Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4"

Transkrypt

1 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r.

2 Plan prezentacji Zarządzanie kosztami a zarządzanie rozpoznawaniem kosztów 2. Związek kosztu z przychodem 3. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) 4. Moment rozpoznawania kosztów podatkowych 5. Amortyzacja

3 2 2 Zarządzanie kosztami a zarządzanie rozpoznawaniem kosztów

4 Zarządzanie kosztami vs. zarządzanie kosztami podatkowymi Rolą dyrektora finansowego jest jednoczesne dążenie do: zwiększania wyniku finansowego (tj. maksymalizacji przychodów i minimalizacji kosztów), oraz zmniejszania obciążenia podatkowego (w tym z tytułu CIT). 3 3 Jednoczesne osiągnięcie powyższych celów jest możliwe m.in. dzięki: zarządzaniu kosztami w ujęciu finansowym, np.: optymalizowaniu procesów biznesowych, optymalizowaniu struktury zatrudnienia, kontrolowaniu efektywności kosztów (aby poniesienie określonej kwoty kosztu generowało jak największą kwotę przychodów), zarządzaniu kosztami podatkowymi np.: ograniczaniu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, właściwemu dokumentowaniu ponoszonych wydatków, zarządzaniu kosztami w czasie.

5 Optymalizacja kosztów podatkowych jako istotny element zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie 4 4 Z badań prowadzonych wśród przedsiębiorców wynika, że postrzegają oni optymalizację obciążeń podatkowych jako jeden ze sposobów ograniczania kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Najistotniejsze działania planowane przez przedsiębiorców w omawianym zakresie: poprawa przepływów pieniężnych związanych z zapłatą podatków (29% odpowiedzi), optymalizacja rozpoznawania kosztów dla celów podatkowych (18% odpowiedzi). Blisko 40% przedsiębiorców deklaruje zamiar przeprowadzenia dokładnej analizy rozliczeń podatkowych związanych z ich działalnością. Można wyciągnąć z tego wniosek, że przedsiębiorcy: mają świadomość istnienia potencjalnych, niewykorzystanych obszarów optymalizacji w zakresie podatków, chcą lepiej zrozumieć obszary, w których możliwa jest redukcja kosztów podatkowych. Źródło: Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów, KPMG w Polsce, 2009 r., 95c0fcb3/redukcja_kosztow_raport_kpmg.pdf

6 Potencjalne działania w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych 5 5 Źródło: Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów, KPMG w Polsce, 2009 r., 95c0fcb3/redukcja_kosztow_raport_kpmg.pdf

7 6 6 Związek kosztu z przychodem

8 Definicja kosztu uzyskania przychodu 7 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Konieczność analizy: czy dany wydatek jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodów / zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów? zamiar podatnika w momencie ponoszenia kosztu, obiektywna możliwość osiągnięcia przychodu, możliwość udokumentowania związku kosztu z przychodem (bezpośredniego lub pośredniego). czy wydatek nie znajduje się w katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 ustawy).

9 Formy dokumentowania wydatków 8 8 Istotna rola właściwego dokumentowania wydatków szczególnie w przypadku nabywania usług niematerialnych (doradztwo, pośrednictwo) Przykładowe dokumenty: faktury, notatki wewnętrzne, protokoły, sprawozdania, listy osób współpracujących z usługodawcą w trakcie wykonywania czynności, ewidencja czasu pracy takich osób, korespondencja .

10 Dokumentowanie wydatków - przykład 9 Spółka zamówiła u osoby fizycznej usługę doradczą: analizę, dotyczącą usprawnienia procesu sprzedaży w ramach spółki. Raport, będący wynikiem analizy, zawiera istotne biznesowo wskazówki, schematy, jest wynikiem rzeczywiście przeprowadzonej analizy (istnieje obiektywna możliwość, aby przyczynił się do osiągnięcia przychodów). Ale: po kilku latach (rok, w którym wystąpiła strata organ może kontrolować nawet 11 lat później) toczy się postępowanie kontrolne: organ kwestionuje związek kosztu usługi z przychodem spółki, nie posiada wiedzy fachowej umożliwiającej analizę treści raportu, opracowanie nie zawiera daty brak informacji, kiedy zostało przekazane, brak możliwości dotarcia do świadków (rotacja kadr w spółce), brak innych dowodów. Jak w takim przypadku wykazać, że opracowanie przyczyniło się do powstania przychodu w danym okresie? 9

11 10 10 Wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (NKUP)

12 Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) 11 Katalog wydatków niestanowiących KUP, zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, jest dość zróżnicowany (nie ma jednolitego charakteru). Można wyróżnić kilka grup NKUP: wydatki uznane przez ustawodawcę za nieuzasadnione (np. wydatki na składniki majątku wykorzystywane dla celów osobistych pracowników lub innych osób), wydatki kontrowersyjne ; w niektórych przypadkach pojawiają się wątpliwości, czy cel, jaki zamierzył sobie ustawodawca, został spełniony, wyłączenie zbyt małej grupy wydatków (np. niedostateczna kapitalizacja) lub grupy zbyt dużej (np. wydatki na członków rady nadzorczej). część NKUP wydatki o charakterze kapitałowym faktycznie odroczone w czasie (wydatki na nabycie udziałów / akcji), albo rozłożone w czasie (amortyzacja).

13 Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu przykłady Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości środków trwałych nabytych aportem, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego (czyli została przekazana na agio), kosztów nabycia udziałów / akcji do czasu odsprzedaży, darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju; rozwiązanie: np. przekazanie infrastruktury lub prezenty itp. zachęty sprzedażowe argumentowanie, że nie jest to darowizna, ale świadczenie ponoszone w określonym celu (realizacja inwestycji) oraz z określonych powodów (zapis umowny).

14 Przykładowe NKUP niezapłacone / umorzone odsetki 13 Kosztu uzyskania przychodu nie stanowią naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT). W konsekwencji: do wygenerowania kosztu konieczna zapłata, za zapłatę uznawana jest również kapitalizacja (dopisanie odsetek do kwoty głównej kredytu) choć w tym zakresie istnieją pewne wątpliwości (rozbieżne orzecznictwo), wewnętrzne finansowanie dłużne, w przeciwieństwie do finansowania kapitałowego, może generować koszty podatkowe -> tarczę podatkową, ale uwaga na przychody z drugiej strony, pożyczka wewnątrzgrupowa neutralna z perspektywy skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dodatkowe ograniczenia: niedostateczna kapitalizacja.

15 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (1) przepisy obowiązujące do Niedostateczna kapitalizacja polega na ograniczeniu możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy poziom finansowania długiem jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do finansowania kapitałem - art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT. Celem ustawodawcy było ograniczenie zastępowania finansowania kapitałem przez finansowanie wewnętrznym długiem. Wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę musi przekroczyć trzykrotność jej kapitału zakładowego - przy czym wartość zadłużenia i wysokość kapitału zakładowego, określa się na dzień zapłaty odsetek. Obliczając wartość kapitału zakładowego nie uwzględnia się m.in.: części kapitału zakładowego, jaka nie została pokryta, części kapitału zakładowego, jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek od wspólników lub odsetkami od tych wierzytelności. Pożyczka - szeroka definicja dla celów niedostatecznej kapitalizacji (w tym: emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokata)

16 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (2) przepisy obowiązujące do Schemat niedostatecznej kapitalizacji BABCIA 100% MATKA 80% MATKA MATKA Pożyczkobiorca >25% >25% <25% >25% >25% >25% CÓRKA CÓRKA SIOSTRA Pożyczkobiorca SIOSTRA Pożyczki od podmiotów : podlegają ograniczeniom z tytułu niedostatecznej kapitalizacji nie podlegają tym ograniczeniom

17 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (3) przepisy obowiązujące po Rozszerzenie zakresu stosowania na pośrednich udziałowców. Wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę musi przekroczyć wartość kapitału własnego spółki - przy czym wartość zadłużenia i wysokość kapitału własnego określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Wartość kapitału własnego pożyczkobiorcy oblicza się m.in. bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego (i) pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych, (ii) jaka nie została pokryta lub została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek od wspólników lub odsetkami od takich wierzytelności. Pożyczka - szeroka definicja, w tym: kredyt, emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokata. Nie uważa się natomiast za pożyczkę pochodnych instrumentów finansowych. Odsetki oznaczają wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki (odsetki, opłaty, prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań.

18 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (4) przepisy obowiązujące po Schemat niedostatecznej kapitalizacji BABCIA 100% MATKA 80% MATKA MATKA Pożyczkobiorca >25% >25% <25% >25% >25% >25% CÓRKA CÓRKA SIOSTRA Pożyczkobiorca SIOSTRA Pożyczki od podmiotów : podlegają ograniczeniom z tytułu niedostatecznej kapitalizacji nie podlegają tym ograniczeniom

19 Przykładowe NKUP niedostateczna kapitalizacja (5) przepisy obowiązujące po Alternatywna metoda (wprowadzona art. 15c ustawy o CIT) Zaliczeniu do KUP w roku podatkowym mogą podlegać odsetki od pożyczek - w tym udzielonych przez podmioty niepowiązane - w wysokości nieprzekraczającej wartości odpowiadającej iloczynowi wartości stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów, z wyjątkiem WNiP. Wartość odsetek od pożyczek podlegająca zaliczeniu w roku podatkowym do KUP nie może być wyższa niż wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej. Odsetki od pożyczek niezaliczone w danym roku do KUP podlegają zaliczeniu do kosztów w następnych 5 latach. Podatnik jest obowiązany stosować metodę alternatywną po jej wyborze przez okres nie krótszy niż 3 lata.

20 Przykładowa struktura finansowa nieefektywna 19 Założenie: Spółka z Hiszpanii, finansuje spółkę zależną w Polsce bezpośrednio długiem. Polska spółka zależna ma minimalny kapitał zakładowy (50k PLN). > 30% Udziałowiec (SP) pożyczka odsetki 0% WHT Sp. z o.o. (PL) 19% Skutki podatkowe w Hiszpanii: odsetki od pożyczki opodatkowane stawką ponad 30%, opodatkowanie odsetek na zasadzie memoriałowej. Skutki podatkowe w Polsce: odsetki mogą zmniejszać podstawę opodatkowania (tarcza podatkowa max. 19% x kwota odsetek), efekt tarczy podatkowej na zasadzie kasowej, regulacje dot. niedostatecznej kapitalizacji mogą go eliminować.

21 Przykładowa struktura finansowa poprawna 20 Założenie: Spółka-matka z Hiszpanii finansuje polską spółkę zależną kapitałem / dopłatami. Udziałowiec (SP) dywidendy kapitał 0% WHT Sp. z o.o. (PL) Skutki podatkowe w Hiszpanii: dywidendy mogą korzystać z tzw. zwolnienia partycypacyjnego, zwrot dopłat jest co do zasady neutralny podatkowo. Skutki podatkowe w Polsce: brak tarczy podatkowej, brak podatku u źródła na bazie Parent- Subsidiary Directive (dywidendy) / przepisów lokalnych (zwrot dopłat), PCC 0,5%.

22 Przykładowe NKUP reprezentacja (1) 21 Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28). Kluczowe dla rozstrzygnięcia, czy dany wydatek związany z działaniami marketingowymi stanowi koszt uzyskania przychodów, jest jego przyporządkowanie do kosztów reprezentacji (NKUP) albo reklamy lub innego typu działań biznesowych (KUP) brak definicji reprezentacji i reklamy w przepisach podatkowych; w praktyce, organy i sądy zwykle odwołują się do znaczenia słownikowego pojęć: koszty reprezentacji Reprezentacja to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. koszty reklamy Reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów lub usług. - nie stanowią KUP - mogą być KUP w pełnej wysokości (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN pod red. prof. Stanisława Dubisza, Warszawa 2006)

23 Przykładowe NKUP reprezentacja (2) orzecznictwo Czy o okazałości (wystawności) decyduje wielkość wydatkowanej jednorazowo kwoty pieniężnej, np. w stosunku do osiąganych przez podatnika obrotów, rodzaj usługi gastronomicznej, czy też charakter spotkania, narodowość kontrahentów lub wielkość negocjowanej transakcji? Czy np. z okazałością nie będzie związane zaserwowanie Francuzowi homara, a Rosjaninowi blinów z kawiorem astrachańskim? Rozstrzygnięcie zasygnalizowanych problemów wymagałoby zatem odpowiedzi na pytanie, jakie są standardy polskiej gościnności ; Wyrok WSA w Gliwicach z 9 listopada 2010 r., I SA/Gl 648/ Doświadczenie życiowe nie pozwala [ ] przyjąć, iż [ ] Spółka ryzykowałaby ujawnieniem jakiejkolwiek jej tajemnicy handlowej mogącym znajdować się w restauracji w tym samym czasie osobom trzecim, co z pewnością mogłoby zaistnieć w przypadku omawiania zasad współpracy w restauracji ; Wyrok WSA w Łodzi z 27 sierpnia 2010 r., I SA/Łd 637/10 argumentacja za uznaniem, że każde spotkanie w restauracji zawsze ma charakter reprezentacyjny (a nie biznesowy).

24 23 23 Moment rozpoznawania kosztów podatkowych

25 Koszty bezpośrednie 24 Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami: poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa powyżej, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

26 Koszty pośrednie 25 Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztów, co do zasady, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Charakter kosztu (bezpośredni / pośredni) wpływa na to, w jakim momencie koszt może być ujęty w wyniku podatkowym

27 Koszty bezpośrednie a koszty pośrednie przykład: developer Rozróżnienie pomiędzy kosztami bezpośrednimi a pośrednimi to istotne zagadnienie dla developerów w branży mieszkaniowej; zwykle możliwość wygenerowania przychodów dopiero w momencie sprzedaży mieszkań jeśli inwestycja przeciąga się w czasie, ryzyko wygenerowania strat podatkowych bez możliwości ich rozliczenia z dochodem. Konieczne jest ustalenie charakteru danego kosztu: bezpośredni odroczenie rozpoznania kosztu do momentu pojawienia się przychodów z nim związanych (tu: sprzedaży mieszkań), pośredni wpływ na wynik podatkowy w momencie poniesienia. Przykład (1): rozliczenie kredytu zaciągniętego przez developera z przeznaczeniem na finansowanie całokształtu działalności gospodarczej. Przykład (2): przekazanie infrastruktury; historycznie: kontrowersje, czy takie przekazanie spełnia ogólne warunki zaliczenia do kosztów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) oraz czy nie jest NKUP jako darowizna (slajd 12), obecnie: kontrowersje, czy koszty z tego tytułu powinny powiększać wartość inwestycji i być rozpoznawane w czasie poprzez amortyzację, czy też zwiększać koszty bezpośrednio w momencie poniesienia

28 Zarządzanie kosztami a rozliczanie strat 27 W celu unikania sytuacji, w której podatnik ma stratę podatkową, której nie może rozliczyć, można zastosować różne techniki: odświeżania straty (wygenerowanie dodatkowego dochodu): przykład sale-and-lease-back: po zrealizowaniu inwestycji (np. wybudowaniu centrum handlowego) zawarcie umowy sprzedaży i następnie umowy długoterminowego wynajmu (sprzedający jest najemcą); unikania strat podatkowych: przykład (1) - jeśli inwestycja finansowana jest pożyczką z grupy zawieszenie spłat odsetek w celu uniknięcia generowania kosztów podatkowych, przykład (2) obniżenie stawek amortyzacyjnych. Przykład - odświeżanie straty Sprzedaż ŚT Strata -10 Rozliczenie straty -5

29 Amortyzacja 28

30 Przedmiot amortyzacji Środki trwałe Warunki: co do zasady własność / współwłasność podatnika (wyjątek np. inwestycje w obcych środkach trwałych) nabycie / wytworzenie we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres używania dłuższy niż 1 rok, zaliczone do składników majątku przedsiębiorstwa i wprowadzone do ewidencji, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu. 29 Wartości niematerialne i prawne Warunki: nabycie, uwaga: NIE OBEJMUJE wytworzonych we własnym zakresie, zdatne do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres używania dłuższy niż 1 rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy, leasingu, katalog zamknięty: autorskie i pokrewne prawa majątkowe, licencje, know-how, prawa własności przemysłowej, prawa spółdzielcze do nieruchomości.

31 Metody amortyzacji środków trwałych (nie WNiP) Metoda liniowa odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej (cena nabycia, koszt wytworzenia, przy aporcie = wartość rynkowa, przy aporcie przed / ZORG = wartość ta sama co u wnoszącego) w równych ratach co miesiąc, co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego: stawki z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stawki podwyższone i obniżone; możliwość obniżenia, praktycznie nawet do 0 ważne przy zarządzaniu stratą podatkową, stawki indywidualne ustalane przez podatnika (np. środki używane/ulepszone); wyższe, ale brak możliwości zmiany. Metoda degresywna odpisy w pierwszym roku przy zastosowaniu podwyższonych stawek z tabeli, a w kolejnych latach, od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne; pozwala na przyspieszenie amortyzacji w początkowych okresach, w roku, w którym kwota odpisu byłaby mniejsza od tej uzyskiwanej przy metodzie liniowej następuje przejście na metodę liniową. Jednorazowa amortyzacja podatkowa: wartość początkowa równa lub niższa niż zł. 30

32 Wybór metody amortyzacji - porównanie 31 Porównanie dwóch metod amortyzacji: Wartość początkowa środka trwałego (bloku energetycznego) - 100M PLN, zał.: wysokość przychodów ze sprzedaży energii - 15M PLN rocznie przez 15 lat W ciągu pierwszych 5 lat po przekazaniu środka trwałego do używania: Metoda degresywna: suma odpisów wyniesie ~53M PLN, a kwota podatku ~4,2M PLN, Metoda liniowa: suma odpisów wniesie ~35M PLN, a kwota podatku ~7,6M PLN.

33 Wpływ decyzji o amortyzacji na wartość inwestycji (1) Wartości niematerialne i prawne (np. znaki towarowe) decyzja o okresie amortyzacji (w istocie decyzja o stawce amortyzacyjnej) nie może ulec zmianie Przykład - założenia: aktywacja znaku towarowego, wartego 70M PLN następuje w roku 0, stopa dyskonta = 10%, amortyzacja podatkowa umożliwia zaliczenie w koszty odpisu amortyzacyjnego, a w konsekwencji obniżenie dochodu i zmniejszenie obciążenia CIT (oszczędność podatkowa). Opcja 1: amortyzacja przez okres 5 lat Rok Dodatkowa amortyzacja (M PLN) Oszczędność podatkowa (M PLN) 19% 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 NPV tarczy podatkowej (M PLN) ~ 10,08

34 Wpływ decyzji o amortyzacji na wartość inwestycji (1) 33 Opcja 2: amortyzacja przez okres 5 lat + opóźnienie implementacji projektu o 1 rok Rok Dodatkowa amortyzacja (M. PLN) Oszczędność podatkowa (M. PLN) 19% - 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 NPV tarczy podatkowej (M. PLN) ~9,17 Różnica - w porównaniu z opcją 1 (M. PLN) ~0,917 Opcja 3: amortyzacja przez okres 10 lat Rok Dodatkowa amortyzacja (M. PLN) Oszczędność podatkowa (M. PLN) 19% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 NPV tarczy podatkowej (M. PLN) ~7,98 Różnica - w porównaniu z opcją 1 (M. PLN) ~2,103

35 Ustawa deregulacyjna w CIT 34

36 Korekta kosztów w ramach ustawy deregulacyjnej (2013) Jeśli kwota z faktury / rachunku nie została zapłacona w terminie 30 dni po terminie płatności (albo po 90 dniach od zaliczenia w KUP przy terminach płatności > 60 dni), to kwoty rozpoznane w kosztach z tej faktury / rachunku koryguje się, tj. wyłącza się z KUP. Korekty dokonuje się w miesiącu, w którym upływa 30/ 60 dni. Ponowne włączenie do KUP jest możliwe po zapłacie. Analogiczne zasady do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Brak przepisów dla rozliczeń podmiotów powiązanych, brak możliwości korekty przychodów (po stronie faktycznie odnoszącej stratę = nie otrzymującej zapłaty). Nałożenie na podatników daleko idących obciążeń administracyjnych i to pod hasłem deregulacji. Dodatkowo przepisy o VAT zupełnie odmienne => dwa rodzaje monitoringu. Jednocześnie możliwości optymalizacji odświeżenia strat.

37 Do przemyślenia (1) 36 Firma ogrodnicza Po owocach poznacie ich Spzoo (dalej: Popi) postanowiła rozdzielić dwie swoje podstawowe działalności: hodowlę jabłek i jeżyn (powody: brak synergii, konieczność oddzielenia finansowania bankowego, przygotowanie do sprzedaży jednego z działów). Wartość biznesu Jabłka wynosi 100m, biznesu Jeżyna 60m, z czego znak towarowy Jeżyna wart jest 45m (dotychczas nie był pokazany w bilansie/rejestrze podatkowym), na jego wytworzenie nie poniesiono kosztów. Rozważano kilka opcji: a) aport aktywów Jeżyna do nowej spzoo wg wyceny, b) aport zorganizowanych aktywów i pasywów Jeżyna do nowej spzoo, c) aport aktywów z alokacją na agio 60% wartości (tj. 36m). Co powinna zrobić Popi zakładając, że nie ma wolnej gotówki na zapłatę dodatkowego podatku dochodowego? Aport Aport ZORG Aport (agio) Przychód 60m Brak 24m Uwagi PCC, VAT, znak wyceniony na 45m wartość początkowa (odpisy amort.) Brak PCC/VAT, kontynuacja wartości pocz. => brak wyceny znaku tow. PCC, VAT, wzrost wartości początkowej Śr Trw, ale ograniczenia w odpisach amortyzacyjnych

38 Do przemyślenia (2) 37 Deweloper mieszkaniowy Hiszpańska precyzja Spzoo rozważa zaciągnięcie pożyczki od udziałowca (pożyczka nie będzie podlegać ograniczeniom tzw. niedostatecznej kapitalizacji). Dyrektor finansowy spółki rozważa formę rozliczania odsetek: a) naliczenie kwartalne, ale płatność na koniec 2014 r., b) naliczenie kwartalne i kapitalizacja odsetek, c) naliczanie i płatność kwartalne. Spółka realizuje jeden projekt mieszkaniowy i sprzedaż mieszkań (akty notarialne przenoszące własność) odbędzie się wyłącznie w 2013 r. Czy analizowane warianty są optymalne z punktu widzenia podatkowego czy jest może wersja korzystniejsza? Czy na decyzję wpłynie fakt, że pożyczka a) dotyczy ogólnej działalności spółki, b) jest przeznaczona wyłącznie na finansowanie budowy?

39 Do przemyślenia (3) 38 Firma Niemiecka fantazja Spzoo otrzymała aportem znak towarowy warty 20m PLN (cała wartość aportu została alokowana na kapitał zakładowy). Obecnie dyrektor finansowy spółki rozważa jaką stawką amortyzacji powinien przyjąć dla tego aktywa: maksymalną możliwą(tj. 20% - amortyzacja w 5 lat) czy też wydłużyć okres amortyzacji do 10 lat. Roczne dochody spółki wynoszą 2m PLN, ale zgodnie z planami mają wzrastać o 0.5m rocznie. Czy decyzja byłaby inna gdyby spółka dostała aportem maszynę (wieżę wiertniczą stawka podstawowa 20%), a nie znak towarowy? Czy na decyzję ma wpływ planowany czas działania spółki (np. 5 vs. 10 lat)?

40 39 39 Pytania?

41 Dziękuję za uwagę 40

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo