Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Listopad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Listopad 2014"

Transkrypt

1 Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych Listopad 2014

2 Plan prezentacji Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie Unii Europejskiej Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie krajowym Sesja pytań 4 Wybrane stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwo dot. SSE 2

3 1. Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie Unii Europejskiej 3

4 Pomoc publiczna a dostosowanie do realiów polskich po lipcu przełożenie reguł KE na prawo polskie 4

5 Powody zmian po 1 lipca 2014 Przepisy powody zmian Do Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata (Dz.U.UE. C ) Od Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata (Dz.U.UE.C ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). (Dz.U. UE. L ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z r., str. 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U z późn. zm.) Mapa pomocy regionalnej dla Polski zatwierdzona przez KE została opublikowana 20 lutego 2014 r. 5

6 Powody zmian po 1 lipca 2014 Przepisy RAG RAG GBER 2008 (800/2008) GBER 2014 (651/2014) MAPA POMOCY REGIONALNEJ MAPA POMOCY REGIONALNEJ 30 CZERWCA

7 Powody zmian po 1 lipca 2014 Przepisy RAG GBER Wytyczne KE w sprawie pomocy regionalnej Rozporządzenie KE w sprawie wyłączeń blokowych 7

8 Powody zmian po 1 lipca 2014 Różnice w kluczowych przepisach unijnych Obszary różnic: Efekt zachęty Zasada proporcjonalności Notyfikacja Przejrzystość pomocy 8

9 Pomoc publiczna w SSE spojrzenie Komisji Europejskiej 9

10 Efekt zachęty stan przed 1 lipca 2014 znaczące zwiększenie rozmiaru projektu dzięki pomocy znaczące zwiększenie kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt dzięki pomocy znaczące zwiększenie zasięgu projektu dzięki pomocy znaczące przyspieszenie zakończenia projektu Efekt zachęty przy braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze rozpoczęcie projektu po złożeniu wniosku 10

11 Efekt zachęty stan przed 1 lipca 2014 Wymogi dokumentacyjne Konieczność posiadania przez dużego przedsiębiorcę wewnętrznego dokumentu potwierdzającego spełnienie efektu zachęty W przypadku jakiejkolwiek pomocy przyznanej dużemu przedsiębiorstwu państwo członkowskie ( ) powinno zadbać o to, by beneficjent sporządził ( ) analizę wykonalności projektu lub działań objętych pomocą na wypadek otrzymania pomocy oraz bez jej udziału. Państwo członkowskie ma obowiązek sprawdzić czy dokument ten potwierdza istnienie efektu zachęty. PRZYKŁADOWE KONSEKWENCJE: Podmioty które uzyskały pomoc np. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na gruncie rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r. powinny posiadać wewnętrzny dokument potwierdzający spełnienie efektu zachęty 11

12 Efekt zachęty stan obecny Prace w ramach projektu mogą rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku o pomoc (braki wzmianki o możliwości potwierdzenia efektu zachęty) Duże projekty inwestycyjne podlegające notyfikacji dotyczy konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów na poparcie scenariusza alternatywnego 12

13 Efekt zachęty Możliwe scenariusze alternatywne Decyzja dotycząca inwestycji Bez pomocy publicznej inwestycja nie byłaby (w danym obszarze) wystarczająco rentowna Decyzja dotycząca lokalizacji Pomoc publiczna rekompensuje ograniczenia i koszty netto wynikające z lokalizacji w danym obszarze 13

14 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Zgłoszenie projektu powyżej 50 mln EUR w przypadku przyznania indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie istniejącego programu pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych, która nie podlega obowiązkowi indywidualnego zgłoszenia, w ciągu 20 dni roboczych od dnia przyznania pomocy przez właściwe organy, państwo członkowskie przesyła Komisji wymagane informacje zbiorcze. Notyfikacja projektu powyżej 100 mln EUR Regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne podlega zgłoszeniu Komisji, jeśli całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jaką otrzymałaby inwestycja, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 mln EUR, przy zastosowaniu standardowego progu pomocy obowiązującego w przypadku dużych przedsiębiorstw zgodnie z zatwierdzoną mapą pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy. 14

15 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Dotychczasowe obowiązki: Zgłoszenie dużego projektu (50 mln EUR) Notyfikacja dużego projektu inwestycyjnego (pomoc dla kosztów kwalifikowanych powyżej 100 mln EUR) Dodatkowe obowiązki: Realizacja projektu na rzecz nowej działalności przed dużego przedsiębiorcę w województwie mazowieckim Pojedynczy projekt inwestycyjny (modyfikacja definicji) Pośrednia delokalizacja (przy bezpośredniej pomoc wykluczona) 15

16 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Dodatkowe - Mazowsze Notyfikacja 16

17 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Dodatkowe - projekty realizowanych przez grupy Lokalizacja Głogów Góra Strefa Legnicka SSE Wałbrzyska SSE Koszty kwalifikowalne 50 mln EUR 50 mln EUR Pomoc (25%): 12,5 mln EUR 12,5 mln EUR 18,75 mln EUR Łączna pomoc w przypadku uznania za pojedynczy projekt inwestycyjny Notyfikacja Pojedynczy projekt inwestycyjny Każda inwestycja początkowa rozpoczęta przez tego samego beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie NUTS 3 (podregion) Ograniczenie pomocy Jeżeli pomoc jest przyznawana beneficjentowi na inwestycję uznaną za część pojedynczego projektu inwestycyjnego, pomoc musi zostać zmniejszona w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych przekraczających 50 mln EUR 17

18 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Dodatkowe Niemcy Polska Zezwolenie SSE Zakończenie inwestycji Notyfikacja Obowiązek zgłoszenia Pomoc indywidualna przyznana beneficjentowi, który zamknął taką samą lub podobna działalność na terenie EOG w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc lub który w momencie złożenia wniosku o pomoc miał zamiar zamknąć taką działalność w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji 18

19 Obliczanie wielkości przysługującej pomocy publicznej według nowych zasad 19

20 Maksymalna intensywność pomocy Mapa pomocy regionalnej do 30 czerwca Słupsk Sopot Olsztyn Suwałki Wysokość potencjalnego wsparcia jako iloczyn: Kostrzyn Legnica Łódź Warszawa Kamienna Góra Starachowice Wałbrzych Tarnobrzeg Kraków Tarnobrzeg Katowice Mielec maksymalnej intensywności pomocy regionalnej oraz wartości kosztów inwestycji kwalifikujących się do wsparcia lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników Maksymalna intensywność wsparcia: 50% 40% 30% +10 pkt % dla średnich oraz +20 pkt % dla małych przedsiębiorstw 20

21 Maksymalna intensywność pomocy Nowa mapa pomocy regionalnej od 1 lipca 2014 od 1 lipca Słupsk Sopot Olsztyn Suwałki Kostrzyn Legnica Łódź Warszawa Kamienna Góra Starachowice Wałbrzych Tarnobrzeg Kraków Mielec Katowice Maksymalna intensywność wsparcia: 25% 35% 50% 20% 35% 10-15%* *Wyższa intensywność do 31 grudnia 2017 r. 21

22 Maksymalna intensywność pomocy Nowa mapa pomocy regionalnej od 1 lipca 2014 Woj. Warmińskomazurskie (bez zmian) Woj. Podlaskie (bez zmian) Obszary bez obniżeń Większość powiatów woj. Mazowieckiego (zwiększenie) Woj. Lubelskie (bez zmian) Woj. Podkarpackie (bez zmian) 22

23 Pula pomocy- wytyczne w sprawie pomocy regionalnej Wyliczona intensywność pomocy Dodatkowe koszty netto* Pula pomocy Dotyczy: à dużych projektów inwestycyjnych podlegających obowiązkowi notyfikacji à przedsiębiorców, którzy zamknęli taką samą lub podobną działalność na terenie EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc (lub mają taki zamiar) 23

24 Pomoc na koszty inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, a pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy 24

25 Definicja nowej inwestycji Wytyczne Utworzenie nowego zakładu Rozbudowa istniejącego zakładu Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu 25

26 Definicja nowej inwestycji po 1 lipca 2014 Wytyczne Utworzenie nowego zakładu Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu Dywersyfikacja produkcji zakładu na produkty dotąd niewytwarzane przez ten zakład Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie 26

27 Definicja nowej inwestycji po 1 lipca 2014 Utworzenie nowego zakładu Inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej Dywersyfikacja działalności zakładu, pod warunkiem, że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie lub podobna do takiej działalności Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem bądź podobna do takiej działalności Taka sama lub podobna działalność oznacza działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy (czterocyfrowy kod numeryczny) w statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev.2 27

28 Definicja nowej inwestycji po 1 lipca

29 Przyrost netto nowych miejsc pracy Przyrost netto nowych miejsc pracy Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy. Od liczby miejsc pracy utworzonych w ciągu 12 miesięcy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), czyli liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu jednego roku, przy czym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonujących prace sezonowe stanowi ułamkowe części RJR. 29

30 Przyrost netto nowych miejsc pracy Doprecyzowanie Przyrost netto nowych miejsc pracy Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie (zakładzie) w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy. Od liczby miejsc pracy utworzonych w ciągu 12 miesięcy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), czyli liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu jednego roku, przy czym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonujących prace sezonowe stanowi ułamkowe części RJR. 30

31 Dodatkowe obowiązki i ograniczenia Minimalne nakłady przy dywersyfikacji Wartość księgowa: 20 mln zł Minimalne wydatki kwalifikowalne: 60 mln zł Dywersyfikacja Dywersyfikacja istniejącego zakładu Koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac 31

32 Dodatkowe obowiązki i ograniczenia Minimalne nakłady przy zmianie procesy produkcji Amortyzacja za 3 lata: 10 mln zł Minimalne wydatki kwalifikowalne: > 10 mln zł Zasadnicza zmiana Zasadnicza zmiana procesu produkcji Koszty kwalifikowalne musza przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich trzech lat obrotowych 32

33 Dodatkowe obowiązki i ograniczenia Zamknięcie działalności na terenie EOG Niemcy Polska Pomoc nie jest uzasadniona? Wyraźne negatywne skutki pomocy Zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności w innym obszarze na terenie EOG i przeniesienie jej do obszaru objętego pomocą jeżeli istnieje związek przyczynowy między pomocą a tym przeniesieniem 33

34 2. Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie krajowym 34

35 Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów 4 grudnia 2013 r. Propozycja działań zwiększających atrakcyjność SSE dla inwestorów 1 Działania wdrożone dotychczas: Możliwość reinwestycji na terenie włączonym do strefy jako grunt prywatny Warunki reinwestycji: nowy projekt realizuje ten sam przedsiębiorca (lub jego następca prawny), dla którego Rada Ministrów włączyła do strefy grunt prywatny, inwestycja spełni co najmniej jedno z kryteriów koniecznych do włączenia gruntu prywatnego do strefy, warunek zatrudnienia w nowym zezwoleniu będzie tak sformułowany, że w przypadku cofnięcia pierwszego zezwolenia (będącego podstawą włączenia gruntu do strefy), zezwolenie na reinwestycję również zostanie cofnięte. 2 Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji Dotyczy inwestycji realizowanych na terenach obejmowanych statusem SSE: dopuszczono możliwość potwierdzania przez Ministra Gospodarki spełnienia efektu zachęty, co umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie inwestycji, docelowo planowana zmiana ustawy o SSE aby umożliwić taką procedurę potwierdzania, zakres stosowania po zmianie przepisów o pomocy publicznej od 1 lipca 2014 r. 35

36 Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów 4 grudnia 2013 r. 3 Złagodzenie kryterium włączania do stref gruntów prywatnych na okres do 31 grudnia 2016 r. Dotyczy kryterium poziomu bezrobocia na terenie do objęcia SSE, pozostałe kryteria włączania do stref gruntów prywatnych bez zmian W powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej wymagania zostaną obniżone o 20 proc., natomiast w pozostałych powiatach o 30 proc. Aspekt praktyczny: możliwość szybszego rozpoczęcia korzystania z ulgi podatkowej Konieczna zmiana przepisów do wdrożenia rozwiązania 36

37 Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów 4 grudnia 2013 r. 4 Działania planowane: Przyspieszenie decyzji przedsiębiorców o lokowaniu nowych inwestycji w strefach do końca 2016 r. od 2017 r. maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy może być niższa od maksymalnej dopuszczalnej intensywności wynikającej z mapy pomocy regionalnej obowiązującej od 1 lipca 2014 r. poziom obniżenia intensywności pomocy ma być uzależniony od koniunktury gospodarczej oraz inwestycyjnej w 2016 r. Aspekt praktyczny: zmiana będzie oznaczać o 4 lata szybsze ograniczenie poziomu wsparcia w SSE (kolejna zmiana mapy pomocy regionalnej będzie od 2021 r.) dla dużych projektów inwestycyjnych (powyżej 50 mln EUR) już obecnie obowiązują obniżone poziomy wsparcia 37

38 Cele i skutki projektu ustawy o zmianie ustawy o SSE Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów 25 marca 2014 r. Jednolite zasady zmiany zezwolenia Wygaszenie / cofnięcie zezwolenia Zmiany dot. spółek zarządzających SSE Zmiany krajowe w SSE Zwrot ulgi podatkowej Przedawnienie rozliczeń w SSE Doprecyzowania (wniosek, pomoc w SSE, kumulacja) 38

39 Zmiana ustawy o SSE Jednolite zasady zmiany zezwolenia Obecnie inne zasady zmiany zezwolenia dla inwestorów z zezwoleniami wydanymi w różnym czasie plan ujednolicenia zasad do obecnie obowiązujących Obecnie obowiązujące zasady dotyczą zezwoleń wydanych od sierpnia 2008 r. Kluczowe różnice: Przed sierpniem 2008 r. Brak możliwości zmiany warunku zatrudnienia Konieczność wykazania zaistnienia okoliczności niezależnych od inwestora Od sierpnia 2008 r. Możliwość obniżenia warunku zatrudnienia do 20% Brak konieczności wykazania okoliczności niezależnych Jednoznaczne wskazanie elementów zezwolenia nie podlegających zmianie 39

40 Zmiana ustawy o SSE Zwrot ulgi podatkowej Obecnie: zwrot niezapłaconego podatku następuje w najbliższym rozliczeniu podatku CIT, w którym inwestor utracił prawo do zwolnienia decyzja cofająca lub wygaszająca zezwolenie nie trafia do organów podatkowych zwrot może dotyczyć okresu, którego nie dotyczy przedawnienie zobowiązań podatkowych (5 lat na gruncie Ordynacji podatkowej) Po zmianach: zwrot niezapłaconego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowych liczonymi od terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego decyzja o cofnięciu zezwolenia przekazywana do organów podatkowych obowiązek zwrotu podatku określony w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego zwrot może dotyczyć okresu 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym skorzystano ze zwolnienia podatkowego 40

41 Zmiana ustawy o SSE Zwrot ulgi podatkowej Dodatkowe praktyczne aspekty: zmiana nie dotyczy przedawnionych kwot niezapłaconego podatku w rozumieniu Ordynacji podatkowej (tj. do 2007 r. ) zmiana nie dotyczy zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r. zmiana może wpłynąć na utratę mocy indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych na bazie zmienianych przepisów 41

42 Zmiana ustawy o SSE Obecnie: Przedawnienie roszczeń z tytułu niezapłaconego podatku wynika z Ordynacji podatkowej i wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie podatku Przez analogiczny okres należy przechowywać stosowną dokumentację (księgi podatkowe, dokumentacja kosztów wynagrodzeń) Po zmianach: Przedawnienie rozliczeń w SSE Wprowadzenie 10-letniego okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy Wprowadzenie analogicznego 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej niezapłaconego podatku w SSE Zmiana nie dotyczy okresów przedawnionych na podstawie Ordynacji podatkowej tj. nie będzie obowiązku dłuższego utrzymywania dokumentacji podatkowej za okres do 2007 r. (w przypadku wprowadzenia nowych reguł w życie w 2014 r. ) 42

43 Zmiana ustawy o SSE Obecnie: Doprecyzowania (wniosek, pomoc w SSE, kumulacja) Wątpliwości co do momentu wnioskowania o pomoc publiczną w przypadku rozszerzenia SSE na grunty prywatne Pojawiające się wątpliwości interpretacyjne co do pojęcia pomocy publicznej w SSE Brak regulacji dotyczących kumulacji pomocy publicznej w SSE z inną pomocą publiczną w ustawach podatkowych Po zmianie: Doprecyzowanie, iż wnioskiem o przyznanie pomocy publicznej przy rozszerzeniu SSE na grunty prywatne jest dokumentacja potwierdzająca spełnienie efektu zachęty Doprecyzowanie, iż pomocą publiczną w SSE jest niezapłacony podatek Plan wprowadzenia reguły kumulacji pomocy publicznej do ustaw podatkowych Dodatkowy aspekt: konieczność dostosowania zmian do nowych zasad efektu zachęty 43

44 Zmiana ustawy o SSE Zmiany dot. spółek zarządzających SSE Po zmianie: Rozszerzenie katalogu zadań zarządzających SSE o: Współpraca ze szkołami i uczelniami w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców Prowadzenie działań zwiększających potencjał stref do powstawania struktur klastrowych Uporządkowanie w przepisach strefowych odniesienia do zasad kontroli określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Wprowadzenie do rad nadzorczych SSE przedstawiciela Ministra Finansów (zamiast przedstawiciela wojewody) 44

45 Zmiana ustawy o SSE Wygaszenie / cofnięcie zezwolenia Obecnie: zezwolenie może zostać wygaszone na wniosek inwestora zezwolenie podlega cofnięciu w rezultacie braku realizacji zobowiązań określonych w zezwoleniu Po zmianach: zezwolenie może zostać wygaszone tylko jeśli inwestor nie skorzystał ze zwolnienia podatkowego możliwość złożenia wniosku o cofnięcie zezwolenia przez inwestora (oprócz sankcyjnego cofnięcia) aspekt dodatkowy: brak możliwości wycofania się z zezwolenia po wypełnieniu wszystkich zobowiązań 45

46 3. Sesja pytań??? 46

47 4. Wybrane stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwo dot. SSE 47

48 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej 48 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Sygnatura: ILPB4/ /10/13-S/ŁM z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie SSE działalność produkcyjną w zakresie substancji chemicznych. Jest ona zwolniona z opodatkowania działalność strefowa. Spółka uzyskuje również dochody z działalności nie objętej zakresem Zezwolenia działalność pozastrefowa. Ponadto Spółka zawarła umowę ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń, którą objęte są: budynki, budowle, maszyny, urządzenia, kontenery wagonowe, tabor kolejowy i pozostałe wyposażenie biurowe przeznaczone zarówno do działalności strefowej jak i pozastrefowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy spółka prawidłowo dokonuje alokacji kosztów składek ubezpieczeniowych do działalności strefowej lub pozastrefowej w takiej proporcji, w jakiej przychody z danego źródła stanowią w ogólnej kwocie przychodów? Stanowisko organu podatkowego (po wyroku NSA z r.: II FSK 2803/11, który uprawomocnił wyrok WSA z r.: I SA/Wr 629/11): Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Komentarz: Spółka może alokować koszty związane ze składkami ubezpieczeniowymi, w zakresie ryzyka utraty zysku, do wyniku z działalności strefowej w proporcji, w jakiej pozostają przychody z działalności strefowej do ogółu przychodów Spółki. Zapłata składki nie jest dokonywana w celu uzyskania odszkodowania. Świadczeniem, które otrzymuje ubezpieczony jest bowiem uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej. Składka nie służy uzyskaniu przychodu jako takiego, lecz zabezpieczeniu jego źródła. Stąd koszt zapłaty składki nie jest kosztem uzyskania, który należałoby alokować wyłącznie do działalności, z której dochód podlega opodatkowaniu.

49 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPBI/2/ /13/AK z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną, handlową i usługową. Jest ona zwolniona z opodatkowania działalność strefowa. Wnioskodawca prowadzi również inną działalność nieobjętą zezwoleniem działalność pozastrefowa. Wnioskodawca planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej prawa do Znaku towarowego, dokonywane przez Wnioskodawcę jako następcę prawnego Spółki przejmowanej, powinny być uznane za koszty wspólne, dotyczące zarówno działalności strefowej, jak i pozastrefowej? Stanowisko organu podatkowego: Należy uznać, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Znaku towarowego będą stanowiły koszt wspólny, który powinien być uwzględniany w wyniku na zwolnionej z PDOP działalności strefowej i opodatkowanej zgodnie z kluczem przychodowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a UPDOP. Komentarz: Znak towarowy będzie po połączeniu ujęty w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Spółka będzie dokonywała od niego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą kontynuacji. O przypisaniu kosztów amortyzacji znaku do działalności zwolnionej lub opodatkowanej decyduje ich związek z konkretnym przychodem. Jeżeli koszty dotyczą jednocześnie obu rodzajów działalności (opodatkowanej i zwolnionej) i nie można ich jednoznacznie i obiektywnie powiązać tylko z jednym z tych rodzajów, zastosowanie ma odrębna kategoria przewidziana przez ustawodawcę, tj. kategoria kosztów wspólnych, zgodnie z którą koszty działalności opodatkowanej i zwolnionej powinny być rozliczane zgodnie z kluczem przychodowym. 49

50 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPBI/2/423-52/14/SD z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie SSE działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie produkcji gazów technicznych, które dostarczane są do klientów Spółki. Powyższa działalność zwolniona jest z opodatkowania działalność strefowa. Część klientów zaopatrywana jest w mieszanki gazowe, powstałe zarówno z gazów produkowanych w SSE oraz poza nią działalność pozastrefowa. Proces wytwarzania mieszanki polega na odparowaniu gazu ciekłego i zmieszaniu z komponentem niestrefowym w rezultacie czego powstaje produkt finalny W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu dostaw mieszanek z gazu wyprodukowanego w SSE, jak i poza nią korzystać będzie ze zwolnienia z PDOP, w części odpowiadającej udziałowi kosztów strefowych w ogólnym koszcie wytworzenia mieszanki gazowej? Stanowisko organu podatkowego (po wyroku WSA z r.: I SA/Kr 815/11, NSA z r.: II FSK 2584/11 oraz WSA z r.: I SA/Kr 1151/13) Możliwe jest ścisłe oddzielenie udziału, jaki w powstałej mieszance ma gaz wyprodukowany w strefie w ramach wyodrębnionego zakładu Spółki. Nie jest przy tym konieczne, aby takie wyodrębnienie przybierało formę oddziału, czy spółki celowej, a wystarczające jest, aby był to wyodrębniony zakład zlokalizowany w SSE. W świetle powyższego stwierdzić należy, że dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu dostaw mieszanek składających się z gazu wyprodukowanego w SSE, jak i poza SSE korzystać będzie ze zwolnienia w PDOP, w części odpowiadającej udziałowi kosztów strefowych w ogólnym koszcie wytworzenia mieszanki gazowej. Komentarz: Przedstawiony sposób alokacji dochodu (kalkulacji przychodów i kosztów) jest precyzyjny i weryfikowalny Zatem, dochód Spółki w zakresie udziału kosztów z działalności prowadzonej na terenie SSE w stosunku do całkowitych kosztów będzie korzystał ze zwolnienia z PDOP. 50

51 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPBI/2/ /13/PP z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną, handlową i usługową. Spółka planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej. Produkowane przez spółkę przejmującą artykuły AGD są przekazywane spółce przejmowanej, gdzie realizowana jest sprzedaż, dystrybucja oraz działalność marketingowa. Spółka przejmująca zwolniona jest z opodatkowania działalność strefowa, natomiast spółka przejmowana nie posiada takiego zwolnienia działalność pozastrefowa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatki na zakup usług doradztwa związanych z połączeniem (w szczególności doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego oraz ekonomicznego) będą stanowiły koszty działalności pozastrefowej, obniżające wynik podatkowy na prowadzonej przez Spółkę działalności opodatkowanej? Stanowisko organu podatkowego: Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka poniesie wydatki na nabycie usług doradczych (prawnych, podatkowych, finansowych oraz ekonomicznych) w związku z planowanym połączeniem ze spółką przejmowaną. Spółka przejmowana nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z tym wydatek na usługi doradcze poniesiony zostanie w celu uzyskania przychodu pozastrefowego. Zatem koszty uzyskania przychodu poniesione na nabycie usług doradczych będą kosztami działalności pozastrefowej. Komentarz: W analizowanym zdarzeniu przyszłym należy zaznaczyć, że w wyniku przejęcia zakres działalności Spółki zostanie poszerzony o działalność niekorzystającą ze zwolnienia strefowego. Zatem, przychody uzyskane właśnie z tej części powinny być obciążone kosztami usług doradczych związanych z przejęciem i tym samym obniżać wynik finansowy na prowadzonej przez Spółkę działalności opodatkowanej. 51

52 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPBI/2/ /13/JD z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną handlową i usługową w zakresie komponentów do pojazdów samochodowych, która zwolniona jest z opodatkowania działalność strefowa. Fakt, że Spółka działa na rynku samochodowym wpływa na organizację prowadzonych przez nią procesów produkcyjnych, co wymusza często również produkcję lub nabycie specjalistycznego oprzyrządowania. Bez zakupu lub wytworzenia zindywidualizowanego oprzyrządowania, Spółka nie miałaby możliwości prowadzenia działalności polegającej na produkcji konkretnych detali. Produkty wytwarzane za pomocą w/w oprzyrządowania objęte są zezwoleniem wspomnianym na wstępie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP? Stanowisko organu podatkowego: Koszty nabycia oprzyrządowania bądź wytworzenia go we własnym zakresie stanowią koszty uzyskania przychodów działalności strefowej. W konsekwencji wynik z tytułu zbycia takiego oprzyrządowania powinien zostać alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP. Komentarz: Produkcja lub nabycie specjalistycznego oprzyrządowania stanowi nieodzowną część podstawowej działalności produkcyjnej bez której nie mogłaby być wykonywana działalność określona w zezwoleniu. W związku z tym wydatki poniesione na powyższy cel są kosztami uzyskania przychodów z działalności strefowej, zatem wynik na transakcji sprzedaży w/w urządzeń korzysta ze zwolnienia w PDOP.. 52

53 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Sygnatura: IBPBI/2/ /13-2/KS z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną w branży usług informatycznych, która jest zwolniona z opodatkowania działalność strefowa. Spółka uzyskuje także dochody z działalności nie objętej zezwoleniem działalność pozastrefowa. Koszty i przychody osiągane przez spółkę alokowane są odpowiednio do działalności strefowej i pozastrefowej na podstawie szczegółowej ewidencji prowadzonej przez spółkę W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku kosztów powstających w związku z całokształtem działalności Spółki, w przypadku których nie jest możliwe ich bezpośrednie i jednoznaczne przypisanie do działalności strefowej lub pozastrefowej na powyższych zasadach (tzw. koszty wspólne), Spółka powinna każdorazowo dokonywać ich alokacji do dochodu zwolnionego z opodatkowania lub dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem opisanego klucza przychodowego? Stanowisko organu podatkowego: W przypadku kosztów, których jednoznaczne przypisanie w powyższy sposób nie jest możliwe (koszty wspólne), spółka powinna dokonywać ich alokacji odpowiednio do działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP lub do działalności podlegającej opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zastosowaniem tzw. klucza przychodowego. Komentarz: W pierwszej kolejności należy zawsze dokonać bezpośredniego przypisania KUP do przychodów ze źródeł strefowych i pozastrefowych. Jeżeli jest to niemożliwe, mamy wówczas do czynienia z kosztami wspólnymi, które należy zakwalifikować do działalności strefowej lub pozastrefowej wykorzystując klucz alokacji określający stosunek tych przychodów do ogólnej kwoty przychodów w ramach całokształtu działalności. 53

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Leszek Patrzek Senior Menedżer Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Opole, 30 lipca 2014 r. Centrum Kongresowo Wystawiennicze w Opolu Agenda Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 348912 Temat: Specjalne Strefy Ekonomiczne. Zasady prowadzenia oraz rozliczenie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. 25-26

Bardziej szczegółowo

czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu

czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu czynników Twojego sukcesu Specjalne Strefy Ekonomiczne czynników Twojego sukcesu 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych - powierzchnia i nakłady inwestycyjne wg stref Źródło: projekt Koncepcji Rozwoju SSE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE data aktualizacji wzoru listu intencyjnego: 31.07.2015 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE Data: List należy skierować

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 78 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr 78 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr 78 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/1640/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/1640/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/1640/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.796.2016.2.AK Data 2016.10.13 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Projekt z dnia... w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

Podział kosztów wspólnych, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności strefowej i pozastrefowej.

Podział kosztów wspólnych, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności strefowej i pozastrefowej. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-976/09/SD Data 2009.11.16 Referencje ITPB3/423-411/08/MK, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr.IX/61/03 z dnia.6.08.2003r. Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko 1. Nazwa programu. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE INWESTORA zainteresowanego podjęciem działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

ZGŁOSZENIE INWESTORA zainteresowanego podjęciem działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ZGŁOSZENIE INWESTORA zainteresowanego podjęciem działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Część I 1. Dane dotyczące podmiotu Uwaga:

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPB-1-2/4510-907/15/MS Data 2016.03.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Istota ulgi Nowe zasady Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.) Dz.U.09.59.488 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 20 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 20 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2015 r. Poz. 1768 UCHWAŁA NR 0007.126.2015 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w SSE. Piła, 12 marca 2015 r.

Nowe możliwości inwestowania w SSE. Piła, 12 marca 2015 r. Nowe możliwości inwestowania w SSE Piła, 12 marca 2015 r. Agenda spotkania I. Ogólne zasady funkcjonowania SSE II. Zasady pomocy publicznej dla inwestycji w SSE III. Zasady kumulacji pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/1639/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK

I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Łoboda (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Załącznika I (Część A) do Wniosku o dofinansowanie. (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości)

Instrukcja wypełniania Załącznika I (Część A) do Wniosku o dofinansowanie. (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) Instrukcja wypełniania Załącznika I () do Wniosku o dofinansowanie (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) a. Informacje ogólne o projekcie Tytuł projektu Tytuł projektu musi

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/143/04 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr XIX/143/04 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 grudnia 2004 r. UCHWAŁA Nr XIX/143/04 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK

I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Łoboda (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Kamieniecka,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/1641/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/1641/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/1641/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Marek Jagielski SZANOWNI PAŃSTWO! Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pozwoli zdobyć niezbędną i rzetelną wiedzę na temat korzystania ze zwolnień podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r.

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r. Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia Kraków 10 czerwca 2008 r. SSE podstawowe zagadnienia Strefa bez stresu, czyli praktyczne aspekty zwolnień podatkowych w SSE. 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

VI/56/2015 w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbąszyń w ramach pomocy de minimis

VI/56/2015 w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbąszyń w ramach pomocy de minimis VI/56/2015 w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbąszyń w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 8 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r.

U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r. U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA SŁUPCY. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA SŁUPCY. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA SŁUPCY w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-1-2/4510-403/16/MS Data 2016.07.06 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1002/15/KK Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Zbycie samochodu, o którym mowa we wniosku, w świetle ww. przepisu nie będzie stanowiło odpłatnej

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-1-3/4510-673/16-1/APO Data 2016.08.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych

SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych Szkolenie portalu TaxFin.pl SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych 17 marca 2016r., Wrocław, Hotel Qubus Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 1794 UCHWAŁA NR XI/107/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 1794 UCHWAŁA NR XI/107/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 1794 UCHWAŁA NR XI/107/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Program pomocy dla przedsiębiorców de minimis

Program pomocy dla przedsiębiorców de minimis Program dla przedsiębiorców de minimis 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres : 1) 1 roku - jeśli w wyniku zrealizowanej inwestycji utworzono i utrzymano w/w okresie czasu do 3 miejsc

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE Podatek dochodowy od osób prawnych 2013 Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE 1 USTAWA DEREGULACYJNA Akt prawny: Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych www.pwc.com Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych r. Rafał Pulsakowski Agenda Podatki w strefie praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/32/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 marca 2015 roku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

UCHWAŁA Nr V/32/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 marca 2015 roku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr V/32/2015 w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Szczecinek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41

Bardziej szczegółowo