Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Sebastian Skuza* Hanna Or³owska** Leszek Or³owski*** Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju na przyk³adzie Banku Gospodarstwa Krajowego Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju... Wstêp Posiadanie silnej marki jest powszechnie uznawane za istotny czynnik powodzenia przedsiêbiorstw w ka dym z sektorów dóbr konsumpcyjnych. W przypadku sektora bankowego posiadanie marki pierwotnie nie by³o uznawane za kluczowy czynnik decyduj¹cy o sukcesie, w efekcie nie ró nicowano ofert banków w oparciu o markê. Ponadto banki postrzega³y markê jako identyfikator organizacji a nie narzêdzie wsparcia sprzeda y i poprawy wyników ca³ego banku. Obecnie mo na zaobserwowaæ zmiany w podejœciu sektora bankowego do roli marki w ca³okszta³cie dzia³alnoœci banku. W ostatnich kilku latach wœród wielu instytucji finansowych na œwiecie i w Polsce mo na dostrzec rosn¹c¹ aktywnoœæ polegaj¹c¹ na podejmowaniu ró norodnych dzia³añ promocyjnych ukierunkowanych na budowê marek [Urbanek, 2012, s ]. Wraz ze wzrostem znaczenia marek w sektorze bankowym zarówno w wyniku procesów globalizacji i realizacji strategii jednej globalnej marki dla danego banku, jak i coraz wiêkszej konkurencji banków coraz popularniejsze staj¹ siê wyceny i bie ¹ce analizy trendów najbardziej wartoœciowych marek banków na œwiecie. Próby wyceny marek banków komercyjnych, które dziêki inwestycjom w markê aktywnie konkuruj¹ o klienta na jednym rynku, nie budz¹ w¹tpliwoœci metodologicznych. Pojawia siê jednak pytanie, czy te same metody wyceny marki mo - na stosowaæ tak e dla pañstwowych banków rozwoju, np. do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), które ze wzglêdu na zakres swojej * Dr, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy w Banku Gospodarstwa Krajowego, com.pl ** Mgr, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Niepodleg³oœci 32/34 m. 35, Warszawa, *** Mgr, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Niepodleg³oœci 32/34 m. 35, Warszawa,

2 226 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski dzia³alnoœci z zasady nie konkuruj¹ w bezpoœredni sposób z bankami komercyjnymi. W niniejszym artykule autorzy podejmuj¹ próbê przeprowadzenia analizy wartoœci marki BGK, który jest g³ównym partnerem Pañstwa w obs³udze programów spo³eczno-gospodarczych w Polsce. 1. Definicja i kapita³ marki (brand equity) W ujêciu ekonomicznym istnieje wiele definicji marki. S³ownik Jêzyka Polskiego PWN definiuje markê jako jakoœæ lub gatunek wyrobów danej firmy. American Marketing Association definiuje markê jako nazwê, termin, symbol lub design b¹dÿ ich po³¹czenie, maj¹ce na celu identyfikacjê produktów i us³ug jednego sprzedaj¹cego lub grup sprzedaj¹cych oraz ich odró nienie od konkurencji, z kolei British Chartered Institute of Marketing jako zbiór fizycznych cech produktu lub us³ug wraz ze zwi¹zanymi z nimi przekonaniami i oczekiwaniami niepowtarzalne skojarzenie wywo³ane w œwiadomoœci odbiorców przez nazwê b¹dÿ logo produktu lub us³ug. Mo na równie przyj¹æ pogl¹d, e marka to nie znak, to pewnego rodzaju przyrzeczenie, obietnica, która powinna kszta³towaæ ca³e zachowanie i strategiê dzia³ania firmy [Kotler, 2006]. Z mark¹ i jej wartoœci¹ zwi¹zane jest pojêcie kapita³u marki klienta (Customer-based brand equity CBBE). Okreœlenie to oznacza ró nicê w zachowaniu konsumenta w reakcji na dzia³ania marketingowe wynikaj¹c¹ z (wczeœniejszej) znajomoœci marki [Keller, 1993, s. 1 22]. Podstawowym za³o eniem CBBE jest to, e moc marki zale y od wczeœniejszych doœwiadczeñ z mark¹ od tego co klient czu³, s³ysza³ i jak zareagowa³ na markê w przesz³oœci [Keller, 2008]. Sugeruje to, e CBBE jest to wartoœæ, jak¹ konsumenci przypisuj¹ marce, a si³a marki jest zale na od pamiêci/doœwiadczeñ konsumentów. Wartoœæ marki jest tworzona przez sprzedawców, poprzez relatywn¹ jakoœæ marki, status spo³eczny, jaki pozwala osi¹gaæ, zaufanie konsumentów do marki i samoidentyfikacji z mark¹. CBBE wystêpuje, je eli konsument ma wysoki poziom œwiadomoœci i znajomoœci marki i posiada pewne silne, korzystne i unikalne skojarzenia z mark¹ w swojej pamiêci. W literaturze wartoœæ kapita³u marki jest mierzona w wielu aspektach, takich jak: œwiadomoœæ marki [Aaker, 1991], postrzegana jakoœæ [Aaker, 1996], lojalnoœæ wobec marki [Yoo, Donthu, 2001, s. 1 14], wizerunek marki, czy skojarzenia z mark¹ [Aaker, 1997, s. 34, ]. CBBE jest charakteryzowana przez zachowania/skojarzenia konsumenta. Oceniaj¹c si³ê CBBE, mo na wnioskowaæ o znaczeniu marki

3 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz jej komercyjnej wartoœci. Moc CBBE bêdzie siê ró niæ miêdzy przedsiêbiorstwami w zale noœci od historycznie prowadzonych dzia³añ marketingowych. 2. Metoda hipotetycznych op³at licencyjnych (Relief from Royalty Method). Wyliczenie kosztu kapita³u uwzglêdniaj¹cego ryzyko marki oraz wartoœci rezydualnej Przy wycenie marki mo na wyró niæ trzy g³ówne podejœcia stosowane w wycenach: podejœcie dochodowe, rynkowe i kosztowe. Najczêœciej stosowan¹ w praktyce metod¹ wyceny marek jest metoda hipotetycznych op³at licencyjnych (Relief from Royalty Method). Metoda ta ³¹czy w sobie dwa podejœcia: dochodowe, gdy opiera siê na planowanych przychodach i zyskach z posiadania danej marki, oraz podejœcie rynkowe, gdy w ramach tej metody uwzglêdnia siê modelowo stawki op³at licencyjnych na podstawie zawieranych na rynku umów licencyjnych. Metoda ta jest uznawana przez organy podatkowe i s¹dy, poniewa bazuje na transakcjach, które mia³y miejsce w rzeczywistoœci i s¹ publicznie dostêpne. Ponadto metoda ta jest zgodna z wymogami International Valuation Standards Committee (IVSC) dotycz¹cymi okreœlenia wartoœci rynkowej marek. Oszacowanie wartoœci marki t¹ metod¹ opiera siê na hipotetycznej op³acie licencyjnej (royalty), jak¹ przedsiêbiorstwo musia³oby ponieœæ za uzyskanie prawa do korzystania z danej marki, gdyby takiego prawa nie posiada³o. Rynkowym przyk³adem korzystania z takiego prawa jest np. umowa franchisingowa. Najczêœciej stosowan¹ op³at¹ licencyjn¹ w praktyce rynkowej jest ustalony przez obie strony umowy licencyjnej procent liczony od przychodów uzyskiwanych dziêki posiadaniu praw do korzystania z danej marki. Wysokoœæ op³aty licencyjnej jest zmienna i zale y od wielu czynników, jak np. od poziomu zyskownoœci produktów, które s¹ sprzedawane pod dan¹ mark¹, poziomu nak³adów inwestycyjnych poniesionych na jej stworzenie i rozwój, fazy cyklu ycia danej marki, jej charakteru oraz rynku, na którym funkcjonuje. Wysokoœæ op³aty licencyjnej ró ni siê tak e w zale noœci od sektora przemys³u, w którym dzia³a dany podmiot. Najczêœciej stawkê op³aty licencyjnej na potrzeby wyceny danej marki okreœla siê na podstawie informacji o transakcjach, które zosta³y zawarte i s¹ ujawnione 1. 1 Alternatywnym stosowanym w praktyce podejœciem do oszacowania stawki op³aty licencyjnej w przypadku braku danych porównywalnych z rynku jest tzw. Regu³a 25%. Po-

4 228 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Wartoœæ marki w tej metodzie jest postrzegana w kontekœcie zdolnoœci do generowania w przysz³oœci dodatnich strumieni pieniê nych uzyskiwanych z tytu³u hipotetycznych op³at licencyjnych za prawa do wykorzystywania wycenianej marki po opodatkowaniu oraz wartoœci rezydualnej kalkulowanej po okresie prognozy szczegó³owej. Metoda ta oparta jest na kalkulowaniu przep³ywów pieniê nych w kolejnych okresach oraz sprowadzeniu ich do wartoœci bie ¹cej przy okreœlonej stopie dyskontowej. Pozycj¹ wyjœciow¹ do okreœlenia wolnych przep³ywów pieniê nych (CF) s¹ zazwyczaj przychody przedsiêbiorstwa, które s¹ generowane dziêki posiadanej marce. Ze wzglêdu na specyfikê dzia³alnoœci banków do celów wyceny przychody banku zdefiniowaliœmy jako przychody z tytu³u odsetek oraz przychody z tytu³u prowizji. Roczne przychody z tytu³u naliczania tzw. op³aty licencyjnej s¹ obliczone jako procent wartoœci sprzeda y (stawka op³aty licencyjnej wyra ona w procentach). Otrzymane wartoœci s¹ opodatkowane i w efekcie otrzymujemy tzw. dochód licencyjny netto przep³yw gotówkowy pobierany z tytu³u posiadania danej marki. Powy sza metoda ³¹cz¹ca zarówno podeœcie dochodowe, jak i rynkowe zosta³a zastosowana przez autorów do przeprowadzenia analizy wartoœci marki BGK. Formu³a wyliczenia przep³ywów pieniê nych: CF S RR ( 1 TR) (1) gdzie: S przychody przedsiêbiorstwa netto z tytu³u sprzeda y produktów markowych, RR stawka op³aty licencyjnej wyra ona w procentach, TR stawka podatku dochodowego. Wartoœæ marki jest sum¹ generowanych wolnych przep³ywów pieniê nych w postaci dochodu licencyjnego netto. Uwzglêdniaj¹c wartoœæ pieni¹dza w czasie, generowane przez przedsiêbiorstwo wolne przep³ywy pieniê ne s¹ dyskontowane przy wykorzystaniu stopy dyskontowej na okreœlony punkt w czasie (datê wyceny). wy sza Regu³a stanowi, i podmiot korzystaj¹cy z marki niebêd¹cej jego w³asnoœci¹ powinien p³aciæ w³aœcicielowi tej marki ok. 25% oczekiwanego zysku operacyjnego z tytu³u prowadzonej sprzeda y pod t¹ mark¹ [Goldscheider i inni, 2002, s ].

5 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju Formu³a wyliczenia wartoœci marki: t n FCFt RVn wartoœæ marki t 1 n ( 1 k ) ( 1 k ) c c n (2) gdzie: FCF t wolny przep³yw pieniê ny dla spó³ki z tytu³u posiadania danej marki, k c koszt kapita³u uwzglêdniaj¹cy ryzyko marki, RV n wartoœæ rezydualna przep³ywów pieniê nych. W niniejszej pracy jako stopê dyskontow¹ do wyceny marki zastosowano koszt kapita³u w³asnego. Do wyznaczenia kosztu kapita³u w³asnego najczêœciej wykorzystuje siê metodologiê wyceny aktywów kapita³owych (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Do wyceny wartoœci marki jak i przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypadkach stosuje siê równie tzw. wartoœæ rezydualn¹ (Terminal Value, Residual Value). Je eli analizy pozwalaj¹ stwierdziæ, e marka charakteryzuje siê du ym potencja³em (du y kapita³ marki) oraz e bêdzie on utrzymany w przewidywalnej przysz³oœci, zasadne jest przyjêcie za³o enia, e analizowana marka bêdzie generowaæ korzyœci dla w³aœciciela po okresie prognozy. Przy takim za³o eniu, aby odzwierciedliæ wartoœæ korzyœci po okresie prognozy oblicza siê wartoœæ rezydualn¹. Szczegó³owa prognoza przep³ywów pieniê nych jest przygotowywana zazwyczaj na okres 5 10 lat. Okres ten powinien byæ na tyle d³ugi, aby prognozowane przep³ywy pieniê ne mog³y osi¹gn¹æ stabilny poziom. Przep³ywy pieniê ne generowane przez przedsiêbiorstwo poza okresem szczegó³owej prognozy s¹ wyliczane przy zastosowaniu wzoru na wartoœæ rezydualn¹. Formu³a wyliczenia wartoœci rezydualnej marki wartoœæ rezydualna n przep³ ywy pieniê ne dla przedsiêbiorstwa ( k g ) gdzie: g n krañcowa stopa wzrostu (stable growth rate), która jest sta³a po okresie prognozy. 3. Analiza wartoœci marki Banku Gospodarstwa Krajowego Dzia³alnoœæ BGK reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rozporz¹dzenie Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie nadania statutu Bankowi Gospo- c n n 1 (3)

6 230 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski darstwa Krajowego, a tak e ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. BGK, podobnie jak inne banki krajowe, podlega nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i jest zobowi¹zany do przestrzegania wymogów kapita³owych oraz p³ynnoœciowych ustalonych regulacjami ustawy Prawo bankowe. Pod wzglêdem kapita³owym i p³ynnoœciowym BGK posiada poœrednie ustawowe gwarancje Skarbu Pañstwa. BGK jest g³ównym partnerem Pañstwa w obs³udze rz¹dowych programów spo³eczno-gospodarczych realizowanych w celu wsparcia przedsiêbiorczoœci oraz inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych. Dzia³alnoœæ BGK jest ukierunkowana równie na obs³ugê jednostek sektora finansów publicznych (np. prowadzenie rachunków bankowych, czy te konsolidacja finansów publicznych). W niniejszym artykule autorzy podejm¹ próbê wyceny wartoœci rynkowej Marki BGK (dalej: Marka ). Na potrzeby poni szych analiz przez wartoœæ rynkow¹ nale y rozumieæ cenê, która zosta³aby otrzymana za sprzeda sk³adnika aktywów lub zap³acona w celu przeniesienia zobowi¹zania w transakcji pomiêdzy uczestnikami rynku na dzieñ wyceny. Definicja ta zak³ada, e hipotetyczna transakcja zasz³aby pomiêdzy podmiotami zainteresowanymi transakcj¹, które maj¹ zbli on¹ wiedzê o przedmiocie transakcji i dzia³aj¹ we w³asnym interesie. Analiza wartoœci Marki prowadzona bêdzie wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2013 roku. Z punktu widzenia wyceny jako aktywo niematerialne, w tym prawo do znaku s³owno-graficznego, rozumie siê aktywo pozbawione substancji fizycznej, wykorzystywane w produkcji i/lub dystrybucji (dóbr i us³ug) i/lub wynajmowane innym podmiotom, lub te kontrolowane przez jednostkê w nastêpstwie przesz³ych zdarzeñ oraz co do którego mo na oczekiwaæ przysz³ych korzyœci ekonomicznych [Epstein, Mirza, 2005, s. 236]. W artykule przyjêto za³o enie, e BGK osi¹ga korzyœci dziêki wykorzystywaniu znaku towarowego, a skutecznoœæ realizacji zadañ zleconych przez Pañstwo jest przynajmniej w pewnym stopniu funkcj¹ si³y Marki 2. 2 W zwi¹zku z powy szym zarówno procedurê wyceny, jak i jej wyniki nale y interpretowaæ z okreœlon¹ doz¹ ostro noœci, przy uwzglêdnieniu wszelkich poczynionych za³o eñ. W celu stwierdzenia z wiêksz¹ pewnoœci¹ mo liwoœci przypisania materialnych korzyœci do Marki konieczne by³oby przeprowadzenie badania si³y marki wœród klientów.

7 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju Tablica 1. Charakterystyka wycenianego znaku towarowego Nazwa BGK Rodzaj znaku S³owno-graficzny Prawo ochronne TOW: Zg³oszenie TOW: Data zg³oszenia Decyzja o rejestracji Uprawniony Bank Gospodarstwa Krajowego ród³o: [baza Urzêdu Patentowego RP]. W przypadku BGK zidentyfikowanie podobnych marek (przynajmniej na rynku polskim), które mog³yby byæ przedmiotem licencjonowania, nie jest mo liwe. Tak e w przypadku szeroko rozumianej dzia³alnoœci bankowej okreœlenie poziomu stawek licencyjnych napotyka na powa ne ograniczenia. W konsekwencji, w celu zastosowania niniejszej metody w przypadku BGK konieczne bêdzie przyjêcie okreœlonych za³o eñ Prognoza finansowa BGK na potrzeby analizy wartoœci Dla potrzeb przeprowadzenia analizy wartoœci BGK przygotowano prognozy finansowe banku na lata na podstawie historycznych sprawozdañ banku za lata Dla prognozowanej dzia³alnoœci za³o ono: 1) zwiêkszenie akcji kredytowej o 10 mld z³ w 2013 roku oraz o 15 mld z³ w ka dym z lat , 2) dokapitalizowanie BGK akcjami spó³ek gie³dowych o wartoœci 5 mld z³ w 2014 roku (w ramach Programu Inwestycje Polskie ), 3) dodatkow¹ emisjê obligacji w³asnych o wartoœci 5 mld z³ w 2014 roku oraz kolejne 5 mld z³ w 2015 roku, 4) zwiêkszanie akcji depozytowej w zakresie potrzebnym do sfinansowania udzielanych kredytów. Tablica 2 prezentuje rachunek zysków i strat za lata oraz prognozê na lata

8 232 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Tablica 2. Historyczne wyniki oraz prognoza rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat Spawozdania finansowe BGK Prognoza Wyszczególnienie Przychody z tytu³u odsetek Koszty odsetek Wynik z tytu³u odsetek (I II) Przychody z tytu³u prowizji Koszty prowizji Wynik z tytu³u prowizji (IV V) Przychody z udzia³ów lub akcji Wynik operacji finansowych Wynik z pozycji wymiany Wynik dzia³alnoœci bankowej Pozosta³e przychody operacyjne Pozosta³e koszty operacyjne Koszty dzia³ania banku Amortyzacja œrodków trwa³ych oraz wartoœci niem. i pr. Ró nica wartoœci rezerw i aktualizacji (XV XVI) Wynik dzia³alnoœci operacyjnej Wynik operacji nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku Zysk (strata) netto ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ finansowych BGK za lata

9 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju Wysokoœæ stawki licencyjnej Statystyki sporz¹dzone na podstawie danych z bazy RoyaltySource wskazuj¹, e œrednia stawka op³at licencyjnych wynosi³a 6,4% przychodów ze sprzeda y produktów oznaczonych znakiem towarowym, przy medianie tych stawek wynosz¹cej 4,8% [Weiler, 2004]. Wed³ug innych badañ stawki licencyjne kszta³tuj¹ siê w przedziale 0,5% 5,0% przychodów netto ze sprzeda y [Abratt, Bick, 2005, Za³ucki, 2008]. Musa Pinar, Tulay Girard i Zeliha Eser przeprowadzili badanie dla rynku tureckiego dotycz¹ce kapita³u marek banków (CBBE) [Pinar i inni, 2011, s ]. W ramach badania podzielili oni banki prowadz¹ce dzia³alnoœæ w Turcji na banki prywatne, pañstwowe i zagraniczne. Badanie wykaza³o, e CBBE jest istotnie wy sze dla banków prywatnych. Natomiast ró nica miêdzy pañstwowymi i zagranicznymi nie jest istotna. Ponadto badania wykazuj¹, e wartoœæ marki w du ym stopniu zale- y tak e od bran y. Najni sza wartoœæ jest przypisywana markom instytucji rz¹dowych i socjalnych, natomiast najwy sz¹ osi¹gaj¹ marki w bran- y us³ug (rysunek 1). Rysunek 1. Zale noœæ pomiêdzy wartoœci¹ marki a bran ¹ ród³o: [Smith, 1997]. W œwietle przytoczonych analiz mo na zak³adaæ, e wartoœæ Marki BGK, jako podmiotu ³¹cz¹cego cechy banku pañstwowego i instytucji re-

10 234 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski alizuj¹cej programy rz¹dowe podleg³ej Ministrowi Finansów, powinna byæ ni sza w porównaniu do marek typowych banków komercyjnych prywatnych. Zatem mo na uznaæ za uzasadnione za³o enie, e hipotetyczna stawka op³aty licencyjnej dla Marki BGK bêdzie oscylowaæ w dolnych granicach obserwowanych przedzia³ów rynkowych. W celu przeprowadzenia analizy wartoœci Marki BGK przeprowadzono obliczenia dla wartoœci stawki op³aty licencyjnej w przedziale od 0,2% do 1,0% Analiza wartoœci Marki BGK przy zastosowaniu metody zdyskontowanych op³at licencyjnych szacowanych w relacji do przychodów Wartoœæ op³at licencyjnych bêd¹cych podstaw¹ wyceny Marki BGK szacowano w relacji do przychodów z tytu³u odsetek oraz prowizji osi¹ganych przez BGK. Wartoœæ bie ¹c¹ tych op³at obliczono przy u yciu stopy dyskontowej obliczonej dla przep³ywów zwi¹zanych z Mark¹ BGK. Stopa dyskontowa zosta³a obliczona na podstawie modelu CAPM oraz powiêkszona o premiê za ryzyko zwi¹zane z aktywami niematerialnymi w wysokoœci 2 punktów procentowych (tablica 3). Tablica 3. Kalkulacja stopy dyskontowej Kalkulacja stopy dyskontowej dla przep³ywów zwi¹zanych z Mark¹ BGK Stopa wolna od ryzyka 4,25% rentownoœæ obligacji skarbowych DS1023 Premia za ryzyko rynkowe 5,00% wg rekomendacji Duff and Phelps Beta 0,58 beta dla banków Koszt kapita³u w³asnego 7,17% Premia za ryzyko zwi¹zane z aktywami niematerialnymi Stopa dyskontowa Marka 9,17% ród³o: Opracowanie w³asne. 2,00% Za³o enie Tablice 4 6 prezentuj¹ poszczególne dane wykorzystane w procesie wyceny oraz jej koñcowy wynik. 3 W przypadku BGK nie istnieje jednak podstawa do jednoznacznego okreœlenia wysokoœci stawek licencyjnych.

11 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju Wartoœæ rezydualn¹ obliczono przy za³o eniu wzrostu przep³ywów pieniê nych po okresie prognozy na poziomie 2,0%, co odpowiada wartoœci celu inflacyjnego NBP pomniejszonego o 0,5 punktu procentowego. Do oszacowania wartoœci rezydualnej przyjêto przep³yw pieniê ny z ostatniego okresu prognozy (z 2018 roku). Tablica 4. Zastosowanie metody hipotetycznych op³at licencyjnych szacowanych w relacji do przychodów (wartoœci w mln PLN) Wyszczególnienie Przychody przypisane do marki 3406,1 4402,2 4901,7 4904,5 4929,0 Stawka licencyjna 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% Op³aty licencyjne brutto 20,4 26,4 29,4 29,4 29,6 Stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Op³aty licencyjne netto 16,6 21,4 23,8 23,8 24,0 Stopa dyskontowa 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% Wspó³czynnik dyskontowy 0,916 0,839 0,769 0,704 0,645 Op³aty zdyskontowane 15,2 18,0 18,3 16,8 15,5 Op³aty zdyskontowane skumulowane ród³o: Opracowanie w³asne. 15,2 33,1 51,4 68,2 83,7 Tablica 5. Analiza wartoœci Marki BGK przy wykorzystaniu metody hipotetycznych op³at licencyjnych (wartoœci w mln PLN) Wartoœæ rezydualna Op³ata licencyjna netto w 2018 roku 24,0 Stopa wzrostu po okresie prognozy 2,00% Wartoœæ rezydualna 341,0 Czynnik dyskontuj¹cy 0,645 Zdyskontowana wartoœæ rezydualna 219,9 Wartoœæ marki 303,6 ród³o: Opracowanie w³asne. W tablicy 6 przedstawiono analizê wra liwoœci wartoœci rynkowej Marki BGK na wysokoœæ hipotetycznej op³aty licencyjnej oraz na stopê dyskontow¹ przy pozosta³ych za³o eniach niezmienionych.

12 236 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Tablica 6. Analiza wra liwoœci wartoœci Marki BGK przy wykorzystaniu metody hipotetycznych op³at licencyjnych Stopa dyskontowa Stawka op³aty licencyjnej 0,2% 0,6% 1,0% 8,17% 117,9 353,6 589,4 8,67% 108,9 326,7 544,6 9,17% 101,2 303,6 506,0 9,67% 94,5 283,5 472,5 10,17% 88,6 265,8 443,0 ród³o: Opracowanie w³asne. Uwzglêdniaj¹c opisane uwarunkowania oraz przyjête za³o enia, wartoœæ Marki BGK obliczona metod¹ hipotetycznych op³at licencyjnych szacowanych w relacji do przychodów na dzieñ 31 grudnia 2013 roku znajdowa³a siê w przedziale mln z³. Wielkoœæ oszacowanego przedzia³u jest relatywnie du a, wartoœæ minimalna jest piêciokrotnie mniejsza od najwy szej. Ze wzglêdu na charakter artyku³u jak te na specyfikê dzia³alnoœci banku oraz brak rynkowych informacji dotycz¹cych op³at licencyjnych dla podobnych instytucji pozostawiono du y zakres przedzia³u wartoœci 4. Zakoñczenie W ocenie autorów ze wzglêdu na opisan¹ charakterystykê dzia³alnoœci BGK za najbardziej reprezentatywne dla wartoœci Marki BGK mo - na uznaæ oszacowanie wartoœci marki przy zak³adanych stawkach op³at licencyjnych w przedziale od 0,2% do 1,0%. Na podstawie wniosków z przeprowadzonej w artykule analizy oraz na podstawie przyjêtych za³o eñ oszacowano, e wartoœæ rynkowa Marki BGK na dzieñ 31 grudnia 2013 roku znajdowa³a siê w przedziale mln z³. Ze wzglêdu na charakter artyku³u, jak równie brak rynkowych 4 Alternatywnym podejœciem do oszacowania hipotetycznej stawki op³aty licencyjnej mo e byæ tzw. regu³a 25%. W ramach tej metody zak³ada siê, i op³aty licencyjne stanowi¹ jedn¹ czwart¹ zysku netto. Jednak ze wzglêdu na specyfikê dzia³alnoœci BGK op³aty licencyjne szacowane w oparciu o zasadê 25% w ocenie autorów nie w pe³ni oddaj¹ rzeczywist¹ wartoœæ Marki BGK. Analiza alternatywnego podejœcia do oszacowania wysokoœci hipotetycznej op³aty licencyjnej skutkuje powstaniem przedzia³u wartoœci od 157 mln z³ przy za³o eniu, e 1% zysków generowanych przez bank powstaje dziêki marce, do 3917 mln z³ przy 25%.

13 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju informacji dotycz¹cych op³at licencyjnych dla podobnych instytucji przedstawiono relatywnie du y zakres przedzia³u wartoœci rynkowej obliczony w oparciu o przyjête za³o enia. W niniejszym artykule przyjêto za³o enie, e Marka BGK odgrywa pewne znaczenie w dzia³alnoœci BGK i przyczynia siê do wzrostu jego wartoœci. W celu lepszego zrozumienia oddzia³ywania marki na dzia³alnoœæ BGK oraz na budowanie jego wartoœci konieczne by³oby przeprowadzenie dalszych analiz, w tym m.in. badañ rynkowych, kapita³u marki oraz elementów wp³ywaj¹cych na jej si³ê (np. lojalnoœæ, postrzeganie, œwiadomoœæ marki). Zrozumienie tych aspektów umo liwi³oby lepsze zrozumienie komercyjnego potencja³u marki, weryfikacjê za³o eñ przyjêtych do wyceny, a w konsekwencji bardziej precyzyjne oszacowanie jej wartoœci. Niniejszym artyku³em autorzy pragn¹ zapocz¹tkowaæ dyskusjê w przedmiotowym temacie. Literatura 1. Aaker D.A. (1991), Managing brand equity, The Free Press, New York. 2. Aaker D.A. (1996), Building strong brands, The Free Press, New York. 3. Aaker J.L. (1997), Dimensions of brand personality, Journal of Marketing Research, Vol. 34(3). 4. Abratt R., Bick G. (2003), Valuing Brands and Brand Equity: Methods and Processes, Journal of Applied Management and Enterpreneurship, Vol. 8, No Epstein B.J., Mirza A.A. (2005), Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey. 6. Goldscheider R., Jarosz J., Mulhern, C. (2002), Use of the 25% Rule in Valuing IP, Les Nouvelles, Vol. 37, No Total beta by banks, dostêp dnia Keller K.L. (1993), Conceptualizing, measuring and managing customer based brand equity, Journal of Marketing,Vol. 57(1). 9. Keller K.L. (2008), Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity (3rd ed.), Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, New York. 10. Kotler Ph. (2006), The New Marketing and Sales-Strategies and Tactics, XIX Seminar of the Series Autorities, 17th May. 11. McGavock D.M., David A., Haas D.A., Patin M.P. (1992), Factors Affecting Royalty Rates, Les Nouvelles, Vol. 27, No. 2.

14 238 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski 12. Pinar M., Girard T., Eser Z. (2011), An Exploratory Study of Consumer-Based Brand Equity in Turkish Banking Industry, Services Marketing Quarterly, Vol. 32, Issue Rozporz¹dzenie Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Dz. U. Nr 81, poz. 535 z póÿn. zm. 14. Smith G. V. (1997), Trademark Valuation, John Wiley & Sons Inc., New York. 15. Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2010 (2011), Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa. 16. Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2011 (2012), Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa. 17. Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2012 (2013), Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa. 18. Urbanek G. (2012), Si³a marki a wyniki finansowe banków, Prace i Materia³y Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Gdañskiego, nr 4/2, Gdañsk. 19. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, Dz. U. Nr 65, poz. 594 z póÿn. zm. 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2012 r., poz z póÿn. zm. 21. Weiler G.D. (2004), Valuing Your Intellectual Property for Strategic Alliances and Financing, NJSBDC Presentation, 8th December. 22. Yoo B., Donthu N. (2001), Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity, Journal of Business Research, Vol. 52(1). 23. Za³ucki M. (2008), Licencja na u ywanie znaku towarowego: studium porównawcze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. Streszczenie W artykule podjêto próbê przeprowadzenia analizy znaczenia i wartoœci marki BGK. BGK jest g³ównym partnerem Pañstwa w obs³udze programów spo³eczno-gospodarczych w Polsce. Analiza wartoœci marki zosta³a sporz¹dzona przy zastosowaniu metody hipotetycznych op³at licencyjnych. W celu zastosowania niniejszej metody w przypadku marki BGK konieczne by³o przyjêcie okreœlonych za³o eñ. W zwi¹zku z powy szym autorzy przyjêli za³o enie, e BGK osi¹ga korzyœci dziêki wykorzystywaniu znaku towarowego, a skutecznoœæ realizacji zadañ zleconych przez Pañstwo jest (przynajmniej w pewnym stopniu) funkcj¹ si³y marki.

15 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju S³owa kluczowe marka, wycena marki, BGK, metoda hipotetycznych op³at licencyjnych Role and value of national development bank s brand evaluation based on Bank Gospodarstwa Krajowego example (Summary) In this article authors make attempts to analyse role and value of the BGK s Brand. BGK is the main partner to the State in implementation of socio-economic programs in Poland. In value analysis the Relief from Royalty Method was used. In order to apply this method for BGK s brand it is necessary to adopt certain assumptions. Therefore, the authors based value analysis on the assumption that BGK benefits from the use of the trade mark. Effectiveness of tasks implementation assigned by the State to BGK is (at least to some extent) a function of the Brand power. Keywords brand, brand valuation, BGK, Relief from Royalty Method

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Europejskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych. ZałoŜenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo