Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r."

Transkrypt

1 POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów żywności. REALIZACJA Wdrożenie szeregu norm prawnych w zakresie: Kontroli higieny żywności obowiązującej rolników, producentów, przetwórców, sprzedawców Kontroli jakości produktów żywnościowych Zasad etykietowania, opakowywania produktów itd. Przepisy te mają zapewnić spełnienie zasady od pola do stołu gwarancja jakości bezpieczeństwa produktu na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji. PRAWO ŻYWNOŚCIOWE Pod pojęciem prawa żywnościowego rozumiemy normy międzynarodowe, w tym europejskiego prawa wspólnotowego oraz normy prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej, których zasadniczym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i kompleksowej ochrony jej konsumenta. Do prawa tego zaliczamy zarówno akty normatywne o charakterze ogólnym odnoszące się do każdego rodzaju żywności, jak i te zawierające szczególne normy dotyczące przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. ZASADA NADRZĘDNOŚCI PRAWA UNIJNEGO Państwa członkowskie Unii Europejskiej scedowały część swej suwerenności na rzecz organów unijnych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu stwierdził, że prawo wspólnotowe stanowi odrębny, nadrzędny system prawa. Każdy przepis prawa wspólnotowego (rozporządzenie) musi być bezpośrednio stosowany w państwach członkowskich. Wypełnienie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad krajowym gwarancja funkcjonowania wspólnoty i realizacji jej celów. Włączenie aktów prawnych UE do polskiego systemu źródeł prawa umożliwia art. 91 ust.3 Konstytucji RP: Jeżeli umowa międzynarodowa ( ) ratyfikowana przez Polskę, przewiduje swój odrębny system źródeł prawa, to prawo to ( ) jest stosowane bezpośrednio w Polsce, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami krajowymi PRAWO ŻYWNOŚCIOWE - POZIOMY z 26 sierpnia 2006 r. Dz.U nr 171 poz CODEX ALIMENTARIUS zespół norm nieobligatoryjnych PODSTAWA TWORZENIA AKTÓW PRAWNYCH UE ŹRÓDŁA PRAWA PIERWOTNEGO UE Traktaty założycielskie: Jednolity Akt Europejski Traktat z Amsterdamu Traktat z Maastricht Traktat z Nicei Poszczególne traktaty akcesyjne Biała księga z 2000 r. ROZPORZĄDZENIA Posiadają bezpośrednią moc obowiązywania we wszystkich krajach wspólnotowych Rozp. 178/2002 ŹRÓDŁA PRAWA WTÓRNEGO UE DYREKTYWY Kierowane do państw UE w celu dostosowania prawa krajowego do ustawodawstwa unijnego DECYZJE Dotyczą ściśle określonych spraw i sytuacji, mogą być ogólne lub indywidualne POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Z 2006 r. ROZPORZĄDZENIA AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Organem uprawnionym jest MINISTER ZDROWIA Organami zobowiązanymi są MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER ZDROWIA Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa: wymagania zdrowotne żywności, wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, właściwości organów w zakresie przeprowadzenia urzędowych kontroli żywności i wymagania dotyczące tych kontroli. Ze stosowania tej ustawy wyłączone są środki spożywcze produkowane, przetwarzane oraz przechowywane w gospodarstwie domowym na własne potrzeby, a także osoby zbierające indywidualnie grzyby rosnące w warunkach naturalnych. 1

2 z 26 sierpnia 2006 r. Dz.U nr 171 poz z 26 sierpnia 2006 r. Dz.U nr 171 poz W ustawie znajdują się istotne w bezpieczeństwie żywności zapisy dotyczące: Znakowania żywności Metod jej utrwalania za pomocą napromieniowania Zanieczyszczeń żywności Substancji dodatkowych Środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Suplementów diety Aromatów Rozpuszczalników Wymagań wobec żywności wprowadzanej po raz pierwszy do obrotu Wymagań higienicznych wobec przedsiębiorstw produkujących środki spożywcze Zasad rejestracji i zatwierdzania produkowanych środków spożywczych Ustawa przeniosła w obszar swojej regulacji 53 rozporządzenia Unii Europejskiej. Spośród nich najważniejsze to rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.: ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Ustawa dokonuje ponadto transpozycji 42 dyrektyw unijnych, a najnowsza z nich pochodzi z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. NOWELIZACJA USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA z 26 sierpnia 2006 r. Nadrzędność prawa wspólnotowego nad prawem krajowym państw członkowskich UE wymusza dostosowanie przepisów krajowych do aktualnych aktów prawnych unijnych. Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 21 poz. 105). W znowelizowanej ustawie wprowadzono zapis o wzajemnym uznawaniu środków spożywczych, które nie są objęte przepisami wspólnotowymi o warunkach zdrowotnych i znakowaniu żywności, pod warunkiem, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, a: pochodzą z krajów członkowskich UE i zostały wyprodukowane zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami pochodzą z krajów będących członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z Turcji. NOWELIZACJA USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA z 26 sierpnia 2006 r. Znowelizowana ustawa zawiera w odnośniku 2 do jej tytułu aktualny wykaz rozporządzeń i dyrektyw wspólnotowych. Stanowi on ważne źródło informacji o obecnie obowiązującym unijnym prawie żywnościowym. Pozwala w prosty sposób sprawdzić, które z zagadnień prawa żywnościowego są regulowane bezpośrednio przez rozporządzenia wspólnotowe, a które przez polskie akty prawne. Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy dotyczą: Substancji dodatkowych Środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia Wzbogacania żywności Żywności wprowadzanej po raz pierwszy do obrotu Oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych Naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych Wymagań higienicznych i urzędowej kontroli żywności Ustawa ma 128 artykułów umieszczonych w 9 działach DZIAŁ I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych DZIAŁ II. Wymagania zdrowotne i znakowanie żywności Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Substancje dodatkowe i enzymy spożywcze Rozdział 3. Aromaty i rozpuszczalniki Rozdział 4. Zanieczyszczenia żywności Rozdział 5. Napromienianie żywności promieniowaniem jonizującym Rozdział 6. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Rozdział 7. Suplementy diety oraz wzbogacanie żywności Rozdział 8. Żywność wprowadzana po raz pierwszy do obrotu Rozdział 9. Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe Rozdział 10. Grzyby i przetwory grzybowe Rozdział 11. Znakowanie żywności Rozdział 12. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne DZIAŁ III. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością DZIAŁ IV. Wymagania higieniczne DZIAŁ V. Urzędowe kontrole żywności DZIAŁ VI. Właściwość organów oraz współpraca w zakresie bezpieczeństwa żywności DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze DZIAŁ VIII. Przepisy karne i kary pieniężne DZIAŁ IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 2

3 Dział I Art. 3 zawiera słowniczek ustawowy, na który składają się 64 definicje pojęć związanych z żywnością i jej bezpieczeństwem. Definicje są przytoczone w treści ustawy lub zawierają odwołania do definicji podanych w odpowiednich rozporządzeniach unijnych. Np. definicje: żywności (środka spożywczego) odwołuje się do rozporządzenia 178/2002 aromatów (środków aromatyzujących) - do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 substancji dodatkowych (dodatków do żywności) - do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008, substancji pomagających w przetwarzaniu - do rozporządzenia nr 1333/2008 enzymów spożywczych - do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 składnika odżywczego - do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 oświadczenia zdrowotnego oraz oświadczenia żywieniowego - do rozporządzenia nr 1924/2006 Ustawa podaje definicję bezpieczeństwa żywności: Ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności: a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, b) poziomów substancji zanieczyszczających, c) pozostałości pestycydów, d) warunków napromieniania żywności, e) cech organoleptycznych, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. Za jakość środków żywnościowych odpowiada ich producent lub podmiot wprowadzający je do obrotu, który ponosi pełną odpowiedzialność za swój wyrób i jest zobowiązany do zrekompensowania strat, jakie potencjalnie może spowodować wyrób wadliwy. Zapewnienie odpowiednich warunków, o których mowa w ustawie jest w interesie producenta = gwarancja wyprodukowania i wprowadzenia na rynek wyrobu o ściśle zaplanowanych parametrach jakościowych. Parametry te muszą być utrzymywane przez zadeklarowany termin przydatności. Ustawa definiuje pojęcia: Dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice GHP) działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności; Dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice GMP) w odniesieniu do produkcji żywności: działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem; RASFF Ustawa przenosi do polskiego systemu prawnego regulacje związane z Systemem Wczesnego Ostrzegania dla żywności i środków żywienia zwierząt (RASFF). Zgodnie z art. 85 ustawy w Polsce systemem RASFF kieruje Główny Inspektor Sanitarny, który: 1. Tworzy krajowy punkt kontaktowy (KPK) systemu RASFF; 2. Jest odpowiedzialny za funkcjonowanie KPK 3. Powiadamia Komisję Europejską o zarejestrowanej w RP niebezpiecznej żywności lub środkach żywienia zwierząt Informacje o produktach wstępnie zakwalifikowanych jako niebezpieczne są zbierane przez powiatowe, graniczne i wojewódzkie organy urzędowej kontroli żywności i środków żywienia zwierząt oraz przesyłane do odpowiednich punktów kontaktowych. Jeśli występuje potencjalne zagrożenie związane z produktem podejmuje się środki zaradcze. Pozyskane dane są przekazywane do Komisji Europejskiej i do EFSA. RASFF PODSTAWY USTAWODAWSTWA ZYWNOŚCIOWEGO W ramach RASFF funkcjonuje podpunkt krajowego punktu kontaktowego PKPK na podstawie art. 13 ust. 1a Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (z dn. 29 stycznia 2004). PKPK kieruje Główny Lekarz Weterynarii odpowiedzialny za zbieranie informacji dotyczących stwierdzonych przypadków niebezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i środków żywienia zwierząt (w zakresie objętym kompetencjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i za przekazywanie tych informacji do KPK systemu RASFF. RASFF jeden z najistotniejszych elementów polityki bezpieczeństwa żywności. 3

4 PODSTAWY USTAWODAWSTWA ZYWNOŚCIOWEGO Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Administrator Systemu Inspekcja Handlowa Europejski system RASFF EFSA Główny Inspektor Sanitarny Kierownik Sieci Powiadamiania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt Krajowy Punkt Kontaktowy ekspercka analiza zagrożeń Szef Służby Celnej Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Naczelnik Urzędu Celnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przepływ informacji bieżąca współpraca Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Protokołu o Bezpieczeństwie Biologicznym w Ministerstwie Środowiska ekspercka analiza zagrożeń Wojewódzki Powiatowy Główny Lekarz Weterynarii Lekarz Lekarz Weterynarii Podpunkt Krajowego Punktu Weterynarii Kontaktowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Graniczny Lekarz Weterynarii Inspekcje szczebla centralnego podległe MRiRW Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/consumers/?event=getlistbycountry&country=pl ORGANY URZĘDU SUBSTANCJE DODATKOWE (Art. 8 14) Na mocy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U.2010, nr 136, poz. 914) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2011, Nr 91, poz. 525). Rozporządzenie określa wykaz dozwolonych substancji dodatkowych, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w żywności, w tym w aromatach, ponadto szczegółowe warunki ich stosowania oraz ich maksymalne dopuszczalne poziomy. Wymienia ono produkty spożywcze, do których substancje dodatkowe mogą być stosowane, oraz funkcje technologiczne, jakie pełnią one w produkcie spożywczym. Uwzględnia ono numery identyfikacyjne wg. systemu międzynarodowego oraz nomenklaturę europejską, a oprócz nazwy chemicznej substancji w języku polskim podaje jej angielski odpowiednik. Rozporządzenie dopuszcza do użytku blisko 400 substancji. Kryteria czystości dozwolonych substancji dodatkowych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz. U. 2011, Nr 2, poz. 3). SUBSTANCJE DODATKOWE (Art. 9 14) W znowelizowanym prawie zaadaptowano przepis Rozporządzenia 1333/2008, który wprowadza obowiązek, w przypadku zastosowania niektórych barwników: Żółcień pomarańczowa (E110) Żółcień chinolinowa (E 104) Azorubina (E 122) Czerwień allura (E 129) Tartrazyna (E 102) Czerwień koszenilowa pąs 4R (E 124) umieszczania na etykietach środków spożywczych dodatkowej informacji, że substancje te mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Zgodnie z Rozporządzeniem 1333/2008 przewiduje się ponowną ocenę ryzyka substancji dodatkowych, przeprowadzaną przez EFSA. Obecnie ustawodawstwo dotyczące dodatków do żywności znajduje się w okresie przejściowym obowiązują przepisy krajowe i unijne. Najnowsze zmiany dotyczą m.in. dozwolonych poziomów niektórych substancji dodatkowych w produktach (niektóre obniżono nawet 10x). ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO (Art ) Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego część ustawy obejmująca: Preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt i małych dzieci, środki spożywcze uzupełniające (obejmujące produkty zbożowe przetworzone) dla niemowląt i małych dzieci Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii w celu redukcji masy ciała Środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca) Środki spożywcze niskosodowe Środki spożywcze bezglutenowe W znowelizowanej ustawie sprecyzowano definicje preparatu do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt. Nowelizacja daje możliwość uwzględnienia dodatkowych grup środków spożywczych poza wymienionymi w ustawie. 4

5 ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO (Art ) SUPLEMENTY DIETY I WZBOGACANIE ŻYWNOŚCI (Art ) Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego muszą być ponadto zgodne z wymaganiami określonymi w: rozporządzeniu Komisji (WE) nr 953/2009 w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego określa przeznaczenie i szczegółowe wymagania wobec tych środków, zawiera wykaz substancji dozwolonych do stosowania w nich rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie z 2010 r. m.in. uwzględnia białka mleka koziego jako składnik preparatów do żywienia dzieci Idzie nowe od lipca 2016 r. będzie obowiązywało nowe unijne rozporządzenie unijne nr 609/2013, które m.in. wyodrębnia grupę środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, podaje nowe zasady etykietowania produktów i wyraźnie definiuje pojęcia zawarte w ustawie. Polaryzacja w różnicowaniu pomiędzy określeniami suplementy diety a leki doprowadziła do powstania wyraźnych przepisów w ustawie określających suplementy diety jako żywność ( środek spożywczy ). Co mówi ustawa: Suplementy diety mogą zawierać witaminy, składniki mineralne i inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny. Występuje w formie umożliwiającej dawkowanie Maksymalny dopuszczalny poziom zawartości składników suplementów stanowi zapewnienie, że stosowanie suplementów (zgodnie z informacją na opakowaniu) jest bezpieczne. Nazwa suplement diety musi być umieszczona na opakowaniu obok nazwy handlowej. Oznakowanie lub reklama suplementu nie może sugerować, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć właściwych ilości składników odżywczych. Co określają rozporządzenia (Min. Zdrowia z 18 maja 2010r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety): - wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety - wykaz form chemicznych dopuszczonych składników suplementów - wartości odniesienia do znakowania suplementów diety SUPLEMENTY DIETY I WZBOGACANIE ŻYWNOŚCI (Art ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności określa: Obligatoryjne (interwencyjne) oraz nieobligatoryjne (dobrowolne) wzbogacanie żywności. Obligatoryjne wzbogacanie żywności dotyczy: tłuszczy (z wyjątkiem tłuszczu mlecznego) witamina A i D soli przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi jodek potasu lub jodan potasu Dobrowolnemu wzbogacaniu żywności mogą być poddane: soki, napoje bezalkoholowe witamina C, wapń, witamina B, 10 witamin (soki wieloowocowe), witamina E i prowitamina A przetwory zbożowe witaminy z grupy B, kwas foliowy, wapń, żelazo, mleko i produkty mleczne głównie mleko o zawartości tłuszczu na poziomie 1,5% witamina A, D, wapń, wyroby cukiernicze witaminy z grupy B, kwas foliowy, wapń, żelazo, kakao rozpuszczalne, budynie, kisiele, kawa rozpuszczalna (magnez). ŻYWNOŚĆ WPROWADZANA PO RAZ PIERWSZY DO OBROTU (Art. 29) Obecnie to ustawa, a nie rozporządzenie określa informacje jakie powinny znajdować się w powiadomieniu składanym do Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu: Preparatów do początkowego żywienia niemowląt Środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementów diety Środków spożywczych wzbogacanych. Opinie o środkach spożywczych wprowadzanych po raz pierwszy oprócz m.in. Instytutu Matki i Dziecka, IŻŻ, PZH, Instytutu Sportu, może teraz wydawać także Zespół ds. Suplementów Diety. Zgłoszenia mogą być składane elektronicznie na stronie GIS. Dla tradycjonalistów: Wzór powiadomienia o wprowadzeniu produktu do obrotu jest podany w rozporządzeniu Min. Zdrowia z 13 marca 2011 r. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI (Art ) Znakowanie jest uznawane za najważniejszy element w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wszystkie środki spożywcze wprowadzone do obrotu są oznakowane Oznakowanie obejmuje: Informacje w postaci napisów Znaki towarowe Nazwy handlowe Elementy graficzne i symbole dotyczące środka spożywczego Są one umieszczone na: Opakowaniu Etykiecie Obwolucie Ulotce Zawieszce Dokumentach dołączonych do środka spożywczego lub do niego się odnoszących ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI - OGRANICZENIA Oznakowanie nie może zawierać określenia dietetyczny lub w inny sposób sugerować, że jest to środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Oznakowanie nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: Co do charakterystyki środka spożywczego, w tym nazwy rodzaju, właściwości, składu, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji Przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada Przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, jeśli wszystkie środki spożywcze posiadają takie właściwości Oznakowanie nie może przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości. Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka albo sposobu jego użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów. 5

6 ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI - cd ŻYWNOŚĆ ZAFAŁSZOWANA (Art. 3) Nazwa środka spożywczego wyprodukowanego w państwie członkowskim UE, pod którą środek ten jest wprowadzany do obrotu, może być stosowana w oznakowaniu tego środka spożywczego w Polsce, jeśli sama lub w połączeniu z dodatkowym opisem (w sąsiedztwie nazwy) umożliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości tego środka spożywczego. Nazwie powinny towarzyszyć informacje dotyczące: Postaci środka spożywczego Procesów technologicznych stosowanych w produkcji (szczególnie, czy jest sproszkowany, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, wędzony) Brak tych informacji = wprowadzenie konsumenta w błąd Nazwy środka spożywczego nie zastępuje znak towarowy, nazwa marki, wymyślona nazwa handlowa Środek spożywczy zafałszowany środek spożywczy, którego skład lub inne właściwości zostały zmienione, a konsument nie został o tym poinformowany w sposób określony w art. 45 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 50, albo środek spożywczy, w którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości; Środek spożywczy jest środkiem spożywczym zafałszowanym, w szczególności jeżeli: a) dodano do niego substancje zmieniające jego skład lub obniżające jego wartość odżywczą, b) odjęto składnik lub zmniejszono zawartość jednego lub kilku składników decydujących o wartości odżywczej lub innej właściwości środka spożywczego, c) dokonano zabiegów, które ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd środka spożywczego o należytej jakości, d) niezgodnie z prawdą podano jego nazwę, skład, datę lub miejsce produkcji, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości albo w inny sposób nieprawidłowo go oznakowano ŚMIECIOWE JEDZENIE BĘDZIE ZAKAZANE W SZKOŁACH przyjęta nowelizacja ustawy Celem zmian jest ograniczenie dostępu dzieci do produktów żywnościowych zawierających znaczną ilość składników szkodliwych dla ich rozwoju. Chodzi o produkty o takiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, które spożywane w nadmiarze mogą być przyczyną przewlekłych chorób dietozależnych, np.chipsy, niektóre ciastka i napoje, w tym napoje energetyzujące, jedzenie typu fast food i instant. Nowelizacja ma wejść w życie we wrześniu 2015 r. Minister Zdrowia określi w rozporządzeniu, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych i automatach. Rozporządzenie obejmie także jedzenie podawane np. w stołówkach. Żywności niedopuszczonej do sprzedaży w szkołach nie będzie też można reklamować w tych placówkach i w ich pobliżu. Dotyczy to wszystkich typów szkół (od szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych) z wyjątkiem szkół dla dorosłych. DZIAŁ III Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością podmioty zajmujące się produkcją i obrotem tymi materiałami są zobowiązanie do stosowania zasad GMP i GHP - wykaz substancji dozwolonych w procesie wytwarzania i przetwarzania tych materiałów (uwzględniający limity zawartości i migracji substancji do żywności) znajduje się w 2 rozporządzeniach Ministra Zdrowia z 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością z 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych Ponadto obowiązuje 10 rozporządzeń unijnych DZIAŁ IV Wymagania higieniczne zapisy ustawy odnoszą się do rozporządzenia unijnego nr 852/ osoby pracujące w styczności z żywnością powinny uzyskać orzeczenie lekarskie określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach potwierdzające brak przeciwwskazań do wykowywana pracy - ww osoby oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie i stosowanie zasad HACCP w zakładzie powinny być przeszkolone (niezbędny dokument potwierdzający przechowywany razem z orzeczeniem lekarskim) - podmioty działające na rynku spożywczym w ramach dostaw bezpośrednich muszą przestrzegać zasad GHP określonych w rozporządzeniach Min. Zdrowia i Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi - organem zatwierdzającym, zawieszającym, cofającym zatwierdzenie w zakresie higieny zakładów produkcji/obrotu żywności jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny USTAWA O PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO z 16 grudnia 2005 Dz.U nr 17 poz. 127 Ustawa wdrożyła postanowienia wspólnotowego pakietu higienicznego (rozporządzenia nr 853, 854 i 882/2004) dotyczące zadań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy regulują sprawy związane m.in. z: Wymaganiami wobec zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego Sposobami postępowania z pozostałościami chemicznymi, produktami leczniczymi, skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach z nich pochodzących Wymaganiami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (targowiska i obwoźny handel pod kontrolą!) 6

7 ORGANY URZĘDOWEJ KONTROLI ŻYWNOŚCI Państwowa Inspekcja Sanitarna Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Ochrony Środowiska Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Handlowa Podstawa prawna: Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenie unijne nr 882/2004. Współdziałanie: Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ministerstwo Finansów HIERARCHIA SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI Zarządzanie w odniesieniu do przedsiębiorstwa Zarządzanie w odniesieniu do produktu KONTROLA ŻYWNOŚCI GMO W POLSCE KONTROLA ŻYWNOŚCI GMO W POLSCE - cd Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia podejmuje także aspekt kontroli żywności GMO. Odwołuje się do unijnego rozporządzenia nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w którym podano definicję GMO: organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) - rozumie się przez to organizm inny niż istota ludzka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, Żywność Genetycznie Zmodyfikowana (żywność GM) - żywność zawierająca, składająca się lub wyprodukowana z organizmów genetycznie zmodyfikowanych Ustawa wprowadza obowiązek oznakowania produktów zawierających GMO zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 1829/2003 Główny Inspektor Sanitarny jest organem właściwym do wykonywania czynności dotyczących żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do wykorzystania jako żywność. W Polsce nie istnieją przepisy, które regulowałyby zasady znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego informacją, że w trakcie chowu zwierząt stosowano bądź nie stosowano pasz genetycznie zmodyfikowanych i/lub genetycznie zmodyfikowanych produktów leczniczych. W tej sytuacji obowiązują ogólne zasady dotyczące znakowania środków spożywczych. Jak dotąd nie zostały uregulowane również kwestie znakowania żywności informacją: bez GMO POZOSTAŁE PRZEPISY DOTYCZĄCE GMO W POLSCE Rozporządzenie nr 1830/2003 dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów GM dostarcza konsumentom informację, która ułatwia dokonanie świadomego wyboru i wyklucza potencjalne wprowadzenie konsumenta w błąd co do metod wytwarzania danego produktu żywnościowego: Żywność i pasze składające się lub zawierające składniki wyprodukowane z GMO muszą być wyraźnie oznakowane jako genetycznie zmodyfikowane. Produkty i składniki GM mogą zostać wyśledzone na każdym etapie produkcji i dystrybucji i muszą być odpowiedni oznakowane Rozporządzenie nr 65/2004 ustanawiające system opracowania i przydzielania unikalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie Dyrektywa 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie Rozporządzenie nr 1946/2003 w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych Polskie przepisy: Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, znowelizowana) prace nad kolejną nowelizacją w kierunku Polska wolna od GMO Ustawa z 22 lipca 2006 o paszach (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz z późn. zmianami) Ustawa z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 poz. 1512) POZOSTAŁE PRZEPISY DOTYCZĄCE GMO W POLSCE Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o GMO: Państwowa Inspekcja Sanitarna Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Ochrony Środowiska Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Handlowa Państwowa Inspekcja Pracy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Organy Administracji Celnej 7

8 SYSTEM REGULACJI ŻYWNOŚCI GMO RÓŻNICE POMIĘDZY USA A UNIĄ EUROPEJSKĄ ZEZWOLENIA NA OBRÓT PRODUKTU GMO W UNII EUROPEJSKIEJ - procedura Wyszczególnienie USA UE Podstawowa zasada Zasada równoważności Zasada ostrożności Przedmiot regulacji Metoda regulacji Typ regulacji Etykietowanie Właściwości nowego produktu Ex-post (odpowiedzialność prawna producenta) Wertykalna (dotyczy produktu) Normy i agencje już istniejące Nie przewidziano, dopuszczone tylko w szczególnych sytuacjach Proces produkcji Ex-ante (regulacja prawna) Horyzontalna (dotyczy procesu) Nowe przepisy (rozporządzenia, dyrektywy) Obowiązkowe 1. Wniosek producenta/importera żywności GMO składany jest do właściwego organu krajowego państwa członkowskiego (PIS) 2. Organ ten informuje EFSA, Komisję Europejską i pozostałę państwa członkowskie i udostępnia informacje przekazane przez wnioskodawcę 3. EFSA w ciągu 6 miesięcy wydaje opinię (może w tym czasie zażądać oceny bezpieczeństwa żywności w kraju wnioskodawcy i oszacowania ryzyka dla środowiska) 4. EFSA wysyła wniosek do wspólnotowego laboratorium referencyjnego w celu uwierzytelnienia metody oceny proponowanej przez wnioskodawcę, weryfikacji danych, oceny właściwości produktu 5. Opinia EFSA trafia do Komisji, państw członkowskich i wnioskodawcy 6. W ciągu 3 miesięcy Komisja składa projekt decyzji do Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 7. EFSA wydaje zezwolenie (lub nie); zezwolenie ważne 10 lat, po czym musi być odnowione 8. Zezwolenie nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiotu wnioskującego, ale może on powołać się na zasadę ryzyka rozwojowego 9. Komercjalizacja żywności GMO nie jest swobodna: znakowanie, przepisy o koegzystencji upraw komercja DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 8

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych dotyczących żywności

Spis aktów prawnych dotyczących żywności 2015-07-19 Spis aktów prawnych dotyczących żywności Spis aktów prawnych dotyczących żywności Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa żywnościowego w Polsce jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Analiza rejestru powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych Środki spożywcze specjalnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/85 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA 1) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej.

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia

Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1 Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Dz.U.2015.594 z dnia 2015.04.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 18 stycznia 2016 r. do: 18 maja 2016 r. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/85 USTAWA 1) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej: 1)

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004

Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004 o bezpieczeństwie żywności i w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004 Katarzyna Poskoczym Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Wiedza o tym, jak prawidłowo znakować żywność, jest coraz bardziej potrzebna producentom żywności. Potencjalny klient produktów spożywczych nie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4944 Poz. 437 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 29 czerwca 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 29 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 136 11062 Poz. 914 914 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.

Bardziej szczegółowo

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1419) (Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1419) (Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny) L 70/22 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/375 z dnia 11 marca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu lakto-n-neotetraozy jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności - przepisy

Bezpieczeństwo żywności - przepisy Bezpieczeństwo żywności - przepisy Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono szereg norm prawnych w

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę

środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę Stan prawny 2012-06-29 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 21 2035 Poz. 105 105 USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie)

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) 1. Czym jest GDA? GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) to wartości poziomu spożycia poszczególnych składników odżywczych w codziennej diecie zostały wyznaczone przez naukowców dla przeciętnego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 230/8 PL 25.8.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1413 z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć prawa żywnościowego

Słownik pojęć prawa żywnościowego Słownik pojęć prawa żywnościowego analiza ryzyka proces składający się z trzech powiązanych elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku; aromaty inaczej środki aromatyzujące substancje

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Zakład Towaroznawstwa mgr inż. Sławomir Stec Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Badania realizowane w ramach Programu:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Po kilku latach dyskusji na poziomie europejskim oraz wielu konsultacji z organizacjami producentów

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Główny Inspektorat Sanitarny 1 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Łowicz dn. 21.05.2015r. KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina że zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. 1), 2) o paszach 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 18 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.148.2012/36 ZPO Poznań, dnia marca 2013 r. MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

Bardziej szczegółowo

Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością

Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością URZĄD REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością dr Elżbieta Buchmiet Departament Informacji o Produktach Biobójczych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2015 r. C(2015) 6507 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1830/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ PAKROM Spółka Jawna D. i J. Romejko ul. Suwalska 25 11-500 Giżycko DECYZJA Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 171 POZ. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. 1), 2) o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19 Wykaz podstawowych skrótów... 15 Słowo wstępne i podziękowania... 17 Uwagi wprowadzające... 19 Rozdział I Wspólnotowe regulacje prawne z zakresu urzędowej kontroli żywności... 23 1. Podstawy prawne wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 22 września 2003 r. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta na rynku żywności

Ochrona konsumenta na rynku żywności Ochrona konsumenta na rynku żywności Dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie Warszawa - 7.03.2011

Bardziej szczegółowo

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy. UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. 1), 2) o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 1. 1. Ustawa określa wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA D/KA.ŻG.8361.18.2014 ZPO Poznań, dnia...kwietnia 2014r. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 208,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 1), 2) o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15 454 31996L0008 L 55/22 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 6.3.1996 DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Fakty i mity o żywności i żywieniu. Kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa i jakości żywności

Warsztaty Fakty i mity o żywności i żywieniu. Kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa i jakości żywności Warsztaty Fakty i mity o żywności i żywieniu Kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa i jakości żywności Organizatorzy: Patronat honorowy: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Federacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - 1 - Tekst jednolity uwzględnia nowelizację z dnia 30 października 2003 r. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego 9 61-695 Poznań

Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego 9 61-695 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.142.2012/14 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT

WNIOSKI STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT 14 grudnia 2007 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ROZPORZĄDZENIA NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 ROKU W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH ŻYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/39/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/39/WE 20.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/21 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt

Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt 20 lipca 2016 Marta Gadomska-Gołąb Senior Associate Błażej Grochowski Prawnik Data obowiązywania nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

Lublin, 21 października 2010 r.

Lublin, 21 października 2010 r. Zmiany w przepisach prawa dotyczących przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Lublin, 21 października 2010 r. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.172.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica 36 62-800

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r.

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. 1 Przepisy dotyczące towarów podlegających weterynaryjnej kontroli: Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa Projekt 06.09.2005 r. z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Migracja z opakowań do żywności - przegląd 1989: opakowania jogurtów -> oleje mineralne 1996-1999: lakiery

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-92-10 Druk nr 3358 Warszawa, 19 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo