Newsletter / 23 lipca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 23 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 23 lipca 2014 r. Str.2. Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Str.4. Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi Str.6. Usługi elektroniczne na rzecz konsumentów od 2015 r. opodatkowane w miejscu konsumpcji Str.8. Niedawna nowelizacja przepisów dotyczących własności przemysłowej ułatwia rejestrację hologramów jako znaków towarowych Str.9. Opodatkowanie PCC wkładów niepieniężnych do S.K.A. niezgodne z przepisami unijnymi podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty Str.10. Str.12. Str.14. Nawet 2 mln zł kary dla menedżera za zmowy cenowe Rękojmia i gwarancja idą zmiany BITCOIN nowa wartość w Internecie

2 Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Z dniem 25 lipca 2014 r. wchodzi wżycie Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r.), dalej: Ustawa. Ustawa wprowadza istotne i wyczekiwane zmiany, przede wszystkim zniknie rozróżnienie na oznaczanie towaru ceną i uwidocznienie ceny towaru, co stanowiło dotychczas udrękę dla małych iśrednich przedsiębiorców. Równocześnie jednak podwyższone zostaną kary za naruszanie obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Dodatkowo, do skrupulatnego przestrzegania nowych zasad, będzie mobilizować przedsiębiorców specjalne uprawnienie nadane konsumentom. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument nabędzie z dniem 25 lipca 2014 r. prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. Ustawa uchyla dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz.U ) oraz przewiduje wprowadzenie w terminie do r. nowego rozporządzenia, które zastąpi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Zdaniem twórców ustawy, dotychczasowe wymogi oznaczania i uwidaczniania ceny, były bardzo uciążliwe zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców, powodowały większe ryzyko pomyłek, większe zaangażowanie personelu i w konsekwencji wzrost cen towarów. W praktyce (pomijając wyjątki, jak np. stosowanie czytników kodów kreskowych, czy specjalne zasady dla oznaczania czasopism czy ubrań) obowiązkiem przedsiębiorcy było nie tylko uwidocznienie cen, w tym cen jednostkowych, przez umieszczenie ich na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, ale także oznaczenie ceną towaru bezpośrednio na poszczególnych egzemplarzach lub na pojedynczych opakowaniach, czyli tzw. metkowanie. Wielu przedsiębiorców nie było przez lata świadome tych dwóch obowiązków, tym bardziej, że częściowo oznaczało to dla nich konieczność podwójnego działania (zamieszczenia przed towarem wywieszki z ceną tak by była widoczna dla konsumenta zanim sięgnie po towar oraz dodatkowo zamieszczenia ceny na samym towarze). Nowa Ustawa rezygnuje z tego rozróżnienia i utrzymuje jedynie obowiązek uwidaczniania cen, który ma zapewnić konsumentom łatwo dostrzegalną, czytelną, prostą i niebudzącą wątpliwości informację o cenach towarów i usług, a przez to ochronę ich uzasadnionych interesów ekonomicznych. Szczegółowe określenie sposobu uwidaczniania cen zostanie określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, które ma wejść w życie do końca 2015 roku. 2

3 Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Oprócz zmniejszenia obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, ustawa przewiduje jednak również zwiększone kary za nieprzestrzeganie wynikających z niej obowiązków. Po pierwsze, wzrośnie maksymalna wysokość nakładanych na przedsiębiorcę kar - już za jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić do 20 tysięcy złotych. Maksymalna kara, w przypadku trzykrotnego naruszenia, do którego doszło w okresie 12 miesięcy, wyniesie 40 tysięcy złotych. Ustawa wprowadza jednak dodatkowe kryteria regulujące wysokość nakładanych kar. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy ustalaniu wysokości kary będzie brał pod uwagę stopień naruszonych obowiązków, dotychczasową działalność, a także wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy. Po drugie, zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorców znajdzie odzwierciedlenie także w nowym uprawnieniu konsumenta, który w przypadku rozbieżności lub wątpliwości dotyczących ceny oferowanego produktu, będzie mógł żądać sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego korzystniejszej. Więcej informacji: Joanna Kowalczyk, tel. (71)

4 Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi W dniu 8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek dotyczący zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o PIT w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń, które: - pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, - są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, - i których wartości nie da się ustalić zgodnie z metodologią przewidzianą w ustawie o PIT. Chodziło w szczególności o świadczenia takie jak spotkania integracyjne, polisy OC i polisy na życie oraz transport zbiorowy do miejsca pracy. Trybunał Konstytucyjny zajął się nie tyle zgodnością z Konstytucją samego przepisu, co znaczenia nadanego mu przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Po rozpoznaniu wniosku orzekł (sygn. akt K 7/13), że zgodne są z Konstytucją przepisy o nieodpłatnych świadczeniach ze stosunku pracy rozumiane w ten sposób, że inne nieodpłatne świadczenie oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika. W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunał podał wytyczne kwalifikowania świadczeń jako podlegających opodatkowaniu PIT. I tak, zgodnie z komunikatem na stronie internetowej Trybunału, za przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT mogą być uznane takieświadczenia, które: 1) zostały spełnione za zgodą pracownika (pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie, w przypadku braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek); 2) zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść; 3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów; bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia brak jest podstaw do określenia wysokości przychodu). 4

5 Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi Z doniesień prasowych wynika natomiast, że Trybunał odniósł się również do poszczególnych kategorii świadczeń dla pracowników, wskazując przykładowo, że nie stanowi przychodu dla pracownika wartość ubezpieczenia, które jest warunkiem dopuszczenia do pracy, a już dowóz pracownika do pracy z miejsca zamieszkania może stanowić taki przychód. Z kolei uczestnictwo pracownika w spotkaniach integracyjnych lub szkoleniowych nawet dobrowolna nie stanowi, zgodnie z ww. doniesieniami, o powstaniu korzyści po stronie pracownika, nie sposób bowiem zakładać,że pracownik wydałby własne pieniądze na uczestniczenie w takim przedsięwzięciu. Wyrok Trybunału powinien stanowić wskazówkę interpretacyjną dla sądów administracyjnych, jednak ze względu na niejednoznaczność udzielonych przez Trybunał wytycznych nie można wykluczyć, że nie doprowadzi on do ujednolicenia rozstrzygnięć dotyczących nieodpłatnych świadczeń. Wiele może zależeć od sposobu, w jaki zostanie sformułowane pisemne uzasadnienie wyroku. Więcej informacji: Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel. (71)

6 Usługi elektroniczne na rzecz konsumentów od 2015 r. opodatkowane w miejscu konsumpcji Od 1 stycznia 2015 r. szykują się kolejne zmiany w VAT, wynikające z wdrożenia dyrektywy 2008/8/WE. Miejscem opodatkowania usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami, a więc w relacjach B2C (business-to-consumer; przedsiębiorca - konsument), stanie się państwo rzeczywistej konsumpcji (miejsce gdzie podmiot niebędący podatnikiem ma siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania, albo zwykłe miejsce pobytu). Obecnie jest państwo siedziby usługodawcy. Nowe zasady opodatkowania dotyczyć będą m.in. udostępniania książek, muzyki, filmów i gier przez Internet. Mini One Stop Shop Aby podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, elektroniczne oraz nadawcze (będąc zobowiązanym do uiszczenia VAT w kraju konsumpcji) nie musiał dokonywać rejestracji do celów VAT w każdym unijnym państwie zamieszkania konsumentów na rzecz których świadczy usługi, wprowadzona zostanie szczególna procedura rozliczania VAT, tzw. procedura jednego okienka (Mini One Stop Shop MOSS) punktu kontaktu elektronicznego do celów identyfikacji oraz składania deklaracji VAT. W oparciu o tę procedurę, rozliczenia VAT należnego z tytułu świadczonych usług dokonywane będą za pośrednictwem państwa, w którym usługodawca jako podatnik posiada siedzibę lub jeśli nie posiada siedziby na terytorium UE stałe miejsce prowadzenia działalności (tzw. państwo członkowskie identyfikacji). Oznacza to, że przy spełnieniu określonych wymogów, polski podatnik będzie miał możliwość rozliczenia usług świadczonych na rzecz zagranicznych konsumentów za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego. Deklaracje rozliczające usługi telekomunikacyjne, elektroniczne oraz nadawcze w relacjach B2C będą składane w ramach systemu MOSS za okresy kwartalne, do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Możliwość skorzystania z procedery jednego okienka (MOSS) będzie fakultatywna, podatnik będzie uprawnionym do dokonywania rozliczeń na zasadach ogólnych. Nie będzie przy tym możliwe rozliczanie za pośrednictwem MOSS transakcji lokalnych (gdy państwo członkowskie identyfikacji jest tożsame z państwem konsumpcji). Jest to o tyle istotne, że w sytuacji świadczenia usług na rzecz konsumentów krajowych i zagranicznych terminy składania deklaracji VAT będą odmienne. 6

7 Usługi elektroniczne na rzecz konsumentów od 2015 r. opodatkowane w miejscu konsumpcji Zgodnie z projektem nowelizacji, rejestracja do MOSS będzie możliwa już od 1 października 2014 r. Konieczność znajomości regulacji dot. VAT wszystkich krajów UE? Procedura MOSS ma stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców. Nie można jednak zapominać, że podatnik dokonujący rozliczenia z tytułu świadczonych usług zobowiązany będzie do opodatkowania usługi zgodnie z przepisami krajowymi państwa konsumpcji, w tym do zastosowania odpowiedniej stawki VAT. W praktyce może to oznaczać, że problemem okażą się rozbieżności regulacji VAT w różnych krajach UE dotyczące tak fundamentalnych kwestii jak kwalifikacja na gruncie krajowych ustaw o VAT konsumentów (osób niebędących podatnikiem), usług elektronicznych, jak również obowiązujących stawek VAT, zwolnień z opodatkowania czy też zasad fakturowania. Problematyczne może być również samo ustalenie państwa konsumpcji. Celem wprowadzanych modyfikacji miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, elektronicznych oraz nadawczych w relacjach B2C ma być głównie usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego przez modernizację oraz uproszczenie działania wspólnego systemu VAT. W teorii założenia godne pochwały. Czas jednak pokaże, na ile wprowadzane rozwiązania okażą się rzeczywiście uproszczeniem dla podatników. Nad nowelizacją pracuje obecnie Sejm, warto jednak już teraz zastanowić się nad procedurami, które w przyszłości umożliwią prawidłowe rozliczenie VAT, m.in. identyfikację nabywców usługi. Więcej informacji: Aleksandra Marchewka, tel. (71) Konrad Misiewicz, tel. (71)

8 Niedawna nowelizacja przepisów dotyczących własności przemysłowej ułatwia rejestrację hologramów jako znaków towarowych Hologram jako znak towarowy Znaki hologramowe w obrocie gospodarczym najczęściej umieszczane są na towarach aby podkreślić ich oryginalność oraz autentyczność (np. w formie charakterystycznej naklejki na opakowaniach płyt CD). Wydaje się jednak, że najbardziej powszechnym obszarem zastosowania hologramów są banknoty tu hologramy pełnią w głównej mierze funkcję zabezpieczenia oraz mają uniemożliwić ich podrobienie. Dzięki ostatnim zmianom w prawie hologramy mogą również zyskać na znaczeniu w powszechnym obrocie gospodarczym. W rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Powyższa definicja nie wyklucza uznania hologramu jako znaku towarowego. Sprawa jest jednak o tyle skomplikowana, że cechą charakterystyczną hologramu jest jego zmienność w zależności od kąta patrzenia, a przez to trudno przedstawić jest hologram w formie graficznej (zwykły wydruk nie będzie przedstawiał wszystkich efektów hologramu). W ostatniej nowelizacji z dnia 24 kwietnia 2014 r. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych ustawodawca dookreślił sposób wyrażania hologramu jako znaku towarowego usuwając w ten sposób wątpliwości związane z rejestracją tego rodzaju znaku towarowego. W myśl rozporządzenia jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy. Aby hologram korzystał z ochrony jako znak towarowy, przedsiębiorca w dokumentacji zgłoszeniowego powinien więc przedstawić wszystkie warianty graficzne hologramu. Więcej informacji: Damian Kołnierzak, tel. (71) Filip Mroczkowski, tel. (71)

9 Opodatkowanie PCC wkładów niepieniężnych do S.K.A. niezgodne z przepisami unijnymi podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty Opodatkowanie wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.) i zmian umowy spółki związanych z niektórymi formami restrukturyzacji jest niezgodne z wiążącymi Polskę w tym zakresie dyrektywami unijnymi. Wynika to z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. II FSK 1667/12, II FSK 1470/12, II FSK 1475/12). Wyroki te potwierdzają, że podatnicy, którzy zapłacili już PCC w niektórych przypadkach zmian umowy spółki S.K.A. mają mocne argumenty, występując o zwrot nadpłaty tego podatku. W rozstrzygniętych przez NSA sprawach istotą sporów było to, czy spółce przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty w PCC, uiszczonym w związku z zawiązaniem S.K.A. bądź podwyższeniem jej kapitału zakładowego przez wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Według NSA opodatkowanie PCC było zasadne jedynie w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego S.K.A., gdy nowoutworzone akcje obejmowane są w zamian za wkład pieniężny. NSA uznał, że opodatkowanie czynności zawarcia / zmiany umowy S.K.A. z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego pozostaje w sprzeczności z unijną zasadą stand-still. Wynika to z faktu, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. czynności te podlegały wyłączeniu z opodatkowania na podstawie ustawy o PCC i w tej sytuacji nie było dozwolone ponowne wprowadzenie opodatkowania PCC. Dodatkowo, ustawa o PCC przewiduje wyłączenie z opodatkowania PCC szeregu zmian umów spółek związanych m. in. z łączeniem, przekształcaniem lub wnoszeniem aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wyłączenia te dotyczą tylko określonych przypadków zmian spółek kapitałowych (w świetle polskich przepisów S.K.A., jako spółka osobowa, nie korzysta więc z tego wyłączenia). Tymczasem w zakresie PCC od umów spółek polskie regulacje muszą być zgodne z regulacjami unijnymi, tj. Dyrektywą Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. NSA orzekł, że S.K.A., będąca spółką osobową na gruncie polskich przepisów, spełnia warunki do uznania jej za spółkę kapitałową w rozumieniu tej dyrektywy. Płynie z tego wniosek, że na potrzeby opodatkowania PCC należy przyjąć szerszy zakres pojęcia spółki kapitałowej niż wynikający z polskiego Kodeksu spółek handlowych, co skutkuje możliwością zastosowania w przypadku S.K.A. wyżej wskazanych wyłączeń. Powyższe orzeczenia NSA stanowią dla podatników, którzy w przeszłości w podobnych sytuacjach zapłacili PCC dodatkowy argument w walce o zwrot nadpłaconego podatku. Więcej informacji: Magdalena Florczak, tel. (71)

10 Nawet 2 mln zł kary dla menedżera za zmowy cenowe Od 18 stycznia 2015 r. Prezes UOKiK będzie miał możliwość nałożenia na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem karę pieniężną w wysokości do zł za umyślne naruszanie zakazu zawierania niedozwolonych porozumień. Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK wynikają z niedawno przyjętej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Obecnie w przypadku zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia, ukarany zostaje jedynie sam przedsiębiorca (na przykład spółka). Wysokość kary ustala się wówczas jako procent przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Maksymalny pułap kary to 10% przychodu. Od nowego roku, oprócz samego przedsiębiorcy odpowiedzialność za naruszenie zakazu zawierania niedozwolonych porozumień poniesie także osoba zarządzająca, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania naruszenia, umyślnie dopuściła do naruszenia przez przedsiębiorcę tego zakazu. Osoba zarządzająca to osoba kierująca przedsiębiorstwem, w szczególności pełniąca funkcję kierowniczą lub wchodząca w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy a zatem nie tylko prezesi i członkowie zarządu, ale również menedżerowie wysokiego szczebla i kierownicy. Uwaga będą to również osoby, które już nie pracują dla przedsiębiorcy, ale pracowały dla niego w trakcie trwania naruszenia. Odpowiedzialność osoby zarządzającej będzie miała przy tym charakter wtórny (następczy) do odpowiedzialności samego przedsiębiorcy. Nałożenie na osobę zarządzającą kary pieniężnej będzie mogło nastąpić wyłącznie w decyzji nakładającej karę pieniężną na przedsiębiorcę (spółkę). Maksymalna wysokość kary to dwa miliony złotych. Ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej Prezes UOKiK uwzględni przy tym każdorazowo okoliczności naruszenia przepisów, stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie czy uzyskane przez nią u danego przedsiębiorcy przychody. 10

11 Nawet 2 mln zł kary dla menedżera za zmowy cenowe Osoby zarządzające będą mogły liczyć na złagodzenie odpowiedzialności, m.in. jeśli działały pod przymusem, przyczyniły się do dobrowolnego usunięcia skutków naruszenia lub współpracowały z Prezesem UOKiK w toku postępowania. Jeżeli jednak menedżer pełnił rolę organizatora, inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję bądź uzyskał znaczne korzyści w związku z dokonanym naruszeniem, wysokość kary będzie odpowiednio wyższa. Prezes UOKiK nie będzie mógł wszcząć postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję wobec osoby zarządzającej, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestała ona karanego zachowania upłynęło 5 lat. Uwaga osoba zarządzająca będzie ponosiła odpowiedzialność za działania i zaniechania mające miejsce dopiero od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Więcej informacji: Magdalena Kaleta, tel. (22) Aleksandra Płucienik, tel. (22)

12 Rękojmia i gwarancja idą zmiany 24 czerwca 2014 r. opublikowany został tekst uchwalonej przez Sejm w dniu 30 maja 2014 r. Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich. Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie uprawnień konsumentów w stosunku do przedsiębiorców ale nie tylko. Nowości pojawią się także w ramach postanowień dotyczących rękojmi za wady i gwarancji jakości, które będą miały zastosowanie nie tylko na linii konsument przedsiębiorca ale także na w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Rękojmia za wady W kręgu najważniejszych zmian dotyczących rękojmi za wady wskazać należy na rozwiązania rozszerzające odpowiedzialności sprzedawcy. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca będzie odpowiedzialny względem kupującego za fizyczne i prawne wady sprzedanego towaru niezależnie od tego jaki wpływ wada ta ma na wartość czy użyteczności towaru. Ustawa wprowadza także nową definicję wad fizycznej, która rozumiana będzie jako niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedający odpowie względem kupującego w sytuacji gdy zakupiony towar nie będzie mieć właściwości, które powinien mieć ze względu oznaczony umówienie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy cel, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając mu próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia jak również w sytuacji gdy rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Z wadą fizyczną rzeczy będziemy mieć także do czynienia w razie nieprawidłowego jej zamontowania lub uruchomienia, jeżeli czynności tych dokonywał sprzedający (lub osoba działająca za sprzedającego) bądź sam kupujący postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną od kupującego. Co więcej w relacjach konsumentów z przedsiębiorcami na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktować będziemy publiczne zapewnienie producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 12

13 Rękojmia i gwarancja idą zmiany Ustawa wprowadza także definicję wady prawnej, z którą będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa. Dodatkowo wydłużeniu uległy także terminy, w których sprzedawca odpowiada za wady rzeczy W przypadku rzeczy niebędących budynkami do dwóch lat (w miejsce wcześniejszego roku) a w stosunku do budynków do pięciu lat (poprzednio 3 lata). Gwarancja jakości Najistotniejszą zmianą dotyczącą gwarancji jakości wydaje się być fakt, że na gruncie znowelizowanych przepisów do udzielenia gwarancji nie będzie już potrzebne wydanie dokumentu gwarancji. Wystarczające będzie złożone przez sprzedającego oświadczenie gwarancyjne, które określać powinno obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Co ciekawe oświadczenie takie może zostać złożone w reklamie. Wydłużeniu ulegnie także termin trwania gwarancji, który w razie braku odmiennego zastrzeżenia stron, wynosić będzie w miejsce aktualnie obowiązującego roku dwa lata. Nowością jest postanowienie przewidujące zawieszenie biegu terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Ustawa wprowadza także termin, w którym gwarant zobowiązany będzie wykonać zobowiązania wynikające z gwarancji. W braku odmiennego określenia w ramach oświadczenia gwarancyjnego termin ten wynosić będzie 14 dni. Ustawa o prawie konsumenta wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. a zatem pozostało jeszcze trochę czasu na przygotowanie się na nadchodzące zmiany i ich bardziej szczegółowe omówienie na łamach naszego Newslettera. Więcej informacji: Aleksandra Jankowska, tel. (71)

14 BITCOIN nowa wartość w Internecie Bitcoin (BTC) jest internetową kryptowalutą, której popularność rosła w ostatnim czasie w dużym tempie. Jej najczęściej podkreślanymi zaletami są niskie koszty transakcji oraz względna anonimowość, a także niezależność waluty od organów państwowych. Zakup BTC możliwy jest dzięki wirtualnym giełdom. Takie giełdy powstały już w Polsce, a otwarci na innowacyjność przedsiębiorcy zaczynają wprowadzać możliwość rozliczania się bitcoinami w relacjach ze swoimi klientami (m. in. klub piłkarski GKS Katowice, ale także lokale gastronomiczne, agencje marketingowe). W Warszawie i Katowicach pojawiły się też bankomaty, w których każdy może nabyć bitcoiny za gotówkę. W myśl zasady wyrażonej w prawie cywilnym, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, polskie przepisy co do zasady pozwalają na kupno, wymianę i korzystanie przy transakcjach z bitcoinów. Chociaż wiemy, że płacenie bitcoinami jest możliwe, nadal aktualny pozostaje szereg problemów, które należy odpowiednio zabezpieczyć. Praktyczne wątpliwości biznesowe budzi m.in. czas trwania weryfikacji transakcji (pełna weryfikacja może trwać zdecydowanie dłużej niż np. płatność kartą zbliżeniową) oraz wahania kursów BTC widocznej zmianie może ulec wartość kryptowaluty pomiędzy momentem jej przekazania przez płacącego, a otrzymaniem bitcoinów przez drugą stronę transakcji, czy ew. jej wymianą na realne pieniądze. Istotne wątpliwości odnośnie używania kryptowalut istnieją także na gruncie podatkowym. Aktualnie, co do zasady, zarówno rozliczenia przeprowadzane bitcoinami jak i ich wymiana na złotówki traktowane są przez organy skarbowe na gruncie podatku VAT na równi ze świadczeniem usług. Może to oznaczać m.in. ustalenie momentu podatkowego przy wymianie BTC przez przedsiębiorcę na złotówki (traktowanego jako wyświadczenie kolejnej, odrębnej usługi polegającej na dostarczeniu BTC podmiotowi zajmującemu się wymianą/ nabywcy BTC) konieczność zapłaty VAT-u od czynności, które intuicyjnie traktujemy jako wymianę walut. Natomiast, przykładowo, jeżeli przeniesienie własności BTC można uznać za odrębną usługę wyświadczaną przez kupującego na rzecz sprzedawcy w zamian za nabywany towar/ usługę, to w czymś, co naturalnie postrzegamy jako jedną transakcję (np. kupno biurka za BTC), pojawiają się nagle dwie transakcje (jedna dotyczy kupna biurka, druga kupna BTC), co ma znaczenie dla prawidłowego ustalenia skutków podatkowych i prawnych czynności. Alternatywą dla takiego modelu jest przyjęcie założenia, w którym zapłata bitcoinem to nie sprzedaż a wzajemne umorzenie zobowiązań (tzw. nowacja), w uproszeniu zasadniczo niegenerująca konieczności zapłaty VAT-u. Stanowisko takie pojawia się w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych dla konkretnych stanów faktycznych, ale na ten moment nie znalazło powszechnej akceptacji. 14

15 BITCOIN nowa wartość w Internecie Wątpliwości co do tego, jak traktować bitcoin, są obecnie przedmiotem dyskusji również w obrębie publicznych organów krajowych i unijnych - na jego temat w odpowiedzi na interpelacje poselskie posła Michała Pacholskiego wypowiadało się Ministerstwo Finansów, natomiast Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (organ nadzorujący sektor bankowy w UE) wydał opinię dotyczącą ryzyk i zagrożeń wynikających z nowej waluty, wraz z propozycjami ich minimalizacji. Warto więc uważnie obserwować, czy ustawodawca podzieli entuzjazm internautów względem kryptowaluty i doprowadzi do wprowadzenia regulacji używania BTC w Polsce, na co powoli już zdecydowały się inne państwa europejskie pozwoliłoby to na większą pewność przeprowadzanych transakcji i powszechniejsze wdrażanie nowych rozwiązań, a także zapewnienie, że przedsiębiorcy z kapitałem lub działalnością powiązaną z BTC nie będą poszukiwać bezpieczeństwa prawnego w krajach, w których ustawodawstwo jest lepiej dostosowane do funkcjonowania kryptowalut. Więcej informacji: Marek Jankowski, tel. (71) Grzegorz Leśniewski, tel. (71)

16 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Konsekwencja zmian w prawie konsumenckim dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej Adwokat Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 27 stycznia 2014 r.

Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Str.2. Str.4. Nowe zasady dotyczące terminu odliczenia VAT przy WNT Raportowanie transakcji instrumentami pochodnymi Str.6. Czy zmienią się przepisy unijne dotyczące delegowania

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2)

Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2) o informowaniu o cenach towarów i usług Art. 1. Ustawa określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT rok 2015. Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy

Zmiany w podatku VAT rok 2015. Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy Zmiany w podatku VAT rok 2015 Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy Ustawa z dnia 25 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa Dziennik Ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych Po wielkiej rewolucji w VAT, która miała miejsce po 1 stycznia 2014 roku, spora grupa podatników musi szykować się na kolejne duże zmiany.

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t Z tytułu niezgodności

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 695) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest implementacja

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 luty 2014 r.

Newsletter / 17 luty 2014 r. Newsletter / 17 luty 2014 r. Str.2. Nowe regulacje na GPW dotyczące spółek z akcjami groszowymi Str.5. Str.7. Zmiany w kodeksie pracy praca w niedziele i święta na rzecz zagranicznych przedsiębiorców Już

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE WYROKI I INTERPRETACJE. 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT?

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE WYROKI I INTERPRETACJE. 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT? NOWE PRAWO PODATKOWE 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT? NEWSLETTER PODATKOWY Od 1 stycznia 2017 r. ma przestać obowiązywać zasada, że wszystkie przychody Funduszy Inwestycyjnych są zwolnione

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych dotyczy

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Reklamacje dokonywane przez konsumentów.

Reklamacje dokonywane przez konsumentów. Reklamacje dokonywane przez konsumentów. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tam

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne 1 Sz. P. Anna Cuber Polski Związek Hodowców Koni NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA 1.10.2016 r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne PRZEPISY PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE Źródłem wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży zawartych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową PODSTAWA REKLAMACJI REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY Spis treści: I Podstawa reklamacji: z tytułu niezgodności towaru z umową 1. Data zawarcia umowy sprzedaży 2. Podstawa prawna 3. Podstawowe przesłanki

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPP4/4512-157/15/PK Data 2015.07.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe.

Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe. Ustawodawca nie zdążył przygotować nowych przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pra Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 13 maja 2016 r.

Newsletter / 13 maja 2016 r. Newsletter / 13 maja 2016 r. Str. 2 Str. 4 Str. 5 Str. 7 Jednolity Plik Kontrolny w zakresie VAT co miesiąc nowy pomysł Komisji Finansów Publicznych Komu członek zarządu składa rezygnację? NSA kilometrówka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zapraszamy Państwo do lektury wakacyjnego wydania. przedsiębiorców.

Szanowni Zapraszamy Państwo do lektury wakacyjnego wydania. przedsiębiorców. Szanowni Państwo, Szanowni Zapraszamy Państwo do lektury wakacyjnego wydania newslettera prawnego. Znajdą w nim Państwo Zapraszamy informacje o do aktualnych lektury zmianach grudniowego w przepisach wydania

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2014

CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2014 CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2014 PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE ORAZ NAJNOWSZE WYROKI Nowelizacja CIT i PIT rozpatrzona przez Senat Opublikowano projekt zmian w Ordynacji Podatkowej Projekt założeń nowych zmian

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług, 2) sposoby informowania o cenach oferowanych towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2

NEWSLETTER. Kwiecień 2016. Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 NEWSLETTER Kwiecień 2016 Spis treści TEMATY MIESIĄCA 2 Zwolnienie z PIT zwrotu wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych 2 Kwota VAT otrzymana przez spółkę wnoszącą aport nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/325306,wydatkina-stolowke-pracownicza-kosztem-uzyskania-przychodow.html Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów W

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 10, tel. (89) 527-27-65, fax. (89) 527-42-51 Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 r. KŻ.8361.799.2014.MT

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo