Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania dobrych praktyk gospodarczych w handlu elektronicznym, a w szczególności znajomości oraz poszanowania praw konsumenckich w codziennej działalności sklepu internetowego. 1 Definicje 1. Kapituła Konkursu - oznacza przedstawicieli Partnerów Merytorycznych i Partnerów Biznesowych Konkursu oraz przedstawicieli Organizatora. Skład Kapituły Konkursu zostanie podany do wiadomości przez Organizatora na Stronie Internetowej Konkursu w terminie do r. 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Laureat oznacza Uczestnika, który otrzymał nagrodę w Konkursie. 4. Logo Sklepu oznacza znak graficzny identyfikujący Sklep. 5. Organizator - oznacza Instytut Logistyki i Magazynowania, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 618, ze zm.), z siedzibą w Poznaniu , ul. Estkowskiego 6, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS , REGON , NIP ; 6. Partner Biznesowy - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która jest oficjalny sponsorem Konkursu, w oparciu o umowę o współpracy przy organizacji niniejszego Konkursu, zawartą z Organizatorem. 7. Partner Merytoryczny oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z którą współpracuje Organizator, w oparciu o umowę o współpracy przy organizacji niniejszego Konkursu, która specjalizuje się w szczególności: a. w zakresie Ochrony Danych Osobowych b. w zakresie Prawa c. w zakresie systemów opinii sklepów internetowych d. w zakresie udostępniania informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych

2 8. Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 9. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu. 10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla zgłoszenia Sklepu przez Uczestnika w Konkursie. 11. Sklep oznacza sklep internetowy udostępniony przez Uczestnika za pośrednictwem sieci Internet, pozwalający na zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość z Konsumentem. 12. Strona Internetowa Konkursu - oznacza stronę internetową, pod którą Organizator prowadzi Konkurs, działającą pod adresem 13. Uczestnik oznacza Przedsiębiorcę, który dokonał zgłoszenia Konkursu poprzez Rejestrację, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2 Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 25 kwietnia 2013 r. 4. Termin, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, może zostać wydłużony z przyczyn organizacyjnych, o czym Organizator poinformuje na Stronie Internetowej Konkursu. 5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (Dz. U nr 16 poz. 93) 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu może być Przedsiębiorca, którzy od co najmniej 6 miesięcy, przed dniem Zgłoszenia do Konkursu prowadził sprzedaż za pośrednictwem Sklepu na rzecz Konsumentów drogą elektroniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który dokonał Zgłoszenia stosownie do 4. Wyłączeni z udziału są Przedsiębiorcy realizujący sprzedaż tylko i wyłącznie na rzecz innych Przedsiębiorców. 2. Rejestracja Uczestników odbywa się w okresie od 21 stycznia 2013 r. od godz. 10:00:00 do 17 lutego 2013 r. do godz. 23:59:59. z zastrzeżeniem, że po przekroczeniu liczby (dwa tysiące) Uczestników, Organizator ma możliwość zamknięcia Rejestracji przed wyznaczonym terminem. O przystąpieniu Uczestnika do

3 Konkursu będzie decydować data Rejestracji. O zakończeniu przyjmowania Rejestracji Uczestników Organizator poinformuje na Stronie Internetowej Konkursu. 3. Uczestnik może zgłosić w Konkursie więcej niż jeden Sklep, który prowadzi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. 4. Uczestnikami nie mogą być Przedsiębiorcy będący Partnerami Merytorycznymi lub Partnerami Biznesowymi, a także przedstawicielami Organizatora. 4 Zasady konkursu 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie. 2. W celu Rejestracji, Przedsiębiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Organizatora na Stronie Internetowej Konkursu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Organizatora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad: a. Przedsiębiorca powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne; b. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Przedsiębiorcy i być zgodne z prawdą, przy czym Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego; c. Przedsiębiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu; d. Przedsiębiorca powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu uwzględnienia jego zgłoszenia w Konkursie, przy czym Przedsiębiorcy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Przedsiębiorcę postanowień Regulaminu; b. zgłoszeniem Sklepu Przedsiębiorcy do udziału w Konkursie; c. złożeniem przez Przedsiębiorcę oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą; d. upoważnieniem Organizatora do przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorcy zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu uwzględnienia zgłoszenia Przedsiębiorcy w Konkursie oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Przedsiębiorcę podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konkursu.

4 5. Osoba dokonująca Rejestracji w imieniu Przedsiębiorcy oświadcza, że jest osobą do tego upoważnioną. 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Przedsiębiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia Rejestracji w Konkursie. Wraz z potwierdzeniem Przedsiębiorca staje się Uczestnikiem Konkursu. 7. Lista Uczestników Konkursu będzie zamieszczona przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu. 8. Na wezwanie Organizatora, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania następujących dokumentów: a. kopii zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej, b. kopii zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, c. wypełnionej ankiety zawierającej pytania związane z przedmiotem Konkursu, otrzymanej od Organizatora drogą elektroniczną na adres podany przez Uczestnika podczas Rejestracji. 5 Wyłanianie laureatów nagród 1. Konkurs będzie składał się z czterech etapów. W każdym z etapów, zgłoszony podczas Rejestracji Sklep będzie otrzymywał punkty. Maksymalna ilość punktów, które może zdobyć Sklep wynosi 100, gdzie: a. w etapie I Sklep może zdobyć maksymalnie 20 punktów; b. w etapie II Sklep może zdobyć maksymalnie 40 punktów; c. w etapie III Sklep może zdobyć maksymalnie 10 punktów; d. w etapie IV Sklep może zdobyć maksymalnie 30 punktów; 2. W etapie I Organizator, lub na jego zlecenie Partner Merytoryczny, przeprowadzi ocenę Sklepu zgłoszonego do Konkursie. Ocena będzie polegała na weryfikacji poprawności formalno-prawnej wynikającej z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych wraz z późn. zm. oraz z Rozporządzeń MSWiA dotyczących ochrony danych osobowych. 3. W etapie II Organizator Konkursu, lub na jego zlecenie Partner Merytoryczny, przeprowadzi weryfikację poprawności zapisów regulaminu Sklepu. Za każdy z kontrolowanych zapisów Sklep otrzyma punkty. Kryteria oceny będą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w odniesieniu do następujących aktów prawnych wraz z ich późniejszymi zmianami: a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

5 b. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, c. Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, d. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, e. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, f. Kodeksu Spółek Handlowych, g. Kodeksu Cywilnego, h. Rejestr Klauzul Niedozwolonych W przypadkach, gdy będzie to wymagane ze względu na rodzaj działalności Sklepu, Organizator zastrzega sobie prawo sięgnięcia do innych uregulowań prawnych. 4. W etapie III Sklep zostanie oceniony przez Partnerów Merytorycznych Konkursu w zakresie opinii konsumenckich oraz wiarygodności finansowej. Ocena będzie wydana na postawie: a. opinii konsumenckich będących połączeniem ocen Partnerów Merytorycznych, reprezentujących systemy opiniotwórcze; b. wiarygodności finansowej, która będzie polegać na ocenie partnera merytorycznego oraz kontroli Uczestników konkursu w bazie BIG InfoMonitor. 5. W etapie IV Sklep zostanie oceniony przez przedstawicieli Kapituły Konkursu. Punkty przyznane zostaną za takie elementy strony Sklepu jak: a. Jakość oraz czytelność opisu produktów oferowanych przez Sklep b. Stosowanie przez Sklep zasad dobrych obyczajów kupieckich lub kodeksów postępowania. c. Stosowanie przez Sklep wysokich standardów obsługi klienta (np. szybkość oraz sposób udzielania odpowiedzi na zapytania klienta kierowane drogą elektroniczną oraz telefoniczną) d. Stosowanie przez Sklep elastycznych form płatności oraz logistki e. Czytelność i przejrzystość strony (np. łatwość w odnalezieniu miejsca logowania/rejestracji, łatwość w odnalezieniu regulaminu sklepu) 6. Dziesięć pierwszych Sklepów zgłoszonych przez Uczestników z największą ilością punków otrzyma wyróżnienie Laureat Konkursu Bezpieczny esklep Pozostałe Sklepy nie będące w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych, które uzyskają powyżej 80 (osiemdziesiąt) punktów, otrzymają Wyróżnienie Bezpieczny esklep 2013.

6 8. Organizator dodatkowo, na Stronie Internetowej Konkursu, umieści anonimową ankietę mająca na celu zbieranie opinii na temat przyjazności strony internetowej Sklepu zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu. Ankieta będzie dostępna od dnia r. do roku. W ankiecie może wziąć udział Konsument, który chce wypowiedzieć się na temat zgłoszonego do Konkursu Sklepu, poprzez jego ocenę w skali 1-5 (5 najwyższa ocena). 9. Konsument może zagłosować na wybrany Sklep tylko jeden raz. Konsument może oddać głosy na dowolną liczbę Sklepów. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia przesłanych do niego ankiet, jeżeli w sposób uzasadniony uzna, że zostały one sporządzone w wyniku nieuczciwych praktyk, w tym w szczególności przeprowadzonych w sposób automatyczny. 11. Trzy Sklepy, które w ankiecie otrzymają największą ilość opinii o najwyższej punktacji, otrzymają Wyróżnienie Konsumentów. 12. Wyróżnienie Konsumentów jest niezależne od zasad oceny Sklepu opisanych w 5 ust Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się na 10 (dziesięć) dni przed zakończeniem Konkursu poprzez protokół rozstrzygnięcia Konkursu podpisany przez przewodniczącego Kapituły Konkursu z uwzględnieniem zasad opisanych w Regulaminie. 14. Informacja o przyznaniu nagród zostanie przekazana Laureatom najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym oficjalnym ogłoszeniem wyników tj. do 18 kwietnia 2013 r. 15. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie wyróżnień odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora. 16. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej Konkursu po zakończeniu Konkursu oraz podana do publicznej wiadomości w wybranych przez Organizatora środkach masowego przekazu w terminie do 14 (czternaście) dni po zakończeniu Konkursu. 6 Nagrody 1. Nagrodą w Konkursie jest przyznanie Laureatom, zgodnie z uzyskanymi punktami, tytułu: a. Laureat Konkursu Bezpieczny esklep 2013 lub b. Wyróżnienie Bezpieczny esklep 2013 lub c. Wyróżnienie Konsumentów, zwane dalej łącznie Tytułem.

7 2. Tytuł uprawnia Laureata do nieodpłatnego posługiwania się przyznanym znakiem graficznym zgodnie z przyznaną nagrodą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Organizator udziela Laureatowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie na stronie internetowej Sklepu, w materiałach informacyjnych oraz w celach promocji i reklamy Sklepu, znaków graficznych przydzielonych w ramach otrzymanych Tytułów. 4. Licencja jakiej udziela Organizator jest nieograniczonej czasowo i terytorialnie na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie; b. zwielokrotnianie określoną techniką; c. wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej; d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie) 5. Laureat nie może użyć znaku graficznego w sposób bezprawny, wprowadzający w błąd, nieetyczny lub naruszający obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. 6. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Kapituły informacji, w ciągu roku po przyznaniu nagrody, iż Laureat Konkursu narusza kryteria, w oparciu o które Kapituła przyznała mu nagrodę, Organizator lub Kapituła, może postanowić o odebraniu nagrody oraz prawa posługiwania się przyznanym znakiem graficzny. 7. Decyzje Kapituły co do przyznania nagród są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 8. Kapituła Konkursu oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Konsumentem, a Laureatem Konkursu. 9. Organizator ma wyłączne majątkowe prawa autorskie do znaków graficznych. 10. Laureat Konkursu w terminie do 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia zgodnie z postanowieniami 5 ust. 14, zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi w formie elektronicznej Logo Sklepu, który otrzymał Tytuł. 11. Laureat udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie na Stronie Internetowej Konkursu, w materiałach informacyjnych Organizatora oraz w materiałach promocyjnych Organizatora, Loga Sklepu. 12. Licencja jakiej udziela Organizator jest nieograniczonej czasowo i terytorialnie na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie; b. zwielokrotnianie określoną techniką; c. wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;

8 d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie) 13. Laureat oświadcza, że a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, do przesłanego Loga Sklepu. b. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 14. W przypadku, jeżeli Organizator zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia Loga Sklepu, Laureat taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Laureat zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Organizator poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej. 7 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę Uczestnika, dokładny adres firmy Uczestnika, numer telefonu i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, Poznań moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem Bezpieczny esklep zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Organizator, rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie

9 później jednak niż do dnia r. o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 8 Dane osobowe 6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz innych celach określonych w Regulaminie. 8. Zbiór danych osobowych przekazanych Organizatora zgłaszany jest przez Organizatora Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. 9. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia. 10. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Uczestników przepisów prawa. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Konkursu. 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Konkursu. 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje wycofaniem zgłoszenia Uczestnika. 5. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w Konkursie do dnia poprzedzającego zakończenie Konkursu. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie następuje przez złożenie Organizatorowi Konkursu oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną.

10 6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wycofania zgłoszenia Uczestnika z Konkursu. 7. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2013 r.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché

REGULAMIN KONKURSU. Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché REGULAMIN KONKURSU Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL Niniejszy Regulamin, przygotowany przez Packaging Factory Sp. z o.o., reguluje wszelkie zagadnienia związane z zamawianiem przez Klientów wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo