Licencjonowany Produkt oznacza odmianę (odmiany) np. róż wymienionych w umowie i udostępnionych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licencjonowany Produkt oznacza odmianę (odmiany) np. róż wymienionych w umowie i udostępnionych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę."

Transkrypt

1 Ogólne warunki i postanowienia dotyczące uprawy kwiatów ciętych 1. ZAKRES UMOWY Niniejsze Ogólne Warunki i Postanowienia dotyczą wszystkich umów licencyjnych na uprawę kwiatów ciętych, zawartych przez Schreurs Holland B.V., dalej zwaną Licencjodawcą oraz odnośnym Licencjobiorcą, a także zobowiązań wynikających z tych umów. Odstępstwa będą uzgadniane z Licencjodawcą wyłącznie w formie pisemnej. 2. WYJAŚNIENIA TERMINILOGII I DEFINICJE Następujące definicje są przyjmowane w umowie licencyjnej i Ogólnych Warunkach i Postanowieniach dotyczących uprawy kwiatów ciętych, o ile nie są one sprzeczne z kontekstem lub doręczanym materiałem. Licencjodawca oznacza osobę (prawną), która na podstawie umowy z Piet Schreurs Holding B.V. jest posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej do Licencjonowanego Produktu, które obejmują prawa do odmian roślin, prawa do znaków towarowych i nazw firmowych, prawa do nazw handlowych i prawa patentowe. Licencjobiorca oznacza osobę prawną, która na podstawie Umowy Licencyjnej na Uprawę Kwiatów Ciętych uzyskała zezwolenie od Licencjodawcy lub od osoby upoważnionej przez Licencjodawcę na uprawę Licencjonowanego Produktu oraz na wprowadzenie do obrotu produktu tej uprawy czyli na przykład kwiatów ciętych. Licencjonowany Produkt oznacza odmianę (odmiany) np. róż wymienionych w umowie i udostępnionych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę. Licencja oznacza cesję jednego lub wielu praw (na zasadzie wyłączności lub nie) na rzecz Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w taki sposób, iż w przypadku, gdyby prawa te nie były przyznane w ramach licencji, stanowiłyby wyłączną własność Licencjodawcy. Odkrywca oznacza osobę (prawną), którą odkryła lub stworzyła nową odmianę z istniejącego Licencjonowanego Produktu. Poborca Opłat oznacza osobę (prawną), która uzyskała upoważnienie Licencjodawcy na pobieranie opłat licencyjnych należnych od Licencjobiorcy. Autoryzowany Dostawca oznacza osobę (prawną), która na mocy umowy z Licencjodawcą została upoważniona do przekazania ograniczonej ilości Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu na uprawę kwiatów ciętych. Ponadto Autoryzowany Dostawca może również posiadać specjalne pełnomocnictwo na sprzedaż Licencjonowanego Produktu w imieniu Licencjodawcy na podstawie Umowy Licencyjnej na uprawę kwiatów ciętych ustanowione przez Licencjodawcę. Uprawa Kwiatów Ciętych oznacza wszystkie działania, które Licencjobiorca może podejmować na podstawie Umowy Licencyjnej na Uprawę Kwiatów Ciętych, a mianowicie realizować produkcję kwiatów ciętych w Miejscu Uprawy z zastosowaniem Materiału Roślinnego dostarczonego przez Licencjodawcę lub w jego imieniu lub przez jego przedstawicieli ustawowych lub Autoryzowanego Dostawcę. Wszystkie działania, których celem jest określony wzrost ilości Materiału Roślinnego pojęcie Uprawa Kwiatów Ciętych nie obejmuje. Mutant oznacza odmianę, odkrytą lub stworzoną z istniejącego Licencjonowanego Produktu, której Licencjonowany Produkt może sam być Mutantem, bez względu na to, czy ten Mutant powstał samoistnie lub został uzyskany w sposób sztuczny. Mutant zasadniczo stanowi przedmiot odrębnych praw dotyczących odmiany roślinnej.

2 Materiał Roślinny oznacza sadzonkę Licencjonowanego Produktu z korzeniami lub bez nich, lub cały Licencjonowany Produkt, z własnymi korzeniami, lub z korzeniami lub jakimkolwiek kłączem, na którym Licencjonowany Produkt był przeszczepiony na Licencjonowany Produkt, lub wszczepiony lub rozmnożony w jakikolwiek inny sposób, lub część Licencjonowanego Produktu lub jakikolwiek inny materiał do rozmnożenia Licencjonowanego Produktu. Miejsce Uprawy oznacza grunty, budynki, cieplarnie, urządzenie chłodzące, laboratoria lub budowle stanowiące własność Licencjobiorcy lub przez niego dzierżawione odnoszące się wyłącznie do Miejsca Uprawy wymienionego w umowie. Terytorium oznacza jedno państwo lub więcej państw (części państw), w których znajdują się Miejsca uprawy Licencjobiorcy, odnoszące się wyłącznie do Terytorium wymienionego w umowie. Miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Rok oznacza rok kalendarzowy zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Powoływanie się na konkretne przepisy prawne obejmują wszystkie zmiany w prawie, nowe przepisy lub ujednolicenia tych praw. Wyrazy użyte w liczbie pojedynczej obejmują określenia w liczbie mnogiej i odwrotnie. 3. LICENCJA 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji bez prawa wyłączności i przelewu na uprawę ograniczonej ilości Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu wyłącznie dla celów uprawy kwiatów ciętych. 2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji bez prawa wyłączności i przekazywania praw, na wykorzystywanie nazw towarowych kwiatów ciętych Licencjodawcy, które podlegając ochronie jako znaki towarowe, lub które zostały zastrzeżone lub będą zastrzeżone w związku z ofertą sprzedaży lub sprzedażą kwiatów ciętych Licencjonowanego Produktu. 3. Licencjobiorca zobowiązuje się przechowywać Licencjonowany Produkt wyłącznie w Miejscu Uprawy i nie wykorzystywać (lub zlecać wykorzystanie) nowego Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu, na przykład poprzez rozmnożenie i/lub rozpowszechnianie tego Materiału (lub zlecenie rozpowszechnienia) ani nie udostępniać tego Materiału (lub zlecać jego) udostępnienie) osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. 4. Licencjobiorca zobowiązuje się uzyskać Materiał Roślinny Licencjonowany Produkt wyłącznie do Licencjodawcy lub Autoryzowanego Dostawcy wymienionego w Umowie i nie otrzymywać żadnego Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu w jakikolwiek sposób od osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy. 5. Licencjobiorca zobowiązuje się w związku z ofertą sprzedaży lub sprzedażą kwiatów ciętych Licencjonowanego Produktu określać Licencjonowany Produkt prawidłowymi nazwami i stosować wyłącznie nazwy handlowe Licencjodawcy, które są nazwami zastrzeżonymi lub które zostały zastrzeżone lub będą zastrzeżone, bez żadnych zmian lub uzupełnień. 6. Licencjobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać (lub zlecać wykorzystanie) ani nie udostępniać w jakikolwiek inny sposób (lub zlecać rozpowszechnianie) osobom trzecim jakiegokolwiek produktu końcowego, na przykład kwiatów ciętych Licencjonowanego Produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, poza Terytorium lub na obszarze, który może być bardziej szczegółowo wyznaczony przez Licencjodawcę przez określony okres, zarówno w ramach polityki (licencyjnej) ustalonej przez Licencjodawcę lub w związku z prawami do odmian roślinnych lub innymi prawami własności, które nadal mają być stosowane poza Terytorium.

3 7. Licencjobiorca zobowiązuje się zawsze umożliwiać Licencjodawcy, jego przedstawicielom, jednemu z przedstawicieli lub Autoryzowanemu Dostawcy wstęp na Miejsce Uprawy w celu kontroli, a także udostępniać wszystkie stosowne informacje, które mogą być wymagane w celu zapewnienia wywiązania się z warunków Umowy przez Licencjobiorcę. 8. Jeżeli Licencjobiorca nie wywiąże się w pełni z warunków Umowy, będzie zobowiązany bezzwłocznie zapłacić Licencjodawcy wymaganą karę w wys. piętnastu tysięcy (15.000) EURO za każdorazowe naruszenie warunków, a także 0,70 EURO za każdą jednostkę Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu, bez uszczerbku dla prawa Licencjodawcy do żądania wynagrodzenia z tytułu szkody w zakresie, w którym takie odszkodowanie przekracza karę. Kara nie zastępuje uzgodnionych opłat licencyjnych ustalonych w Artykule 5 i nie ma wpływu na żadne inne zobowiązania płatnicze i/lub roszczenia wynikające z Umowy, bez prawa roszczeń wzajemnych /kompensaty. 4. PRAWA WŁASNOŚCI 1. W przypadku cofnięcia jakichkolwiek praw do Licencjonowanego Produktu, takich praw patentowych, praw do znaków towarowych lub do odmian roślinnych, lub w przypadku odrzucenia lub wycofania wniosku o przyznanie tych prawa, Licencjobiorca nie ma prawa do rekompensaty lub odszkodowania z tytułu jakichkolwiek należności przypadających do zapłaty na rzecz Licencjodawcy na podstawie Umowy. 2. Licencjobiorca nie podejmie żadnych kroków kwestionujących ważność lub jakiekolwiek prawo do Licencjonowanego Produktu w okresie obowiązywania Umowy lub po upływie tego okresu, ani nie udzieli swojej pomocy, w sposób pośredni lub bezpośredni, innym osobom w tego rodzaju działaniach. 3. W przypadku roszczenia zgłoszonego wobec Licencjobiorcy przez osoby trzecie na podstawie naruszenia praw własności intelektualnej, do których roszczą sobie prawo strony trzecie, Licencjobiorca bezzwłocznie poinformuje o tym Licencjodawcę, który przedstawi argumentację w obronie swoich prawa lub rozstrzygnie roszczenia osób trzecich. 5. OPŁATY LICENCYJNE 1. Licencjobiorca jest zobowiązany do płacenie opłat licencyjnych jako wynagrodzenie za licencję w odniesieniu do każdej jednostki Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu. 2. Zamiast postanowień zawartych z Art strony mogą uzgodnić, iż Licencjobiorca zapłaci opłatę licencyjną za każdy metr kwadratowy brutto powierzchni gruntu uprawnego, na którym odbywa się uprawa kwiatów ciętych Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu. 3. W przypadku okresu licencji udzielonej na czas określony, każde przedłużenie umowy zgodnie z Art musi być uważane za nowy okres licencji podlegający tym samym warunkom, umowom, zakresom stosowania oraz zastrzeżeniom, w tym zobowiązaniu Licencjobiorcy do uregulowania opłaty licencyjnej za każdą jednostkę Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu. 4. Opłata licencyjna jest ustalona na podstawie warunków oraz zezwoleń odnoszących się do Licencjonowanego Produktu chronionego prawami dotyczącymi odmian roślinnych, lub dla którego takie prawa zostały zastrzeżone i na podstawie nazw towarowych, które chronione są prawem o ochronie znaków towarowych oraz tytułem wynagrodzenia za uprawę Licencjonowanego Produktu. 5. Opłata licencyjna jest należna Licencjodawcy i musi być wpłacana przez Licencjobiorcę zgodnie z uzgodnionymi warunkami i terminami płatności.

4 6. Jeżeli opłata licencyjna jest pobierana przez Poborcę Opłat wyznaczonego w tym celu przez Licencjodawcę, Licencjobiorca musi dokonywać płatności zgodnie z warunkami i terminami płatności Poborcy Płatności. 7. W przypadku różnicy opinii lub niejasności dotyczących warunków dokonywanych lub nie dokonywanych płatności za licencję Licencjobiorca na pierwsze żądanie Licencjodawcy udostępni mu wszystkie dokumenty istotne dla sprawy. 8. Bez zgody Licencjodawcy Licencjobiorca nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek kwot z należnych opłat licencyjnych na podstawie jakichkolwiek roszczeń wzajemnych przez niego wysuwanych. 6. ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI 1. Jeżeli Licencjobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, będzie się uważać zgodnie z prawem, iż nie dokonał wpłat. W tym przypadku Licencjodawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości dwóch procent (2%) miesięcznie, poczynając od dnia, w którym rozpoczął się okres zwłoki. Zastrzega się przy tym, iż jeśli procent odsetek jest wyższy od dozwolonego przez prawo, procent odsetek będzie równy maksymalnej procentowej wysokości zgodnej z prawem stosowanej na obszarze jurysdykcji, na którym wierzytelność staje się wymagalna. W przypadku zwłoki Licencjodawca będzie również uprawniony do obciążenia Licencjobiorcy kosztami z tytułu ujemnych różnic kursowych, które mogą powstać w rezultacie opóźnień z płatnościami. Przyjęcie jakichkolwiek płatności po dacie płatności nie będzie stanowić zrzeczenia się przez Licencjodawcę jakichkolwiek jego praw wymienionych poniżej. 2. Jeżeli Licencjobiorca nie jest w stanie zapłacić Licencjodawcy opłaty licencyjnej zgodnie z warunkami i terminami płatności, musi bezzwłocznie i na piśmie poinformować o tym Licencjodawcę podając przy tym również przyczyny nie wywiązania się z płatności. 3. Na pierwsze żądanie ze strony Licencjodawcy Licencjobiorca zobowiązuje się współpracować przy przygotowywaniu dodatkowych postanowień proponowanych przez Licencjodawcę w Umowie, których wynikiem byłoby zapewnienie możliwości dalszego wywiązania się z zobowiązań finansowych przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy i dzięki którym prawo wstrzymania Licencji przysługujące Licencjodawcy byłoby tymczasowo zawieszone. 4. Jeżeli Licencjobiorca nie jest w stanie zapłacić Licencjodawcy opłaty licencyjnej, Licencjodawca ma prawo w celu ograniczenia swoich strat i/lub dla ochrony swoich interesów, do wykorzystania (lub zlecenia wykorzystania) Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu, a także produktów uzyskanych z uprawy Licencjonowanego Produktu, lub do wprowadzenia na rynek (lub zlecenia wprowadzenia na rynek) Licencjonowanego Produktu, lub do zniszczenia (lub zlecenia zniszczenia) Licencjonowanego Produktu, lub do podejmowania jakichkolwiek innych działań. Licencjobiorca w którymkolwiek z w/w przypadków będzie zobowiązany zapewnić swoją współpracę. 5. Jeżeli ustalono, iż Poborca Opłat będzie zobowiązany do pobierania opłat licencyjnych w imieniu Licencjobiorcy, a jeżeli Licencjobiorca nie będzie w stanie tych opłat przekazać, Licencjodawca ma prawo w celu ograniczenia swoich strat i/lub dla ochrony swoich interesów, do wykorzystania (lub zlecenia wykorzystania) Materiału Roślinnego Licencjonowanego Produktu, a także produktów uzyskanych z uprawy Licencjonowanego Produktu, lub do wprowadzenia na rynek (lub zlecenia wprowadzenia na rynek) Licencjonowanego Produktu, lub do zniszczenia (lub zlecenia zniszczenia) Licencjonowanego Produktu, lub do podejmowania jakichkolwiek innych działań. Licencjobiorca w którymkolwiek z w/w przypadków będzie zobowiązany zapewnić swoją współpracę.

5 6. Jeżeli płatności opłat licencyjnych muszą być uzyskiwane z wykorzystaniem osób trzecich, koszty z tym związane będą ponoszone przez Licencjobiorcę. Oznacza to, iż Licencjobiorca spóźniający się z płatnościami będzie zobowiązany zapłacić, oprócz wszelkich kosztów postępowania sądowego, natychmiast wymagalną kwotę wynoszącą piętnaście procent (15%) opłat licencyjnych wraz z rzeczywistymi kosztami poboru należności w celu rekompensaty kosztów wynikających ze zwłoki. 7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania wszystkich swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a także praw Licencjobiorcy z niej wynikających, jeżeli Licencjobiorca nie wypełni zobowiązań płatniczych wobec Licencjodawcy lub Poborcy Opłat. Licencjodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez Licencjobiorcę w konsekwencji tego wstrzymania. 7. MUTANTY 1. Umowa dotyczy w całości Mutantów, których Odkrywcą jest Licencjobiorca, a wobec których Piet Schreurs Holding B.V. jest uznawany za współwłaściciela i współuprawnionego, a zatem jest uważany za współwłaściciela i współuprawnionego wszystkich możliwych praw dotyczących tych Mutantów. 2. Jeżeli Mutant zostanie odkryty lub stworzony z Licencjonowanego Produktu, Odkrywca natychmiast powiadomi o tym na piśmie Licencjodawcę lub jego przedstawicieli, a następnie zawiadomienie to zostanie potwierdzone przez Licencjodawcę. 3. Odkrywca nie ma prawa do wykorzystania w celach handlowych (lub zlecenia takiego wykorzystania) lub użytkowania (lub zlecenia użytkowania) Mutanta bez pisemnej zgody Licencjodawcy zgodnie z poprawioną wersją Konwencji Genewskiej UPOV z dnia 19 marca 1991r oraz Prawami Wspólnoty w Kwestii Odmian Roślin dotyczących Wspólnoty Europejskiej. Licencjobiorca jako Odkrywca jest zobowiązany do zawarcia Umowy z Piet Schreurs Holding B.V. w sprawie Mutanta. 4. Jeżeli Mutant zostanie odkryty lub stworzony z Licencjonowanego Produktu, Licencjodawca lub jego przedstawiciel ma prawo do natychmiastowego zbadania Mutanta na Miejscu Uprawy Odkrywcy. Ponadto kwiaty lub inne charakterystyczne części Mutanta nadal pozostaną na Materiale Roślinnym, aby Licencjodawca lub jego przedstawiciele mieli możliwość usunięcia kwiatów lub innych charakterystycznych części z Mutanta i przesłania tego materiału do badań, lub Odkrywca wyśle na zlecenie Licencjodawcy żądany materiał do Licencjodawcy lub jego przedstawiciela w celu przeprowadzenia badań. Licencjodawca lub jego przedstawiciel potwierdzi otrzymanie na piśmie. 5. Odkrywca ma prawo wejścia na Miejsce Uprawy Licencjodawcy, gdzie Mutant jest zasadzony w celu kontroli Mutanta i warunków wegetacji. Licencjobiorca w stosownym terminie zawiadomi Licencjodawcę o swojej wizycie. 6. Licencjodawca podejmie decyzję o wykorzystaniu lub wprowadzeniu Mutanta na rynek. 7. Jeżeli Mutant ma być wprowadzona na rynek lub wykorzystany, wszystkie koszty takich działań, które obejmują koszty złożenia zgłoszeń, przyznania lub realizacji praw własności, oraz ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek są ponoszone przez Licencjodawcę. Jako rekompensatę Odkrywca otrzyma piętnaście procent (15%) opłat licencyjnych netto według stawki ogólnoświatowej uzyskiwanych przez Licencjodawcę za każdą jednostkę Materiału Roślinnego Mutanta. 8. Postanowienia zawarte w tym Artykule są również stosowne, jeżeli Mutant zostanie odkryty w Mutancie, który już został uznany za Mutanta. Ten Mutant w Mutancie będzie uważany za bezpośredniego Mutanta oryginalnej odmiany, która stanowiła podstawę pierwszego Mutanta. 9. Jeżeli Odkrywca udostępni Mutanta osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Licencjodawcy, będzie on całkowicie odpowiedzialny z tytułu wszystkich szkód poniesionych przez Licencjodawcę.

6 8. USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA LICENCJI 1. Oprócz faktu, iż prawa oraz zezwolenia Licencjobiorcy wynikające z Umowy lub nią spowodowane nie podlegają przeniesieniu, Licencjobiorca nie ma również uprawnień do ustanowienia w jakikolwiek sposób zabezpieczenia swoich praw i zezwoleń wynikających z Umowy lub nią spowodowanych, o ile Licencjodawca uprzednio nie udzieli na piśmie zgody na te zabezpieczenia. Zatwierdzenie zabezpieczeń przez Licencjodawcę może być udzielone na stosownych warunkach. 9. TERMIN I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. O ile nie zostało ustalone inaczej, Umowa wchodzi w życie w dniem jej podpisania. Umowa na czas określony będzie automatycznie przedłużona na następny rok, o ile Licencjobiorca nie wypowie Umowy na piśmie na koniec okresu, uwzględniając trzymiesięczny okres wypowiedzenia. 2. Zarówno Licencjodawca jak i Licencjobiorca mają prawo do wcześniejszego uznania Umowy za zakończoną lub unieważnioną ze skutkiem natychmiastowym i bez potrzeby interwencji prawnej, w formie prostego pisma, jeżeli jedna ze stron, mimo upomnień o terminie płatności oraz pisemnego zawiadomienia o zwłoce, w których stronie umożliwiono dokonanie zaległych płatności w stosownym terminie, nie wypełni odpowiednio i/lub w terminie jednego lub wielu swoich zobowiązań wynikających bezpośrednio i/lub pośrednio z niniejszej Umowy i/lub prawa i/lub wymagań, które mogą być stosownie narzucone na tę stronę. 3. Licencjodawca jest uprawniony do wcześniejszego uznania Umowy za rozwiązaną lub unieważniona ze skutkiem natychmiastowym i bez potrzeby interwencji prawnej w formie prostego pisma w następujących przypadkach: Licencjodawca w całości lub częściowo dokonał cesji lub usiłował dokonać cesji praw lub zobowiązań wynikających z tej Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Licencjodawcy; Licencjobiorca uzyskał Materiał Roślinny Licencjonowanego Produktu inny niż od Autoryzowanego Dostawcy, bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Licencjodawcy; Licencjobiorca ustanowił zabezpieczenie prawa własności lub dokonał przelewu prawa własności, w formie zastawu lub w innej na rzecz osób trzecich w jakikolwiek sposób, do jednego lub więcej praw wynikających z tej Umowy lub do Materiału Roślinnego lub Nowych Odmian Licencjonowanego Produktu bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Licencjodawcy; Licencjobiorca składa wniosek o wstrzymanie płatności lub przyznane jest mu prawo zawieszenia płatności lub złożony został wniosek o ogłoszenie niewypłacalności Licencjobiorcy lub jeżeli ogłoszono upadłość Licencjobiorcy. Licencjobiorca umiera, a jego przedsiębiorstwo ulega rozwiązaniu lub likwidacji. Licencjobiorca dokonuje przelewu, wydzierżawia lub w inny sposób oddaje do dyspozycji osób trzecich, jego spółki lub części tej spółki prawa i zobowiązania wynikające z tej Umowy i/lub związane z realizacją tej Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnego zezwolenia Licencjodawcy. 4. Licencjodawca ma prawo określić według własnego uznania, czy możliwe jest kontynuowanie transakcji w jednym lub więcej przypadków wymienionych w Artykule 9.3 tej Umowy, a Licencjobiorca zostanie natychmiast powiadomiony na piśmie o odnośnej decyzji Licencjodawcy. 5. W przypadku rozwiązania Umowy w jakikolwiek sposób prawa i zezwolenia wynikające z tej Umowy lub przyznane na mocy tej Umowy na rzecz Licencjobiorcy ulegają wypowiedzeniu. Licencjobiorca zobowiązuje się bezzwłocznie zniszczyć cały Materiał Roślinny Licencjonowanego Produktu znajdujący się na Miejscu Uprawy.

7 6. Rozwiązanie lub zawieszenie Umowy w jakikolwiek sposób nie zwalnia Licencjobiorcy od obowiązku wypełnienia swoich zobowiązań, w tym od zobowiązania dokonania płatności wymaganych zgodnie z Umową, nawet gdy realizacja warunków Umowy ma miejsce po jej unieważnieniu lub zawieszeniu. Licencjobiorca nie ma żadnego prawa do kompensaty, zmniejszenia lub zwrotu całości lub części wymagalnych opłat licencyjnych, ani do roszczeń z tytułu szkód, jeżeli zostały poniesione lub mają być poniesione przez Licencjobiorcę w rezultacie rozwiązania lub zawieszenia Umowy. 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Jeżeli Licencjobiorca pragnie uzyskać licencję na uprawę Licencjonowanego Produktu, dla którego Licencjodawca miał mniej niż 5 lat na przeprowadzenie badań i ocenę wszystkich jego właściwości, Licencjobiorca ponosi całkowite ryzyko związane z tą licencją. Licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z uprawą oraz uznaje, iż Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu mniejszej wydajności lub szkód wynikających w rezultacie słabszego wzrostu oraz uzyskania mniejszej ilości kwiatów z Materiału Roślinnego. Ryzyko to dotyczy zarówno jakości jak i ilości Materiału Roślinnego a także kwiatów ciętych, i obejmuje choroby, zaburzenia somatyczne odmiany, wsteczne wypuszczenie pędów lub inne odchylenia. 2. Nawet w przypadkach innych niż wymienione w Artykule Licencjobiorca uznaje, iż w momencie zawarcia każdej Umowy Licencyjnej, ponosi całe ryzyko związane z uprawą, a Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu mniejszej wydajności lub szkód wynikających w rezultacie mniejszego wzrostu oraz uzyskania mniejszej ilości kwiatów z Materiału Roślinnego. Ryzyko to dotyczy zarówno jakości jak i ilości Materiału Roślinnego a także kwiatów ciętych, i obejmuje choroby, zaburzenia somatyczne odmiany, wsteczne wypuszczenie pędów lub inne odchylenia. 3. Odpowiedzialność Licencjodawcy jest ograniczona do wszystkich przypadków, w których Licencjodawca wyraźnie nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy. W takich przypadkach odpowiedzialność Licencjodawcy ogranicza się do uzgodnionych opłat licencyjnych. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Jeżeli jedno postanowienie lub więcej postanowień i/lub warunków tej Umowy uznanych zostanie za nieważne, pozostałe warunki i postanowienia Umowy nadal pozostaną w mocy. Strony po wspólnym uzgodnieniu są zobowiązane do zastąpienia nieobowiązującego postanowienia/warunku przez prawnie obowiązujące postanowienie/ warunek. 12. JURYSDYKCJA 1. Wyłącznie przepisy prawa holenderskiego są stosowane w przypadku niniejszej Umowy oraz wszystkich kwestii spornych z niej wynikających. 2. Kwestie sporne między Licencjodawcą i Licencjobiorcą, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą podlegać rozstrzygnięciu wyłącznie przed Sądem o jurysdykcji dla Okręgu Amsterdam. 3. Jako odstępstwo od postanowień Artykułu 12.2 w przypadkach kwestii spornych między Licencjodawcą i Licencjobiorcą, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, gdy siedzibą Licencjobiorcy jest kraj, który w czasie trwania sporu nie jest sygnatariuszem Traktatu Europejskiego o Egzekucji z 1968r., lecz jest sygnatariuszem Traktatu Nowojorskiego z 1958 roku, wszystkie kwestie sporne będą rozstrzygane wyłącznie przez Międzynarodową Izbę Handlową w Hadze zgodnie z Przepisami o Arbitrażu i Rozstrzyganiu Kwestii Spornych Międzynarodowej Izby Handlowej, przez jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z tymi przepisami. 2. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku holenderskim.

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR UMOWA LICENCYJNA - WZÓR zawarta w dniu...w(e)... pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, 50-370, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 reprezentowaną przez: - (osoba uprawniona w ramach danej jednostki

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA 1 FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA Nazwa Firmy Nip E-mail do właściciela Numer telefonu do właściciela Ulica (dot.firmy) Nr domu (dot.firmy) Nr mieszkania (dot.firmy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki dostarczania materiałów rozmnożeniowych i uprawy kwiatów ciętych

Zasady i warunki dostarczania materiałów rozmnożeniowych i uprawy kwiatów ciętych Zasady i warunki dostarczania materiałów rozmnożeniowych i uprawy kwiatów ciętych Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów między firmą Schreurs Holland B.V. i Klientem dotyczących dostarczania

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr...

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr... UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY nr... Umowa została zawarta w dniu... pomiędzy:...... z siedzibą...

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 Załącznik nr 2 Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 zawarta w dniu września 2015 r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia roku. reprezentowanym przez

Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia roku. reprezentowanym przez Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia.. 2016 roku pomiędzy: reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Licencjodawcą, a Instytutem Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach na odcinku długości 1376 mb.

Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach na odcinku długości 1376 mb. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu. roku w Solcu nad Wisłą pomiędzy: Gminą Solec nad Wisłą, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Wójta Gminy Solec nad Wisłą Andrzeja Czajkowskiego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Nr... /2016

Umowa licencyjna Nr... /2016 Umowa licencyjna Nr... /2016 zawarta w dniu... w Zamartem pomiędzy: uprawnionym Hodowcą Hodowla Ziemniaka Zamarte Spółka z o.o. Grupa IHAR w Zamartem, ul. Parkowa 1, 89 430 Kamień Krajeński, NIP 561 13

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o:

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: Ogólne Warunki Zakupu 1. Zakres zastosowania 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: a) AHC należy przez to rozumieć AHC Technologia Powierzchni Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ P r o j e k t u m o w y UMOWA NR... zawarta w dniu... 2007 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo