ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska"

Transkrypt

1 ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE Ewa Opalińska

2 ZASADNICZE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Ustawa o CIT ); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Ustawa o PIT ); Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisane przez Polskę ( UOP ) (tworzone w oparciu o Modelową Konwencję OECD w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku: MK OECD ); Dyrektywa Rady z dnia 3 czerwca 2003 o wspólnym systemie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych pomiędzy spółkami zależnymi z różnych Państw Członkowskich ( Dyrektywa 2003/49/EC ).

3 REŻIMY OPODATKOWANIA ODSETEK I NALEŻNOŚCI LICENCYJNCYCH Opierając się na kryterium beneficjenta wypłacanych odsetek i należności licencyjnych można wyróżnić: Reżim preferencyjnego opodatkowania świadczeń na podstawie Dyrektywy 2003/49/EC w stosunku do spółek powiązanych z siedzibą na terytorium UE; Reżim preferencyjnego opodatkowania na podstawie odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę; Reżim opodatkowania na zasadach ogólnych wynikających z Ustawy o CIT/ Ustawy o PIT.

4 DYREKTYWA 2003/49/WE Zasada: zwolnienie z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych uwarunkowane łącznym spełnieniem kryteriów: Kryterium podmiotowe Kryterium przedmiotowe Kryterium czasowe

5 DYREKTYWA 2003/49/WE KRYTERIUM PODMIOTOWE: Wypłacający: spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo położony na terytorium Polski zagraniczny zakład spółki będącej rezydentem podatkowym w UE, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;

6 DYREKTYWA 2003/49/WE Beneficjent: uprawniony i odbiorca należności: Spółka - rezydent podatkowy w UE zagraniczny zakład spółki rezydenta podatkowego w UE, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim UE, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.! Certyfikat rezydencji Beneficial owner za właściciela odsetek lub należności licencyjnych uznaje się podmiot, który otrzymuje te płatności dla własnej korzyści i nie jako pośrednik, taki jak przedstawiciel, powiernik lub upoważniony sygnatariusz, na rzecz innych osób.

7 DYREKTYWA 2003/49/WE KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE: Udział w kapitale: wypłacający posiada bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) w kapitale beneficjenta, lub Beneficjent posiada bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) w kapitale wypłacającego, lub Spółka - rezydent podatkowy w UE posiada bezpośrednio - zarówno w kapitale wypłacającego, jak i w kapitale beneficjenta - nie mniej niż 25 % udziałów (akcji).

8 DYREKTYWA 2003/49/WE KRYTERIUM CZASOWE: Udziały w określonej powyżej wysokości muszą być posiadane nieprzerwanie przez okres dwóch lat. WYŁĄCZENIA Zwolnienie (preferencyjne opodatkowanie) nie ma zastosowania do przychodów: z podziału zysków lub spłaty kapitału wypłacającego należności, z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika, z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika, z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności.

9 DYREKTYWA 2003/49/WE OKRESY PRZEJŚCIOWE: Podatek dochodowy od przychodów z tytułu odsetek, należności licencyjnych ustala się w wysokości: 10 % przychodów - od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r., 5 % przychodów - od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Od 1 lipca 2013 pełne zwolnienie.

10 USTAWA O CIT/PIT Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski odsetek, należności licencyjnych wynosi 20% przychodów. Podatek u źródła jest potrącany przez wypłacającego jako płatnika.

11 UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA DEFINICJA ODSETEK Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki.

12 UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA OPODATKOWANIE ODSETEK Na podstawie MK OECD odsetki powstające w jednym Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane podatkiem u źródła w wysokości preferencyjnej (5% Holandia, Belgia, Anglia, 10% Luksemburg, Cypr,) bądź mogą być zwolnione (Szwecja, Finlandia, Francja) jeśli: są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w danym Państwie; Odbiorca odsetek jest ich właścicielem ( beneficial owner ) termin ten powinien być interpretowany w kontekście i w świetle celu traktatów, którym jest m.in. uniknięcie podwójnego opodatkowania, ale także zapobieżenie uchylaniu się i unikaniu opodatkowania; Odbiorca nie prowadzi działalności gospodarczej w państwie źródła odsetek, która tworzyłaby zakład w rozumieniu MK OECD.

13 KONCEPCJA BENEFICIAL OWNER PRAKTYKA POLSKICH ORGANÓW PODATKOWYCH Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z r., sygn. ITPB3/ /a/08/AM Rzeczywisty odbiorca ( beneficial owner ), to podmiot, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru. Sam fakt bycia rezydentem określonego państwa i otrzymania płatności nie jest wystarczającym warunkiem do skorzystania z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy prawo do dysponowania dochodem ma ograniczony charakter. Oznacza to, iż postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podmiotów będących faktycznymi odbiorcami odsetek

14 KONCEPCJA BENEFICIAL OWNER PRAKTYKA POLSKICH ORGANÓW PODATKOWYCH (2) Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z r., sygn. IP- PB /07-2/IK Fakt, iż wypłata ta została dokonana w wyniku dyspozycji właściciela odsetek na rachunek innego podmiotu, nie czyni z tego podmiotu podatnika zobowiązanego do zapłaty podatku. ( ) Ta bowiem kwestia wynika z publicznoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jeżeli chodzi o określenie jego strony, czyli osoby zobowiązanej do uiszczenia podatku (podatnika) od przychodów uzyskanych z tytułu odsetek, bazuje na stosunku prawnym, który został ukształtowany poprzez fakt podpisania umowy pożyczki. Natomiast wypłata tych odsetek w wyniku dyspozycji podatnika na rachunek bankowy innego podmiotu jest sprawa wtórną i nie wpływa na ukonstytuowanie w ten sposób statusu podatnika.

15 UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA OPODATKOWANIE ODSETEK POLSKA HOLANDIA LUKSEMBURG WYPŁACAJĄCY odsetki ODBIORCA odsetki INWESTOR 10% UPO Lux 5% UPO ND nierezydent brak osobowości prawnej faktyczny odbiorca odsetek rezydent

16 UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA OPODATKOWANIE ODSETEK MK OECD przewiduje zwolnienia dla niektórych kategorii odsetek: jeżeli wypłacającym odsetki jest Rząd Umawiającego się Państwa lub jego władza lokalna; lub odsetki są wypłacane Rządowi drugiego Umawiającego się Państwa lub jego władzy lokalnej bądź jakiejkolwiek jednostce (włączając instytucję finansową), będącej w całości własnością tego drugiego Umawiającego się Państwa lub jego władzy lokalnej; lub w związku ze sprzedażą na kredyt wszelkiego wyposażenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (m.in. Austria, Holandia, Irlandia); z tytułu wszelkiego rodzaju pożyczki przyznanej przez bank (m.in. Holandia, Luksemburg, Belgia).

17 UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA OPODATKOWANIE ODSETEK/ NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH Najczęściej stosowaną metodą eliminacji opodatkowania dochodów biernych (odsetek/należności licencyjnych) jest: Metoda kredytu podatkowego (metoda zaliczenia proporcjonalnego), państwo rezydencji odbiorcy świadczeń zalicza na poczet własnego roszczenia podatkowego, podatek zapłacony u źródła. Tym samym podatek u źródła jest odliczany od podatku należnego w państwie rezydencji. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona w państwie rezydencji od dochodu uzyskanego z tytułu wypłaty odsetek/należności licencyjnych.

18 ZWOLNIENIE Z OPODATKOWANIA ODSETEK WYPŁACANYCH NA RZECZ ZAGRANICZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Ustawa o CIT przewiduje zwolnienie podmiotowe dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne i emerytalne tworzone na podstawie prawa polskiego; WSA w wyroku z , sygn. III SA/Wa 1577/07 orzekł, iż nieuzasadnionym jest pobranie podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, bowiem fundusz ten powinien korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie ustawy o CIT. Przeciwna wykładnia naruszałaby zasady niedyskryminacji oraz swobody przepływu kapitału (podstawa do wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty za okres od );

19 ZWOLNIENIE Z OPODATKOWANIA ODSETEK WYPŁACANYCH NA RZECZ ZAGRANICZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Projekt zmian w ustawie o CIT zakłada: rozszerzenie zwolnienia podmiotowego na fundusze inwestycyjne i emerytalne z państw członkowskich UE lub EOG; Zwolnienie odsetek oraz dywidend wypłaconych tym podmiotom przysługiwać będzie pod warunkiem, iż przedstawią płatnikom: certyfikat rezydencji; pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, które kwalifikują je jako instytucje wspólnego inwestowania, jak również, że są rzeczywistymi właścicielami wypłacanych należności.

20 MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE W ZAKRESIE ODSETEK Aspekty istotne przy międzynarodowym planowaniu podatkowym: Korzystny system podatkowy w państwie rezydencji odbiorcy; Optymalizacja wypłat odsetek w kontekście podatku u źródła; Brak regulacji dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji; Brak regulacji w zakresie cen transferowych; Koszty wdrożenia struktury optymalizacji podatkowej; Stabilność polityczno-gospodarcza państw zaangażowanych w strukturę; Położenie geograficzne, infrastruktura.

21 OPODATKOWANIE ODSETEK SCHEMAT OPTYMALIZACJI 20% podatku u źródła finansowanie POLSKA SZWECJA RAJ PODATKOWY pożyczka pożyczka PL Sp. z o.o. SPV INWESTOR brak podatku u źródła brak podatku u źródła brak przepisów o cienkiej kapitalizacji pełne odliczenie odsetek jako kosztów brak podatku u źródła podatek dochodowy od kwoty marży

22 UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA DEFINICJA NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH Wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za korzystanie z doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

23 UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA OPODATKOWANIE NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH Na podstawie MK OECD należności licencyjne powstające w jednym Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane podatkiem u źródła w wysokości preferencyjnej (5% Cypr, Niemcy, 10% Luksemburg), jeśli: są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w danym Państwie; Odbiorca nie prowadzi działalności gospodarczej w państwie źródła należności licencyjnych, która tworzyłaby zakład w rozumieniu MK OECD.

24 NALEŻNOŚCI LICENCYJNE PRATYKA INTERPRETACYJNA Nie stanowią należności licencyjnych: Opłaty z tytułu prawa do dystrybucji oprogramowania komputerowego: spółka pośrednicząca w odsprzedaży oprogramowania komputerowego oraz licencji na użytkowanie programu nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich (prawa do modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania itd.); Wynagrodzenie za udostępnienie programu komputerowego, wykorzystywanego na własne potrzeby podatnika, bez prawa do modyfikacji, bądź dalszej dystrybucji; Według poglądów bardziej restrykcyjnych (WSA z r, sygn. III S.A./Wa 2153/07) program komputerowy nie stanowi dzieła literackiego, czy artystycznego, w związku z czym nie można zakwalifikować należności z tytułu prawa do jego użytkowania do należności licencyjnych; Należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, naukowego lub naukowego (np. leasing operacyjny), o ile definicja należności licencyjnych z danej UPO nie zawiera tej kategorii dochodu.

25 MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI LICENYCJNYCH Aspekty istotne przy międzynarodowym planowaniu podatkowym: Korzystny system podatkowy w państwie rezydencji odbiorcy; Optymalizacja wypłat należności licencyjnych w kontekście podatku u źródła; różnice interpretacyjne na tle definicji należności licencyjnych zawartych w UPO łączących państwa zaangażowane w strukturę; Brak regulacji w zakresie cen transferowych; Koszty wdrożenia struktury optymalizacji podatkowej; Stabilność polityczno-gospodarcza systemów prawnych państw zaangażowanych w strukturę; Położenie geograficzne, infrastruktura.

26 OPODATKOWANIE NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH SCHEMAT OPTYMALIZACJI 10% podatku u źródła licencja POLSKA NORWEGIA USA sublicencja licencja TV Sp. z o.o. SPV LICENCJODAWCA brak podatku u źródła brak podatku u źródła podatek na marży ceny transferowe

27 OPODATKOWANIE NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH TRANSGRANICZNY LEASING FINANSOWY FRANCJA POLSKA FINANSOWANIE POPRZEZ KREDYT/ POŻYCZKĘ BANK ODDZIAŁ BANKU UDZIAŁ BEZPOŚREDNI INWESTOR/ SPÓŁKA FRANCUSKA UDZIAŁ BEZPOŚREDNI możliwość uzyskania szybszego zwrotu kapitału wraz z odsetkami z uwagi na lepszą płynność finansową leasingodawcy LEASINGODAWCA SPÓŁKA OSOBOWA/ (GROUPMENT D INTERET ECONOMIQUE) odliczenie kosztu amortyzacji możliwość rozliczenia strat spółki osobowej od dochodów inwestorów opodatkowanych we Francji zwolnienie z CIT przy sprzedaży kapitałów w spółce osobowej, pod pewnymi warunkami LEASING FINANSOWY brak podatku u źródła LEASINGOBIORCA odliczenie kosztu amortyzacji tańszy leasing AKTYWA produkowane w innym kraju UE bądź w Norwegii, Islandii

28 Kontakt: Dariusz Tokarczuk Partner zarządzający Ewa Opalińska Doradca podatkowy Algier Belgrad Bruksela Bukareszt Budapeszt Casablanca Hanoi HoChi Minh Hong-Kong Istambuł Kijów Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka komandytowa Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa Tel.: , Faks: Londyn Moskwa Nowy Jork Paryż Pekin Praga Rijad Szanghaj Tunis Warszawa

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA:

Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA: Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA: Klienci indywidualni (w tym osoby fizyczne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne) Podatnik USA Osoba fizyczna spełniająca

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK

III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Trelka, Sędziowie Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo