Wizualizacja marki produktu uwagi dla projektantów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizualizacja marki produktu uwagi dla projektantów"

Transkrypt

1 Andrzej Saj Wizualizacja marki produktu uwagi dla projektantów 76 akademia

2 1. Od ekspresji do impresji Na czym ma polegaæ zadanie projektanta (dizajnera) w kszta³towaniu to samoœci i wizerunku marki produktu; czym on powinien siê kierowaæ i na co zwracaæ uwagê w opracowywaniu wizualnych wyró ników danej marki? Jest to zadanie z³o one, bo do jego realizacji, obok umiejêtnoœci projektanckich, potrzebna jest tak e specjalistyczna wiedza na temat specyficznych aspektów komunikacji spo³ecznej i marketingowego jej zastosowania w praktyce rynkowej. Wizualizacja marki to w istocie procedura wyboru nie tylko atrakcyjnych estetycznie i znaczeniowo elementów plastycznych (znaków, nazw, koloru itd.), ale tak e wymóg zapewnienia zgodnoœci wykreowanego przez projektanta obrazu produktu z wypracowan¹ wczeœniej przez producenta ide¹ albo wizj¹ marki odpowiadaj¹cej przyjêtej przez tego strategii rozwojowej danego produktu. Us³ugowa w tej mierze rola projektanta polega przede wszystkim na zdolnoœci pogodzenia oczekiwañ producenta z proponowan¹ wizj¹ plastyczn¹; chodzi o to, by projektant potrafi³ znaleÿæ takie œrodki wyrazowe, wynikaj¹ce z jego w³asnej oryginalnej (o odrêbnej stylistyce) koncepcji wizualizacji, które jednoczeœnie bêd¹ przekonywuj¹ce dla zleceniodawcy w sensie wspierania jego zamiarów kreowania marki. To producent, zgodnie ze swymi oczekiwaniami formu³uje determinanty to samoœciowe produktu i marki, sugeruje równie pewien mentalny obraz odniesieñ wizerunkowych. Przek³ada on bowiem na wizerunek swoj¹ wizjê marki, wyra aj¹c jej to samoœciowe uwarunkowania. (etos, wartoœæ, indywidualne cele). Tu trzeba tak e podkreœliæ ró nicê miêdzy rozumieniem to samoœci i wizerunku pojêæ, do których odwo³uje siê teoria i praktyka kszta³towania marki. Ogólnie rzecz bior¹c, to samoœæ to wartoœci z jakimi siê identyfikuje i z jakimi chcia³aby byæ identyfikowana w otoczeniu firma; to wiêc rodzaj samookreœlenia, sposób postrzegania przez siebie samego, ale równie rodzaj sugestii odbiorczych. Z kolei wizerunek to swego rodzaju obraz firmy (jej produktów) w œwiadomoœci osób stykaj¹cych siê bezpoœrednio lub poœrednio z sygna³ami to samoœciowymi; to subiektywne opinie na temat wyrobów czy us³ug danej firmy; to wreszcie reputacja firmy, jej presti uzmys³awiany przez otoczenie. Zale noœci miêdzy to samoœci¹ a wizerunkiem tworz¹ sieæ wzajemnych uzale nieñ i warunków sprowadzaj¹cych siê w istocie do relacji: to samoœæ obraz projektowany w otoczenie; wizerunek obraz percypowany przez to otoczenie i zwrotnie formu³owany, innymi s³owy jest to potocznie rzecz bior¹c ró nica miêdzy tym jak chcemy, by nas widziano, a tym, jak nas faktycznie siê postrzega. Wynika st¹d istotna rola projektanta, który z racji swych predyspozycji zawodowych mo e wp³ywaæ na ukszta³towanie wizualnych sygna³ów akademia 77

3 adresowanych do percepcji odbiorczej, a tym samym oddzia³ywaæ na wyobra enia, opinie i odczucia konsumentów na wizerunek danej marki. Zatem g³ówny cel pracy projektanta to wzmocnienie owego mentalnego odbioru z pomoc¹ wizualnych œrodków bowiem wtedy, i tylko wtedy, intencje producenta znajd¹ swój realny wydÿwiêk w zintegrowanym percepcyjnym odbiorze. Czyli od projektanta oczekuje siê, e w swej pracy wykroczy on poza zakres czysto us³ugowy, a bazuj¹c na swych zdolnoœciach, bêdzie w stanie dobraæ adekwatne elementy plastyczne wspieraj¹ce wizualnie mentaln¹ stronê rozumienia (odczucia) marki; e jego ekspresje u ywaj¹c terminologii B. Schmitta i A. Simonsona 1 wywo³aj¹ po ¹dane impresje odbiorcze. Ekspresje firmy (marki) to sygna³y, jakie, z pomoc¹ odpowiednio dobranych œrodków wyrazowych, wysy³a ona w otoczenie; wyra aj¹ one jej zasadnicze aspiracje to samoœciowe. Sygna³y te s¹ efektem przyjêtej przez organizacje strategii estetycznej, w tym w jej dwóch g³ównych komponentach: w stylach i tematach 2. Mówi¹c o stylu mówimy o wyró niaj¹cej siê jakoœci lub formie, bêd¹cej wyrazem ekspresji. Styl tworz¹ odpowiednie rodzaje zastosowanych (w projektach) bodÿców sensorycznych: wzrokowych, s³uchowych, dotykowych, smakowych i zapachowych; oczywiœcie dla celów wizualizacyjnych najwa niejsze s¹ bodÿce wzrokowe. Dlatego dany styl tworz¹ takie wizualne elementy jak: kolor, kszta³t, linia, wzór, krój pisma, faktura, rodzaj materia³u itd. S¹ to sk³adniki s³u ¹ce projektantowi do wypracowania w³asnego, odrêbnego stylu; autorskiego w³¹czenia siê w kreowanie to samoœci firmy. Drugim komponentem, bez którego ekspresja by³aby ma³o skuteczna, s¹ tematy bezpoœrednio informuj¹ce o charakterze osobowoœci firmy i jej marce. Tematy odnosz¹ siê do zawartoœci, znaczenia i projektu to samoœci. S¹ one znakami kulturowymi i symbolami wytworzonymi przez projektantów, specjalistów od reklamy, architektów itp. w celu wyra enia charakterystycznych cech firmy i jej marki 3. Tematy jako noœniki to samoœci s¹ wyra ane pod postaci¹ nazw (firm lub marki), symboliki, sloganów, narracji, idei i innych kombinacji elementów wykorzystywanych dla wzmocnienia wizualnej strony przekazu ekspresyjnego. Reakcje odbiorców na przekazy ekspresji, ich ogólne wra enia kszta³tuj¹ce siê w trakcie mentalnego procesu interpretacji przesy³anych przedstawieñ estetycznych (w stylach i tematach) sk³adaj¹ siê na impresje czyli subiektywne odczucia i opinie wyra aj¹ce w istocie wizerunkow¹ stronê okreœlonej firmy lub marki. Wizerunek to faktycznie impresyjny obraz, jaki klienci wyrabiaj¹ sobie na podstawie docieraj¹cych do nich drog¹ ekspresyjn¹ sygna³ów to samoœciowych. To w jego efekcie odbiorcy wyrabiaj¹ sobie opinie o reputacji i presti u danych wyrobów lub us³ug firmy. Problematyka ta w odniesieniu do zadañ projektanckich wi¹ e siê z procesem wizualizacji marki. 78 akademia

4 2. To samoœæ a wizerunek marki produktu Wizualizacja marki jest procesem z³o onym, bowiem pojêcia marki i produktu nie s¹ to same; nie ka dy produkt jest zaopatrzony w markê czyli w to co go identyfikuje i odró nia od innych produktów (konkurencyjnych). O produkcie mówimy w wymiarze fizycznym (materialnym), zaœ o marce w sensie mentalnym (œwiadomoœciowym). Kszta³tuj¹c markê produktu, wykorzystuje siê jego w³aœciwoœci i predyspozycje fizyczne, ale faktycznie chodzi tu o dobór odpowiednich œrodków (narzêdzi) mog¹cych wp³yn¹æ na sferê œwiadomoœciow¹ odbiorcy produktu, na jego opiniê o danej (sugerowanej) marce. Dlatego proces wizualizacji marki produktu sprowadza siê w ostatecznoœci do w³aœciwego doboru i zaprojektowania takich identyfikatorów produktu (wyrobu lub us³ugi), które okreœlaj¹c jego to samoœæ (product identity), bêd¹ jednoczeœnie skutecznie wp³ywaæ na ukszta³towanie wœród odbiorców po ¹danych opinii na temat tego produktu, czyli bêd¹ mia³y wp³yw na jego wizerunek (product image). Innymi s³owy, w wyniku procesu wizualizacji nastêpuje przejœcie (przesuniêcie akcentu) od obiektywnego wymiaru produktu czyli jego cech, w³aœciwoœci i funkcji opisuj¹cych to samoœæ i wizerunek produktu do wymiaru subiektywnie kszta³towanej to samoœci marki i wizerunku marki czyli tego, co jest nabudowywane w œwiadomoœci odbiorczej (od ekspresji do impresji). Efektywnoœæ tego przejœcia polega na w³aœciwym doborze œrodków identyfikacyjnych (s³owno-graficznych i formalnych), wspieraj¹cych kreowany komunikat o marce, buduj¹cych to samoœæ marki (brand identity) i wp³ywaj¹cych na jej obraz albo wizerunek marki (brand image) w opinii odbiorczej, czyli w umys³ach odbiorców. To samoœæ marki obejmuje zatem to samoœæ produktu oraz to wszystko, co o produkcie mo na dopowiedzieæ s³ownie (nazwa), graficznie (np. logo, symbol itd.) albo formalnie (opakowanie, design), a co faktycznie ma wp³yw na wizerunek marki. To samoœæ marki narzuca pewn¹ wizjê jej impresyjnego odbioru przez konsumenta, po ¹dany sposób jej postrzeganiania. Jest to kompleksowy komunikat o marce, wysy³any do potencjalnych odbiorców za poœrednictwem marketingowych narzêdzi 4. To samoœæ marki jest zatem rozumiana jako efekt konfiguracji s³ów, obrazów, idei i asocjacji wp³ywaj¹cych na wytworzenie ca³kowitego obrazu marki u nabywcy, co z kolei jest uzale nione od pozycjonowania marki i typu jej osobowoœci (wg. Upshawa) 5. Z kolei wizerunek marki jest nastêpstwem odbioru tego kompleksowego komunikatu. o marce; jest impresyjnym obrazem jej to samoœci u odbiorcy 6. Wizerunek marki jest tworzony w œwiadomoœci nabywcy, st¹d ma charakter subiektywny, nadto zmienny, zale ny od stanu upodobañ i odbiorczych ocen oraz preferencji. To samoœæ marki mo e byæ akademia 79

5 kszta³towana, jest projektowalna, natomiast jej wizerunek tylko poœrednio zale y od intencji projektanta. Istnieje jednak pewna zale noœæ (na zasadzie sprzê enia zwrotnego) miêdzy to samoœci¹ a wizerunkiem marki; miêdzy ekspresj¹ a impresj¹; opinie odbiorcze wp³ywaj¹ na weryfikacjê i korektê to samoœci, co z kolei wp³ywa na impulsy odbiorcze, na zmianê wizerunku marki. Ale, jak zauwa aj¹ Schmitt i Simonson 7, pojawia siê wiele odbiorów wizerunkowych, bowiem ogólne wra enia zwi¹zane z przedstawieniami to samoœciowymi s¹ efektem procesów przebiegaj¹cych w umys³ach klientów (ich ró nych zdolnoœci percepcyjnych). Tak wiêc ekspresje mog¹ wywo³ywaæ ró ne impresje; ten sam rodzaj ekspresji mo e kreowaæ znacznie ró ni¹ce siê miêdzy sob¹ impresje co winno sk³aniaæ producentów do sta³ego monitorowania procedur ekspresyjnych i ich korygowania w celu poprawy odczuæ impresyjnych klientów. Z pojêciem wizerunku marki ³¹czona jest zawsze jej wartoœæ rozumiana tu jako wartoœæ dodana do produktu. S¹ to niewymierne lub trudno szacowalne efekty wynikaj¹ce z opinii odbiorczych na temat danej marki. Okreœlona jest w tej mierze jej ranga rynkowa i walory psychospo³eczne, tj. to wszystko, co wi¹ e siê z wyznacznikami si³y marki oraz charakterystyk¹ zachowañ nabywczych, takich jak lojalnoœæ, przyzwyczajenie, moda itd. 8. Im wiêcej mo na powiedzieæ o marce (wiêcej przypisaæ jej wartoœci dodatkowych), tym jej wizerunek jest bardziej wyrazisty co w znacznej mierze zale y od skutecznoœci (ich adekwatnoœci i mocy perswazyjnej) elementów identyfikuj¹cych markê, formu³owanych na etapie budowania jej to samoœci, w efekcie procesu wizualizacji marki zgodnego z przyjêt¹ w tym celu strategi¹ marketingow¹. Jak z³o one i wielostronne mo e byæ rozumienie marki, niech œwiadczy klasyfikacja jakiej dokona³ Leslie de Chernatony 9. Przyj¹³ on trzy ró ne kryteria okreœlaj¹ce rozumienie marki, tj. z punktu widzenia wk³adu marki w jej oddzia³ywanie na konsumentów (aspekt to samoœciowy)oraz z punku widzenia wyniku, czyli odczuæ odbiorczych(ich impresyjnej interpretacji) marki przez konsumentów w sensie wartoœci dodanej (aspekt wizerunkowy), a tak e ze wzglêdu na czas, czyli ze wzglêdu na zmiany, jakim podlega odbiór marki dyktowany ewolucj¹ potrzeb emocjonalnych u ytkowników. Zgodnie z tymi kryteriami, marka ujmuje kilkanaœcie znaczeñ odnosz¹cych siê do wizualnych jej identyfikatorów: prawnych, osobowoœciowych, wartoœciuj¹cych, wizualnych (jako wizja firmy), ujmuj¹cych dodatkowe korzyœci, wskazuj¹cych na cele i zwi¹zki z otoczeniem i jako efekt zmian potrzeb emocjonalnych u ytkowników. Proces wizualizacji marki nale y rozpocz¹æ od rozpoznania zbioru znaczeñ, które bêd¹ wykorzystane w procedurach projektowania identyfikatorów to samoœci oraz które bêd¹ mia³y wp³yw na zwiêkszenie wartoœci dodanych, a w konsekwencji wizerunku marki. W grupie tych 80 akademia

6 znaczeñ (wymienianych przez Kotlera) 10 istotn¹ rolê pe³ni¹ takie wyró niki jak: cechy produktu nadaj¹ce siê do promocji, funkcjonalne i ekonomiczne korzyœci dostarczane odbiorcom produktu; dodatkowe wartoœci zwi¹zane z produktem, a dostarczone przez producenta; poziom kultury reprezentowany przez markê, a wyra ony przez organizacjê; wydajnoœæ i jakoœæ; wreszcie wyró niki ujmuj¹ce charakter adresata marki, czyli ró nicuj¹ce rodzaj u ytkowników, do których dociera produkt; a tak e te w³aœciwoœci produktu, które pozwalaj¹ na okreœlenie tzw. osobowoœci jego marki (brand personality). Przez osobowoœæ marki podkreœla siê zwykle takie jej ludzkie cechy jak: szczeroœæ, kompetentnoœæ, atrakcyjnoœæ, konserwatywnoœæ lub solidnoœæ itp. 1. To samoœæ marki zale y od fizycznych w³aœciwoœci produktu; zbioru jego funkcjonalno-u ytkowych, ekonomicznych i psychologicznych korzyœci, jakie produkt, identyfikowany mark¹, dostarcza u ytkownikom lub co najmniej wywo³uje u odbiorcy poczucie (impresjê)istnienia tych korzyœci. Niemniej, o wiele istotniejsze dla wizerunku marki jest odpowiednie ukszta³towanie w œwiadomoœci odbiorców takich identyfikacyjnych cech odró niaj¹cych i wyró niaj¹cych dan¹ markê od innych konkurencyjnych, które pos³u ¹ do wzmocnienia jej i utrwalenia w opinii konsumenckiej. A to oznacza potrzebê skupienia siê w procesie wizualizacji marki na doborze identyfikatorów s³u ¹cych w³aœnie w pierwszej kolejnoœci zapewnieniu marce odró nialnoœci (informacyjno-komunikacyjnej), a w konsekwencji jej wyró niania siê dziêki takim w³aœciwoœciom jak: atrakcyjnoœæ sensoryczna, adekwatnoœæ znaczeniowa, stopieñ perswazyjnoœæi i zakres symbolizowania. St¹d celem wizualizacji marki w ramach estetycznej strategii ekspresji jest poszukiwanie rozwi¹zañ s³owno-wizualnych i plastycznych s³u ¹cych ewokowaniu z³o onych, nastêpuj¹cych wartoœci marki: informacyjno-znaczeniowych (albo kognitywnych); psychologiczno-motywacyjnych (czyli perswazyjnych); sensorycznych albo zmys³owych (estetyka); symbolicznych (referencyjnoœæ); ochronnych (wymogi rejestracyjne). 3. Narzêdzia wizualizacji marki Proces wizualizacji narzuca okreœlone procedury postêpowania i wymaga odpowiednich narzêdzi. Narzêdzia wizualizacji mo na dla u³atwienia sklasyfikowaæ w nawi¹zaniu do wymogów rejestracyjnych znaków i innych oznaczeñ wystêpuj¹cych w ramach problematyki zwi¹zanej z wiedz¹ chronion¹ 12, st¹d wœród wizualnych identyfikatorów marki mo na wyró niæ oznaczenia i formy plastyczne. Z tym, e oznaczenia obejmuj¹ akademia 81

7 wszelkie rodzaje identyfikatorów s³owno-graficznych lub w taki sposób mo liwych do zapisania (tak e np. zapis nutowy dÿwiêku lub wzór chemiczny zapachu), a wiêc bêd¹ to przede wszystkim nazwy marketingowe firm i produktów oraz tzw. znaczniki obejmuj¹ce graficzne postacie znaków i symboli wraz z ich kolorami. Druga grupa identyfikatorów obejmuje wszelkie formy plastyczne, takie jak opakowania, formy przemys³owe projektowane w ramach designu czy inne œrodki reklamy i promocji po³¹czone z mark¹ produktu. Proponowane wizualizacyjne identyfikatory marki wyczerpuj¹ w zasadzie równie za³o enia postulowanej strategii estetycznej firmy wyra anej w dwóch jej komponentach: w stylach i tematach z tym, e tê klasyfikacjê, podporz¹dkowan¹ potrzebom rejestracyjnym, charakteryzuje nieco inny uk³ad typologiczny. Porównaj rysunek nr 1. Identyfikatory marki (implikuj¹ce style i tematy) Oznaczenia Formy plastyczne Nazwa werbalne logotyp Znaczniki Znaki ikoniczne literowe liczbowe logo piktogramy kombinowane Symbole Zapisy (nutowy, chemiczny) Kolory Opakowania Design/wzornictwo Etykiety Reklamy Rysunek nr. 1 Wizualne identyfikatory marki (opracowanie w³asne). 82 akademia

8 Oznaczenia i formy plastyczne spe³niaj¹ wobec produktów jednoczeœnie funkcjê identyfikacyjn¹ i referencyjn¹. Funkcja identyfikacyjna oznaczeñ realizowana w ramach percepcji bezpoœredniej wspomaga rozpoznanie cech odró niaj¹cych i wyró niaj¹cych dan¹ markê z punktu widzenia w³aœciwoœci fizyczno-materialnych i u ytkowo-funkcjonalnych danego produktu oraz z punktu widzenia ekspresji, tj. predyspozycji znaczeniowych, estetycznych, perswazyjnych itd., w jakie wyposa a siê oznaczenia i formy plastyczne w trakcie wybierania ich (projektowania) w procesie kreowania to samoœci marki. Rola oznaczeñ (nazw i znaczników) jest natomiast ze wzglêdu na ich charakter decyduj¹ca dla architektury marek, okreœlenia rodzaju marek, ich poszczególnych znaczeñ i relacji miêdzy nimi. O architekturze marki przes¹dza strategia marketingowa producenta lub sprzedawcy 13. Równoczeœnie oznaczenia (nazwy, znaki, symbole, kolory itd.) z pomoc¹ œrodków wizualno-treœciowych (stylu i tematów) kreuj¹ wyobra enia o produkcie, narzucaj¹ impresyjny charakter jego odbioru w sensie referencyjnym, czyli w procesie tzw. percepcji zapoœredniczonej (wspartej œwiadomoœci¹ i przekonaniem odbiorcy), wp³ywaj¹c tym samym na wizerunek marki. Odbiór referencyjny umo liwia konotacjê ró nych znaczeñ; oparty jest bowiem na subiektywnym odczytywaniu przes³anek i s³u y na tej podstawie budowaniu odmiennych wyobra eñ o danym produkcie (efekt ró nic percepcyjnych). W³aœnie g³ównie w ramach percepcji zapoœredniczonej kszta³tuje siê wizerunek marki (brand image). Rola identyfikacyjna form plastycznych jest mniejsza dla ukszta³towania wizerunku marki, choæ równie wp³ywa ona na ocenê wartoœci marki i w konsekwencji poprawê opinii na temat produktu i jego walorów, np. ergonomiczno-u ytkowych lub funkcjonalnych, osi¹ganych w ramach dobrego wzornictwa (designu) lub dziêki efektywnej kampanii reklamowo-promocyjnej, nowym rodzajom opakowañ itp. 4. Proces projektowania oznaczeñ Podstawowe zadanie zwi¹zane z wizualizacj¹ marki (kreowania jej to samoœci) sprowadza siê, w istocie, do projektu oznaczeñ, tj. wyboru odpowiedniej nazwy marketingowej producenta lub produktu oraz wyboru (zaprojektowania) adekwatnych do wymogów to samoœciowych produktu jego znaczników (tj. znaków, symboli, kolorów itd.). Proces projektowania zapocz¹tkowuj¹ sugestie producenta (w³aœciciela marki) odniesione do trzech kolejnych, nastêpuj¹cych po sobie potrzeb: 1. Okreœlenie wizji i warunków tworzenia marki (cel i kryteria wizualizacji marki) 2. Sugestie co do doboru œrodków s³owno-graficznych oraz oczekiwañ realizacyjnych akademia 83

9 3. Monitoring procedur projektowania, ewentualna weryfikacja rozwi¹zañ i pomys³ów. Ca³oœciowy zaœ proces projektowania wizualnych identyfikatorów marki (w tym szczególnie oznaczeñ), realizowany przy wspó³pracy projektanta ze stron¹ zamawiaj¹c¹ (producent, s³u by marketingowe i promocyjne) powinien wiêc obejmowaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Okreœlenie celu projektowania wizualnych identyfikatorów marki; (cel wizualizacji) 2. Okreœlenie zakresu po ¹danych dla marki skojarzeñ, kszta³tuj¹cych wra enia odbiorcze 3. Okreœlenie obszaru i zakresu wymaganej identyfikacji marki, (po ¹dane formy oznaczeñ, ich oczekiwany sens, funkcje, ewentualnie wskazane formy plastyczne) 4. Przygotowanie do generowania pomys³ów wizualizacyjnych (w ramach specjalnie powo³anego zespo³u zadaniowego, rozpoznanie metod poszukiwania rozwi¹zañ) 5. Wstêpna wizualizacja marki, tj. generowanie nazw (metodami inwentycznymi i komputerowo), wstêpne projekty znaczników i innych form plastycznych 6. Wstêpna selekcja nazw pod wzglêdem semantyczno-lingwistycznym oraz wstêpna selekcja znaczników pod wzglêdem formalno-estetycznym i adekwatnoœci form 7. Selekcja nazw ze wzglêdu na ich funkcje zwi¹zane z dan¹ mark¹, a tak e selekcja projektów znaczników (i form plastycznych) ze wzglêdu na czytelnoœæ ich znaczeñ i inne wymogi identyfikacji i symboliki marki 8. Selekcja nazw i znaczników z powodu wymogów ich rejestracji (rejestracja znaków towarowych) lub ochrony (dla wzorów przemys³owych) 9. Testowanie marketingowe i weryfikacja wybranych projektów (poszukiwanie nazw konfliktowych, znaczników podobnych itp.) 10. Decyzja o przyjêciu i realizacji identyfikatorów, ewentualna ich rejestracja lub zg³oszenie do ochrony (w przypadku wzorów przemys³owych). Tak wiêc w procesie wizualizacji oznaczeñ projektant zobligowany jest do bardzo precyzyjnego sformu³owania wymogów dotycz¹cych wyboru w³aœciwej w sensie marketingowym nazwy (firmy lub produktu), uzasadnienia tego wyboru ze wzglêdu na spodziewane efekty wizerunkowe (impresje odbiorcze) oraz zaprojektowania adekwatnych do wymogów odró naj¹co-wyró niaj¹cych danej marki jej znaczników. Na tym etapie konfrontuj¹ siê artystyczne predyspozycje projektanta, jego wiedza i doœwiadczenie z oczekiwaniami producenta; w efekcie tej konfrontacji dochodzi do kompromisu miêdzy twórcz¹ ekspresyjnoœci¹ projektanta i oczekiwaniami klientów jego produktów. 84 akademia

10 Nazwa marketingowa 14 jest werbalnym znakiem marki, jakby s³ownym opakowaniem towaru, a tak e mentalnym noœnikiem to samoœci marki. Dobra nazwa ma spore mo liwoœci komunikacyjne, perswazyjne i symboliczne. Nazwa marki syntetyzuje wiêc ca³y kompleks fizycznych i psychologicznych czynników, które kszta³tuj¹ impresyjne postawy wobec produktu bêd¹cego ich noœnikiem. Mo e ona prezentowaæ pewien ca³oœciowy wizerunek organizacji i/lub produktu 15, st¹d projektowanie nazw marek oparte jest o liczne kryteria uwzglêdniaj¹ce szereg wymogów 16 natury leksykalnej, semantycznej i stylistycznej oraz wynikaj¹cych st¹d kategorii nazw, tj. skrótów literowych, g³oskowych, liczbowych i mieszanych, z³o eñ i zestawieñ nazewniczych 17. Jakie wiêc podstawowe kryteria powinna spe³niaæ poszukiwana nazwa marki? Ze wzglêdu na jej tematyczn¹ rolê identyfikatora nazwa marki powinna byæ 18 : - we wszystkich jêzykach ³atwa do wypowiedzenia i dÿwiêczna - krótka i prosta, a tym samym ³atwo rozpoznawalna - ³atwa do literowania, odczytania i zapamiêtania - zrozumia³a dla jak najszerszych grup potencjalnych konsumentów - mo liwa do utrzymania przez ca³y cykl ycia produktu i firmy - wystarczaj¹co odrêbna i oryginalna z punktu widzenia wymogów rynkowej rywalizacji, czyli nie mo e siê myliæ z nazwami produktów oraz firm konkurencyjnych - poci¹gaj¹ca, wywo³uj¹ca pozytywne skojarzenia i pobudzaj¹ca fantazjê - mo liwa do wykorzystania w ró nych formach promocji i mediach - w miarê mo liwoœci byæ Ÿród³em informacji o produkcie i producencie lub sprzedawcy - zgodna z przepisami obowi¹zuj¹cymi w krajach, gdzie bêdzie poddawana ochronie prawnej. Wiêkszoœæ nazw marketingowych z powodu potrzeb wizualizacyjnych nabiera cech znaków, a wiêc wystêpuje w formie zapisu s³ownego (logotyp) tj. specjalnego projektu typograficznego lub znaku kombinowanego; w postaci s³owno-graficznej; b¹dÿ w postaci z³o onej plastycznie, dodanej do formy opakowania, w zastosowaniu graficzno-kolorystycznym na etykietach, metkach, w reklamach oraz drukach okolicznoœciowych i promocyjnych. Najbardziej skuteczne z punktu widzenia ich wartoœci identyfikacyjnej i odró niaj¹co-wyró niaj¹cej ze wzglêdu na potrzeby kreowania wizerunku marki s¹ oznaczenia ³¹cz¹ce nazwy ze znacznikami. Do tej grupy oznaczeñ zaliczane s¹ tzw. znaki towarowe i handlowe (trade mark), znaki firmowe (hause mark) i us³ugowe (service mark). Wyró nienie tych znaków od ca³oœci oznaczeñ ma sens g³ównie formalny, z powodu potrzeb ich rejestracji dla celów prawnej ochrony, natomiast w warstwie treœciowej znaki towarowe s¹ uto samiane zwykle z pojêciem marki; co nie sprzyja akademia 85

11 klarownoœci rozró nieñ w tej mierze. St¹d propozycja wyodrêbnienia w oznaczeniach grupy znaczników, w ramach której nale y mówiæ o ró nych rodzajach znaków. Wyró nia siê wiêc tu 19 : - symbole (obrazy bez elementów typograficznych, np. wizerunek wielb³¹da na papierosach Camel) - piktogramy (reprezentuj¹ce systemy oznakowania publicznego, ponad barierami jêzykowymi, np. znaki drogowe lub oznaczenia dyscyplin sportowych) - logo (graficzne przedstawiania nazw produktów, np. coca cola) - logotyp (graficzna nazwa w³asna firmy lub produktu) - znaki kombinowane (s³owno-graficzne, ew. przestrzenne). W projektowaniu znaczników równie nale y zwróciæ uwagê na szereg wymogów identyfikacyjno-referencyjnych, sprzyjaj¹cych budowaniu wizerunku marki. Aby znacznik by³ efektywny w tym wzglêdzie, tzn. odpowiada³ na potrzeby odró nienia i wyró nienia marki produktu, powinien byæ 20 : - ³atwy do identyfikacji, (rozpoznawalnoœæ i zapamiêtywanie), a wiêc o prostej, ponadczasowej konstrukcji (chodzi o to by stosowane czcionki nie wysz³y z mody) - uniwersalny w treœci (znaki wspólne i zrozumia³e dla wszystkich, ³atwo odczytywalne, czêsto abstrakcyjne) - postrzegalny i budz¹cy pozytywne skojarzenia (wzbudzaj¹cy uwagê, czytelny, motywuj¹cy do dzia³añ, wzbudzaj¹cy pozytywne reakcje) - trafny kolorystycznie (w przypadku u ycia koloru wybór w³aœciwych znaczeñ symbolicznych koloru, uwzglêdnienie asocjacji psychologicznych barw) - silny osobowoœciowo (ujmuj¹ca oryginalnoœæ znaków i wyró niaj¹ce okreœlone psychofizjologiczne w³aœciwoœci, podobnie jak w przypadku ludzi) - trafny strukturalnie (tzn. uwzglêdniaj¹cy z³o one konotacje kulturowe, historyczne i symboliczne, a jednoczeœnie prezentuj¹cy logiczn¹ strukturê i bogat¹ semantykê oraz odniesienia do specyfiki producenta lub sprzedawcy produktu). S¹ to wybrane aspekty projektowania wizualnych znaczników marki. Ich wymiar identyfikacyjny i wizerunkowy zale y ponadto w zgodzie z duchem impresji od z³o onych warunków odbiorczych, konsumenckich, trudnych do przewidzenia, a tym bardziej do skoñczonego zaprojektowania. W artykule pominiêto uwagi dotycz¹ce projektowania form plastycznych, wspomagaj¹cych zarówno identyfikacjê to samoœciow¹ marki, jak i jej wizerunkowy wymiar, poniewa nale a³oby w tej mierze wejœæ w rozbudowan¹ i bogat¹ metodykê wzornictwa przemys³owego (designu) oraz problematykê projektowania systemów identyfikacji wizualnej, nota bene powi¹zanej z komunikacyjnymi zadaniami reklamy i promocji. S¹ to wiêc zagadnienia wymagaj¹ce szerszego, osobnego potraktowania. 86 akademia

12 1 Schmitt B., Simonson A., Estetyka w marketingu. Strategiczne zarz¹dzanie markami, to samoœci¹ i wizerunkiem firmy, Wyd. Profesjonalnej Szko³y Biznesu, Kraków 1999, s. 79 i dalsze. 2 Schmitt B., op.cit., s. 127 i Schmitt B; op.cit., s Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 2001, s Cyt. za: Kall J., Silna marka. Istota i kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s Kie el M., Wizerunek marki i jego znaczenie, [w:] Marketing, rynek 1999, nr 6, s Schmitt B., op.cit., s Kall J., op. cit., s Leslie de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk s Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Wyd. Prentice Hall International Inc, Gebethner and Ska, Warszawa Kall J., op.cit., s Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyœle ORGMASZ, Warszawa 2005, s Mruk. H., Rutkowski J.P., Strategia produktu. PWE, Warszawa 2000, s Zboralski M., Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa 2000, s Altkorn J., op.cit., s Zboralski M., Nomen omen, czyli jak nazwaæ firmê i produkt, Business Press, Warszawa Kall J., op.cit., s Altkorn J., op.cit., s Stopa-Pelesz E., Corporate Design. Czyli jak sprawiæ by estetyka pracowa³a na sukces firmy, Wyd. Profesjonalna Szko³a Biznesu, Kraków 2002, s Por. Stopa-Pielesz E., op.cit., s. 33 oraz Fleischer M., Corporate identity i public relations, D. S. W. E. TWP, Wroclaw 2003, s Andrzej Saj Visualization of Trademark: Ideas for Designers What are the expectations of clients, who work with trademark designers, in regards to visual identifiers of trademarks? What a designer should consider, when designing a trademark? What tools should he use in his visualization project? The text includes the explanation of basic terms regarding trademark design, such as product image, trademark, visual symbols, etc. Basic design problems and ideas are discussed in relationship with client expectation. Trademark visualization cannot be only discussed in terms of its aesthetic values, but, also, it has to be compatible with client expectations. Such visual elements as symbols, names and colors should be included in company s plans to develop and promote products. akademia 87

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie marką

Innowacyjne zarządzanie marką Innowacyjne zarządzanie marką Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7330 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji

Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji Ida Kurcz Psychologia języka i komunikacji Spis treœci PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO............................... 9 ROZDZIA I. PSYCHOLOGIA JÊZYKA A PSYCHOLINGWISTYKA I SOCJOLINGWISTYKA. UWAGI WSTÊPNE..................

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Architektura wnętrz i design prowadzonych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T Wykład 5. ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH JAKOŚCI 1 1. Ogólna charakterystyka obsługi klientów: Obsługa klienta jest złożonym pojęciem, ujmującym kształtowanie relacji z klientem oraz zdolność zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Projekt w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA RODZICÓW. Będąc odpowiedzialnym za wychowanie mojego dziecka, wyrażam zgodę na uczestnictwo. ... imię i nazwisko dziecka, klasa

DEKLARACJA RODZICÓW. Będąc odpowiedzialnym za wychowanie mojego dziecka, wyrażam zgodę na uczestnictwo. ... imię i nazwisko dziecka, klasa DEKLARACJA RODZICÓW wyrażam zgodę na uczestnictwo...... data i podpis DEKLARACJA RODZICÓW wyrażam zgodę na uczestnictwo...... data i podpis ZGŁOSZENIE SPRZECIWU wyrażam sprzeciw wobec uczestnictwa... ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Sied Najciekawszych Wsi w Polsce założenia i wdrażanie

Sied Najciekawszych Wsi w Polsce założenia i wdrażanie Sied Najciekawszych Wsi w Polsce założenia i wdrażanie Góra Św. Anny 9.06. 2015 Ryszard Wilczyoski 1 INSPIRACJA: Sied Najpiękniejszych Wsi Francji, czyli Marka premium produktu turystyki wiejskiej Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia 1 ZASADY OCENIANIA 1. Przy wypowiedziach ustnych i pisemnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

created by ENIGMATIS POLSKA Identyfikacja wizualna

created by ENIGMATIS POLSKA Identyfikacja wizualna Identyfikacja wizualna wersja 1.0 // 05.03.2008 Informacje podstawowe 02 Logo jest podstawowym i jedynym obowi¹zuj¹cym symbolem graficznym spó³ek z grupy Global. Logo nie powinno byæ poddawane adnym zmianom

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki

System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki Warszawa 2008 roku PART SA w Warszawie SPIS TREŒCI 2 ZNAK KONSTRUKCJA SYMOBLU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie strategiczne Strategic Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Formy w przedsiębiorstwach przemysłowych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

ENERGIA I KREATYWNOSC

ENERGIA I KREATYWNOSC ENERGIA I KREATYWNOSC ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY HERON TO KREATYWNOŒÆ, ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORAZ DBA OŒÆ O JAKOŒ US UG I SATYSFAKCJÊ KLIENTÓW, KTÓRYCH ZADOWOLENIE MOTYWUJE NAS DO SOLIDNEJ PRACY. DOK ADAMY WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I FUNKCJONOWANIA MARKI REGIONALNEJ LUBELSKIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I FUNKCJONOWANIA MARKI REGIONALNEJ LUBELSKIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA I FUNKCJONOWANIA MARKI REGIONALNEJ LUBELSKIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Marka regionalna LUBELSKIE jest dobrem powszechnym mieszkańców województwa Lubelskiego. Prawo do posługiwania

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202

Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie 12, 199-202 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Nowe logo i nowy system identyfikacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Studia Lednickie 12, 199-202 2013 Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski Muzeum Pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja autyzmu wg ICD 10 (1994) zakłada, że jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (F84)- autyzm dziecięcy (F.84.0) charakteryzujące się:

Klasyfikacja autyzmu wg ICD 10 (1994) zakłada, że jest to całościowe zaburzenie rozwojowe (F84)- autyzm dziecięcy (F.84.0) charakteryzujące się: Co to jest autyzm? Autyzm to całościowe, rozległe zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się licznymi nieprawidłowościami w rozwoju, uwidaczniającymi się przed ukończeniem trzeciego roku życia w co najmniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Anna Dyląg

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Świadomość, która obala stereotypy Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Plan prezentacji 1. Jak to się zaczęło? 2. Komu to pomoże? 3. Choroby psychiczne stereotypy. 4. Opinie Polaków

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O KONKURSIE

OG OSZENIE O KONKURSIE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzêdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania innowacyjnej Maskotki Miasta Mielca kojarzącej się z regionem i promującej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Opracowanie Strategii Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo