Import z wykorzystaniem procedury składu celnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Import z wykorzystaniem procedury składu celnego"

Transkrypt

1 Kurier Logistyczny nr 2/2015 Import z wykorzystaniem procedury składu celnego sposobem na obniżenie kosztów Ustawowe ograniczenia i zakazy reklamy produktów leczniczych jako swoisty wyraz dbałości przez ustawodawcę o zdrowie i życie obywateli

2 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu drugie tegoroczne wydanie Kuriera Logistycznego mając nadzieję, że spotka się z podobnym zainteresowaniem, jak jego marcowy poprzednik. Zgodnie z zapowiedzią, obok tematyki związanej z nowoczesną logistyką na łamach naszego kwartalnika na stałe zagościła tematyka o charakterze prawnym. Prawnikom z kancelarii Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. k. należą się serdeczne podziękowania, gdyż w każdym numerze stają na wysokości zadania podejmując aktualne problemy związane z interpretacją, bądź wykładnią prawa farmaceutycznego. W tym wydaniu chcielibyśmy zaproponować Państwu dwa tematy. Pierwszy artykuł jest kontynuacją podjętej w pierwszym numerze problematyki związanej z importem. Tym razem bliżej przyjrzeliśmy się Składowi Celnemu i korzyściom jakie niesie ze sobą procedura składu celnego. Drugi zaś porusza ważną dla wszystkich kwestię ustawowych ograniczeń i zakazów reklamy produktów leczniczych mających chronić pacjenta przed nieuczciwymi praktykami. Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy spotkają się z Państwa zaintere- sowaniem i zachęcą do bliższego zapoznania się z ofertą naszej firmy. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i opinie. Jeśli Państwa zdaniem są sprawy, które warto poruszyć w kolejnych numerach, prosimy o sugestie i zapraszamy do kontaktu. Z wyrazami szacunku Karol Szlaszyński Kierownik Działu Projektów Logistycznych CF CEFARM SA Karol Szlaszyński Kierownik Działu Projektów Logistycznych tel kom Import z wykorzystaniem procedury składu celnego sposobem na obniżenie kosztów W poprzednim wydaniu Kuriera Logistycznego pisaliśmy o korzyściach jakie niesie za sobą wykorzystanie Magazynu Importera CF CEFARM SA przy imporcie produktów leczniczych. W tym numerze chcielibyśmy kontynuować problematykę związaną z importem produktów farmaceutycznych i przyjrzeć się szerzej procedurze składu celnego jako korzystnej alternatywie wobec jednoetapowej odprawy celnej całości zaimportowanego towaru. 1. Na czym polega skład celny i procedura składu celnego? Skład celny to każde miejsce uznane przez organ celny i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny oraz ustawą z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622, z późn. zmianami). Skład celny umożliwia składowanie towarów sprowadzonych spoza Europejskiego Obszaru gospodarczego bez potrzeby płacenia należności celno- -podatkowych, takich jak podatek VAT i cło. Wymienione należności zostają zamrożone, zazwyczaj w formie gwarancji bankowej, przez przedsiębiorcę prowadzącego skład celny lub osobę, która zamierza składować towar w składzie celnym. W przypadku produktów farmaceutycznych definicja składu celnego 2 Kurier Logistyczny CF CEFARM SA

3 nabiera szczególnego znaczenia. Zgodnie ostatnią nowelizacją prawa farmaceutycznego zawartą w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 28.) składy celne podobnie jak składy konsygnacyjne stały się hurtowniami farmaceutycznymi. Oznacza to że, zgodę na działalność składu celnego w obrocie hurtowym produktami leczniczymi muszą wyrazić zarówno Naczelnik Urzędu Celnego właściwy dla miejsca, w którym będzie prowadzony skład celny jak również Główny Inspektor Farmaceutyczny. Liczba hurtowni w kraju prowadzących składy celne dla rynku farmaceutycznego jest ograniczona, a uzyskanie nowej koncesji na prowadzenie tej formy działalności w dobie nowych regulacji prawnych jest trudne, czasochłonne i kosztowne. Każdy przedsiębiorca chcący otworzyć skład celny, musi w pierwszej kolejności uzyskać zgodę Urzędu Celnego właściwego dla miejsca, w którym będzie prowadzona działalność. Warunkiem koniecznym do uzyskania takiej zgody jest posiadanie: 1. numeru EORI, 2. pozytywnej opinii o sytuacji finansowej wydanej przez bank prowadzący rachunek rozliczeniowy wnioskodawcy, 3. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i pa- pierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe, 4. oświadczenia, że przedsiębiorca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego w przypadku, gdy nie posiada statusu AEO, 5. planu miejsca, gdzie będzie zlokalizowany skład celny wraz z opisem powierzchni, sposobu odgrodzenia i zabezpieczeń, 6. tytułu prawnego do miejsca prowadzenia składu celnego. Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który wymaga by przedsiębiorca chcący uruchomić skład celny posiadał: 1. tytuł prawny do pomieszczeń, 2. plan i opis techniczny projektowanego składu, wykonany przez architekta z uprawnieniami, 3. opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu, 4. opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przydatności lokalu przeznaczonego na skład, 5. opis procedur postępowania, umożliwiających skuteczne wstrzy - mywanie lub wycofywanie produktu leczniczego z obrotu. Warunkiem koniecznym dla uzyskania zgody GIF jest zatrudnienie Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie składu, posiadającej odpowiednią wiedzę, wykształcenie i staż pracy (kierownik składu). Zakładając spełnienie wszystkich warunków i kompletność załączonej dokumentacji rozpatrzenie wniosku w obu urzędach może zając ok. 60 dni. 2. Dlaczego warto wykorzystać procedurę składu celnego przy imporcie produktów farmaceutycznych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Z gospodarczego punktu widzenia instytucja składu celnego niesie ze sobą wiele korzyści wpływających na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej. Można je rozpatrywać w trzech płaszczyznach. Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów niewspólnotowych, przeznaczonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej - funkcja zawieszenia płatności. Towary niewspólnotowe objęte procedurą składu celnego w czasie składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej, dzięki czemu importer może zawiesić płatność należności celnopodatkowych na czas składowania. Pozwala to uniknąć płacenia należności celno-podatkowych w przypadku wywozu towaru ze składu poza obszar celny wspólnoty europejskiej funkcja tranzytowa składu celnego. 3 Kurier Logistyczny CF CEFARM SA

4 Skorzystanie z procedury składu celnego daje importerowi możliwość wyprowadzania towaru małymi partiami, dzięki czemu rozkłada w czasie często niemały koszt odprawy celnej całości zaimportowanego towaru. Wprowadzając na rynek towar kilkuetapowo przedsiębiorca jest w stanie dostosować ilość towaru na rynku do realnego zapotrzebowania obowiązującego w tym czasie. Jednocześnie niweluje ryzyko związane ze spadkiem lub wzrostem cen na rynku ze względu na sezonowość lub cykl koniunkturalny. Skład celny stanowi ogniwo pośrednie w reeksporcie towarów sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu (funkcja reeksportowa). Towary niewspólnotowe objęte procedurą składu celnego nie muszą być, w celu zakończenia tej procedury, dopuszczane do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą gospodarczą towary te mogą zostać powrotnie wywiezione. Nie ma wówczas potrzeby uiszczania należności celnych i podatkowych. Procedura składu celnego pozwala na zakończenie uprzednio stosowanej procedury celnej np. procedury uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną. Takie postępowanie umożliwia z jednej strony wywiązanie się z obowiązku nadania np. produktom kompensacyjnym uzyskanym w procedurze uszlachetniania czynnego innego przeznaczenia celnego, z drugiej zaś strony pozwala ominąć ewentualne problemy ze zbytem tych produktów. 3. Dlaczego warto skorzystać z oferty Składu Celnego CF CEFARM SA? Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z usługi Składu Celnego CF CEFARM SA. Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA posiada pozwolenie Naczelnika Urzędu Celnego na prowadzenie Składu Celnego publicznego typu A, oraz zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przez Skład Celny zlokalizowany w Radomsku przy ul. Krasickiego lat doświadczeń w prowadzeniu składów celnych produktów farmaceutycznych gwarantuje profesjonalną obsługę odpraw towarowych. Skład Celny CF CEFARM SA posiada zamkniętą przestrzeń ograniczoną zamkami patentowymi i systemem kontroli dostępu zatwierdzonymi przez Urząd Celny oraz stale monitorowaną strefę temperaturową C w części składowej. Za kontrolę warunków przechowywania odpowiadają walidowane czujniki, sprzężone z elektronicznym, całodobowym, walidowanym system monitoringu temperatury i wilgotności. Magazyn posiada m.in. system klimatyzacyjny, trzystopniowy system ochrony obiektu przed szkodnikami, profesjonalny system komputerowy konfekcjonowania towaru i transportu wewnętrznego umożliwiający optymalne rozmieszczenie towaru na regałach i stanowiskach paletowych oraz dwustronne zasilanie w energię elektryczną i agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego. Towar składowany w Składzie Celnym podlega ubezpieczeniu od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia powstałych w wyniku składowania towaru. Działalność Składu Celnego oparta jest na obowiązujących procedurach zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, przy współpracy ze sprawdzoną agencją celną, z wykorzystaniem do ewidencji przychodów i rozchodów specjalistycznego programu komputerowego. Dzięki zdobytej wiedzy i wieloletnim doświadczeniom CF CEFARM SA jest w stanie pomóc firmom we właściwym wykorzystaniu procedur celnych: przeprowadzeniu przeglądu operacji dokonywanych przez klienta pod kątem możliwości wybrania optymalnej procedury celnej, określeniu odpowiedniej/najbardziej korzystnej dla Klienta procedury do zastosowania w danym stanie faktycznym, uzyskaniu pozwoleń udzielanych przez organy administracji celnej w celu skorzystania z procedury (pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji wymaganej przepisami prawa celnego), wsparciu w negocjacjach dotyczących warunków, na jakich zostanie wydane pozwolenie. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy składu oraz uzyskanie na tej podstawie przez kontrahenta pozwolenia Naczelnika Urzędu Celnego na korzystanie z procedury składu celnego. Przy wsparciu CF CEFARM SA czas wypełnienia wszystkich formalności oraz ponoszone koszty ograniczone są do minimum. 4. Podsumowanie Korzystanie z procedury składu celnego jest dogodnym rozwiązaniem dla importerów produktów farmaceutycznych, gdyż pozwala rozłożyć w czasie płatność należności celno-podatkowych. Sprowadzony towar można w całości złożyć w składzie celnym, a później wyprowadzać go partiami, regulując należności tylko za wyprowadzoną część towaru. To udogodnienie szczególnie cenne dla importerów, którzy sprowadzają duże ilości towaru obciążonego wysokimi należnościami celno-podatkowymi, a także dla przedsiębiorców dokonujących re-eksportu towarów poza obszar Unii Europejskiej. Dzięki wykorzystaniu Składu Celnego CF CEFARM SA przedsiębiorca uzyskuje wsparcie przy uzyskaniu pozwolenia, dokumentów związanych z zabezpieczeniem długu celnego oraz dostęp do odpowiednio dostosowanej bazy magazynowej. Nie musi zajmować się prowadzeniem ewidencji wymaganej przez organy celne i dokonywać zgłoszeń celnych. Tym samym może skupić się na aspekcie handlowym i realizacji planów sprzedażowych. Karol Szlaszyński Kierownik Działu Projektów Logistycznych tel kom Kurier Logistyczny CF CEFARM SA

5 Ustawowe ograniczenia i zakazy reklamy produktów leczniczych jako swoisty wyraz dbałości przez ustawodawcę o zdrowie i życie obywateli Kanadyjski filozof i teoretyk komunikacji Herbert Marshall McLuhan w latach 70 ubiegłego wieku stwierdził, że pewnego dnia historycy i archeologowie odkryją, że reklamy naszych czasów są najbogatszym i najwierniejszym odzwierciedleniem życia codziennego i wszelkich czynności ludzkich, jakie pozostawiło po sobie jakiekolwiek społeczeństwo. Pod tym względem hieroglify egipskie nawet nie umywają się do reklam. Powyższy cytat powinien być traktowany humorystycznie lub z przymrużeniem oka, ale zwraca uwagę na niezwykle istotny obszar naszego życia, jakim jest wszechobecna reklama. Brak jest jednoznacznej definicji reklamy i obecnie istnieje szereg pojęć, z których można wyprowadzić ogólną jej definicję. Na potrzeby niniejszego artykułu można przyjąć jedną z najprostszych definicji mówiącą, że reklamą jest każda czynność lub przedmiot mające na celu przekonanie kogoś do zakupu określonego towaru lub usługi, a więc każde działanie mające charakter perswazyjny. Poza samą reklamą za czynności o charakterze perswazyjnym można wskazać także inne techniki wpływania na klientów-konsumentów jak sponsoring, public relations, product placement czy promocja. Obecnie działania marketingowe jako zespół elementów, którymi można oddziaływać na rynek są nierozerwalnie związane praktycznie z każdą działalnością gospodarczą. Ze względu na stosowanie w reklamach, ale również w innych czynnościach o charakterze perswazyjnym, mechanizmów socjologiczno-psychologicznych, istnieje wysokie prawdopodobieństwo przekonania danej osoby (tzw. modelu klienta-konsumenta) lub określonej grupy osób do zakupu określonego towaru lub usługi (tzw. reklama wizerunkowa). Należy również podkreślić, że dość powszechne jest stosowana, choć dość umiejętnie ukryta reklama nieuczciwa (tzw. czarny PR ), której jedynym celem jest zdyskredytowanie danego towaru lub usługi. Ustawodawca, kierując się koniecznością ochrony określonych wartości oraz 5 Kurier Logistyczny CF CEFARM SA

6 poszanowania praw jednostki, wyróżnia produkty tzw. wrażliwe, których nadużywanie może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka i wprowadza bezwzględne zakazy lub ograniczenia w reklamowaniu tychże produktów. Najbardziej znanymi produktami tzw. wrażliwymi są wyroby tytoniowe, alkohol, a także produkty lecznicze. Ustawodawca, w ustawie z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (Dz.U nr 126 poz. 1381, z późn. zm.) ( Ustawa ), w art wprowadził ograniczenia w reklamie produktów leczniczych, ograniczenia w zakresie samej treści reklam tychże produktów, ale również bezwzględny zakaz jakiejkolwiek reklamy w odniesieniu do niektórych kategorii tychże produktów. Ograniczenia w reklamie produktów leczniczych znajdują się także w innych aktach prawnych, z których na szczególną uwagę zasługują rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz. U. Nr 39, poz. 321, z późn. zm.). Kluczowymi źródłami prawa unijnego, które odnoszą się do kwestii reklamy produktów leczniczych są: dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. WE L Nr 311, s. 67); dyrektywa 2004/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku zmieniająca dyrektywę 2001/83/ WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L Nr 136, s. 85). Definicja reklamy produktu leczniczego została określona w art. 52 ust. 1 Ustawy i stanowi, że Reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych i obejmuje w szczególności: reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości; reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi; odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych; dostarczanie próbek produktów leczniczych; sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi; sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Jednocześnie art. 53 Ustawy wskazuje wymagania, jakie ma spełniać reklama produktu leczniczego (reklama farmaceutyczna) w praktyce rynkowej i ma za zadanie zapobiegać dowolnemu i swobodnemu prowadzeniu kampanii marketingowych. Reklama produktu leczniczego nie może: wprowadzać w błąd, powinna prezentować produkt leczniczy obiektywnie oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu. polegać na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za nabycie produktu leczniczego lub dostarczanie dowodów, że doszło do jego nabycia. być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany. Reklama produktu leczniczego poza jego nazwą własną i nazwą powszechnie stosowaną (np. syrop ) może zawierać tylko znak towarowy niezawierający odniesień do wskazań leczniczych, postaci farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych lub innych treści reklamowych. Ustawowe ograniczenia mają przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk. W załączniku nr I do dyrekty- 6 Kurier Logistyczny CF CEFARM SA

7 wy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 roku wskazano praktyki handlowe, które w każdym wypadku uznaje się za nieuczciwe, a w odniesieniu do reklamy farmaceutycznej wyszczególniono poniższe praktyki: fałszywe twierdzenie, że produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia i wady rozwojowe; wykorzystywanie treści publicystycznej w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji, gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta (kryptoreklama); przedstawianie rzeczowo nieścisłych twierdzeń dotyczących rodzaju i stopnia ryzyka, na jakie będzie narażone bezpieczeństwo osobiste konsumenta lub jego rodziny, w przypadku, gdy nie nabędzie określonego produktu leczniczego; reklama przynęta. Poza ograniczeniami w odniesieniu do samego sposobu podejmowania działań reklamowych Ustawodawca wprowadza również ograniczenie w zakresie treści samych reklam, ale także osób, które produkty lecznicze reklamują. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może zawierać treści, które sugerują lub zapewniają, że: możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej, nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia, nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby; zastrzeżenie nie dotyczy szczepień, o których mowa w art. 57 ust. 2, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym, skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia, przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym. Reklama farmaceutyczna nie może również swą treścią prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby oraz zawierająca niewłaściwe, niepokojące lub mylące określenia przedstawionych graficznie zmian chorobowych, obrażeń ludzkiego ciała lub działania produktu leczniczego na ludzkie ciało lub jego części. Wprowadzone zostały również ograniczenia w odniesieniu do osób, które produkty lecznicze reklamują i ustawodawca wskazał, że reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na: prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia; odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia. Niezwykle trafne określenie reklamy produktu leczniczego, które jednocześnie odnosi się do wskazanych w Ustawie ograniczeń można wyprowadzić z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (VII SA/Wa 982/07), który w wyroku z dnia 14 sierpnia 2007 roku stwierdził, że reklama leku ma jedynie uświadomić konsumentowi, iż przedmiotowy lek istnieje na rynku oraz że jest stosowany w określonych przypadłościach. Z uwagi na specyfikę reklamy, środkiem przekazu jest pewien skrót, czasami uproszczenie, bądź odwoływanie się do skojarzeń. Przepisy prawa dopuszczają tego rodzaju środki wyrazu, o ile nie zawierają one informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd. Poza powyżej wymienionymi ograniczeniami w zakresie samej reklamy oraz jej treści, ustawodawca wprowadził w Ustawie bezwzględne zakazy reklamy produktów leczniczych, przy czym wprowadził kryterium podziału pod względem ich dopuszczenia do obrotu lub też nie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 56 Ustawy zabrania się reklamy produktów leczniczych: niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia, o których mowa w art. 4 Ustawy (chodzi o produkty lecznicze pochodzące z zagranicy, dopuszczone do obrotu w kraju pochodzenia i posiadające aktualne pozwolenie na dopuszczenie, spełniające przesłanki z art. 4); zawierających informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego albo z Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego. W odniesieniu do produktów leczniczych, które są objęte dopuszczeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych: wydawanych wyłącznie na podstawie recepty; zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe; umieszczonych na wykazach leków refundowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz dopuszczonych do wydawania bez recept o nazwie identycznej z umieszczonymi na tych wykazach, produktu, którego nazwa jest identyczna z nazwą produktu leczniczego wydawanego wyłącznie na podstawie recepty. W odniesieniu do powyżej wymienionych zakazów ustawodawca w zakresie reklamy wprowadził jeden dopuszczalny wyjątek i odnosi się on do szczepień ochronnych określonych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanym na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku 7 Kurier Logistyczny CF CEFARM SA

8 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wyłączenie to nie oznacza jednak, iż reklama produktów stosowanych do szczepień ochronnych nie podlega innym ograniczeniom właściwym dla reklamy produktów farmaceutycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że tak ujęty zakaz jest niezwykle często wykorzystywany przez firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki do prowadzenia kampanii informacyjnych, będących zwykle ukrytą postacią kampanii reklamowych. Prócz wykorzystywania luki istniejącej w tym zakresie, kampanie te często są nierzeczowe i odwołują się do uczuć, zwłaszcza zaś bazują na strachu o zdrowie swoich najbliższych. Na koniec należy także wskazać wprowadzenie w prawie farmaceutycznym instytucji tzw. reklamy zamkniętej produktu leczniczego, która jest kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. W zasadzie reklama zamknięta sprowadza się do bezpłatnego dostarczania w/w osobom próbek produktu leczniczego, ale tylko w przypadku łącznego spełnienia się poniższych przesłanek: osoba upoważniona do wystawiania recept wystąpiła w formie pisemnej do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki produktu leczniczego; osoba dostarczająca próbkę prowadzi ewidencję dostarczanych próbek; każda dostarczana próbka nie jest większa niż jedno najmniejsze opakowanie produktu leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; każda dostarczana próbka jest opatrzona napisem próbka bezpłatna - nie do sprzedaży ; do każdej dostarczanej próbki dołączona jest Charakterystyka Produktu Leczniczego albo Charakterystyka Produktu Leczniczego Weterynaryjnego; ilość próbek tego samego produktu leczniczego dostarczanych tej samej osobie nie przekracza pięciu opakowań w ciągu roku. Należy także podkreślić, że reklama zamknięta produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek nie może dotyczyć produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę powyższych ograniczeń i zakazów ma na celu znaczne ograniczenie zjawisk patologicznych oraz możliwość prowadzenia przez koncerny farmaceutyczne w trakcie kampanii reklamowych swoistej gry ludzkimi uczuciami oraz najwyższymi wartościami, jakimi są życie i zdrowie ludzkie. Ograniczenia i zakazy w zakresie produktów tzw. wrażliwych, w tym przypadku produktów leczniczych, przeciwdziałają możliwości prowadzenia kampanii o charakterze perswazyjnym niezgodnym z rzeczywistym przeznaczeniem danego produktu leczniczego lub niezgodnym z obecnymi osiągnięciami w zakresie medycy i farmaceutyki. Brak ustawowych ograniczeń i zakazów zapewne spowodowałby istnienie reklam, z których wynikałoby, że stosowanie danego produktu uchroni nas przed nowotworami, zawałami, cukrzycą itp. Ograniczenia i zakazy mają za zadanie tego typu zachowaniom właśnie przeciwdziałać. Renata Sobolewska Radca Prawny z Kancelarii Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. k. 8 Kurier Logistyczny CF CEFARM SA

9 Magazyn Importera Magazynowanie (Warszawa, Łódź, Radomsko) Obsługa Logistyczna Badań Klinicznych Obsługa Celna dla Farmacji Hurtownia Farmaceutyczna Specjalistyczny Kwalifikowany Transport Wynajem Powierzchni Magazynowych Wytwórnia Produktów Leczniczych (próby kliniczne, etykietowanie, przepakowywanie) Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA, ul. Jana Kazimierza 16, Warszawa Tel.: , Fax: ,

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta usług logistycznych i konkurencyjne stawki atuty po stronie CF CEFARM SA

Kompleksowa oferta usług logistycznych i konkurencyjne stawki atuty po stronie CF CEFARM SA Kurier logistyczny nr 2/2016 Kompleksowa oferta usług logistycznych i konkurencyjne stawki atuty po stronie CF CEFARM SA Refundacja wyrobów medycznych to możliwe już wkrótce! Szanowni Państwo, Z ogromną

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: OIAKat Katowice

Nasz znak: OIAKat Katowice Nasz znak: OIAKat-379-2005 Katowice 2005-06-13 Stanowisko Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach w sprawie reklamy leków wydawanych wyłącznie na receptę. W dniu 2005-06-07 Okręgowa Rada Aptekarska w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Dz.U.08.210.1327 z dnia 28 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r.

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Dostawa szczepionek przeciwko pneumokokom Numer ogłoszenia: 164585-2013;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r. LexPolonica nr 68477. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2006.169.1216 (R) Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Regulamin reklamy produktów leczniczych 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia w jednostkach organizacyjnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, zwanego dalej Szpitalem,reklamy

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Mgr farm. Michał Byliniak USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 3 substancje zostały zaliczone do grupy IV-P, dla których recepty muszą być wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Pośrednik w obrocie produktami leczniczymi

Pośrednik w obrocie produktami leczniczymi Kurier Logistyczny nr 1/2015 Magazyn Importera CF CEFARM SA dogodne rozwiązanie dla importerów produktów leczniczych Pośrednik w obrocie produktami leczniczymi nowa instytucja w prawie farmaceutycznym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 1/5

KARTA USŁUGI. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 1/5 1/5 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Uzyskać/zmienić/cofnąć zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Każdego, kto chce prowadzić działalność gospodarczą polegającą na produkcji, magazynowaniu,

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKŁADÓW: aula wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1

MIEJSCE WYKŁADÓW: aula wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1 PRAWO FARMACEUTYCZNE ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI 02-106 Warszawa, ul. Pawioskiego 3a, tel. (22)5720855 KIEROWNIK ZAKŁADU: Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski GODZINY PRZYJĘD W SPRAWACH STUDENCKICH: śro-czw-pt

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie:

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie: BKS/DPK-134-28508/13 EK Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. BKS/DPK-134-28557/13 EK Nr: 28508, 28557 Data wpływu 29 i 31 stycznia 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 kwietnia 2013 r. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. Dz.U.2006.169.1216 2011.02.13 zm. Dz.U.2011.10.55 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 293 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej I. Zasady ogólne Obrót produktami leczniczymi jest obrotem cywilnoprawnym, polegającym

Bardziej szczegółowo

Dostawy

Dostawy Dostawy - 445215-2016 17/12/2016 S244 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 244-445215 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 17-18

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... Wprowadzenie... 1

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów.............................................. Literatura.................................................. V XXI Wprowadzenie.............................................. 1 Część I. Reklama

Bardziej szczegółowo

OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r.

OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r. Izba Celna w Szczecinie Wydział Egzekucji 420000-IEWG-314-349/14-9/C.Ż. OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.84.511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych 2) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/28 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133596-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2015/S 076-133596 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Cel szkolenia Szkolenie to w przejrzysty sposób pokazuje jak szeroko rozumiana działalność reklamowa jest regulowana przez przepisy

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233356-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 130-233356 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO Spis treści Wykaz skrótów Od Autora Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO 1. Ewolucja i rozwój polskiego prawa celnego 1. Prawo celne w okresie Rzeczpospolitej 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, Jeżów, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, Jeżów, woj. łódzkie, tel , faks Jeżów: Dostawa leków i środków farmaceutycznych do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Numer ogłoszenia: 131144-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r.

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r. INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA MIĘDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL.+48 22 815 10 24 /FAX.+48 22 815 10 15 e-mail: m.krukowska@czd.pl V/DZP/779 /13

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:425809-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim: PL AEOC 440000100040 Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Problemy związane z zakresem pojęcia reklamy produktów leczniczych w świetle tzw. dużej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

Problemy związane z zakresem pojęcia reklamy produktów leczniczych w świetle tzw. dużej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne Problemy związane z zakresem pojęcia reklamy produktów leczniczych w świetle tzw. dużej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne Rafał Jerzy Kruszyński 1. Uwagi wprowadzające Produkty lecznicze stanowią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0 III. Jakość leków. 1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: 35 analiz pozytywnych 35 w trakcie badania 0 IV. Ustalenia kontroli oraz wydane na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE

SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE KONIECZNIE MUSISZ O TYM WIEDZIEĆ!!! Suplement diety zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie farmaceutycznym obowiązują od dnia

Zmiany w prawie farmaceutycznym obowiązują od dnia Zmiany w prawie farmaceutycznym obowiązują od dnia 12.07.2015 W Dz. U. 20015 poz 788 opublikowano ustawę o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw zmiany wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r.

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r. Dz.Urz.KPWiG.02.13.66 UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sporządzania i przedstawiania informacji reklamowych dotyczących funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Obowiązuje od r. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Kancelaria Sejmu s. 1/5 Obowiązuje od 1.01.2002 r. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku Warszawa, czerwiec 2014 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia kryterium uznawania osób zobowiązanych do wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym za osoby uchylające

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH SPIS TREŚCI 1. PRAWO FARMACEUTYCZNE, APTEKI, HURTOWNIE LEKÓW, WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r....9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Terminy szkolenia 21-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 7-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Forum innowacyjna ochrona zdrowia

Forum innowacyjna ochrona zdrowia Forum innowacyjna ochrona zdrowia Prawo dziś i jutro Marcin Długosz KAMSOFT S.A. Bezpieczeństwo dystrybucji raportowanie i wymiana danych z systemów informatycznych na rynku farmaceutycznym 2 Zmiany w

Bardziej szczegółowo