Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. Bogumił Szmulik PROBLEM ZGODNOŚCI USTAWY HAZARDOWEJ Z KONSTYTUCJĄ RP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. Bogumił Szmulik PROBLEM ZGODNOŚCI USTAWY HAZARDOWEJ Z KONSTYTUCJĄ RP"

Transkrypt

1 Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. Bogumił Szmulik Wydział Prawa i Administracji PROBLEM ZGODNOŚCI USTAWY HAZARDOWEJ Z KONSTYTUCJĄ RP Referat wygłoszony w trakcie konferencji Prawo Hazardowe w Kontekście Europejskim Aspekty Prawne i Społeczne w dniu 25 listopada w Warszawie. 1. BŁYSKAWICZNE UCHWALENIE Na początku 2010 roku, w polskich mediach pojawiła się oŝywiona debata. Była ona rezultatem nadzwyczaj szybkiego postępowania ustawodawczego zakończonego uchwaleniem nowej ustawy hazardowej. Całe powyŝsze postępowanie przebiegało w przysłowiowo ekspresowym tempie, toteŝ ani w Sejmie, ani w Senacie nie przygotowano Ŝadnych ekspertyz. Nie przeprowadzono równieŝ Ŝadnych obiektywnych badań medycznych i statystycznych na skalę całego kraju, które przyniosłyby rzeczywiste rzetelne i wiarygodne informacje dotyczące hazardu. We wtorek 17 listopada 2009 roku Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowej ustawy hazardowej, a w czwartek juŝ ją uchwalił. Następnego dnia ustawą zajął się Senat, który nie zaproponował do niej poprawek. PoniewaŜ ustawa zawierała zmiany dotyczące takŝe podatków, Prezydent RP podpisał ustawę, tak by mogła być opublikowana do 30 listopada. Zdaniem organów ustawodawczych, ten niezwykle przyspieszony tryb był jak najbardziej uzasadniony, chociaŝby z tego powodu, Ŝe przepisy zwiększały ochronę osób poniŝej 18 roku Ŝycia przed niebezpieczeństwem lekkomyślnego korzystania z gier hazardowych. Tak więc ustawa miała przede wszystkim oddziaływać w kierunku eliminacji patologii związanych z hazardem w Polsce. Wspomniana juŝ przeze mnie medialna debata - trwająca podczas prac parlamentarnych nad ustawą - polegała przede wszystkim na stawianiu pytań o konstytucyjność regulacji uchwalonych w takim tempie, w tak waŝnej i problematycznej sferze. Pytania te - jak się wydaje - były jak najbardziej uzasadnione, bowiem liczne ekspertyzy niezaleŝnych ekspertów wykazały, iŝ ustawa moŝe być niezgodna z Konstytucją. Ustawa o grach hazardowych weszła w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2010 roku z wyjątkiem kilku przepisów, które wejdą w Ŝycie w dniu 2 stycznia 2016 roku.

2 2. HAZARD BEZ WYGRANEJ? Problem jawi się juŝ na samym początku ustawy, bowiem art. 2 ustawy zawiera zbiór dość wątpliwych definicji legalnych. Tak więc, zgodnie z definicją, grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pienięŝne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Za wygraną rzeczową w grach na automatach uznaje się wygrane polegające na moŝliwości przedłuŝenia gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a takŝe moŝliwość rozpoczęcia nowej gry poprzez wykorzystanie wygranej w poprzedniej grze. Ustawodawca w tym przypadku zakwalifikował efekt w postaci przedłuŝenia gry jako swoistą korzyść majątkową, którą moŝe uzyskać gracz w skutek rozpoczęcia gry na automacie. Powoduje to konieczność uznania np. popularnych symulatorów samochodowych, flipperów albo innych gier zręcznościowych, takich jak np. pump it up (urządzenie do trafiania stopami w podświetlane kwadraty w rytm muzyki, uzaleŝnionego od zręczności i szybkości) za podlegające ustawie, a to juŝ wydaje się być daleką nadinterpretacją. Działalność w zakresie gier na automatach moŝe być prowadzona tylko na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry. Konsekwentnie zatem, prowadzenie gier na automatach, na których gracz moŝe tylko uzyskać bezpłatne przedłuŝenie lub nową grę bez konieczności zapłaty stawki i w których nie gra się o Ŝadne inne wygrane powinno odbywać się na podstawie uzyskanej uprzednio koncesji i wyłącznie w kasynach. Koncesja jest przejawem reglamentacji działalności gospodarczej dokonywanej przez państwo. Jest ona formą najbardziej restrykcyjnego oddziaływania na przedsiębiorców i wolny rynek. Wprowadza się ją w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo teŝ ze względu na inny waŝny interes publiczny. Ponadto reglamentacja działalności gospodarczej moŝe mieć na celu zapewnienie ochrony innych niŝ państwo podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, w szczególności konsumentów. Konstytucja RP stanowi, Ŝe ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na waŝny interes publiczny. Ustawodawca za pomocą ustawy o grach hazardowych wprowadził bardzo powaŝne ograniczenie w zakresie wolności wykonywania działalności gospodarczej. Na podstawie przyjętego rozwiązania, prowadzenie salonu gier na automatach bez wygranych pienięŝnych i rzeczowych z moŝliwością przedłuŝenia gry lub rozpoczęcia nowej za udział w grze, moŝe odbywać się wyłącznie w formie kasyna i na podstawie koncesji.

3 Zgodnie z postanowieniami Konstytucji taka reglamentacja jest dopuszczalna w sytuacji spełnienia dwóch przesłanek: przesłanki formalnej - (tu) ograniczenie wolności działalności gospodarczej dopuszczalne jest tylko w drodze ustawy; oraz przesłanki materialnej - (tu) ograniczenie wolności działalności gospodarczej dopuszczalne jest tylko ze względu na waŝny interes publiczny. W przypadku ustawy o grach hazardowych spełniona została jedynie przesłanka formalna. Normy ograniczające swobodę działalności gospodarczej wynikają z przepisów o randze ustawy. W przedmiotowej sprawie nie sposób dopatrzeć się "waŝnego interesu publicznego", który uzasadniłby ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Nie sposób dopatrzeć się waŝkich korzyści, jakie zostaną uzyskane przez społeczeństwo. Podczas prac legislacyjnych nad ustawą nie wskazano interesu publicznego, który byłby urzeczywistniany przez ten przepis. Gra na automatach, która nie ma na celu wygranie pieniędzy lub innych nagród nie niesie ze sobą takich zagroŝeń i patologii, jakie mogą powstać przy grze na automatach o tzw. niskich wygranych. W związku z tym ustanowienie tego typu regulacji nie będzie przyczyniało się do realizacji głównego celu ustawy o grach hazardowych, jakim jest przeciwdziałanie społecznym negatywnym skutkom hazardu. Dla przedmiotowej sprawy istotny jest fakt, iŝ w Polsce nie przeprowadzono Ŝadnych obiektywnych badań medycznych i statystycznych na skalę całego kraju, które przyniosłyby rzeczywiste, rzetelne i wiarygodne informacje dotyczące hazardu i związanych z nim negatywnych zjawisk społecznych. W uzasadnieniu posłuŝono się jedynie ogólnymi sformułowaniami o szkodliwości hazardu i jego negatywnym wpływie na społeczeństwo. Brak informacji o skali problemu istotnie rzutuje na ocenę konstytucyjności rozwiązań przyjętych w ustawie. NaleŜy wyraźnie podkreślić, Ŝe tylko bardzo powaŝny wzrost liczby i skali zjawisk patologicznych związanych bezpośrednio z hazardem mógłby uzasadniać ewentualne wprowadzenie tak restrykcyjnych rozwiązań prawnych. Natomiast, jeŝeli negatywne zjawiska związane z hazardem mają charakter marginalny, wówczas wprowadzenie bardzo restrykcyjnych i reglamentacyjnych przepisów nie znajduje uzasadnienia. W tym teŝ zakresie ustawa narusza zasadę proporcjonalności. NaleŜy podkreślić, Ŝe gry na automatach bez wygranych nie przyczyniają się do powstawania społecznie negatywnych zjawisk związanych z hazardem. 3. GRA LOSOWA Kolejna dość wątpliwa definicja stanowi, Ŝe grami na automatach są takŝe gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma moŝliwości uzyskania wygranej

4 pienięŝnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy. W tym przypadku, podobnie jak wcześniej, ustawodawca zrezygnował z konstytutywnego elementu definicji gier hazardowych, jakim jest uzyskanie wygranej pienięŝnej lub rzeczowej. W związku z tym, jeŝeli w kafejce internetowej ktoś zainstaluje grę, która będzie zawierała element losowości i będzie to gra jak gra na automacie, gdzie wyświetlają się określone znaki, bądź będzie to gra w ruletkę na komputerze, taka gra zostanie potraktowana tak jak na automacie. Prowadzi to do konkluzji, Ŝe rygorom ustawy podlegać będą obecnie takŝe gry internetowe, zręcznościowe, symulatory, pasjanse, scrabble itp., których rozgrywka i wynik zaleŝą od elementu losowości tj. ich wynik zdeterminowany jest sylogizmem matematycznym będącym częścią programu komputerowego. Przedstawione rozwiązanie dotknięte jest identycznymi wadami jakie wskazałem powyŝej. Przykładowo, info - kioski, będące realizacją idei powszechnego dostępu do Internetu, przy moŝliwości przeprowadzania za ich pomocą gier internetowych, według uzasadnienia Rady Ministrów do ustawy o grach hazardowych naleŝałoby uznać za niezgodne z ustawą. Nasuwa się pytanie, czym jest to uzasadnione? 4. KTO MOśE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH? Problemowa jest równieŝ kwestia uregulowania ograniczeń w zakresie statusu osoby będącej członkiem organu spółki prowadzącej działalność w zakresie gier hazardowych. Osoby pełniące funkcje wskazane w ustawie, nie mogą być skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ponadto, osoby te muszą cieszyć się nienaganną opinią, a wszystko to musi być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. Ograniczenia te nie dotyczą osób wchodzących w skład organów spółek prowadzących działalność w zakresie gier liczbowych, loterii pienięŝnych i gry telebingo (tj. objętych monopolem państwowym). Jest to oczywista niekonsekwencja prawodawcy, która moŝe być potraktowana jako przejaw swoistej dyskryminacji spółek niepaństwowych. NaleŜy zgodzić się z poglądem, Ŝe popełnienie niektórych przestępstw umyślnych i przestępstw skarbowych moŝe stanowić podstawę ograniczenia dostępu do zarządzania podmiotami urządzającymi gry hazardowe. Do takich przestępstw naleŝy zaliczyć w szczególności przestępstwo łapownictwa, płatna protekcja, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, czy teŝ przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Szczególne znaczenie w tym katalogu posiadają przestępstwa zdefiniowane na gruncie ustawy kodeks karny skarbowy. Popełnienie określonych tam przestępstw moŝe budzić uzasadnione wątpliwości, co do

5 postawy i kwalifikacji moralnych osób chcących zarządzać spółką urządzającą gry hazardowe. Z drugiej strony naleŝy wyraźnie podkreślić, Ŝe istnieje cała grupa umyślnych przestępstw oraz umyślnych przestępstw skarbowych, których popełnienie nie dyskwalifikuje sprawcy i nie powoduje, iŝ nie daje on gwarancji naleŝytego wykonywania funkcji w organach spółek. Jako przykłady moŝna wskazać przestępstwo uchylania się od słuŝby wojskowej, przestępstwo naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwającego nie dłuŝej niŝ 7 dni, nieudzielenia pomocy, sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym lub powietrznym, przestępstwo wyrębu drewna w lesie itp. Tego typu przestępstwa nie pozostają w Ŝadnym związku z pełnieniem funkcji w organach spółek i nie mogą w Ŝaden sposób wpływać na ich realizację. Nie moŝna się zatem zgodzić z tym, Ŝe ich popełnienie powinno dyskwalifikować sprawców z moŝliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie hazardu. Wskazane ograniczenia są zbyt daleko idące. NaleŜy wyrazić stanowisko, Ŝe popełnienie jedynie niektórych spośród wymienionych przestępstw uzasadnia odebranie prawa do udziału w zarządzaniu spółkami. Pozostałe przestępstwa nie pozostają natomiast w Ŝadnym, najmniejszym nawet związku z pełnieniem tego typu funkcji Konstytucja RP stanowi, Ŝe "KaŜdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa". Ze wskazanej normy wynika zakaz arbitralnego ograniczania dostępu do wykonywania pracy zawodowej przez ustawodawcę. Natomiast ustawa o grach hazardowych wprowadza generalne ograniczenie dostępu do zatrudnienia w stosunku do osób, które popełniły przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, całkowicie zbędne. Za zasadne uznać moŝna wyłącznie ograniczenie dostępu do pełnienia funkcji w organach przez osoby, które popełniły przestępstwa budzące uzasadnione wątpliwości, co do ich rzetelności, wiarygodności i uczciwości, w tym pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością. MoŜna więc zaryzykować stwierdzenie, Ŝe prawodawca chcąc zapewnić legalne i rzetelne wykonywanie funkcji w organach spółek handlowych, zdecydowanie posłuŝył się nieadekwatnym środkiem, który jest znacznie bardziej uciąŝliwy dla obywateli, niŝ było to konieczne. Co równieŝ bardzo istotne, z ustawy wynika, Ŝe do ustanowienia zakazu pełnienia funkcji wystarczy samo skazanie osoby pełniącej funkcje w spółce urządzającej gry. Istotne znaczenie dla przedmiotowego przepisu ma fakt, iŝ prawodawca nie posłuŝył się pojęciem prawomocnego skazania. W konsekwencji oznacza, to iŝ wyrok karny wydany w I instancji (nieprawomocny) stanowi negatywną przesłankę wykonywania funkcji w organach spółek urządzających gry hazardowe. Konstytucja zawiera gwarancję domniemania niewinności stanowiąc, Ŝe kaŝdego uwaŝa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. W konsekwencji przepis ustawy o grach hazardowych

6 narusza zasadę domniemania niewinności, bowiem łączy skutki prawne z nieprawomocnym wyrokiem sądowym. Z ww. konstytucyjnej zasady wynika, iŝ ustawowe, negatywne skutki czynu zabronionego mogą zostać wdroŝone (zastosowane) dopiero po prawomocnym skazaniu. 5. DEFICYT KASYN? Zgodnie z ustawą, kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców (1 kasyno). Na kaŝde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o jeden (1). Łączna liczba kasyn gry w województwie nie moŝe być jednak wyŝsza niŝ jedno (1) kasyno na kaŝde pełne 650 tys. mieszkańców województwa. Z kolei salony gry bingo pienięŝne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców (1 salon). Na kaŝde kolejne rozpoczęte 100 tys. Mieszkańców liczbę dozwolonych salonów zwiększa się o jeden (1). Łączna liczba salonów gry bingo pienięŝnych w województwie nie moŝe być jednak wyŝsza niŝ jeden (1) salon na kaŝde pełne 300 tys. mieszkańców województwa. Ograniczenie to ma ściśle restrykcyjny charakter. W przeliczeniu na ogólną liczbę mieszkańców RP maksymalnie, będzie mogło istnieć około 55 kasyn i około 380 salonów gry w bingo pienięŝne. Dyspozycją wskazanego przepisu objęte są wszystkie kasyna niezaleŝnie od rodzaju urządzanych tam gier. W konsekwencji, jeŝeli kasyno, na podstawie uzyskanej koncesji, będzie urządzało jedynie gry w kości na obszarze działania tego kasyna nie będzie moŝliwości zorganizowania kasyna urządzającego np. gry na automatach. Przytoczone przepisy charakteryzują się ponadto bardzo duŝą nieskutecznością. Restrykcyjność ustawy skutkować będzie tym, Ŝe w miejscowościach przygranicznych poza granicami RP będą urządzane kasyna i salony gier, do których nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o grach hazardowych. W zdecydowanej mierze uczestnikami organizowanych tam gier będą natomiast obywatele polscy. W ten sposób przepisy ustawy będą obchodzone w całkowicie legalny sposób. Istnieje równieŝ moŝliwość, iŝ w skutek stosowania tak restrykcyjnych przepisów wytworzy się w Polsce "szara strefa", w której będą funkcjonować nielegalne salony gier i kasyna. Będą one powstawać i działać całkowicie poza kontrolą państwową i nie będą odprowadzać podatków. W konsekwencji ustawa o grach hazardowych moŝe wywołać skutek całkowicie odwrotny od zamierzonego. PowyŜsze rozwiązanie narusza zasadę wolności działalności gospodarczej w zakresie jej podejmowania oraz sytuowania. Przepis ten wprawdzie dopuszcza moŝliwość ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej, ale pod warunkiem, Ŝe wynika to z ustawy i równocześnie uzasadnione jest waŝnym interesem publicznym.

7 Przeciwdziałanie zjawisku uzaleŝnienia od hazardu niewątpliwie leŝy w interesie społecznym, jednakŝe zjawisko to nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla ograniczenia ilości kasyn i salonów gry w bingo pienięŝne. Wskazany przez ustawodawcę cel w niczym nie uzasadnia tak daleko idącego i jednocześnie restrykcyjnego ograniczenia moŝliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym jej lokalizacji. NaleŜy wyraźnie podkreślić, Ŝe brak jest obecnie jakichkolwiek danych medycznych oraz statystycznych, które potwierdzałyby choćby w części tezę, Ŝe zmniejszenie liczby kasyn i salonów bingo przyczyni się do ograniczenia społecznie negatywnych skutków hazardu, w tym wpłynie na zmniejszenie uzaleŝnienia. Przeprowadzona analiza wskazuje, Ŝe zjawiska te kojarzone są nie z liczbą legalnie działających kasyn i salonów, ale z liczbą łatwo dostępnych automatów do gier oraz łatwą ich dostępnością w szczególności dla osób nieletnich w miejscach takich jak stacje paliw, restauracje puby itp. Jak juŝ wspomniałem, przepisami ustawy o grach hazardowych objęte zostały równieŝ salony gier z automatami bez wygranych oraz z wygranymi polegającymi na przedłuŝeniu gry lub rozpoczęciu nowej, tj. symulatory, filpery, kafejki internetowe z pasjansami i.t.p. Tego typu gry mogą być urządzane tylko w kasynach i mają do nich zastosowanie wyŝej wymienione ograniczenia. 6. OGRANICZENIE REKLAMY Ustawa niezwykle szeroko i zarazem nieostro określa zakazaną reklamę gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Przedmiotem zakazu są: publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych i znaków graficznych związanych z grami hazardowymi, publiczne rozpowszechnianie (.) informacji o miejscach, gdzie takie gry lub zakłady są urządzone, sprzedaŝ w miejscach publicznych rekwizytów związanych m. in. Z grą w karty i grą w kości, promocja produktów (.), których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest toŝsame z oznaczeniem gier hazardowych. NiemoŜliwe jest zatem precyzyjne nakreślenie granic takich sformułowań, jak: "znaków towarowych i graficznych związanych z grami."; "rekwizytów związanych z grami.", czy teŝ "opakowanie wykorzystuje podobieństwo". Zachodzi pytanie, czy przykładowo sprzedaŝ kart do gry w pokera jest juŝ objęta zakazem reklamy? Czy zakazana jest np. reklama przedsiębiorstw produkujących karty do gry lub ich produkty? Czy niedozwolona jest reklama gier komputerowych?

8 Na tym polu, istnieje zatem szerokie pole do dowolnych interpretacji. Niesprecyzowanie wprowadzonych zakazów oraz wprowadzenie sankcji za ich naruszenie stanowi istotne ryzyko naduŝyć dla adresatów tych zakazów. Brak precyzyjnej definicji pojęć "reklamy" i "promocji " w ustawie powoduje, iŝ za takową moŝna uznać kaŝdą informację bezpośrednio lub pośrednio związaną z grami hazardowymi oraz podmiotem je prowadzącym. Omawiane przepisy spowodowały olbrzymie zamieszanie, które osiągnęło poziom absurdu - firmy z branŝy hazardowej zastanawiały się, czy mogą umieszczać logo na oficjalnej korespondencji np. z urzędami. Niezastosowanie się do wprowadzonych restrykcji jest zagroŝone sankcją karną. Sankcją tą jest tutaj kara grzywny, która przy wzięciu pod uwagę maksymalnego wymiaru kary moŝe oznaczać konieczność uiszczenia grzywny w kwocie ok złotych. Ta konstatacja pokazuje, jak waŝne jest zadbanie przez ustawodawcę o to by przepisy karne jasno i czytelnie wskazywały granice odpowiedzialności karnej. Oczywiście, cenzura to reklama na koszt państwa - po wprowadzeniu zakazu mówiło się o firmach hazardowych znacznie więcej. Podmioty z branŝy hazardowej doszły teŝ do wniosku, Ŝe reklama jest droga, a brak reklamy jeszcze droŝszy i podejmowały ryzyko stosowania racjonalnej wykładni zakazu reklamy. Bardzo istotne znaczenie ma równieŝ fakt, iŝ ustawodawca wprowadził sankcję za naruszenie zakazu reklam. Prawodawca najpierw wprowadził bardzo nieostry zakaz reklamy, promocji i sponsoringu, a następnie sprzągł go z sankcją karną. Precyzyjność norm karnych i karnoskarbowych nabiera szczególnego znaczenia, albowiem adresaci norm muszą mieć moŝliwość ustalenia bez Ŝadnej wątpliwości, czy ich zachowania stanowią czyn zabroniony, czy teŝ nie. Redakcja omawianej normy uniemoŝliwia dokonania przez zainteresowane podmioty jednoznacznej i właściwej oceny legalności lub bezprawności ewentualnych działań. Ustawa o grach hazardowych ustanowiła szeroki zakaz reklamy i promocji gier hazardowych, jak równieŝ zakaz informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier. Zakaz reklam, promocji i sponsoringu skierowany jest do spółek prawa handlowego (akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością). Znamiennym jest fakt, iŝ ustawa reguluje równieŝ działalność w zakresie gier liczbowych, loterii pienięŝnych, telebingo, które stanowią monopol państwa. Monopol państwa wykonywany jest przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa tworzone przez ministra do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem do spraw finansów publicznych. W konsekwencji w obrocie gospodarczym będą występowały jednoosobowe, kapitałowe spółki prawa handlowego uprawnione do urządzania hazardowych gier liczbowych, loterii pienięŝnych i gry w telebingo. Co istotne, te spółki oraz ich działalność nie są objęte zakazem reklamy, promocji i sponsoringu.

9 W konsekwencji ustawodawca ustanowił regulacje prawne, które dyskryminują podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na urządzaniu gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Objęcie zakazem reklamy tylko części podmiotów stanowi przejaw nierównego traktowania i dyskryminacji. 7. ZMIANY W ZAKRESIE PODATKÓW Ustawa o grach hazardowych została uchwalona w dniu 19 listopada 2009 r., a opublikowana w Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 listopada 2009 r. Weszła w Ŝycie 1 stycznia 2010 r. Wraz z całą ustawą z tym dniem weszły w Ŝycie przepisy regulujące podatek od gier. Określa on między innymi nowy sposób naliczania podatku oraz nowe stawki podatkowe. Trybunał Konstytucyjny w wypracowanym orzecznictwie wskazał m.in., Ŝe przygotowując regulacje podatkowe prawodawca zobowiązany jest zachować odpowiedni okres przejściowy (vacatio legis). Jest to pewien okres czasu przeznaczony na zapoznanie się z treścią nowych regulacji przez adresatów. Ustanowienie odpowiedniej długości tego okresu traktowane jest jako element państwa prawa. Zapewnienie stosownego czasu na dostosowanie się do ustawy słuŝy pewności prawa i zaufaniu do państwa i stanowionego przez nie prawa. Pochodną tej zasady jest zakaz zaskakiwania adresatów norm prawnych nowymi rozwiązaniami. Zasada zachowania odpowiedniego vacatio legis ma szczególne znaczenie w świetle przepisów prawa podatkowego. Jest to szczególnie istotne, gdy nowe przepisy dotyczą działalności gospodarczej, której swoboda jest gwarantowana przez przepisy Konstytucji RP. NaleŜy podkreślić, Ŝe podejmowanie decyzji gospodarczych wymaga czasu na odpowiednie i niezbędne przygotowania. W przypadku ustawy o grach hazardowych ustawodawca ustanowił niezmiernie krótki okres przejściowy, zwłaszcza, Ŝe zmiany mają charakter systemowy oraz w bardzo duŝym stopniu zwiększają obciąŝenia podatkowe uczestników obrotu gospodarczego. Przyjęte zmiany podatkowe skutkują niezwykle powaŝnym obniŝeniem dochodów podmiotów gospodarczych urządzających gry hazardowe. W konsekwencji bardzo powaŝnym przeobraŝeniom muszą ulec plany finansowe tych grup przedsiębiorców. Wprowadzenie tak powaŝnych zmian podatkowych w podatku od gier z zachowaniem tylko miesięcznego okresu przejściowego nie daje moŝliwości na odpowiednie przygotowanie się przedsiębiorców do ich wdroŝenia. W szczególności nie mają oni czasu na zmianę planów i polityk finansowych.

10 8. PODSUMOWANIE Ustawa, która narusza tak fundamentalne zasady państwa, skutkując niezgodnością z ustawą zasadniczą nie moŝe być uznana za kunszt sztuki legislacyjnej. Liczba niekonstytucyjnych przepisów robi wraŝenie. Te przepisy, to przepisy o największym znaczeniu dla całej regulacji (dotyczą one m.in. kwalifikacji gier hazardowych, dozwolonych miejsc organizowania gier, zakazów reklamy itd.). Ponadto w ustawie zawarto jeszcze liczne przepisy, które co prawda nie są niekonstytucyjne, lecz znamionują je rozbieŝności interpretacyjne, niespójność, niejasność czy wręcz absurdalność. Ustawa, która wprowadza tak duŝe restrykcje w zakresie swobody działalności gospodarczej powinna charakteryzować się spójnością, precyzyjnością w zakreślaniu granic tych ograniczeń, a zwłaszcza ich proporcjonalnością i nakierowaniem na osiągnięcie postawionego celu. Celem uchwalenia ustawy było zwiększenie ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami gier hazardowych, w szczególności przeciwdziałanie zagroŝeniom wynikającym z uzaleŝnienia od hazardu osób nieletnich. Zatem naleŝy odpowiedzieć na pytanie, czy przepis ustawy, który uznaje za grę hazardową - grę na automacie bez moŝliwości wygrania pieniędzy lub innych nagród (gra, w której jedyną wygraną jest moŝliwość przedłuŝenia gry, bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze czy teŝ moŝliwość rozpoczęcia nowej gry poprzez wykorzystanie wygranej w poprzedniej grze) ma jakikolwiek związek z osiągnięciem tego celu. NaleŜy stwierdzić, Ŝe w swym aktualnym brzmieniu ustawa prowadzi raczej do absurdalnych interpretacji, niŝ racjonalnych ograniczeń. Krytycznie naleŝy ocenić pisanie ustawy "ad casu" oraz wprowadzanie jej w pośpiechu - tj. dla rozwiązania konkretnego problemu. Ustawa winna stanowić przemyślane, kompletne rozwiązanie w określonym zakresie i winna uwzględniać całokształt okoliczności. Takie działanie odbiera wiarę w racjonalnego ustawodawcę. Ustawa w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami została poddana kontroli właściwych organów, które rozstrzygną, czy jest to tzw. bubel prawny.

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Celem projektu ustawy jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt P 66/07 (Dz. U. Nr 78, poz. 659). W wyroku tym Trybunał

Bardziej szczegółowo

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa Warszawa, czerwca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SEKRETARZ STANU Wiesław Janczyk PS3.054.3.2016 Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/8 00-902 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

Ustawa Hazardowa. Poniżej przedstawimy najważniejsze punkty ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 "widzianej oczami gracza".

Ustawa Hazardowa. Poniżej przedstawimy najważniejsze punkty ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 widzianej oczami gracza. Ustawa Hazardowa Poniżej przedstawimy najważniejsze punkty ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 "widzianej oczami gracza". Możesz również pobrać cały dokument z naszej strony: Ustawa o grach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1089 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Telefon 81 4453751 KANCELARIA ADWOKACKA Adw.

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki DOLiS 035 416 / 09 Warszawa, dnia stycznia 2010 r. Pani Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015 r. Poz. 1201 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Projekt z dnia 29.01.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu Informacje ogólne Kto ma prawo do obrony Prawo do obrony naleŝy do podstawowych praw i wolności osobistych kaŝdego człowieka i obywatela. Gwarantuje je Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawia

POSTANOWIENIE. postanawia Sygn. akt POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Pałasz Dnia 13 czerwca 2014 r. W sprawie P B Oskarżonego o przestępstwo z art. l 07 l kks W przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA. z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych projekt z dnia 1 lutego 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY... 4

SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY... 4 Ministerstwo Finansów Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY... 4 2. CHARAKTERYSTYKA RYNKU GIER... 6 2.1. WDROśENIE PRZEPISÓW USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH...6 2.2. NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg I. Stan faktyczny i prawny W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna Oświęcim, dnia 2 lutego 2012 roku OPINIA PRAWNA w przedmiocie odpowiedzi na pytanie: jaka jest droga prawna dochodzenia przez mieszkańców odszkodowania wyrządzonego działaniem przedsiębiorstwa górniczego?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 118 9725 Poz. 795 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o grach hazardowych.

o zmianie ustawy o grach hazardowych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Druk nr 942 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Wnioskodawca:

Warszawa. Wnioskodawca: Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Al. J. Ch. Szucha 12a 00-918 Warszawa Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP VIII kadencji według załączonej listy, Przedstawiciel grupy posłów: poseł

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 65/15 (SK 20/15) TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 65/15 (SK 20/15) TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia marca 2016 r. PG VIII TK 65/15 (SK 20/15) TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z połączonymi skargami konstytucyjnymi: I. Andrzeja Piotra F. z dnia

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr IV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku

- Projekt - Uchwała Nr IV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku - Projekt - Uchwała Nr IV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: odpowiedzi na wniosek pracowników Przychodni Rejonowo Specjalistycznej w Radlinie ul. Orkana 10 o

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 19 października 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 19 października 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 19 października 2010 r. LKA-4101-22-01/2010/ P/10/023 Pan Dariusz Preficz Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia kwietnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny Warszawa

Warszawa, dnia kwietnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny Warszawa Warszawa, dnia kwietnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny Warszawa W n i o s e k Na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia grudnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS- 269 /07 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna deklaracji dla podatku od gier (POG-3A)

Struktura logiczna deklaracji dla podatku od gier (POG-3A) Struktura logiczna deklaracji dla podatku od gier (POG-3A) Załącznik nr 24 Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/gl/pog-3a(2)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do projektu ustawy o grach liczbowych i hazardowych

ZałoŜenia do projektu ustawy o grach liczbowych i hazardowych Wersja 27.10.2009 ZałoŜenia do projektu ustawy o grach liczbowych i hazardowych Wstęp ZałoŜenia do projektu nowej ustawy o grach liczbowych i hazardowych zostały opracowane w związku z koniecznością kompleksowej

Bardziej szczegółowo

1. Określa się wzór ogłoszenia o koncesji na usługi, zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

1. Określa się wzór ogłoszenia o koncesji na usługi, zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany ustawy o odpadach. NaleŜy rozwaŝyć dokonanie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Zasady urządzania małych loterii fantowych. i gry bingo fantowe. Materiał informacyjny

Ministerstwo Finansów. Zasady urządzania małych loterii fantowych. i gry bingo fantowe. Materiał informacyjny Ministerstwo Finansów Zasady urządzania małych loterii fantowych i gry bingo fantowe Materiał informacyjny Warszawa, 2014 Spis treści: Strona I. WPROWADZENIE 3 II. INFORMACJE OGÓLNE 4-6 III. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter

UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter stosunków administracyjnoprawnych, powstających w drodze

Bardziej szczegółowo

Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności

Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności Kiedy potrzebne jest zagraniczne zaświadczenie o niekaralności Dominik Wojcieszek Radca prawny z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Stwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie dokumentów z polskiego

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-255-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 12 MAJA 2015 R. (SYGN. AKT SK 62/13) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY - KODEKS

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku 1. Rodzaje akcji promocyjnych; definicje loterii promocyjnej i konkursu. 2. Omówienie wymogów formalnych

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 214)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 214) Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 214) I. Cel i przedmiot ustawy Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych

U S T A W A z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych projekt U S T A W A z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych Art. 1 W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn zm. 1 ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. Projekt z dnia 29.07.2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Irena Lipowicz Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. V.711.4.2015.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał Dymiński

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał Dymiński Sygn. akt I KZP 6/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) Protokolant Michał

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa Odpowiedź na apel o publiczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm 6 grudnia br. ustawie wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu otwartych

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski RPO-542175-X-06/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 022 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 022 827

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY... 5 3. CHARAKTERYSTYKA RYNKU GIER... 8 3.1. OŚRODKI GIER, PUNKTY PRZYJMOWANIA ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH, SALONY

2. STAN PRAWNY... 5 3. CHARAKTERYSTYKA RYNKU GIER... 8 3.1. OŚRODKI GIER, PUNKTY PRZYJMOWANIA ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH, SALONY Ministerstwo Finansów Warszawa 2012 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. STAN PRAWNY... 5 3. CHARAKTERYSTYKA RYNKU GIER... 8 3.1. OŚRODKI GIER, PUNKTY PRZYJMOWANIA ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH, SALONY GIER NA AUTOMATACH...8

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r.

Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-116-03 Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego W odpowiedzi na pojawiające się propozycje, zgłaszane w toku prac koncepcyjnych nad projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 727) 1) Art. 1 pkt 2 w przepisie tym

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak USTRÓJ USTRÓJ PAŃSTWOWY ZASADY USTROJU Rozdział I Konstytucji RP RZECZPOSPOLITA!art. 235 Konstytucji RP! utrudniona zmiana KONWENCJONALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r.

Ustawa. z dnia 2009 r. Projekt Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Cel projektowanej ustawy

Cel projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel projektowanej ustawy Projektowana ustawa ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt. K 2/12) orzekającego o niezgodności z art. 2 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. 3 >> usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegły rewident, doradca podatkowy, agent celny, działalność ubezpieczeniowa, gry losowe 1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. Wchodząca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA

Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA Opinia niniejsza sporządzona została na zlecenie Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227)

Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227) Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2010 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2010 r. Opinia o ustawie o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 829)

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw

Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw Autorzy: Małgorzata Jaszkowska, dr Zdzisław Muras - Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki Do zadań realizowanych przez Prezesa URE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO EUROLIGA

REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO EUROLIGA REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO EUROLIGA Celem niniejszego Regulaminu Programu Punktowego EUROLIGA jest zdefiniowanie i wdroŝenie do praktycznego stosowania warunków i zasad przeprowadzenia oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ

ŚLĄSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ W kat Izba Celna w Katowicach RAPORT Z ANALIZY DZIAŁAŃ ŚLĄSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NIELEGALNEGO HAZARDU Katowice, listopad 2014 roku 1. Regulacje prawa w zakresie gier hazardowych W Polsce

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 17 grudnia 2010 r. LWR-4101-13-03/2010 P/10/023 Pan Bogdan Michajluk Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora

Spis treści. Od autora Spis treści Od autora I. PODSTAWOWE WIADOMOŚ CI Z ZAKRES U PRAWA 1. Pojęcie prawa 1. Prawo a inne systemy normatywne w społeczeństwie 2. Cechy prawa jako systemu normatywnego 3. Poglądy na istotę prawa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

W wyniku informacji przekazanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora

W wyniku informacji przekazanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH V.7200.48.2014.ST Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. Pan Maciej H. Grabowski Minister Środowiska Szanowny Panie Ministrze W wyniku informacji przekazanych przez Śląskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. I n f o r m a c j a

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. I n f o r m a c j a MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI I n f o r m a c j a o inicjatywach ustawodawczych dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

wylegitymowaniu się dowodem osobistym oraz

wylegitymowaniu się dowodem osobistym oraz po RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Ma,ek Michalak ZEW/500/ 16-1/201 4JMP Pan Wiadysiaw Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Spolecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 612 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619) Warszawa, dnia 21 lipca 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo