Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych Wynalazek jako przedmiot ochrony prawa patentowego Wprowadzenie Wynalazek posiadający zdolność patentową Techniczny charakter rozwiązania Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu art. 28 p.w.p Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne Wytwory o charakterze estetycznym Plany, zasady i metody działalności dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier Przedstawienie informacji Nowość wynalazku Poziom wynalazczy Przemysłowa stosowalność Wyłączenia od patentowania Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami Odmiany roślin i rasy zwierząt Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne ROZDZIAŁ II. Patent Uwagi ogólne Rodzaje patentów Treść patentu Korzystanie zawodowe/zarobkowe Formy korzystania

4 Spis treści 4. Korzystanie z patentu poprzez zawarcie umowy z osobą trzecią Umowy licencyjne Wprowadzenie Ustawowy model umowy licencyjnej Zawarcie i ustanie umowy licencyjnej Przejście praw i obowiązków Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej Obowiązki licencjobiorcy Szczególne rodzaje licencji Licencja dorozumiana Licencja otwarta Licencja przymusowa Umowy przeniesienia praw wyłącznych Obciążenie praw Naruszenie patentu Naruszenie a zakres prawa z patentu Naruszenie a czasowy zakres prawa Terytorialny zakres prawa Naruszenie a przedmiotowy zakres prawa Postacie korzystania z wynalazku niestanowiące naruszenia patentu Przywilej komunikacyjny Przywilej państwowy Przywilej badawczy Wyjątek Bolara Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej Wcześniejsze używanie Przywilej farmerski Wyczerpanie patentu Wprowadzenie Wprowadzenie do obrotu Zakres wyczerpania prawa Wyczerpanie w przypadku patentów na wynalazki biotechnologiczne Szczególny mechanizm Ustanie praw wyłącznych Wprowadzenie Unieważnienie Wygaśnięcie Skutki prawne wygaśnięcia

5 Spis treści 6.4. Wpis do rejestru Postępowanie sporne ROZDZIAŁ III. Dodatkowe świadectwo ochronne Wprowadzenie Warunki uzys kania dodatkowego świadectwa ochronnego Pojęcie produktu Patent podstawowy Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu Produkt, który nie był uprzednio przedmiotem świadectwa Przedmiot i zakres ochrony Czas ochrony Podmiot uprawniony do uzys kania dodatkowego świadectwa ochronnego Obrót prawami ze świadectwa Ustanie dodatkowego świadectwa ochronnego ROZDZIAŁ IV. Wzór użytkowy Zdolność rejestracyjna wzoru użytkowego Prawo ochronne na wzór użytkowy Ustanie prawa ochronnego ROZDZIAŁ V. Projekt racjonalizatorski ROZDZIAŁ VI. Wzory przemysłowe Uwagi wstępne Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie międzynarodowym i rozwiązaniach unijnych Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS Prawo Unii Europejskiej Wzór podlegający rejestracji Prawo z rejestracji Ochrona wzorów niezarejestrowanych przepisami rozporządzenia Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim Uwagi wstępne Ochrona wzorów przemysłowych w ustawie Prawo włas ności przemysłowej Przedmiot ochrony; postać wytworu; wytwór Wytwory złożone Nowość i indywidualny charakter wzoru Przesłanka nowości Indywidualny charakter wzoru

6 Spis treści Części składowe wytworu złożonego Brak zdolności rejestracyjnej wzoru Postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym Podmiot uprawniony do zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony Zasady postępowania przed Urzędem Patentowym Warunki formalne dokumentacji zgłoszeniowej Pierwszeństwo do uzys kania prawa z rejestracji Dalsze kwestie postępowania zgłoszeniowego Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Prawa twórcy Ochrona dóbr osobistych twórcy wzoru przemysłowego Majątkowe prawa twórcy wzoru przemysłowego Treść i zakres prawa z rejestracji Ograniczenie prawa z rejestracji Dozwolony użytek chronionych wzorów przemysłowych Klauzula napraw Uprawnienia używacza uprzedniego Ustanie prawa: unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji Unieważnienie prawa z rejestracji Tryb postępowania Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru Nieuiszczenie opłaty Ochrona wzoru przemysłowego na podstawie ustawy Prawo włas ności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ROZDZIAŁ VII. Topografia układów scalonych Uwagi wstępne Ochrona topografii układów scalonych ROZDZIAŁ VIII. Zagadnienia podmiotowe Zasady ogólne Twórca jako uprawniony do uzys kania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Nabycie pierwotne prawa Nabycie pochodne prawa do uzys kania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Wynagrodzenie twórcy

7 Spis treści ROZDZIAŁ IX. Roszczenia z tytułu naruszenia Wprowadzenie Legitymacja czynna Roszczenie o zaniechanie naruszania Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzys kanych korzyści Roszczenie odszkodowawcze Roszczenie publikacyjne Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia Nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej Okres, za jaki można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia Przedawnienie roszczeń ROZDZIAŁ X. Znaki towarowe i prawo ochronne Znak towarowy jako dobro niematerialne Natura prawna znaku towarowego Funkcje znaku towarowego Uwagi wstępne Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca) Funkcja gwarancyjna Funkcja reklamowa Znak towarowy jako przedmiot ochrony Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego Zdolność do odróżniania Otwarty katalog form przedstawieniowych zdatnych do odróżniania Zdolność do odróżniania oznaczeń stanowiących formę towaru lub opakowania, koloru per se, oznaczeń dźwiękowych, zapachowych i smakowych w świet le orzecznictwa TSUE Zdolność rejestracyjna znaku towarowego Uwagi wstępne Brak zdolności odróżniającej Przeszkody bezwzględne w udzieleniu prawa ochronnego wskazane w art. 131 p.w.p Uwagi ogólne Przeszkody tkwiące w znaku towarowym Przeszkody dotyczące używania znaku towarowego Zła wiara zgłaszającego Przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazane w art. 132 p.w.p Uwagi ogólne Prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych jako przeszkoda w rejestracji znaku towarowego

8 Spis treści Prawa do znaków towarowych jako przeszkoda w rejestracji Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe. Wspólnotowy znak towarowy Kategorie normatywne znaków chronionych Znak towarowy indywidualny. Znaki wspólne. Wspólne prawo ochronne Znak powszechnie znany Znak renomowany Znak usługowy Wspólnotowy znak towarowy wzmianka Udzielenie prawa ochronnego. Zasady ogólne Pierwszeństwo do uzys kania prawa ochronnego Zgłoszenie znaku towarowego i rozpatrywanie zgłoszenia Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych Prawo ochronne na znak towarowy Pozytywne okreś lenie kompetencji wyłącznej Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego Czasowy i terytorialny charakter prawa ochronnego. Zasada specjalizacji i jej przełamanie Majątkowy charakter prawa ochronnego. Przeniesienie prawa i licencja Zagadnienia szczególne Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Uwagi wstępne Naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.) Naruszenie prawa ochronnego poza granicami podobieństwa (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) Środki ochrony Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy Unieważnienie prawa ochronnego Wygaśnięcie prawa ochronnego ROZDZIAŁ XI. Oznaczenia geograficzne Uwagi wstępne Ochrona oznaczeń geograficznych w umowach międzynarodowych Konwencja paryska o ochronie włas ności przemysłowej i akty prawne wydane na jej podstawie Porozumienie madryckie Porozumienie lizbońskie

9 Spis treści Konwencja streska Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw włas ności intelektualnej (TRIPS) Porozumienie TRIPS w systemie prawa unijnego i w systemach krajowych Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie Unii Europejskiej Przedmiot ochrony Nazwy rodzajowe Nazwa odmiany roślin lub nazw zwierząt jako ograniczenie rejestracji Nazwy homonimiczne Renoma znaku towarowego jako przeszkoda rejestracyjna Zasady rejestracji Procedura krajowa Procedura unijna Prawo z rejestracji Zmiana warunków specyfikacji Ochrona zarejestrowanych nazw i oznaczeń Cofnięcie rejestracji Ochrona produktów tradycyjnych Produkt górski Podsumowanie nowej regulacji Ochrona oznaczeń win Ochrona oznaczeń napojów spirytusowych Ochrona oznaczeń wód mineralnych Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego Ochrona na podstawie przepisów zwalczających nieuczciwe działania rynkowe Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia geograficzne art. 8 ustawy Kwalifikowane oznaczenia geograficzne Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej Definicja ustawowa Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe Oznaczenia homonimiczne Nazwy rodzajowe Warunki formalne rejestracji oznaczenia geograficznego

10 Spis treści Modyfikacja treści zgłoszenia Udzielanie prawa z rejestracji; zagadnienia proceduralne Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego Używacz uprzedni Wyczerpanie prawa Ograniczenie prawa z rejestracji Obrót prawem z rejestracji Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych Geograficzna indywidualizacja wód mineralnych, źródlanych i stołowych Geograficzna indywidualizacja napojów spirytusowych Geograficzna indywidualizacja wyrobów winiarskich Bibliografia

11 Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. nr 89/104/EWG 89/104/EWG mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE 1989 L 40/1 ze zm.) nieobowiązująca dyrektywa dyrektywa nr 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE 1998 L 213/13) dyrektywa dyrektywa nr 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 98/71/WE z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. WE 1998 L 289/28) dyrektywa dyrektywa nr 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83 z 6 lis topada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. WE 2001 L 311/67 ze zm.) dyrektywa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE 2008 L 299/25) k.c. ustawa z 23 kwiet nia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) k.k. ustawa z 6 czerw ca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) konwencja konwencja monachijska z 5 października 1973 r. o udzielamonachijska (KPE) niu patentów europejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) konwencja paryska konwencja paryska z 20 marca 1883 r. o ochronie włas ności przemysłowej (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, oraz załącznik do Dz.U. Nr 9, poz. 51) k.p.a. ustawa z 14 czerw ca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) k.p.c. ustawa z 17 lis topada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) k.p.k. ustawa z 6 czerw ca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) 13

12 Wykaz skrótów nowela z 29 czerw ca ustawa z 29 czerw ca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo włas r. ności przemysłowej (Dz.U. Nr 136, poz. 958) porozumienie porozumienie z 21 października 1958 r. o ochronie nazw polizbońskie chodzenia i ich międzynarodowej rejestracji, podpisane w Lizbonie porozumienie porozumienie madryckie z 14 kwiet nia 1891 r. dotyczące madryckie fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów (Dz.U. z 1932 r. Nr 47, poz. 446, sprost. Dz.U. z 1939 r. Nr 7, poz. 43) Porozumienie TRIPS Porozumienie w sprawie hand lowych aspektów praw własności intelektualnej (załącznik do Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) pr.aut. ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) p.w.p. ustawa z 30 czerw ca 2000 r. Prawo włas ności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.) rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE 1994 L 11/1 ze zm.) nieobowiązujące rozporządzenie rozporządzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego 1610/96 i Rady z 23 lipca 1996 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE 1996 L 198/30 ze zm.). rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE 2002 L 3/1 ze zm.) rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE 2006 L 93/12 ze zm.) nieobowiązujące rozporządzenie rozporządzenie Rady WE z 26 lutego 2009 r. w sprawie 207/2009 wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE 2009 L 78/1 ze zm.) rozporządzenie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1151/2012 nr 1151/2012 z 21 lis topada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE 2012 L 343/1) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) u.o.k.k. ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ustawa ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst o wynalazczości jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) nieobowiązująca u.z.n.k. ustawa z 16 kwiet nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) u.z.t. ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) nieobowiązująca 14

13 Wykaz skrótów Czasopisma Dz.U. Dziennik Ustaw Dz.Urz. WE (UE) Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej od 1 lutego 2003 r.) EIPR European Intellectual Property Reviev EPS Europejski Przegląd Sądowy GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego MP Monitor Prawniczy OG Orzecznictwo Gospodarcze OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych PiP Państwo i Prawo PPH Przegląd Prawa Handlowego Pr.Sp. Prawo Spółek PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RzP Rzecznik Patentowy WUP Wiadomości Urzędu Patentowego Zb.Orz. Zbiór Orzeczeń ZNAGH Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej ZNUJ PIPWI Zeszyty Naukowe Uniwersystetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Włas ności Intelektualnej ZNUJ PWiOWI Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Włas ności Intelektualnej ZPW Zeszyty Problemowe Wynalazczości Organy ETS EUP Kom. Odw. przy UP NSA OHIM PIRzP TRIPS TSUE WTO Europejski Trybunał Sprawied liwości Europejski Urząd Patentowy Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym Naczelny Sąd Administracyjny Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmoniation in the Internal Market) Polska Izba Rzeczników Patentowych Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) 15

14 Wykaz skrótów Inne dec. decyzja EOG Europejski Obszar Gospodarczy Lexis.pl Serwis Prawniczy Lexis Nexis n. następne SIP System Informacji Prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer SPC Supplementary Protection Certificate dodatkowe świadectwo ochronne t. tom tekst jedn. tekst jednolity w zw. w związku z. zeszyt zm. zmiana

15 Wprowadzenie Włas ność przemysłowa jako kategoria wyodrębniona z szerszego zbioru praw na dobrach niematerialnych i odróżniana od włas ności intelektualnej zawdzięcza nazwę i wyznaczenie zakresu przedmiotowego konwencji paryskiej o ochronie włas ności przemysłowej z 20 marca 1883 r. 1. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej konwencji przedmiotem ochrony włas ności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji, które zostało włączone do pierwotnego tekstu konwencji dopiero w 1900 r. W ujęciu przepisów konwencyjnych włas ność przemysłowa jest zbiorczym pojęciem obejmującym tę grupę praw do dóbr niematerialnych, których rola i znaczenie ujawnia się w szeroko rozumianym przemyśle, a więc we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, bez względu na to, czy dobra te są wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe), czy oznaczeniami będącymi nośnikami okreś lonych informacji (o przedsiębiorcy, przedsiębiorstwie, pochodzeniu towarów lub usług, o miejscu geograficznym pochodzenia towaru) przydatnych w działalności gospodarczej (znaki towarowe, znaki usługowe, oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, nazwa hand lowa). Na tym tle pewne zastrzeżenie może budzić zaliczenie do dóbr włas ności przemysłowej zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest ono uzasadnione ze względu na niemożliwość wyodrębnienia dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa podmiotowego. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji służy ochronie interesu przedsię- 1 Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51. Urszula Promińska 17

16 Wprowadzenie biorcy przed nieuczciwymi praktykami konkurentów, a więc ma charakter deliktowy. Wskazany zakres włas ności przemysłowej nie może być współcześnie traktowany jako zamknięty. W wyniku rozwoju technicznego, technologicznego i gospodarczego wykształciły się nowe dobra niematerialne wykorzystywane w działalności gospodarczej, które zasługują na ochronę, choćby topografie układów scalonych, informacje techniczne, technologiczne, hand lowe, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą, a także odmiany roślin. Można zatem mówić o konwencyjnych dobrach włas ności przemysłowej, których ochrona jest oparta na konstrukcji bezwzględnych praw podmiotowych, oraz o niekonwencyjnych dobrach włas ności przemysłowej. Zarówno o objęciu ich ochroną, jak i o modelu tej ochrony decyduje ustawodawca. Konwencyjny zakres włas ności przemysłowej w dużej mierze wyznaczył zakres przedmiotowy ustawy z 30 marca 2000 r. Prawo włas ności przemysłowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1: Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej»urzędem Patentowym«. Z kolei przepis art. 2 stanowi: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji normuje odrębna ustawa. Jak widać ustawa Prawo włas ności przemysłowej nie obejmuje zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także konwencyjnego dobra, jakim jest nazwa hand lowa. Termin nazwa hand lowa nie jest znane ustawodawstwu polskiemu, natomiast nazwa, pod którą działa przedsiębiorca (firma), jest przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego (art k.c.). Z drugiej strony jej zakres wykracza poza unormowanie konwencyjne, co dotyczy zwłaszcza objęcia ochroną topografii układów scalonych oraz projektów racjonalizatorskich. Poza zakresem ustawy pozostają natomiast nowe odmiany roślin, których ochronę zapewnia ustawa z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej 18

17 Wprowadzenie odmian roś lin 2, oraz informacje o wartości gospodarczej, które są chronione w ramach ochrony interesu przedsiębiorcy na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Artykuł 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zawiera zamknięty katalog dóbr włas ności przemysłowej, które są przedmiotem praw podmiotowych bezwzględnych. Choć przedmioty tych praw są zróżnicowane, to jednak prawa je chroniące wykazują istotne cechy wspólne. Poza tym, że są prawami podmiotowymi bezwzględnymi, a więc prawami skutecznymi erga omnes, których treść wynika z ustawy, są nadto prawami wyłącznymi (zapewniającymi monopol prawny w zakresie korzystania z chronionych dóbr) i prawami majątkowymi. Są ukształtowane jako prawa czasowe (wyjątek stanowi prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego) i jako prawa o krajowej skuteczności. Powstają i ustają na podstawie konstytutywnej decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego, po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej, a ich udzielenie jest odpłatne. Z tego względu są więc prawami formalnymi. Formalny charakter tych praw przesądził o objęciu zakresem ustawy Prawo włas ności przemysłowej zagadnień związanych z postępowaniem przed Urzędem Patentowym, jak również z ustrojem Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 1. ust. 2 p.w.p. przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przewidzianych w innych ustawach. Oznacza to, że ustawodawca przyjął zasadę kumulatywnej ochrony przedmiotów objętych jej regulacją. Wyjątek od niej statuuje jedynie art. 116 p.w.p., który stanowi, że po wygaśnięciu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ustaje także ochrona autorskich praw majątkowych. Należy także przyjąć, że zasada kumulacji ma zastosowanie również w ramach ustawy Prawo włas ności przemysłowej, chyba że przepis tej ustawy wyraźnie ją wyłącza. 2 Dz.U. Nr 137, poz ze zm. Urszula Promińska 19

18 Rozdział I Wynalazek 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych Począwszy od wejścia w życie ustawy Prawo włas ności przemysłowej, tj. od 22 sierp nia 2001 r., prawo patentowe nie jest regulowane odrębną ustawą, lecz stanowi jej wyodrębnioną część. Poprzednia ustawa o wynalazczości 1 straciła swoją moc, aczkolwiek w związku z art. 315 p.w.p. niektóre przepisy prawa materialnego tej ustawy będą mogły znaleźć zastosowanie do patentów udzielonych pod jej rządami, zwłaszcza w przypadku postępowań związanych z ich unieważnieniem 2. Niemniej w chwili obecnej to właś nie ta ustawa reguluje kwestie związane z uzys kaniem, eksploatacją i naruszeniem patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Polski. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na kształt i interpretację obecnie obowiązującego prawa patentowego niewątpliwy wpływ wywierają również przepisy prawa wspólnotowego, chociaż od razu trzeba zaznaczyć, że sama unifikacja prawa patentowego jest raczej wynikiem bezpośredniego wpływu konwencji międzynarodowych, których stroną jest Polska, nie zaś implementacji stosownych dyrektyw unijnych. W odniesieniu do prawa patentowego, oczywiście poza dyrektywami odnoszącymi się w ogóle do włas ności intelektual- 1 Ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości, tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. 2 Taka interpretacja została przesądzona w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; zob. np. wyrok NSA z 30 października 2013 r., II GSK 904/12, Lexis.pl nr , czy wyrok z 17 kwiet nia 2013 r., II GSK 163/12, Lexis.pl nr Krystyna Szczepanowska-Kozłowska 21

19 Rozdział I. Wynalazek nej 3, zasadnicze znaczenie ma implementowana do polskiego porządku prawnego dyrektywa w sprawie wynalazków biotechnologicznych 4. W powiązaniu z regulacją ustawy Prawo włas ności przemysłowej zastosowanie znajdą również rozporządzenia w sprawie dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na podstawie których stosownie do art p.w.p. na terytorium Polski będą udzielane dodatkowe prawa ochronne. Opisując system prawa, na tle którego funkcjonuje ustawa Prawo włas ności przemysłowej i zawarta w niej regulacja prawa patentowego, nie sposób nie wspomnieć o uregulowaniach co najmniej niektórych konwencji międzynarodowych, których Polska jest stroną, a które mogą mieć szczególne znaczenie dla sytuacji podmiotów na terenie Polski ubiegających się o swoje prawa z patentu bądź wykonujących te prawa. W pierwszej kolejności należy wymienić konwencję o udzielaniu patentów europejskich, czyli konwencję o patencie europejskim (dalej jako KPE), której Polska jest stroną, począwszy od 1 marca 2004 r. 5. Konwencja ta została podpisana w Monachium 5 października 1973 r. i weszła w życie 1 czerw ca 1978 r. Oryginalny tekst konwencji został zmieniony w 2000 r. i wszedł w życie 17 grudnia 2007 r. Zmieniony tekst konwencji z 2000 r. ma zastosowanie, chyba że co innego wynika z przepisów wprowadzających. Obecnie członkami konwencji jest 38 państw 6. Podkreś lić należy, że KPE jest w znakomitej większości przepisów konwencją o charakterze proceduralnym, ustanawiającą reguły związane z uzyskiwaniem patentu europejskiego. Oczywiście znajdują się w niej również przepisy prawa materialnego związane z udzielaniem patentów, a więc statuujące przesłanki zdolności patentowej. Jest to przede 3 Jak np. Enforcement Directive, czyli dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwiet nia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw włas ności intelektualnej (Dz.Urz. UE 2004 L 157/45). 4 Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz L 213/13). 5 Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm. 6 Informacje o liczbie członków KPE pochodzą ze strony internetowej Europejskiego Urzędu Patentowego, 22

20 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji wszystkim konwencja ustanawiająca jednolity mechanizm uzyskiwania praw z patentu, niezależnych na po szczególnych terytoriach państwowych. Konwencja doprowadziła do scentralizowania procesu udzielania patentów skutecznych na wielu terytoriach. Co jednak istotne, patenty te nie tracą charakteru terytorialnego, ponieważ decyzja o udzieleniu patentu europejskiego na wskazanych przez uprawnionego terytoriach prowadzi do udzielenia wiązki patentów skutecznych na poszczególnych terytoriach. Każdy zatem z patentów ma niezależny byt. Przystąpienie do KPE spowodowało, że na terenie Polski również mogą obowiązywać tzw. patenty europejskie. Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie przepisów KPE, na wskazanych przez podmiot ubiegający się o patent terytoriach państw wyznaczonych, będących stronami KPE. Wskazanie przez uprawnionego, że chce uzys kać patent europejski na terenie Polski, o ile patent zostanie udzielony, wymaga jego walidacji, stosownie do art. 65 KPE, w przeciwnym wypadku patent europejski uznawany jest za nieważny na terytorium Polski od chwili jego udzielenia. Walidacja oznacza konieczność przetłumaczenia opisu patentowego, zawierającego zastrzeżenia, opis i rysunki, na język polski i ogłoszenia tego tłumaczenia, zgodnie z przepisami ustawy z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 7. Polska nie przystąpiła bowiem do tzw. Porozumienia londyńskiego, które zwalnia podmioty uprawnione z obowiązku tłumaczenia całego opisu patentowego 8. Walidowany w Polsce patent europejski jest traktowany na równi z patentem udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy Prawo włas ności przemysłowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń uprawniony z patentu europejskiego nabywa takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy Prawo włas ności 7 Dz.U. Nr 65, poz. 598 ze zm. 8 Agreement on the application of Article 65 EPC London Agreement z 17 października 2000 r., dostępny na stronie Krystyna Szczepanowska-Kozłowska 23

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2. str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa................

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8 Ochrona własności intelektualnej Wykład 8 Prawo własności przemysłowej Pojęcie prawa własności przemysłowej Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej mianem własności przemysłowej określa

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Tom 14 A Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a REDAKTOR NACZELNY

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Wybrane zagadnienia praktyczne

Własność intelektualna Wybrane zagadnienia praktyczne Prawo w praktyce Własność intelektualna Wybrane zagadnienia praktyczne Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Adam Andrzejewski, Aleksandra Kuźnicka, Agnieszka Laskowska, Justyna Ostrowska, Marta Ślusarska-Gajek,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie Prawo własności przemysłowej 5. wydanie PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Polecamy nasze publikacje w serii: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 15 KODEKS CYWILNY, wyd. 33 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS PRACY, wyd.

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów 10-11 czerwca 2010 Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych Magdalena Tagowska 1.Wstęp 2. 3.Ochrona wynalazków w dziedzinie farmacji 4.Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Formułowanie zastrzeżeń patentowych w dziedzinie chemii Seminarium współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji... 11 1. Patent. Charakterystyka ogólna... 11 1.1. Istota, treść i zakres

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne...

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne... Spis treści Wykaz skrótów...15 Od Redaktorów...19 Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej...23 1. Uwagi wstępne... 23 2. Powody i okoliczności zawarcia konwencji... 24 3. Rewizje konwencji...

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO

UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ UNIEWAŻNIENIE I

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy SYSTEM PATENTOWY dr Grażyna Padee rzecznik patentowy OCHRONA TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ WYNALAZEK WZÓR UŻYTKOWY KNOW-HOW OCHRONA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ ZNAK TOWAROWY WZÓR PRZEMYSŁOWY OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, dostosowując polski system prawa patentowego do standardów europejskich, objęła ochroną pate

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, dostosowując polski system prawa patentowego do standardów europejskich, objęła ochroną pate Standardy patentowania wynalazków biotechnologicznych prawo unijne Unia Europejska ustaliła standardy patentowania wynalazków biotechnologicznych w Dyrektywie 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z

Bardziej szczegółowo

Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych

Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych Autor: Monika Witkowska Rzecznik Patentowy, Problemy ochrony własności przemysłowej, kwiecień-

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Termin: 29-30.09.2014 r.

Termin: 29-30.09.2014 r. Strona 1 Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie gospodarczym Termin: 29-30.09.2014

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11

Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE... 11 Rozdział I Postanowienia ogólne... 11 Spis treści CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTYTUCJONALNE............. 11 Rozdział I Postanowienia ogólne..................... 11 Artykuł 1 Europejskie prawo dotyczące udzielania patentów........ 11 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek

Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Autor: Tadeusz Szymanek Wstęp Rozdział I 1. Uwagi wprowadzające 2. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej Rozdział II 2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Patentowy Mariusz Grzesiczak

Rzecznik Patentowy Mariusz Grzesiczak ę Rzecznik Patentowy Mariusz Grzesiczak Własnośd przemysłowa a własnośd intelektualna - Własnośd intelektualna to wynik ludzkiej inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności - Chroniona jest (powinna

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych)

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych) Poniżej zamieszczono pomocne definicje związane z prawem własności intelektualnej Informacja patentowa stanowi integralną część i wyspecjalizowaną dziedzinę informacji naukowo-technicznej. Obejmuje zbiór

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej Radom, 11 luty 2011 r. Paweł Jaroszek Polskie ustawodawstwo dotyczące własności przemysłowej normuje stosunki prawne w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Ochrona własności przemysłowej Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

C 244/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 244/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.7.2016 Zawiadomienie Komisji dotyczące egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej w odniesieniu do towarów wprowadzanych na obszar celny

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie Fundusz Zaawansowanych Technologii Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Bartosz Walter, Warszawa 20 czerwca 2012 Gdzie jesteśmy? Projekty technologiczne na świecie Ocena potencjału

Bardziej szczegółowo

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Agnieszka Śnieżko Rzecznik patentowy Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Podstawowe pojęcia i procedury Cechy wynalazku podlegającego ochronie Uchwalona w dniu 30 czerwca 2000 roku ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami

Bardziej szczegółowo