Licencjonowany Produkt oznacza odmianę (odmiany) np. róż wymienionych w umowie i udostępnionych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licencjonowany Produkt oznacza odmianę (odmiany) np. róż wymienionych w umowie i udostępnionych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę."

Transkrypt

1 Ogólne warunki i postanowienia dotyczące uprawy kwiatów ciętych 1. ZAKRES UMOWY Niniejsze Ogólne Warunki i Postanowienia dotyczą wszystkich umów licencyjnych na uprawę kwiatów ciętych, zawartych przez Schreurs Holland B.V., dalej zwaną Licencjodawcą oraz odnośnym Licencjobiorcą, a także zobowiązań wynikających z tych umów. Odstępstwa będą uzgadniane z Licencjodawcą wyłącznie w formie pisemnej. 2. WYJAŚNIENIA TERMINILOGII I DEFINICJE Następujące definicje są przyjmowane w umowie licencyjnej i Ogólnych Warunkach i Postanowieniach dotyczących uprawy kwiatów ciętych, o ile nie są one sprzeczne z kontekstem lub doręczanym materiałem. Licencjodawca oznacza osobę (prawną), która na podstawie umowy z Piet Schreurs Holding B.V. jest posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej do Licencjonowanego Produktu, które obejmują prawa do odmian roślin, prawa do znaków towarowych i nazw firmowych, prawa do nazw handlowych i prawa patentowe. Licencjobiorca oznacza osobę prawną, która na podstawie Umowy Licencyjnej na Uprawę Kwiatów Ciętych uzyskała zezwolenie od Licencjodawcy lub od osoby upoważnionej przez Licencjodawcę na uprawę Licencjonowanego Produktu oraz na wprowadzenie do obrotu produktu tej uprawy czyli na przykład kwiatów ciętych. Licencjonowany Produkt oznacza odmianę (odmiany) np. róż wymienionych w umowie i udostępnionych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę. Licencja oznacza cesję jednego lub wielu praw (na zasadzie wyłączności lub nie) na rzecz Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w taki sposób, iż w przypadku, gdyby prawa te nie były przyznane w ramach licencji, stanowiłyby wyłączną własność Licencjodawcy. Odkrywca oznacza osobę (prawną), którą odkryła lub stworzyła nową odmianę z istniejącego Licencjonowanego Produktu. Poborca Opłat oznacza osobę (prawną), która uzyskała upoważnienie Licencjodawcy na pobieranie opłat licencyjnych należnych od Licencjobiorcy. Autoryzowany Dostawca oznacza osobę (prawną), która na mocy umowy z Licencjodawcą została upoważniona do przekazania ograniczonej ilości Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu na uprawę kwiatów ciętych. Ponadto Autoryzowany Dostawca może również posiadać specjalne pełnomocnictwo na sprzedaż Licencjonowanego Produktu w imieniu Licencjodawcy na podstawie Umowy Licencyjnej na uprawę kwiatów ciętych ustanowione przez Licencjodawcę. Uprawa Kwiatów Ciętych oznacza wszystkie działania, które Licencjobiorca może podejmować na podstawie Umowy Licencyjnej na Uprawę Kwiatów Ciętych, a mianowicie realizować produkcję kwiatów ciętych w Miejscu Uprawy z zastosowaniem Materiału Roślinnego dostarczonego przez Licencjodawcę lub w jego imieniu lub przez jego przedstawicieli ustawowych lub Autoryzowanego Dostawcę. Wszystkie działania, których celem jest określony wzrost ilości Materiału Roślinnego pojęcie Uprawa Kwiatów Ciętych nie obejmuje. Mutant oznacza odmianę, odkrytą lub stworzoną z istniejącego Licencjonowanego Produktu, której Licencjonowany Produkt może sam być Mutantem, bez względu na to, czy ten Mutant powstał samoistnie lub został uzyskany w sposób sztuczny. Mutant zasadniczo stanowi przedmiot odrębnych praw dotyczących odmiany roślinnej.

2 Materiał Roślinny oznacza sadzonkę Licencjonowanego Produktu z korzeniami lub bez nich, lub cały Licencjonowany Produkt, z własnymi korzeniami, lub z korzeniami lub jakimkolwiek kłączem, na którym Licencjonowany Produkt był przeszczepiony na Licencjonowany Produkt, lub wszczepiony lub rozmnożony w jakikolwiek inny sposób, lub część Licencjonowanego Produktu lub jakikolwiek inny materiał do rozmnożenia Licencjonowanego Produktu. Miejsce Uprawy oznacza grunty, budynki, cieplarnie, urządzenie chłodzące, laboratoria lub budowle stanowiące własność Licencjobiorcy lub przez niego dzierżawione odnoszące się wyłącznie do Miejsca Uprawy wymienionego w umowie. Terytorium oznacza jedno państwo lub więcej państw (części państw), w których znajdują się Miejsca uprawy Licencjobiorcy, odnoszące się wyłącznie do Terytorium wymienionego w umowie. Miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Rok oznacza rok kalendarzowy zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Powoływanie się na konkretne przepisy prawne obejmują wszystkie zmiany w prawie, nowe przepisy lub ujednolicenia tych praw. Wyrazy użyte w liczbie pojedynczej obejmują określenia w liczbie mnogiej i odwrotnie. 3. LICENCJA 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji bez prawa wyłączności i przelewu na uprawę ograniczonej ilości Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu wyłącznie dla celów uprawy kwiatów ciętych. 2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji bez prawa wyłączności i przekazywania praw, na wykorzystywanie nazw towarowych kwiatów ciętych Licencjodawcy, które podlegając ochronie jako znaki towarowe, lub które zostały zastrzeżone lub będą zastrzeżone w związku z ofertą sprzedaży lub sprzedażą kwiatów ciętych Licencjonowanego Produktu. 3. Licencjobiorca zobowiązuje się przechowywać Licencjonowany Produkt wyłącznie w Miejscu Uprawy i nie wykorzystywać (lub zlecać wykorzystanie) nowego Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu, na przykład poprzez rozmnożenie i/lub rozpowszechnianie tego Materiału (lub zlecenie rozpowszechnienia) ani nie udostępniać tego Materiału (lub zlecać jego) udostępnienie) osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. 4. Licencjobiorca zobowiązuje się uzyskać Materiał Roślinny Licencjonowany Produkt wyłącznie do Licencjodawcy lub Autoryzowanego Dostawcy wymienionego w Umowie i nie otrzymywać żadnego Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu w jakikolwiek sposób od osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. 5. Licencjobiorca zobowiązuje się w związku z ofertą sprzedaży lub sprzedażą kwiatów ciętych Licencjonowanego Produktu określać Licencjonowany Produkt prawidłowymi nazwami i stosować wyłącznie nazwy handlowe Licencjodawcy, które są nazwami zastrzeżonymi lub które zostały zastrzeżone lub będą zastrzeżone, bez żadnych zmian lub uzupełnień. 6. Licencjobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać (lub zlecać wykorzystanie) ani nie udostępniać w jakikolwiek inny sposób (lub zlecać rozpowszechnianie) osobom trzecim jakiegokolwiek produktu końcowego, na przykład kwiatów ciętych Licencjonowanego Produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, poza Terytorium lub na obszarze, który może być bardziej szczegółowo wyznaczony przez Licencjodawcę przez określony okres, zarówno w ramach polityki (licencyjnej) ustalonej przez Licencjodawcę lub w związku z prawami do odmian roślinnych lub innymi prawami własności, które nadal mają być stosowane poza Terytorium.

3 7. Licencjobiorca zobowiązuje się zawsze umożliwiać Licencjodawcy, jego przedstawicielom, jednemu z przedstawicieli lub Autoryzowanemu Dostawcy wstęp na Miejsce Uprawy w celu kontroli, a także udostępniać wszystkie stosowne informacje, które mogą być wymagane w celu zapewnienia wywiązania się z warunków Umowy przez Licencjobiorcę. 8. Jeżeli Licencjobiorca nie wywiąże się w pełni z warunków Umowy, będzie zobowiązany bezzwłocznie zapłacić Licencjodawcy wymaganą karę w wys. piętnastu tysięcy (15.000) EURO za każdorazowe naruszenie warunków, a także 0,70 EURO za każdą jednostkę Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu, bez uszczerbku dla prawa Licencjodawcy do żądania wynagrodzenia z tytułu szkody w zakresie, w którym takie odszkodowanie przekracza karę. Kara nie zastępuje uzgodnionych opłat licencyjnych ustalonych w Artykule 5 i nie ma wpływu na żadne inne zobowiązania płatnicze i/lub roszczenia wynikające z Umowy, bez prawa roszczeń wzajemnych /kompensaty. 4. PRAWA WŁASNOŚCI 1. W przypadku cofnięcia jakichkolwiek praw do Licencjonowanego Produktu, takich praw patentowych, praw do znaków towarowych lub do odmian roślinnych, lub w przypadku odrzucenia lub wycofania wniosku o przyznanie tych prawa, Licencjobiorca nie ma prawa do rekompensaty lub odszkodowania z tytułu jakichkolwiek należności przypadających do zapłaty na rzecz Licencjodawcy na podstawie Umowy. 2. Licencjobiorca nie podejmie żadnych kroków kwestionujących ważność lub jakiekolwiek prawo do Licencjonowanego Produktu w okresie obowiązywania Umowy lub po upływie tego okresu, ani nie udzieli swojej pomocy, w sposób pośredni lub bezpośredni, innym osobom w tego rodzaju działaniach. 3. W przypadku roszczenia zgłoszonego wobec Licencjobiorcy przez osoby trzecie na podstawie naruszenia praw własności intelektualnej, do których roszczą sobie prawo strony trzecie, Licencjobiorca bezzwłocznie poinformuje o tym Licencjodawcę, który przedstawi argumentację w obronie swoich prawa lub rozstrzygnie roszczenia osób trzecich. 5. OPŁATY LICENCYJNE 1. Licencjobiorca jest zobowiązany do płacenie opłat licencyjnych jako wynagrodzenie za licencję w odniesieniu do każdej jednostki Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu. 2. Zamiast postanowień zawartych z Art strony mogą uzgodnić, iż Licencjobiorca zapłaci opłatę licencyjną za każdy metr kwadratowy brutto powierzchni gruntu uprawnego, na którym odbywa się uprawa kwiatów ciętych Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu. 3. W przypadku okresu licencji udzielonej na czas określony, każde przedłużenie umowy zgodnie z Art musi być uważane za nowy okres licencji podlegający tym samym warunkom, umowom, zakresom stosowania oraz zastrzeżeniom, w tym zobowiązaniu Licencjobiorcy do uregulowania opłaty licencyjnej za każdą jednostkę Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu. 4. Opłata licencyjna jest ustalona na podstawie warunków oraz zezwoleń odnoszących się do Licencjonowanego Produktu chronionego prawami dotyczącymi odmian roślinnych, lub dla którego takie prawa zostały zastrzeżone i na podstawie nazw towarowych, które chronione są prawem o ochronie znaków towarowych oraz tytułem wynagrodzenia za uprawę Licencjonowanego Produktu. 5. Opłata licencyjna jest należna Licencjodawcy i musi być wpłacana przez Licencjobiorcę zgodnie z uzgodnionymi warunkami i terminami płatności.

4 6. Jeżeli opłata licencyjna jest pobierana przez Poborcę Opłat wyznaczonego w tym celu przez Licencjodawcę, Licencjobiorca musi dokonywać płatności zgodnie z warunkami i terminami płatności Poborcy Płatności. 7. W przypadku różnicy opinii lub niejasności dotyczących warunków dokonywanych lub nie dokonywanych płatności za licencję Licencjobiorca na pierwsze żądanie Licencjodawcy udostępni mu wszystkie dokumenty istotne dla sprawy. 8. Bez zgody Licencjodawcy Licencjobiorca nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek kwot z należnych opłat licencyjnych na podstawie jakichkolwiek roszczeń wzajemnych przez niego wysuwanych. 6. ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI 1. Jeżeli Licencjobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, będzie się uważać zgodnie z prawem, iż nie dokonał wpłat. W tym przypadku Licencjodawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości dwóch procent (2%) miesięcznie, poczynając od dnia, w którym rozpoczął się okres zwłoki. Zastrzega się przy tym, iż jeśli procent odsetek jest wyższy od dozwolonego przez prawo, procent odsetek będzie równy maksymalnej procentowej wysokości zgodnej z prawem stosowanej na obszarze jurysdykcji, na którym wierzytelność staje się wymagalna. W przypadku zwłoki Licencjodawca będzie również uprawniony do obciążenia Licencjobiorcy kosztami z tytułu ujemnych różnic kursowych, które mogą powstać w rezultacie opóźnień z płatnościami. Przyjęcie jakichkolwiek płatności po dacie płatności nie będzie stanowić zrzeczenia się przez Licencjodawcę jakichkolwiek jego praw wymienionych poniżej. 2. Jeżeli Licencjobiorca nie jest w stanie zapłacić Licencjodawcy opłaty licencyjnej zgodnie z warunkami i terminami płatności, musi bezzwłocznie i na piśmie poinformować o tym Licencjodawcę podając przy tym również przyczyny nie wywiązania się z płatności. 3. Na pierwsze żądanie ze strony Licencjodawcy Licencjobiorca zobowiązuje się współpracować przy przygotowywaniu dodatkowych postanowień proponowanych przez Licencjodawcę w Umowie, których wynikiem byłoby zapewnienie możliwości dalszego wywiązania się z zobowiązań finansowych przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy i dzięki którym prawo wstrzymania Licencji przysługujące Licencjodawcy byłoby tymczasowo zawieszone. 4. Jeżeli Licencjobiorca nie jest w stanie zapłacić Licencjodawcy opłaty licencyjnej, Licencjodawca ma prawo w celu ograniczenia swoich strat i/lub dla ochrony swoich interesów, do wykorzystania (lub zlecenia wykorzystania) Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu, a także produktów uzyskanych z uprawy Licencjonowanego Produktu, lub do wprowadzenia na rynek (lub zlecenia wprowadzenia na rynek) Licencjonowanego Produktu, lub do zniszczenia (lub zlecenia zniszczenia) Licencjonowanego Produktu, lub do podejmowania jakichkolwiek innych działań. Licencjobiorca w którymkolwiek z w/w przypadków będzie zobowiązany zapewnić swoją współpracę. 5. Jeżeli ustalono, iż Poborca Opłat będzie zobowiązany do pobierania opłat licencyjnych w imieniu Licencjobiorcy, a jeżeli Licencjobiorca nie będzie w stanie tych opłat przekazać, Licencjodawca ma prawo w celu ograniczenia swoich strat i/lub dla ochrony swoich interesów, do wykorzystania (lub zlecenia wykorzystania) Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu, a także produktów uzyskanych z uprawy Licencjonowanego Produktu, lub do wprowadzenia na rynek (lub zlecenia wprowadzenia na rynek) Licencjonowanego Produktu, lub do zniszczenia (lub zlecenia zniszczenia) Licencjonowanego Produktu, lub do podejmowania jakichkolwiek innych działań. Licencjobiorca w którymkolwiek z w/w przypadków będzie zobowiązany zapewnić swoją współpracę.

5 6. Jeżeli płatności opłat licencyjnych muszą być uzyskiwane z wykorzystaniem osób trzecich, koszty z tym związane będą ponoszone przez Licencjobiorcę. Oznacza to, iż Licencjobiorca spóźniający się z płatnościami będzie zobowiązany zapłacić, oprócz wszelkich kosztów postępowania sądowego, natychmiast wymagalną kwotę wynoszącą piętnaście procent (15%) opłat licencyjnych wraz z rzeczywistymi kosztami poboru należności w celu rekompensaty kosztów wynikających ze zwłoki. 7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania wszystkich swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a także praw Licencjobiorcy z niej wynikających, jeżeli Licencjobiorca nie wypełni zobowiązań płatniczych wobec Licencjodawcy lub Poborcy Opłat. Licencjodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez Licencjobiorcę w konsekwencji tego wstrzymania. 7. MUTANTY 1. Umowa dotyczy w całości Mutantów, których Odkrywcą jest Licencjobiorca, a wobec których Piet Schreurs Holding B.V. jest uznawany za współwłaściciela i współuprawnionego, a zatem jest uważany za współwłaściciela i współuprawnionego wszystkich możliwych praw dotyczących tych Mutantów. 2. Jeżeli Mutant zostanie odkryty lub stworzony z Licencjonowanego Produktu, Odkrywca natychmiast powiadomi o tym na piśmie Licencjodawcę lub jego przedstawicieli, a następnie zawiadomienie to zostanie potwierdzone przez Licencjodawcę. 3. Odkrywca nie ma prawa do wykorzystania w celach handlowych (lub zlecenia takiego wykorzystania) lub użytkowania (lub zlecenia użytkowania) Mutanta bez pisemnej zgody Licencjodawcy zgodnie z poprawioną wersją Konwencji Genewskiej UPOV z dnia 19 marca 1991r oraz Prawami Wspólnoty w Kwestii Odmian Roślin dotyczących Wspólnoty Europejskiej. Licencjobiorca jako Odkrywca jest zobowiązany do zawarcia Umowy z Piet Schreurs Holding B.V. w sprawie Mutanta. 4. Jeżeli Mutant zostanie odkryty lub stworzony z Licencjonowanego Produktu, Licencjodawca lub jego przedstawiciel ma prawo do natychmiastowego zbadania Mutanta na Miejscu Uprawy Odkrywcy. Ponadto kwiaty lub inne charakterystyczne części Mutanta nadal pozostaną na Materiale Roślinnym, aby Licencjodawca lub jego przedstawiciele mieli możliwość usunięcia kwiatów lub innych charakterystycznych części z Mutanta i przesłania tego materiału do badań, lub Odkrywca wyśle na zlecenie Licencjodawcy żądany materiał do Licencjodawcy lub jego przedstawiciela w celu przeprowadzenia badań. Licencjodawca lub jego przedstawiciel potwierdzi otrzymanie na piśmie. 5. Odkrywca ma prawo wejścia na Miejsce Uprawy Licencjodawcy, gdzie Mutant jest zasadzony w celu kontroli Mutanta i warunków wegetacji. Licencjobiorca w stosownym terminie zawiadomi Licencjodawcę o swojej wizycie. 6. Licencjodawca podejmie decyzję o wykorzystaniu lub wprowadzeniu Mutanta na rynek. 7. Jeżeli Mutant ma być wprowadzona na rynek lub wykorzystany, wszystkie koszty takich działań, które obejmują koszty złożenia zgłoszeń, przyznania lub realizacji praw własności, oraz ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek są ponoszone przez Licencjodawcę. Jako rekompensatę Odkrywca otrzyma piętnaście procent (15%) opłat licencyjnych netto według stawki ogólnoświatowej uzyskiwanych przez Licencjodawcę za każdą jednostkę Materiału Roślinnego Mutanta. 8. Postanowienia zawarte w tym Artykule są również stosowne, jeżeli Mutant zostanie odkryty w Mutancie, który już został uznany za Mutanta. Ten Mutant w Mutancie będzie uważany za bezpośredniego Mutanta oryginalnej odmiany, która stanowiła podstawę pierwszego Mutanta. 9. Jeżeli Odkrywca udostępni Mutanta osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Licencjodawcy, będzie on całkowicie odpowiedzialny z tytułu wszystkich szkód poniesionych przez Licencjodawcę.

6 8. USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA LICENCJI 1. Oprócz faktu, iż prawa oraz zezwolenia Licencjobiorcy wynikające z Umowy lub nią spowodowane nie podlegają przeniesieniu, Licencjobiorca nie ma również uprawnień do ustanowienia w jakikolwiek sposób zabezpieczenia swoich praw i zezwoleń wynikających z Umowy lub nią spowodowanych, o ile Licencjodawca uprzednio nie udzieli na piśmie zgody na te zabezpieczenia. Zatwierdzenie zabezpieczeń przez Licencjodawcę może być udzielone na stosownych warunkach. 9. TERMIN I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. O ile nie zostało ustalone inaczej, Umowa wchodzi w życie w dniem jej podpisania. Umowa na czas określony będzie automatycznie przedłużona na następny rok, o ile Licencjobiorca nie wypowie Umowy na piśmie na koniec okresu, uwzględniając trzymiesięczny okres wypowiedzenia. 2. Zarówno Licencjodawca jak i Licencjobiorca mają prawo do wcześniejszego uznania Umowy za zakończoną lub unieważnioną ze skutkiem natychmiastowym i bez potrzeby interwencji prawnej, w formie prostego pisma, jeżeli jedna ze stron, mimo upomnień o terminie płatności oraz pisemnego zawiadomienia o zwłoce, w których stronie umożliwiono dokonanie zaległych płatności w stosownym terminie, nie wypełni odpowiednio i/lub w terminie jednego lub wielu swoich zobowiązań wynikających bezpośrednio i/lub pośrednio z niniejszej Umowy i/lub prawa i/lub wymagań, które mogą być stosownie narzucone na tę stronę. 3. Licencjodawca jest uprawniony do wcześniejszego uznania Umowy za rozwiązaną lub unieważniona ze skutkiem natychmiastowym i bez potrzeby interwencji prawnej w formie prostego pisma w następujących przypadkach: Licencjodawca w całości lub częściowo dokonał cesji lub usiłował dokonać cesji praw lub zobowiązań wynikających z tej Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Licencjodawcy; Licencjobiorca uzyskał Materiał Roślinny Licencjonowanego Produktu inny niż od Autoryzowanego Dostawcy, bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Licencjodawcy; Licencjobiorca ustanowił zabezpieczenie prawa własności lub dokonał przelewu prawa własności, w formie zastawu lub w innej na rzecz osób trzecich w jakikolwiek sposób, do jednego lub więcej praw wynikających z tej Umowy lub do Materiału Roślinnego lub Nowych Odmian Licencjonowanego Produktu bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Licencjodawcy; Licencjobiorca składa wniosek o wstrzymanie płatności lub przyznane jest mu prawo zawieszenia płatności lub złożony został wniosek o ogłoszenie niewypłacalności Licencjobiorcy lub jeżeli ogłoszono upadłość Licencjobiorcy. Licencjobiorca umiera, a jego przedsiębiorstwo ulega rozwiązaniu lub likwidacji. Licencjobiorca dokonuje przelewu, wydzierżawia lub w inny sposób oddaje do dyspozycji osób trzecich, jego spółki lub części tej spółki prawa i zobowiązania wynikające z tej Umowy i/lub związane z realizacją tej Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Licencjodawcy. 4. Licencjodawca ma prawo określić według własnego uznania, czy możliwe jest kontynuowanie transakcji w jednym lub więcej przypadków wymienionych w Artykule 9.3 tej Umowy, a Licencjobiorca zostanie natychmiast powiadomiony na piśmie o odnośnej decyzji Licencjodawcy. 5. W przypadku rozwiązania Umowy w jakikolwiek sposób prawa i zezwolenia wynikające z tej Umowy lub przyznane na mocy tej Umowy na rzecz Licencjobiorcy ulegają wypowiedzeniu. Licencjobiorca zobowiązuje się bezzwłocznie zniszczyć cały Materiał Roślinny Licencjonowanego Produktu znajdujący się na Miejscu Uprawy.

7 6. Rozwiązanie lub zawieszenie Umowy w jakikolwiek sposób nie zwalnia Licencjobiorcy od obowiązku wypełnienia swoich zobowiązań, w tym od zobowiązania dokonania płatności wymaganych zgodnie z Umową, nawet gdy realizacja warunków Umowy ma miejsce po jej unieważnieniu lub zawieszeniu. Licencjobiorca nie ma żadnego prawa do kompensaty, zmniejszenia lub zwrotu całości lub części wymagalnych opłat licencyjnych, ani do roszczeń z tytułu szkód, jeżeli zostały poniesione lub mają być poniesione przez Licencjobiorcę w rezultacie rozwiązania lub zawieszenia Umowy. 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Jeżeli Licencjobiorca pragnie uzyskać licencję na uprawę Licencjonowanego Produktu, dla którego Licencjodawca miał mniej niż 5 lat na przeprowadzenie badań i ocenę wszystkich jego właściwości, Licencjobiorca ponosi całkowite ryzyko związane z tą licencją. Licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z uprawą oraz uznaje, iż Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu mniejszej wydajności lub szkód wynikających w rezultacie słabszego wzrostu oraz uzyskania mniejszej ilości kwiatów z Materiału Roślinnego. Ryzyko to dotyczy zarówno jakości jak i ilości Materiału Roślinnego a także kwiatów ciętych, i obejmuje choroby, zaburzenia somatyczne odmiany, wsteczne wypuszczenie pędów lub inne odchylenia. 2. Nawet w przypadkach innych niż wymienione w Artykule Licencjobiorca uznaje, iż w momencie zawarcia każdej Umowy Licencyjnej, ponosi całe ryzyko związane z uprawą, a Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu mniejszej wydajności lub szkód wynikających w rezultacie mniejszego wzrostu oraz uzyskania mniejszej ilości kwiatów z Materiału Roślinnego. Ryzyko to dotyczy zarówno jakości jak i ilości Materiału Roślinnego a także kwiatów ciętych, i obejmuje choroby, zaburzenia somatyczne odmiany, wsteczne wypuszczenie pędów lub inne odchylenia. 3. Odpowiedzialność Licencjodawcy jest ograniczona do wszystkich przypadków, w których Licencjodawca wyraźnie nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy. W takich przypadkach odpowiedzialność Licencjodawcy ogranicza się do uzgodnionych opłat licencyjnych. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Jeżeli jedno postanowienie lub więcej postanowień i/lub warunków tej Umowy uznanych zostanie za nieważne, pozostałe warunki i postanowienia Umowy nadal pozostaną w mocy. Strony po wspólnym uzgodnieniu są zobowiązane do zastąpienia nieobowiązującego postanowienia/warunku przez prawnie obowiązujące postanowienie/ warunek. 12. JURYSDYKCJA 1. Wyłącznie przepisy prawa holenderskiego są stosowane w przypadku niniejszej Umowy oraz wszystkich kwestii spornych z niej wynikających. 2. Kwestie sporne między Licencjodawcą i Licencjobiorcą, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą podlegać rozstrzygnięciu wyłącznie przed Sądem o jurysdykcji dla Okręgu Amsterdam. 3. Jako odstępstwo od postanowień Artykułu 12.2 w przypadkach kwestii spornych między Licencjodawcą i Licencjobiorcą, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, gdy siedzibą Licencjobiorcy jest kraj, który w czasie trwania sporu nie jest sygnatariuszem Traktatu Europejskiego o Egzekucji z 1968r., lecz jest sygnatariuszem Traktatu Nowojorskiego z 1958 roku, wszystkie kwestie sporne będą rozstrzygane wyłącznie przez Międzynarodową Izbę Handlową w Hadze zgodnie z Przepisami o Arbitrażu i Rozstrzyganiu Kwestii Spornych Międzynarodowej Izby Handlowej, przez jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z tymi przepisami. 2. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku holenderskim.

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1. Zastosowanie 1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 1. ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ACP Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ACP Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ACP Polska Sp. z o.o. 1. ZGODNOŚĆ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI HANDLOWYMI. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują na rynkach, na których ACP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 Poniższe Ogólne warunki sprzedaży ( Warunki ) mają zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług (łącznie: Produkty ) przez Danfoss Poland spółka z

Bardziej szczegółowo