25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie do wszystkich osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji, nabyciem nowych wiadomości, a także zaktualizowaniem wiedzy. Organizujemy szkolenia komercyjne - z naboru, oraz zamknięte - na zlecenie. Gwarantujemy najwyższą jakość usług. Zapraszamy.

2 Oferta LP TEMATYKA STRONA NR Organizacja szkoleń 2 Charakterystyka szkoleń 3 I PRAWO 1 Skuteczne przygotowywanie ofert - prawo zamówień publicznych 3 2 Prawo autorskie w praktyce-ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 3 Zawieranie umów w obrocie gospodarczym 4 4 Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne II NEGOCJACJE I MEDIACJE 5 Negocjacje w biznesie 5 6 Psychologia negocjacji i wywierania wpływu elementy pracy z trudnym klientem 7 Mediacja pozasądowy sposób rozwiązywania sporu 6 III UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 8 Kultura żywego słowa 7 9 Savoir-vivre w biznesie 10 Trening twórczego myślenia 11 Trening antystresowy i zarządzanie stresem 12 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 13 Profesjonalny Office Manager 14 Zarządzanie czasem dla managerów 15 Radzenie sobie ze stresem i efektywne zarządzanie czasem 15 Efektywne budowanie i współpraca w zespole 16 Komunikacja interpersonalna IV MARKETING 17 Trade Marketing 18 Budowanie wizerunku marki na nowoczesnych rynkach 19 Budowanie relacji z klientem 20 Skuteczne pozyskiwanie klientów, warsztaty sprzedażowe 21 Najnowsze rozwiązania w marketingu oraz reklama w Internecie V ZARZĄDZANIE 22 Zarządzanie projektami Zarządzanie strategiczne 24 Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI VI I MŁODZIEŻY Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku 26 dzieci i młodzieży 15 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci 27 i młodzieży Strona 1

3 Organizacja szkoleń Uczestnikom zapewniamy: o materiały dydaktyczne i szkoleniowe; o wysoki poziom merytoryczny szkoleń-wykwalifikowanych trenerów, specjalistów w swojej dziedzinie; o zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia zgodny z rozporządzeniem wydanym na podstawie 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216); o przerwy kawowe; o małe grupy szkoleniowe; o możliwość zapłaty za szkolenie w ratach; o miejsce organizacji szkoleń stacjonarnych: sala szkoleniowa Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Unicka 4 Lublin; Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń wyjazdowych! o organizujemy szkolenia zamknięte - na zlecenie jednej firmy i zgodnie z jej wymogami, w siedzibie firmy lub w wybranej lokalizacji; o współpracujemy z centrami szkoleniowo-konferencyjnymi (hotelami, ośrodkami) atrakcyjnie zlokalizowanymi na terenie województwa lubelskiego oraz posiadającymi bogatą ofertę kulinarną, a także liczne atrakcje. Kontakt Dane adresowe Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego ul. Unicka 4, lok. 206, Lublin/Polska tel tel./fax skype: biznes.rozwojlokalny Nasza sala szkoleniowa: Strona 2

4 Charakterystyka szkoleń I SZKOLENIA: PRAWO 1. Skuteczne przygotowywanie ofert-prawo zamówień publicznych Celem szkolenia jest zdobycie oraz aktualizacja wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych oraz nabycie praktycznych umiejętności z przeprowadzania zamówień publicznych oraz przygotowywania ofert. Podstawy prawa zamówień publicznych Zakres podmiotowy stosowania prawa zamówień publicznych Zakres przedmiotowy prawa zamówień publicznych Zasady prawa zamówień publicznych Przygotowanie postępowania Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Podmioty biorące udział w procedurze zamówień publicznych Omówienie i charakterystyka trybów podstawowych zawierania zamówień publicznych Omówienie i charakterystyka trybów specjalnych zawierania zamówień publicznych Umowy w sprawach zamówień publicznych Odpowiedzialność za naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych Kontrola zamówień publicznych Środki odwoławcze Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień Cena za osobę: 290,00 zł 2. Prawo autorskie w praktyce-ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych z perspektywy występujących w obrocie problemów. Źródła prawa Granice prawa autorskiego Naruszenie prawa autorskiego Wykonywanie autorskich praw majątkowych Redagowanie kontraktów autorskich - ujęcie praktyczne Własność przemysłowa Własność intelektualna Wynalazek, wzór użytkowy i inne przedmioty ochrony związane z techniką Znak towarowy Wzór przemysłowy Postępowanie przed departamentem rejestrów UP RP Postępowanie sporne Informacja patentowa Oznaczenie geograficzne Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną Czas trwania: 16 godz. / 2 dni Strona 3

5 3. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie umów występujących w obrocie gospodarczym a także wskazanie typowych sposób ich zabezpieczenia. Swoboda umów gospodarczych Zawarcie umowy gospodarczej Wzorce umowne Umowa o roboty budowlane Umowa leasingu Umowa agencyjna Umowa dealerska Umowa spedycji Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów Zabezpieczenia umów gospodarczych Czas trwania: 16 godz./ 2 dni 4. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem nowych zasad od 2012r. Ustalanie uprawnień do dodatkowego zasiłku macierzyńskiego Ustalanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego Ustalanie uprawnień do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy zgodnie z art. 92 KP Kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu stosunku pracy Ustalenie podstawy wymiaru do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień Cena za osobę: 290,00 zł Strona 4

6 II SZKOLENIA: NEGOCJACIE I MEDIACJE 5. Negocjacje w biznesie Celem szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznego prowadzenia dialogu zmierzającego do uzyskania zamierzonych celów lub obustronnego porozumienia. Program szkolenia: Jakie jest cel negocjacji? Dobry negocjator kto to taki? Repetytorium z komunikacji Kontrola i prowadzenie dialogu w negocjacjach Zanim zaczniemy negocjować Rodzaje/style procesów negocjacyjnych Metodologia negocjacyjna pigułka wiedzy Podział i uwarunkowania w negocjacjach Strategie negocjacyjne / nastawienie negocjacyjne Negocjacje w biznesie Główne etapy w negocjacjach Fazy negocjacji ukierunkowanej na kompromis Ludzka strona negocjacji 6. Psychologia negocjacji i wywierania wpływu elementy pracy z trudnym klientem Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru negocjacji oraz podniesienie efektywności podejmowanych działań, a także poznanie narzędzi do poprawy jakości pracy i zadowolenia klientów. Budowanie klimatu do rozpoczęcia negocjacji Negocjacje pozycyjne versus negocjacje integracyjne Przygotowanie do procesu negocjacji Komunikacja w negocjacjach Komunikacja niewerbalna Metody rozwiązywania trudnych sytuacji negocjacyjnych Techniki wywierania wpływu oraz chwyty psychologiczne Język perswazji Długofalowe strategie negocjacyjne Czas trwania: 16 godz. / 2 dni szkolenia Strona 5

7 7. Mediacja pozasądowy sposób rozwiązywania sporu Celem szkolenia jest poznanie prawnych rozwiązań oraz praktycznych zastosowań mediacji, jako sztuki pozasądowego rozwiązywania sporów. Program szkolenia: Definicja mediacji Rodzaje mediacji Metody mediacyjne, zasady mediacji i postępowanie mediacyjne Sposoby zakończenia postępowania mediacyjnego ugoda, porozumienie, brak porozumienia Inne sposoby rozstrzygania sporu, negocjacje (metody), arbitraż Rola prawnika w mediacji Definicja konfliktu Dynamika konfliktu Czas trwania: 8 godz./1 dzień Cena za osobę: 290,00 zł Strona 6

8 III SZKOLENIA: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 8. Kultura żywego słowa Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka sprawnego i poprawnego mówienia, czyli emisji, dykcji i ortofonii. Ale również nauka budowania wypowiedzi z uwzględnieniem elementów prozodycznych mowy, wpływających na sugestywność i intencje wypowiedzi. Ciało i psychika jako punkt wyjścia do prawidłowego ustawienia emisji głosu Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali Ortofonia polska Narządy oddechowe i mechanika prawidłowego oddechu Ćwiczenia motoryki narządów mowy, czyli nabywanie techniki artykulacyjnej Głos narządy głosowe i mechanizm powstawania głosu Ćwiczenia dykcyjne Prozodyka mowy Interpretacja tekstu z uwzględnieniem różnych jego odmian Retoryka Mowa ciała Higiena głosu Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł 9. Savoir-vivre w biznesie Celem szkolenia jest poznanie i przyswojenie zasad obejmujących dobre wychowanie, procedury powitania, a co szczególnie istotne, ceremoniały biznesowe. Etykieta i jej znaczenie w kontaktach międzyludzkich Etykieta dyplomatyczna i biznesowa Etykieta a skuteczna komunikacja: komunikacja, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, mowa ciała, komunikacja słowna i pisana Prowadzenie rozmów telefonicznych Sztuka small talk umiejętność prowadzenia konwersacji Sztuka prowadzenia korespondencji ( pisma i netykieta) Zasada pierwszego wrażenia, Reguły wpływu Cialddiniego Transfer wizerunku Public Relations a Personality Public Relations Żelazne zasady etykiety w kontaktach biznesowych: przedstawianie siebie i innych, podawanie ręki, itp Stosowanie zasad elegancji: spotkania formalne i nieformalne, dobór stroju, zasiadanie przy stole, dobre obyczaje przy stole Stylizacja na co dzień: znaczenie wyglądu pracowników dla identyfikacji firmy na rynku, dobrze ubrana kobieta i dobrze ubrany mężczyzna zasady ogólne i możliwe ich modyfikacje - strój galowy, dodatki i biżuteria Kluczowe zasady prezentacji i wystąpień publicznych Strona 7

9 10. Trening twórczego myślenia Celem szkolenia jest poznanie procesów odpowiedzialnych za myślenie i jego płodność. Nabycie wiedzy na temat hamulców ograniczających produkcję pomysłów nie tylko do tworzenia rzeczy nowych, ale także poznanie narzędzi do konstruktywnej oceny, analizy i wyboru istniejących rozwiązań. Kreatywność jako proces grupowy. Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy grupy kreatywnej Co to jest proces looping u i w jaki sposób porządkuje on pracę grupy kreatywnej? Burza mózgów - jedna z najpopularniejszych technik kreatywnych Cykl PDCA - zasady wdrażania pomysłu do realizacji. Plan, działanie, sprawdzenie, akcja i komunikowanie o zmianach. Jak z pomysłu na rozwiązanie uczynić standard? Metoda analizy, eliminacji i założeń - zasady pracy w przypadku szukania i znalezienia jedynego prawidłowego rozwiązania Inne metody i techniki kreatywne Zasady efektywnej pracy grupy kreatywnej 11. Trening antystresowy i zarządzanie stresem Celem treningu jest doskonalenie umiejętności pokonywania stresu. Wprowadzenie do tematyki Osobowe uwarunkowania stresu Stres a relacje osobiste a zawodowe Zarządzanie stresem-ciało, umysł, emocje Technika radzenia sobie ze stresem Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł 12. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne Celem szkolenia jest poznanie skutecznych i sprawdzonych zasad ułatwiających osiągnięcie sukcesu w realizowanych celach wystąpień przed małym i licznym audytorium. Profesjonalne przygotowywanie wystąpień publicznych Wywierania odpowiedniego wrażenia Profesjonalna prezentacja Modele wystąpień publicznych Przygotowanie osoby występującej publicznie Ćwiczenia doskonalące umiejętność wystąpień publicznych Strona 8

10 13. Profesjonalny Office Manager Celem szkolenia jest poznanie tajnik skutecznego zarządzania biurem. W ramach szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z kontaktami z dostawcami, zarządzanie personelem administracyjnym, a także podstawowe zagadnienia prawne związane z działalnością przedsiębiorstw. Miejsce office managera w strukturze firmy i wynikające z tego zadania Efektywna komunikacja w pracy office managera Zarządzanie personelem Negocjacje w pracy office managera Elementy prawa przydatne w pracy office managera 14. Zarządzanie czasem dla managerów Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych z punktu widzenia managera oraz innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem. Aktywne podejście do zarządzania czasem Krąg reguł zarządzania czasem-wykorzystanie praktyczne Określenie celów-metoda SMART Zasady i reguły planowania czasu-reguła Parkinsona, Reguła 60:40 Techniki ustalania priorytetów-zasada Eisenhowera, Zasada Pareto (80:20), Analiza ABC, Metoda ALPEN Organizacja i realizacja reguły początku końca dnia-krzywa wydajności Złodzieje czasu-szkodliwe przyzwyczajenia-środki zaradcze Analiza własnego stylu zarządzania czasem-analiza SWOT-automotywacja Pozytywne spojrzenia na ustalone cele i ich realizację-radzenie sobie z niepowodzeniami Techniki analizowania czasu pracy i tworzenia planów działań Informacja i komunikacja-prowadzenie efektywnych zebrań Prawo bałaganu Zarządzanie czasem-20 Złotych myśli Delegowanie obowiązków-reguła zlecania zadań, korzyści delegowania 15. Radzenie sobie ze stresem i efektywne zarządzanie czasem Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie w warunkach stresogennych podczas wypełniania obowiązków służbowych oraz zasad wydajnej pracy. Stres definicja, fazy stresu Źródła stresu i funkcjonowanie w stresie Ranking sytuacji stresowych Sposoby radzenia sobie ze stresem: sytuacje stresogenne, interpretacja sytuacji stresowej Pechowcy i szczęściarze Psychologiczne mechanizmy obronne w stresie Czas jako stresor Strona 9

11 Analiza SWOT dotychczasowego stylu własnej pracy i gospodarowania czasem Techniki wykorzystywane w zarzadzaniu czasem: Metoda Eisenhowera, Zasada Pareto, Metoda ALPEN, Zasada ABC Korzyści z efektywnego zarzadzania czasem Złote myśli w zarzadzaniu czasem 16. Efektywne budowanie i współpraca w zespole Celem szkolenia jest zdobycie zasobu wiadomości na temat rozwijania potencjału grupy poprzez nabycie wiedzy i umiejętności do skutecznego budowania zespołu i efektywnej współpracy. Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów Budowa skutecznego zespołu Znaczenie komunikacji w procesie rozwoju zespołu i udzielanie informacji zwrotnych Style zachowania, role grupowe i poczucie współodpowiedzialności Skuteczne motywowanie i nastawienie na osiąganie celów Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole, kreatywne metody rozwiązywania problemów Czas trwania:16 godz./ 2 dni szkolenia 17. Komunikacja interpersonalna Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, kontaktach ze współpracownikami oraz w procesie obsługi klienta. Definicja i model komunikacji, bariery w komunikacji Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej Pozytywne nastawienie - filary poprawnej komunikacji Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej (komunikacja werbalna, niewerbalna, techniki aktywnego słuchania) Komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych Czytanie mowy ciała rozmówcy pierwsze wrażenie, sygnały pozytywne i negatywne Asertywność i empatia w komunikacji na co dzień Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki Przekazywanie niepopularnych decyzji i złych informacji Efektywna komunikacja w pracy zespołu Sposoby rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej Strona 10

12 IV SZKOLENIA: MARKETING 18. Trade marketing Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do stworzenia lub optymalizacji sposobu działania Trade Marketingu w firmie. Szkolenie odnosi się do kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego, w którym Trade Marketing funkcjonuje oraz do sposobów skutecznego wypełniania jego zadań tak, aby maksymalizować pozycję firmy w kanałach sprzedaży oraz u poszczególnych partnerów handlowych. Definicja nowoczesnego Trade Marketingu Narzędzia Trade Marketingu w praktyce Organizacja Trade Marketingu w praktyce 19. Budowanie wizerunku firmy na nowoczesnych rynkach Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy pozwalającej skutecznie planować wizerunek marki i badać jego oddziaływanie na rynki. Wiedza przekazana podczas szkolenia pozwoli także uniknąć częstych błędów i uaktualnić wiedzę marketingową. Wizerunek a marka sztuka oddziaływania na konsumenta Wizerunek marki rola w strategii marketingowej Wizerunek w marketingu on-line i tradycyjnym Wstęp do budowy strategii marki Czas trwania: 8 godz./ dzień szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł 20. Budowanie relacji z klientem Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, motywacji i kreacji wizerunku firmy na wymagającym rynku. Podstawowe informacje o komunikacji werbalna i niewerbalnej Metaprogramy typy klientów Reguły gry handlowej - budowanie pozytywnego nastawienia Filozofia handlowania potrzeby i obawy klienta, pozytywna transakcja handlowa Podstawowe narzędzia poznawania i rozumienia interesów klienta trudne pytania, parafraza Etapy negocjacji handlowych Długoterminowe relacje metody dbałości o klienta w dłuższym okresie czasu Czas trwania:16 godz./ 2 dni szkolenia Strona 11

13 21. Skuteczne pozyskiwanie klientów, warsztaty sprzedażowe Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianym procesem sprzedaży produktów, usług oraz doskonalenie technik sprzedażowych. Jaki gdzie szukać klientów Proces sprzedaży Skuteczna rozmowa handlowa Prezentacja handlowa Techniki sprzedażowe Trudny klient Finalizowanie sprzedaży Czas trwania: 24 godz./ 3 dni szkolenia Cena za osobę: 600,00 zł 22. Najnowsze rozwiązania w marketingu oraz reklama w Internecie Celem szkolenia jest zdobycie oraz zaktualizowanie wiedzy na temat nowoczesnego marketingu ze szczególnym naciskiem na reklamę w Internecie. Internet w Polsce obraz sytuacji marketingowej, najnowsze trendy i badania Marketing społecznościowy Reklama internetowa ewolucja, zasady i najnowsze trendy Czas trwania: 8 godz./ 1 dzień szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł Strona 12

14 V SZKOLENIA: ZARZĄDZANIE 23. Zarządzanie projektami Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego Inicjowanie projektu - obszary w zarządzaniu projektem Planowanie projektu - Cykl życia projektu Czas realizacji a opłacalność projektu Realizacja i kontrola projektu Koszty, przychody, przepływy gotówkowe Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie Planowanie komunikacji Jakość w projekcie Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą Zamknięcie projektu 24. Zarządzanie strategiczne Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa oraz określenie form organizacji procesu planowania strategicznego. Istota i geneza zarządzania strategicznego Na czym polega zarządzanie strategiczne, jak ewoluowało podejście do budowania strategii w organizacji Trzy podstawowe elementy zarządzania strategicznego Podejście stosowane w planowaniu strategicznym- omówienie najpopularniejszych metod budowania planów strategicznych, aktualnych trendów i korzyści Różne rodzaje strategii -przegląd najbardziej popularnych strategii konkurencji i strategii marketingowych Proces i etapy projektowania strategii Organizacja procesu zarządzania strategicznego Wizja i misja rozwoju Diagnoza sytuacji raport o stanie organizacji, analiza zasobów własnych i otoczenia zewnętrznego ( analiza SWOT, analiza PEST, STEEP, PESTER) Plan strategiczny omówienie roli kierunków rozwoju, celów strategicznych, celów operacyjnych i zadań Wdrażanie strategii rozwoju oraz jej monitoring Czas trwania: 8 godz./ 2 dni szkolenia Cena za osobę: 290,00 zł Strona 13

15 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi Celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Zarządzanie karierą, zarządzanie szkoleniami Rekrutacja i selekcja, ocena okresowa pracowników Budowanie systemów kompetencyjnych, ocena 360 Czas trwania:16 godz./ 2 dni szkolenia 26. Zarządzanie zmianą Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania zmianą w organizacji. Istota i znaczenie zmiany Planowanie i wdrażanie zmiany w organizacji Zarządzanie zmianą w organizacji Komunikacja w procesie zmian Zarządzanie reakcjami na zmiany Różnice indywidualne w radzeniu sobie ze zmianą Cena: 450,00 zł Strona 14

16 I. VI: SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 27. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Celem kształcenia jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku wychowawcy w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: Organizacja zajęć w placówce wypoczynku: Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej: Obowiązki wychowawcy grupy Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku: Turystyka i krajoznawstwo Zajęcia kulturalno-oświatowe Zajęcia praktyczno-techniczne Prace społecznie użyteczne Cele i zadania prac społecznie użytecznych Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku Czas trwania: 36 godz. Cena za osobę: 200,00 zł 28. Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Celem kształcenia jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży. Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku Organizacja pracy w placówce wypoczynku Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku Czas trwania: 10 godz. Cena za osobę: 200,00 zł Zapraszamy na szkolenia, w razie pytań zachęcamy do kontaktu. Strona 15

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 2011-2-20 AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 OFERTA AM Capital AM Capital od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm w szeroko pojętym zakresie : - aspektach prawnych /współpraca

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH Spis treści I. SZKOLENIA MIĘKKIE... 2 1. BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ... 2 2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY... 3 II. SZKOLENIA TWARDE... 5 3. BLOK TEMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo