25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie do wszystkich osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji, nabyciem nowych wiadomości, a także zaktualizowaniem wiedzy. Organizujemy szkolenia komercyjne - z naboru, oraz zamknięte - na zlecenie. Gwarantujemy najwyższą jakość usług. Zapraszamy.

2 Oferta LP TEMATYKA STRONA NR Organizacja szkoleń 2 Charakterystyka szkoleń 3 I PRAWO 1 Skuteczne przygotowywanie ofert - prawo zamówień publicznych 3 2 Prawo autorskie w praktyce-ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 3 Zawieranie umów w obrocie gospodarczym 4 4 Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne II NEGOCJACJE I MEDIACJE 5 Negocjacje w biznesie 5 6 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu elementy pracy z trudnym klientem 7 Mediacja pozasądowy sposób rozwiązywania sporu 6 III UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 8 Kultura żywego słowa 7 9 Savoir-vivre w biznesie 10 Trening twórczego myślenia 11 Trening antystresowy i zarządzanie stresem 12 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 13 Profesjonalny Office Manager 14 Zarządzanie czasem dla managerów 15 Radzenie sobie ze stresem i efektywne zarządzanie czasem 15 Efektywne budowanie i współpraca w zespole 16 Komunikacja interpersonalna IV MARKETING 17 Trade Marketing 18 Budowanie wizerunku marki na nowoczesnych rynkach 19 Budowanie relacji z klientem 20 Skuteczne pozyskiwanie klientów, warsztaty sprzedażowe 21 Najnowsze rozwiązania w marketingu oraz reklama w Internecie V ZARZĄDZANIE 22 Zarządzanie projektami Zarządzanie strategiczne 24 Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI VI I MŁODZIEŻY Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku 26 dzieci i młodzieży 15 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci 27 i młodzieży Strona 1

3 Organizacja szkoleń Uczestnikom zapewniamy: o materiały dydaktyczne i szkoleniowe; o wysoki poziom merytoryczny szkoleń-wykwalifikowanych trenerów, specjalistów w swojej dziedzinie; o zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia zgodny z rozporządzeniem wydanym na podstawie 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216); o przerwy kawowe; o małe grupy szkoleniowe; o możliwość zapłaty za szkolenie w ratach; o miejsce organizacji szkoleń stacjonarnych: sala szkoleniowa Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Unicka 4 Lublin; Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń wyjazdowych! o organizujemy szkolenia zamknięte - na zlecenie jednej firmy i zgodnie z jej wymogami, w siedzibie firmy lub w wybranej lokalizacji; o współpracujemy z centrami szkoleniowo-konferencyjnymi (hotelami, ośrodkami) atrakcyjnie zlokalizowanymi na terenie województwa lubelskiego oraz posiadającymi bogatą ofertę kulinarną, a także liczne atrakcje. Kontakt Dane adresowe Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego ul. Unicka 4, lok. 206, Lublin/Polska tel tel./fax skype: biznes.rozwojlokalny Nasza sala szkoleniowa: Strona 2

4 Charakterystyka szkoleń I SZKOLENIA: PRAWO 1. Skuteczne przygotowywanie ofert-prawo zamówień publicznych Celem szkolenia jest zdobycie oraz aktualizacja wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych oraz nabycie praktycznych umiejętności z przeprowadzania zamówień publicznych oraz przygotowywania ofert. Podstawy prawa zamówień publicznych Zakres podmiotowy stosowania prawa zamówień publicznych Zakres przedmiotowy prawa zamówień publicznych Zasady prawa zamówień publicznych Przygotowanie postępowania Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Podmioty biorące udział w procedurze zamówień publicznych Omówienie i charakterystyka trybów podstawowych zawierania zamówień publicznych Omówienie i charakterystyka trybów specjalnych zawierania zamówień publicznych Umowy w sprawach zamówień publicznych Odpowiedzialność za naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych Kontrola zamówień publicznych Środki odwoławcze Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień Cena za osobę: 290,00 zł 2. Prawo autorskie w praktyce-ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych z perspektywy występujących w obrocie problemów. Źródła prawa Granice prawa autorskiego Naruszenie prawa autorskiego Wykonywanie autorskich praw majątkowych Redagowanie kontraktów autorskich - ujęcie praktyczne Własność przemysłowa Własność intelektualna Wynalazek, wzór użytkowy i inne przedmioty ochrony związane z techniką Znak towarowy Wzór przemysłowy Postępowanie przed departamentem rejestrów UP RP Postępowanie sporne Informacja patentowa Oznaczenie geograficzne Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną Czas trwania: 16 godz. / 2 dni Strona 3

5 3. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie umów występujących w obrocie gospodarczym a także wskazanie typowych sposób ich zabezpieczenia. Swoboda umów gospodarczych Zawarcie umowy gospodarczej Wzorce umowne Umowa o roboty budowlane Umowa leasingu Umowa agencyjna Umowa dealerska Umowa spedycji Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów Zabezpieczenia umów gospodarczych Czas trwania: 16 godz./ 2 dni 4. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem nowych zasad od 2012r. Ustalanie uprawnień do dodatkowego zasiłku macierzyńskiego Ustalanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego Ustalanie uprawnień do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy zgodnie z art. 92 KP Kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy Ustalenie podstawy wymiaru do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień Cena za osobę: 290,00 zł Strona 4

6 II SZKOLENIA: NEGOCJACIE I MEDIACJE 5. Negocjacje w biznesie Celem szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznego prowadzenia dialogu zmierzającego do uzyskania zamierzonych celów lub obustronnego porozumienia. Program szkolenia: Jakie jest cel negocjacji? Dobry negocjator kto to taki? Repetytorium z komunikacji Kontrola i prowadzenie dialogu w negocjacjach Zanim zaczniemy negocjować Rodzaje/style procesów negocjacyjnych Metodologia negocjacyjna pigułka wiedzy Podział i uwarunkowania w negocjacjach Strategie negocjacyjne / nastawienie negocjacyjne Negocjacje w biznesie Główne etapy w negocjacjach Fazy negocjacji ukierunkowanej na kompromis Ludzka strona negocjacji 6. Psychologia negocjacji i wywierania wpływu elementy pracy z trudnym klientem Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru negocjacji oraz podniesienie efektywności podejmowanych działań, a także poznanie narzędzi do poprawy jakości pracy i zadowolenia klientów. Budowanie klimatu do rozpoczęcia negocjacji Negocjacje pozycyjne versus negocjacje integracyjne Przygotowanie do procesu negocjacji Komunikacja w negocjacjach Komunikacja niewerbalna Metody rozwiązywania trudnych sytuacji negocjacyjnych Techniki wywierania wpływu oraz chwyty psychologiczne Język perswazji Długofalowe strategie negocjacyjne Czas trwania: 16 godz. / 2 dni szkolenia Strona 5

7 7. Mediacja pozasądowy sposób rozwiązywania sporu Celem szkolenia jest poznanie prawnych rozwiązań oraz praktycznych zastosowań mediacji, jako sztuki pozasądowego rozwiązywania sporów. Program szkolenia: Definicja mediacji Rodzaje mediacji Metody mediacyjne, zasady mediacji i postępowanie mediacyjne Sposoby zakończenia postępowania mediacyjnego ugoda, porozumienie, brak porozumienia Inne sposoby rozstrzygania sporu, negocjacje (metody), arbitraż Rola prawnika w mediacji Definicja konfliktu Dynamika konfliktu Czas trwania: 8 godz./1 dzień Cena za osobę: 290,00 zł Strona 6

8 III SZKOLENIA: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 8. Kultura żywego słowa Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka sprawnego i poprawnego mówienia, czyli emisji, dykcji i ortofonii. Ale również nauka budowania wypowiedzi z uwzględnieniem elementów prozodycznych mowy, wpływających na sugestywność i intencje wypowiedzi. Ciało i psychika jako punkt wyjścia do prawidłowego ustawienia emisji głosu Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali Ortofonia polska Narządy oddechowe i mechanika prawidłowego oddechu Ćwiczenia motoryki narządów mowy, czyli nabywanie techniki artykulacyjnej Głos narządy głosowe i mechanizm powstawania głosu Ćwiczenia dykcyjne Prozodyka mowy Interpretacja tekstu z uwzględnieniem różnych jego odmian Retoryka Mowa ciała Higiena głosu Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł 9. Savoir-vivre w biznesie Celem szkolenia jest poznanie i przyswojenie zasad obejmujących dobre wychowanie, procedury powitania, a co szczególnie istotne, ceremoniały biznesowe. Etykieta i jej znaczenie w kontaktach międzyludzkich Etykieta dyplomatyczna i biznesowa Etykieta a skuteczna komunikacja: komunikacja, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, mowa ciała, komunikacja słowna i pisana Prowadzenie rozmów telefonicznych Sztuka small talk umiejętność prowadzenia konwersacji Sztuka prowadzenia korespondencji ( pisma i netykieta) Zasada pierwszego wrażenia, Reguły wpływu Cialddiniego Transfer wizerunku Public Relations a Personality Public Relations Żelazne zasady etykiety w kontaktach biznesowych: przedstawianie siebie i innych, podawanie ręki, itp Stosowanie zasad elegancji: spotkania formalne i nieformalne, dobór stroju, zasiadanie przy stole, dobre obyczaje przy stole Stylizacja na co dzień: znaczenie wyglądu pracowników dla identyfikacji firmy na rynku, dobrze ubrana kobieta i dobrze ubrany mężczyzna zasady ogólne i możliwe ich modyfikacje - strój galowy, dodatki i biżuteria Kluczowe zasady prezentacji i wystąpień publicznych Strona 7

9 10. Trening twórczego myślenia Celem szkolenia jest poznanie procesów odpowiedzialnych za myślenie i jego płodność. Nabycie wiedzy na temat hamulców ograniczających produkcję pomysłów nie tylko do tworzenia rzeczy nowych, ale także poznanie narzędzi do konstruktywnej oceny, analizy i wyboru istniejących rozwiązań. Kreatywność jako proces grupowy. Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy grupy kreatywnej Co to jest proces looping u i w jaki sposób porządkuje on pracę grupy kreatywnej? Burza mózgów - jedna z najpopularniejszych technik kreatywnych Cykl PDCA - zasady wdrażania pomysłu do realizacji. Plan, działanie, sprawdzenie, akcja i komunikowanie o zmianach. Jak z pomysłu na rozwiązanie uczynić standard? Metoda analizy, eliminacji i założeń - zasady pracy w przypadku szukania i znalezienia jedynego prawidłowego rozwiązania Inne metody i techniki kreatywne Zasady efektywnej pracy grupy kreatywnej 11. Trening antystresowy i zarządzanie stresem Celem treningu jest doskonalenie umiejętności pokonywania stresu. Wprowadzenie do tematyki Osobowe uwarunkowania stresu Stres a relacje osobiste a zawodowe Zarządzanie stresem-ciało, umysł, emocje Technika radzenia sobie ze stresem Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł 12. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne Celem szkolenia jest poznanie skutecznych i sprawdzonych zasad ułatwiających osiągnięcie sukcesu w realizowanych celach wystąpień przed małym i licznym audytorium. Profesjonalne przygotowywanie wystąpień publicznych Wywierania odpowiedniego wrażenia Profesjonalna prezentacja Modele wystąpień publicznych Przygotowanie osoby występującej publicznie Ćwiczenia doskonalące umiejętność wystąpień publicznych Strona 8

10 13. Profesjonalny Office Manager Celem szkolenia jest poznanie tajnik skutecznego zarządzania biurem. W ramach szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z kontaktami z dostawcami, zarządzanie personelem administracyjnym, a także podstawowe zagadnienia prawne związane z działalnością przedsiębiorstw. Miejsce office managera w strukturze firmy i wynikające z tego zadania Efektywna komunikacja w pracy office managera Zarządzanie personelem Negocjacje w pracy office managera Elementy prawa przydatne w pracy office managera 14. Zarządzanie czasem dla managerów Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych z punktu widzenia managera oraz innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem. Aktywne podejście do zarządzania czasem Krąg reguł zarządzania czasem-wykorzystanie praktyczne Określenie celów-metoda SMART Zasady i reguły planowania czasu-reguła Parkinsona, Reguła 60:40 Techniki ustalania priorytetów-zasada Eisenhowera, Zasada Pareto (80:20), Analiza ABC, Metoda ALPEN Organizacja i realizacja reguły początku końca dnia-krzywa wydajności Złodzieje czasu-szkodliwe przyzwyczajenia-środki zaradcze Analiza własnego stylu zarządzania czasem-analiza SWOT-automotywacja Pozytywne spojrzenia na ustalone cele i ich realizację-radzenie sobie z niepowodzeniami Techniki analizowania czasu pracy i tworzenia planów działań Informacja i komunikacja-prowadzenie efektywnych zebrań Prawo bałaganu Zarządzanie czasem-20 Złotych myśli Delegowanie obowiązków-reguła zlecania zadań, korzyści delegowania 15. Radzenie sobie ze stresem i efektywne zarządzanie czasem Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie w warunkach stresogennych podczas wypełniania obowiązków służbowych oraz zasad wydajnej pracy. Stres definicja, fazy stresu Źródła stresu i funkcjonowanie w stresie Ranking sytuacji stresowych Sposoby radzenia sobie ze stresem: sytuacje stresogenne, interpretacja sytuacji stresowej Pechowcy i szczęściarze Psychologiczne mechanizmy obronne w stresie Czas jako stresor Strona 9

11 Analiza SWOT dotychczasowego stylu własnej pracy i gospodarowania czasem Techniki wykorzystywane w zarzadzaniu czasem: Metoda Eisenhowera, Zasada Pareto, Metoda ALPEN, Zasada ABC Korzyści z efektywnego zarzadzania czasem Złote myśli w zarzadzaniu czasem 16. Efektywne budowanie i współpraca w zespole Celem szkolenia jest zdobycie zasobu wiadomości na temat rozwijania potencjału grupy poprzez nabycie wiedzy i umiejętności do skutecznego budowania zespołu i efektywnej współpracy. Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów Budowa skutecznego zespołu Znaczenie komunikacji w procesie rozwoju zespołu i udzielanie informacji zwrotnych Style zachowania, role grupowe i poczucie współodpowiedzialności Skuteczne motywowanie i nastawienie na osiąganie celów Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole, kreatywne metody rozwiązywania problemów Czas trwania:16 godz./ 2 dni szkolenia 17. Komunikacja interpersonalna Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, kontaktach ze współpracownikami oraz w procesie obsługi klienta. Definicja i model komunikacji, bariery w komunikacji Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej Pozytywne nastawienie - filary poprawnej komunikacji Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej (komunikacja werbalna, niewerbalna, techniki aktywnego słuchania) Komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych Czytanie mowy ciała rozmówcy pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne Asertywność i empatia w komunikacji na co dzień Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki Przekazywanie niepopularnych decyzji i złych informacji Efektywna komunikacja w pracy zespołu Sposoby rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej Strona 10

12 IV SZKOLENIA: MARKETING 18. Trade marketing Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do stworzenia lub optymalizacji sposobu działania Trade Marketingu w firmie. Szkolenie odnosi się do kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego, w którym Trade Marketing funkcjonuje oraz do sposobów skutecznego wypełniania jego zadań tak, aby maksymalizować pozycję firmy w kanałach sprzedaży oraz u poszczególnych partnerów handlowych. Definicja nowoczesnego Trade Marketingu Narzędzia Trade Marketingu w praktyce Organizacja Trade Marketingu w praktyce 19. Budowanie wizerunku firmy na nowoczesnych rynkach Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy pozwalającej skutecznie planować wizerunek marki i badać jego oddziaływanie na rynki. Wiedza przekazana podczas szkolenia pozwoli także uniknąć częstych błędów i uaktualnić wiedzę marketingową. Wizerunek a marka sztuka oddziaływania na konsumenta Wizerunek marki rola w strategii marketingowej Wizerunek w marketingu on-line i tradycyjnym Wstęp do budowy strategii marki Czas trwania: 8 godz./ dzień szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł 20. Budowanie relacji z klientem Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, motywacji i kreacji wizerunku firmy na wymagającym rynku. Podstawowe informacje o komunikacji werbalna i niewerbalnej Metaprogramy typy klientów Reguły gry handlowej - budowanie pozytywnego nastawienia Filozofia handlowania potrzeby i obawy klienta, pozytywna transakcja handlowa Podstawowe narzędzia poznawania i rozumienia interesów klienta trudne pytania, parafraza Etapy negocjacji handlowych Długoterminowe relacje metody dbałości o klienta w dłuższym okresie czasu Czas trwania:16 godz./ 2 dni szkolenia Strona 11

13 21. Skuteczne pozyskiwanie klientów, warsztaty sprzedażowe Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianym procesem sprzedaży produktów, usług oraz doskonalenie technik sprzedażowych. Jaki gdzie szukać klientów Proces sprzedaży Skuteczna rozmowa handlowa Prezentacja handlowa Techniki sprzedażowe Trudny klient Finalizowanie sprzedaży Czas trwania: 24 godz./ 3 dni szkolenia Cena za osobę: 600,00 zł 22. Najnowsze rozwiązania w marketingu oraz reklama w Internecie Celem szkolenia jest zdobycie oraz zaktualizowanie wiedzy na temat nowoczesnego marketingu ze szczególnym naciskiem na reklamę w Internecie. Internet w Polsce obraz sytuacji marketingowej, najnowsze trendy i badania Marketing społecznościowy Reklama internetowa ewolucja, zasady i najnowsze trendy Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł Strona 12

14 V SZKOLENIA: ZARZĄDZANIE 23. Zarządzanie projektami Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego Inicjowanie projektu - obszary w zarządzaniu projektem Planowanie projektu - Cykl życia projektu Czas realizacji a opłacalność projektu Realizacja i kontrola projektu Koszty, przychody, przepływy gotówkowe Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie Planowanie komunikacji Jakość w projekcie Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą Zamknięcie projektu 24. Zarządzanie strategiczne Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa oraz określenie form organizacji procesu planowania strategicznego. Istota i geneza zarządzania strategicznego Na czym polega zarządzanie strategiczne, jak ewoluowało podejście do budowania strategii w organizacji Trzy podstawowe elementy zarządzania strategicznego Podejście stosowane w planowaniu strategicznym- omówienie najpopularniejszych metod budowania planów strategicznych, aktualnych trendów i korzyści Różne rodzaje strategii -przegląd najbardziej popularnych strategii konkurencji i strategii marketingowych Proces i etapy projektowania strategii Organizacja procesu zarządzania strategicznego Wizja i misja rozwoju Diagnoza sytuacji raport o stanie organizacji, analiza zasobów własnych i otoczenia zewnętrznego ( analiza SWOT, analiza PEST, STEEP, PESTER) Plan strategiczny omówienie roli kierunków rozwoju, celów strategicznych, celów operacyjnych i zadań Wdrażanie strategii rozwoju oraz jej monitoring Czas trwania: 8 godz./ 2 dni szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł Strona 13

15 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi Celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Zarządzanie karierą, zarządzanie szkoleniami Rekrutacja i selekcja, ocena okresowa pracowników Budowanie systemów kompetencyjnych, ocena 360 Czas trwania:16 godz./ 2 dni szkolenia 26. Zarządzanie zmianą Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania zmianą w organizacji. Istota i znaczenie zmiany Planowanie i wdrażanie zmiany w organizacji Zarządzanie zmianą w organizacji Komunikacja w procesie zmian Zarządzanie reakcjami na zmiany Różnice indywidualne w radzeniu sobie ze zmianą Cena: 450,00 zł Strona 14

16 I. VI: SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 27. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Celem kształcenia jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku wychowawcy w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: Organizacja zajęć w placówce wypoczynku: Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej: Obowiązki wychowawcy grupy Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku: Turystyka i krajoznawstwo Zajęcia kulturalno-oświatowe Zajęcia praktyczno-techniczne Prace społecznie użyteczne Cele i zadania prac społecznie użytecznych Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku Czas trwania: 36 godz. Cena za osobę: 200,00 zł 28. Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Celem kształcenia jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży. Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku Organizacja pracy w placówce wypoczynku Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku Czas trwania: 10 godz. Cena za osobę: 200,00 zł Zapraszamy na szkolenia, w razie pytań zachęcamy do kontaktu. Strona 15

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

szkolenia dzień szkolenia (od do)

szkolenia dzień szkolenia (od do) Data/daty szkolenia dzień Nr/oznaczenie grupy EFEKTYWNA KOMUNIKACJA: Tytuł Szkolenia Prowadzący Liczba uczestników Miejsce Szkolenia (w tym dokładny adres) Godziny szkolenia (od do) l. godz. szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie

Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie Terminy szkolenia Cele szkolenia Głównym założeniem szkolenia jest wyposażenie uczestników w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114,

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114, Projekt Postaw na siebie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Postaw na siebie realizowanego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm Efektywność osobista Cele: Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych Odkrycie swojego potencjału i

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems!

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Terminy szkolenia 12-13 październik 2015r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 11-12 kwiecień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Projekt Kierunek dobra praca podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w, SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE luty - kwiecień 1. Inteligencja emocjonalna w biznesie 24 lutego 2017 (piątek) 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują. John Powell SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Warsztat doskanalający kompetencje pracowników Szanowni Państwo Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i negocjacje z partnerami z Azji

Komunikacja i negocjacje z partnerami z Azji Terminy szkolenia Komunikacja i negocjacje z partnerami z Azji Opis Proces globalizacji, powodujący rozszerzenie praktycznie na cały świat obszarów: kontaktów międzynarodowych i prowadzenia biznesu, wymaga

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Animator Czasu Wolnego "

Szkolenie Animator Czasu Wolnego Szkolenie "Animator Czasu Wolnego " Tematy szkolenia 1. Animacja czasu wolnego wprowadzenie Definicja animacji i animatora Cechy animatora Typy animacji Funkcje animacji Prawa i obowiązki animatora Zarobki

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Negocjacje międzynarodowe w biznesie

Negocjacje międzynarodowe w biznesie Negocjacje międzynarodowe w biznesie Terminy szkolenia 22-23 czerwiec 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 15-16 październik 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

1. Schemat komunikacji 2. Zakłócenia i sposoby ich niwelowania 3. Rodzaje komunikacji międzyludzkiej 4. Emocje 5. Twój indywidualny styl komunikacji

1. Schemat komunikacji 2. Zakłócenia i sposoby ich niwelowania 3. Rodzaje komunikacji międzyludzkiej 4. Emocje 5. Twój indywidualny styl komunikacji PROGRAMY SZKOLEŃ Program szkoleo może byd modyfikowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Temat: Proces komunikacji 1. Schemat komunikacji 2. Zakłócenia i sposoby

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Sztuka bycia kobietą biznesu. 1. Wizerunek kobiety biznesu Wizerunek to dużo więcej niż moda

Część pierwsza. Sztuka bycia kobietą biznesu. 1. Wizerunek kobiety biznesu Wizerunek to dużo więcej niż moda Spis treści Od autorek Część pierwsza. Sztuka bycia kobietą biznesu 1. Wizerunek kobiety biznesu Wizerunek to dużo więcej niż moda 2. Psychologia wyglądu, czyli jak cię widzą, tak ci płacą Wygląd kobiety

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Opis VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Szanowni Państwo, VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem to coroczne wydarzenie organizowane przez Progress Project w stolicy Polskich Tatr. 36 intensywnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym Zarządzanie zespołem projektowym Cele szkolenia Efektywne zarządzanie projektem wymaga nie tylko tzw. wiedzy twardej, jak definiowanie zakresu, harmonogramowanie czy budżetowanie projektu, lecz także umiejętności

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Nr działania C3A1 C3A3 C3A5 Data Miejsce Temat szkolenia 14.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 15.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 28.06.2010

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011

Informator. Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011 Informator Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011 Szkolenia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowo - warsztatowych. Zainteresowanym uczestnikom zapewniamy wygodny nocleg i wyżywienie.

Bardziej szczegółowo

Trener: Małgorzata Prawdzik

Trener: Małgorzata Prawdzik Zakres szkoleń w ramach Projektu Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Prezentacja własnego wizerunku m.in. jak napisać CV oraz list motywacyjny. Zasadnicze cele przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży - III kwartał 2015 r.

WYKAZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży - III kwartał 2015 r. WYKAZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży - III kwartał 2015 r. LIPIEC 2015 Nazwa warsztatów Termin Tematyka Wymagania wstępne uczestników Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o.

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny sp. z o.o.- www.ook.com.pl oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, do uczestnictwa, w których serdecznie Państwa zapraszamy, proponuje również organizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? ASERTYWNOŚĆ SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM ASERTYWNOŚĆ SKUTECZNA TECHNIKA W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu rozmów z trudnym klientem prowadzanego przez dr Annę Adamus

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH

Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH Termin: 20 22 listopada 2009 r. Koszt: 5 zł lub 10 zł Miejsce: okolice Pruszkowa Oferowane zajęcia: - kształtowanie postawy asertywnej

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

Etykieta w biznesie savoir-vivre i dress code

Etykieta w biznesie savoir-vivre i dress code Etykieta w biznesie savoir-vivre i dress code Terminy szkolenia 26-27 listopad 2015r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 25-26 luty 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań Terminy szkolenia 6-7 czerwiec 2016r., Kraków - Hotel Atrium 29-30 wrzesień 2016r., Wrocław - Hotel Novotel*** 21-22 listopad 2016r., Poznań - Mercure Poznań

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Wystąpienia publiczne SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Terminy szkolenia 11-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** 12-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** Opis Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU. Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych

Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU. Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych Spis

Bardziej szczegółowo

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi AON 2012 Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON 08 19 Października 2012 Projekt Nr 51/PMKI/U/14-06.10/2011 finansowany w ramach programu MNiSzW Kreator

Bardziej szczegółowo