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ozonu w powietrzu.

5 Prawo ochrony środowiska Dział II Ochrona powietrza cel ochrony powietrza utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszeniu poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane POP

6 DIAGNOZA Podstawa sporządzenia POP: coroczna ocena jakości powietrza i klasyfikacja stref Odpowiedzialni: wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska) Termin: 31 maja każdego roku za rok poprzedni wyniki oceny jakości powietrza niezwłocznie otrzymuje wojewoda

7 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA Klasyfikacja stref: POP STREFA C poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji (jeżeli dla substancji nie został określony margines tolerancji poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny) STREFA B poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji STREFA A poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego

8 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA LISTA SUBSTANCJI: benzen, dwutlenek azotu/tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, ozon, pył zawieszony PM10, tlenek węgla.

9 Od klasyfikacji stref do POP Wyniki oceny oraz klasyfikację stref wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie przekazuje wojewodzie. Po uzyskaniu informacji o występowaniu na obszarze danego województwa klasy C, wojewoda po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, określa w drodze rozporządzenia program ochrony powietrza. Stosowne rozporządzenie powinno zostać wydane w ciągu 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny.

10 Zmiana kompetencji Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz ze zm.) od 1 stycznia 2008 r. POP określa, w drodze uchwały, sejmik województwa, jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenie w strefach występują na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwi marszałkowie województw współdziałają w sporządzaniu POP, marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o POP

11 POP w ustawie POŚ art. 91 dla stref, w których został przekroczony poziom więcej niż jednej substancji, sporządza się wspólny program ochrony powietrza, dotyczący wszystkich tych substancji; jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenie występują na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwi wojewodowie współdziałają w sporządzaniu programów; społeczeństwo ma możliwość udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza.

12 Zasady sporządzania POP Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U.2002 Nr 115 poz.1003 z dnia 24 lipca 2002r.). Naprawczy program ochrony powietrza musi składać się z następujących części: opisowej, wyszczególniającej obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji programu, uzasadnienia zakresu określonych i ocenionych zagadnień.

13 Część opisowa POP charakterystyka obszaru, dla którego sporządzany będzie program naprawczy z podaniem naruszeń standardów jakości powietrza, rodzajów i źródeł pochodzenia zanieczyszczeń powodujących przekroczenie obowiązujących norm, jak również zakresu działań mających na celu przywrócenie standardów jakości powietrza, harmonogram realizacji poszczególnych zadań oraz całego programu z podaniem kosztów i źródeł finansowania, informacja o sposobie dokumentowania realizacji i kontroli realizacji programu

14 Część wyszczególniająca obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji POP organy administracji właściwe do : - wydania aktów prawa miejscowego, - przekazywania przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu, - monitorowania realizacji programu. podmioty korzystające ze środowiska wyszczególnione w programie i ich obowiązki.

15 Część uzasadniająca zakres określonych i ocenionych zagadnień charakterystyka obszarów objętych programem (w tym ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego, dane demograficzne, klimatyczne, wyniki prognozowania poziomów stężeń zanieczyszczeń, dane topograficzne oraz dotyczące obiektów i obszarów chronionych ), charakterystyka techniczno-ekologiczną instalacji, urządzeń i charakterystykę rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska mających znaczący udział w poziomach substancji w powietrzu oraz ocenę możliwości ograniczenia ich oddziaływania, bilanse stężeń powodowanych emisją od źródeł mających istotny wpływ na poziomy zanieczyszczeń w strefie z uwzględnieniem napływu, analiza stanu zanieczyszczenia z określeniem czynników powodujących przekroczenia oraz procentowego udziału w występujących stężeniach sprawców przekroczeń, analiza dokumentacji wykorzystanej do opracowania programu, załączniki w formie map z podziałem administracyjnym obszaru objętego programem oraz naniesioną lokalizacją instalacji, których eksploatacja powoduje wprowadzanie do powietrza rozpatrywanych substancji i lokalizacją stacji pomiarowych.

16 Ozon a POP Zgodnie z zapisem 3 ust. 2 rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza, jeżeli na liście substancji objętych programem jest ozon, to można określić przede wszystkim kierunki i zakres działań niezbędnych do osiągnięcia standardów jakości powietrza, w tym prowadzących do ograniczenia emisji substancji przyczyniających się do powstania ozonu.

17 Materiały pomocne przy sporządzaniu POP (materiały informacyjne strony tematyczne ochrona powietrza programy ochrony powietrza): Zasady sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach, Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza, Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza.

18 BILANS LICZBA STREF: , , , stref - PM10-27 stref - ozon (w tym 23 na obszarze jednego woj.łódzkiego) - 2 strefy - dwutlenek azotu - po 1 strefie - tlenek węgla, benzen, dwutlenek siarki (zawsze razem z PM10)

19 Główne źródła emisji PM10 w 2004r. źródło: KCIE 6% 7% 3% 4% 5% 1% 11% 6% 11% 46% procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii sektor bytowo-komunalny spalanie paliw w przemyśle procesy produkcyjne wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych transport drogowy inne źródła mobilne odpady rolnictwo inne

20 Dotychczasowe doświadczenia Do chwili obecnej Minister Środowiska uzyskał informacje o wydaniu rozporządzeń w sprawie programów ochrony powietrza dla stref zaklasyfikowanych do klasy C w wyniku pierwszej oceny, tj. za rok Wśród przyczyn powodujących wydłużenie procesu wydania stosownego rozporządzenia wymieniane są: brak środków finansowych, długie procedury przetargowe, trudności związane z uzgodnieniem tekstu projektu rozporządzenia.

21 Działania podjęte przez Ministra Środowiska: Według Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania poręczeń, kredytów i dotacji, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. zatwierdzonych przez Radę NFOŚiGW z dnia r. dotacje mogą być udzielane na opracowanie naprawczych POP w wysokości do 50% całego przedsięwzięcia; Wojewodowie mogą się starać o dofinansowanie za pośrednictwem umowy trójstronnej: Wojewoda- Wykonawca-NFOŚiGW

22 Działania podjęte przez Ministra Środowiska: W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dodano art. 410c Środki Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez jednostki budżetowe ; Uwzględnienie przez marszałków problemu związanego z POP przy tworzeniu Regionalnych Programów Operacyjnych

23 Dotychczasowe doświadczenia - POP dla Śląska za 2002 r. POP ze względu na przekroczenia pyłu PM10, dla 3 stref: - Aglomeracja Górnośląska, - Aglomeracja Częstochowska, - miasto - Bielsko-Biała

24 Podstawa dla rozporządzenia w sprawie POP dla Śląska Opracowanie wykonane przez zespół autorski, w skład którego wchodzili przedstawiciele: - Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska (przedsiębiorstwo państwowe - jednostka specjalistyczna Wojewody Śląskiego) - Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN - Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla - Instytutu Ekologii terenów Uprzemysłowionych - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Urzędu Wojewódzkiego

25 Główne źródła emisji pyłu PM10 na Śląsku 28% 20% 2% 50% sektor bytowo-komunalny transport przemysł inne

26 Poziom stężeń emisji PM10 w zależności od sezonu

27 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego - przykładowe działania Ograniczenie emisji pyłu Pm10 z sektora bytowo-komunalnego: - podłączenie do sieci ciepłowniczych, - zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej i gazu dla celów grzewczych oraz podgrzewania wody na cele bytowo gospodarcze, - wprowadzanie do eksploatacji instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw, budowę lokalnych systemów pracujących w układach kogeneracji lub z wykorzystaniem energii odnawialnej, - wprowadzenie mechanizmów stymulujących stosowanie niskopopiołowych i niskoemisyjnych paliw w gospodarstwach domowych, gospodarce komunalnej i w małych instalacjach spalania, - termomodernizacja budynków, - rozwój budownictwa komunalnego, spełniającego standardy energooszczędności.

28 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego - przykładowe działania - podnoszenie efektywności odpylania w istniejących obiektach przemysłowych, ograniczenie emisji niezorganizowanej i wtórnej z sektora przemysłowego, - dostosowanie dużych źródeł energetycznego spalania do wymagań BAT, - ograniczenie i likwidacja emisji wtórnej ze zwałowisk odpadów w szczególności termicznie czynnych, - ograniczenie emisji pyłu PM10 związanej z procesami inwestycyjnymi w przemyśle, budownictwie i gospodarce komunalnej, - wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wypalaniu traw i ograniczaniu emisji wtórnej

29 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego - przykładowe działania Ograniczenie emisji z transportu i komunikacji: - kontynuacja inwestycji drogowych o znaczeniu regionalnym, - modernizacja i przebudowa dróg w mieście, - modernizacja układu drogowego i budowa obwodnic aglomeracji, - rozwój i modernizacja transportu szynowego, - zmiany organizacji ruchu lokalnego i regionalnego, - modernizacja taboru komunikacji zbiorowej, - utrzymanie czystości nawierzchni dróg, - przebudowa dróg o tymczasowej nawierzchni, - budowa parkingów poza centrami miast, rozwój transportu publicznego, - zwiększenie ilości stref o ograniczonym ruchu pojazdów.

30 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego - przykładowe działania rozwój narzędzi zintegrowanego zarządzania jakością powietrza w regionie oraz podjęcie prac badawczych w zakresie charakterystyki emisji pyłów oraz oceny narażenia mieszkańców na szkodliwe substancje zawarte w pyle, edukacja ekologiczna - kształtowanie właściwych zachowań społeczeństwa: oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, używanie węgla dobrej jakości, aspekty zdrowotne narażenia na oddziaływanie PM10,

31 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego - przykładowe działania Działania porządkujące: - wprowadzenie całkowitego zakazu spalania odpadów, biomasy, liści itp. na otwartej przestrzeni w obszarze aglomeracji, - zakaz stosowania materiałów pylących do utwardzania nawierzchni dróg i parkingów, - zwiększenie skuteczności przestrzegania przez właścicieli nieruchomości wymagań w zakresie utrzymania porządku na terenie posesji i właściwego zagospodarowania odpadów, - kontrola warunków przewozu materiałów pylących.

32 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Źródła finansowania przedsięwzięć: środki własne podmiotów, budżet państwa, NFOŚIGW, wojewódzkie, powiatowe i gminne fosigw Kontrola realizacji zadań i uzyskanego efektu ekologicznego Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Okresowa ocena efektów programu i wnioskowanie w sprawie niezbędnych korekt Programu Wojewódzka Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

33 Przekazywanie informacji Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445). zastąpiło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 204, poz. 1727).

34 Przekazywanie informacji nowe rozporządzenie z 5 kwietnia 2006r. Zmiany w zakresie sposobu przekazywania informacji o programach ochrony powietrza spowodowane były koniecznością przeniesienia do polskiego prawa wymagań Decyzji Komisji z dnia 20 lutego 2004 r. 2004/224/WE ustanawiającej zasady składania informacji na temat programów ochrony powietrza.

35 Przekazywanie informacji o POP nowe rozporządzenie z 5 kwietnia 2006r. Zakres i sposób przekazywania przez wioś Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o: - wynikach klasyfikacji stref, - wynikach pomiarów poziomów substancji w powietrzu, - stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów. Zakres i sposób przekazywania przez wojewodę Ministrowi Środowiska informacji o programach ochrony powietrza.

36 Przekazywanie informacji o POP nowe rozporządzenie z 5 kwietnia 2006r. 6 nowego rozporządzenia MŚ w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska: opracowanie tekstowe, na bazie którego sporządzono program ochrony powietrza, rozporządzenie wojewody w sprawie programu ochrony powietrza, zestawienie informacji dotyczących programów ochrony powietrza. Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia - Zakres i układ przekazywanych informacji o POP

37 NOWE WYMAGANIA Dyrektywa 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. - trwa proces transpozycji do polskiego prawa - dla arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu ustanawia poziomy docelowe - dla rtęci określa jedynie wymagania pomiarowe

38 NOWE WYMAGANIA - Dyrektywa 2004/107/WE Zanieczyszczenie Arsen Kadm Nikiel Benzo(a)piren Poziom docelowy * 6 ng/m3 5 ng/m3 20 ng/m3 1 ng/m3 * Dla całkowitej zawartości we frakcji pyłu PM10 uśrednionej dla roku

39 NOWE WYMAGANIA - - Dyrektywa 2004/107/WE Zgodnie z Dyrektywą 2004/107/WE państwa członkowskie mają podjąć wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w celu zapewnienia, aby, począwszy od 31 grudnia 2012 r., stężenia arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, używanego jako znacznik rakotwórczego ryzyka wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w otaczającym powietrzu nie przekraczały wartości docelowych.

40 Planowane zmiany w ustawie POŚ rozróżnienie poziomów substancji w powietrzu na: poziom dopuszczalny, poziom docelowy, poziom celu długoterminowego.

41 Planowane zmiany w ustawie POŚ poziomy substancji w powietrzu Poziom dopuszczalny poziom substancji, który powinien być osiągnięty w określonym terminie, i który po tym terminie nie powinien być przekraczany. Pojecie to będzie odpowiadało określeniu limit value czyli będzie twardym standardem jakości powietrza odnoszącym się do dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, pyłu, ołowiu, benzenu i tlenku węgla.

42 Planowane zmiany w ustawie POŚ poziomy substancji w powietrzu Poziom docelowy poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten określa się w celu zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość. Pojęcie to będzie odpowiadało określeniu target value i będzie się odnosiło do ozonu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. Poziom docelowy nie jest standardem jakości środowiska.

43 Planowane zmiany w ustawie POŚ poziomy substancji w powietrzu Poziom celu długoterminowego poziom substancji w powietrzu, poniżej którego, zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji kiedy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych.

44 Planowane zmiany w ustawie POŚ podział kraju na strefy Art. 87 delegacja dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia, w którym określony zostanie podział kraju na strefy. termin wykonania oceny rocznej Art. 89 ust. 1 zmiana terminu dokonania rocznej oceny jakości powietrza z 31 maja na 31 marca za rok poprzedni

45 Planowane zmiany w ustawie POŚ sprawozdanie z realizacji POP Art. 94 ust. 2a wojewoda, co trzy lata przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z realizacji POP Art. 94 ust. 2b jeżeli realizacja POP jest zaplanowana na okres krótszy niż 3 lata, sprawozdanie wojewoda przedkłada najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji tego programu Art. 10 projektu ustawy o zmianie POŚ Pierwsze sprawozdanie z realizacji POP, przyjętych w drodze rozporządzenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska nie później niż w ciągu 3 lat począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie POP.

46 Planowane zmiany w ustawie POŚ konsultacje z innymi państwami członkowskimi Art. 92a propozycja wynika z konieczności transpozycji art. 8 ust. 6 Dyrektywy Ramowej 96/62/WE Gdy poziom zawartości zanieczyszczeń przewyższa lub stwarza prawdopodobieństwo przekroczenia wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji lub, zależnie od okoliczności progu alarmowego, i jest to spowodowane znacznym zanieczyszczeniem pochodzącym z innego państwa członkowskiego, zainteresowane państwa przeprowadzają wzajemne konsultacje w celu znalezienia rozwiązania. Komisja może być obecna podczas takich konsultacji.

47 Projekt Dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w Europie Konsolidacja dyrektyw: 96/62/WE, 99/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE. Nowe, dodatkowe wymagania w zakresie pyłu PM2,5.

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

PRZECIEWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM POWIETRZA

PRZECIEWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM POWIETRZA PRZECIEWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM POWIETRZA AKTY PRAWNE DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE EMISJE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Warszawa, data 31.05.2016 UWARUNKOWANIA PRAWNE Głównym aktem prawnym regulującym kwestie jakości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza

Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza Roman Głaz - Departament Ochrony Powietrza Ministerstwo Środowiska, Kraków, dnia 10 marca 2014 r. Plan prezentacji: 1) Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 11271 UCHWAŁA Nr 162/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE

NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE Dr inż. Artur Wrzalik NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE Problematyka niskiej emisji w kontekście aspektów prawnych regulowana jest przez uwarunkowania Unii Europejskiej oraz krajowe. Istnieje wiele dokumentów,

Bardziej szczegółowo

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r.

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Uchwała Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. - Program ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik II. Zestawienie działań z POP

Załącznik II. Zestawienie działań z POP Załącznik II. Zestawienie działań z POP II.1. Zestawienie działań z Programu Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu (uchwała Nr 222/09

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne Unii Europejskiej:

Regulacje prawne Unii Europejskiej: Regulacje prawne Unii Europejskiej: 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 11273 UCHWAŁA Nr 164/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Grażyna

Bardziej szczegółowo

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje.

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Samorządowa jednostka organizacyjna Dr Maciej Zathey Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący Zespołu ds. jakości

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 lutego 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 lutego 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 lutego 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Uwzględniono. W uzasadnieniu do Programu dodano zapisy dotyczące energii wiatrowej.

Uwzględniono. W uzasadnieniu do Programu dodano zapisy dotyczące energii wiatrowej. Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI - PROGRAM PRIORYTETOWY Niska emisja emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Stan jakości powietrza

Stan jakości powietrza 2017-02-16 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE. DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI mgr inż. Antonina Kaniszewska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku tys. Mg/rok Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku Stan jakości powietrza w Płocku Powietrze w Płocku jest nadmiernie zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10

Bardziej szczegółowo

Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza

Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Uchwały antysmogowe wynikiem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Tomasz Pietrusiak Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Norma dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 296 z , str. 55)

(Dz.U. L 296 z , str. 55) 1996L0062 PL 11.06.2008 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 96/62/WE z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest?

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Zanieczyszczenie powietrza to termin ogólny, warto więc sprecyzować z jakimi

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość

Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość Podsumowanie stanowisk gmin w sprawie poprawy jakości powietrza w województwie śląskim w odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska Roman Głaz Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ministerstwo Środowiska Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna Dr MACIEJ ZATHEY Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim

Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Geneza powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza Marszałek Sejmik Województwa

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 (z perspektywą do 2030) OCHRONA POWIETRZA wydanie drugie poprawione WARSZAWA 2015 KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 (z perspektywą do 2030) MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, listopad 2015 ROZMIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Załącznik do uchwały nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Zielona Góra 2014 Id: B70DB4EF-6BC2-4D8C-9900-7870F720D023.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Zasadność podjęcia uchwały Na przestrzeni lat 2013-2015

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(Α)PIRENU W POWIETRZU

NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(Α)PIRENU W POWIETRZU Załącznik nr 3 do programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(α)pirenu w powietrzu NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

1 Podstawy prawne udzielenia dofinansowania Zasady i warunki dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu zadań w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW w dniu 22.07.2015r. programu priorytetowego NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA Likwidacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/451/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/451/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXII/451/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska Małgorzata Wejtko Dyrektor Departament Ochrony Powietrza Ministerstwo Środowiska Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Przyczyny przekroczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo