Newsletter / 23 lipca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 23 lipca 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 23 lipca 2014 r. Str.2. Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Str.4. Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi Str.6. Usługi elektroniczne na rzecz konsumentów od 2015 r. opodatkowane w miejscu konsumpcji Str.8. Niedawna nowelizacja przepisów dotyczących własności przemysłowej ułatwia rejestrację hologramów jako znaków towarowych Str.9. Opodatkowanie PCC wkładów niepieniężnych do S.K.A. niezgodne z przepisami unijnymi podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty Str.10. Str.12. Str.14. Nawet 2 mln zł kary dla menedżera za zmowy cenowe Rękojmia i gwarancja idą zmiany BITCOIN nowa wartość w Internecie

2 Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Z dniem 25 lipca 2014 r. wchodzi wżycie Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r.), dalej: Ustawa. Ustawa wprowadza istotne i wyczekiwane zmiany, przede wszystkim zniknie rozróżnienie na oznaczanie towaru ceną i uwidocznienie ceny towaru, co stanowiło dotychczas udrękę dla małych iśrednich przedsiębiorców. Równocześnie jednak podwyższone zostaną kary za naruszanie obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Dodatkowo, do skrupulatnego przestrzegania nowych zasad, będzie mobilizować przedsiębiorców specjalne uprawnienie nadane konsumentom. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument nabędzie z dniem 25 lipca 2014 r. prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. Ustawa uchyla dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz.U ) oraz przewiduje wprowadzenie w terminie do r. nowego rozporządzenia, które zastąpi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Zdaniem twórców ustawy, dotychczasowe wymogi oznaczania i uwidaczniania ceny, były bardzo uciążliwe zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców, powodowały większe ryzyko pomyłek, większe zaangażowanie personelu i w konsekwencji wzrost cen towarów. W praktyce (pomijając wyjątki, jak np. stosowanie czytników kodów kreskowych, czy specjalne zasady dla oznaczania czasopism czy ubrań) obowiązkiem przedsiębiorcy było nie tylko uwidocznienie cen, w tym cen jednostkowych, przez umieszczenie ich na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, ale także oznaczenie ceną towaru bezpośrednio na poszczególnych egzemplarzach lub na pojedynczych opakowaniach, czyli tzw. metkowanie. Wielu przedsiębiorców nie było przez lata świadome tych dwóch obowiązków, tym bardziej, że częściowo oznaczało to dla nich konieczność podwójnego działania (zamieszczenia przed towarem wywieszki z ceną tak by była widoczna dla konsumenta zanim sięgnie po towar oraz dodatkowo zamieszczenia ceny na samym towarze). Nowa Ustawa rezygnuje z tego rozróżnienia i utrzymuje jedynie obowiązek uwidaczniania cen, który ma zapewnić konsumentom łatwo dostrzegalną, czytelną, prostą i niebudzącą wątpliwości informację o cenach towarów i usług, a przez to ochronę ich uzasadnionych interesów ekonomicznych. Szczegółowe określenie sposobu uwidaczniania cen zostanie określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, które ma wejść w życie do końca 2015 roku. 2

3 Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług Oprócz zmniejszenia obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, ustawa przewiduje jednak również zwiększone kary za nieprzestrzeganie wynikających z niej obowiązków. Po pierwsze, wzrośnie maksymalna wysokość nakładanych na przedsiębiorcę kar - już za jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić do 20 tysięcy złotych. Maksymalna kara, w przypadku trzykrotnego naruszenia, do którego doszło w okresie 12 miesięcy, wyniesie 40 tysięcy złotych. Ustawa wprowadza jednak dodatkowe kryteria regulujące wysokość nakładanych kar. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy ustalaniu wysokości kary będzie brał pod uwagę stopień naruszonych obowiązków, dotychczasową działalność, a także wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy. Po drugie, zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorców znajdzie odzwierciedlenie także w nowym uprawnieniu konsumenta, który w przypadku rozbieżności lub wątpliwości dotyczących ceny oferowanego produktu, będzie mógł żądać sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego korzystniejszej. Więcej informacji: Joanna Kowalczyk, tel. (71)

4 Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi W dniu 8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek dotyczący zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o PIT w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń, które: - pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, - są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, - i których wartości nie da się ustalić zgodnie z metodologią przewidzianą w ustawie o PIT. Chodziło w szczególności o świadczenia takie jak spotkania integracyjne, polisy OC i polisy na życie oraz transport zbiorowy do miejsca pracy. Trybunał Konstytucyjny zajął się nie tyle zgodnością z Konstytucją samego przepisu, co znaczenia nadanego mu przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Po rozpoznaniu wniosku orzekł (sygn. akt K 7/13), że zgodne są z Konstytucją przepisy o nieodpłatnych świadczeniach ze stosunku pracy rozumiane w ten sposób, że inne nieodpłatne świadczenie oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika. W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunał podał wytyczne kwalifikowania świadczeń jako podlegających opodatkowaniu PIT. I tak, zgodnie z komunikatem na stronie internetowej Trybunału, za przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT mogą być uznane takieświadczenia, które: 1) zostały spełnione za zgodą pracownika (pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie, w przypadku braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek); 2) zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść; 3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów; bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia brak jest podstaw do określenia wysokości przychodu). 4

5 Nieodpłatne świadczenia należy opodatkować, jeśli korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi Z doniesień prasowych wynika natomiast, że Trybunał odniósł się również do poszczególnych kategorii świadczeń dla pracowników, wskazując przykładowo, że nie stanowi przychodu dla pracownika wartość ubezpieczenia, które jest warunkiem dopuszczenia do pracy, a już dowóz pracownika do pracy z miejsca zamieszkania może stanowić taki przychód. Z kolei uczestnictwo pracownika w spotkaniach integracyjnych lub szkoleniowych nawet dobrowolna nie stanowi, zgodnie z ww. doniesieniami, o powstaniu korzyści po stronie pracownika, nie sposób bowiem zakładać,że pracownik wydałby własne pieniądze na uczestniczenie w takim przedsięwzięciu. Wyrok Trybunału powinien stanowić wskazówkę interpretacyjną dla sądów administracyjnych, jednak ze względu na niejednoznaczność udzielonych przez Trybunał wytycznych nie można wykluczyć, że nie doprowadzi on do ujednolicenia rozstrzygnięć dotyczących nieodpłatnych świadczeń. Wiele może zależeć od sposobu, w jaki zostanie sformułowane pisemne uzasadnienie wyroku. Więcej informacji: Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel. (71)

6 Usługi elektroniczne na rzecz konsumentów od 2015 r. opodatkowane w miejscu konsumpcji Od 1 stycznia 2015 r. szykują się kolejne zmiany w VAT, wynikające z wdrożenia dyrektywy 2008/8/WE. Miejscem opodatkowania usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami, a więc w relacjach B2C (business-to-consumer; przedsiębiorca - konsument), stanie się państwo rzeczywistej konsumpcji (miejsce gdzie podmiot niebędący podatnikiem ma siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania, albo zwykłe miejsce pobytu). Obecnie jest państwo siedziby usługodawcy. Nowe zasady opodatkowania dotyczyć będą m.in. udostępniania książek, muzyki, filmów i gier przez Internet. Mini One Stop Shop Aby podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, elektroniczne oraz nadawcze (będąc zobowiązanym do uiszczenia VAT w kraju konsumpcji) nie musiał dokonywać rejestracji do celów VAT w każdym unijnym państwie zamieszkania konsumentów na rzecz których świadczy usługi, wprowadzona zostanie szczególna procedura rozliczania VAT, tzw. procedura jednego okienka (Mini One Stop Shop MOSS) punktu kontaktu elektronicznego do celów identyfikacji oraz składania deklaracji VAT. W oparciu o tę procedurę, rozliczenia VAT należnego z tytułu świadczonych usług dokonywane będą za pośrednictwem państwa, w którym usługodawca jako podatnik posiada siedzibę lub jeśli nie posiada siedziby na terytorium UE stałe miejsce prowadzenia działalności (tzw. państwo członkowskie identyfikacji). Oznacza to, że przy spełnieniu określonych wymogów, polski podatnik będzie miał możliwość rozliczenia usług świadczonych na rzecz zagranicznych konsumentów za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego. Deklaracje rozliczające usługi telekomunikacyjne, elektroniczne oraz nadawcze w relacjach B2C będą składane w ramach systemu MOSS za okresy kwartalne, do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Możliwość skorzystania z procedery jednego okienka (MOSS) będzie fakultatywna, podatnik będzie uprawnionym do dokonywania rozliczeń na zasadach ogólnych. Nie będzie przy tym możliwe rozliczanie za pośrednictwem MOSS transakcji lokalnych (gdy państwo członkowskie identyfikacji jest tożsame z państwem konsumpcji). Jest to o tyle istotne, że w sytuacji świadczenia usług na rzecz konsumentów krajowych i zagranicznych terminy składania deklaracji VAT będą odmienne. 6

7 Usługi elektroniczne na rzecz konsumentów od 2015 r. opodatkowane w miejscu konsumpcji Zgodnie z projektem nowelizacji, rejestracja do MOSS będzie możliwa już od 1 października 2014 r. Konieczność znajomości regulacji dot. VAT wszystkich krajów UE? Procedura MOSS ma stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców. Nie można jednak zapominać, że podatnik dokonujący rozliczenia z tytułu świadczonych usług zobowiązany będzie do opodatkowania usługi zgodnie z przepisami krajowymi państwa konsumpcji, w tym do zastosowania odpowiedniej stawki VAT. W praktyce może to oznaczać, że problemem okażą się rozbieżności regulacji VAT w różnych krajach UE dotyczące tak fundamentalnych kwestii jak kwalifikacja na gruncie krajowych ustaw o VAT konsumentów (osób niebędących podatnikiem), usług elektronicznych, jak również obowiązujących stawek VAT, zwolnień z opodatkowania czy też zasad fakturowania. Problematyczne może być również samo ustalenie państwa konsumpcji. Celem wprowadzanych modyfikacji miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, elektronicznych oraz nadawczych w relacjach B2C ma być głównie usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego przez modernizację oraz uproszczenie działania wspólnego systemu VAT. W teorii założenia godne pochwały. Czas jednak pokaże, na ile wprowadzane rozwiązania okażą się rzeczywiście uproszczeniem dla podatników. Nad nowelizacją pracuje obecnie Sejm, warto jednak już teraz zastanowić się nad procedurami, które w przyszłości umożliwią prawidłowe rozliczenie VAT, m.in. identyfikację nabywców usługi. Więcej informacji: Aleksandra Marchewka, tel. (71) Konrad Misiewicz, tel. (71)

8 Niedawna nowelizacja przepisów dotyczących własności przemysłowej ułatwia rejestrację hologramów jako znaków towarowych Hologram jako znak towarowy Znaki hologramowe w obrocie gospodarczym najczęściej umieszczane są na towarach aby podkreślić ich oryginalność oraz autentyczność (np. w formie charakterystycznej naklejki na opakowaniach płyt CD). Wydaje się jednak, że najbardziej powszechnym obszarem zastosowania hologramów są banknoty tu hologramy pełnią w głównej mierze funkcję zabezpieczenia oraz mają uniemożliwić ich podrobienie. Dzięki ostatnim zmianom w prawie hologramy mogą również zyskać na znaczeniu w powszechnym obrocie gospodarczym. W rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Powyższa definicja nie wyklucza uznania hologramu jako znaku towarowego. Sprawa jest jednak o tyle skomplikowana, że cechą charakterystyczną hologramu jest jego zmienność w zależności od kąta patrzenia, a przez to trudno przedstawić jest hologram w formie graficznej (zwykły wydruk nie będzie przedstawiał wszystkich efektów hologramu). W ostatniej nowelizacji z dnia 24 kwietnia 2014 r. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych ustawodawca dookreślił sposób wyrażania hologramu jako znaku towarowego usuwając w ten sposób wątpliwości związane z rejestracją tego rodzaju znaku towarowego. W myśl rozporządzenia jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy. Aby hologram korzystał z ochrony jako znak towarowy, przedsiębiorca w dokumentacji zgłoszeniowego powinien więc przedstawić wszystkie warianty graficzne hologramu. Więcej informacji: Damian Kołnierzak, tel. (71) Filip Mroczkowski, tel. (71)

9 Opodatkowanie PCC wkładów niepieniężnych do S.K.A. niezgodne z przepisami unijnymi podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty Opodatkowanie wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.) i zmian umowy spółki związanych z niektórymi formami restrukturyzacji jest niezgodne z wiążącymi Polskę w tym zakresie dyrektywami unijnymi. Wynika to z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. II FSK 1667/12, II FSK 1470/12, II FSK 1475/12). Wyroki te potwierdzają, że podatnicy, którzy zapłacili już PCC w niektórych przypadkach zmian umowy spółki S.K.A. mają mocne argumenty, występując o zwrot nadpłaty tego podatku. W rozstrzygniętych przez NSA sprawach istotą sporów było to, czy spółce przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty w PCC, uiszczonym w związku z zawiązaniem S.K.A. bądź podwyższeniem jej kapitału zakładowego przez wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Według NSA opodatkowanie PCC było zasadne jedynie w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego S.K.A., gdy nowoutworzone akcje obejmowane są w zamian za wkład pieniężny. NSA uznał, że opodatkowanie czynności zawarcia / zmiany umowy S.K.A. z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego pozostaje w sprzeczności z unijną zasadą stand-still. Wynika to z faktu, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. czynności te podlegały wyłączeniu z opodatkowania na podstawie ustawy o PCC i w tej sytuacji nie było dozwolone ponowne wprowadzenie opodatkowania PCC. Dodatkowo, ustawa o PCC przewiduje wyłączenie z opodatkowania PCC szeregu zmian umów spółek związanych m. in. z łączeniem, przekształcaniem lub wnoszeniem aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wyłączenia te dotyczą tylko określonych przypadków zmian spółek kapitałowych (w świetle polskich przepisów S.K.A., jako spółka osobowa, nie korzysta więc z tego wyłączenia). Tymczasem w zakresie PCC od umów spółek polskie regulacje muszą być zgodne z regulacjami unijnymi, tj. Dyrektywą Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. NSA orzekł, że S.K.A., będąca spółką osobową na gruncie polskich przepisów, spełnia warunki do uznania jej za spółkę kapitałową w rozumieniu tej dyrektywy. Płynie z tego wniosek, że na potrzeby opodatkowania PCC należy przyjąć szerszy zakres pojęcia spółki kapitałowej niż wynikający z polskiego Kodeksu spółek handlowych, co skutkuje możliwością zastosowania w przypadku S.K.A. wyżej wskazanych wyłączeń. Powyższe orzeczenia NSA stanowią dla podatników, którzy w przeszłości w podobnych sytuacjach zapłacili PCC dodatkowy argument w walce o zwrot nadpłaconego podatku. Więcej informacji: Magdalena Florczak, tel. (71)

10 Nawet 2 mln zł kary dla menedżera za zmowy cenowe Od 18 stycznia 2015 r. Prezes UOKiK będzie miał możliwość nałożenia na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem karę pieniężną w wysokości do zł za umyślne naruszanie zakazu zawierania niedozwolonych porozumień. Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK wynikają z niedawno przyjętej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Obecnie w przypadku zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia, ukarany zostaje jedynie sam przedsiębiorca (na przykład spółka). Wysokość kary ustala się wówczas jako procent przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Maksymalny pułap kary to 10% przychodu. Od nowego roku, oprócz samego przedsiębiorcy odpowiedzialność za naruszenie zakazu zawierania niedozwolonych porozumień poniesie także osoba zarządzająca, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania naruszenia, umyślnie dopuściła do naruszenia przez przedsiębiorcę tego zakazu. Osoba zarządzająca to osoba kierująca przedsiębiorstwem, w szczególności pełniąca funkcję kierowniczą lub wchodząca w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy a zatem nie tylko prezesi i członkowie zarządu, ale również menedżerowie wysokiego szczebla i kierownicy. Uwaga będą to również osoby, które już nie pracują dla przedsiębiorcy, ale pracowały dla niego w trakcie trwania naruszenia. Odpowiedzialność osoby zarządzającej będzie miała przy tym charakter wtórny (następczy) do odpowiedzialności samego przedsiębiorcy. Nałożenie na osobę zarządzającą kary pieniężnej będzie mogło nastąpić wyłącznie w decyzji nakładającej karę pieniężną na przedsiębiorcę (spółkę). Maksymalna wysokość kary to dwa miliony złotych. Ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej Prezes UOKiK uwzględni przy tym każdorazowo okoliczności naruszenia przepisów, stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie czy uzyskane przez nią u danego przedsiębiorcy przychody. 10

11 Nawet 2 mln zł kary dla menedżera za zmowy cenowe Osoby zarządzające będą mogły liczyć na złagodzenie odpowiedzialności, m.in. jeśli działały pod przymusem, przyczyniły się do dobrowolnego usunięcia skutków naruszenia lub współpracowały z Prezesem UOKiK w toku postępowania. Jeżeli jednak menedżer pełnił rolę organizatora, inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję bądź uzyskał znaczne korzyści w związku z dokonanym naruszeniem, wysokość kary będzie odpowiednio wyższa. Prezes UOKiK nie będzie mógł wszcząć postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję wobec osoby zarządzającej, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestała ona karanego zachowania upłynęło 5 lat. Uwaga osoba zarządzająca będzie ponosiła odpowiedzialność za działania i zaniechania mające miejsce dopiero od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Więcej informacji: Magdalena Kaleta, tel. (22) Aleksandra Płucienik, tel. (22)

12 Rękojmia i gwarancja idą zmiany 24 czerwca 2014 r. opublikowany został tekst uchwalonej przez Sejm w dniu 30 maja 2014 r. Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), która ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich. Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie uprawnień konsumentów w stosunku do przedsiębiorców ale nie tylko. Nowości pojawią się także w ramach postanowień dotyczących rękojmi za wady i gwarancji jakości, które będą miały zastosowanie nie tylko na linii konsument przedsiębiorca ale także na w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Rękojmia za wady W kręgu najważniejszych zmian dotyczących rękojmi za wady wskazać należy na rozwiązania rozszerzające odpowiedzialności sprzedawcy. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca będzie odpowiedzialny względem kupującego za fizyczne i prawne wady sprzedanego towaru niezależnie od tego jaki wpływ wada ta ma na wartość czy użyteczności towaru. Ustawa wprowadza także nową definicję wad fizycznej, która rozumiana będzie jako niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedający odpowie względem kupującego w sytuacji gdy zakupiony towar nie będzie mieć właściwości, które powinien mieć ze względu oznaczony umówienie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy cel, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając mu próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia jak również w sytuacji gdy rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Z wadą fizyczną rzeczy będziemy mieć także do czynienia w razie nieprawidłowego jej zamontowania lub uruchomienia, jeżeli czynności tych dokonywał sprzedający (lub osoba działająca za sprzedającego) bądź sam kupujący postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną od kupującego. Co więcej w relacjach konsumentów z przedsiębiorcami na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktować będziemy publiczne zapewnienie producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 12

13 Rękojmia i gwarancja idą zmiany Ustawa wprowadza także definicję wady prawnej, z którą będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa. Dodatkowo wydłużeniu uległy także terminy, w których sprzedawca odpowiada za wady rzeczy W przypadku rzeczy niebędących budynkami do dwóch lat (w miejsce wcześniejszego roku) a w stosunku do budynków do pięciu lat (poprzednio 3 lata). Gwarancja jakości Najistotniejszą zmianą dotyczącą gwarancji jakości wydaje się być fakt, że na gruncie znowelizowanych przepisów do udzielenia gwarancji nie będzie już potrzebne wydanie dokumentu gwarancji. Wystarczające będzie złożone przez sprzedającego oświadczenie gwarancyjne, które określać powinno obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Co ciekawe oświadczenie takie może zostać złożone w reklamie. Wydłużeniu ulegnie także termin trwania gwarancji, który w razie braku odmiennego zastrzeżenia stron, wynosić będzie w miejsce aktualnie obowiązującego roku dwa lata. Nowością jest postanowienie przewidujące zawieszenie biegu terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Ustawa wprowadza także termin, w którym gwarant zobowiązany będzie wykonać zobowiązania wynikające z gwarancji. W braku odmiennego określenia w ramach oświadczenia gwarancyjnego termin ten wynosić będzie 14 dni. Ustawa o prawie konsumenta wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. a zatem pozostało jeszcze trochę czasu na przygotowanie się na nadchodzące zmiany i ich bardziej szczegółowe omówienie na łamach naszego Newslettera. Więcej informacji: Aleksandra Jankowska, tel. (71)

14 BITCOIN nowa wartość w Internecie Bitcoin (BTC) jest internetową kryptowalutą, której popularność rosła w ostatnim czasie w dużym tempie. Jej najczęściej podkreślanymi zaletami są niskie koszty transakcji oraz względna anonimowość, a także niezależność waluty od organów państwowych. Zakup BTC możliwy jest dzięki wirtualnym giełdom. Takie giełdy powstały już w Polsce, a otwarci na innowacyjność przedsiębiorcy zaczynają wprowadzać możliwość rozliczania się bitcoinami w relacjach ze swoimi klientami (m. in. klub piłkarski GKS Katowice, ale także lokale gastronomiczne, agencje marketingowe). W Warszawie i Katowicach pojawiły się też bankomaty, w których każdy może nabyć bitcoiny za gotówkę. W myśl zasady wyrażonej w prawie cywilnym, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, polskie przepisy co do zasady pozwalają na kupno, wymianę i korzystanie przy transakcjach z bitcoinów. Chociaż wiemy, że płacenie bitcoinami jest możliwe, nadal aktualny pozostaje szereg problemów, które należy odpowiednio zabezpieczyć. Praktyczne wątpliwości biznesowe budzi m.in. czas trwania weryfikacji transakcji (pełna weryfikacja może trwać zdecydowanie dłużej niż np. płatność kartą zbliżeniową) oraz wahania kursów BTC widocznej zmianie może ulec wartość kryptowaluty pomiędzy momentem jej przekazania przez płacącego, a otrzymaniem bitcoinów przez drugą stronę transakcji, czy ew. jej wymianą na realne pieniądze. Istotne wątpliwości odnośnie używania kryptowalut istnieją także na gruncie podatkowym. Aktualnie, co do zasady, zarówno rozliczenia przeprowadzane bitcoinami jak i ich wymiana na złotówki traktowane są przez organy skarbowe na gruncie podatku VAT na równi ze świadczeniem usług. Może to oznaczać m.in. ustalenie momentu podatkowego przy wymianie BTC przez przedsiębiorcę na złotówki (traktowanego jako wyświadczenie kolejnej, odrębnej usługi polegającej na dostarczeniu BTC podmiotowi zajmującemu się wymianą/ nabywcy BTC) konieczność zapłaty VAT-u od czynności, które intuicyjnie traktujemy jako wymianę walut. Natomiast, przykładowo, jeżeli przeniesienie własności BTC można uznać za odrębną usługę wyświadczaną przez kupującego na rzecz sprzedawcy w zamian za nabywany towar/ usługę, to w czymś, co naturalnie postrzegamy jako jedną transakcję (np. kupno biurka za BTC), pojawiają się nagle dwie transakcje (jedna dotyczy kupna biurka, druga kupna BTC), co ma znaczenie dla prawidłowego ustalenia skutków podatkowych i prawnych czynności. Alternatywą dla takiego modelu jest przyjęcie założenia, w którym zapłata bitcoinem to nie sprzedaż a wzajemne umorzenie zobowiązań (tzw. nowacja), w uproszeniu zasadniczo niegenerująca konieczności zapłaty VAT-u. Stanowisko takie pojawia się w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych dla konkretnych stanów faktycznych, ale na ten moment nie znalazło powszechnej akceptacji. 14

15 BITCOIN nowa wartość w Internecie Wątpliwości co do tego, jak traktować bitcoin, są obecnie przedmiotem dyskusji również w obrębie publicznych organów krajowych i unijnych - na jego temat w odpowiedzi na interpelacje poselskie posła Michała Pacholskiego wypowiadało się Ministerstwo Finansów, natomiast Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (organ nadzorujący sektor bankowy w UE) wydał opinię dotyczącą ryzyk i zagrożeń wynikających z nowej waluty, wraz z propozycjami ich minimalizacji. Warto więc uważnie obserwować, czy ustawodawca podzieli entuzjazm internautów względem kryptowaluty i doprowadzi do wprowadzenia regulacji używania BTC w Polsce, na co powoli już zdecydowały się inne państwa europejskie pozwoliłoby to na większą pewność przeprowadzanych transakcji i powszechniejsze wdrażanie nowych rozwiązań, a także zapewnienie, że przedsiębiorcy z kapitałem lub działalnością powiązaną z BTC nie będą poszukiwać bezpieczeństwa prawnego w krajach, w których ustawodawstwo jest lepiej dostosowane do funkcjonowania kryptowalut. Więcej informacji: Marek Jankowski, tel. (71) Grzegorz Leśniewski, tel. (71)

16 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Newsletter / 04 września 2014 r.

Newsletter / 04 września 2014 r. Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 grudnia 2014 r.

Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Str.2. Odszkodowanie za naruszenia prawa konkurencji nowe regulacje UE Str.3. Przyspieszony zwrot VAT wymaga zapłaty z konta przedsiębiorcy Str.4. Coraz bliżej nowej ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Brak aktualnego adresu pozwanego nie jest brakiem formalnym pozwu Kamil Łamiński, radca prawny w Kancelarii prawnej MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY

Brak aktualnego adresu pozwanego nie jest brakiem formalnym pozwu Kamil Łamiński, radca prawny w Kancelarii prawnej MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY LIPIEC 2014 Brak aktualnego adresu pozwanego nie jest brakiem formalnym pozwu Kamil Łamiński, radca prawny w Kancelarii prawnej MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY Uchylenie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne.

E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian prawnych. Transpozycja unijnej Dyrektywy a ustawa o prawach konsumenta aspekty praktyczne. E-sklep w świetle zmian Title of prawnych the presentation 25 listopada Date 2014 # r.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1 Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Strona 1 S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Ustawa o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje rynku kapitałowego. - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku

Nowe regulacje rynku kapitałowego. - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku KPWiG 2005 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 18 czerwca 2015 r.

Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Str.2. Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Str.4. Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Str.7. Uwaga przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo