Spis treści. Rozdział II. Pomoc publiczna w strefach ekonomicznych Rozdział III. Kalkulacja wyniku podatkowego... 81

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Rozdział II. Pomoc publiczna w strefach ekonomicznych... 27. Rozdział III. Kalkulacja wyniku podatkowego... 81"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp Rozdział I. Pomoc publiczna fundament działania stref ekonomicznych Regulacje związane z pomocą publiczną Rodzaje pomocy publicznej Rodzaje przedsiębiorców Rozdział II. Pomoc publiczna w strefach ekonomicznych Cele działania stref ekonomicznych Grunty strefy ekonomicznej Zezwolenie strefowe Procedura uzyskania zezwolenia strefowego Sukcesja prawna przy zezwoleniach Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej Pomoc publiczna w SSE, czyli koszty kwalifikowane Leasing w SSE Cywilistyczne ujęcie leasingu Podatkowe ujęcie leasingu Definicja leasingu oraz essentialia negotii umowy Opodatkowanie stron leasingu Leasing w ustawie o rachunkowości Wybór definicji leasingu z perspektywy przepisów strefowych Nowe miejsca pracy Łączenie pomocy Wysokość pomocy publicznej matematyka na usługach podatników Maksymalna intensywność pomocy publicznej Moment poniesienia wydatku kwalifikowanego Dwa podejścia do interpretacji momentu poniesienia wydatku kwalifikowanego Wykładnia systemowa Wykładnia celowościowa Stanowisko WSA Dyskonto pomocy publicznej Proces dyskontowania w praktyce Określenie limitu pomocy publicznej zezwolenie czy rzeczywiste wydatki 77 Rozdział III. Kalkulacja wyniku podatkowego Kontrakty terminowe Kontrakty spekulacyjne Kontrakty zabezpieczające Odsetki Sprzedaż odpadów produkcyjnych, praw emisji gazów Transport Wydzielenie organizacyjne... 99

2 Wydzielenie w formie oddziału Wydzielenie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wydzielenie rachunkowe Przyporządkowanie przychodów i kosztów Odszkodowania Wadium Przewidywane zmiany w przepisach strefowych Rozliczanie straty z działalności strefowej Rozdział IV. Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych Wstęp Przepisy prawne w zakresie cen transferowych polskie i międzynarodowe regulacje prawne Podmioty powiązane Powiązania kapitałowe Powiązania bezpośrednie Powiązania pośrednie Powiązania niekapitałowe Metody określania cen Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzedaży Metoda koszt plus Metody zysku transakcyjnego Metoda marży transakcyjnej netto Metoda podziału zysków Podsumowanie Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów działających w strefach i dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi Deklaracja roczna CIT Informacje podatkowe Obowiązki wynikające z art. 82 ustawy Ordynacja podatkowa Rodzaje powiązań Powiązanie dwustronne Powiązanie trójstronne Powiązanie PE Jakie wartości podajemy w informacji podatkowej ORD-U? W jakiej walucie podaje się obroty? Jaki jest termin na sporządzenie i wysłanie ORD-U? Do kogo wysyła się ORD-U Jakie sankcje mogą być nałożone na podmiot, który nie sporządza ani nie przesyła deklaracji ORD-U? Jak można uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej? Obowiązki wynikające z art. 82a ustawy Ordynacja podatkowa Wymogi dokumentacyjne Elementy dokumentacji

3 10. Case study Transakcja materialna Analiza funkcjonalna Funkcje pełnione przez strony transakcji Sprzedaż i marketing Zarządzanie klientami Obsługa klienta w tym wsparcie techniczne Budżetowanie Finanse i księgowość Human Resources Obsługa prawna Zaangażowane aktywa Powierzchnia biurowa i sprzęt biurowy Wiedza i doświadczenie w zakresie procesów sprzedażowych narzędzi i maszyn stanowiących profil działalności Spółki Znaki towarowe Know-how Lista klientów Wiedza i doświadczenie z zakresu sprzedaży; wykwalifikowany personel zajmujący się marketingiem i sprzedażą Alokacja ryzyka Ryzyko złych długów Ryzyko kursowe Ryzyko rynkowe Ryzyko związane z naprawami gwarancyjnymi Struktura kosztów związanych z transakcją Analiza finansowa Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji Metoda stosowana w dokumentowanej transakcji Sposób kalkulacji ceny Analiza zyskowności Forma i termin zapłaty Strategia gospodarcza Określenie wyniku na transakcji Transakcja niematerialna Charakterystyka transakcji Analiza funkcjonalna Funkcje pełnione przez Spółki Zgłaszanie zapotrzebowania na raporty, analizy, ekspertyzy lub szeroko pojętą pomoc w zakresie zarządzania spółką Wykonanie zaleceń i celów wyznaczonych przez Dyrektora ds. Europy Wschodniej Rozliczanie zlecenia Opracowywanie strategii, kreowanie i wyznaczanie celów strategicznych, kontrola osiągania wyznaczonych celów Koordynacja współpracy pomiędzy spółkami w regionie

4 Analiza rynków Europy Środkowej i Wschodniej Zaangażowane aktywa Aktywa materialne Aktywa niematerialne Alokacja ryzyka Ryzyko kursowe Ryzyko biznesowe związane z wdrożeniem nieprawidłowych rozwiązań Ryzyko rynkowe związane z brakiem zapłaty Ryzyko kar umownych Struktura kosztów związanych z transakcją Oczekiwane korzyści osiągane w wyniku transakcji Analiza finansowa Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji Metoda stosowana w dokumentowanej transakcji Sposób kalkulacji ceny Forma i termin zapłaty Wynik na transakcji Transakcja finansowa Charakterystyka transakcji Analiza funkcjonalna Zawarcie umowy Dokonywanie przelewów środków pieniężnych stanowiących przedmiot depozytu Kalkulacja wartości odsetek od depozytu Dokonywanie przelewów odsetek oraz depozytów Monitorowanie płatności odsetek oraz depozytów Księgowanie wypłat odsetek i depozytów Zaangażowane aktywa Powierzchnia biurowa i sprzęt biurowy Doświadczenie z zakresu obsługi transakcji finansowych Rachunki bankowe Czas pracy Alokacja ryzyka Ryzyko związane z opóźnieniem zapłaty odsetek Ryzyko kursowe Struktura kosztów związanych z transakcją Oczekiwane korzyści osiągane w wyniku transakcji Analiza finansowa Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji Metoda stosowana w dokumentowanej transakcji Sposób kalkulacji ceny Ranking oprocentowania lokat w PLN Analiza zyskowności Forma i termin zapłaty

5 Wynik na transakcji Analiza porównawcza Wprowadzenie Istota benchmarkingu Metodologia analizy porównawczej Kryteria porównywalności Wskaźnik rentowności Dane wieloletnie Rodzaje benchmarkingu Definicja porównywalności Proces poszukiwań porównywalnych spółek Różne lata wykorzystane w analizie Wskaźnik poziomu zysku Zakres międzykwartylowy Transakcje specyficzne dokonywane przez podmioty działające w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Cash pooling Poręczenia kredytowe (gwarancje bankowe) Wybrane akty prawne USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1268) Bibliografia

6

7 Wstęp Geneza specjalnych stref ekonomicznych sięga początku XVIII wieku kiedy powstała pierwsza na świecie tzw. strefa wolnego handlu. Był nią port w Gibraltarze gdzie rozpoczęto handel na zasadach preferencyjnych już w 1705 roku. Kolejnymi obszarami wolnego handlu był: Triest (Włochy), Aden (dawna kolonia brytyjska w Jemenie), Singapur czy Hong Kong. Preferencje działalności w obszarach wolnego handlu polegały przede wszystkim na możliwości składowania towarów bez wnoszenia opłat celnych. Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w rozumieniu dzisiejszych przywilejów ekonomicznych została utworzona w Shannon w Irlandii w 1947 r. Pierwszy podmiot rozpoczął w niej działalność po 11 latach od jej utworzenia. Do dzisiaj prowadzona jest w niej działalność handlowo-przemysłowa na zasadach wolnocłowych. W Polsce pierwszą strefą, w której od roku 1995 rozpoczęły działalność podmioty gospodarcze była strefa mielecka. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce funkcjonują w oparciu o ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994 roku. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych (dalej jako SSE ) uzyskują wymierne korzyści ekonomiczne. Wraz z uzyskaniem zezwolenia uzyskują korzyść w postaci pomocy publicznej uzależnionej od regionu kraju (od 30% do 50%) plus do maksymalnie 20% dla tzw. małych przedsiębiorstw. Korzyść ekonomiczna to tzw. wakacje podatkowe, czyli ulga w podatku dochodowym. Jest ona ograniczona wartością poniesionych wydatków kwalifikowanych i tzw. intensywnością pomocy (od 30% do 75% 1 ). Oznacza to, że po przekroczeniu wyznaczonego limitu (wykorzystaniu dostępnej ulgi podatkowej) inwestor strefowy nie będzie mógł korzystać z ulgi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo ewidentnej korzyści jaką jest ulga w zobowiązaniu tytułem podatku od uzyskanego dochodu, działalność prowadzona w SSE nastręcza inwestorom wiele trudności w zakresie uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodów i tym samym na tzw. dyskontowaniu pomocy publicznej. W publikacji, którą oddajemy Państwu do rąk staraliśmy się przedstawić najczęstsze sytuacje z jakimi inwestorzy borykają się w codziennej pracy w zakresie rozliczeń podatkowych. W rozdziale I poruszone zostały zagadnienia związane z ogólnymi regulacjami z zakresu pomocy publicznej. Zezwolenia strefowe, procedura uzyskania zezwolenia oraz sukcesji zezwoleń strefowych jak również kwestie związane z definicją kosztów kwalifikowanych są przedmiotem rozdziału II. 1 Dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2010 roku.

8 12 W kolejnym rozdziale omówiona została kalkulacja wyniku podatkowego, uwzględniając w szczególności kwestie w oparciu o transakcje finansowe (kontrakty terminowe, ubezpieczenia), transakcje wspomagające (transport, montaż), rozliczenie straty na działalności strefowej oraz tzw. wydzielenie działalności na działalność strefową i pozastrefową. W wyniku prowadzenia działalności poza strefą dochodzi zatem do konieczności dokumentowania takich transakcji na zasadach jakie obowiązują zgodnie z odrębnymi przepisami tzw. podmioty powiązane. Tematyka tzw. cen transferowych czyli zasad rozliczeń w transakcjach dokonywanych przez podmioty powiązane są przedmiotem rozdziału IV. Omówione zostały w tym rozdziale również obowiązki sprawozdawcze oraz dokumentacyjne ciążące na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na terenie SSE oraz działalność pozastrefową. Różnorodność występujących zdarzeń gospodarczych wśród podmiotów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych wymaga od tych podmiotów stosowania się do szerokiego wachlarza aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego. Nieocenionym narzędziem w działalności tzw. strefowców jest możliwość występowania do Ministra Finansów o wydanie interpretacji podatkowych. Z uwagi bowiem na nieprecyzyjność interpretacyjną obowiązującej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych i przepisów podatkowych, wydaje się za celowe występowanie o interpretacje. Zachęcamy przedsiębiorców prowadzących działalność w SSE do wymiany poglądów w zakresie rozliczeń podatkowych. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w wymianie doświadczeń dotyczących z jednej strony unormowań wynikających z rozporządzeń strefowych z drugiej strony z aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Warszawa, grudzień 2011 r. Autorzy

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 767 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 767 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 767 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych www.pwc.com Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych r. Rafał Pulsakowski Agenda Podatki w strefie praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo