Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Listopad 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Listopad 2014"

Transkrypt

1 Zmiany dotyczące specjalnych stref ekonomicznych Listopad 2014

2 Plan prezentacji Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie Unii Europejskiej Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie krajowym Sesja pytań 4 Wybrane stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwo dot. SSE 2

3 1. Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie Unii Europejskiej 3

4 Pomoc publiczna a dostosowanie do realiów polskich po lipcu przełożenie reguł KE na prawo polskie 4

5 Powody zmian po 1 lipca 2014 Przepisy powody zmian Do Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata (Dz.U.UE. C ) Od Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata (Dz.U.UE.C ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). (Dz.U. UE. L ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z r., str. 1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U z późn. zm.) Mapa pomocy regionalnej dla Polski zatwierdzona przez KE została opublikowana 20 lutego 2014 r. 5

6 Powody zmian po 1 lipca 2014 Przepisy RAG RAG GBER 2008 (800/2008) GBER 2014 (651/2014) MAPA POMOCY REGIONALNEJ MAPA POMOCY REGIONALNEJ 30 CZERWCA

7 Powody zmian po 1 lipca 2014 Przepisy RAG GBER Wytyczne KE w sprawie pomocy regionalnej Rozporządzenie KE w sprawie wyłączeń blokowych 7

8 Powody zmian po 1 lipca 2014 Różnice w kluczowych przepisach unijnych Obszary różnic: Efekt zachęty Zasada proporcjonalności Notyfikacja Przejrzystość pomocy 8

9 Pomoc publiczna w SSE spojrzenie Komisji Europejskiej 9

10 Efekt zachęty stan przed 1 lipca 2014 znaczące zwiększenie rozmiaru projektu dzięki pomocy znaczące zwiększenie kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt dzięki pomocy znaczące zwiększenie zasięgu projektu dzięki pomocy znaczące przyspieszenie zakończenia projektu Efekt zachęty przy braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze rozpoczęcie projektu po złożeniu wniosku 10

11 Efekt zachęty stan przed 1 lipca 2014 Wymogi dokumentacyjne Konieczność posiadania przez dużego przedsiębiorcę wewnętrznego dokumentu potwierdzającego spełnienie efektu zachęty W przypadku jakiejkolwiek pomocy przyznanej dużemu przedsiębiorstwu państwo członkowskie ( ) powinno zadbać o to, by beneficjent sporządził ( ) analizę wykonalności projektu lub działań objętych pomocą na wypadek otrzymania pomocy oraz bez jej udziału. Państwo członkowskie ma obowiązek sprawdzić czy dokument ten potwierdza istnienie efektu zachęty. PRZYKŁADOWE KONSEKWENCJE: Podmioty które uzyskały pomoc np. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na gruncie rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r. powinny posiadać wewnętrzny dokument potwierdzający spełnienie efektu zachęty 11

12 Efekt zachęty stan obecny Prace w ramach projektu mogą rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku o pomoc (braki wzmianki o możliwości potwierdzenia efektu zachęty) Duże projekty inwestycyjne podlegające notyfikacji dotyczy konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów na poparcie scenariusza alternatywnego 12

13 Efekt zachęty Możliwe scenariusze alternatywne Decyzja dotycząca inwestycji Bez pomocy publicznej inwestycja nie byłaby (w danym obszarze) wystarczająco rentowna Decyzja dotycząca lokalizacji Pomoc publiczna rekompensuje ograniczenia i koszty netto wynikające z lokalizacji w danym obszarze 13

14 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Zgłoszenie projektu powyżej 50 mln EUR w przypadku przyznania indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie istniejącego programu pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych, która nie podlega obowiązkowi indywidualnego zgłoszenia, w ciągu 20 dni roboczych od dnia przyznania pomocy przez właściwe organy, państwo członkowskie przesyła Komisji wymagane informacje zbiorcze. Notyfikacja projektu powyżej 100 mln EUR Regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne podlega zgłoszeniu Komisji, jeśli całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jaką otrzymałaby inwestycja, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 mln EUR, przy zastosowaniu standardowego progu pomocy obowiązującego w przypadku dużych przedsiębiorstw zgodnie z zatwierdzoną mapą pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy. 14

15 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Dotychczasowe obowiązki: Zgłoszenie dużego projektu (50 mln EUR) Notyfikacja dużego projektu inwestycyjnego (pomoc dla kosztów kwalifikowanych powyżej 100 mln EUR) Dodatkowe obowiązki: Realizacja projektu na rzecz nowej działalności przed dużego przedsiębiorcę w województwie mazowieckim Pojedynczy projekt inwestycyjny (modyfikacja definicji) Pośrednia delokalizacja (przy bezpośredniej pomoc wykluczona) 15

16 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Dodatkowe - Mazowsze Notyfikacja 16

17 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Dodatkowe - projekty realizowanych przez grupy Lokalizacja Głogów Góra Strefa Legnicka SSE Wałbrzyska SSE Koszty kwalifikowalne 50 mln EUR 50 mln EUR Pomoc (25%): 12,5 mln EUR 12,5 mln EUR 18,75 mln EUR Łączna pomoc w przypadku uznania za pojedynczy projekt inwestycyjny Notyfikacja Pojedynczy projekt inwestycyjny Każda inwestycja początkowa rozpoczęta przez tego samego beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie NUTS 3 (podregion) Ograniczenie pomocy Jeżeli pomoc jest przyznawana beneficjentowi na inwestycję uznaną za część pojedynczego projektu inwestycyjnego, pomoc musi zostać zmniejszona w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych przekraczających 50 mln EUR 17

18 Obowiązki zgłoszeniowe i notyfikacyjne Dodatkowe Niemcy Polska Zezwolenie SSE Zakończenie inwestycji Notyfikacja Obowiązek zgłoszenia Pomoc indywidualna przyznana beneficjentowi, który zamknął taką samą lub podobna działalność na terenie EOG w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc lub który w momencie złożenia wniosku o pomoc miał zamiar zamknąć taką działalność w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji 18

19 Obliczanie wielkości przysługującej pomocy publicznej według nowych zasad 19

20 Maksymalna intensywność pomocy Mapa pomocy regionalnej do 30 czerwca Słupsk Sopot Olsztyn Suwałki Wysokość potencjalnego wsparcia jako iloczyn: Kostrzyn Legnica Łódź Warszawa Kamienna Góra Starachowice Wałbrzych Tarnobrzeg Kraków Tarnobrzeg Katowice Mielec maksymalnej intensywności pomocy regionalnej oraz wartości kosztów inwestycji kwalifikujących się do wsparcia lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników Maksymalna intensywność wsparcia: 50% 40% 30% +10 pkt % dla średnich oraz +20 pkt % dla małych przedsiębiorstw 20

21 Maksymalna intensywność pomocy Nowa mapa pomocy regionalnej od 1 lipca 2014 od 1 lipca Słupsk Sopot Olsztyn Suwałki Kostrzyn Legnica Łódź Warszawa Kamienna Góra Starachowice Wałbrzych Tarnobrzeg Kraków Mielec Katowice Maksymalna intensywność wsparcia: 25% 35% 50% 20% 35% 10-15%* *Wyższa intensywność do 31 grudnia 2017 r. 21

22 Maksymalna intensywność pomocy Nowa mapa pomocy regionalnej od 1 lipca 2014 Woj. Warmińskomazurskie (bez zmian) Woj. Podlaskie (bez zmian) Obszary bez obniżeń Większość powiatów woj. Mazowieckiego (zwiększenie) Woj. Lubelskie (bez zmian) Woj. Podkarpackie (bez zmian) 22

23 Pula pomocy- wytyczne w sprawie pomocy regionalnej Wyliczona intensywność pomocy Dodatkowe koszty netto* Pula pomocy Dotyczy: à dużych projektów inwestycyjnych podlegających obowiązkowi notyfikacji à przedsiębiorców, którzy zamknęli taką samą lub podobną działalność na terenie EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc (lub mają taki zamiar) 23

24 Pomoc na koszty inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, a pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy 24

25 Definicja nowej inwestycji Wytyczne Utworzenie nowego zakładu Rozbudowa istniejącego zakładu Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu 25

26 Definicja nowej inwestycji po 1 lipca 2014 Wytyczne Utworzenie nowego zakładu Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu Dywersyfikacja produkcji zakładu na produkty dotąd niewytwarzane przez ten zakład Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie 26

27 Definicja nowej inwestycji po 1 lipca 2014 Utworzenie nowego zakładu Inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej Dywersyfikacja działalności zakładu, pod warunkiem, że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie lub podobna do takiej działalności Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem bądź podobna do takiej działalności Taka sama lub podobna działalność oznacza działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy (czterocyfrowy kod numeryczny) w statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev.2 27

28 Definicja nowej inwestycji po 1 lipca

29 Przyrost netto nowych miejsc pracy Przyrost netto nowych miejsc pracy Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy. Od liczby miejsc pracy utworzonych w ciągu 12 miesięcy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), czyli liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu jednego roku, przy czym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonujących prace sezonowe stanowi ułamkowe części RJR. 29

30 Przyrost netto nowych miejsc pracy Doprecyzowanie Przyrost netto nowych miejsc pracy Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie (zakładzie) w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy. Od liczby miejsc pracy utworzonych w ciągu 12 miesięcy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), czyli liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu jednego roku, przy czym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonujących prace sezonowe stanowi ułamkowe części RJR. 30

31 Dodatkowe obowiązki i ograniczenia Minimalne nakłady przy dywersyfikacji Wartość księgowa: 20 mln zł Minimalne wydatki kwalifikowalne: 60 mln zł Dywersyfikacja Dywersyfikacja istniejącego zakładu Koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac 31

32 Dodatkowe obowiązki i ograniczenia Minimalne nakłady przy zmianie procesy produkcji Amortyzacja za 3 lata: 10 mln zł Minimalne wydatki kwalifikowalne: > 10 mln zł Zasadnicza zmiana Zasadnicza zmiana procesu produkcji Koszty kwalifikowalne musza przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich trzech lat obrotowych 32

33 Dodatkowe obowiązki i ograniczenia Zamknięcie działalności na terenie EOG Niemcy Polska Pomoc nie jest uzasadniona? Wyraźne negatywne skutki pomocy Zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności w innym obszarze na terenie EOG i przeniesienie jej do obszaru objętego pomocą jeżeli istnieje związek przyczynowy między pomocą a tym przeniesieniem 33

34 2. Zmiany dotyczące pomocy publicznej na poziomie krajowym 34

35 Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów 4 grudnia 2013 r. Propozycja działań zwiększających atrakcyjność SSE dla inwestorów 1 Działania wdrożone dotychczas: Możliwość reinwestycji na terenie włączonym do strefy jako grunt prywatny Warunki reinwestycji: nowy projekt realizuje ten sam przedsiębiorca (lub jego następca prawny), dla którego Rada Ministrów włączyła do strefy grunt prywatny, inwestycja spełni co najmniej jedno z kryteriów koniecznych do włączenia gruntu prywatnego do strefy, warunek zatrudnienia w nowym zezwoleniu będzie tak sformułowany, że w przypadku cofnięcia pierwszego zezwolenia (będącego podstawą włączenia gruntu do strefy), zezwolenie na reinwestycję również zostanie cofnięte. 2 Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji Dotyczy inwestycji realizowanych na terenach obejmowanych statusem SSE: dopuszczono możliwość potwierdzania przez Ministra Gospodarki spełnienia efektu zachęty, co umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie inwestycji, docelowo planowana zmiana ustawy o SSE aby umożliwić taką procedurę potwierdzania, zakres stosowania po zmianie przepisów o pomocy publicznej od 1 lipca 2014 r. 35

36 Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów 4 grudnia 2013 r. 3 Złagodzenie kryterium włączania do stref gruntów prywatnych na okres do 31 grudnia 2016 r. Dotyczy kryterium poziomu bezrobocia na terenie do objęcia SSE, pozostałe kryteria włączania do stref gruntów prywatnych bez zmian W powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej wymagania zostaną obniżone o 20 proc., natomiast w pozostałych powiatach o 30 proc. Aspekt praktyczny: możliwość szybszego rozpoczęcia korzystania z ulgi podatkowej Konieczna zmiana przepisów do wdrożenia rozwiązania 36

37 Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów 4 grudnia 2013 r. 4 Działania planowane: Przyspieszenie decyzji przedsiębiorców o lokowaniu nowych inwestycji w strefach do końca 2016 r. od 2017 r. maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy może być niższa od maksymalnej dopuszczalnej intensywności wynikającej z mapy pomocy regionalnej obowiązującej od 1 lipca 2014 r. poziom obniżenia intensywności pomocy ma być uzależniony od koniunktury gospodarczej oraz inwestycyjnej w 2016 r. Aspekt praktyczny: zmiana będzie oznaczać o 4 lata szybsze ograniczenie poziomu wsparcia w SSE (kolejna zmiana mapy pomocy regionalnej będzie od 2021 r.) dla dużych projektów inwestycyjnych (powyżej 50 mln EUR) już obecnie obowiązują obniżone poziomy wsparcia 37

38 Cele i skutki projektu ustawy o zmianie ustawy o SSE Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów 25 marca 2014 r. Jednolite zasady zmiany zezwolenia Wygaszenie / cofnięcie zezwolenia Zmiany dot. spółek zarządzających SSE Zmiany krajowe w SSE Zwrot ulgi podatkowej Przedawnienie rozliczeń w SSE Doprecyzowania (wniosek, pomoc w SSE, kumulacja) 38

39 Zmiana ustawy o SSE Jednolite zasady zmiany zezwolenia Obecnie inne zasady zmiany zezwolenia dla inwestorów z zezwoleniami wydanymi w różnym czasie plan ujednolicenia zasad do obecnie obowiązujących Obecnie obowiązujące zasady dotyczą zezwoleń wydanych od sierpnia 2008 r. Kluczowe różnice: Przed sierpniem 2008 r. Brak możliwości zmiany warunku zatrudnienia Konieczność wykazania zaistnienia okoliczności niezależnych od inwestora Od sierpnia 2008 r. Możliwość obniżenia warunku zatrudnienia do 20% Brak konieczności wykazania okoliczności niezależnych Jednoznaczne wskazanie elementów zezwolenia nie podlegających zmianie 39

40 Zmiana ustawy o SSE Zwrot ulgi podatkowej Obecnie: zwrot niezapłaconego podatku następuje w najbliższym rozliczeniu podatku CIT, w którym inwestor utracił prawo do zwolnienia decyzja cofająca lub wygaszająca zezwolenie nie trafia do organów podatkowych zwrot może dotyczyć okresu, którego nie dotyczy przedawnienie zobowiązań podatkowych (5 lat na gruncie Ordynacji podatkowej) Po zmianach: zwrot niezapłaconego podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowych liczonymi od terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego decyzja o cofnięciu zezwolenia przekazywana do organów podatkowych obowiązek zwrotu podatku określony w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego zwrot może dotyczyć okresu 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym skorzystano ze zwolnienia podatkowego 40

41 Zmiana ustawy o SSE Zwrot ulgi podatkowej Dodatkowe praktyczne aspekty: zmiana nie dotyczy przedawnionych kwot niezapłaconego podatku w rozumieniu Ordynacji podatkowej (tj. do 2007 r. ) zmiana nie dotyczy zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r. zmiana może wpłynąć na utratę mocy indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych na bazie zmienianych przepisów 41

42 Zmiana ustawy o SSE Obecnie: Przedawnienie roszczeń z tytułu niezapłaconego podatku wynika z Ordynacji podatkowej i wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie podatku Przez analogiczny okres należy przechowywać stosowną dokumentację (księgi podatkowe, dokumentacja kosztów wynagrodzeń) Po zmianach: Przedawnienie rozliczeń w SSE Wprowadzenie 10-letniego okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy Wprowadzenie analogicznego 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej niezapłaconego podatku w SSE Zmiana nie dotyczy okresów przedawnionych na podstawie Ordynacji podatkowej tj. nie będzie obowiązku dłuższego utrzymywania dokumentacji podatkowej za okres do 2007 r. (w przypadku wprowadzenia nowych reguł w życie w 2014 r. ) 42

43 Zmiana ustawy o SSE Obecnie: Doprecyzowania (wniosek, pomoc w SSE, kumulacja) Wątpliwości co do momentu wnioskowania o pomoc publiczną w przypadku rozszerzenia SSE na grunty prywatne Pojawiające się wątpliwości interpretacyjne co do pojęcia pomocy publicznej w SSE Brak regulacji dotyczących kumulacji pomocy publicznej w SSE z inną pomocą publiczną w ustawach podatkowych Po zmianie: Doprecyzowanie, iż wnioskiem o przyznanie pomocy publicznej przy rozszerzeniu SSE na grunty prywatne jest dokumentacja potwierdzająca spełnienie efektu zachęty Doprecyzowanie, iż pomocą publiczną w SSE jest niezapłacony podatek Plan wprowadzenia reguły kumulacji pomocy publicznej do ustaw podatkowych Dodatkowy aspekt: konieczność dostosowania zmian do nowych zasad efektu zachęty 43

44 Zmiana ustawy o SSE Zmiany dot. spółek zarządzających SSE Po zmianie: Rozszerzenie katalogu zadań zarządzających SSE o: Współpraca ze szkołami i uczelniami w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców Prowadzenie działań zwiększających potencjał stref do powstawania struktur klastrowych Uporządkowanie w przepisach strefowych odniesienia do zasad kontroli określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Wprowadzenie do rad nadzorczych SSE przedstawiciela Ministra Finansów (zamiast przedstawiciela wojewody) 44

45 Zmiana ustawy o SSE Wygaszenie / cofnięcie zezwolenia Obecnie: zezwolenie może zostać wygaszone na wniosek inwestora zezwolenie podlega cofnięciu w rezultacie braku realizacji zobowiązań określonych w zezwoleniu Po zmianach: zezwolenie może zostać wygaszone tylko jeśli inwestor nie skorzystał ze zwolnienia podatkowego możliwość złożenia wniosku o cofnięcie zezwolenia przez inwestora (oprócz sankcyjnego cofnięcia) aspekt dodatkowy: brak możliwości wycofania się z zezwolenia po wypełnieniu wszystkich zobowiązań 45

46 3. Sesja pytań??? 46

47 4. Wybrane stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwo dot. SSE 47

48 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej 48 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Sygnatura: ILPB4/ /10/13-S/ŁM z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie SSE działalność produkcyjną w zakresie substancji chemicznych. Jest ona zwolniona z opodatkowania działalność strefowa. Spółka uzyskuje również dochody z działalności nie objętej zakresem Zezwolenia działalność pozastrefowa. Ponadto Spółka zawarła umowę ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń, którą objęte są: budynki, budowle, maszyny, urządzenia, kontenery wagonowe, tabor kolejowy i pozostałe wyposażenie biurowe przeznaczone zarówno do działalności strefowej jak i pozastrefowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy spółka prawidłowo dokonuje alokacji kosztów składek ubezpieczeniowych do działalności strefowej lub pozastrefowej w takiej proporcji, w jakiej przychody z danego źródła stanowią w ogólnej kwocie przychodów? Stanowisko organu podatkowego (po wyroku NSA z r.: II FSK 2803/11, który uprawomocnił wyrok WSA z r.: I SA/Wr 629/11): Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Komentarz: Spółka może alokować koszty związane ze składkami ubezpieczeniowymi, w zakresie ryzyka utraty zysku, do wyniku z działalności strefowej w proporcji, w jakiej pozostają przychody z działalności strefowej do ogółu przychodów Spółki. Zapłata składki nie jest dokonywana w celu uzyskania odszkodowania. Świadczeniem, które otrzymuje ubezpieczony jest bowiem uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej. Składka nie służy uzyskaniu przychodu jako takiego, lecz zabezpieczeniu jego źródła. Stąd koszt zapłaty składki nie jest kosztem uzyskania, który należałoby alokować wyłącznie do działalności, z której dochód podlega opodatkowaniu.

49 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPBI/2/ /13/AK z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną, handlową i usługową. Jest ona zwolniona z opodatkowania działalność strefowa. Wnioskodawca prowadzi również inną działalność nieobjętą zezwoleniem działalność pozastrefowa. Wnioskodawca planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej prawa do Znaku towarowego, dokonywane przez Wnioskodawcę jako następcę prawnego Spółki przejmowanej, powinny być uznane za koszty wspólne, dotyczące zarówno działalności strefowej, jak i pozastrefowej? Stanowisko organu podatkowego: Należy uznać, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Znaku towarowego będą stanowiły koszt wspólny, który powinien być uwzględniany w wyniku na zwolnionej z PDOP działalności strefowej i opodatkowanej zgodnie z kluczem przychodowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a UPDOP. Komentarz: Znak towarowy będzie po połączeniu ujęty w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Spółka będzie dokonywała od niego odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą kontynuacji. O przypisaniu kosztów amortyzacji znaku do działalności zwolnionej lub opodatkowanej decyduje ich związek z konkretnym przychodem. Jeżeli koszty dotyczą jednocześnie obu rodzajów działalności (opodatkowanej i zwolnionej) i nie można ich jednoznacznie i obiektywnie powiązać tylko z jednym z tych rodzajów, zastosowanie ma odrębna kategoria przewidziana przez ustawodawcę, tj. kategoria kosztów wspólnych, zgodnie z którą koszty działalności opodatkowanej i zwolnionej powinny być rozliczane zgodnie z kluczem przychodowym. 49

50 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPBI/2/423-52/14/SD z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie SSE działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie produkcji gazów technicznych, które dostarczane są do klientów Spółki. Powyższa działalność zwolniona jest z opodatkowania działalność strefowa. Część klientów zaopatrywana jest w mieszanki gazowe, powstałe zarówno z gazów produkowanych w SSE oraz poza nią działalność pozastrefowa. Proces wytwarzania mieszanki polega na odparowaniu gazu ciekłego i zmieszaniu z komponentem niestrefowym w rezultacie czego powstaje produkt finalny W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu dostaw mieszanek z gazu wyprodukowanego w SSE, jak i poza nią korzystać będzie ze zwolnienia z PDOP, w części odpowiadającej udziałowi kosztów strefowych w ogólnym koszcie wytworzenia mieszanki gazowej? Stanowisko organu podatkowego (po wyroku WSA z r.: I SA/Kr 815/11, NSA z r.: II FSK 2584/11 oraz WSA z r.: I SA/Kr 1151/13) Możliwe jest ścisłe oddzielenie udziału, jaki w powstałej mieszance ma gaz wyprodukowany w strefie w ramach wyodrębnionego zakładu Spółki. Nie jest przy tym konieczne, aby takie wyodrębnienie przybierało formę oddziału, czy spółki celowej, a wystarczające jest, aby był to wyodrębniony zakład zlokalizowany w SSE. W świetle powyższego stwierdzić należy, że dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu dostaw mieszanek składających się z gazu wyprodukowanego w SSE, jak i poza SSE korzystać będzie ze zwolnienia w PDOP, w części odpowiadającej udziałowi kosztów strefowych w ogólnym koszcie wytworzenia mieszanki gazowej. Komentarz: Przedstawiony sposób alokacji dochodu (kalkulacji przychodów i kosztów) jest precyzyjny i weryfikowalny Zatem, dochód Spółki w zakresie udziału kosztów z działalności prowadzonej na terenie SSE w stosunku do całkowitych kosztów będzie korzystał ze zwolnienia z PDOP. 50

51 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPBI/2/ /13/PP z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną, handlową i usługową. Spółka planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej. Produkowane przez spółkę przejmującą artykuły AGD są przekazywane spółce przejmowanej, gdzie realizowana jest sprzedaż, dystrybucja oraz działalność marketingowa. Spółka przejmująca zwolniona jest z opodatkowania działalność strefowa, natomiast spółka przejmowana nie posiada takiego zwolnienia działalność pozastrefowa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatki na zakup usług doradztwa związanych z połączeniem (w szczególności doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego oraz ekonomicznego) będą stanowiły koszty działalności pozastrefowej, obniżające wynik podatkowy na prowadzonej przez Spółkę działalności opodatkowanej? Stanowisko organu podatkowego: Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka poniesie wydatki na nabycie usług doradczych (prawnych, podatkowych, finansowych oraz ekonomicznych) w związku z planowanym połączeniem ze spółką przejmowaną. Spółka przejmowana nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z tym wydatek na usługi doradcze poniesiony zostanie w celu uzyskania przychodu pozastrefowego. Zatem koszty uzyskania przychodu poniesione na nabycie usług doradczych będą kosztami działalności pozastrefowej. Komentarz: W analizowanym zdarzeniu przyszłym należy zaznaczyć, że w wyniku przejęcia zakres działalności Spółki zostanie poszerzony o działalność niekorzystającą ze zwolnienia strefowego. Zatem, przychody uzyskane właśnie z tej części powinny być obciążone kosztami usług doradczych związanych z przejęciem i tym samym obniżać wynik finansowy na prowadzonej przez Spółkę działalności opodatkowanej. 51

52 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: IBPBI/2/ /13/JD z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną handlową i usługową w zakresie komponentów do pojazdów samochodowych, która zwolniona jest z opodatkowania działalność strefowa. Fakt, że Spółka działa na rynku samochodowym wpływa na organizację prowadzonych przez nią procesów produkcyjnych, co wymusza często również produkcję lub nabycie specjalistycznego oprzyrządowania. Bez zakupu lub wytworzenia zindywidualizowanego oprzyrządowania, Spółka nie miałaby możliwości prowadzenia działalności polegającej na produkcji konkretnych detali. Produkty wytwarzane za pomocą w/w oprzyrządowania objęte są zezwoleniem wspomnianym na wstępie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP? Stanowisko organu podatkowego: Koszty nabycia oprzyrządowania bądź wytworzenia go we własnym zakresie stanowią koszty uzyskania przychodów działalności strefowej. W konsekwencji wynik z tytułu zbycia takiego oprzyrządowania powinien zostać alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP. Komentarz: Produkcja lub nabycie specjalistycznego oprzyrządowania stanowi nieodzowną część podstawowej działalności produkcyjnej bez której nie mogłaby być wykonywana działalność określona w zezwoleniu. W związku z tym wydatki poniesione na powyższy cel są kosztami uzyskania przychodów z działalności strefowej, zatem wynik na transakcji sprzedaży w/w urządzeń korzysta ze zwolnienia w PDOP.. 52

53 Najnowsza praktyka kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Sygnatura: IBPBI/2/ /13-2/KS z dnia r. Stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną w branży usług informatycznych, która jest zwolniona z opodatkowania działalność strefowa. Spółka uzyskuje także dochody z działalności nie objętej zezwoleniem działalność pozastrefowa. Koszty i przychody osiągane przez spółkę alokowane są odpowiednio do działalności strefowej i pozastrefowej na podstawie szczegółowej ewidencji prowadzonej przez spółkę W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku kosztów powstających w związku z całokształtem działalności Spółki, w przypadku których nie jest możliwe ich bezpośrednie i jednoznaczne przypisanie do działalności strefowej lub pozastrefowej na powyższych zasadach (tzw. koszty wspólne), Spółka powinna każdorazowo dokonywać ich alokacji do dochodu zwolnionego z opodatkowania lub dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem opisanego klucza przychodowego? Stanowisko organu podatkowego: W przypadku kosztów, których jednoznaczne przypisanie w powyższy sposób nie jest możliwe (koszty wspólne), spółka powinna dokonywać ich alokacji odpowiednio do działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP lub do działalności podlegającej opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z zastosowaniem tzw. klucza przychodowego. Komentarz: W pierwszej kolejności należy zawsze dokonać bezpośredniego przypisania KUP do przychodów ze źródeł strefowych i pozastrefowych. Jeżeli jest to niemożliwe, mamy wówczas do czynienia z kosztami wspólnymi, które należy zakwalifikować do działalności strefowej lub pozastrefowej wykorzystując klucz alokacji określający stosunek tych przychodów do ogólnej kwoty przychodów w ramach całokształtu działalności. 53

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych www.pwc.com Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych r. Rafał Pulsakowski Agenda Podatki w strefie praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania

Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania Paweł Sancewicz Wstęp Wspieranie działalności innowacyjnej stanowi istotne zadanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo