REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015

2 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY KONKURSU PRZEBIEG KONKURSU UDZIAŁ KANDYDATEK W KONKURSIE NAGRODY W KONKURSIE PRAWA I OBOWIĄZKI LAUREATEK KONKURSU OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO

3 DEFINICJE Organizator Miss World Poland Administrator danych osobowych Wyłączny Organizator i licencjobiorca Konkursu Miss World na terenie Polski Miss World Poland Wyłączny Organizator Konkursu Elżbieta Wierzbicka, zwany dalej Miss World Poland, z/s w Warszawie, Warszawa, ul. Idzikowskiego 2F/26, NIP , REGON Administratorem danych osobowych jest Miss World Poland. Przetwarza on dane osobowe zgodnie z udzieloną przez Uczestniczkę zgodą oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Zaproszenie Przyznane przez Organizatora, obecnego w Jury Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich, uprawnia Uczestniczki do udziału w kolejnych etapach konkursu Miss World Poland Konkurs Konkurs Miss World Poland 2015 Jury Konkursu Laureatka Finalistka Uczestniczka Kandydatka Finał Konkursu Miss World Poland 2015 Miss World Poland Regionu 2015 Miss World Poland Województwa 2015 Regulamin Powołuje Organizator, które działa na podstawie przyjętego na początku obrad regulaminu pod kierownictwem przewodniczącego wyłonionego ze składu jury w drodze głosowania, lub powołanego przez organizatora konkursu. Powołanie jury ma na celu obiektywizację oceny kryteriów wyboru Zwyciężczyni Konkursu Finalistka Konkursu, która zdobyła tytuł Miss, I lub II wicemiss World Poland w Regionie, Województwie, Finale Konkursu Miss World Poland lub zdobyła tytuł komplementarny Miss Publiczności, Uczestniczka Finału Konkursu Miss World Poland Każda dziewczyna biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie Każda dziewczyna pretendująca do tego, by być Uczestniczką Konkursu Końcowy Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury, wybierana jest jego Zwyciężczyni oraz laureatki drugiego i trzeciego miejsca Zwyciężczyni Konkursu Zwyciężczyni regulaminowych Wyborów Regionalnych Zwyciężczyni regulaminowych Wyborów Wojewódzkich Jest wiążący dla Stron i kształtuje ich wzajemne prawa i obowiązki Formularz Rejestracyjny Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej składany przez Uczestniczkę u Organizatora lub Organizatora Regionalnego/Wojewódzkiego osobiście, drogą listowną lub elektroniczną ( , formularz interaktywny) Siła wyższa Zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy

4 Stacja telewizyjna Umowa główna Umowa o współpracy Partner Konkursu Znak towarowy Wybory Regionalne/Wojewódzkie Casting Kwalifikacyjny Wybrana przez Organizatora stacja telewizyjna emitująca Konkurs Miss World 2015 Umowa zawarta pomiędzy Uczestniczką a Organizatorem, łącząca wzajemne prawa i obowiązki obu Stron Umowa zawarta z Partnerem Konkursu To osoba fizyczna lub prawna, z którą Organizator zawarł umowę o współpracy Zastrzeżony znak słowno graficzny Miss World Poland, którego użycie dozwolone jest wyłącznie poprzez udzielenie licencji Miss World Poland Etap Konkursu, w którym decyzją Jury Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich, wybierane są plenipotentki regionów Polski, które na późniejszym etapie biorą udział w Castingu Kwalifikacyjnym Etap Konkursu, w którym, decyzją jury wybierane są uczestniczki Finału Konkursu

5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Miss World Poland 2015 jest Elżbieta Wierzbicka, działająca na podstawie umowy licencyjnej (Exclusive Licensee Agreement) z dnia r., zawartej z Miss World Limited, z siedzibą w Londynie - jako wyłączny jej realizator na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Regulamin określa szczególne warunki współpracy z Miss World Poland i jest integralną częścią każdej umowy zawieranej pomiędzy Miss World a osobami/podmiotami trzecimi. 3. Regulamin jest udostępniany osobom/podmiotom trzecim: 3.1. Na uzasadnione żądanie, zgłoszone Miss World Poland na adres e mail: 3.2. Poprzez zamieszczenie go na ogólnodostępnej Stronie Miss World Poland Przed rozpoczęciem współpracy z Miss World Poland poprzez udostępnienie w procesie rejestracji konta specjalnego hiperłącza do treści Regulaminu, z koniecznością potwierdzenia faktu zaznajomienia się z Regulaminem. 4. Osoba/podmiot trzeci jest uprawniona/-y i jednocześnie zobowiązana/-y do korzystania ze Strony Miss World Poland, wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem tj. w szczególności Osoba/podmiot trzeci jest zobowiązana/-y do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, jak i celu jakiemu ma ona służyć - od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jej elementów technicznych, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 5. Jakakolwiek czynność sprzeczna z niniejszym Regulaminem jest nieważna.

6 2 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs Miss World Poland ma charakter konkursu otwartego, do którego mogą przystąpić wszystkie kandydatki posiadające obywatelstwo polskie, które odpowiadają wymaganiom określonym w Regulaminie i które wypełniły formularz znajdujący się na stronie Dostarczenie formularza może zostać zrealizowane przez kandydatkę osobiście, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( , formularz interaktywny) oraz drogą pocztową na adres Organizatora. 2. Każdy Konkurs odbywa się na terenie Polski w terminie ustalonym z Organizatorem. 3. Konkurs składa się z 3 (trzech) Etapów Konkursu, przebiegających według następującej kolejności: 3.1. Wybory Regionalne/Wojewódzkie 3.2. Casting Kwalifikacyjny, 3.3. Finał Konkursu 4. Udział Uczestniczki w danym Etapie Konkursu musi być poprzedzony jej udziałem w etapie poprzednim. 5. Udział Uczestniczki w Wyborach Regionalnych/Wojewódzkich musi być poprzedzony jej zgłoszeniem, wypełnieniem Ankiety oraz zapoznaniem i podpisaniem Regulaminu Miss World Poland stanowiącym integralną część późniejszej Umowy. 6. Organizator może powierzyć organizację poszczególnych Etapów Konkursu Partnerom, z którymi zawarł odrębną umowę o współpracę, ustalając w niej wzajemne prawa i obowiązki Stron. 7. Obrady Jury Konkursu 7.1. na każdym z kolejnych Etapów Konkursu wyborów Uczestniczek dokonują odpowiednie składy Jury Konkursu, które ustalane są przez Organizatora oraz wybranych Partnerów, z uwzględnieniem wymagań Stacji telewizyjnej i kryteriów określonych w umowie pomiędzy tymi Stronami; 7.2. w sprawach spornych decydujący jest głos Przewodniczącego Jury, którego to wybierają członkowie Jury spośród swojego składu podczas finałów Konkursów Jury musi przedstawić swój werdykt w czasie określonym przez Organizatora; 7.4. Jury Finału Konkursu nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby Jury Konkursu głosuje i obraduje na posiedzeniach niejawnych w pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Członków Jury Każdorazowy porządek obrad danego składu ustala Przewodniczący tego składu Jury Konkursu Kryteria, podlegające ocenie Jury Konkursu to m.in. wzrost oraz figura Uczestniczek, swoboda i umiejętność poruszania się, elokwencja oraz ogólna prezencja Uczestniczek na scenie. Dodatkowej ocenie mogą podlegać takie czynniki jak: zaangażowanie Uczestniczek w akcje organizowane przez podmioty pożytku publicznego, sprawność fizyczna, prezentacja przed obiektywem aparatu fotograficznego oraz na wybiegu.

7 7.8. Obrady Jury Konkursu kończą się sporządzeniem Protokołu Obrad, zawierającego listę poszczególnych Laureatek, który to Przewodniczący Jury Konkursu niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości. 8. Zasady głosowania Jury podczas Obrad Jury Konkursu: 8.1. Głosowanie odbywa się za pomocą Kart do Głosowania, którą każdy Członek podpisuje czytelnie imieniem i nazwiskiem Członkowie Jury zobowiązują się do zachowania tajemnicy z przeprowadzanych obrad Jury, nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Karty do głosowania muszą chronić Uczestniczki konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Członek Jury głosuje, wpisując na koniec ostatniej prezentacji, swoje punkty w skali 3,2,1; odpowiednio 3 punkty dla Miss Konkursu, 2 punkty dla I wicemiss, 1 punkt dla II wicemiss. Pozostałe kandydatki nie otrzymują żadnych punktów Zwyciężczynią Konkursu zostaje Uczestniczka, która uzyska największa ilość głosów. I wicemiss i II wicemiss Konkursu zostają uczestniczki, które uzyskają w kolejności malejącej największą ilość punktów W przypadku, gdy uczestniczki podczas głosowania uzyskają jednakową ilość głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Jury Konkursu. 9. Naruszenie niniejszego Regulaminu powoduje nieważność przeprowadzanych czynności, zaś kandydatki wyłonione na poszczególnych etapach Konkursu nie mogą być dopuszczone do dalszych jego etapów.

8 3 PRZEBIEG KONKURSU 1. Wybory Regionalne/Wojewódzkie oraz Casting Kwalifikacyjny 1.1. Na tym etapie Konkursu mogą brać udział Kandydatki, które spełniają warunki enumeratywnie wymienione w Regulaminie Podczas Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich Uczestniczki prezentują się w co najmniej 4 (czterech) strojach zaakceptowanych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że Organizator nie wyraża zgody na prezentacje w strojach kąpielowych, bikini, bieliźnie oraz strojach plażowych W wyniku Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich, decyzją Jury, wybierane są: Miss World Poland Regionu/Województwa, I Wicemiss World Poland Regionu/Województwa, II Wicemiss World Poland Regionu/Województwa, 1.4. Przedstawiciel Organizatora w Jury Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich może przyznać Zaproszenie, upoważniające do udziału w kolejnym etapie Konkursu czyli Castingu Kwalifikacyjnym, dla Uczestniczki, która nie zdobyła tytułu Miss lub I lub II wicemiss Regionu/Województwa, 1.5. Kolejnym etapem Konkursu jest Casting Kwalifikacyjny, 1.6. W Castingu Kwalifikacyjnym uczestniczą dziewczyny, które zgłoszą listownie lub elektronicznie ( , formularz interaktywny) Organizatorowi swoje oferty do dnia 7 sierpnia 2015 r. na adres jak również Miss, I wicemiss, II wicemiss Regionu/Województwa oraz Uczestniczki, które otrzymały Zaproszenie od Organizatora, 1.7. Oferty dziewcząt zainteresowanych udziałem w Castingu Kwalifikacyjnego podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora w terminie do dnia 8 sierpnia 2015 r Casting Kwalifikacyjny ma charakter zamknięty bez udziału publiczności. W trakcie Castingu Kwalifikacyjnego Uczestniczki prezentują się co najmniej dwukrotnie. W jego wyniku zostają wybrane Uczestniczki Wyborów Finałowych. 2. Finał Konkursu W Finale Konkursu biorą udział Finalistki wyłonione w Castingu Kwalifikacyjnym Każda z Finalistek zobowiązuje się do uczestniczenia w Zgrupowaniu, którego organizatorem będzie Miss World Poland w miejscu przez nie wyznaczonym, na czas nie krótszy niż 7 dni, mających na celu przygotowania Uczestniczek do Finału Miss World Poland W trakcie Zgrupowania Uczestniczki zobowiązują się brać udział we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem Konkursu. Wyjątkiem jest siła wyższa, tudzież choroba danej Uczestniczki. W sytuacji, gdy Uczestniczka opuści chociaż jeden dzień prób traci możliwość brania udziału w dalszej części Zgrupowania a umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestniczką przestaje obowiązywać Uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad obowiązujących na Zgrupowaniu oraz słuchania i przestrzegania poleceń wszystkich osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu.

9 2.5. W finale Konkursu Finalistki prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy W Finale Konkursu, decyzją Jury Finału Konkursu, wybierane są: Miss World Poland I Wicemiss World Poland II Wicemiss World Poland W Finale Konkursu może zostać wybrana Miss Publiczności 2015, wybrana przez publiczność zgromadzoną podczas Finału Konkursu Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora, o którym to Organizator powiadomi z miesięcznym wyprzedzeniem każdą z Uczestniczek Obsługa prasowa podczas Finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Partnera bądź też osoby trzeciej wskazanej przez Organizatora Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie.

10 4 UDZIAŁ KANDYDATEK W KONKURSIE 1. Warunki udziału Kandydatki do tytułu Miss World Poland Kandydatką zgłaszającą się do Konkursu może być każda dziewczyna, która musi spełniać łącznie następujące warunki: Posiada obywatelstwo polskie lub narodowość polską, przynależność polską, Jest bezdzietną panną, Wiek lata (w momencie przystąpienia do konkursu kandydatka musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć skończonych 24 lat) Nie posiada na ciele widocznych tatuaży oraz wzrost powyżej 172cm; Nie była/nie jest kara wyrokiem Sądów Złoży u Organizatora lub Organizatora Regionalnego Formularz Rejestracyjny oraz zaakceptuje Regulamin świadczący o przyjęciu i przestrzeganiu warunków w nim zawartych Zawrze z Organizatorem Umowę Główną, o której mowa w niniejszym Regulaminie 2. Brak spełnienia jakiegokolwiek (choćby jednego) z powyższych wymogów powoduje dyskwalifikację Kandydatki do Konkursu Miss World Poland. 3. Kandydatka może zostać zdyskwalifikowana na każdym Etapie Konkursu decyzją Organizatora, jeśli nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków Uczestniczki, a w szczególności jeśli w okresie obowiązywania Umowy Głównej naruszy jej postanowienia lub postanowienia Regulaminu. 4. Podstawą dyskwalifikacji Uczestniczki w Konkursie jest: 4.1. Zamążpójście Uczestniczki lub urodzenie przez nią dziecka Zatajenie przez Uczestniczkę faktów istotnych jeżeli chodzi o sprawowanie obowiązków Miss World Poland, 4.3. Udział Uczestniczki w sesji fotograficznej lub filmowej, bez ubioru, tudzież wyrażenie przez nią zgody na publikację wcześniej zrobionych zdjęć zawierających nagą Uczestniczkę Naganne prowadzenie się, które wpływa negatywnie na wizerunek Miss World Poland Swoim zachowanie narażenie Miss World Poland na straty finansowe Konstruowanie i wygłaszanie przez Uczestniczkę nieprawdziwych lub szkalujących dobre imię Organizatora wypowiedzi publicznych w którymkolwiek ze środków masowego przekazu (radio, prasa, telewizja, Internet, media społecznościowe) Nie stosowanie się do Regulaminu Konkursu oraz innych zasad ustalonych przez Organizatora jak m.in.: warunki współpracy określone w Umowie Głównej, regulamin zgrupowania Uczestniczek konkursu na którymkolwiek z etapów eliminacji. 5. Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestniczki: 5.1. Pozbawienie jej wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród.

11 5.2. Obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem. 6. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa powyżej Uczestniczka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w kwocie PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z Uczestniczką i naprawienia szkód wynikających z naruszenia postanowień Umowy z Uczestniczką i Regulaminem. 7. Kandydatka przystępując do Konkursu zobowiązuje się do złożenia u Organizatora lub Organizatora Regionalnego/ Wojewódzkiego wypełnionego Formularza Rejestracyjnego zawierającego: 7.1. Minimum dwa zdjęcia: jedno całej sylwetki, jedno portretowe Ankietę zgłoszeniową zawierającą krótką charakterystykę Uczestniczki Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu. 8. Koszty i opłaty ponoszone przez Uczestniczki Miss World Poland Uczestniczki biorą udział w Konkursie na własny koszt. Wszystkie wydatki Uczestniczki w tym również: koszty podróży, zakupu rzeczy osobistych związanych z udziałem w Konkursie, koszty związane z pielęgnacją Kandydatki, nie podlegają zwrotowi Organizator na czas trwania Zgrupowania gwarantuje Finalistkom zakwaterowanie i wyżywienie.

12 5 NAGRODY W KONKURSIE 1. Organizator może ustalić nagrody Regulaminowe jak i Pozaregulaminowe. 2. Nagrodami Regulaminowymi w Konkursie są: 2.1. Dla Miss World Poland 2015 Regionu/Województwa: Tytuł Miss World Poland 2015 Regionu/Województwa, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo, Prawo uczestnictwa w Kolejnym Etapie Konkursu Miss World Poland Castingu Kwalifikacyjnym Dla I i II Wicemiss World Poland 2015 Regionu/Województwa: Tytuł odpowiednio I lub II Wicemiss Regionu/Województwa, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce, Prawo uczestnictwa w Kolejnym etapie Konkursu Miss World Poland 2015 Castingu Kwalifikacyjnym, 2.3. Dla Miss World Poland 2015: Tytuł Miss World Poland 2015, Korona Miss World Poland 2015 (przechodnia), Prawo uczestnictwa w konkursie Miss World jako reprezentantka Rzeczpospolitej Polskiej Dla I i II Wicemiss World Poland Tytuł odpowiednio I lub II Wicemiss World Poland Dla Miss Publiczności Tytuł Miss Publiczności Decyzją Organizatora mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z Fundatorami nagród, za których wręczanie oraz przekazanie odpowiada sam Fundator.

13 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNICZEK I LAUREATEK KONKURSU 1. Każda z Laureatek zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie, ale wyłącznie Organizator ma prawo do posługiwania się tytułem w celach reklamowych, marketingowych i komercyjnych. 2. Każda z Laureatek Konkursu jest zobowiązana w czasie panowania/kadencji do współpracy z Organizatorem oraz podmiotami wskazanymi przez Organizatora i na ich zaproszenie do uczestnictwa we wszystkich imprezach oficjalnych i komercyjnych od dnia uzyskania tytułu do dnia Finału kolejnej edycji Konkursu. 3. Miss World Poland 2015 ma zaszczyt i obowiązek reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie Miss World. 4. Laureatki Konkursu w okresie Kadencji są zobowiązane do: 4.1. Nie zmieniania w okresie kadencji swojego wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora Nieodpłatnego uczestniczenia w imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora lub podmiot przez niego upoważniony Uczestniczenia w imprezach promocyjnych i komercyjnych Partnerów Konkursu na zasadach określonych w Umowie pomiędzy Organizatorem a Uczestniczką Konkursu Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatki i Konkurs, 4.5. Wyborach Regionalnych/Wojewódzkich oraz Konkursie Finałowym jako goście honorowi lub członkowie Jury Konkursu, 4.6. Sesjach telewizyjnych, fotograficznych oraz filmowych do programów promujących Laureatki lub Konkurs, zaakceptowanych przez Organizatora, 4.7. Współpracy z podmiotami trzecimi wyznaczonymi przez Organizatora Uczestniczenia za wynagrodzeniem na zlecenie i warunkach określonych przez Organizatora w pokazach mody, targach, festiwalach, koncertach, imprezach sportowych i kulturalnych. 5. Każda Uczestniczka konkursu jest zobowiązana do nie komentowania w sposób publiczny, również za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych, werdyktów Jury poszczególnych etapów Konkursu. Uczestniczka i Laureatka zobowiązuje się jednocześnie, że wszystkie uwagi i zastrzeżenia, wpływające w jej ocenie na transparentność Konkursu będzie niezwłocznie zgłaszać do Organizatora Konkursu. 6. Od momentu przystąpienia do konkursu Uczestniczka zobowiązuje się dbać o dobre imię własne, dobre imię Organizatora i Współorganizatora konkursu do momentu zakończenia udziału w Konkursie lub wygaśnięcia Umowy Głównej. 7. W trakcie całego okresu obowiązywania Umowy Głównej Laureatka konkursu nie weźmie udziału w sesji fotograficznej lub filmowej w której prezentowałaby się nago lub w sposób obsceniczny oraz nie wyrazi zgody na publikację zdjęć filmów lub zdjęć z takiej sesji.

14 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Kandydatka wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U r., Nr 101, poz. 926 t.j.), wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji współpracy oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. 2. Kandydatka ma prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawienia, a także usunięcia danych. 3. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych żądania na adres lub pisemnie na adres pocztowy: Biuro Miss World Poland, ul. Idzikowskiego 2F/26, Warszawa 4. Usunięcie Danych Osobowych Kandydatki z bazy danych Organizatora jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem się z tej bazy, rozwiązaniem Umowy Głównej i zrzeknięciem się praw wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności prawa do wynagrodzenia określonego w Umowie Głównej. 5. Organizator jako Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji współpracy. 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu. 7. Udostępnione przez Użytkownika/Kandydatkę Administratorowi Dane Osobowe są przetwarzane w celach związanych ze współpracą z innymi podmiotami trzecimi (na co Uczestniczka/kandydatka wyraża zgodę), oraz mogą być przetwarzane przez Administratora dla prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Miss World Poland.

15 8 PRAWO DO UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO 1. Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz.U Nr 49 poz. 508) wyłączne prawo do posługiwania znakiem towarowym słowno - graficznym "Miss World Poland" posiada Organizator. 2. Jakiekolwiek użycie przez jakąkolwiek osobę trzecią, lub podmiot trzeci ww. znaku wymaga pisemnej zgody Organizatora pod rygorem nieważności. 3. Zastrzeżony znak Miss World Poland stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

16 Załącznik nr 1.

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej Platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo