Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Sebastian Skuza* Hanna Or³owska** Leszek Or³owski*** Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju na przyk³adzie Banku Gospodarstwa Krajowego Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju... Wstêp Posiadanie silnej marki jest powszechnie uznawane za istotny czynnik powodzenia przedsiêbiorstw w ka dym z sektorów dóbr konsumpcyjnych. W przypadku sektora bankowego posiadanie marki pierwotnie nie by³o uznawane za kluczowy czynnik decyduj¹cy o sukcesie, w efekcie nie ró nicowano ofert banków w oparciu o markê. Ponadto banki postrzega³y markê jako identyfikator organizacji a nie narzêdzie wsparcia sprzeda y i poprawy wyników ca³ego banku. Obecnie mo na zaobserwowaæ zmiany w podejœciu sektora bankowego do roli marki w ca³okszta³cie dzia³alnoœci banku. W ostatnich kilku latach wœród wielu instytucji finansowych na œwiecie i w Polsce mo na dostrzec rosn¹c¹ aktywnoœæ polegaj¹c¹ na podejmowaniu ró norodnych dzia³añ promocyjnych ukierunkowanych na budowê marek [Urbanek, 2012, s ]. Wraz ze wzrostem znaczenia marek w sektorze bankowym zarówno w wyniku procesów globalizacji i realizacji strategii jednej globalnej marki dla danego banku, jak i coraz wiêkszej konkurencji banków coraz popularniejsze staj¹ siê wyceny i bie ¹ce analizy trendów najbardziej wartoœciowych marek banków na œwiecie. Próby wyceny marek banków komercyjnych, które dziêki inwestycjom w markê aktywnie konkuruj¹ o klienta na jednym rynku, nie budz¹ w¹tpliwoœci metodologicznych. Pojawia siê jednak pytanie, czy te same metody wyceny marki mo - na stosowaæ tak e dla pañstwowych banków rozwoju, np. do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), które ze wzglêdu na zakres swojej * Dr, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy w Banku Gospodarstwa Krajowego, com.pl ** Mgr, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Niepodleg³oœci 32/34 m. 35, Warszawa, *** Mgr, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Niepodleg³oœci 32/34 m. 35, Warszawa,

2 226 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski dzia³alnoœci z zasady nie konkuruj¹ w bezpoœredni sposób z bankami komercyjnymi. W niniejszym artykule autorzy podejmuj¹ próbê przeprowadzenia analizy wartoœci marki BGK, który jest g³ównym partnerem Pañstwa w obs³udze programów spo³eczno-gospodarczych w Polsce. 1. Definicja i kapita³ marki (brand equity) W ujêciu ekonomicznym istnieje wiele definicji marki. S³ownik Jêzyka Polskiego PWN definiuje markê jako jakoœæ lub gatunek wyrobów danej firmy. American Marketing Association definiuje markê jako nazwê, termin, symbol lub design b¹dÿ ich po³¹czenie, maj¹ce na celu identyfikacjê produktów i us³ug jednego sprzedaj¹cego lub grup sprzedaj¹cych oraz ich odró nienie od konkurencji, z kolei British Chartered Institute of Marketing jako zbiór fizycznych cech produktu lub us³ug wraz ze zwi¹zanymi z nimi przekonaniami i oczekiwaniami niepowtarzalne skojarzenie wywo³ane w œwiadomoœci odbiorców przez nazwê b¹dÿ logo produktu lub us³ug. Mo na równie przyj¹æ pogl¹d, e marka to nie znak, to pewnego rodzaju przyrzeczenie, obietnica, która powinna kszta³towaæ ca³e zachowanie i strategiê dzia³ania firmy [Kotler, 2006]. Z mark¹ i jej wartoœci¹ zwi¹zane jest pojêcie kapita³u marki klienta (Customer-based brand equity CBBE). Okreœlenie to oznacza ró nicê w zachowaniu konsumenta w reakcji na dzia³ania marketingowe wynikaj¹c¹ z (wczeœniejszej) znajomoœci marki [Keller, 1993, s. 1 22]. Podstawowym za³o eniem CBBE jest to, e moc marki zale y od wczeœniejszych doœwiadczeñ z mark¹ od tego co klient czu³, s³ysza³ i jak zareagowa³ na markê w przesz³oœci [Keller, 2008]. Sugeruje to, e CBBE jest to wartoœæ, jak¹ konsumenci przypisuj¹ marce, a si³a marki jest zale na od pamiêci/doœwiadczeñ konsumentów. Wartoœæ marki jest tworzona przez sprzedawców, poprzez relatywn¹ jakoœæ marki, status spo³eczny, jaki pozwala osi¹gaæ, zaufanie konsumentów do marki i samoidentyfikacji z mark¹. CBBE wystêpuje, je eli konsument ma wysoki poziom œwiadomoœci i znajomoœci marki i posiada pewne silne, korzystne i unikalne skojarzenia z mark¹ w swojej pamiêci. W literaturze wartoœæ kapita³u marki jest mierzona w wielu aspektach, takich jak: œwiadomoœæ marki [Aaker, 1991], postrzegana jakoœæ [Aaker, 1996], lojalnoœæ wobec marki [Yoo, Donthu, 2001, s. 1 14], wizerunek marki, czy skojarzenia z mark¹ [Aaker, 1997, s. 34, ]. CBBE jest charakteryzowana przez zachowania/skojarzenia konsumenta. Oceniaj¹c si³ê CBBE, mo na wnioskowaæ o znaczeniu marki

3 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz jej komercyjnej wartoœci. Moc CBBE bêdzie siê ró niæ miêdzy przedsiêbiorstwami w zale noœci od historycznie prowadzonych dzia³añ marketingowych. 2. Metoda hipotetycznych op³at licencyjnych (Relief from Royalty Method). Wyliczenie kosztu kapita³u uwzglêdniaj¹cego ryzyko marki oraz wartoœci rezydualnej Przy wycenie marki mo na wyró niæ trzy g³ówne podejœcia stosowane w wycenach: podejœcie dochodowe, rynkowe i kosztowe. Najczêœciej stosowan¹ w praktyce metod¹ wyceny marek jest metoda hipotetycznych op³at licencyjnych (Relief from Royalty Method). Metoda ta ³¹czy w sobie dwa podejœcia: dochodowe, gdy opiera siê na planowanych przychodach i zyskach z posiadania danej marki, oraz podejœcie rynkowe, gdy w ramach tej metody uwzglêdnia siê modelowo stawki op³at licencyjnych na podstawie zawieranych na rynku umów licencyjnych. Metoda ta jest uznawana przez organy podatkowe i s¹dy, poniewa bazuje na transakcjach, które mia³y miejsce w rzeczywistoœci i s¹ publicznie dostêpne. Ponadto metoda ta jest zgodna z wymogami International Valuation Standards Committee (IVSC) dotycz¹cymi okreœlenia wartoœci rynkowej marek. Oszacowanie wartoœci marki t¹ metod¹ opiera siê na hipotetycznej op³acie licencyjnej (royalty), jak¹ przedsiêbiorstwo musia³oby ponieœæ za uzyskanie prawa do korzystania z danej marki, gdyby takiego prawa nie posiada³o. Rynkowym przyk³adem korzystania z takiego prawa jest np. umowa franchisingowa. Najczêœciej stosowan¹ op³at¹ licencyjn¹ w praktyce rynkowej jest ustalony przez obie strony umowy licencyjnej procent liczony od przychodów uzyskiwanych dziêki posiadaniu praw do korzystania z danej marki. Wysokoœæ op³aty licencyjnej jest zmienna i zale y od wielu czynników, jak np. od poziomu zyskownoœci produktów, które s¹ sprzedawane pod dan¹ mark¹, poziomu nak³adów inwestycyjnych poniesionych na jej stworzenie i rozwój, fazy cyklu ycia danej marki, jej charakteru oraz rynku, na którym funkcjonuje. Wysokoœæ op³aty licencyjnej ró ni siê tak e w zale noœci od sektora przemys³u, w którym dzia³a dany podmiot. Najczêœciej stawkê op³aty licencyjnej na potrzeby wyceny danej marki okreœla siê na podstawie informacji o transakcjach, które zosta³y zawarte i s¹ ujawnione 1. 1 Alternatywnym stosowanym w praktyce podejœciem do oszacowania stawki op³aty licencyjnej w przypadku braku danych porównywalnych z rynku jest tzw. Regu³a 25%. Po-

4 228 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Wartoœæ marki w tej metodzie jest postrzegana w kontekœcie zdolnoœci do generowania w przysz³oœci dodatnich strumieni pieniê nych uzyskiwanych z tytu³u hipotetycznych op³at licencyjnych za prawa do wykorzystywania wycenianej marki po opodatkowaniu oraz wartoœci rezydualnej kalkulowanej po okresie prognozy szczegó³owej. Metoda ta oparta jest na kalkulowaniu przep³ywów pieniê nych w kolejnych okresach oraz sprowadzeniu ich do wartoœci bie ¹cej przy okreœlonej stopie dyskontowej. Pozycj¹ wyjœciow¹ do okreœlenia wolnych przep³ywów pieniê nych (CF) s¹ zazwyczaj przychody przedsiêbiorstwa, które s¹ generowane dziêki posiadanej marce. Ze wzglêdu na specyfikê dzia³alnoœci banków do celów wyceny przychody banku zdefiniowaliœmy jako przychody z tytu³u odsetek oraz przychody z tytu³u prowizji. Roczne przychody z tytu³u naliczania tzw. op³aty licencyjnej s¹ obliczone jako procent wartoœci sprzeda y (stawka op³aty licencyjnej wyra ona w procentach). Otrzymane wartoœci s¹ opodatkowane i w efekcie otrzymujemy tzw. dochód licencyjny netto przep³yw gotówkowy pobierany z tytu³u posiadania danej marki. Powy sza metoda ³¹cz¹ca zarówno podeœcie dochodowe, jak i rynkowe zosta³a zastosowana przez autorów do przeprowadzenia analizy wartoœci marki BGK. Formu³a wyliczenia przep³ywów pieniê nych: CF S RR ( 1 TR) (1) gdzie: S przychody przedsiêbiorstwa netto z tytu³u sprzeda y produktów markowych, RR stawka op³aty licencyjnej wyra ona w procentach, TR stawka podatku dochodowego. Wartoœæ marki jest sum¹ generowanych wolnych przep³ywów pieniê nych w postaci dochodu licencyjnego netto. Uwzglêdniaj¹c wartoœæ pieni¹dza w czasie, generowane przez przedsiêbiorstwo wolne przep³ywy pieniê ne s¹ dyskontowane przy wykorzystaniu stopy dyskontowej na okreœlony punkt w czasie (datê wyceny). wy sza Regu³a stanowi, i podmiot korzystaj¹cy z marki niebêd¹cej jego w³asnoœci¹ powinien p³aciæ w³aœcicielowi tej marki ok. 25% oczekiwanego zysku operacyjnego z tytu³u prowadzonej sprzeda y pod t¹ mark¹ [Goldscheider i inni, 2002, s ].

5 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju Formu³a wyliczenia wartoœci marki: t n FCFt RVn wartoœæ marki t 1 n ( 1 k ) ( 1 k ) c c n (2) gdzie: FCF t wolny przep³yw pieniê ny dla spó³ki z tytu³u posiadania danej marki, k c koszt kapita³u uwzglêdniaj¹cy ryzyko marki, RV n wartoœæ rezydualna przep³ywów pieniê nych. W niniejszej pracy jako stopê dyskontow¹ do wyceny marki zastosowano koszt kapita³u w³asnego. Do wyznaczenia kosztu kapita³u w³asnego najczêœciej wykorzystuje siê metodologiê wyceny aktywów kapita³owych (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Do wyceny wartoœci marki jak i przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypadkach stosuje siê równie tzw. wartoœæ rezydualn¹ (Terminal Value, Residual Value). Je eli analizy pozwalaj¹ stwierdziæ, e marka charakteryzuje siê du ym potencja³em (du y kapita³ marki) oraz e bêdzie on utrzymany w przewidywalnej przysz³oœci, zasadne jest przyjêcie za³o enia, e analizowana marka bêdzie generowaæ korzyœci dla w³aœciciela po okresie prognozy. Przy takim za³o eniu, aby odzwierciedliæ wartoœæ korzyœci po okresie prognozy oblicza siê wartoœæ rezydualn¹. Szczegó³owa prognoza przep³ywów pieniê nych jest przygotowywana zazwyczaj na okres 5 10 lat. Okres ten powinien byæ na tyle d³ugi, aby prognozowane przep³ywy pieniê ne mog³y osi¹gn¹æ stabilny poziom. Przep³ywy pieniê ne generowane przez przedsiêbiorstwo poza okresem szczegó³owej prognozy s¹ wyliczane przy zastosowaniu wzoru na wartoœæ rezydualn¹. Formu³a wyliczenia wartoœci rezydualnej marki wartoœæ rezydualna n przep³ ywy pieniê ne dla przedsiêbiorstwa ( k g ) gdzie: g n krañcowa stopa wzrostu (stable growth rate), która jest sta³a po okresie prognozy. 3. Analiza wartoœci marki Banku Gospodarstwa Krajowego Dzia³alnoœæ BGK reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rozporz¹dzenie Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie nadania statutu Bankowi Gospo- c n n 1 (3)

6 230 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski darstwa Krajowego, a tak e ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. BGK, podobnie jak inne banki krajowe, podlega nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i jest zobowi¹zany do przestrzegania wymogów kapita³owych oraz p³ynnoœciowych ustalonych regulacjami ustawy Prawo bankowe. Pod wzglêdem kapita³owym i p³ynnoœciowym BGK posiada poœrednie ustawowe gwarancje Skarbu Pañstwa. BGK jest g³ównym partnerem Pañstwa w obs³udze rz¹dowych programów spo³eczno-gospodarczych realizowanych w celu wsparcia przedsiêbiorczoœci oraz inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych. Dzia³alnoœæ BGK jest ukierunkowana równie na obs³ugê jednostek sektora finansów publicznych (np. prowadzenie rachunków bankowych, czy te konsolidacja finansów publicznych). W niniejszym artykule autorzy podejm¹ próbê wyceny wartoœci rynkowej Marki BGK (dalej: Marka ). Na potrzeby poni szych analiz przez wartoœæ rynkow¹ nale y rozumieæ cenê, która zosta³aby otrzymana za sprzeda sk³adnika aktywów lub zap³acona w celu przeniesienia zobowi¹zania w transakcji pomiêdzy uczestnikami rynku na dzieñ wyceny. Definicja ta zak³ada, e hipotetyczna transakcja zasz³aby pomiêdzy podmiotami zainteresowanymi transakcj¹, które maj¹ zbli on¹ wiedzê o przedmiocie transakcji i dzia³aj¹ we w³asnym interesie. Analiza wartoœci Marki prowadzona bêdzie wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2013 roku. Z punktu widzenia wyceny jako aktywo niematerialne, w tym prawo do znaku s³owno-graficznego, rozumie siê aktywo pozbawione substancji fizycznej, wykorzystywane w produkcji i/lub dystrybucji (dóbr i us³ug) i/lub wynajmowane innym podmiotom, lub te kontrolowane przez jednostkê w nastêpstwie przesz³ych zdarzeñ oraz co do którego mo na oczekiwaæ przysz³ych korzyœci ekonomicznych [Epstein, Mirza, 2005, s. 236]. W artykule przyjêto za³o enie, e BGK osi¹ga korzyœci dziêki wykorzystywaniu znaku towarowego, a skutecznoœæ realizacji zadañ zleconych przez Pañstwo jest przynajmniej w pewnym stopniu funkcj¹ si³y Marki 2. 2 W zwi¹zku z powy szym zarówno procedurê wyceny, jak i jej wyniki nale y interpretowaæ z okreœlon¹ doz¹ ostro noœci, przy uwzglêdnieniu wszelkich poczynionych za³o eñ. W celu stwierdzenia z wiêksz¹ pewnoœci¹ mo liwoœci przypisania materialnych korzyœci do Marki konieczne by³oby przeprowadzenie badania si³y marki wœród klientów.

7 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju Tablica 1. Charakterystyka wycenianego znaku towarowego Nazwa BGK Rodzaj znaku S³owno-graficzny Prawo ochronne TOW: Zg³oszenie TOW: Data zg³oszenia Decyzja o rejestracji Uprawniony Bank Gospodarstwa Krajowego ród³o: [baza Urzêdu Patentowego RP]. W przypadku BGK zidentyfikowanie podobnych marek (przynajmniej na rynku polskim), które mog³yby byæ przedmiotem licencjonowania, nie jest mo liwe. Tak e w przypadku szeroko rozumianej dzia³alnoœci bankowej okreœlenie poziomu stawek licencyjnych napotyka na powa ne ograniczenia. W konsekwencji, w celu zastosowania niniejszej metody w przypadku BGK konieczne bêdzie przyjêcie okreœlonych za³o eñ Prognoza finansowa BGK na potrzeby analizy wartoœci Dla potrzeb przeprowadzenia analizy wartoœci BGK przygotowano prognozy finansowe banku na lata na podstawie historycznych sprawozdañ banku za lata Dla prognozowanej dzia³alnoœci za³o ono: 1) zwiêkszenie akcji kredytowej o 10 mld z³ w 2013 roku oraz o 15 mld z³ w ka dym z lat , 2) dokapitalizowanie BGK akcjami spó³ek gie³dowych o wartoœci 5 mld z³ w 2014 roku (w ramach Programu Inwestycje Polskie ), 3) dodatkow¹ emisjê obligacji w³asnych o wartoœci 5 mld z³ w 2014 roku oraz kolejne 5 mld z³ w 2015 roku, 4) zwiêkszanie akcji depozytowej w zakresie potrzebnym do sfinansowania udzielanych kredytów. Tablica 2 prezentuje rachunek zysków i strat za lata oraz prognozê na lata

8 232 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Tablica 2. Historyczne wyniki oraz prognoza rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat Spawozdania finansowe BGK Prognoza Wyszczególnienie Przychody z tytu³u odsetek Koszty odsetek Wynik z tytu³u odsetek (I II) Przychody z tytu³u prowizji Koszty prowizji Wynik z tytu³u prowizji (IV V) Przychody z udzia³ów lub akcji Wynik operacji finansowych Wynik z pozycji wymiany Wynik dzia³alnoœci bankowej Pozosta³e przychody operacyjne Pozosta³e koszty operacyjne Koszty dzia³ania banku Amortyzacja œrodków trwa³ych oraz wartoœci niem. i pr. Ró nica wartoœci rezerw i aktualizacji (XV XVI) Wynik dzia³alnoœci operacyjnej Wynik operacji nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku Zysk (strata) netto ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ finansowych BGK za lata

9 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju Wysokoœæ stawki licencyjnej Statystyki sporz¹dzone na podstawie danych z bazy RoyaltySource wskazuj¹, e œrednia stawka op³at licencyjnych wynosi³a 6,4% przychodów ze sprzeda y produktów oznaczonych znakiem towarowym, przy medianie tych stawek wynosz¹cej 4,8% [Weiler, 2004]. Wed³ug innych badañ stawki licencyjne kszta³tuj¹ siê w przedziale 0,5% 5,0% przychodów netto ze sprzeda y [Abratt, Bick, 2005, Za³ucki, 2008]. Musa Pinar, Tulay Girard i Zeliha Eser przeprowadzili badanie dla rynku tureckiego dotycz¹ce kapita³u marek banków (CBBE) [Pinar i inni, 2011, s ]. W ramach badania podzielili oni banki prowadz¹ce dzia³alnoœæ w Turcji na banki prywatne, pañstwowe i zagraniczne. Badanie wykaza³o, e CBBE jest istotnie wy sze dla banków prywatnych. Natomiast ró nica miêdzy pañstwowymi i zagranicznymi nie jest istotna. Ponadto badania wykazuj¹, e wartoœæ marki w du ym stopniu zale- y tak e od bran y. Najni sza wartoœæ jest przypisywana markom instytucji rz¹dowych i socjalnych, natomiast najwy sz¹ osi¹gaj¹ marki w bran- y us³ug (rysunek 1). Rysunek 1. Zale noœæ pomiêdzy wartoœci¹ marki a bran ¹ ród³o: [Smith, 1997]. W œwietle przytoczonych analiz mo na zak³adaæ, e wartoœæ Marki BGK, jako podmiotu ³¹cz¹cego cechy banku pañstwowego i instytucji re-

10 234 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski alizuj¹cej programy rz¹dowe podleg³ej Ministrowi Finansów, powinna byæ ni sza w porównaniu do marek typowych banków komercyjnych prywatnych. Zatem mo na uznaæ za uzasadnione za³o enie, e hipotetyczna stawka op³aty licencyjnej dla Marki BGK bêdzie oscylowaæ w dolnych granicach obserwowanych przedzia³ów rynkowych. W celu przeprowadzenia analizy wartoœci Marki BGK przeprowadzono obliczenia dla wartoœci stawki op³aty licencyjnej w przedziale od 0,2% do 1,0% Analiza wartoœci Marki BGK przy zastosowaniu metody zdyskontowanych op³at licencyjnych szacowanych w relacji do przychodów Wartoœæ op³at licencyjnych bêd¹cych podstaw¹ wyceny Marki BGK szacowano w relacji do przychodów z tytu³u odsetek oraz prowizji osi¹ganych przez BGK. Wartoœæ bie ¹c¹ tych op³at obliczono przy u yciu stopy dyskontowej obliczonej dla przep³ywów zwi¹zanych z Mark¹ BGK. Stopa dyskontowa zosta³a obliczona na podstawie modelu CAPM oraz powiêkszona o premiê za ryzyko zwi¹zane z aktywami niematerialnymi w wysokoœci 2 punktów procentowych (tablica 3). Tablica 3. Kalkulacja stopy dyskontowej Kalkulacja stopy dyskontowej dla przep³ywów zwi¹zanych z Mark¹ BGK Stopa wolna od ryzyka 4,25% rentownoœæ obligacji skarbowych DS1023 Premia za ryzyko rynkowe 5,00% wg rekomendacji Duff and Phelps Beta 0,58 beta dla banków Koszt kapita³u w³asnego 7,17% Premia za ryzyko zwi¹zane z aktywami niematerialnymi Stopa dyskontowa Marka 9,17% ród³o: Opracowanie w³asne. 2,00% Za³o enie Tablice 4 6 prezentuj¹ poszczególne dane wykorzystane w procesie wyceny oraz jej koñcowy wynik. 3 W przypadku BGK nie istnieje jednak podstawa do jednoznacznego okreœlenia wysokoœci stawek licencyjnych.

11 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju Wartoœæ rezydualn¹ obliczono przy za³o eniu wzrostu przep³ywów pieniê nych po okresie prognozy na poziomie 2,0%, co odpowiada wartoœci celu inflacyjnego NBP pomniejszonego o 0,5 punktu procentowego. Do oszacowania wartoœci rezydualnej przyjêto przep³yw pieniê ny z ostatniego okresu prognozy (z 2018 roku). Tablica 4. Zastosowanie metody hipotetycznych op³at licencyjnych szacowanych w relacji do przychodów (wartoœci w mln PLN) Wyszczególnienie Przychody przypisane do marki 3406,1 4402,2 4901,7 4904,5 4929,0 Stawka licencyjna 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% Op³aty licencyjne brutto 20,4 26,4 29,4 29,4 29,6 Stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Op³aty licencyjne netto 16,6 21,4 23,8 23,8 24,0 Stopa dyskontowa 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% Wspó³czynnik dyskontowy 0,916 0,839 0,769 0,704 0,645 Op³aty zdyskontowane 15,2 18,0 18,3 16,8 15,5 Op³aty zdyskontowane skumulowane ród³o: Opracowanie w³asne. 15,2 33,1 51,4 68,2 83,7 Tablica 5. Analiza wartoœci Marki BGK przy wykorzystaniu metody hipotetycznych op³at licencyjnych (wartoœci w mln PLN) Wartoœæ rezydualna Op³ata licencyjna netto w 2018 roku 24,0 Stopa wzrostu po okresie prognozy 2,00% Wartoœæ rezydualna 341,0 Czynnik dyskontuj¹cy 0,645 Zdyskontowana wartoœæ rezydualna 219,9 Wartoœæ marki 303,6 ród³o: Opracowanie w³asne. W tablicy 6 przedstawiono analizê wra liwoœci wartoœci rynkowej Marki BGK na wysokoœæ hipotetycznej op³aty licencyjnej oraz na stopê dyskontow¹ przy pozosta³ych za³o eniach niezmienionych.

12 236 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Tablica 6. Analiza wra liwoœci wartoœci Marki BGK przy wykorzystaniu metody hipotetycznych op³at licencyjnych Stopa dyskontowa Stawka op³aty licencyjnej 0,2% 0,6% 1,0% 8,17% 117,9 353,6 589,4 8,67% 108,9 326,7 544,6 9,17% 101,2 303,6 506,0 9,67% 94,5 283,5 472,5 10,17% 88,6 265,8 443,0 ród³o: Opracowanie w³asne. Uwzglêdniaj¹c opisane uwarunkowania oraz przyjête za³o enia, wartoœæ Marki BGK obliczona metod¹ hipotetycznych op³at licencyjnych szacowanych w relacji do przychodów na dzieñ 31 grudnia 2013 roku znajdowa³a siê w przedziale mln z³. Wielkoœæ oszacowanego przedzia³u jest relatywnie du a, wartoœæ minimalna jest piêciokrotnie mniejsza od najwy szej. Ze wzglêdu na charakter artyku³u jak te na specyfikê dzia³alnoœci banku oraz brak rynkowych informacji dotycz¹cych op³at licencyjnych dla podobnych instytucji pozostawiono du y zakres przedzia³u wartoœci 4. Zakoñczenie W ocenie autorów ze wzglêdu na opisan¹ charakterystykê dzia³alnoœci BGK za najbardziej reprezentatywne dla wartoœci Marki BGK mo - na uznaæ oszacowanie wartoœci marki przy zak³adanych stawkach op³at licencyjnych w przedziale od 0,2% do 1,0%. Na podstawie wniosków z przeprowadzonej w artykule analizy oraz na podstawie przyjêtych za³o eñ oszacowano, e wartoœæ rynkowa Marki BGK na dzieñ 31 grudnia 2013 roku znajdowa³a siê w przedziale mln z³. Ze wzglêdu na charakter artyku³u, jak równie brak rynkowych 4 Alternatywnym podejœciem do oszacowania hipotetycznej stawki op³aty licencyjnej mo e byæ tzw. regu³a 25%. W ramach tej metody zak³ada siê, i op³aty licencyjne stanowi¹ jedn¹ czwart¹ zysku netto. Jednak ze wzglêdu na specyfikê dzia³alnoœci BGK op³aty licencyjne szacowane w oparciu o zasadê 25% w ocenie autorów nie w pe³ni oddaj¹ rzeczywist¹ wartoœæ Marki BGK. Analiza alternatywnego podejœcia do oszacowania wysokoœci hipotetycznej op³aty licencyjnej skutkuje powstaniem przedzia³u wartoœci od 157 mln z³ przy za³o eniu, e 1% zysków generowanych przez bank powstaje dziêki marce, do 3917 mln z³ przy 25%.

13 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju informacji dotycz¹cych op³at licencyjnych dla podobnych instytucji przedstawiono relatywnie du y zakres przedzia³u wartoœci rynkowej obliczony w oparciu o przyjête za³o enia. W niniejszym artykule przyjêto za³o enie, e Marka BGK odgrywa pewne znaczenie w dzia³alnoœci BGK i przyczynia siê do wzrostu jego wartoœci. W celu lepszego zrozumienia oddzia³ywania marki na dzia³alnoœæ BGK oraz na budowanie jego wartoœci konieczne by³oby przeprowadzenie dalszych analiz, w tym m.in. badañ rynkowych, kapita³u marki oraz elementów wp³ywaj¹cych na jej si³ê (np. lojalnoœæ, postrzeganie, œwiadomoœæ marki). Zrozumienie tych aspektów umo liwi³oby lepsze zrozumienie komercyjnego potencja³u marki, weryfikacjê za³o eñ przyjêtych do wyceny, a w konsekwencji bardziej precyzyjne oszacowanie jej wartoœci. Niniejszym artyku³em autorzy pragn¹ zapocz¹tkowaæ dyskusjê w przedmiotowym temacie. Literatura 1. Aaker D.A. (1991), Managing brand equity, The Free Press, New York. 2. Aaker D.A. (1996), Building strong brands, The Free Press, New York. 3. Aaker J.L. (1997), Dimensions of brand personality, Journal of Marketing Research, Vol. 34(3). 4. Abratt R., Bick G. (2003), Valuing Brands and Brand Equity: Methods and Processes, Journal of Applied Management and Enterpreneurship, Vol. 8, No Epstein B.J., Mirza A.A. (2005), Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey. 6. Goldscheider R., Jarosz J., Mulhern, C. (2002), Use of the 25% Rule in Valuing IP, Les Nouvelles, Vol. 37, No Total beta by banks, dostêp dnia Keller K.L. (1993), Conceptualizing, measuring and managing customer based brand equity, Journal of Marketing,Vol. 57(1). 9. Keller K.L. (2008), Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity (3rd ed.), Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, New York. 10. Kotler Ph. (2006), The New Marketing and Sales-Strategies and Tactics, XIX Seminar of the Series Autorities, 17th May. 11. McGavock D.M., David A., Haas D.A., Patin M.P. (1992), Factors Affecting Royalty Rates, Les Nouvelles, Vol. 27, No. 2.

14 238 Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski 12. Pinar M., Girard T., Eser Z. (2011), An Exploratory Study of Consumer-Based Brand Equity in Turkish Banking Industry, Services Marketing Quarterly, Vol. 32, Issue Rozporz¹dzenie Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Dz. U. Nr 81, poz. 535 z póÿn. zm. 14. Smith G. V. (1997), Trademark Valuation, John Wiley & Sons Inc., New York. 15. Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2010 (2011), Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa. 16. Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2011 (2012), Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa. 17. Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2012 (2013), Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa. 18. Urbanek G. (2012), Si³a marki a wyniki finansowe banków, Prace i Materia³y Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Gdañskiego, nr 4/2, Gdañsk. 19. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, Dz. U. Nr 65, poz. 594 z póÿn. zm. 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2012 r., poz z póÿn. zm. 21. Weiler G.D. (2004), Valuing Your Intellectual Property for Strategic Alliances and Financing, NJSBDC Presentation, 8th December. 22. Yoo B., Donthu N. (2001), Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity, Journal of Business Research, Vol. 52(1). 23. Za³ucki M. (2008), Licencja na u ywanie znaku towarowego: studium porównawcze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. Streszczenie W artykule podjêto próbê przeprowadzenia analizy znaczenia i wartoœci marki BGK. BGK jest g³ównym partnerem Pañstwa w obs³udze programów spo³eczno-gospodarczych w Polsce. Analiza wartoœci marki zosta³a sporz¹dzona przy zastosowaniu metody hipotetycznych op³at licencyjnych. W celu zastosowania niniejszej metody w przypadku marki BGK konieczne by³o przyjêcie okreœlonych za³o eñ. W zwi¹zku z powy szym autorzy przyjêli za³o enie, e BGK osi¹ga korzyœci dziêki wykorzystywaniu znaku towarowego, a skutecznoœæ realizacji zadañ zleconych przez Pañstwo jest (przynajmniej w pewnym stopniu) funkcj¹ si³y marki.

15 Ocena znaczenia i wartoœci marki pañstwowego banku rozwoju S³owa kluczowe marka, wycena marki, BGK, metoda hipotetycznych op³at licencyjnych Role and value of national development bank s brand evaluation based on Bank Gospodarstwa Krajowego example (Summary) In this article authors make attempts to analyse role and value of the BGK s Brand. BGK is the main partner to the State in implementation of socio-economic programs in Poland. In value analysis the Relief from Royalty Method was used. In order to apply this method for BGK s brand it is necessary to adopt certain assumptions. Therefore, the authors based value analysis on the assumption that BGK benefits from the use of the trade mark. Effectiveness of tasks implementation assigned by the State to BGK is (at least to some extent) a function of the Brand power. Keywords brand, brand valuation, BGK, Relief from Royalty Method

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych...

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych... Micha³ Buszko * Micha³ Buszko Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych... Wstêp Dyskusja i analizy dotycz¹ce wprowadzenia odwróconych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo