Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4"

Transkrypt

1 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r.

2 Plan prezentacji Zarządzanie kosztami a zarządzanie rozpoznawaniem kosztów 2. Związek kosztu z przychodem 3. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) 4. Moment rozpoznawania kosztów podatkowych 5. Amortyzacja

3 2 2 Zarządzanie kosztami a zarządzanie rozpoznawaniem kosztów

4 Zarządzanie kosztami vs. zarządzanie kosztami podatkowymi Rolą dyrektora finansowego jest jednoczesne dążenie do: zwiększania wyniku finansowego (tj. maksymalizacji przychodów i minimalizacji kosztów), oraz zmniejszania obciążenia podatkowego (w tym z tytułu CIT). 3 3 Jednoczesne osiągnięcie powyższych celów jest możliwe m.in. dzięki: zarządzaniu kosztami w ujęciu finansowym, np.: optymalizowaniu procesów biznesowych, optymalizowaniu struktury zatrudnienia, kontrolowaniu efektywności kosztów (aby poniesienie określonej kwoty kosztu generowało jak największą kwotę przychodów), zarządzaniu kosztami podatkowymi np.: ograniczaniu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, właściwemu dokumentowaniu ponoszonych wydatków, zarządzaniu kosztami w czasie.

5 Optymalizacja kosztów podatkowych jako istotny element zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie 4 4 Z badań prowadzonych wśród przedsiębiorców wynika, że postrzegają oni optymalizację obciążeń podatkowych jako jeden ze sposobów ograniczania kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Najistotniejsze działania planowane przez przedsiębiorców w omawianym zakresie: poprawa przepływów pieniężnych związanych z zapłatą podatków (29% odpowiedzi), optymalizacja rozpoznawania kosztów dla celów podatkowych (18% odpowiedzi). Blisko 40% przedsiębiorców deklaruje zamiar przeprowadzenia dokładnej analizy rozliczeń podatkowych związanych z ich działalnością. Można wyciągnąć z tego wniosek, że przedsiębiorcy: mają świadomość istnienia potencjalnych, niewykorzystanych obszarów optymalizacji w zakresie podatków, chcą lepiej zrozumieć obszary, w których możliwa jest redukcja kosztów podatkowych. Źródło: Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów, KPMG w Polsce, 2009 r., 95c0fcb3/redukcja_kosztow_raport_kpmg.pdf

6 Potencjalne działania w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych 5 5 Źródło: Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów, KPMG w Polsce, 2009 r., 95c0fcb3/redukcja_kosztow_raport_kpmg.pdf

7 6 6 Związek kosztu z przychodem

8 Definicja kosztu uzyskania przychodu 7 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Konieczność analizy: czy dany wydatek jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodów / zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów? zamiar podatnika w momencie ponoszenia kosztu, obiektywna możliwość osiągnięcia przychodu, możliwość udokumentowania związku kosztu z przychodem (bezpośredniego lub pośredniego). czy wydatek nie znajduje się w katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 ustawy).

9 Formy dokumentowania wydatków 8 8 Istotna rola właściwego dokumentowania wydatków szczególnie w przypadku nabywania usług niematerialnych (doradztwo, pośrednictwo) Przykładowe dokumenty: faktury, notatki wewnętrzne, protokoły, sprawozdania, listy osób współpracujących z usługodawcą w trakcie wykonywania czynności, ewidencja czasu pracy takich osób, korespondencja .

10 Dokumentowanie wydatków - przykład 9 Spółka zamówiła u osoby fizycznej usługę doradczą: analizę, dotyczącą usprawnienia procesu sprzedaży w ramach spółki. Raport, będący wynikiem analizy, zawiera istotne biznesowo wskazówki, schematy, jest wynikiem rzeczywiście przeprowadzonej analizy (istnieje obiektywna możliwość, aby przyczynił się do osiągnięcia przychodów). Ale: po kilku latach (rok, w którym wystąpiła strata organ może kontrolować nawet 11 lat później) toczy się postępowanie kontrolne: organ kwestionuje związek kosztu usługi z przychodem spółki, nie posiada wiedzy fachowej umożliwiającej analizę treści raportu, opracowanie nie zawiera daty brak informacji, kiedy zostało przekazane, brak możliwości dotarcia do świadków (rotacja kadr w spółce), brak innych dowodów. Jak w takim przypadku wykazać, że opracowanie przyczyniło się do powstania przychodu w danym okresie? 9

11 10 10 Wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (NKUP)

12 Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) 11 Katalog wydatków niestanowiących KUP, zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, jest dość zróżnicowany (nie ma jednolitego charakteru). Można wyróżnić kilka grup NKUP: wydatki uznane przez ustawodawcę za nieuzasadnione (np. wydatki na składniki majątku wykorzystywane dla celów osobistych pracowników lub innych osób), wydatki kontrowersyjne ; w niektórych przypadkach pojawiają się wątpliwości, czy cel, jaki zamierzył sobie ustawodawca, został spełniony, wyłączenie zbyt małej grupy wydatków (np. niedostateczna kapitalizacja) lub grupy zbyt dużej (np. wydatki na członków rady nadzorczej). część NKUP wydatki o charakterze kapitałowym faktycznie odroczone w czasie (wydatki na nabycie udziałów / akcji), albo rozłożone w czasie (amortyzacja).

13 Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu przykłady Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości środków trwałych nabytych aportem, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego (czyli została przekazana na agio), kosztów nabycia udziałów / akcji do czasu odsprzedaży, darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju; rozwiązanie: np. przekazanie infrastruktury lub prezenty itp. zachęty sprzedażowe argumentowanie, że nie jest to darowizna, ale świadczenie ponoszone w określonym celu (realizacja inwestycji) oraz z określonych powodów (zapis umowny).

14 Przykładowe NKUP niezapłacone / umorzone odsetki 13 Kosztu uzyskania przychodu nie stanowią naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT). W konsekwencji: do wygenerowania kosztu konieczna zapłata, za zapłatę uznawana jest również kapitalizacja (dopisanie odsetek do kwoty głównej kredytu) choć w tym zakresie istnieją pewne wątpliwości (rozbieżne orzecznictwo), wewnętrzne finansowanie dłużne, w przeciwieństwie do finansowania kapitałowego, może generować koszty podatkowe -> tarczę podatkową, ale uwaga na przychody z drugiej strony, pożyczka wewnątrzgrupowa neutralna z perspektywy skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dodatkowe ograniczenia: niedostateczna kapitalizacja.

15 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (1) przepisy obowiązujące do Niedostateczna kapitalizacja polega na ograniczeniu możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy poziom finansowania długiem jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do finansowania kapitałem - art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT. Celem ustawodawcy było ograniczenie zastępowania finansowania kapitałem przez finansowanie wewnętrznym długiem. Wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę musi przekroczyć trzykrotność jej kapitału zakładowego - przy czym wartość zadłużenia i wysokość kapitału zakładowego, określa się na dzień zapłaty odsetek. Obliczając wartość kapitału zakładowego nie uwzględnia się m.in.: części kapitału zakładowego, jaka nie została pokryta, części kapitału zakładowego, jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek od wspólników lub odsetkami od tych wierzytelności. Pożyczka - szeroka definicja dla celów niedostatecznej kapitalizacji (w tym: emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokata)

16 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (2) przepisy obowiązujące do Schemat niedostatecznej kapitalizacji BABCIA 100% MATKA 80% MATKA MATKA Pożyczkobiorca >25% >25% <25% >25% >25% >25% CÓRKA CÓRKA SIOSTRA Pożyczkobiorca SIOSTRA Pożyczki od podmiotów : podlegają ograniczeniom z tytułu niedostatecznej kapitalizacji nie podlegają tym ograniczeniom

17 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (3) przepisy obowiązujące po Rozszerzenie zakresu stosowania na pośrednich udziałowców. Wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę musi przekroczyć wartość kapitału własnego spółki - przy czym wartość zadłużenia i wysokość kapitału własnego określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Wartość kapitału własnego pożyczkobiorcy oblicza się m.in. bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego (i) pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych, (ii) jaka nie została pokryta lub została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek od wspólników lub odsetkami od takich wierzytelności. Pożyczka - szeroka definicja, w tym: kredyt, emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokata. Nie uważa się natomiast za pożyczkę pochodnych instrumentów finansowych. Odsetki oznaczają wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki (odsetki, opłaty, prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań.

18 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (4) przepisy obowiązujące po Schemat niedostatecznej kapitalizacji BABCIA 100% MATKA 80% MATKA MATKA Pożyczkobiorca >25% >25% <25% >25% >25% >25% CÓRKA CÓRKA SIOSTRA Pożyczkobiorca SIOSTRA Pożyczki od podmiotów : podlegają ograniczeniom z tytułu niedostatecznej kapitalizacji nie podlegają tym ograniczeniom

19 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (5) przepisy obowiązujące po Alternatywna metoda (wprowadzona art. 15c ustawy o CIT) Zaliczeniu do KUP w roku podatkowym mogą podlegać odsetki od pożyczek - w tym udzielonych przez podmioty niepowiązane - w wysokości nieprzekraczającej wartości odpowiadającej iloczynowi wartości stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów, z wyjątkiem WNiP. Wartość odsetek od pożyczek podlegająca zaliczeniu w roku podatkowym do KUP nie może być wyższa niż wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej. Odsetki od pożyczek niezaliczone w danym roku do KUP podlegają zaliczeniu do kosztów w następnych 5 latach. Podatnik jest obowiązany stosować metodę alternatywną po jej wyborze przez okres nie krótszy niż 3 lata.

20 Przykładowa struktura finansowa nieefektywna 19 Założenie: Spółka z Hiszpanii, finansuje spółkę zależną w Polsce bezpośrednio długiem. Polska spółka zależna ma minimalny kapitał zakładowy (50k PLN). > 30% Udziałowiec (SP) pożyczka odsetki 0% WHT Sp. z o.o. (PL) 19% Skutki podatkowe w Hiszpanii: odsetki od pożyczki opodatkowane stawką ponad 30%, opodatkowanie odsetek na zasadzie memoriałowej. Skutki podatkowe w Polsce: odsetki mogą zmniejszać podstawę opodatkowania (tarcza podatkowa max. 19% x kwota odsetek), efekt tarczy podatkowej na zasadzie kasowej, regulacje dot. niedostatecznej kapitalizacji mogą go eliminować.

21 Przykładowa struktura finansowa poprawna 20 Założenie: Spółka-matka z Hiszpanii finansuje polską spółkę zależną kapitałem / dopłatami. Udziałowiec (SP) dywidendy kapitał 0% WHT Sp. z o.o. (PL) Skutki podatkowe w Hiszpanii: dywidendy mogą korzystać z tzw. zwolnienia partycypacyjnego, zwrot dopłat jest co do zasady neutralny podatkowo. Skutki podatkowe w Polsce: brak tarczy podatkowej, brak podatku u źródła na bazie Parent- Subsidiary Directive (dywidendy) / przepisów lokalnych (zwrot dopłat), PCC 0,5%.

22 Przykładowe NKUP reprezentacja (1) 21 Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28). Kluczowe dla rozstrzygnięcia, czy dany wydatek związany z działaniami marketingowymi stanowi koszt uzyskania przychodów, jest jego przyporządkowanie do kosztów reprezentacji (NKUP) albo reklamy lub innego typu działań biznesowych (KUP) brak definicji reprezentacji i reklamy w przepisach podatkowych; w praktyce, organy i sądy zwykle odwołują się do znaczenia słownikowego pojęć: koszty reprezentacji Reprezentacja to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. koszty reklamy Reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów lub usług. - nie stanowią KUP - mogą być KUP w pełnej wysokości (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN pod red. prof. Stanisława Dubisza, Warszawa 2006)

23 Przykładowe NKUP reprezentacja (2) orzecznictwo Czy o okazałości (wystawności) decyduje wielkość wydatkowanej jednorazowo kwoty pieniężnej, np. w stosunku do osiąganych przez podatnika obrotów, rodzaj usługi gastronomicznej, czy też charakter spotkania, narodowość kontrahentów lub wielkość negocjowanej transakcji? Czy np. z okazałością nie będzie związane zaserwowanie Francuzowi homara, a Rosjaninowi blinów z kawiorem astrachańskim? Rozstrzygnięcie zasygnalizowanych problemów wymagałoby zatem odpowiedzi na pytanie, jakie są standardy polskiej gościnności ; Wyrok WSA w Gliwicach z 9 listopada 2010 r., I SA/Gl 648/ Doświadczenie życiowe nie pozwala [ ] przyjąć, iż [ ] Spółka ryzykowałaby ujawnieniem jakiejkolwiek jej tajemnicy handlowej mogącym znajdować się w restauracji w tym samym czasie osobom trzecim, co z pewnością mogłoby zaistnieć w przypadku omawiania zasad współpracy w restauracji ; Wyrok WSA w Łodzi z 27 sierpnia 2010 r., I SA/Łd 637/10 argumentacja za uznaniem, że każde spotkanie w restauracji zawsze ma charakter reprezentacyjny (a nie biznesowy).

24 23 23 Moment rozpoznawania kosztów podatkowych

25 Koszty bezpośrednie 24 Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami: poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa powyżej, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

26 Koszty pośrednie 25 Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztów, co do zasady, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Charakter kosztu (bezpośredni / pośredni) wpływa na to, w jakim momencie koszt może być ujęty w wyniku podatkowym

27 Koszty bezpośrednie a koszty pośrednie przykład: developer Rozróżnienie pomiędzy kosztami bezpośrednimi a pośrednimi to istotne zagadnienie dla developerów w branży mieszkaniowej; zwykle możliwość wygenerowania przychodów dopiero w momencie sprzedaży mieszkań jeśli inwestycja przeciąga się w czasie, ryzyko wygenerowania strat podatkowych bez możliwości ich rozliczenia z dochodem. Konieczne jest ustalenie charakteru danego kosztu: bezpośredni odroczenie rozpoznania kosztu do momentu pojawienia się przychodów z nim związanych (tu: sprzedaży mieszkań), pośredni wpływ na wynik podatkowy w momencie poniesienia. Przykład (1): rozliczenie kredytu zaciągniętego przez developera z przeznaczeniem na finansowanie całokształtu działalności gospodarczej. Przykład (2): przekazanie infrastruktury; historycznie: kontrowersje, czy takie przekazanie spełnia ogólne warunki zaliczenia do kosztów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) oraz czy nie jest NKUP jako darowizna (slajd 12), obecnie: kontrowersje, czy koszty z tego tytułu powinny powiększać wartość inwestycji i być rozpoznawane w czasie poprzez amortyzację, czy też zwiększać koszty bezpośrednio w momencie poniesienia

28 Zarządzanie kosztami a rozliczanie strat 27 W celu unikania sytuacji, w której podatnik ma stratę podatkową, której nie może rozliczyć, można zastosować różne techniki: odświeżania straty (wygenerowanie dodatkowego dochodu): przykład sale-and-lease-back: po zrealizowaniu inwestycji (np. wybudowaniu centrum handlowego) zawarcie umowy sprzedaży i następnie umowy długoterminowego wynajmu (sprzedający jest najemcą); unikania strat podatkowych: przykład (1) - jeśli inwestycja finansowana jest pożyczką z grupy zawieszenie spłat odsetek w celu uniknięcia generowania kosztów podatkowych, przykład (2) obniżenie stawek amortyzacyjnych. Przykład - odświeżanie straty Sprzedaż ŚT Strata -10 Rozliczenie straty -5

29 Amortyzacja 28

30 Przedmiot amortyzacji Środki trwałe Warunki: co do zasady własność / współwłasność podatnika (wyjątek np. inwestycje w obcych środkach trwałych) nabycie / wytworzenie we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres używania dłuższy niż 1 rok, zaliczone do składników majątku przedsiębiorstwa i wprowadzone do ewidencji, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu. 29 Wartości niematerialne i prawne Warunki: nabycie, uwaga: NIE OBEJMUJE wytworzonych we własnym zakresie, zdatne do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres używania dłuższy niż 1 rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy, leasingu, katalog zamknięty: autorskie i pokrewne prawa majątkowe, licencje, know-how, prawa własności przemysłowej, prawa spółdzielcze do nieruchomości.

31 Metody amortyzacji środków trwałych (nie WNiP) Metoda liniowa odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej (cena nabycia, koszt wytworzenia, przy aporcie = wartość rynkowa, przy aporcie przed / ZORG = wartość ta sama co u wnoszącego) w równych ratach co miesiąc, co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego: stawki z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stawki podwyższone i obniżone; możliwość obniżenia, praktycznie nawet do 0 ważne przy zarządzaniu stratą podatkową, stawki indywidualne ustalane przez podatnika (np. środki używane/ulepszone); wyższe, ale brak możliwości zmiany. Metoda degresywna odpisy w pierwszym roku przy zastosowaniu podwyższonych stawek z tabeli, a w kolejnych latach, od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne; pozwala na przyspieszenie amortyzacji w początkowych okresach, w roku, w którym kwota odpisu byłaby mniejsza od tej uzyskiwanej przy metodzie liniowej następuje przejście na metodę liniową. Jednorazowa amortyzacja podatkowa: wartość początkowa równa lub niższa niż zł. 30

32 Wybór metody amortyzacji - porównanie 31 Porównanie dwóch metod amortyzacji: Wartość początkowa środka trwałego (bloku energetycznego) - 100M PLN, zał.: wysokość przychodów ze sprzedaży energii - 15M PLN rocznie przez 15 lat W ciągu pierwszych 5 lat po przekazaniu środka trwałego do używania: Metoda degresywna: suma odpisów wyniesie ~53M PLN, a kwota podatku ~4,2M PLN, Metoda liniowa: suma odpisów wniesie ~35M PLN, a kwota podatku ~7,6M PLN.

33 Wpływ decyzji o amortyzacji na wartość inwestycji (1) Wartości niematerialne i prawne (np. znaki towarowe) decyzja o okresie amortyzacji (w istocie decyzja o stawce amortyzacyjnej) nie może ulec zmianie Przykład - założenia: aktywacja znaku towarowego, wartego 70M PLN następuje w roku 0, stopa dyskonta = 10%, amortyzacja podatkowa umożliwia zaliczenie w koszty odpisu amortyzacyjnego, a w konsekwencji obniżenie dochodu i zmniejszenie obciążenia CIT (oszczędność podatkowa). Opcja 1: amortyzacja przez okres 5 lat Rok Dodatkowa amortyzacja (M PLN) Oszczędność podatkowa (M PLN) 19% 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 NPV tarczy podatkowej (M PLN) ~ 10,08

34 Wpływ decyzji o amortyzacji na wartość inwestycji (1) 33 Opcja 2: amortyzacja przez okres 5 lat + opóźnienie implementacji projektu o 1 rok Rok Dodatkowa amortyzacja (M. PLN) Oszczędność podatkowa (M. PLN) 19% - 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 NPV tarczy podatkowej (M. PLN) ~9,17 Różnica - w porównaniu z opcją 1 (M. PLN) ~0,917 Opcja 3: amortyzacja przez okres 10 lat Rok Dodatkowa amortyzacja (M. PLN) Oszczędność podatkowa (M. PLN) 19% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 NPV tarczy podatkowej (M. PLN) ~7,98 Różnica - w porównaniu z opcją 1 (M. PLN) ~2,103

35 Ustawa deregulacyjna w CIT 34

36 Korekta kosztów w ramach ustawy deregulacyjnej (2013) Jeśli kwota z faktury / rachunku nie została zapłacona w terminie 30 dni po terminie płatności (albo po 90 dniach od zaliczenia w KUP przy terminach płatności > 60 dni), to kwoty rozpoznane w kosztach z tej faktury / rachunku koryguje się, tj. wyłącza się z KUP. Korekty dokonuje się w miesiącu, w którym upływa 30/ 60 dni. Ponowne włączenie do KUP jest możliwe po zapłacie. Analogiczne zasady do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Brak przepisów dla rozliczeń podmiotów powiązanych, brak możliwości korekty przychodów (po stronie faktycznie odnoszącej stratę = nie otrzymującej zapłaty). Nałożenie na podatników daleko idących obciążeń administracyjnych i to pod hasłem deregulacji. Dodatkowo przepisy o VAT zupełnie odmienne => dwa rodzaje monitoringu. Jednocześnie możliwości optymalizacji odświeżenia strat.

37 Do przemyślenia (1) 36 Firma ogrodnicza Po owocach poznacie ich Spzoo (dalej: Popi) postanowiła rozdzielić dwie swoje podstawowe działalności: hodowlę jabłek i jeżyn (powody: brak synergii, konieczność oddzielenia finansowania bankowego, przygotowanie do sprzedaży jednego z działów). Wartość biznesu Jabłka wynosi 100m, biznesu Jeżyna 60m, z czego znak towarowy Jeżyna wart jest 45m (dotychczas nie był pokazany w bilansie/rejestrze podatkowym), na jego wytworzenie nie poniesiono kosztów. Rozważano kilka opcji: a) aport aktywów Jeżyna do nowej spzoo wg wyceny, b) aport zorganizowanych aktywów i pasywów Jeżyna do nowej spzoo, c) aport aktywów z alokacją na agio 60% wartości (tj. 36m). Co powinna zrobić Popi zakładając, że nie ma wolnej gotówki na zapłatę dodatkowego podatku dochodowego? Aport Aport ZORG Aport (agio) Przychód 60m Brak 24m Uwagi PCC, VAT, znak wyceniony na 45m wartość początkowa (odpisy amort.) Brak PCC/VAT, kontynuacja wartości pocz. => brak wyceny znaku tow. PCC, VAT, wzrost wartości początkowej Śr Trw, ale ograniczenia w odpisach amortyzacyjnych

38 Do przemyślenia (2) 37 Deweloper mieszkaniowy Hiszpańska precyzja Spzoo rozważa zaciągnięcie pożyczki od udziałowca (pożyczka nie będzie podlegać ograniczeniom tzw. niedostatecznej kapitalizacji). Dyrektor finansowy spółki rozważa formę rozliczania odsetek: a) naliczenie kwartalne, ale płatność na koniec 2014 r., b) naliczenie kwartalne i kapitalizacja odsetek, c) naliczanie i płatność kwartalne. Spółka realizuje jeden projekt mieszkaniowy i sprzedaż mieszkań (akty notarialne przenoszące własność) odbędzie się wyłącznie w 2013 r. Czy analizowane warianty są optymalne z punktu widzenia podatkowego czy jest może wersja korzystniejsza? Czy na decyzję wpłynie fakt, że pożyczka a) dotyczy ogólnej działalności spółki, b) jest przeznaczona wyłącznie na finansowanie budowy?

39 Do przemyślenia (3) 38 Firma Niemiecka fantazja Spzoo otrzymała aportem znak towarowy warty 20m PLN (cała wartość aportu została alokowana na kapitał zakładowy). Obecnie dyrektor finansowy spółki rozważa jaką stawką amortyzacji powinien przyjąć dla tego aktywa: maksymalną możliwą(tj. 20% - amortyzacja w 5 lat) czy też wydłużyć okres amortyzacji do 10 lat. Roczne dochody spółki wynoszą 2m PLN, ale zgodnie z planami mają wzrastać o 0.5m rocznie. Czy decyzja byłaby inna gdyby spółka dostała aportem maszynę (wieżę wiertniczą stawka podstawowa 20%), a nie znak towarowy? Czy na decyzję ma wpływ planowany czas działania spółki (np. 5 vs. 10 lat)?

40 39 39 Pytania?

41 Dziękuję za uwagę 40

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE Podatek dochodowy od osób prawnych 2013 Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE 1 USTAWA DEREGULACYJNA Akt prawny: Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga Zaliczki nie mogą być kosztem PIT/Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają do wyboru dwie metody ujmowania kosztów - memoriałową i uproszczoną (dawniej zwaną kasową). Ta druga

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Księgowa z Białej Podlaskiej

Księgowa z Białej Podlaskiej Przychód z najmu będącego przedmiotem działalności gospodarczej powstaje w dniu, w którym zgodnie z postanowieniami umowy najemca ma obowiązek zapłaty czynszu. Podnajmujemy od osób fizycznych lokale, które

Bardziej szczegółowo

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody Zespół Usług Finansowych Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody 30 października 2014 r. Związek Polskiego Leasingu Witold Adamowicz Starszy Menedżer Monika Gronowska

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

/ Józef Banach / Gazeta Finansowa

/ Józef Banach / Gazeta Finansowa 20-26.03.2009 / Józef Banach / Gazeta Finansowa Jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej w przypadku działania spółek w grupie, jest ustanowienia możliwie najkorzystniejszego sposobu ich wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego w sposób najbardziej efektywny podatkowo Na efektywność planowania

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo