REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizatorzy a) Carrefour Spółka Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych, NIP , REGON ; b) Bank Bank Millennium S.A. z siedzibą Warszawie ; wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS :, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: ,00.zł, w całości wpłacony, NIP: , REGON: ; 2. e-kupon kupon rabatowy Carrefour z unikalnym kodem kreskowym o wartości 1,50 zł wydawany Uczestnikowi Promocji, wzór e-kuponu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Karta karta kredytowa Millennium Impresja, funkcjonująca w oparciu o podpisaną przez Posiadacza Umowę o kartę, stanowiąca własność Banku. Wzór wizualizacji Karty stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu 4. Limit dostępny Limit kredytowy, pomniejszany o kwoty dokonanych autoryzacji oraz rozliczonych przez Bank transakcji, a powiększany o dokonywane spłaty w części zaliczonej na spłatę kapitału. 5. Limit kredytowy określona przez Bank dopuszczalna kwota, na jaką Posiadacz/Użytkownik kary może się zadłużyć. Limit ustalany jest indywidualnie dla każdego Posiadacza rachunku kredytowego. 6. Placówka supermarket Carrefour Market lub hipermarket Carrefour, zgodnie z listą zawartą w Załącznikach nr 2 do niniejszego Regulaminu. 7. POK Punkt Obsługi Klienta w Placówce. 8. Posiadacz Karty osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która podpisała z Bankiem Umowę o Kartę, dokonująca w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji przy użyciu Karty. 9. Produkty Marki Własnej Carrefour produkty dostępne w Placówkach, które są wytwarzane i pakowane na zlecenie Carrefour w zakładach produkcyjnych dostawców zewnętrznych i są oznaczone jednym z logotypów stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu z wyjątkiem paliwa, papierosów, doładowań telefonicznych pre-paid Carrefour Mova oraz alkoholu i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego. Promocją nie są objęte produkty przygotowywane i pakowane oraz sprzedawane na wagę w Placówkach np. owoce, warzywa, ryby, sery, wędliny, mięso, ciasta, pieczywo. 10. Produkty produkty dostępne w Placówkach z wyjątkiem paliwa oraz alkoholu i papierosów oraz doładowań telefonicznych pre-paid. 11. Promocja promocja Premia do 5% za zakup produktów marki własnej Carrefour kartą kredytową Millennium Impresja, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie. 12. Regulamin niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Promocji. 1/12

2 13. Transakcja płatność za towary i usługi dokonana przy pomocy Karty lub każda inna czynność wykonana samodzielnie przez Posiadacza/Użytkownika karty w ramach udostępnianych mu usług. 14. Uczestnik Posiadacz lub Użytkownik Karty, który wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa. 15. Umowa o Kartę zawarta pomiędzy Posiadaczem a Bankiem Umowa o wydanie i korzystanie z karty kredytowej (na podstawie, której Bank wydaje Kartę umożliwiającą korzystanie z Limitu kredytowego oraz rozlicza transakcje dokonane przy ich użyciu. 16. Użytkownik Karty osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w swoim imieniu i na rzecz Posiadacza operacji przy użyciu Karty dodatkowej. 17. VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart ze znakiem VISA. 18. MasterCard - międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart ze znakiem MasterCard. II. Zasady ogólne 1. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje ustalone przez Carrefour zasady realizacji Promocji. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji. 2. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby będące Posiadaczami bądź Użytkownikami aktywnej Karty, które w chwili zakupu Produktów Marki Własnej Carrefour posiadają Limit dostępny na Karcie umożliwiający dokonanie Transakcji w Placówce. 3. Promocja ma na celu nagradzanie ekuponami Uczestników, którzy dokonują zakupów Produktów Marki Własnej Carrefour w Placówkach i zapłacą za wszystkie widniejące na paragonie fiskalnym Produkty, w tym Produkty Marki Własnej Carrefour w całości Kartą. Niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami zawiera warunki uczestnictwa w Promocji. 4. W przypadku, w którym Uczestnik zapłaci za Produkty Marki Własnej Carrefour Kartą i jednocześnie innym środkiem płatniczym Promocja nie obowiązuje. 5. Promocja prowadzona jest tylko w Placówkach. 6. Promocja obowiązuje od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku we wszystkie dni za wyjątkiem piątków i niedziel. III. Warunki otrzymania ekuponu 1. Warunkiem otrzymania e-kuponu/ów przez Uczestnika jest: a) dokonanie w Placówce jednorazowo zakupu Produktu/ów Marki Własnej Carrefour o łącznej wartości równej lub przewyższającej 30 złotych brutto po uwzględnieniu rabatu wynikającego z programu Rodziynka pracowników oraz innych rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie w dniu, w którym obowiązuje Promocja; b) dokonanie płatności za wszystkie widniejące na paragonie fiskalnym Produkty, w tym Produkty Marki Własnej Carrefour środkiem płatniczym w postaci Karty; 2. Ilość otrzymanych e-kuponów uzależniona jest od sumy wartości zakupionych, za pomocą Karty, Produktów Marki Własnej Carrefour po uwzględnieniu rabatu wynikającego z programu Rodziynka pracowników oraz innych rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie i przyznawana jest według następującego schematu: w przypadku kwoty od 30,00 złotych brutto do 59,99 złotych brutto 1 e-kupon o wartości 1,50 złotych brutto; w przypadku kwoty od 60,00 złotych brutto do 89,99 złotych brutto 2 e-kupony o wartości 1,50 złotych brutto każdy; 2/12

3 w przypadku kwoty od 90,00 złotych brutto do 119,99 złotych brutto 3 e-kupony o wartości 1,50 złotych brutto każdy; w przypadku kwoty od 120,00 złotych brutto do 149,99 złotych brutto 4 e-kupony o wartości 1,50 złotych brutto każdy; w przypadku kwoty od 150,00 złotych brutto do 179,99 złotych brutto 5 e-kuponów o wartości 1,50 złotych brutto każdy. 3. Każde kolejne przekroczenie wielokrotności 30 złotych brutto powoduje otrzymanie odpowiedniej ilości e-kuponów o wartości 1,50 złotych brutto każdy, według powyższego schematu z zastrzeżeniem, że maksymalna łączna wartość e-kuponów otrzymanych do jednego paragonu wynosi 48,00 złotych nawet w przypadku, gdy kwota na jednym paragonie fiskalnym przekracza 989,99 złotych brutto. 4. Uczestnik otrzymuje e-kupon/y w dniu zakupu Produktów Marki Własnej Carrefour od kasjera razem z paragonem fiskalnym bezpośrednio po dokonaniu płatności Kartą za Produkty Marki Własnej Carrefour. Po wydaniu przez kasjera Uczestnikowi e-kuponu lub e-kuponów kasjer dokona adnotacji na odwrocie paragonu fiskalnego o treści: Wydano X e-kuponów, gdzie X stanowić będzie ilość wydanych Uczestnikowi e-kuponów. Paragon fiskalny na podstawie którego Uczestnik otrzymał przysługującą mu zgodnie z pkt. III ust.2 i 3 ilość e-kuponów nie będzie mógł stanowić podstawy do kolejnego przyznania e-kuponu. IV. e-kupon i jego realizacja. 1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. III ust.1 Uczestnik wraz z paragonem kasowym otrzymuje od kasjera e-kupon lub e-kupony w ilości określonej w pkt. III. ust.2 i e-kupon jest kuponem na okaziciela, uprawniającym okaziciela e-kuponu do jednorazowego uzyskania rabatu w wysokości 1,50 zł brutto na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w Placówkach z zastrzeżeniem postanowień ust e-kuponu nie można wykorzystać przy realizacji płatności Moje Rachunki. e-kupon nie może zostać zrealizowany w innych niż wymienione w Załączniku nr 2 sklepach prowadzonych przez Carrefour. 4. e-kupon nie może zostać zrealizowany w kasie samoobsługowej 5. Możliwość realizacji jednego e-kuponu w terminie jego ważności uwarunkowana jest dokonaniem zakupu Produktów w jednej z Placówek o minimalnej wartości 2 zł brutto (wartość Produktów przed zrealizowaniem e-kuponu przez Uczestnika) oraz przekazaniem e-kuponu kasjerowi. 6. Istnieje możliwość zrealizowania kilku e-kuponów jednocześnie pod warunkiem dokonania zakupu Produktów w danej Placówce o minimalnej wartości, określonej zgodnie z poniższym wzorem: ilość realizowanych e-kuponów razy 2 zł Przykład: Aby zrealizować w Placówce 5 e-kuponów należy dokonać zakupu Produktów o wartości co najmniej 10 zł (5 razy 2 zł). Wówczas udzielony zostanie rabat w łącznej wysokości 7,50 zł (5 razy 1,50 zł). Pozostała kwota po udzielonym rabacie, czyli 2,50 zł, będzie kwotą do zapłaty przez Uczestnika. 7. e-kupon podlega realizacji wyłącznie w terminie na tym e-kuponie określonym. 8. e-kupony nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. 9. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-kuponu, po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-kuponu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 10. e-kupon nie podlega wymianie ani zwrotowi. V. Informacje o Promocji Informacje dotyczące Promocji można otrzymać w POK-u w Placówce. Regulamin jest dostępny w POK-u w Placówce, na stronie internetowej Carrefour, na stronie internetowej Banku Millennium. 3/12

4 VI. Postępowanie reklamacyjne 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Promocji w ciągu 7 dni od daty zakupu Produktów Marki Własnej Carrefour lub Produktów, 2. Reklamacje należy składać w jeden z następujących sposobów: a) w przypadku gdy reklamacja dotyczy działania Karty - osobiście w oddziale Banku lub za pośrednictwem Infolinii TeleMillennium na numer (opłata zgodnie z cennikiem operatora). b) w przypadku gdy reklamacja dotyczy e-kuponów osobiście w Placówce w Punkcie Obsługi Klienta lub w oddziale Banku 3. Reklamacja musi zawierać kopię paragonu fiskalnego oraz potwierdzenia płatności Kartą, jak również dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Carrefour za pośrednictwem Banku wynosi nie więcej niż 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez Bank. 5. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres lub reklamacje niezawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. VII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Umowa o kartę oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Carrefour zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w Placówkach oraz na stronie internetowej Carrefour. Ogłoszenie może również nastąpić poprzez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. 3. Zmiana zasad przyznawania e-kuponów może mieć miejsce jedynie poprzez zmianę niniejszego Regulaminu. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach oraz na stronie internetowej Carrefour. 5. Zmiana regulaminu Promocji a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. 6. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. Załączniki: Załącznik nr 1 wzór e-kuponu Załącznik nr 2 lista Placówek objętych Promocją Załącznik nr 3 wzór Karty Millennium Impresja Załącznik nr 4 lista logotypów widniejących na Produktach Marki Własnej Carrefour objętych Promocją 4/12

5 Załącznik nr 1 Wzór e-kuponu Załącznik nr 2 Lista Placówek objętych Promocją Lista hipermarketów Carrefour LP Nazwa Ulica Kod pocztowy 1 Carrefour Łódź Kolumny Kolumny Carrefour Kraków Zakopianka Zakopiańska Carrefour Warszawa Targówek Głębocka Carrefour Warszawa Reduta Al. Jerozolimskie Carrefour Wrocław Borek Gen. Hallera Carrefour Katowice Dąbrówka Al. Roździeńskiego Carrefour Wrocław Futura Graniczna 2A Carrefour Warszawa Bemowo Al. Powstańców Śląskich Carrefour Bytom Dolnośląska Carrefour Szczecin Turzyn Bohaterów Warszawy Carrefour Gdańsk Morena Schuberta 102 A Carrefour Warszawa Wileńska Targowa Carrefour Kraków Czyżyny M. Medweckiego Carrefour Toruń Bielawy Olsztyńska Carrefour Bydgoszcz Pomorska Fordońska Carrefour Sosnowiec Staszica 8B Carrefour Warszawa Arkadia Al. Jana Pawła II Carrefour Zielona Góra Dąbrówki Carrefour Legnica Piłsudskiego Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok Carrefour Elbląg Dąbka Carrefour Jelenia Góra Jana Pawła II Carrefour Kraków Witosa Witosa Carrefour Łódź Szparagowa Szparagowa Carrefour Łódź Widzew Przybyszewskiego 176/ /12

6 26 Carrefour Piotrków Trybunalski Sikorskiego 13/ Carrefour Poznań Franowo Szwedzka Carrefour Poznań Pestka Solidarności Carrefour Radom Żółkiewskiego Carrefour Szczecin Gumieńce Mieszka I Carrefour Tarnów Błonie Carrefour Kalisz Poznańska Carrefour Chorzów Parkowa Carrefour Zamość Lwowska Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki Carrefour Gliwice Arena Nowaka-Jeziorańskiego Carrefour Olsztyn Grunwald Krasickiego 1 b Carrefour Rybnik Gliwicka Carrefour Grudziądz Konarskiego Carrefour Bydgoszcz Glinki Jana Pawła II Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D Carrefour Puławy Goscinczyk Carrefour Radomsko Piastowska Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego Carrefour Pabianice Popławska 4/ Carrefour Łódź Retkinia Bandurskiego Carrefour Gliwice Forum Lipowa Carrefour Dębica Ks. Nosala Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska 61, Stojadła Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a Carrefour Chojnice Bayeux Carrefour Gniezno Pałucka Carrefour Konin Paderewskiego Carrefour Bełchatów Kolejowa Carrefour Kędzierzyn-Koźle Kozielska Carrefour Olkusz Rabsztyńska Carrefour Tczew BRACI GRIMM Carrefour Kwidzyn 3 MAJA Carrefour Kutno Oporowska 6A Carrefour Sochaczew Warszawska Carrefour Boleslawiec 10-go Marca Carrefour Bydgoszcz Fordon Skarżyńskiego Carrefour Poznań Panorama Górecka Carrefour Warszawa Mokotów Wołoska Carrefour Kraków NoweMiasto Pawia Carrefour Gdańsk Bałtycka Grunwaldzka Carrefour Białystok Zielone Wzgórza Wrocławska Carrefour Lublin Witosa Carrefour Szczecin Gryf (Struga) Wiosenna Carrefour Kraków Plaza Al. Pokoju Carrefour Białystok Podlaska Wysockiego Carrefour Bielsko-Biała Mostowa Carrefour Biała Podlaska Terebelska 75 A /12

7 76 Carrefour Wodzisław Matuszczyka Carrefour Mława Targowa Carrefour Chełm Lwowska Carrefour Kłodzko Noworudzka Carrefour Jastrzębie Zdrój Podhalańska Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich Carrefour Nowy Sącz Węgierska Carrefour Opole Dębowa Carrefour Gdańsk Factory Przywidzka Lista supermarketów Carrefour Market 1. Bełchatów Okrzei 35/ Będzin Zwycięstwa Bielsko-Biała Babiogórska Bogatynia Kossaka 25D Brzesko Królowej Jadwigi Bydgoszcz Wyzwolenia Bytom Reptowska Ciechanów Sciegiennego 10/ Ciechanów Armii Krajowej Czechowice Plac Targowy Dąbrowa Górnicza Majakowskiego Działdowo Hallera Gdańsk Kołobrzeska Gdańsk Rakoczego Gdańsk Rogalińska Gdańsk Cygańska Góra 3F Gdynia Chylońska Gdynia Wielkokacka Gniezno Sobieskiego Gostyń Energetyka 1 D Grodzisk Mazowiecki Królewska Hrubieszów Kolejowa Janów Lubelski Wiejska Jasło Kazimierza Wielkiego Jasło Baczyńskiego Jaworzno Grunwaldzka Jędrzejów 11-go Listopada Katowice Przemysłowa Katowice Św. Wojciecha Katowice Józefowska Katowice Piotra Skargi Kęty Jana III Sobieskiego Knurów 1-go Maja Koło Sienkiewicza 30c Konstancin-Jeziorna Wojska Polskiego Koszalin Krakusa i Wandy Kościerzyna Miodowa Kowary ul. Staszica /12

8 39. Koziegłowy k/poznania Poznańska Kozienice Warszawska Kraków Marii Ćwiklińskiej Kraków Łokietka Kraków Juliusza Lea Kraków Bobrzyńskiego Krasnystaw Zakręcie 2F Kraśnik Słowackiego Kraśnik Urzędowska 44A Krosno Czajkowskiego Krosno Krakowska Krosno Lewakowskiego Kwidzyn Słowackiego Legionowo Piłsudskiego 43a Legionowo Piłsudskiego Leszno Jana Pawła II Lędziny Lędzinska Lublin Jana Pawła II Lublin Andersa Lublin Wolska Lubliniec Karola Miarki Łask Jana Pawła II Łomianki Baczyńskiego Łódź Gorkiego 17 A Łódź Zarzewska Łódź Codzienna Łódź Franciszkańska 142/ Łódź Grabieniec Łódź Rydla Łódź Rydza Śmigłego 32A Łódź Legionów Mikołów Pszczyńska Mława Sienkiewicza Myszków Pułaskiego Myślenice Słowackiego Nowa Sól Staszica Nowy Dwór Mazowiecki Spacerowa Nowy Sącz Sucharskiego Nowy Sącz Armii Krajowej Nowy Targ Sobieskiego 4A Oleśnica Rzemieślnicza 8A Oława 3 Maja 2c Opoczno Słowackiego Opole Niemodlińska Ostrołęka Gen. Hallera Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka Ostróda Jana Pawła II 9/ Ostrów Mazowiecka Mieczkowskiego Ostrów Wielkopolski Piłsudskiego Otwock Matejki /12

9 89. Pawłowice Ludowego Wojska Polskiego Piechowice Żymierskiego Piekary Śląskie Śląska 1 A Pisz Warszawska Płock Przemysłowa Płońsk Młodzieżowa (Północna) 1A Polkowice Hubala Poznań Nowogrodzka 13/ Poznań Osiedle Kosmonautów Pruszków Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej Pruszków Powstanców Przemyśl 29 Listopada Pszczyna Bielska Pyskowice Armii Krajowej 25/ Rabka ul. Zakopianska 6A Radom Gagarina Rawa Mazowiecka Tomaszowska 8a Rawa Mazowiecka Kazimierza Wielkiego Ruda Śląska 1-go Maja Rybnik Broniewskiego Rzeszów Rejtana Rzeszów Obrońców Poczty Gdańskiej Sandomierz Błonie Sanok Traugutta 78/ Siedlce Monte Cassino Siemianowice Śląskie Mysłowicka Siemianowice Śląskie Jagiełły Sieradz Jana Pawła II 63a Sieradz Wojska Polskiego Skarżysko Kamienna Al. Marszałka Piłsudskiego Skierniewice ul. Szarych Szeregów Sopot Kościuszki Sosnowiec Główna Stalowa Wola Al. Jana Pawła II Starachowice Krzosa Starachowice Prądzyńskiego Strzelin Piłsudskiego Swarzędz Graniczna Szczytno Wielbarska Świdnica Plac Kombatantów Świdnik Lotników Polskich Tarnobrzeg Kazimierza Wielkiego Tarnów Romanowicza Tarnów Monte Cassino 3a Tarnów Szkotnik 1A Tomaszów Maz. Jana Pawła II Toruń Grudziądzka Toruń Ślaskiego Ustroń Brody Wadowice J. Putka /12

10 139. Warszawa Światowida Warszawa Belgradzka Warszawa Abrahama Warszawa Klaudyny Warszawa Wojciechowskiego Warszawa Rembielińska Warszawa Sierpińskiego Warszawa Modzelewskiego 42/ Warszawa Góralska Warszawa Conrada Warszawa Marszałkowska 104/ Warszawa Solec 32/ Warszawa Al. Solidarności 86/ Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa ul. Przymierza Warszawa Karolkowa 17/ Warszawa Al. Jerozolimskie 56C Warszawa ul. Rondo ONZ Warszawa ul. Kochanowskiego 45/ Warszawa ul. Czerska Warszawa Puławska Warszawa ul. Bohaterów Warszawy Warszawa Złota Warszawa Sadyba Powsińska Węgrów Mickiewicza Wieluń 18 Stycznia Włocławek Pogodna Wrocław Bardzka Wrocław Krakowska Wrocław Pl. Grunwaldzki Wrocław Borowska Wrocław Plac Dominikański Zabrze Gen. De Gaulle'a Zabrze Janika Zabrze Pośpiecha Zabrze Jordana Zabrze Chopina Zakopane Orkana Zduńska Wola Żeromskiego 20/ Żyrardów 1 Maja Żyrardów De Girarda 10A Żywiec Żeromskiego /12

11 Załącznik nr 3 Wzór Karty Millennium Impresja Załącznik nr 4 Lista logotypów widniejących na Produktach Marki Własnej Carrefour objętych Promocją /12

12 /12

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA URODZINOWA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY BSPC -30% NA 1 PARĘ SPODNI JEANSOWYCH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizator promocji. 1.1. Organizatorem akcji Promocja urodzinowa -30% na 1 parę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul.

ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul. ADRESY SKLEPÓW HONORUJĄCYCH KUPONY WYSOKICH OBCASÓW 13-14 CZERWCA 2015 3i, Arkadia, Warszawa Al. Jana Pawła II 82 3i, Galeria Mokotów, Warszawa, ul. Wołoska 12 5.10.15., C.H. Krokus, Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

ADRESY SKLEPÓW: Bełchatów Biała Podlaska Białystok Bielsko-Biała Busko Zdrój Bydgoszcz Bytów Chełm Ciechanów Elbląg Garwolin

ADRESY SKLEPÓW: Bełchatów Biała Podlaska Białystok Bielsko-Biała Busko Zdrój Bydgoszcz Bytów Chełm Ciechanów Elbląg Garwolin ADRESY SKLEPÓW: 4F: Bełchatów Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6, Biała Podlaska CH Rywal, ul. Brzeska 27, Białystok Galeria Biała, ul. Czesława Miłosza 2, Bielsko-Biała Gemini Park, ul. Leszczyńska 20, CH

Bardziej szczegółowo

Mar ka. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Kod pocztowy. Arkusz1

Mar ka. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Kod pocztowy. Arkusz1 Mar ka Kod pocztowy 5ASEC Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Bielsko Biała CH Auchan ul. Bohaterów Monte Cassino 421 43-300 Bielsko Biała CH Gemini Park ul. Leszczyńska 20 00-339 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

1 ŁÓDŹ CH Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022

1 ŁÓDŹ CH Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022 numer miasto drogerii nazwa kod adres 1 ŁÓDŹ Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022 Krucza 51 6 BYTOM 41-902

Bardziej szczegółowo

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA ALEJA JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175 APART CH PASAŻ RONDO UL.L.ZAMENHOFA 133 POZNAŃ 61-813 CH M1 UL.SZWAJCARSKA 14 POZNAŃ 61-285 CH M1 UL.STRZEL. BYTOMSKICH 96 BYTOM

Bardziej szczegółowo

ADRESY SKLEPÓW OBJĘTYCH AKCJĄ - Z MIESIĘCZNIKIEM "DZIECKO" TANIEJ!

ADRESY SKLEPÓW OBJĘTYCH AKCJĄ - Z MIESIĘCZNIKIEM DZIECKO TANIEJ! ADRESY SKLEPÓW OBJĘTYCH AKCJĄ - Z MIESIĘCZNIKIEM "DZIECKO" TANIEJ!..,WWW.EDZIECKO.PL ( 00:00:00) www.edziecko.pl/edziecko/1,79313,9569905,adresy_sklepow_objetych_akcja Z_miesiecznikiem Dziecko_.html Poniżej

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa 9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa Ania Kruk Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 Częstochowa CH Silesia City Center ul. Chorzowska 107 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul.

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul. Odzież i obuwie: 5aSec Białystok, (CH Auchan), ul. Produkcyjna 84 Bielsko-Biała, (CH Auchan), ul. Bohaterów Monte Casino 421 Bielsko-Biała, (CH Sfera), ul. Mostowa 5 Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31

Bardziej szczegółowo