Zeszyty Naukowe nr 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe nr 13"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy rozwiązania Unii Europejskiej 1. Wprowadzenie Utworzeniu funduszy wspólnotowych w latach 50. ubiegłego wieku przyświecała idea rozwoju Wspólnot Europejskich i realizacji ich celów. Inicjatywy podejmowane na szczeblu unijnym lub proponowane przez państwa członkowskie i akceptowane przez Komisję Europejską wiązały się z przekazywaniem dotacji i dopłat najczęściej pod warunkiem współfinansowania ze strony podmiotów krajowych. W efekcie środki bezzwrotne stały się podstawowym źródłem pozyskiwania środków z budżetu unijnego. W trakcie realizacji wieloletnich ram finansowych na lata , jak również w wyniku kryzysu finansowego zwrócono uwagę na inną formę pomocy w postaci pożyczek preferencyjnych i gwarancji dla podmiotów potrzebujących kapitału na prowadzenie bądź rozwój swojej działalności. Ze względu na zaostrzenie warunków pożyczania środków w bankach komercyjnych unijne formy wsparcia stają się skuteczną alternatywą zwłaszcza dla osób fizycznych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad działania Funduszu Mikropożyczek Progress na tle innych instrumentów unijnych w aspekcie możliwości pozyskania środków finansowych przez osoby fizyczne na założenie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wybór tematu wynika z analizy bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej i konieczności znalezienia równowagi między działaniami w zakresie zaostrzenia wymogów

2 174 kredytowych a pobudzeniem wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie przedsiębiorczości. 2. Ogólna wykładnia pojęcia mikropożyczki Termin mikropożyczka można łączyć z pojęciem mikrofinansów, które na szerszą skalę zaczęło być używane w latach 80. ubiegłego wieku na określenie działalności depozytowo-kredytowej, ubezpieczeniowej i usług dodatkowych (m.in. przelewów) dla podmiotów o niskich dochodach 1. Akcent został położony na udzielanie pożyczek i kredytów w sytuacji braku historii kredytowej dla danego podmiotu, niskich dochodów lub nawet ich niewystępowania, a co za tym idzie wysokiego poziomu ryzyka niewywiązania się ze spłat rat kredytowych. Zatem termin mikropożyczka zawiera się w szerszym pojęciu mikrofinansów i odnosi się do koncepcji zbudowania takich ram instytucjonalnych, które umożliwiłyby pomoc finansową dla osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą lub dla istniejących mikroprzedsiębiorstw z określonym planem rozwoju. Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej [A European initiative 2007, s. 12] mikrokredyty można zdefiniować według następujących kryteriów: a) grupy docelowej dla mikroprzedsiębiorstw, samozatrudnionych, osób wykluczonych, pozbawionych dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania, b) przeznaczenia środków na nową działalność lub rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie tworzenie dodatkowych miejsc pracy, c) wielkości poniżej 25 tys. euro, średnio ok. 8 tys. euro, d) dodatkowych usług w postaci doradztwa i szkoleń. Warunki udzielenia takiej pożyczki muszą zostać przygotowane przede wszystkim pod kątem analizy prowadzonej przez dany podmiot działalności lub jego zamierzeń. Innowacyjność tej formy finansowania polega na tym, żeby ograniczyć ryzyko niewypłacalności potencjalnego pożyczkobiorcy poprzez wnikliwą analizę jego działalności gospodarczej i zapewnić nieprzerwaną spłatę zobowiązań pożyczkowych [Elementy finansów 2008, s. 42]. Udzieleniem mikropożyczek lub samych poręczeń mogą zajmować się instytucje non profit, ale również komercyjne instytucje finansowe, dlatego działalność ta wymaga przede wszystkim analizy ekonomicznej, a dopiero potem społecznej. Zakłada się, że generowanie zysku i rozwój działalności gospodarczej nie jest domeną tylko dużych podmiotów (w sensie obrotów, aktywów i liczby zatrudnio- 1 Za propagatora działalności mikropożyczkowej można uznać M. Yunusa laureata pokojowej Nagrody Nobla z 2006 r. za utworzenie banku w Bangladeszu dla najuboższej ludności w latach 70. XX w.

3 Mikropożyczki jako jedna z form reakcji nych pracowników), a trafność w wyborze przedsiębiorstwa, któremu udzieli się wsparcia finansowego, jest wynikiem szczegółowej analizy zaprezentowanego projektu, tj. biznesplanu i studium wykonalności. Zatem dotychczasowa działalność niekoniecznie stanowi podstawę do oceny zdolności kredytowej, ale brany jest również pod uwagę potencjał i perspektywy rozwoju. Stanowisko Unii Europejskiej w zakresie wspierania mikroprzedsiębiorczości (tj. przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż dziesięciu pracowników, z rocznym obrotem do 2 mln euro lub roczną sumą bilansową do 2 mln euro) wynika z obserwacji i analizy sytuacji na rynku pracy. Państwa członkowskie UE pragną promować rozwój mikroprzedsiębiorstw, zdając sobie sprawę z utrudnień związanych z wykluczeniem społecznym, w tym z ponownym znalezieniem pracy. 3. Inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy zwrotnej Środki z budżetu UE nie są przekazywane bezpośrednio podmiotom prywatnym w formie pożyczek, ale przez specjalnie powołanych pośredników. Dodatkowo władze krajowe mogą zdecydować o wyodrębnieniu pewnej kwoty w ramach istniejących programów operacyjnych na wsparcie zwrotne. Procedura przyznawania środków ma zatem charakter pośredni i polega na wyborze przez instytucję zarządzającą instytucji pośredniczącej, którą może zostać bank, agencje rozwoju regionalnego lub fundusze pożyczkowe, natomiast środkami zarządza podmiot będący menedżerem funduszu (rys. 1). Menedżer funduszu Instytucje pośredniczące Przedsiębiorstwa Rys. 1. Struktura organizacyjna przepływu środków w ramach finansowania zwrotnego Źródło: opracowanie własne.

4 176 W Polsce menedżerem funduszu jest najczęściej Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast w przekazywaniu wsparcia finansowego do przedsiębiorców uczestniczy wiele podmiotów (tzw. financial intermediaries MFI), z których przykładowe zostały zaprezentowane w tabeli 1. Tabela 1. Przykładowi pośrednicy finansowi w Polsce Nazwa podmiotu Europejski Fundusz Leasingowy Bank Przemysłowo- -Handlowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund Bank Pekso SA Polski Fundusz Gwarancyjny Źródło: ( ). Działania wspierane ze środków UE umowy leasingowe finansowanie wydatków inwestycyjnych na utworzenie nowego, modernizację bądź powiększenie istniejącego majątku trwałego dla firm kredyt na sfinansowanie zakupu środków transportu udzielanie poręczeń dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub będących we wczesnej fazie rozwoju udzielanie poręczeń dla kredytu finansującego kapitał obrotowy udzielanie poręczeń dla kredytu inwestycyjnego kredyty inwestycyjne kredyt obrotowy dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą udzielanie poręczeń na działalność innowacyjną Obok prezentowanego w kolejnym rozdziale instrumentu Progress, do najważniejszych programów udzielania pomocy zwrotnej przez Komisję Europejską można zaliczyć: 1) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme), w ramach którego funkcjonuje instrument wzrostu i innowacji skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw określonych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej z 2003 r., przy czym związany jest z innowacyjnymi przedsiębiorstwami zaczynającymi swoją działalność lub będącymi w fazie ekspansji; 2) JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Unii Europejskiej, poprzez elastyczny dobór środków finansowych (poręczenia, pożyczki, kredyty, kapitał podwyższonego ryzyka) pochodzących z funduszy strukturalnych; 3) JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) oferuje pomoc na terenach miejskich w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje realizowane z udostępnionych zwrotnych środ-

5 Mikropożyczki jako jedna z form reakcji ków finansowych, przy czym inwestycje muszą być projektami przynoszącymi dochód ze względu na konieczność spłaty zobowiązania finansowego i zarazem mają podnosić atrakcyjność przestrzeni miejskiej i przyczyniać się do wzrostu jakości życia mieszkańców; wsparcie jest przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i posiadających osobowość prawną; 4) JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe) program pilotażowy Komisji Europejskiej, Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Parlamentu Europejskiego skierowany do instytucji finansowych udzielających mikropożyczek i niebędących bankami; ma na celu umocnienie tych instytucji na rynku kredytowym poprzez organizację szkoleń i doradztwo w zakresie świadczenia usług finansowych 2. Oprócz wspomnianych instrumentów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło w 2012 r. decyzję o stworzeniu w obrębie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki instrumentu pożyczkowego skierowanego do przedsiębiorstw świadczących tzw. usługi społeczne, czyli z zakresu edukacji, ochrony zdrowia. Nowe inicjatywy są przeprowadzane we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz innymi instytucjami finansowymi, tj. Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Zaangażowanie kilku podmiotów finansowych ma pozwolić na skuteczniejszą realizację przyjętych zamierzeń dzięki następującym działaniom [Strategia na rzecz wzrostu 2006, s. 12]: zapewnienie dodatkowych źródeł pożyczek na kształcenie przedsiębiorców oraz na rozwój w regionach UE, udzielanie poręczeń jako formy zabezpieczenia do kredytów oferowanych przez banki komercyjne, pozyskiwanie wiedzy w dziedzinie finansów i zarządzania wnoszonej przez wyspecjalizowane instytucje, łączenie dotacji z pożyczkami. 4. Charakterystyka instrumentu Progress Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress (European Progress Microfinance Facility) został utworzony ponad dwa lata temu jako jedna z form wspierania mikroprzedsiębiorstw. Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego polega na udzieleniu pożyczek poniżej 25 tys. euro. Środki na działanie tego 2 Do niedawna JASMINE był przedstawiany jako wsparcie kapitałowe dla rozszerzenia działalności mikrokredytowej, ale od 2010 r. tę funkcję przejął instrument Progress.

6 178 instrumentu zostały wyodrębnione z istniejącego od 2007 r. programu Progress (60 mln euro), z rezerw budżetu UE (40 mln euro) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (100 mln euro). Funkcja instrumentu Progress jest ściśle związana z celami strategicznymi Unii Europejskiej na lata , tj. ograniczeniem bezrobocia i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Wsparcie za pomocą środków unijnych umożliwia udzielenie poręczenia lub kredytu na korzystniejszych warunkach, czyli przy obniżonym wkładzie własnym, niższych opłatach i oprocentowaniu, wydłużonym okresie działania danego instrumentu, łagodniejszych wymogach odnośnie do okresu działania przedsiębiorstwa (tabela 2). Tabela 2. Warunki uzyskania wsparcia finansowego z instrumentu Progress Menedżer środków Forma pomocy Beneficjenci końcowi Instytucje pośredniczące Wymagania minimalne w zakresie generowanych wielkości finansowania Warunki Europejski Fundusz Inwestycyjny Pośrednie, polegające na: udzielaniu gwarancji do pożyczek dla pośredników finansowych oferowaniu instrumentów podziału ryzyka dla pośredników finansowych przekazywaniu środków do instytucji pośredniczącej wybierającej beneficjentów pożyczek (udziały kapitałowe i instrumenty dłużne) przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników włącznie (zgodnie z definicją zawartą w [Commission recommendation 2003] osoby fizyczne pozostające bez pracy (nieaktywne zawodowo lub bezrobotne) i pragnące założyć własną działalność gospodarczą (także w formie samozatrudnienia) osoby fizyczne chcące założyć własne przedsiębiorstwo lub posiadające własną działalność, ale ze względu na wiek, niskie dochody, płeć, przynależność do mniejszości narodowej czy stopień niepełnosprawności mające trudności w uzyskaniu kredytów na standardowych warunkach podmioty objęte wsparciem nie mogą prowadzić działalności związanej z produkcją i sprzedażą broni, przemysłem tytoniowym, działalnością hazardową oraz klonowaniem ludzkich komórek Banki, pozabankowe instytucje finansowe, instytucje non profit (fundacje, organizacje pozarządowe) Co najmniej 100 mikropożyczek udzielonych w ciągu roku z tytułu mikrofinansowania Progress Termin, wysokość stopy procentowej, opłaty, udział kapitału własnego uzależnione od decyzji instytucji pośredniczącej Źródło: [Wdrożenie 2011, s. 4 6; Decyzja Parlamentu Europejskiego 2010].

7 Mikropożyczki jako jedna z form reakcji Należy podkreślić, że oferta Progress obejmuje nie tylko przedsiębiorców scharakteryzowanych w tabeli 2. Zwrócono także uwagę na sytuację wewnętrzną przedsiębiorstwa, tzn. na to, czy z powodu zmiany sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa i spadku zamówień na jego produkty istnieje zagrożenie zwolnienia części pracowników, czy przedsiębiorca zatrudnia osoby niepełnosprawne, starsze lub należące do mniejszości narodowych. Organizacja działania wsparcia finansowego Progress przebiega dwutorowo, poprzez [Wdrożenie 2011, s. 7 12]: 1) kanał gwarancyjny pośrednicy finansowi negocjują swoje umowy z Komisją Europejską i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Po zawarciu umowy EFI udziela gwarancji danemu podmiotowi lub regwarancji, jeśli umowa zostanie podpisana z inną instytucją gwarancyjną, która dopiero udziela gwarancji pośrednikowi finansowemu. Zwiększony pułap gwarancji w obu przypadkach to 75% kwoty udzielonego kredytu. Gwarancja otrzymywana jest bezpłatnie (maksymalnie na trzy lata), chyba że instytucja mikrofinansowa udzieliła mniej niż 90% z zakładanej wielkości portfela kredytów; 2) kanał instrumentów kapitałowych funkcjonuje za pomocą tzw. unijnej platformy mikrofinansowania, w obrębie której działa Europejski Fundusz Mikrofinansowania Progress. Środki do pośredników finansowych są przekazywane w postaci pożyczek uprzywilejowanych (pierwszeństwo w odzyskaniu środków w razie bankructwa kredytobiorcy), pożyczek podporządkowanych, pożyczek w oparciu o podział ryzyka między EIF a pośrednika finansowego w zakresie portfela mikrokredytów, udziałów kapitałowych. Pośrednicy finansowi w ramach korzystania z instrumentu Progress są zobowiązani do składania sprawozdań, w których powinny być zawarte następujące informacje [Wdrożenie 2011, s. 13]: liczba złożonych podań o pożyczkę, w tym liczba podań odrzuconych (z wyszczególnieniem przyczyn odrzucenia), liczba umów zawartych z beneficjentami końcowymi, charakterystyka beneficjentów, wymiar społeczny, czyli status podmiotów składających wnioski ze względu na zatrudnienie lub jego brak, wiek, płeć, wykształcenie, stopień niepełnosprawności, przynależność do mniejszości narodowej. Jednym z podstawowych celów uruchomienia instrumentu Progress było wspieranie polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej, dlatego przed rozpoczęciem współpracy z danym beneficjentem i po jej zakończeniu monitoruje się liczbę zatrudnionych osób i funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa na rynku. W ten sposób zostanie zbadana skuteczność nowej formy wsparcia i na podstawie otrzymanych informacji zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu działania instrumentu po 2013 r.

8 180 Po zebraniu raportów od pośredników Europejski Fundusz Inwestycyjny przesyła zbiorcze sprawozdanie do Komisji Europejskiej, która przekazuje ostateczne informacje Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu. W sprawozdaniu EFI, oprócz wyżej wymienionych punktów, znajdują się dane dotyczące podziału beneficjentów ze względu na region i sektor działalności [Decyzja Parlamentu Europejskiego 2010, art. 8]. 5. Podsumowanie Według danych Komisji Europejskiej [Wdrożenie 2011, s. 4] mikroprzedsiębiorstwa stanowią 95% z 2 mln tworzonych corocznie przedsiębiorstw na obszarze Unii Europejskiej. Natomiast ponad 30% mikro i małych przedsiębiorstw zostaje założonych przez osoby pozostające dotychczas bez pracy. Należy zatem pozytywnie ocenić inicjatywy Komisji Europejskiej, która w ostatnim okresie programowania nie tylko zauważyła konieczność wsparcia finansowego dla omawianej grupy przedsiębiorstw, ale także dostarczyła środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na działalność szkoleniową i edukacyjną dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Korzyści z tytułu nowych instrumentów oferowanych przez Unię Europejską można rozpatrywać zarówno z punktu widzenia beneficjentów końcowych, czyli osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również od strony finansowych instytucji pośredniczących oferujących instrumenty finansowe. W odniesieniu do pierwszej grupy należy wymienić następujące zalety: ułatwienie w dostępie do zwrotnych źródeł finansowania działalności lub otrzymanie możliwości takiego dostępu, różnorodność prezentowanych instrumentów finansowych, korzystniejsze warunki spłaty zobowiązania dla osób fizycznych chcących rozpocząć lub rozpoczynających działalność gospodarczą, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, indywidualizacja oferty ze względu na warunki konkretnego klienta, promocja zatrudnienia. Pośrednicy finansowi uzyskują możliwość zróżnicowania swojej oferty, a dzięki temu szerszego dostępu do potencjalnych klientów, następuje zatem wzrost ich konkurencyjności w stosunku do innych instytucji finansowych. Niezwykle istotne jest również ograniczenie ryzyka dzięki wsparciu finansowemu ze strony podmiotów Unii Europejskiej. Brak opisanej formy pomocy prowadziłby do istotnych ograniczeń w dostępie do pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców z niewielkim kapitałem, jak również do wzrostu kosztów zaciągnięcia zobowią-

9 Mikropożyczki jako jedna z form reakcji zania (wysokich rat kredytowych i opłat ubezpieczeniowych pokrywających ryzyko związane z działalnością pożyczkobiorcy). Literatura A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2007) 708 final, Brussels, Commission recommendation of 6 May 2003 (2003/361/EC) concerning the definition of micro, small and medium enterprises, Dz.U. L 124 z Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, Dz.U. L 87 z Elementy finansów i bankowości [2008], red. S. Flejterski, B. Świecka, CeDeWu, Warszawa. Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki spójności, czwarte sprawozdanie okresowe na temat spójności, Komunikat Komisji, , KOM(2006) 281 wersja ostateczna, Bruksela. Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress 2010, Komunikat Komisji Europejskiej do parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, KOM (2011) 195 wersja ostateczna, Bruksela, Micro Loans as a Response to the Economic Crisis. EU Solutions The paper presents the principles of the functioning of the European Progress Microfinance Facility in the context of raising funds for natural persons who intend to set up their own business and carry out economic activities. The author stresses the benefits resulting from the new forms of support offered to entrepreneurs and their staff. The paper presents the following hypotheses: 1) at the time of crisis EU member states wish to promote microbusiness development also through easier access to loans and guarantee funds; the lack of such support would hinder access to loans and guarantees for entrepreneurs with scarce financial resources and increase the costs of borrowing (high installments and insurance charges for covering credit risk); 2) EU funds offer more favourable terms for extending guarantees and loans entrepreneurs lower equity, lower charges and interest rates, extended maturity periods for a given instrument and less strict requirements related to the period of company operations. The results of the analysis indicate that more than 30% of micro and small businesses in the EU are established by individuals who are out of work. Therefore, one of the major objectives of the Progress facility is to support employment policies. The analysis of the EU s current social and economic condition leads to the conclusion that it is necessary to strike the right balance between stricter credit policies and the efforts to stimulate economic growth through supporting entrepreneurship.

10 182 doktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów. Zainteresowania naukowo-badawcze: finanse publiczne, programowanie budżetowe, finanse Unii Europejskiej, procedury pozyskiwania środków unijnych, harmonizacja podatków w Unii Europejskiej.

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla:

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla: Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Ekspert KPK Katowice, 28.03.2014 ZAKRES PREZENTACJI: O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Dolnośląskie Spotkania Biznesowe

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Ewa Krawiec Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 13.10.2014

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe programów ramowych UE

Instrumenty finansowe programów ramowych UE Instrumenty finansowe programów ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Mikrokredyty dla młodych firm Programy CIP i PROGRESS w Polsce Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostad i pozostad przedsiębiorcą? Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Gwarancje UE w programach ramowych 2014-2020

Gwarancje UE w programach ramowych 2014-2020 Gwarancje UE w programach ramowych 2014-2020 Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Serock, 21.10.2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 20 marca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Prezentacja dla Pracowników Regionu - poręczenie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Projekt JEREMIE w Katalonii

Projekt JEREMIE w Katalonii Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 18/09/2008 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny 1.- Opis 1.- Opis 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy instrument gwarancyjny wspierania finansowego innowacyjnych MŚP: Instrument Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument)

Pilotażowy instrument gwarancyjny wspierania finansowego innowacyjnych MŚP: Instrument Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument) RSFF/RSI Pilotażowy instrument gwarancyjny wspierania finansowego innowacyjnych MŚP: Instrument Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument) The RSI Facility is a joint pilot guarantee scheme of the EIF,

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE: EaSI i Kreatywna Europa. EU Access to Finance Day Warszawa 23 czerwca 2014 r.

Instrumenty finansowe w programach UE: EaSI i Kreatywna Europa. EU Access to Finance Day Warszawa 23 czerwca 2014 r. Instrumenty finansowe w programach UE: EaSI i Kreatywna Europa Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich EU Access to Finance

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY Zjazd Funduszy Poręczeniowych: 2014 2020 WYZWANIA DLA SYSTEMU PORĘCZENIOWEGO Jachranka, 24-25 października 2012 r. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programie Kreatywna Europa

Instrumenty finansowe w programie Kreatywna Europa Instrumenty finansowe w programie Kreatywna Europa (i innych programach UE) Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Robert Rasiński Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich 31.05.2016

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Warszawa, 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r.

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Szczecin, 8.12.2010

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast

JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast JESSICA doświadczenia BGK jako Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na przykładzie Wielkopolski preferencyjne finansowanie zwrotne rozwoju miast Marek Rudnicki Departament Programów Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r. Program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, lipiec 2011 roku

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, lipiec 2011 roku Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jessica.bzwbk.pl Szczecin, lipiec 2011 roku JESSICA - nowe narzędzie inŝynierii finansowej JESSICA - Joint European Support for

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA?

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA? Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich Czym

Bardziej szczegółowo

Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o.

Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o. Leszek Cybulski Inicjatywa Jeremie jako wsparcie dla MŚP z uwzględnieniem działalności DFG Sp. z o. o. Plan prezentacji 1. Jeremie definicja, historia powstania. 2. Jeremie w Polsce 3. Jeremie w Regionie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powołany w

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe 1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe W. Kwiatkowski, M. Zawadzka 1.1. System dystrybucji funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 2013 W ramach obowiązującej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP dostępne dla Funduszy Pożyczkowych Aktualności nt. stanu wdrażania instrumentu CIP SMEG, EPMF PROGRESS

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP SPIS TREŚCI I. Czym jest CIP i KPK CIP? II. Sytuacja gospodarcza o dostęp

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Krzysztof Leń Poznań 17 grudnia 2010 Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału

Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF) Risk Sharing Instrument Instrument podziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat A

Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat A WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r.

Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, 21.11.2012 r. Uelastycznienie przepisów dotyczących organizowania procesu pracy: nowelizacja Kodeksu pracy, a także w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe. Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii

Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe. Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii Finansowanie rozwoju zrównoważonej energii Instrumenty Finansowe Konferencja Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii Warszawa, 18 marca 2015 Europejski Bank Inwestycyjny podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Czym

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo