Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski"

Transkrypt

1 Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny

2 Należności licencyjne - zakres pojęcia (1) Brak definicji legalnej pojęcia należności licencyjne w prawie cywilnym oraz krajowym prawie podatkowym. Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychód z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

3 Należności licencyjne - zakres pojęcia (2) Najczęściej spotykane - należności licencyjne powstające na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy prawo własności przemysłowej.

4 Należności licencyjne z praw autorskich i pokrewnych (1) 1. Prawa autorskie Przedmiot prawa autorskiego - utwór ( każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia - art. 1 ust. 1 Pr. Aut.). Przykłady utworów, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego: utwory literackie, naukowe, programy komputerowe, utwory plastyczne, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne, sceniczne, audiowizualne (art. 1 ust. 2 Pr. Aut.). Prawa autorskie - autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe (art. 16 i art. 17 Pr. Aut).

5 Należności licencyjne z praw autorskich i pokrewnych (2) Należności licencyjne mogą powstać jedynie w odniesieniu do majątkowych praw autorskich - tylko te prawa podlegają zbyciu i mogą być oddane do korzystania (art. 41 Pr. Aut.). Licencja - umowa o korzystanie z utworu (art. 41 ust. 2 Pr. Aut). 2. Prawa pokrewne Brak definicji praw pokrewnych - pojęcie niejednolite, które odnosi się do różnorodnych praw pozostających w związku z prawami autorskimi.

6 Należności licencyjne z praw autorskich i pokrewnych (3) Rodzaje praw pokrewnych: (i) prawo do artystycznych wykonań przysługuje artystom (aktorzy, dyrygenci, wokaliści, itd. - art. 85 i n. Pr. Aut.); (ii) prawo do fonogramów i wideogramów - przysługuje producentowi fonogramu lub wideogramu (art. 94 i n. Pr.Aut); (iii) prawo do nadań - przysługuje organizacji radiowej lub telewizyjnej (art. 97 Pr. Aut.); (iv) prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych - przysługuje wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór (art. 99(1) Pr. Aut.)

7 Należności licencyjne z praw własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej regulacja stosunków prawnych w zakresie różnorodnych praw, w odniesieniu do których mogą powstać należności licencyjne (art. 1 ust. 1 pkt. 1 PWP). Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie (art. 3 ust. 1 pkt. 6 PWP). Znaki towarowe oznaczenie przedstawiane graficznie, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 PWP). Wzory zdobnicze - pojęcie obecnie nie stosowane w PWP, w zasadzie równoznaczne z pojęciem wzoru przemysłowego.

8 Pozostałe źródła należności licencyjnych Tajemnica receptury lub procesu produkcyjnego. Należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, a także środka transportu - podstawą są różne typy umów, np. najem, dzierżawa, leasing (art.: 659, 693, 709(1) KC). Know-how (z ang. wiedzieć jak) brak definicji na gruncie obowiązującego prawa cywilnego.

9 Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych z Polski zagranicznym rezydentom (1) Zryczałtowany podatek dochodowy w Polsce (podatek u źródła ): 20 %, chyba, że właściwa umowa o UPO stanowi inaczej. Obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji dla zastosowania stawki lub zwolnienia z umowy o UPO. Obowiązek poboru podatku u źródła przez płatnika. Obniżone stawki podatku u źródła, od 1 lipca 2013 zwolnienie dla odbiorców z siedzibą w innych krajach UE (Dyrektywa nr 2003/49/EC o wspólnym systemie podatkowym dla odsetek i należności licencyjnych płaconych między spółkami powiązanymi z różnych państw członkowskich).

10 Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych z Polski zagranicznym rezydentom (2) W każdym z tych przypadków pamiętać należy o kwestii ewentualnego połączenia takich należności z dochodami zakładu, jeżeli ich odbiorca (beneficjent) posiada zakład w Polsce i są one związane z tym zakładem. W takiej sytuacji Polska dysponuje prawem do jego pełnego opodatkowania, lecz na poziomie zakładu. Podobnie, jak w przypadku odsetek, również w przypadku należności licencyjnych pojawia się kwestia beneficial owner, certyfikatu rezydencji oraz ograniczeń wynikających z powiązań między osobą wypłacającą należności a ich beneficjentem, lub między nimi a inną osobą trzecią.

11 Opodatkowanie należności licencyjnych w świetle polskich umów o UPO Konstrukcja postanowień polskich umów o UPO dotyczących opodatkowania należności licencyjnych jest w zasadzie identyczna jak w przypadku odsetek. Sposób opodatkowania: większość polskich umów o UPO, przewiduje klasyczną metodę rozdziału należnego podatku. Należności licencyjne podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w państwie rezydencji ich odbiorcy (beneficjenta), przy czym państwo źródła tych należności również dysponuje prawem do ich opodatkowania. Wysokość podatku w państwie źródła nie może jednak przekroczyć wysokości stawki określonej w danej umowie o UPO.

12 Przykład: Art. 12 ust. 1 i 2 polsko-szwajcarskiej umowy o UPO 1. Należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 2. Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być również opodatkowane w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych należności. Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia.

13 Przykład: Punkt 3 protokołu do polsko szwajcarskiej umowy o UPO Do artykułu 12: W odniesieniu do ustępu 2 rozumie się, że dopóki Szwajcaria zgodnie z jej wewnętrznym prawem nie pobiera u źródła podatku z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Szwajcarii, postanowienia ustępu 2 nie będą stosowane, a należności licencyjne będą podlegały opodatkowaniu tylko w Umawiającym się Państwie, w którym właściciel należności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

14 Opodatkowanie należności licencyjnych uzyskiwanych przez polskich rezydentów z zagranicy Opodatkowanie w ramach całego dochodu. Zasadniczo zastosowanie znajduje metoda zaliczenia proporcjonalnego, czyli podatek zapłacony za granicą podlega zaliczeniu na poczet podatku polskiego (jeden wyjątek). W przypadku należności licencyjnych nie mamy do czynienia z ekonomicznym podwójnym opodatkowaniem (podobnie jak w przypadku odsetek).

15 Definicja należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (1) Pojęcie należności licencyjnych obejmuje swym zakresem: - opłaty wynikające z umów licencyjnych sensu stricto, - należności wynikające z umów franchisingowych, know-how oraz tantiemy autorów i twórców, - wynagrodzenia za użytkowanie lub prawo do użytkowania określonych praw, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane we właściwych rejestrach, jak również kwot wypłacanych z tytułu odszkodowania za bezprawne naruszanie takich praw, - wszelkiego rodzaju świadczenia, bez względu na ich formę (np. świadczenia w naturze), ponoszone przez dzierżawcę takich dóbr lub praw na rzecz wydzierżawiającego w zamian za możliwość ich użytkowania.

16 Definicja należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (2) Pojęcie należności licencyjnych nie dotyczy wszelkich opłat dokonywanych w związku z kontraktami, których przedmiotem są prawa na dobrach niematerialnych, lecz wyłącznie tych, w których mamy do czynienia z ustanowieniem prawa do ich użytkowania.

17 Opodatkowanie płatności za przeniesienie własności prawa dotyczącego dobra niematerialnego w polskich umowach o UPO (1) Zapłata za przeniesienie własności danego prawa (np. sprzedaż patentu) nie jest należnością licencyjną w rozumieniu umów o UPO (chyba że dana umowa o UPO tak stanowi). Zapłata za przeniesienie własności danego prawa podlega, co do zasady, opodatkowaniu według zasad ogólnych, jako: - zyski z działalności gospodarczej, lub - zyski z przeniesienia własności majątku.

18 Opodatkowanie płatności za przeniesienie własności prawa dotyczącego dobra niematerialnego w polskich umowach o UPO (2) Płatności z tytułu sprzedaży własności danego prawa będą mogły być opodatkowane podatkiem u źródła wyłącznie w sytuacji, gdy odbiorca (beneficjent) takich środków jest rezydentem: - państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o UPO, lub - państwa, z którym zawarta umowa o UPO pozwala na tego rodzaju traktowanie.

19 Leasing a pojęcie należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (1) Opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego należność licencyjna, czy element ogólnego zysku przedsiębiorstwa? - określenie to dotyczy głównie leasingu, jednakże - nie każde świadczenie leasingobiorcy ( korzystającego w nomenklaturze przyjętej w KC), ponoszone w związku z zawartą umową leasingu, stanowi należność licencyjną w rozumieniu umów o UPO. Z należnością licencyjną mamy do czynienia tylko wtedy, gdy opłata leasingowa jest przykładem czynszu dzierżawnego.

20 Leasing a pojęcie należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (2) Opłata leasingowa jest należnością licencyjną w rozumieniu umów o UPO, jeżeli umowa leasingu ustanawia prawa do użytkowania rzeczy, a nie przenosi własności takiej rzeczy na leasingobiorcę (korzystającego) wraz z zapłatą ostatniej raty.

21 Definicja know-how Bardzo ogólna definicja know-how w polskich przepisach podatkowych - informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Stanowisko NSA - know-how jako zespół technicznych informacji, które są: - poufne, - istotne, - zidentyfikowane we właściwej formie.

22 Know how a pojęcie należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (1) Know-how to informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Know-how stanowi to, czego producent nie może poznać na podstawie samego zbadania produktu i posiadanej wiedzy technicznej. Udostępnienie know-how cechuje: - zobowiązanie się jednego z kontrahentów do udostępnienia drugiemu specjalistycznej wiedzy i doświadczeń nieujawnionych publicznie, w celu wykorzystywania ich na własny rachunek, - brak zobowiązania po stronie udostępniającego know-how do odgrywania jakiejkolwiek roli, ani do gwarantowania wyników stosowania takiej formuły.

23 Know how a pojęcie należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (2) Know-how a świadczenie usług według Modelowej Konwencji OECD. Umowa o świadczenie usług - usługodawca wykorzystuje własne doświadczenie i umiejętności zawodowe wykonując pracę dla usługobiorcy.

24 Problem kontraktów mieszanych w polskich umowach o UPO (1) W kontraktach mieszanych przedmiotem jest zarówno udostępnienie - know-how, i - pomocy techniczno-gwarancyjnej. Najczęściej wymienianym przykładem takiego kontraktu jest umowa franchisingowa (franszyzy) - przekazanie wiedzy i doświadczenia, wraz z udzieleniem przy tym różnorodnej pomocy technicznej, której towarzyszyć może również pomoc finansowa bądź dostawa towarów. Zasada dokonywania rozbicia (w oparciu o dane zawarte w kontrakcie i zasady logicznego myślenia) całej kwoty wynagrodzenia na oddzielne elementy i stosowanie do każdego z nich odrębnych zasad opodatkowania.

25 Problem kontraktów mieszanych w polskich umowach o UPO (2) Jeżeli jeden z elementów stanowi pozycję główną kontraktu, a pozostałe elementy są nieznaczne, to cała kwota wynagrodzenia powinna być opodatkowana w oparciu o zasadę przyjętą dla elementu głównego.

26 Software i zasady jego opodatkowania (1) Oprogramowanie komputerowe to program lub seria programów, zawierających instrukcje komputerowe niezbędne bądź dla procedur operacyjnych samego komputera (oprogramowanie operacyjne) bądź dla wykonywania innych zadań (aplikacje), przekazywane różnorodnymi środkami. Istnieje niezwykle liczna grupa sposobów przekazywania prawa do programów komputerowych.

27 Software i zasady jego opodatkowania (2) W świetle umów o UPO opłaty za korzystanie z software mogą być klasyfikowane jako: - należności licencyjne opodatkowane zryczałtowanym podatkiem u źródła, albo jako - zyski kapitałowe lub zyski przedsiębiorstw podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Czy płatności związane z przekazywaniem praw do programów komputerowych w ogóle wchodzą w zakres pojęcia należności licencyjnych w rozumieniu umów o UPO? Software a dzieło literackie lub naukowe.

28 Software i zasady jego opodatkowania (3) Które z płatności mających za przedmiot oprogramowanie komputerowe są należnościami licencyjnymi w rozumieniu umów o UPO, czego efektem może być powstanie obowiązku podatkowego u źródła? - Płatności dokonywane w związku z nabyciem części praw do programu komputerowego (bez przeniesienia przez sprzedającego ich całości), które są dokonywane z tytułu udzielenia praw do użytkowania programu w sposób, który bez tego rodzaju zezwolenia stanowiłby naruszenie praw autorskich, z wyjątkiem skopiowania w ramach własnego użytku. End user oraz kwestia MOLP.

29 Usługi o charakterze niematerialnym vs know-how (1) Obowiązujące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę mogą kwalifikować wynagrodzenie wypłacane za know-how jako należności licencyjne. W takim przypadku, co do zasady, wynagrodzenie za knowhow będzie podlegało opodatkowaniu stawką podatku u źródła przewidzianą przez UPO dla należności licencyjnych. W konsekwencji, każdorazowo istnieje konieczność ustalenia, czy wynagrodzenie przekazywane jest za know-how czy innego rodzaju świadczenia niematerialne.

30 Usługi o charakterze niematerialnym vs know-how (2) Ocena powinna być dokonywana w oparciu o całokształt postanowień umownych między stronami oraz uwzględniając okoliczności wykonania transakcji. Przykład: Art. 12 ust. 4 polsko-francuskiej umowy o UPO Określenie "należności licencyjne" użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami i dziełami zarejestrowanymi dla radia i telewizji, do patentu, znaku przemysłowego lub handlowego, rysunku, modelu, planu, formuły, technologii produkcyjnej i za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej albo z umiejętnością (know-how).

31 Dyrektywa nr 2003/49/EC o wspólnym systemie podatkowym dla odsetek i należności licencyjnych płaconych między spółkami powiązanymi z różnych państw członkowskich a ustawa o CIT - data obowiązywania nowych regulacji Zwolnienie z podatku u źródła będzie miało zastosowanie od 1 lipca 2013 r. Polska uzyskała 8-letnie okresy przejściowe zarówno dla odsetek jak i należności licencyjnych: - od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2009 r. - stawka podatku wynosi 10%, - Od 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. stawka podatku będzie wynosić 5%. Powyższe stawki są stosowane z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego podatkowania zawartych przez Polskę.

32 Warunki zastosowania obniżonych stawek podatku (w przyszłości zwolnienia) (1) Wypłacającym należności jest: - spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo, - położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej.

33 Warunki zastosowania obniżonych stawek podatku (w przyszłości zwolnienia) (2) Uzyskującym przychody jest: - spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, lub - zagraniczny zakład tej spółki, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

34 Warunki zastosowania obniżonych stawek podatku (w przyszłości zwolnienia) (3) Spółka wypłacająca / uzyskująca należności posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki uzyskującej / wypłacającej należności, lub Spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - zarówno w kapitale spółki wypłacającej należności, jak i w kapitale spółki uzyskującej należności - nie mniej niż 25 % udziałów (akcji),

35 Warunki zastosowania obniżonych stawek podatku (w przyszłości zwolnienia) (4) Min. dwuletni okres nieprzerwanego posiadania udziałów - w przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka uzyskująca należności jest obowiązana do zapłaty podatku (z uwzględnieniem umów o UPO), wraz z odsetkami za zwłokę.

36 Dyrektywa nr 2003/49/EC praktyczne konsekwencje Biorąc pod uwagę postanowienia art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz regulacje Dyrektywy nr 2003/49/EC, obecnie odsetki wypłacane przez polski podmiot na rzecz podmiotu spełniającego ww. kryteria podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła według stawki 10%, chyba że odpowiednia UPO przewiduje niższą stawkę opodatkowania tego typu dochodów i spełnione są warunki do zastosowania UPO. Od 1 lipca 2009 r. stawka opodatkowania podatkiem u źródła będzie wynosiła 5 %.

37 Usługi o charakterze niematerialnym w świetle przepisów ustawy o CIT Podatek u źródła (20% przychodów) dotyczy świadczeń: - doradczych, - księgowych, - badania rynku, - usług prawnych, - usług reklamowych, - zarządzania i kontroli, - przetwarzania danych, - usług rekrutacji pracowników - i pozyskiwania personelu, - gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

38 Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 21 ust. 1 ustawy o CIT: podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów ( ) ( ) istotne znaczenie ( ), w świetle art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., ma fakt uzyskiwania na terytorium Polski przychodów objętych postanowieniami tego artykułu. Ustawodawca nie uzależnił opodatkowania tych świadczeń od faktu, czy są one wykonywane na terytorium Polski, ale wskazał, że opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane na terytorium Polski. Z treści tego przepisu wynika, że przychody osób zagranicznych, nieposiadających w Polsce siedziby lub zarządu, osiągane z tytułów wymienionych w tym przepisie są opodatkowane podatkiem dochodowym według stawki zryczałtowanej w wysokości 20% od każdorazowo wypłacanej osobie zagranicznej kwoty należności, chyba że postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią inaczej ( ) - Interpretacja Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2007 r. (DD7/ /PD/07/734/06)

39 Opodatkowanie dochodów z tytułu usług o charakterze niematerialnym wypłacanych nierezydentom Dochody z tytułu wybranych kategorii usług o charakterze niematerialnym wypłacane przez polskich rezydentów, a stanowiące przychód osób zagranicznych, podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 20%. Większość umów o UPO traktuje jednak dochody z tytułu usług o charakterze niematerialnym jako zyski przedsiębiorstw i tym samym, wyłącza obowiązek poboru podatku u źródła. Uzależnienie zastosowania regulacji umów o UPO od uzyskania certyfikatu rezydencji.

40 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o CIT (1) Podmioty zobowiązane do poboru podatku u źródła dokonujące wypłat na rzecz os prawnej: Art. 26 ust. 1 ustawy o CIT "Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust 1 [należności licencyjnych] [...] są obowiązane, jako płatnicy, pobierać [...] w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

41 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o CIT (2) Terminy płatnicy przekazują informację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, płatnicy przesyłają informację nierezydentom oraz urzędowi skarbowemu - o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat bądź na pisemny wniosek podatnika w terminie 14 dni (formularze IFT-2, IFT-2R).

42 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o CIT (3) Uwagi: w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed przekazanie informacji, o której mowa powyżej, należy ją przekazać do dnia zaprzestania prowadzenia działalności, informację przekazują również podmioty, które na mocy umów o UPO bądź ustawy nie są zobowiązane do poboru podatku.

43 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o PIT (1) Podmioty zobowiązane do poboru podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych na rzecz osób fizycznych: Art. 41 ust. 1 ustawy o PIT "Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń [...]"

44 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o PIT (2) Terminy Przekazanie kwot zryczałtowanego podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano. - osoby fizyczne - na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania płatnika, - w pozostałych przypadkach (gdy płatnik nie jest osobą fizyczną) - na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy nie posiada siedziby.

45 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o PIT (3) Płatnicy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesyłają: - rezydentom oraz urzędom skarbowym wg miejsca zamieszkania podatników - informację imienne o wysokości dochodu, - nierezydentom oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych- imienne informacje o wysokości dochodu bądź na pisemny wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia (formularze IFT- 1/IFT-1R).

46 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o PIT (4) Uwagi: - w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym informację, o której mowa powyżej, należy przekazać do dnia zaprzestania prowadzenia działalności, - informację przekazują również podmioty, które na mocy umów o UPO bądź ustawy nie są zobowiązane do poboru podatku.

47 Dziękuję Państwu za uwagę Józef Banach Radca Prawny Partner w kancelarii tel. kom fax

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK

III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Trelka, Sędziowie Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz,

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo