Podstawy ochrony własności intelektualnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy ochrony własności intelektualnej"

Transkrypt

1 Podstawy ochrony własności intelektualnej dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Adiunkt Politechniki Świętokrzyskiej

2 Własnośd intelektualna PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ DOBRA OSOBISTE PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO DO FIRMY PRAWO DO BAZY DANYCH PRAWO DO KNOW-HOW - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.)

3 Prawa własności przemysłowej

4 Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne Patent na wynalazek Prawo ochronne na wzór użytkowy Prawo ochronne na znak towarowy Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Prawo z rejestracji topografii układu scalonego Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego 4

5 Prawa własności przemysłowej Prawa własności przemysłowej (patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji): majątkowe prawo cywilne do wyłącznego korzystania z przedmiotu tego prawa przez określony czas: w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy), na terytorium danego paostwa lub paostw, skuteczne wobec wszystkich w granicach określonych w ustawie lub umowie międzynarodowej, przyznane przez kompetentny organ paostwowy, regionalny lub międzynarodowy. Zasada terytorialności: Prawa ochronne mają ważnośd tylko w kraju rejestracji 5

6 Prawa własności przemysłowej Prawa własności przemysłowej: są zbywalne i podlegają dziedziczeniu do przeniesienia praw własności przemysłowej wymagane jest zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności przeniesienie praw staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do właściwego rejestru Do przenoszenia praw służą umowy nazwane prawa cywilnego: sprzedaż praw, zamiana praw oraz darowizna. 6

7 Wynalazek Brak definicji wynalazku w PWP oraz konwencjach międzynarodowych Wynalazek, by uzyskad ochronę patentową: musi posiadad charakter techniczny oraz cechowad się : nowością w skali światowej poziomem wynalazczym (nieoczywistością) przemysłową stosowalnością Nowośd Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeostwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. 7

8 Wynalazek zdj. za: Karol Kowalczuk zwycięzca programu Kapitalny pomysł opracował gogle wizyjne poprawiające wzrok zdj. za: Segway najpopularniejszy wynalazek amerykaoskiego przedsiębiorcy Deana Kamena, właściciela ponad 130 patentów Urządzenie do pobierania krwi - DonorCare, którego igła jest automatycznie zabezpieczana natychmiast po wyjęciu z żyły krwiodawcy (patent australijskiej firmy ITL Corporation) zdj. za: 8

9 Wynalazek 9

10 Wzór użytkowy jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. 10

11 Wzór użytkowy Przedmiotem wzoru użytkowego jest rower wodny wykorzystujący do napędu koło wodne (4) usytuowane z tyłu roweru, a siedziska w liczbie 1,2 lub więcej osób płynących są przesuwne do przodu i do tyłu, co zapewnia możliwośd indywidualnego dostosowania odległości siedzisk (5) od wykorbionego wałka napędowego (1) z zabudowanymi na nim pedałami (2) znajdującego się z przodu roweru do wzrostu osób płynących 11

12 Kolejnośd działao: najpierw zgłoszenie, później publikacja wyników badao w fachowej literaturze lub na wystawach czy konferencjach!

13 Topografia układu scalonego rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów układu scalonego, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeo układu scalonego. zdj. za:

14 Wzór przemysłowy jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter (oryginalnośd) postad wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. 14

15 Wzór przemysłowy źródło: źródło: strona Krzesło Piórka, Jan Kurzątkowski spółdzielnia Ład źródło: 15

16 Wzór przemysłowy Zdjęcia:

17 Znak towarowy Rodzaje znaków towarowych: słowne obrazowe (graficzne) plastyczne (trójwymiarowe, przestrzenne) dźwiękowe kombinowane Źródło zdjęć: strony internetowe właścicieli poszczególnych znaków towarowych 17

18 Znak towarowy Źródło zdjęć: strony internetowe właścicieli poszczególnych znaków towarowych 18

19 Znak towarowy RANKING BEST GLOBAL BRANDS 2010 Źródło:

20 Znak towarowy ŹRÓDŁO: RZECZPOSPOLITA

21 Oznaczenia geograficzne oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakośd, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Oscypek Truskawka kaszubska / Kaszëbskô malëna Rogal świętomarcioski Źródło zdjęć: 21

22 Regulamin korzystania z dóbr własności intelektualnej Powinien w szczególności precyzyjnie określad: zakres obowiązywania (podmiotowy i przedmiotowy), obowiązek weryfikacji możliwości uzyskania praw wyłącznych na rozwiązania powstałe w uczelni lub przedsiębiorstwie, procedury dot. ochrony własności intelektualnej oraz zarządzania prawami wyłącznymi w uczelni lub przedsiębiorstwie, zasady postępowania w sprawach dot. własności intelektualnej w przypadkach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, uprawnienia uczelni lub przedsiębiorstwa, twórców będących pracownikami (oraz studentami w przypadku uczelni) w stosunku do dóbr własności intelektualnej powstałych w uczelni lub przedsiębiorstwie. 22

23 Prawa autorskie i prawa pokrewne

24 Utwór przedmiot prawa autorskiego Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia musi byd ustalony (dla ustalenia konieczne jest jego uzewnętrznienie innym osobom niż twórca, chodby w postaci nieutrwalonej) Ochroną nie jest objęty sam pomysł, lecz wyłącznie sposób wyrażenia. 24

25 Utwór Przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe). 25

26 PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE OSOBISTE 26

27 Autorskie prawa osobiste - dobra o charakterze niemajątkowym, które chronią więź twórcy z utworem - nieodłącznie związane z osobą autora (nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu) - powstają wraz z ochroną prawa autorskiego i trwają bezterminowo 27

28 autorstwo utworu; Autorskie prawa osobiste oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępnianie go anonimowo; nienaruszalnośd treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzór nad sposobem korzystania z utworu. 28

29 Autorskie prawa majątkowe Treścią prawa autorskiego jest wyłączne, skuteczne wobec wszystkich prawo decydowania o każdej formie korzystania z utworu Prof. E. Traple Twórcy przysługuje wyłączne prawo do: - korzystania z utworu - rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji - wynagrodzenia za korzystanie z utworu. 29

30 Prawo autorskie ograniczenia praw podmiotowych - dozwolony użytek Dozwolony użytek nie może: naruszad normalnego korzystania z utworu lub godzid w słuszne interesy twórcy Dotyczy wyłącznie utworów już wcześniej rozpowszechnionych, czyli udostępnionych publicznie za zgodą autora. Można korzystad z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. 30

31 Prawo autorskie dozwolony użytek osobisty Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystad z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieostwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Powoływanie się na dozwolony użytek osobisty z reguły nie może służyd celom komercyjnym. 31

32 Prawo autorskie dozwolony użytek osobisty Dozwolony użytek osobisty nie dotyczy: budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, korzystania z programu komputerowego, (chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym). 32

33 Prawo autorskie swoboda cytowania, podręczniki, wypisy, antologie Wolno przytaczad w utworach stanowiących samoistną całośd urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości Wolno w celach dydaktycznych i naukowych: zamieszczad rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach, zamieszczad rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach. 33

34 Prawo autorskie prawo przedruku Wolno rozpowszechniad w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: 1) już rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach oraz aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, a także aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie; 2) krótkie wyciągi z ww. sprawozdao i artykułów; 3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych; 4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; 5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów. 34

35 Prawo autorskie publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego Posiadacze urządzeo służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierad nadawane utwory, chodby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Korzyści majątkowe mogą mied charakter bezpośredni, ale także pośredni (wpływ na konsumentów, by ze względu na odtwarzanie programu wybierali przedsiębiorcę lub zwiększali czas pobytu u przedsiębiorcy np. w sklepie lub kawiarni) (art. 24 ust. 2 pr. aut.) 35

36 Naruszenie praw autorskich Naruszenie może dotyczyd autorskich praw osobistych lub majątkowych. Ochrona autorskich praw osobistych nie wygasa z chwilą śmierci autora z powództwami w takiej sytuacji mogą występowad małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeostwo, zstępni rodzeostwa. Dla stwierdzenia naruszenia praw autorskich nie ma znaczenia, czy działaniu towarzyszyła wina umyślna, nieumyślna, czy doszło do naruszenia bez winy. Przesłanka winy ma jedynie znaczenie dla ustalenia zakresu odpowiedzialności. 36

37 Plagiat Odpowiedzialnośd cywilna z tytułu popełnienia plagiatu: Art Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądad zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądad, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznad twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośduczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązad sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. 37

38 Plagiat Odpowiedzialnośd karna z tytułu popełnienia plagiatu Art Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne ( ) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 38

39 Plagiat Odpowiedzialnośd studentów naukowych w związku z popełnieniem plagiatu: ustawa o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 r. - art. 193 :Organ właściwy, w drodze decyzji, stwierdza nieważnośd postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. art. 214:W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 39

40 Plagiat Emilia P. straciła tytuł magistra filozofii, który uzyskała w czerwcu ubiegłego roku na UMK, bo ponad połowę jej pracy to kopia dzieła doktora z Poznania. Praca magisterska "Kant. Zasady poznania i pojmowania świata" wydała się uczelni podejrzana i sprawę zgłoszono prokuraturze. Biegli stwierdzili, że ponad połowa to kopia publikacji "Kant. Samoświadomośd i poznanie dyskursywne" dr. hab. Marka Kilijanka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sąd skazał Emilię P. na 8 miesięcy robót społecznych w zawieszeniu. Odebranie tytułu pozostawił w gestii UMK. jg/wiadomosci.gazeta.pl 40

41 Prawa pokrewne prawo do artystycznego wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej prawo do fonogramu lub wideogramu prawo do nadania programu prawo do pierwszego wydania oraz wydania naukowego i krytycznego 41

42 Przydatne linki

43 Dziękuję za uwagę 43

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r..

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r.. 1 PRAWO AUTORSKIE sssiedlce, 9 maja 2011 r.. Program szkolenia 2 1. Akty prawne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

I. Co to jest plagiat?

I. Co to jest plagiat? I. Co to jest plagiat? Można podać za encyklopedią PWN, że plagiat to naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu, pracy, nauk, dzieła artyst.

Bardziej szczegółowo

I. Co to jest plagiat?

I. Co to jest plagiat? I. Co to jest plagiat? Można podać za encyklopedią PWN, że plagiat to naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu, pracy, nauk, dzieła artyst.

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej

Ochrona własnow intelektualnej Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona dr inż. Robert Stachniewicz AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE Autor: Małgorzata Sudoł Redakcja: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

філософія PROCES NAUCZANIA UCZENIA SIĘ, A PRAWNOAUTORSKIE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII CYFROWYCH W POLSCE

філософія PROCES NAUCZANIA UCZENIA SIĘ, A PRAWNOAUTORSKIE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII CYFROWYCH W POLSCE філософія УДК 37 (438) Nowacka Urszula, Luis Ochoa Siguencia PROCES NAUCZANIA UCZENIA SIĘ, A PRAWNOAUTORSKIE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII CYFROWYCH W POLSCE Rewolucja w komunikowaniu może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e Ochrona prawami autorskimi utwory i programy komputerowe dr Justyna OŜegalska-Trybalska Seminarium w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna - Doceniam - Ochraniam - Korzystam Kraków, 16 listopada

Bardziej szczegółowo

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Katowice, 5 marca 2013 Czym jest własność intelektualna? TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo