Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski"

Transkrypt

1 Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny

2 Należności licencyjne - zakres pojęcia (1) Brak definicji legalnej pojęcia należności licencyjne w prawie cywilnym oraz krajowym prawie podatkowym. Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychód z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

3 Należności licencyjne - zakres pojęcia (2) Najczęściej spotykane - należności licencyjne powstające na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy prawo własności przemysłowej.

4 Należności licencyjne z praw autorskich i pokrewnych (1) 1. Prawa autorskie Przedmiot prawa autorskiego - utwór ( każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia - art. 1 ust. 1 Pr. Aut.). Przykłady utworów, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego: utwory literackie, naukowe, programy komputerowe, utwory plastyczne, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne, sceniczne, audiowizualne (art. 1 ust. 2 Pr. Aut.). Prawa autorskie - autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe (art. 16 i art. 17 Pr. Aut).

5 Należności licencyjne z praw autorskich i pokrewnych (2) Należności licencyjne mogą powstać jedynie w odniesieniu do majątkowych praw autorskich - tylko te prawa podlegają zbyciu i mogą być oddane do korzystania (art. 41 Pr. Aut.). Licencja - umowa o korzystanie z utworu (art. 41 ust. 2 Pr. Aut). 2. Prawa pokrewne Brak definicji praw pokrewnych - pojęcie niejednolite, które odnosi się do różnorodnych praw pozostających w związku z prawami autorskimi.

6 Należności licencyjne z praw autorskich i pokrewnych (3) Rodzaje praw pokrewnych: (i) prawo do artystycznych wykonań przysługuje artystom (aktorzy, dyrygenci, wokaliści, itd. - art. 85 i n. Pr. Aut.); (ii) prawo do fonogramów i wideogramów - przysługuje producentowi fonogramu lub wideogramu (art. 94 i n. Pr.Aut); (iii) prawo do nadań - przysługuje organizacji radiowej lub telewizyjnej (art. 97 Pr. Aut.); (iv) prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych - przysługuje wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór (art. 99(1) Pr. Aut.)

7 Należności licencyjne z praw własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej regulacja stosunków prawnych w zakresie różnorodnych praw, w odniesieniu do których mogą powstać należności licencyjne (art. 1 ust. 1 pkt. 1 PWP). Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie (art. 3 ust. 1 pkt. 6 PWP). Znaki towarowe oznaczenie przedstawiane graficznie, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 PWP). Wzory zdobnicze - pojęcie obecnie nie stosowane w PWP, w zasadzie równoznaczne z pojęciem wzoru przemysłowego.

8 Pozostałe źródła należności licencyjnych Tajemnica receptury lub procesu produkcyjnego. Należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, a także środka transportu - podstawą są różne typy umów, np. najem, dzierżawa, leasing (art.: 659, 693, 709(1) KC). Know-how (z ang. wiedzieć jak) brak definicji na gruncie obowiązującego prawa cywilnego.

9 Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych z Polski zagranicznym rezydentom (1) Zryczałtowany podatek dochodowy w Polsce (podatek u źródła ): 20 %, chyba, że właściwa umowa o UPO stanowi inaczej. Obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji dla zastosowania stawki lub zwolnienia z umowy o UPO. Obowiązek poboru podatku u źródła przez płatnika. Obniżone stawki podatku u źródła, od 1 lipca 2013 zwolnienie dla odbiorców z siedzibą w innych krajach UE (Dyrektywa nr 2003/49/EC o wspólnym systemie podatkowym dla odsetek i należności licencyjnych płaconych między spółkami powiązanymi z różnych państw członkowskich).

10 Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych z Polski zagranicznym rezydentom (2) W każdym z tych przypadków pamiętać należy o kwestii ewentualnego połączenia takich należności z dochodami zakładu, jeżeli ich odbiorca (beneficjent) posiada zakład w Polsce i są one związane z tym zakładem. W takiej sytuacji Polska dysponuje prawem do jego pełnego opodatkowania, lecz na poziomie zakładu. Podobnie, jak w przypadku odsetek, również w przypadku należności licencyjnych pojawia się kwestia beneficial owner, certyfikatu rezydencji oraz ograniczeń wynikających z powiązań między osobą wypłacającą należności a ich beneficjentem, lub między nimi a inną osobą trzecią.

11 Opodatkowanie należności licencyjnych w świetle polskich umów o UPO Konstrukcja postanowień polskich umów o UPO dotyczących opodatkowania należności licencyjnych jest w zasadzie identyczna jak w przypadku odsetek. Sposób opodatkowania: większość polskich umów o UPO, przewiduje klasyczną metodę rozdziału należnego podatku. Należności licencyjne podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w państwie rezydencji ich odbiorcy (beneficjenta), przy czym państwo źródła tych należności również dysponuje prawem do ich opodatkowania. Wysokość podatku w państwie źródła nie może jednak przekroczyć wysokości stawki określonej w danej umowie o UPO.

12 Przykład: Art. 12 ust. 1 i 2 polsko-szwajcarskiej umowy o UPO 1. Należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 2. Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być również opodatkowane w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych należności. Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia.

13 Przykład: Punkt 3 protokołu do polsko szwajcarskiej umowy o UPO Do artykułu 12: W odniesieniu do ustępu 2 rozumie się, że dopóki Szwajcaria zgodnie z jej wewnętrznym prawem nie pobiera u źródła podatku z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Szwajcarii, postanowienia ustępu 2 nie będą stosowane, a należności licencyjne będą podlegały opodatkowaniu tylko w Umawiającym się Państwie, w którym właściciel należności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

14 Opodatkowanie należności licencyjnych uzyskiwanych przez polskich rezydentów z zagranicy Opodatkowanie w ramach całego dochodu. Zasadniczo zastosowanie znajduje metoda zaliczenia proporcjonalnego, czyli podatek zapłacony za granicą podlega zaliczeniu na poczet podatku polskiego (jeden wyjątek). W przypadku należności licencyjnych nie mamy do czynienia z ekonomicznym podwójnym opodatkowaniem (podobnie jak w przypadku odsetek).

15 Definicja należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (1) Pojęcie należności licencyjnych obejmuje swym zakresem: - opłaty wynikające z umów licencyjnych sensu stricto, - należności wynikające z umów franchisingowych, know-how oraz tantiemy autorów i twórców, - wynagrodzenia za użytkowanie lub prawo do użytkowania określonych praw, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane we właściwych rejestrach, jak również kwot wypłacanych z tytułu odszkodowania za bezprawne naruszanie takich praw, - wszelkiego rodzaju świadczenia, bez względu na ich formę (np. świadczenia w naturze), ponoszone przez dzierżawcę takich dóbr lub praw na rzecz wydzierżawiającego w zamian za możliwość ich użytkowania.

16 Definicja należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (2) Pojęcie należności licencyjnych nie dotyczy wszelkich opłat dokonywanych w związku z kontraktami, których przedmiotem są prawa na dobrach niematerialnych, lecz wyłącznie tych, w których mamy do czynienia z ustanowieniem prawa do ich użytkowania.

17 Opodatkowanie płatności za przeniesienie własności prawa dotyczącego dobra niematerialnego w polskich umowach o UPO (1) Zapłata za przeniesienie własności danego prawa (np. sprzedaż patentu) nie jest należnością licencyjną w rozumieniu umów o UPO (chyba że dana umowa o UPO tak stanowi). Zapłata za przeniesienie własności danego prawa podlega, co do zasady, opodatkowaniu według zasad ogólnych, jako: - zyski z działalności gospodarczej, lub - zyski z przeniesienia własności majątku.

18 Opodatkowanie płatności za przeniesienie własności prawa dotyczącego dobra niematerialnego w polskich umowach o UPO (2) Płatności z tytułu sprzedaży własności danego prawa będą mogły być opodatkowane podatkiem u źródła wyłącznie w sytuacji, gdy odbiorca (beneficjent) takich środków jest rezydentem: - państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o UPO, lub - państwa, z którym zawarta umowa o UPO pozwala na tego rodzaju traktowanie.

19 Leasing a pojęcie należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (1) Opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego należność licencyjna, czy element ogólnego zysku przedsiębiorstwa? - określenie to dotyczy głównie leasingu, jednakże - nie każde świadczenie leasingobiorcy ( korzystającego w nomenklaturze przyjętej w KC), ponoszone w związku z zawartą umową leasingu, stanowi należność licencyjną w rozumieniu umów o UPO. Z należnością licencyjną mamy do czynienia tylko wtedy, gdy opłata leasingowa jest przykładem czynszu dzierżawnego.

20 Leasing a pojęcie należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (2) Opłata leasingowa jest należnością licencyjną w rozumieniu umów o UPO, jeżeli umowa leasingu ustanawia prawa do użytkowania rzeczy, a nie przenosi własności takiej rzeczy na leasingobiorcę (korzystającego) wraz z zapłatą ostatniej raty.

21 Definicja know-how Bardzo ogólna definicja know-how w polskich przepisach podatkowych - informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Stanowisko NSA - know-how jako zespół technicznych informacji, które są: - poufne, - istotne, - zidentyfikowane we właściwej formie.

22 Know how a pojęcie należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (1) Know-how to informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Know-how stanowi to, czego producent nie może poznać na podstawie samego zbadania produktu i posiadanej wiedzy technicznej. Udostępnienie know-how cechuje: - zobowiązanie się jednego z kontrahentów do udostępnienia drugiemu specjalistycznej wiedzy i doświadczeń nieujawnionych publicznie, w celu wykorzystywania ich na własny rachunek, - brak zobowiązania po stronie udostępniającego know-how do odgrywania jakiejkolwiek roli, ani do gwarantowania wyników stosowania takiej formuły.

23 Know how a pojęcie należności licencyjnych w polskich umowach o UPO (2) Know-how a świadczenie usług według Modelowej Konwencji OECD. Umowa o świadczenie usług - usługodawca wykorzystuje własne doświadczenie i umiejętności zawodowe wykonując pracę dla usługobiorcy.

24 Problem kontraktów mieszanych w polskich umowach o UPO (1) W kontraktach mieszanych przedmiotem jest zarówno udostępnienie - know-how, i - pomocy techniczno-gwarancyjnej. Najczęściej wymienianym przykładem takiego kontraktu jest umowa franchisingowa (franszyzy) - przekazanie wiedzy i doświadczenia, wraz z udzieleniem przy tym różnorodnej pomocy technicznej, której towarzyszyć może również pomoc finansowa bądź dostawa towarów. Zasada dokonywania rozbicia (w oparciu o dane zawarte w kontrakcie i zasady logicznego myślenia) całej kwoty wynagrodzenia na oddzielne elementy i stosowanie do każdego z nich odrębnych zasad opodatkowania.

25 Problem kontraktów mieszanych w polskich umowach o UPO (2) Jeżeli jeden z elementów stanowi pozycję główną kontraktu, a pozostałe elementy są nieznaczne, to cała kwota wynagrodzenia powinna być opodatkowana w oparciu o zasadę przyjętą dla elementu głównego.

26 Software i zasady jego opodatkowania (1) Oprogramowanie komputerowe to program lub seria programów, zawierających instrukcje komputerowe niezbędne bądź dla procedur operacyjnych samego komputera (oprogramowanie operacyjne) bądź dla wykonywania innych zadań (aplikacje), przekazywane różnorodnymi środkami. Istnieje niezwykle liczna grupa sposobów przekazywania prawa do programów komputerowych.

27 Software i zasady jego opodatkowania (2) W świetle umów o UPO opłaty za korzystanie z software mogą być klasyfikowane jako: - należności licencyjne opodatkowane zryczałtowanym podatkiem u źródła, albo jako - zyski kapitałowe lub zyski przedsiębiorstw podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Czy płatności związane z przekazywaniem praw do programów komputerowych w ogóle wchodzą w zakres pojęcia należności licencyjnych w rozumieniu umów o UPO? Software a dzieło literackie lub naukowe.

28 Software i zasady jego opodatkowania (3) Które z płatności mających za przedmiot oprogramowanie komputerowe są należnościami licencyjnymi w rozumieniu umów o UPO, czego efektem może być powstanie obowiązku podatkowego u źródła? - Płatności dokonywane w związku z nabyciem części praw do programu komputerowego (bez przeniesienia przez sprzedającego ich całości), które są dokonywane z tytułu udzielenia praw do użytkowania programu w sposób, który bez tego rodzaju zezwolenia stanowiłby naruszenie praw autorskich, z wyjątkiem skopiowania w ramach własnego użytku. End user oraz kwestia MOLP.

29 Usługi o charakterze niematerialnym vs know-how (1) Obowiązujące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę mogą kwalifikować wynagrodzenie wypłacane za know-how jako należności licencyjne. W takim przypadku, co do zasady, wynagrodzenie za knowhow będzie podlegało opodatkowaniu stawką podatku u źródła przewidzianą przez UPO dla należności licencyjnych. W konsekwencji, każdorazowo istnieje konieczność ustalenia, czy wynagrodzenie przekazywane jest za know-how czy innego rodzaju świadczenia niematerialne.

30 Usługi o charakterze niematerialnym vs know-how (2) Ocena powinna być dokonywana w oparciu o całokształt postanowień umownych między stronami oraz uwzględniając okoliczności wykonania transakcji. Przykład: Art. 12 ust. 4 polsko-francuskiej umowy o UPO Określenie "należności licencyjne" użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami i dziełami zarejestrowanymi dla radia i telewizji, do patentu, znaku przemysłowego lub handlowego, rysunku, modelu, planu, formuły, technologii produkcyjnej i za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej albo z umiejętnością (know-how).

31 Dyrektywa nr 2003/49/EC o wspólnym systemie podatkowym dla odsetek i należności licencyjnych płaconych między spółkami powiązanymi z różnych państw członkowskich a ustawa o CIT - data obowiązywania nowych regulacji Zwolnienie z podatku u źródła będzie miało zastosowanie od 1 lipca 2013 r. Polska uzyskała 8-letnie okresy przejściowe zarówno dla odsetek jak i należności licencyjnych: - od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2009 r. - stawka podatku wynosi 10%, - Od 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. stawka podatku będzie wynosić 5%. Powyższe stawki są stosowane z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego podatkowania zawartych przez Polskę.

32 Warunki zastosowania obniżonych stawek podatku (w przyszłości zwolnienia) (1) Wypłacającym należności jest: - spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo, - położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej.

33 Warunki zastosowania obniżonych stawek podatku (w przyszłości zwolnienia) (2) Uzyskującym przychody jest: - spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, lub - zagraniczny zakład tej spółki, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

34 Warunki zastosowania obniżonych stawek podatku (w przyszłości zwolnienia) (3) Spółka wypłacająca / uzyskująca należności posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki uzyskującej / wypłacającej należności, lub Spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - zarówno w kapitale spółki wypłacającej należności, jak i w kapitale spółki uzyskującej należności - nie mniej niż 25 % udziałów (akcji),

35 Warunki zastosowania obniżonych stawek podatku (w przyszłości zwolnienia) (4) Min. dwuletni okres nieprzerwanego posiadania udziałów - w przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka uzyskująca należności jest obowiązana do zapłaty podatku (z uwzględnieniem umów o UPO), wraz z odsetkami za zwłokę.

36 Dyrektywa nr 2003/49/EC praktyczne konsekwencje Biorąc pod uwagę postanowienia art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz regulacje Dyrektywy nr 2003/49/EC, obecnie odsetki wypłacane przez polski podmiot na rzecz podmiotu spełniającego ww. kryteria podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła według stawki 10%, chyba że odpowiednia UPO przewiduje niższą stawkę opodatkowania tego typu dochodów i spełnione są warunki do zastosowania UPO. Od 1 lipca 2009 r. stawka opodatkowania podatkiem u źródła będzie wynosiła 5 %.

37 Usługi o charakterze niematerialnym w świetle przepisów ustawy o CIT Podatek u źródła (20% przychodów) dotyczy świadczeń: - doradczych, - księgowych, - badania rynku, - usług prawnych, - usług reklamowych, - zarządzania i kontroli, - przetwarzania danych, - usług rekrutacji pracowników - i pozyskiwania personelu, - gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

38 Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 21 ust. 1 ustawy o CIT: podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów ( ) ( ) istotne znaczenie ( ), w świetle art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., ma fakt uzyskiwania na terytorium Polski przychodów objętych postanowieniami tego artykułu. Ustawodawca nie uzależnił opodatkowania tych świadczeń od faktu, czy są one wykonywane na terytorium Polski, ale wskazał, że opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane na terytorium Polski. Z treści tego przepisu wynika, że przychody osób zagranicznych, nieposiadających w Polsce siedziby lub zarządu, osiągane z tytułów wymienionych w tym przepisie są opodatkowane podatkiem dochodowym według stawki zryczałtowanej w wysokości 20% od każdorazowo wypłacanej osobie zagranicznej kwoty należności, chyba że postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią inaczej ( ) - Interpretacja Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2007 r. (DD7/ /PD/07/734/06)

39 Opodatkowanie dochodów z tytułu usług o charakterze niematerialnym wypłacanych nierezydentom Dochody z tytułu wybranych kategorii usług o charakterze niematerialnym wypłacane przez polskich rezydentów, a stanowiące przychód osób zagranicznych, podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 20%. Większość umów o UPO traktuje jednak dochody z tytułu usług o charakterze niematerialnym jako zyski przedsiębiorstw i tym samym, wyłącza obowiązek poboru podatku u źródła. Uzależnienie zastosowania regulacji umów o UPO od uzyskania certyfikatu rezydencji.

40 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o CIT (1) Podmioty zobowiązane do poboru podatku u źródła dokonujące wypłat na rzecz os prawnej: Art. 26 ust. 1 ustawy o CIT "Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust 1 [należności licencyjnych] [...] są obowiązane, jako płatnicy, pobierać [...] w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

41 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o CIT (2) Terminy płatnicy przekazują informację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, płatnicy przesyłają informację nierezydentom oraz urzędowi skarbowemu - o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat bądź na pisemny wniosek podatnika w terminie 14 dni (formularze IFT-2, IFT-2R).

42 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o CIT (3) Uwagi: w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed przekazanie informacji, o której mowa powyżej, należy ją przekazać do dnia zaprzestania prowadzenia działalności, informację przekazują również podmioty, które na mocy umów o UPO bądź ustawy nie są zobowiązane do poboru podatku.

43 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o PIT (1) Podmioty zobowiązane do poboru podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych na rzecz osób fizycznych: Art. 41 ust. 1 ustawy o PIT "Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń [...]"

44 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o PIT (2) Terminy Przekazanie kwot zryczałtowanego podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano. - osoby fizyczne - na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania płatnika, - w pozostałych przypadkach (gdy płatnik nie jest osobą fizyczną) - na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy nie posiada siedziby.

45 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o PIT (3) Płatnicy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesyłają: - rezydentom oraz urzędom skarbowym wg miejsca zamieszkania podatników - informację imienne o wysokości dochodu, - nierezydentom oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych- imienne informacje o wysokości dochodu bądź na pisemny wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia (formularze IFT- 1/IFT-1R).

46 Obowiązki podatkowo/informacyjne na gruncie ustawy o PIT (4) Uwagi: - w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym informację, o której mowa powyżej, należy przekazać do dnia zaprzestania prowadzenia działalności, - informację przekazują również podmioty, które na mocy umów o UPO bądź ustawy nie są zobowiązane do poboru podatku.

47 Dziękuję Państwu za uwagę Józef Banach Radca Prawny Partner w kancelarii tel. kom fax

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Odsetki. Odsetki ART.11 UM- OECD

Odsetki. Odsetki ART.11 UM- OECD Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD Odsetki Pojęcie Odsetki Art.11 ust.3 UM- OECD Odsetki Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności,, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Polska instytucja finansowa korzysta z usług SWIFT, uiszczając na rzecz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Agnieszka Wasilewska Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Cash pooling.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Podatnik do końca lutego powinien otrzymać od nabywcy praw autorskich informację PIT-11/8B o uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część I Definicja Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania:

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY

PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

Protokół. między. Rzeczpospolita

Protokół. między. Rzeczpospolita ,..... -..."'~! ), -'-. :r i" 'fil:> ~-tf".'/ " -,.. /-' ~....,~-,-~ Protokół między Rzecząpospolitą a Królestwem Polską Belgii l" 1% i! zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 9915 Temat: Podatek u źródła - kompendium wiedzy 13 Luty Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 9915 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje

Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 9) Warszawa, 5 grudnia 2014 r. Plan wykładu Zasady opodatkowania w Polsce przychodów

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

24 listopad 2015. Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki

24 listopad 2015. Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki 24 listopad 2015 Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki Kierunki działalności handlowej @ 2 E-commerce jako forma działalności za granicą Działalność zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE Ewa Opalińska ZASADNICZE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Ustawa o CIT ); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE Umowy międzynarodowe nie posługują się takim pojęciem, więc rodzaj wykonywanej działalności należy przyporządkowywać wg źródeł przychodów wymienionych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA - art. 30a updof (dodany z dniem 01.01.2004 r.) ZEZNANIE PODATKOWE Dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30a nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym (za wyjątkiem należności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy W praktyce gospodarczej częstym działaniem z zakresu marketingu jest tzw. sprzedaż premiowa. Jak ją prawidłowo rozliczyć na gruncie podatkowym? Zapraszamy do lektury.

Bardziej szczegółowo

Prawo do wyodrębniania czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Prawo do wyodrębniania czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Prawo do wyodrębniania czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. W obrocie prawnym zawierane są powszechnie kontrakty łączące elementy treści różnych typów umów, tzw. umowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 11 czerwca 2008 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 15 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Zgodnie z art. 16b UPDOP, wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Wypłata honorarium - 50% koszty uzyskania przychodu w umowie o pracę

Wypłata honorarium - 50% koszty uzyskania przychodu w umowie o pracę Wypłata honorarium - 50% koszty uzyskania przychodu w umowie o pracę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku przedstawiono rozliczanie pracownika z ustawowymi kosztami uzyskania przychodu oraz częściowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.02.25 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 43, 21 listopada 2011

TaxWeek. Nr 43, 21 listopada 2011 Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 21 listopada 2011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

ABOLICJA PODATKOWA. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki ABOLICJA PODATKOWA ABOLICJA PODATKOWA Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2008 Stan prawny na 1 października 2008 r. Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Ewa Fonkowicz Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ RZĄDEM REPUBLIKI KOREI

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ RZĄDEM REPUBLIKI KOREI PROTOKÓŁ MĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ A RZĄDEM REPUBLK KORE O ZMANE KONWENCJ MĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ A RZĄDEM REPUBLK KORE W SPRAWE UNKANA PODWÓJNEGO OPODATKOW ANA ZAPOBEGANA UCHYLANU

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Deklaracje podatkowe składane drogą elektroniczną. Wpisany przez Wojciech Krysztofiak

Deklaracje podatkowe składane drogą elektroniczną. Wpisany przez Wojciech Krysztofiak Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów umożliwiające wszystkim podatnikom i płatnikom składanie deklaracji podatkowych i niektórych innych dokumentów w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 211 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (...) Art. 6. W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Przykład 1. Lp Etapy analizy. 1. Czy czynności podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 15 ust. 3 pkt 3? 1)

Przykład 1. Lp Etapy analizy. 1. Czy czynności podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 15 ust. 3 pkt 3? 1) Podstawowe etapy analizy czynności wykonywanych w ramach umów zlecenia (z których przychody opodatkowane są na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe prawo. Opodatkowanie dochodu i majątku

Międzynarodowe prawo. Opodatkowanie dochodu i majątku Międzynarodowe prawo podatkowe Opodatkowanie dochodu i majątku Opodatkowanie podmiotów zagranicznych - CIT Art. 3 CIT 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk Wyliczenia rachunkowe wskazują - w związku z różnymi zasadami rozliczania podatku od takich umów - iż od wyższych kwot brutto będzie, w niektórych przypadkach, niższy podatek do pobrania przez płatnika.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO OPODATKOWANIA

AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO OPODATKOWANIA AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO OPODATKOWANIA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7945 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 1 690,00 zł Cena netto za godzinę 76,82 zł Cena brutto za godzinę 76,82

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 13 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja środków trwałych Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Jarosław Hein, doradca podatkowy adwokaci doradcy podatkowi biegli rewidenci doradcy na rzecz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20915 Temat: VAT, CIT, PIT 2015 - nowelizacja ustaw podatkowych 23-26 Marzec Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort and SPA, Kod szkolenia: 20915 Koszt

Bardziej szczegółowo