REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015

2 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY KONKURSU PRZEBIEG KONKURSU UDZIAŁ KANDYDATEK W KONKURSIE NAGRODY W KONKURSIE PRAWA I OBOWIĄZKI LAUREATEK KONKURSU OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRAWO DO UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO

3 DEFINICJE Organizator Miss World Poland Administrator danych osobowych Wyłączny Organizator i licencjobiorca Konkursu Miss World na terenie Polski Miss World Poland Wyłączny Organizator Konkursu Elżbieta Wierzbicka, zwany dalej Miss World Poland, z/s w Warszawie, Warszawa, ul. Idzikowskiego 2F/26, NIP , REGON Administratorem danych osobowych jest Miss World Poland. Przetwarza on dane osobowe zgodnie z udzieloną przez Uczestniczkę zgodą oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Zaproszenie Przyznane przez Organizatora, obecnego w Jury Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich, uprawnia Uczestniczki do udziału w kolejnych etapach konkursu Miss World Poland Konkurs Konkurs Miss World Poland 2015 Jury Konkursu Laureatka Finalistka Uczestniczka Kandydatka Finał Konkursu Miss World Poland 2015 Miss World Poland Regionu 2015 Miss World Poland Województwa 2015 Regulamin Powołuje Organizator, które działa na podstawie przyjętego na początku obrad regulaminu pod kierownictwem przewodniczącego wyłonionego ze składu jury w drodze głosowania, lub powołanego przez organizatora konkursu. Powołanie jury ma na celu obiektywizację oceny kryteriów wyboru Zwyciężczyni Konkursu Finalistka Konkursu, która zdobyła tytuł Miss, I lub II wicemiss World Poland w Regionie, Województwie, Finale Konkursu Miss World Poland lub zdobyła tytuł komplementarny Miss Publiczności, Uczestniczka Finału Konkursu Miss World Poland Każda dziewczyna biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie Każda dziewczyna pretendująca do tego, by być Uczestniczką Konkursu Końcowy Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury, wybierana jest jego Zwyciężczyni oraz laureatki drugiego i trzeciego miejsca Zwyciężczyni Konkursu Zwyciężczyni regulaminowych Wyborów Regionalnych Zwyciężczyni regulaminowych Wyborów Wojewódzkich Jest wiążący dla Stron i kształtuje ich wzajemne prawa i obowiązki Formularz Rejestracyjny Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej składany przez Uczestniczkę u Organizatora lub Organizatora Regionalnego/Wojewódzkiego osobiście, drogą listowną lub elektroniczną ( , formularz interaktywny) Siła wyższa Zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy

4 Stacja telewizyjna Umowa główna Umowa o współpracy Partner Konkursu Znak towarowy Wybory Regionalne/Wojewódzkie Casting Kwalifikacyjny Wybrana przez Organizatora stacja telewizyjna emitująca Konkurs Miss World 2015 Umowa zawarta pomiędzy Uczestniczką a Organizatorem, łącząca wzajemne prawa i obowiązki obu Stron Umowa zawarta z Partnerem Konkursu To osoba fizyczna lub prawna, z którą Organizator zawarł umowę o współpracy Zastrzeżony znak słowno graficzny Miss World Poland, którego użycie dozwolone jest wyłącznie poprzez udzielenie licencji Miss World Poland Etap Konkursu, w którym decyzją Jury Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich, wybierane są plenipotentki regionów Polski, które na późniejszym etapie biorą udział w Castingu Kwalifikacyjnym Etap Konkursu, w którym, decyzją jury wybierane są uczestniczki Finału Konkursu

5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Miss World Poland 2015 jest Elżbieta Wierzbicka, działająca na podstawie umowy licencyjnej (Exclusive Licensee Agreement) z dnia r., zawartej z Miss World Limited, z siedzibą w Londynie - jako wyłączny jej realizator na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Regulamin określa szczególne warunki współpracy z Miss World Poland i jest integralną częścią każdej umowy zawieranej pomiędzy Miss World a osobami/podmiotami trzecimi. 3. Regulamin jest udostępniany osobom/podmiotom trzecim: 3.1. Na uzasadnione żądanie, zgłoszone Miss World Poland na adres e mail: 3.2. Poprzez zamieszczenie go na ogólnodostępnej Stronie Miss World Poland Przed rozpoczęciem współpracy z Miss World Poland poprzez udostępnienie w procesie rejestracji konta specjalnego hiperłącza do treści Regulaminu, z koniecznością potwierdzenia faktu zaznajomienia się z Regulaminem. 4. Osoba/podmiot trzeci jest uprawniona/-y i jednocześnie zobowiązana/-y do korzystania ze Strony Miss World Poland, wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem tj. w szczególności Osoba/podmiot trzeci jest zobowiązana/-y do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, jak i celu jakiemu ma ona służyć - od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jej elementów technicznych, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 5. Jakakolwiek czynność sprzeczna z niniejszym Regulaminem jest nieważna.

6 2 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs Miss World Poland ma charakter konkursu otwartego, do którego mogą przystąpić wszystkie kandydatki posiadające obywatelstwo polskie, które odpowiadają wymaganiom określonym w Regulaminie i które wypełniły formularz znajdujący się na stronie Dostarczenie formularza może zostać zrealizowane przez kandydatkę osobiście, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( , formularz interaktywny) oraz drogą pocztową na adres Organizatora. 2. Każdy Konkurs odbywa się na terenie Polski w terminie ustalonym z Organizatorem. 3. Konkurs składa się z 3 (trzech) Etapów Konkursu, przebiegających według następującej kolejności: 3.1. Wybory Regionalne/Wojewódzkie 3.2. Casting Kwalifikacyjny, 3.3. Finał Konkursu 4. Udział Uczestniczki w danym Etapie Konkursu musi być poprzedzony jej udziałem w etapie poprzednim. 5. Udział Uczestniczki w Wyborach Regionalnych/Wojewódzkich musi być poprzedzony jej zgłoszeniem, wypełnieniem Ankiety oraz zapoznaniem i podpisaniem Regulaminu Miss World Poland stanowiącym integralną część późniejszej Umowy. 6. Organizator może powierzyć organizację poszczególnych Etapów Konkursu Partnerom, z którymi zawarł odrębną umowę o współpracę, ustalając w niej wzajemne prawa i obowiązki Stron. 7. Obrady Jury Konkursu 7.1. na każdym z kolejnych Etapów Konkursu wyborów Uczestniczek dokonują odpowiednie składy Jury Konkursu, które ustalane są przez Organizatora oraz wybranych Partnerów, z uwzględnieniem wymagań Stacji telewizyjnej i kryteriów określonych w umowie pomiędzy tymi Stronami; 7.2. w sprawach spornych decydujący jest głos Przewodniczącego Jury, którego to wybierają członkowie Jury spośród swojego składu podczas finałów Konkursów Jury musi przedstawić swój werdykt w czasie określonym przez Organizatora; 7.4. Jury Finału Konkursu nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby Jury Konkursu głosuje i obraduje na posiedzeniach niejawnych w pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Członków Jury Każdorazowy porządek obrad danego składu ustala Przewodniczący tego składu Jury Konkursu Kryteria, podlegające ocenie Jury Konkursu to m.in. wzrost oraz figura Uczestniczek, swoboda i umiejętność poruszania się, elokwencja oraz ogólna prezencja Uczestniczek na scenie. Dodatkowej ocenie mogą podlegać takie czynniki jak: zaangażowanie Uczestniczek w akcje organizowane przez podmioty pożytku publicznego, sprawność fizyczna, prezentacja przed obiektywem aparatu fotograficznego oraz na wybiegu.

7 7.8. Obrady Jury Konkursu kończą się sporządzeniem Protokołu Obrad, zawierającego listę poszczególnych Laureatek, który to Przewodniczący Jury Konkursu niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości. 8. Zasady głosowania Jury podczas Obrad Jury Konkursu: 8.1. Głosowanie odbywa się za pomocą Kart do Głosowania, którą każdy Członek podpisuje czytelnie imieniem i nazwiskiem Członkowie Jury zobowiązują się do zachowania tajemnicy z przeprowadzanych obrad Jury, nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Karty do głosowania muszą chronić Uczestniczki konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Członek Jury głosuje, wpisując na koniec ostatniej prezentacji, swoje punkty w skali 3,2,1; odpowiednio 3 punkty dla Miss Konkursu, 2 punkty dla I wicemiss, 1 punkt dla II wicemiss. Pozostałe kandydatki nie otrzymują żadnych punktów Zwyciężczynią Konkursu zostaje Uczestniczka, która uzyska największa ilość głosów. I wicemiss i II wicemiss Konkursu zostają uczestniczki, które uzyskają w kolejności malejącej największą ilość punktów W przypadku, gdy uczestniczki podczas głosowania uzyskają jednakową ilość głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Jury Konkursu. 9. Naruszenie niniejszego Regulaminu powoduje nieważność przeprowadzanych czynności, zaś kandydatki wyłonione na poszczególnych etapach Konkursu nie mogą być dopuszczone do dalszych jego etapów.

8 3 PRZEBIEG KONKURSU 1. Wybory Regionalne/Wojewódzkie oraz Casting Kwalifikacyjny 1.1. Na tym etapie Konkursu mogą brać udział Kandydatki, które spełniają warunki enumeratywnie wymienione w Regulaminie Podczas Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich Uczestniczki prezentują się w co najmniej 4 (czterech) strojach zaakceptowanych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że Organizator nie wyraża zgody na prezentacje w strojach kąpielowych, bikini, bieliźnie oraz strojach plażowych W wyniku Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich, decyzją Jury, wybierane są: Miss World Poland Regionu/Województwa, I Wicemiss World Poland Regionu/Województwa, II Wicemiss World Poland Regionu/Województwa, 1.4. Przedstawiciel Organizatora w Jury Wyborów Regionalnych/Wojewódzkich może przyznać Zaproszenie, upoważniające do udziału w kolejnym etapie Konkursu czyli Castingu Kwalifikacyjnym, dla Uczestniczki, która nie zdobyła tytułu Miss lub I lub II wicemiss Regionu/Województwa, 1.5. Kolejnym etapem Konkursu jest Casting Kwalifikacyjny, 1.6. W Castingu Kwalifikacyjnym uczestniczą dziewczyny, które zgłoszą listownie lub elektronicznie ( , formularz interaktywny) Organizatorowi swoje oferty do dnia 7 sierpnia 2015 r. na adres jak również Miss, I wicemiss, II wicemiss Regionu/Województwa oraz Uczestniczki, które otrzymały Zaproszenie od Organizatora, 1.7. Oferty dziewcząt zainteresowanych udziałem w Castingu Kwalifikacyjnego podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora w terminie do dnia 8 sierpnia 2015 r Casting Kwalifikacyjny ma charakter zamknięty bez udziału publiczności. W trakcie Castingu Kwalifikacyjnego Uczestniczki prezentują się co najmniej dwukrotnie. W jego wyniku zostają wybrane Uczestniczki Wyborów Finałowych. 2. Finał Konkursu W Finale Konkursu biorą udział Finalistki wyłonione w Castingu Kwalifikacyjnym Każda z Finalistek zobowiązuje się do uczestniczenia w Zgrupowaniu, którego organizatorem będzie Miss World Poland w miejscu przez nie wyznaczonym, na czas nie krótszy niż 7 dni, mających na celu przygotowania Uczestniczek do Finału Miss World Poland W trakcie Zgrupowania Uczestniczki zobowiązują się brać udział we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem Konkursu. Wyjątkiem jest siła wyższa, tudzież choroba danej Uczestniczki. W sytuacji, gdy Uczestniczka opuści chociaż jeden dzień prób traci możliwość brania udziału w dalszej części Zgrupowania a umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestniczką przestaje obowiązywać Uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad obowiązujących na Zgrupowaniu oraz słuchania i przestrzegania poleceń wszystkich osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu.

9 2.5. W finale Konkursu Finalistki prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy W Finale Konkursu, decyzją Jury Finału Konkursu, wybierane są: Miss World Poland I Wicemiss World Poland II Wicemiss World Poland W Finale Konkursu może zostać wybrana Miss Publiczności 2015, wybrana przez publiczność zgromadzoną podczas Finału Konkursu Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora, o którym to Organizator powiadomi z miesięcznym wyprzedzeniem każdą z Uczestniczek Obsługa prasowa podczas Finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Partnera bądź też osoby trzeciej wskazanej przez Organizatora Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie.

10 4 UDZIAŁ KANDYDATEK W KONKURSIE 1. Warunki udziału Kandydatki do tytułu Miss World Poland Kandydatką zgłaszającą się do Konkursu może być każda dziewczyna, która musi spełniać łącznie następujące warunki: Posiada obywatelstwo polskie lub narodowość polską, przynależność polską, Jest bezdzietną panną, Wiek lata (w momencie przystąpienia do konkursu kandydatka musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć skończonych 24 lat) Nie posiada na ciele widocznych tatuaży oraz wzrost powyżej 172cm; Nie była/nie jest kara wyrokiem Sądów Złoży u Organizatora lub Organizatora Regionalnego Formularz Rejestracyjny oraz zaakceptuje Regulamin świadczący o przyjęciu i przestrzeganiu warunków w nim zawartych Zawrze z Organizatorem Umowę Główną, o której mowa w niniejszym Regulaminie 2. Brak spełnienia jakiegokolwiek (choćby jednego) z powyższych wymogów powoduje dyskwalifikację Kandydatki do Konkursu Miss World Poland. 3. Kandydatka może zostać zdyskwalifikowana na każdym Etapie Konkursu decyzją Organizatora, jeśli nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków Uczestniczki, a w szczególności jeśli w okresie obowiązywania Umowy Głównej naruszy jej postanowienia lub postanowienia Regulaminu. 4. Podstawą dyskwalifikacji Uczestniczki w Konkursie jest: 4.1. Zamążpójście Uczestniczki lub urodzenie przez nią dziecka Zatajenie przez Uczestniczkę faktów istotnych jeżeli chodzi o sprawowanie obowiązków Miss World Poland, 4.3. Udział Uczestniczki w sesji fotograficznej lub filmowej, bez ubioru, tudzież wyrażenie przez nią zgody na publikację wcześniej zrobionych zdjęć zawierających nagą Uczestniczkę Naganne prowadzenie się, które wpływa negatywnie na wizerunek Miss World Poland Swoim zachowanie narażenie Miss World Poland na straty finansowe Konstruowanie i wygłaszanie przez Uczestniczkę nieprawdziwych lub szkalujących dobre imię Organizatora wypowiedzi publicznych w którymkolwiek ze środków masowego przekazu (radio, prasa, telewizja, Internet, media społecznościowe) Nie stosowanie się do Regulaminu Konkursu oraz innych zasad ustalonych przez Organizatora jak m.in.: warunki współpracy określone w Umowie Głównej, regulamin zgrupowania Uczestniczek konkursu na którymkolwiek z etapów eliminacji. 5. Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestniczki: 5.1. Pozbawienie jej wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród.

11 5.2. Obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem. 6. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa powyżej Uczestniczka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w kwocie PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z Uczestniczką i naprawienia szkód wynikających z naruszenia postanowień Umowy z Uczestniczką i Regulaminem. 7. Kandydatka przystępując do Konkursu zobowiązuje się do złożenia u Organizatora lub Organizatora Regionalnego/ Wojewódzkiego wypełnionego Formularza Rejestracyjnego zawierającego: 7.1. Minimum dwa zdjęcia: jedno całej sylwetki, jedno portretowe Ankietę zgłoszeniową zawierającą krótką charakterystykę Uczestniczki Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu. 8. Koszty i opłaty ponoszone przez Uczestniczki Miss World Poland Uczestniczki biorą udział w Konkursie na własny koszt. Wszystkie wydatki Uczestniczki w tym również: koszty podróży, zakupu rzeczy osobistych związanych z udziałem w Konkursie, koszty związane z pielęgnacją Kandydatki, nie podlegają zwrotowi Organizator na czas trwania Zgrupowania gwarantuje Finalistkom zakwaterowanie i wyżywienie.

12 5 NAGRODY W KONKURSIE 1. Organizator może ustalić nagrody Regulaminowe jak i Pozaregulaminowe. 2. Nagrodami Regulaminowymi w Konkursie są: 2.1. Dla Miss World Poland 2015 Regionu/Województwa: Tytuł Miss World Poland 2015 Regionu/Województwa, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo, Prawo uczestnictwa w Kolejnym Etapie Konkursu Miss World Poland Castingu Kwalifikacyjnym Dla I i II Wicemiss World Poland 2015 Regionu/Województwa: Tytuł odpowiednio I lub II Wicemiss Regionu/Województwa, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce, Prawo uczestnictwa w Kolejnym etapie Konkursu Miss World Poland 2015 Castingu Kwalifikacyjnym, 2.3. Dla Miss World Poland 2015: Tytuł Miss World Poland 2015, Korona Miss World Poland 2015 (przechodnia), Prawo uczestnictwa w konkursie Miss World jako reprezentantka Rzeczpospolitej Polskiej Dla I i II Wicemiss World Poland Tytuł odpowiednio I lub II Wicemiss World Poland Dla Miss Publiczności Tytuł Miss Publiczności Decyzją Organizatora mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z Fundatorami nagród, za których wręczanie oraz przekazanie odpowiada sam Fundator.

13 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNICZEK I LAUREATEK KONKURSU 1. Każda z Laureatek zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie, ale wyłącznie Organizator ma prawo do posługiwania się tytułem w celach reklamowych, marketingowych i komercyjnych. 2. Każda z Laureatek Konkursu jest zobowiązana w czasie panowania/kadencji do współpracy z Organizatorem oraz podmiotami wskazanymi przez Organizatora i na ich zaproszenie do uczestnictwa we wszystkich imprezach oficjalnych i komercyjnych od dnia uzyskania tytułu do dnia Finału kolejnej edycji Konkursu. 3. Miss World Poland 2015 ma zaszczyt i obowiązek reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie Miss World. 4. Laureatki Konkursu w okresie Kadencji są zobowiązane do: 4.1. Nie zmieniania w okresie kadencji swojego wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora Nieodpłatnego uczestniczenia w imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora lub podmiot przez niego upoważniony Uczestniczenia w imprezach promocyjnych i komercyjnych Partnerów Konkursu na zasadach określonych w Umowie pomiędzy Organizatorem a Uczestniczką Konkursu Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatki i Konkurs, 4.5. Wyborach Regionalnych/Wojewódzkich oraz Konkursie Finałowym jako goście honorowi lub członkowie Jury Konkursu, 4.6. Sesjach telewizyjnych, fotograficznych oraz filmowych do programów promujących Laureatki lub Konkurs, zaakceptowanych przez Organizatora, 4.7. Współpracy z podmiotami trzecimi wyznaczonymi przez Organizatora Uczestniczenia za wynagrodzeniem na zlecenie i warunkach określonych przez Organizatora w pokazach mody, targach, festiwalach, koncertach, imprezach sportowych i kulturalnych. 5. Każda Uczestniczka konkursu jest zobowiązana do nie komentowania w sposób publiczny, również za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych, werdyktów Jury poszczególnych etapów Konkursu. Uczestniczka i Laureatka zobowiązuje się jednocześnie, że wszystkie uwagi i zastrzeżenia, wpływające w jej ocenie na transparentność Konkursu będzie niezwłocznie zgłaszać do Organizatora Konkursu. 6. Od momentu przystąpienia do konkursu Uczestniczka zobowiązuje się dbać o dobre imię własne, dobre imię Organizatora i Współorganizatora konkursu do momentu zakończenia udziału w Konkursie lub wygaśnięcia Umowy Głównej. 7. W trakcie całego okresu obowiązywania Umowy Głównej Laureatka konkursu nie weźmie udziału w sesji fotograficznej lub filmowej w której prezentowałaby się nago lub w sposób obsceniczny oraz nie wyrazi zgody na publikację zdjęć filmów lub zdjęć z takiej sesji.

14 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Kandydatka wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U r., Nr 101, poz. 926 t.j.), wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji współpracy oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. 2. Kandydatka ma prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawienia, a także usunięcia danych. 3. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych żądania na adres lub pisemnie na adres pocztowy: Biuro Miss World Poland, ul. Idzikowskiego 2F/26, Warszawa 4. Usunięcie Danych Osobowych Kandydatki z bazy danych Organizatora jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem się z tej bazy, rozwiązaniem Umowy Głównej i zrzeknięciem się praw wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności prawa do wynagrodzenia określonego w Umowie Głównej. 5. Organizator jako Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji współpracy. 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu. 7. Udostępnione przez Użytkownika/Kandydatkę Administratorowi Dane Osobowe są przetwarzane w celach związanych ze współpracą z innymi podmiotami trzecimi (na co Uczestniczka/kandydatka wyraża zgodę), oraz mogą być przetwarzane przez Administratora dla prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Miss World Poland.

15 8 PRAWO DO UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO 1. Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz.U Nr 49 poz. 508) wyłączne prawo do posługiwania znakiem towarowym słowno - graficznym "Miss World Poland" posiada Organizator. 2. Jakiekolwiek użycie przez jakąkolwiek osobę trzecią, lub podmiot trzeci ww. znaku wymaga pisemnej zgody Organizatora pod rygorem nieważności. 3. Zastrzeżony znak Miss World Poland stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

16 Załącznik nr 1.

REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA

REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu The Look Of The Year Polska określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu i może być integralną częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR POLSKA 2015

REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR POLSKA 2015 REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR POLSKA 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin The Look Of The Year Polska 2015 określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu The Look Of The Year Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów piękności organizowanych przez Fundację "Projekt Miss", zwany dalej regulaminem.

Regulamin konkursów piękności organizowanych przez Fundację Projekt Miss, zwany dalej regulaminem. Regulamin konkursów piękności organizowanych przez Fundację "Projekt Miss", zwany dalej regulaminem. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację "Projekt Miss", 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Umowy współpracy dotyczącej organizacji akcji ELITE MODEL LOOK 2015 SCENARIUSZ I REGULAMIN AKCJI

Załącznik nr 3 do Umowy współpracy dotyczącej organizacji akcji ELITE MODEL LOOK 2015 SCENARIUSZ I REGULAMIN AKCJI Załącznik nr 3 do Umowy współpracy dotyczącej organizacji akcji ELITE MODEL LOOK 2015 SCENARIUSZ I REGULAMIN AKCJI Czas trwania akcji: 13.06.2015 r.; w godz. 11.00-18.00 Miejsce: Galeria Sfera / Bielsko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Miss Studentek w ramach Dni Kultury Studenckiej «Juwenalia Białystok 2015» 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu. Miss Studentek w ramach Dni Kultury Studenckiej «Juwenalia Białystok 2015» 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Miss Studentek w ramach Dni Kultury Studenckiej «Juwenalia Białystok 2015» 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Miss Studentek w ramach Dni Kultury Studenckiej «Juwenalia Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISS I MISTERA ZIEMI SŁUPSKIEJ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

REGULAMIN KONKURSU MISS I MISTERA ZIEMI SŁUPSKIEJ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Załącznik do uchwały Nr.../MRMS/2014 Z dnia... REGULAMIN KONKURSU MISS I MISTERA ZIEMI SŁUPSKIEJ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin konkursu,,miss i Mistera Ziemi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013.

Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013. Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013. I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Człowiek Roku KRONO 2013 jest Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (68-200) przy ulicy Serbskiej 56, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

Twój Partner na weekend

Twój Partner na weekend REGULAMIN KONKURSU Twój Partner na weekend 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Twój Partner na weekend (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez Auto Frelik Anna Frelik Spółkę komandytową z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PORT ŁÓDŹ REGULAMIN KONKURSU. Mam kota na punkcie kota. organizowanego przez Inter IKEA Centre Polska S.A.

PORT ŁÓDŹ REGULAMIN KONKURSU. Mam kota na punkcie kota. organizowanego przez Inter IKEA Centre Polska S.A. REGULAMIN KONKURSU Mam kota na punkcie kota organizowanego przez POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Mam kota na punkcie kota zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014 Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014 1 Postanowienia Ogólne 1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku ( Konkurs ). 2) Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na zlecenie Lenovo Polska, jest DeepSense z siedzibą w Pruszkowie (05 800) przy Al. Wojska Polskiego 20/34, wpisanym do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2014

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2014 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2014 Copyright by Biuro Miss Polonia sp. z o. o., Warszawa 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU REGULAMIN RANKINGU 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu jest Amadeus Art z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 24/5, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Aktywny senior

Regulamin Konkursu. Aktywny senior Regulamin Konkursu Aktywny senior 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu na najbardziej pt. Aktywny senior, zwanego dalej jako Konkurs, jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka

Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka 1 Definicje 1. Nadaje się następujące znaczenie pojęciom użytym w Regulaminie: a. Grupa grupa do 15 dzieci, uczniów III klas szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. Postanowienia ogólne II. Warunki uczestnictwa w programie stypendialnym

REGULAMIN I. Postanowienia ogólne II. Warunki uczestnictwa w programie stypendialnym REGULAMIN Regulamin przyznawania stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego w ramach programu stypendialnego organizowanego przez Fundację im. Ryszarda Kapuścińskiego Herodot. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Filmów Krótkometrażowych odbywa się w ramach pierwszego Festiwalu Aktorstwa Filmowego

Bardziej szczegółowo

1863 Dorzuć swoje. Europejskie Dni Dziedzictwa 2013. Regulamin

1863 Dorzuć swoje. Europejskie Dni Dziedzictwa 2013. Regulamin Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 1863 Dorzuć swoje Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 CELE I ZADANIE KONKURSOWE 3 UCZESTNICY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 4 WAŻNE TERMINY 5 NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskich Warsztatów. Wodzirejów Dobrej Zabawy. I. Sposób organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy

Regulamin Ogólnopolskich Warsztatów. Wodzirejów Dobrej Zabawy. I. Sposób organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy PL 96-321 Zalesie ul. Zdrojowa 4 NIP: PL 5291647860 REGON 140301173 tel.+48606321421, biuro@folwarski.pl www.folwarski.pl Regulamin Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy I. Sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DOROŚLI TYTUŁ REPORTAŻU: CZAS TRWANIA (MAX. 35 MIN) ROK PRODUKCJI: AUTOR REPORTAŻU: SCENARIUSZ : REŻYSERIA: ZDJĘCIA: MONTAŻ:

KARTA ZGŁOSZENIOWA DOROŚLI TYTUŁ REPORTAŻU: CZAS TRWANIA (MAX. 35 MIN) ROK PRODUKCJI: AUTOR REPORTAŻU: SCENARIUSZ : REŻYSERIA: ZDJĘCIA: MONTAŻ: KARTA ZGŁOSZENIOWA DOROŚLI TYTUŁ REPORTAŻU: CZAS TRWANIA (MAX. 35 MIN) ROK PRODUKCJI: AUTOR REPORTAŻU: SCENARIUSZ : REŻYSERIA: ZDJĘCIA: MONTAŻ: DZWIĘK: KRÓTKIE STRESZCZENIE RERPORTAŻU: KRÓTKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, zwana dalej Akademią i Tygodnik Newsweek

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to!

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to! Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania Epanel.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #1 wyzwanie FOTO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media

Regulamin konkursu #1 wyzwanie FOTO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media Regulamin konkursu #1 wyzwanie FOTO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media 1. Postanowienia ogólne Konkurs będzie prowadzony pod nazwą #1 wyzwanie FOTO zadanie dla redakcji 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą!

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #FURAVIFOLDA (dalej: Konkurs ) jest TAN-VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012

REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 1 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA PROMOCJI ŁOWIECTWA NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ REGULAMIN KONKURSU Myśliwi w sieci 2012 2 Regulamin Konkursu na najlepszą stronę internetową o tematyce łowieckiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu pn. Upoluj Mikołaja w akcji. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pn. Upoluj Mikołaja w akcji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) I. 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Regulamin konkursu Kobiety na start dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł Założenia organizacyjne 1 1. Organizatorem konkursu Policjant, który mi pomógł jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP organizowanym przez firmę HEMPSZOP zwaną dalej Producentem. I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego spośród jego uczestników wykonawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację, warunki udziału i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. Metamorfoza, (dalej: Konkurs), jest Expo Arena S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Liderzy w sektorze ochronie zdrowia

Regulamin projektu Liderzy w sektorze ochronie zdrowia Regulamin projektu Liderzy w sektorze ochronie zdrowia 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia, zwanego dalej projektem. 2 ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015 Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015 1 Postanowienia Ogólne 1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku (dalej Konkurs ). 2) Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S REGULAMIN KONKURSU NICNAC S 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu NICNAC S (dalej: Konkurs ) jest OPCOM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 21A, 21-553 Kraków, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Śniadanie ze smakiem Materne 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Śniadanie ze smakiem Materne ( Konkurs )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Koszalinie. 2. Realizacją konkursu w 2015r. zajmuje się Pracownia Pozarządowa (zwana dalej Realizatorem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia = Szansa

Psychoterapia = Szansa Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii ul. Szkolna 7 i 41-800 Zabrze tel. (032) 276 11 79 e mail: info@fripp.org.pl www.fripp.org.pl Regulamin Konkursu na plakat kampanii profilaktycznej promującej

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 2. Cel Konkursu 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 2. Cel Konkursu 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni, adres: ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, numer KRS: 0000176445,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizator i czas trwania Konkursu REGULAMIN KONKURSU Kup bilet rodzinny Wygraj wycieczkę do Parku Rozrywki Legoland 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady Konkursu Kup bilet rodzinny

Bardziej szczegółowo

Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin

Konkurs Konsumencki ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości Regulamin Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Patronat medialny objęli: Magazyn "Handel w Polsce.pl" Portal "Handel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016

REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016 REGULAMIN MOBILE TRENDS AWARDS 2016 1 1. Organizatorem Mobile Trends Awards 2016 (dalej: Mobile Trends Awards lub MTA, Konkurs ) jest firma Robert Rachwał ClickMaster Polska z siedzibą w Krakowie (30-134),

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

1 9. Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR 2012 zwany dalej Festiwalem odbędzie się w dniach 23 24 listopada 2012 roku w Gliwicach.

1 9. Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR 2012 zwany dalej Festiwalem odbędzie się w dniach 23 24 listopada 2012 roku w Gliwicach. I. Termin i miejsce: 1 9. Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR 2012 zwany dalej Festiwalem odbędzie się w dniach 23 24 listopada 2012 roku w Gliwicach. II. Misja Festiwalu: 2 Celem Festiwalu jest: -

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ Chcesz zostać Twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ a przy tym marzy Ci się rodzinna sesja zdjęciowa? Teraz masz wyjątkową okazję by spełnić swoje marzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pt.,,dbam o czyste powietrze.

Regulamin konkursu pt.,,dbam o czyste powietrze. Regulamin konkursu pt.,,dbam o czyste powietrze. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. Dbam o czyste powietrze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015

REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015 REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ jest Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Wygraj rower KLM!. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Sonata Travel Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie 00-525 ul: Kruczej 41/43, KRS: 0000039021

Bardziej szczegółowo

7. Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest:

7. Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest: REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW MODA NA TALENT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki konkursu MODA NA TALENT (zwanego dalej Konkursem ), który przeprowadzony będzie w Centrum Handlowym VIVO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2013

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2013 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2013 Copyright by Biuro Miss Polonia sp. z o. o., Warszawa 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW. "Bądź jak Spider-Man W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE. 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu

REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW. Bądź jak Spider-Man W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE. 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW "Bądź jak Spider-Man W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu Talent Show "Bądź jak Spider-Man (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym realizowanego w ramach projektu Junior Media

Regulamin konkursu Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym realizowanego w ramach projektu Junior Media Regulamin konkursu Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym realizowanego w ramach projektu Junior Media 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 1 Konkurs Rybomania Lublin 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Rybomania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO 1 Organizacja Konkursu Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizatorem Konkursu WYGRAJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej

Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Regulamin XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Patronat Honorowy Olimpiady SZCZECIN 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs wiedzy na Top HR Managera 2016, pod nazwą TOP HR MANAGER, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Art. 1 Definicje Instytut Sprzedaży - Instytut Sprzedaży Konrad Wierzelewski, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW. "Bądź jak Violetta W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE. 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu

REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW. Bądź jak Violetta W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE. 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW "Bądź jak Violetta W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu Talent Show "Bądź jak Violetta (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOSMETYCZKA ROKU

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOSMETYCZKA ROKU REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOSMETYCZKA ROKU 1. REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kosmetyczka Roku określa sposób i warunki przeprowadzenia Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I BYTOMSKIEGO FESTIWALU MODY I STYLIZACJI

REGULAMIN I BYTOMSKIEGO FESTIWALU MODY I STYLIZACJI REGULAMIN I BYTOMSKIEGO FESTIWALU MODY I STYLIZACJI 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorem festiwalu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Bytomiu ul. Webera 6, 41-902

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs

REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs REGULAMIN KONKURSU #1dzień1konkurs POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs #1dzień1konkurs (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO DLA SZKÓŁ WY TEŻ MOŻECIE STWORZYĆ SUPERBOHATERA

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO DLA SZKÓŁ WY TEŻ MOŻECIE STWORZYĆ SUPERBOHATERA REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO DLA SZKÓŁ WY TEŻ MOŻECIE STWORZYĆ SUPERBOHATERA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Internetowego dla szkół Wy też możecie stworzyć superbohatera jest Kopalnia

Bardziej szczegółowo