Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych Wynalazek jako przedmiot ochrony prawa patentowego Wprowadzenie Wynalazek posiadający zdolność patentową Techniczny charakter rozwiązania Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu art. 28 p.w.p Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne Wytwory o charakterze estetycznym Plany, zasady i metody działalności dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier Przedstawienie informacji Nowość wynalazku Poziom wynalazczy Przemysłowa stosowalność Wyłączenia od patentowania Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami Odmiany roślin i rasy zwierząt Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne ROZDZIAŁ II. Patent Uwagi ogólne Rodzaje patentów Treść patentu Korzystanie zawodowe/zarobkowe Formy korzystania

4 Spis treści 4. Korzystanie z patentu poprzez zawarcie umowy z osobą trzecią Umowy licencyjne Wprowadzenie Ustawowy model umowy licencyjnej Zawarcie i ustanie umowy licencyjnej Przejście praw i obowiązków Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej Obowiązki licencjobiorcy Szczególne rodzaje licencji Licencja dorozumiana Licencja otwarta Licencja przymusowa Umowy przeniesienia praw wyłącznych Obciążenie praw Naruszenie patentu Naruszenie a zakres prawa z patentu Naruszenie a czasowy zakres prawa Terytorialny zakres prawa Naruszenie a przedmiotowy zakres prawa Postacie korzystania z wynalazku niestanowiące naruszenia patentu Przywilej komunikacyjny Przywilej państwowy Przywilej badawczy Wyjątek Bolara Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej Wcześniejsze używanie Przywilej farmerski Wyczerpanie patentu Wprowadzenie Wprowadzenie do obrotu Zakres wyczerpania prawa Wyczerpanie w przypadku patentów na wynalazki biotechnologiczne Szczególny mechanizm Ustanie praw wyłącznych Wprowadzenie Unieważnienie Wygaśnięcie Skutki prawne wygaśnięcia

5 Spis treści 6.4. Wpis do rejestru Postępowanie sporne ROZDZIAŁ III. Dodatkowe świadectwo ochronne Wprowadzenie Warunki uzys kania dodatkowego świadectwa ochronnego Pojęcie produktu Patent podstawowy Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu Produkt, który nie był uprzednio przedmiotem świadectwa Przedmiot i zakres ochrony Czas ochrony Podmiot uprawniony do uzys kania dodatkowego świadectwa ochronnego Obrót prawami ze świadectwa Ustanie dodatkowego świadectwa ochronnego ROZDZIAŁ IV. Wzór użytkowy Zdolność rejestracyjna wzoru użytkowego Prawo ochronne na wzór użytkowy Ustanie prawa ochronnego ROZDZIAŁ V. Projekt racjonalizatorski ROZDZIAŁ VI. Wzory przemysłowe Uwagi wstępne Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie międzynarodowym i rozwiązaniach unijnych Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS Prawo Unii Europejskiej Wzór podlegający rejestracji Prawo z rejestracji Ochrona wzorów niezarejestrowanych przepisami rozporządzenia Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim Uwagi wstępne Ochrona wzorów przemysłowych w ustawie Prawo włas ności przemysłowej Przedmiot ochrony; postać wytworu; wytwór Wytwory złożone Nowość i indywidualny charakter wzoru Przesłanka nowości Indywidualny charakter wzoru

6 Spis treści Części składowe wytworu złożonego Brak zdolności rejestracyjnej wzoru Postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym Podmiot uprawniony do zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony Zasady postępowania przed Urzędem Patentowym Warunki formalne dokumentacji zgłoszeniowej Pierwszeństwo do uzys kania prawa z rejestracji Dalsze kwestie postępowania zgłoszeniowego Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Prawa twórcy Ochrona dóbr osobistych twórcy wzoru przemysłowego Majątkowe prawa twórcy wzoru przemysłowego Treść i zakres prawa z rejestracji Ograniczenie prawa z rejestracji Dozwolony użytek chronionych wzorów przemysłowych Klauzula napraw Uprawnienia używacza uprzedniego Ustanie prawa: unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji Unieważnienie prawa z rejestracji Tryb postępowania Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru Nieuiszczenie opłaty Ochrona wzoru przemysłowego na podstawie ustawy Prawo włas ności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ROZDZIAŁ VII. Topografia układów scalonych Uwagi wstępne Ochrona topografii układów scalonych ROZDZIAŁ VIII. Zagadnienia podmiotowe Zasady ogólne Twórca jako uprawniony do uzys kania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Nabycie pierwotne prawa Nabycie pochodne prawa do uzys kania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Wynagrodzenie twórcy

7 Spis treści ROZDZIAŁ IX. Roszczenia z tytułu naruszenia Wprowadzenie Legitymacja czynna Roszczenie o zaniechanie naruszania Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzys kanych korzyści Roszczenie odszkodowawcze Roszczenie publikacyjne Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia Nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej Okres, za jaki można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia Przedawnienie roszczeń ROZDZIAŁ X. Znaki towarowe i prawo ochronne Znak towarowy jako dobro niematerialne Natura prawna znaku towarowego Funkcje znaku towarowego Uwagi wstępne Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca) Funkcja gwarancyjna Funkcja reklamowa Znak towarowy jako przedmiot ochrony Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego Zdolność do odróżniania Otwarty katalog form przedstawieniowych zdatnych do odróżniania Zdolność do odróżniania oznaczeń stanowiących formę towaru lub opakowania, koloru per se, oznaczeń dźwiękowych, zapachowych i smakowych w świet le orzecznictwa TSUE Zdolność rejestracyjna znaku towarowego Uwagi wstępne Brak zdolności odróżniającej Przeszkody bezwzględne w udzieleniu prawa ochronnego wskazane w art. 131 p.w.p Uwagi ogólne Przeszkody tkwiące w znaku towarowym Przeszkody dotyczące używania znaku towarowego Zła wiara zgłaszającego Przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazane w art. 132 p.w.p Uwagi ogólne Prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych jako przeszkoda w rejestracji znaku towarowego

8 Spis treści Prawa do znaków towarowych jako przeszkoda w rejestracji Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe. Wspólnotowy znak towarowy Kategorie normatywne znaków chronionych Znak towarowy indywidualny. Znaki wspólne. Wspólne prawo ochronne Znak powszechnie znany Znak renomowany Znak usługowy Wspólnotowy znak towarowy wzmianka Udzielenie prawa ochronnego. Zasady ogólne Pierwszeństwo do uzys kania prawa ochronnego Zgłoszenie znaku towarowego i rozpatrywanie zgłoszenia Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych Prawo ochronne na znak towarowy Pozytywne okreś lenie kompetencji wyłącznej Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego Czasowy i terytorialny charakter prawa ochronnego. Zasada specjalizacji i jej przełamanie Majątkowy charakter prawa ochronnego. Przeniesienie prawa i licencja Zagadnienia szczególne Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Uwagi wstępne Naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.) Naruszenie prawa ochronnego poza granicami podobieństwa (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) Środki ochrony Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy Unieważnienie prawa ochronnego Wygaśnięcie prawa ochronnego ROZDZIAŁ XI. Oznaczenia geograficzne Uwagi wstępne Ochrona oznaczeń geograficznych w umowach międzynarodowych Konwencja paryska o ochronie włas ności przemysłowej i akty prawne wydane na jej podstawie Porozumienie madryckie Porozumienie lizbońskie

9 Spis treści Konwencja streska Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw włas ności intelektualnej (TRIPS) Porozumienie TRIPS w systemie prawa unijnego i w systemach krajowych Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie Unii Europejskiej Przedmiot ochrony Nazwy rodzajowe Nazwa odmiany roślin lub nazw zwierząt jako ograniczenie rejestracji Nazwy homonimiczne Renoma znaku towarowego jako przeszkoda rejestracyjna Zasady rejestracji Procedura krajowa Procedura unijna Prawo z rejestracji Zmiana warunków specyfikacji Ochrona zarejestrowanych nazw i oznaczeń Cofnięcie rejestracji Ochrona produktów tradycyjnych Produkt górski Podsumowanie nowej regulacji Ochrona oznaczeń win Ochrona oznaczeń napojów spirytusowych Ochrona oznaczeń wód mineralnych Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego Ochrona na podstawie przepisów zwalczających nieuczciwe działania rynkowe Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia geograficzne art. 8 ustawy Kwalifikowane oznaczenia geograficzne Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej Definicja ustawowa Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe Oznaczenia homonimiczne Nazwy rodzajowe Warunki formalne rejestracji oznaczenia geograficznego

10 Spis treści Modyfikacja treści zgłoszenia Udzielanie prawa z rejestracji; zagadnienia proceduralne Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego Używacz uprzedni Wyczerpanie prawa Ograniczenie prawa z rejestracji Obrót prawem z rejestracji Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych Geograficzna indywidualizacja wód mineralnych, źródlanych i stołowych Geograficzna indywidualizacja napojów spirytusowych Geograficzna indywidualizacja wyrobów winiarskich Bibliografia

11 Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. nr 89/104/EWG 89/104/EWG mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE 1989 L 40/1 ze zm.) nieobowiązująca dyrektywa dyrektywa nr 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE 1998 L 213/13) dyrektywa dyrektywa nr 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 98/71/WE z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. WE 1998 L 289/28) dyrektywa dyrektywa nr 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83 z 6 lis topada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. WE 2001 L 311/67 ze zm.) dyrektywa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE 2008 L 299/25) k.c. ustawa z 23 kwiet nia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) k.k. ustawa z 6 czerw ca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) konwencja konwencja monachijska z 5 października 1973 r. o udzielamonachijska (KPE) niu patentów europejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) konwencja paryska konwencja paryska z 20 marca 1883 r. o ochronie włas ności przemysłowej (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, oraz załącznik do Dz.U. Nr 9, poz. 51) k.p.a. ustawa z 14 czerw ca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) k.p.c. ustawa z 17 lis topada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) k.p.k. ustawa z 6 czerw ca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) 13

12 Wykaz skrótów nowela z 29 czerw ca ustawa z 29 czerw ca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo włas r. ności przemysłowej (Dz.U. Nr 136, poz. 958) porozumienie porozumienie z 21 października 1958 r. o ochronie nazw polizbońskie chodzenia i ich międzynarodowej rejestracji, podpisane w Lizbonie porozumienie porozumienie madryckie z 14 kwiet nia 1891 r. dotyczące madryckie fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów (Dz.U. z 1932 r. Nr 47, poz. 446, sprost. Dz.U. z 1939 r. Nr 7, poz. 43) Porozumienie TRIPS Porozumienie w sprawie hand lowych aspektów praw własności intelektualnej (załącznik do Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) pr.aut. ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) p.w.p. ustawa z 30 czerw ca 2000 r. Prawo włas ności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.) rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE 1994 L 11/1 ze zm.) nieobowiązujące rozporządzenie rozporządzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego 1610/96 i Rady z 23 lipca 1996 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE 1996 L 198/30 ze zm.). rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE 2002 L 3/1 ze zm.) rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE 2006 L 93/12 ze zm.) nieobowiązujące rozporządzenie rozporządzenie Rady WE z 26 lutego 2009 r. w sprawie 207/2009 wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE 2009 L 78/1 ze zm.) rozporządzenie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1151/2012 nr 1151/2012 z 21 lis topada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE 2012 L 343/1) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) u.o.k.k. ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ustawa ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst o wynalazczości jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) nieobowiązująca u.z.n.k. ustawa z 16 kwiet nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) u.z.t. ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) nieobowiązująca 14

13 Wykaz skrótów Czasopisma Dz.U. Dziennik Ustaw Dz.Urz. WE (UE) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej od 1 lutego 2003 r.) EIPR European Intellectual Property Reviev EPS Europejski Przegląd Sądowy GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego MP Monitor Prawniczy OG Orzecznictwo Gospodarcze OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych PiP Państwo i Prawo PPH Przegląd Prawa Handlowego Pr.Sp. Prawo Spółek PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RzP Rzecznik Patentowy WUP Wiadomości Urzędu Patentowego Zb.Orz. Zbiór Orzeczeń ZNAGH Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej ZNUJ PIPWI Zeszyty Naukowe Uniwersystetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Włas ności Intelektualnej ZNUJ PWiOWI Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Włas ności Intelektualnej ZPW Zeszyty Problemowe Wynalazczości Organy ETS EUP Kom. Odw. przy UP NSA OHIM PIRzP TRIPS TSUE WTO Europejski Trybunał Sprawied liwości Europejski Urząd Patentowy Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym Naczelny Sąd Administracyjny Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmoniation in the Internal Market) Polska Izba Rzeczników Patentowych Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) 15

14 Wykaz skrótów Inne dec. decyzja EOG Europejski Obszar Gospodarczy Lexis.pl Serwis Prawniczy Lexis Nexis n. następne SIP System Informacji Prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer SPC Supplementary Protection Certificate dodatkowe świadectwo ochronne t. tom tekst jedn. tekst jednolity w zw. w związku z. zeszyt zm. zmiana

15 Wprowadzenie Włas ność przemysłowa jako kategoria wyodrębniona z szerszego zbioru praw na dobrach niematerialnych i odróżniana od włas ności intelektualnej zawdzięcza nazwę i wyznaczenie zakresu przedmiotowego konwencji paryskiej o ochronie włas ności przemysłowej z 20 marca 1883 r. 1. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej konwencji przedmiotem ochrony włas ności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji, które zostało włączone do pierwotnego tekstu konwencji dopiero w 1900 r. W ujęciu przepisów konwencyjnych włas ność przemysłowa jest zbiorczym pojęciem obejmującym tę grupę praw do dóbr niematerialnych, których rola i znaczenie ujawnia się w szeroko rozumianym przemyśle, a więc we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, bez względu na to, czy dobra te są wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe), czy oznaczeniami będącymi nośnikami okreś lonych informacji (o przedsiębiorcy, przedsiębiorstwie, pochodzeniu towarów lub usług, o miejscu geograficznym pochodzenia towaru) przydatnych w działalności gospodarczej (znaki towarowe, znaki usługowe, oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, nazwa hand lowa). Na tym tle pewne zastrzeżenie może budzić zaliczenie do dóbr włas ności przemysłowej zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest ono uzasadnione ze względu na niemożliwość wyodrębnienia dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa podmiotowego. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji służy ochronie interesu przedsię- 1 Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51. Urszula Promińska 17

16 Wprowadzenie biorcy przed nieuczciwymi praktykami konkurentów, a więc ma charakter deliktowy. Wskazany zakres włas ności przemysłowej nie może być współcześnie traktowany jako zamknięty. W wyniku rozwoju technicznego, technologicznego i gospodarczego wykształciły się nowe dobra niematerialne wykorzystywane w działalności gospodarczej, które zasługują na ochronę, choćby topografie układów scalonych, informacje techniczne, technologiczne, hand lowe, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą, a także odmiany roślin. Można zatem mówić o konwencyjnych dobrach włas ności przemysłowej, których ochrona jest oparta na konstrukcji bezwzględnych praw podmiotowych, oraz o niekonwencyjnych dobrach włas ności przemysłowej. Zarówno o objęciu ich ochroną, jak i o modelu tej ochrony decyduje ustawodawca. Konwencyjny zakres włas ności przemysłowej w dużej mierze wyznaczył zakres przedmiotowy ustawy z 30 marca 2000 r. Prawo włas ności przemysłowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1: Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej»urzędem Patentowym«. Z kolei przepis art. 2 stanowi: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji normuje odrębna ustawa. Jak widać ustawa Prawo włas ności przemysłowej nie obejmuje zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także konwencyjnego dobra, jakim jest nazwa hand lowa. Termin nazwa hand lowa nie jest znane ustawodawstwu polskiemu, natomiast nazwa, pod którą działa przedsiębiorca (firma), jest przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego (art k.c.). Z drugiej strony jej zakres wykracza poza unormowanie konwencyjne, co dotyczy zwłaszcza objęcia ochroną topografii układów scalonych oraz projektów racjonalizatorskich. Poza zakresem ustawy pozostają natomiast nowe odmiany roślin, których ochronę zapewnia ustawa z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej 18

17 Wprowadzenie odmian roś lin 2, oraz informacje o wartości gospodarczej, które są chronione w ramach ochrony interesu przedsiębiorcy na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Artykuł 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zawiera zamknięty katalog dóbr włas ności przemysłowej, które są przedmiotem praw podmiotowych bezwzględnych. Choć przedmioty tych praw są zróżnicowane, to jednak prawa je chroniące wykazują istotne cechy wspólne. Poza tym, że są prawami podmiotowymi bezwzględnymi, a więc prawami skutecznymi erga omnes, których treść wynika z ustawy, są nadto prawami wyłącznymi (zapewniającymi monopol prawny w zakresie korzystania z chronionych dóbr) i prawami majątkowymi. Są ukształtowane jako prawa czasowe (wyjątek stanowi prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego) i jako prawa o krajowej skuteczności. Powstają i ustają na podstawie konstytutywnej decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego, po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej, a ich udzielenie jest odpłatne. Z tego względu są więc prawami formalnymi. Formalny charakter tych praw przesądził o objęciu zakresem ustawy Prawo włas ności przemysłowej zagadnień związanych z postępowaniem przed Urzędem Patentowym, jak również z ustrojem Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 1. ust. 2 p.w.p. przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przewidzianych w innych ustawach. Oznacza to, że ustawodawca przyjął zasadę kumulatywnej ochrony przedmiotów objętych jej regulacją. Wyjątek od niej statuuje jedynie art. 116 p.w.p., który stanowi, że po wygaśnięciu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ustaje także ochrona autorskich praw majątkowych. Należy także przyjąć, że zasada kumulacji ma zastosowanie również w ramach ustawy Prawo włas ności przemysłowej, chyba że przepis tej ustawy wyraźnie ją wyłącza. 2 Dz.U. Nr 137, poz ze zm. Urszula Promińska 19

18 Rozdział I Wynalazek 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych Począwszy od wejścia w życie ustawy Prawo włas ności przemysłowej, tj. od 22 sierp nia 2001 r., prawo patentowe nie jest regulowane odrębną ustawą, lecz stanowi jej wyodrębnioną część. Poprzednia ustawa o wynalazczości 1 straciła swoją moc, aczkolwiek w związku z art. 315 p.w.p. niektóre przepisy prawa materialnego tej ustawy będą mogły znaleźć zastosowanie do patentów udzielonych pod jej rządami, zwłaszcza w przypadku postępowań związanych z ich unieważnieniem 2. Niemniej w chwili obecnej to właś nie ta ustawa reguluje kwestie związane z uzys kaniem, eksploatacją i naruszeniem patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Polski. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na kształt i interpretację obecnie obowiązującego prawa patentowego niewątpliwy wpływ wywierają również przepisy prawa wspólnotowego, chociaż od razu trzeba zaznaczyć, że sama unifikacja prawa patentowego jest raczej wynikiem bezpośredniego wpływu konwencji międzynarodowych, których stroną jest Polska, nie zaś implementacji stosownych dyrektyw unijnych. W odniesieniu do prawa patentowego, oczywiście poza dyrektywami odnoszącymi się w ogóle do włas ności intelektual- 1 Ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości, tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. 2 Taka interpretacja została przesądzona w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; zob. np. wyrok NSA z 30 października 2013 r., II GSK 904/12, Lexis.pl nr , czy wyrok z 17 kwiet nia 2013 r., II GSK 163/12, Lexis.pl nr Krystyna Szczepanowska-Kozłowska 21

19 Rozdział I. Wynalazek nej 3, zasadnicze znaczenie ma implementowana do polskiego porządku prawnego dyrektywa w sprawie wynalazków biotechnologicznych 4. W powiązaniu z regulacją ustawy Prawo włas ności przemysłowej zastosowanie znajdą również rozporządzenia w sprawie dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na podstawie których stosownie do art p.w.p. na terytorium Polski będą udzielane dodatkowe prawa ochronne. Opisując system prawa, na tle którego funkcjonuje ustawa Prawo włas ności przemysłowej i zawarta w niej regulacja prawa patentowego, nie sposób nie wspomnieć o uregulowaniach co najmniej niektórych konwencji międzynarodowych, których Polska jest stroną, a które mogą mieć szczególne znaczenie dla sytuacji podmiotów na terenie Polski ubiegających się o swoje prawa z patentu bądź wykonujących te prawa. W pierwszej kolejności należy wymienić konwencję o udzielaniu patentów europejskich, czyli konwencję o patencie europejskim (dalej jako KPE), której Polska jest stroną, począwszy od 1 marca 2004 r. 5. Konwencja ta została podpisana w Monachium 5 października 1973 r. i weszła w życie 1 czerw ca 1978 r. Oryginalny tekst konwencji został zmieniony w 2000 r. i wszedł w życie 17 grudnia 2007 r. Zmieniony tekst konwencji z 2000 r. ma zastosowanie, chyba że co innego wynika z przepisów wprowadzających. Obecnie członkami konwencji jest 38 państw 6. Podkreś lić należy, że KPE jest w znakomitej większości przepisów konwencją o charakterze proceduralnym, ustanawiającą reguły związane z uzyskiwaniem patentu europejskiego. Oczywiście znajdują się w niej również przepisy prawa materialnego związane z udzielaniem patentów, a więc statuujące przesłanki zdolności patentowej. Jest to przede 3 Jak np. Enforcement Directive, czyli dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwiet nia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw włas ności intelektualnej (Dz.Urz. UE 2004 L 157/45). 4 Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz L 213/13). 5 Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm. 6 Informacje o liczbie członków KPE pochodzą ze strony internetowej Europejskiego Urzędu Patentowego, 22

20 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji wszystkim konwencja ustanawiająca jednolity mechanizm uzyskiwania praw z patentu, niezależnych na po szczególnych terytoriach państwowych. Konwencja doprowadziła do scentralizowania procesu udzielania patentów skutecznych na wielu terytoriach. Co jednak istotne, patenty te nie tracą charakteru terytorialnego, ponieważ decyzja o udzieleniu patentu europejskiego na wskazanych przez uprawnionego terytoriach prowadzi do udzielenia wiązki patentów skutecznych na poszczególnych terytoriach. Każdy zatem z patentów ma niezależny byt. Przystąpienie do KPE spowodowało, że na terenie Polski również mogą obowiązywać tzw. patenty europejskie. Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie przepisów KPE, na wskazanych przez podmiot ubiegający się o patent terytoriach państw wyznaczonych, będących stronami KPE. Wskazanie przez uprawnionego, że chce uzys kać patent europejski na terenie Polski, o ile patent zostanie udzielony, wymaga jego walidacji, stosownie do art. 65 KPE, w przeciwnym wypadku patent europejski uznawany jest za nieważny na terytorium Polski od chwili jego udzielenia. Walidacja oznacza konieczność przetłumaczenia opisu patentowego, zawierającego zastrzeżenia, opis i rysunki, na język polski i ogłoszenia tego tłumaczenia, zgodnie z przepisami ustawy z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 7. Polska nie przystąpiła bowiem do tzw. Porozumienia londyńskiego, które zwalnia podmioty uprawnione z obowiązku tłumaczenia całego opisu patentowego 8. Walidowany w Polsce patent europejski jest traktowany na równi z patentem udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy Prawo włas ności przemysłowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń uprawniony z patentu europejskiego nabywa takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy Prawo włas ności 7 Dz.U. Nr 65, poz. 598 ze zm. 8 Agreement on the application of Article 65 EPC London Agreement z 17 października 2000 r., dostępny na stronie Krystyna Szczepanowska-Kozłowska 23

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej 1 października 2012 r. Spis treści 1. Podsumowanie... 3 2. Słownik skrótów... 7 3. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2006 Opracował zespół w składzie: Przewodniczący Andrzej Pyrża,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wzór przemysłowy. Między funkcjonalnością a estetyką. Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska

Wzór przemysłowy. Między funkcjonalnością a estetyką. Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Wzór przemysłowy. Między funkcjonalnością a estetyką. Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Samo pojęcie wzoru przemysłowego stosunkowo późno trafiło do regulacji prawnych. Warto wskazać, że

Bardziej szczegółowo

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Izabela Kowalczuk Nr albumu: 208 697 Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo