Własność intelektualna. Prawa autorskie. przemysłowa. Inne: Bazy danych Formaty telewizyjne. Patenty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013-01-13. Własność intelektualna. Prawa autorskie. przemysłowa. Inne: Bazy danych Formaty telewizyjne. Patenty"

Transkrypt

1 Prawa autorskie Własność intelektualna Własność przemysłowa Inne: Bazy danych Formaty telewizyjne Patenty 1

2 Przedmioty własności przemysłowej Technika: patenty wzory użytkowe topografie układów scalonych Biznes: znaki towarowe wzory przemysłowe oznaczenia geograficzne Patent Państwo Zgłaszający 2

3 Patent Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 63 pwp) Prawo bezwzględne Prawo majątkowe Prawo zbywalne Patent Art. 69. ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) 1. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. 2. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). 3

4 Patent 20 lat Dodatkowe prawo ochronne (SPC) dany kraj lub region tylko dla uprawnionego tylko na rozwiązanie zdefiniowane zastrzeżeniami Patent Patent Własność wytworów wykorzystujących opatentowane rozwiązanie Wyczerpanie praw 4

5 Patent Art. 70. pwp 1. Patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. 2. Nie stanowi również naruszenia patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Patent Art. 69 ust. 1 pwp Nie narusza się patentu przez: 1) korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej; 2) korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 5

6 Patent Art. 69 ust. 1 pwp - cd Nie narusza się patentu przez: 3) stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania; 4) korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych; 5) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej. Kryteria patentowalności wynalazku Nowość Poziom wynalazczy Przemysłowa stosowalność 6

7 Dygresja: wzór użytkowy Nowość Przemysłowa stosowalność Dygresja: wzór użytkowy 10 lat Nie każdy kraj lub region tylko dla uprawnionego tylko na rozwiązanie zdefiniowane zastrzeżeniami 7

8 Wynalazek rozwiązanie o charakterze technicznym = WYNALAZEK NOWOSĆ (w skali światowej) POZIOM WYNALAZCZY (w skali światowej) STOSOWALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA wynalazek posiadający zdolność patentową WYNALAZEK PATENTOWALNY Wynalazek Nie są wynalazkami (Art. 28 pwp) 1) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne; 2) wytwory o charakterze jedynie estetycznym; 3) plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programy do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji. 8

9 Wynalazek Wynalazki niepatentowalne (Art. 29 pwp) 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; 2) odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; Wynalazek Wynalazki niepatentowalne (Art. 29 pwp) - cd 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 9

10 Wynalazek: Nowość Światowa (analizuje się stan techniki na całym świecie) Analizuje się zastrzeżenia patentowe cecha po cesze Wystarczy jedna nowa cecha, żeby uratować nowość Wynalazek: nieoczywistość (poziom wynalazczy) Światowa (analizuje się stan techniki na całym świecie) Analizuje się cechy zawarte w zastrzeżeniach patentowych 10

11 Wynalazek: nieoczywistość problem-solution approach 1. Najbliższy stan techniki 2. Problem, który wynalazek rozwiązuje 3. Czy specjalista z dziedziny postawiony przed problemem miałby możliwość bez dokonań twórczych w sposób zawodowy i rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania Wynalazek: Oczywistość W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że zarzut oczywistości powinien być stawiany całemu rozwiązaniu a nie tylko jego poszczególnym elementom, gdyż nawet połączenie znanych urządzeń czy metod postępowania może wymagać wkładu wynalazczego (orzeczenie NSA Nr VI SA/Wa 307/06). 11

12 Wynalazek Kategorie Wytwór Sposób Zastosowanie Wynalazek: Wytwór Wytwór o zdeterminowanej postaci: Urządzenie/aparat Układ/system Tkanina Inny przedmiot Utwór o niezdeterminowanej postaci: Związek Mieszanina/kompozycja 12

13 Wynalazek: Sposób Metody wytwarzania (technologie produkcji) Metody sterowania Przetwarzanie sygnałów (czasami) Wynalazek: Zastosowanie Dotyczy substancji Niemedyczne bądź medyczne Np. zastosowanie substancji X do wytwarzania leku do leczenia choroby Y 13

14 Dygresja: Wzór użytkowy: Wytwór Wytwór o zdeterminowanej postaci: Urządzenie Czego nie należy robić przed dokonaniem zgłoszenia Publikować Wprowadzać do obrotu towarów zawierających wynalazek Omawiać z potencjalnymi kontrahentami 14

15 Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony opisanie kompletnego rozwiązania, wykonanie prototypu Prace badawczorozwojowe Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony zgłoszenie Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia 15

16 Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia Procedura zgłoszeniowa 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony Sfera know- how Rozwiązanie wchodzi do stanu techniki Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia P U B L I K A C J A Procedura zgłoszeniowa 18 miesięcy 16

17 Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony Rozwiązanie wchodzi do stanu techniki Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia P U B L I K A C J A Procedura zgłoszeniowa Udzielenie patentu Obowiązywanie patentu Publikacja informacji o udzieleniu patentu Dochodzenie praw Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony Rozwiązanie wchodzi do stanu techniki Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia P U B L I K A C J A Procedura zgłoszeniowa Obowiązywanie patentu Wygaśnięcie patentu po 20 latach Brak ochrony lub początek SPC Dochodzenie praw ~2 lata +1 miesiąc ~4-5 lat ~15 16 lat 5 lat 17

18 Zgłoszenie patentowe ~4-5 lat Postępowanie zgłoszeniowe Raport z poszukiwań Zawiadomienie Zawiadomienie 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) P U B L I K A C J A W BUP Postanowienie U D Z I E L E N I E P U B L I K A C J A W WUP ~4-5 lat Postępowanie zgłoszeniowe Decyzja Pozytywna Negatywna Udziela Nie udziela/ Umarza 18

19 Zgłoszenie patentowe ~4-5 lat Postępowanie zgłoszeniowe Raport z poszukiwań Zawiadomienie Zawiadomienie 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) P U B L I K A C J A W BUP Postanowienie U D Z I E L E N I E P U B L I K A C J A W WUP Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 19

20 Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja Paryska PCT EPC Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja Paryska Prawo do pierwszeństwa w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia UPRP -> dokument pierwszeństwa Niezależne postępowania 20

21 Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej PCT Prawo do pierwszeństwa w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia Zgłoszenie międzynarodowe Wspólne postępowanie w fazie międzynarodowej Niezależne postępowania w fazie krajowej (po 30 m-cach) Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej EPC Wspólne postępowanie zgłoszeniowe dla wszystkich krajów sygnatariuszy (Europa+) przed EPO Walidacja i tłumaczenie po wydanej decyzji 21

22 Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Mamy wynalazek. Co dalej? 12 miesięcy t Zgłoszenie w UPRP (pierwszeństwo) Gdzie chronimy? Publikacja nieszkodząca nowości Zgłoszenie patentowe Rodzaje zgłoszeń Zgłoszenie krajowe pierwszeństwo PATENT FAMILY Zgłoszenie zagraniczne max.12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia Zgłoszenie międzynarodowe PCT Zgłoszenie europejskie EPC Patent za granicą Patent PL 22

23 Prawo do patentu Twórca Zleceniodawca/pracodawca Co się dzieje jeżeli wynalazek jest wykonany w pracy/na uczelni, ale nie był wykonywany w ramach obowiązków zawodowych? Prawo Twórcy uzyskania patentu wynagrodzenia wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach 23

24 Prawo Twórcy Jakie rozwiązania dotyczące prawa do patentu zaproponowano na UW i gdzie znaleźć odpowiednie ustalenia? REGULAMIN Co i kiedy można sprzedać? Licencja know-how Licencja Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia Procedura zgłoszeniowa Obowiązywanie patentu Brak ochrony lub początek SPC 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) Sprzedaż prawa do zgłoszenia Sprzedaż patentu Sprzedaż prawa do pierwszeństwa 24

25 Co i kiedy można sprzedać Licencja know-how Licencja ~2 lata +1 miesiąc ~4-5 lat ~15 16 lat 5 lat 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) Sprzedaż prawa do zgłoszenia Sprzedaż patentu Sprzedaż prawa do pierwszeństwa Koszty Licencja know-how Licencja? 500 pln + ~5 kpln ~4 kpln ~ 15 kpln??? 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) Sprzedaż prawa do zgłoszenia Sprzedaż patentu Sprzedaż prawa do pierwszeństwa 25

26 Dokumentacja zgłoszenia Opis wynalazku: tytuł wynalazku określenie dziedziny techniki opis stanu techniki ujawnienie istoty wynalazku wskazanie korzyści wynikających z wynalazku objaśnienie figur rysunku przykład realizacji wynalazku wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku Przykładowy opis mechanika Przykładowy opis chemia Dokumentacja zgłoszenia Zastrzeżenia patentowe Zastrzeżenia patentowe powinny jednoznacznie określać przedmiot żądanej ochrony przez podanie jego cech technicznych Zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku Każde zastrzeżenie patentowe powinno być ujęte w jednym zdaniu sformułowanym jasno i zwięźle Zastrzeżenia patentowe w zgłoszeniu Zastrzeżenia patentowe udzielone 26

27 Dokumentacja zgłoszenia Zastrzeżenia patentowe Zastrzeżenie niezależne Zastrzeżenia zależne Dokumentacja zgłoszenia Skrót opisu Służy wyłącznie do uzyskania wstępnej informacji o przedmiocie wynalazku dla osób prowadzących poszukiwania w stanie techniki. Ułatwia on ocenę, czy istnieje potrzeba zapoznania się z pełnym tekstem opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i rysunkami zawartymi w dokumentacji zgłoszenia wynalazku lub z opisem patentowym w przypadku udzielonego patentu. 27

28 Dokumentacja zgłoszenia Zastrzeżenia patentowe Zastrzeżenie niezależne powinno zawierać dwie części: część nieznamienną, podającą cechy techniczne niezbędne do określenia przedmiotu wynalazku, stanowiące stan techniki dla tego wynalazku oraz część znamienną, poprzedzoną sformułowaniem znamienny tym, że, podającą cechy techniczne wyróżniające go ze stanu techniki Grzechy wynalazcy: Wynalazek jest bardziej skomplikowany niż sedno problemu Wynalazek nie jest nowy Nikt nie potrzebuje wynalazku Wynalazek nie jest zachowany w tajemnicy do momentu dokonania zgłoszenia Wynalazca nie przemyślał dogłębnie problemu Wynalazek jest bezpieczniejszy jeżeli jest zachowany w tajemnicy źródło: 28

29 Informacja patentowa Dokumenty patentowe dostarczają informacje o charakterze technicznym oraz prawnym Informacja techniczna dotyczy istniejących technologii; pozwala na śledzenie aktywności innych przedsiębiorców Informacja prawna na czyją rzecz udzielony patent (źródło informacji o potencjalnych kontrahentach); jaki jest zakres ochrony i maksymalny czas ochrony Informacja patentowa Standardowy układ dokumentu patentowego: dane bibliograficzne opis zastrzeżenia rysunek 29

30 Informacja patentowa Pierwsza strona dane bibliograficzne, skrót i ewentualnie rysunek Standardy ustalone przez WIPO i stosowane bezpośrednio przez urzędy patentowe Informacja patentowa Kody INID Istotne informacje bibliograficzne: (11) nr publikacji/patentu (13) rodzaj publikacji (19) urząd patentowy publikujący dokument (21) nr zgłoszenia (22) data zgłoszenia (71) zgłaszający (73) uprawniony (30) pierwszeństwo (51) międzynarodowa klasyfikacja (72) twórcy 30

31 Informacja patentowa Rodzaje publikacji PL EP WO US A Opis zgłoszeniowy wynalazku Europejskie zgłoszenie patentowe Publikacja zgłoszenia międzynarodowego Zgłoszenie patentowe B Opis patentowy Opis patentowy - Patent T Tłumaczenie patentu europejskiego lub zastrzeżeń Informacja patentowa Rodzaje publikacji przykłady Publikacja WO A2 i A3 Publikacja EP A2, B1 i B9 Publikacja PL A1, B1 i T3 Publikacja US B1 Publikacja JP A Publikacja HU B1 31

32 Informacja patentowa Publikacje UPRP Informacja patentowa Klasyfikacja patentowa System klasyfikacji patentowej system klasyfikujący wynalazki i dokumentację patentową według dziedziny wynalazku IPC International Patent Classification (Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa) 32

33 Informacja patentowa Klasyfikacja patentowa DZIAŁ A - PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE DZIAŁ B - RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT DZIAŁ C - CHEMIA; METALURGIA DZIAŁ D - WŁÓKIENNICTWO; PAPIERNICTWO DZIAŁ E - BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO DZIAŁ F - BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA DZIAŁ G - FIZYKA DZIAŁ H - ELEKTROTECHNIKA Informacja patentowa Klasyfikacja patentowa Każdy dział jest podzielony na klasy i podklasy, grupy i podgrupy A PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE ZDROWIE; RATOWANIE ŻYCIA; ROZRYWKA A61 MEDYCYNA LUB WETERYNARIA; HIGIENA A61K PREPARATY DO CELÓW FARMACEUTYCZNYCH, DENTYSTYCZNYCH LUB TOALETOWYCH A61K 31/02 Węglowodory chlorowcowane A61K 31/035 alifatyczne nienasycone 33

34 Znaki towarowe Przedmioty własności przemysłowej Technika: patenty wzory użytkowe topografie układów scalonych Biznes: znaki towarowe wzory przemysłowe oznaczenia geograficzne 34

35 CO TO JEST ZNAK TOWAROWY? CO TO JEST ZNAK TOWAROWY? Oznaczenie Co to jest odróżniające znak towarowy? Dobro niematerialne 35

36 Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe słowne Nazwa przedsiębiorstwa COCO CHANEL L OREAL BEIERSDORF Nazwa określonego rodzaju czy linii produktu EGOISTE ELSEVE NIVEA Slogany reklamowe SORAYA JAK ŁADNIE DZIŚ WYGLĄDASZ GILLETTE NAJLEPSZE DLA MĘŻCZYZNY 36

37 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe słowno-graficzne Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe przestrzenne 37

38 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - kolor Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - kolor 38

39 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - dźwięk CTM Sonogram Mars, Incorporated CTM Henkel Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - ruchome CTM The trade mark is an animated sequence consisting of twenty four stills that make up the sequence changing within a time frame of approximately five seconds from an intense flash of light, which changes into a horizontal ray of white light with a round (nucleus) centre transforming into a single blue light, which in turn is transformed into a single peanut, the single peanut explodes and is enveloped in a fireball, multiple peanuts are thrown outwards from the centre of the fireball, multiple peanuts are shown travelling towards the side of a SNICKERS bar wrapper, the wrapper appearing at an angle in the centre of the screen, the SNICKERS wrapper expands as it becomes filled with the peanuts and is moved towards the right of the screen, once the last peanut has entered the SNICKERS wrapper, the wrapper expands and then contracts in shape returning to a rectangular shape, moving from the right of the screen back to the centre. 39

40 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - zapach Zapach świeżo ściętej trawy CTM Description: The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product. List of goods and services: 28 - Tennis balls Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - smak Eli Lilly Sztuczny smak truskawek dla leków Odmowa Any manufacturer is entitled to add the flavor of artificial strawberries to those products for the purpose of disguising any unpleasant taste that they might otherwise have or simply for the purpose of making them pleasant to taste 40

41 Ochrona znaku towarowego przez używanie i nabycie zdolności odróżniającej w obrocie gospodarczym przez nabycie powszechnej znajomości (znaki powszechne znane) przez rejestrację w odpowiednim urzędzie (urząd krajowy, OHIM) Funkcje znaku towarowego funkcja oznaczania pochodzenia funkcja gwarancyjna (jakościowa) NESCAFE (kawa) vs. NESPAFE (trutka na szczury) 41

42 Funkcje znaku towarowego funkcja oznaczania pochodzenia funkcja gwarancyjna (jakościowa) funkcja reklamowa Transfer znaku pomiędzy towarami 42

43 Znaki towarowe Zagadnienie 1 Zdolność rejestrowa znaku czyli przesłanki nabycia ochrony na znaki towarowe; przeszkody bezwzględne i względne (część administracyjna) Zagadnienie 2 Prawo ochronne na znak towarowy (kwestia cywilnoprawna) Zagadnienie 3 Obrót praw - znaki towarowe jako dobro majątkowe Rejestracja znaku towarowego UPRP prowadzi pełne badanie (bada przeszkody bezwzględne i względne) OHIM prowadzi badanie częściowe (bada przeszkody bezwzględne) system sprzeciwowy Kraje Beneluksu system czysto rejestrowy (badanie prowadzone pod kątem formalnym) Rejestracja międzynarodowa WIPO (porozumienie i protokół madrycki) 43

44 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe indywidualne Kategoria poza normatywna Znaki towarowe wspólne Art. 136 ust. 1 Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy). Znaki towarowe wspólne gwarancyjne Art. 137 ust 1. Organizacji posiadającej osobowość prawną, która sama nie używa znaku towarowego, może być udzielone prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli (wspólny znak towarowy gwarancyjny). Rodzaje znaków towarowych Wspólne prawo ochronne na znak towarowy Art Przepis art. 120 ust. 1 nie wyklucza uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne). 2. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1. Znak wspólnotowy Prawo ochronne udzielane przez OHIM 44

45 Zdolność rejestrowa znaku towarowego Przesłanki bezwzględne Przesłanki względne Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego (abstrakcyjna, pierwotna, wtórna) Pozostałe przesłanki bezwzględne (np. znaki mylące; znaki zawierające symbole religijne lub patriotyczne; symbole państwowe lub międzynarodowe itd.) 45

46 Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Abstrakcyjna Pierwotna (znamiona odróżniające dla towaru dla którego znak został zgłoszony) Wtórna Przesłanki bezwzględne Abstrakcyjna zdolność odróżniająca znaku towarowego jednolitości oznaczenia samoistności oznaczenia (względem towaru) 46

47 Przesłanki bezwzględne Samoistność oznaczenia Art. 131 ust 2 pkt 6: Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli: stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru. Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Art (2) Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. 2. Z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które: 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone; [niedystynktywne] 2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; [opisowe] 3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. [wolne] 47

48 Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Oznaczenia niedystynktywne nie nadają się do odróżniania towarów dla których były zgłoszone (dla przeciętnego odbiorcy towarów lub usług) Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Oznaczenia opisowe bezpośrednio opisują towar (z punktu widzenia całego obrotu towarów lub usług) 48

49 Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Oznaczenia wolne weszły do potocznego użycia lub są zwyczajowo używane w praktykach handlowych Przesłanki bezwzględne Degeneracja znaku towarowego Subiektywna Obiektywna 49

50 Przesłanki bezwzględne Przy ocenie zdolności odróżniającej bierzemy pod uwagę: Towar/usługę dla którego znak jest przeznaczony (natura towaru, jego przeznaczenie) Formę fonetyczną oznaczenia Formę wizualną oznaczenia Znaczenie (warstwa semantyczna) oznaczenia Przesłanki bezwzględne Wtórna zdolność odróżniająca Art. 130 pwp Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. 50

51 Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru; które zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony; Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: które zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie; 51

52 Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: które zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie; które zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania; Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: które zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową; 52

53 Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: zawierające elementy geograficzne prawdziwe w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego. Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w rozporządzeniu Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 53

54 Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: zarejestrowanego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych oraz oznaczenia geograficznego wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął, okres 2 lat (chyba, że wcześniejszy uprawniony wyrazi zgodę) 54

55 Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) lub znaku powszechnie znanego na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. 55

56 Jak uzyskać ochronę na znak towarowy? W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary/usługi, dla których znak ten jest przeznaczony (klasyfikacja Nicejska międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych) Jak uzyskać ochronę na znak towarowy? 1. Zgłoszenie w trybie krajowym do Urzędu Patentowego RP ochrona ograniczona do terytorium Polski 2. Wyznaczenie Polski w procedurze międzynarodowej rejestracji znaku towarowego ochrona w Polsce i innych krajach wyznaczonych w rejestracji międzynarodowej (system Madrycki, WIPO) 3. Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego w OHIM ochrona we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 56

57 Ochrona na znak towarowy Jeżeli dwie lub więcej osób korzystających z tej samej daty pierwszeństwa zgłosiło podobne znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju, niedające się łatwo odróżnić, udzielenie praw ochronnych może nastąpić pod warunkiem dokonania zmian pozwalających na łatwe odróżnianie znaków w obrocie. W przeciwnym wypadku Urząd Patentowy wyda decyzję o odmowie udzielenia praw ochronnych. Ochrona na znak towarowy 1. Pierwszeństwo 6 miesięcy 2. Ochrona udzielana na 10 lat (może być przedłużana w nieskończoność) 3. Obowiązek używania znaku towarowego (prawo na znak wygasa po 5 latach jego nieużywania) 4. Unieważnienie znaku 5. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i może być przedmiotem licencji 6. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem wyłącznym 57

58 Klasyfikacja znaku towarowego 1. Klasyfikacja nicejska - Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług 2. Klasyfikacja wiedeńska - Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych Bazy znaków towarowych 1. Baza UPRP 2. Baza OHIM 3. TM VIEW 4. ROMARIN 58

59 Wzory przemysłowe Przedmioty własności przemysłowej Technika: patenty wzory użytkowe topografie układów scalonych Biznes: znaki towarowe wzory przemysłowe oznaczenia geograficzne 59

60 Co to wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Wytwór Za wytwór uważa się także przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony) 60

61 Wytwór część składowa, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy część składowa, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu w przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej wytworu złożonego, ocena nowości i indywidualnego charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech Wzory przemysłowe 2 D 3 D 61

62 Rodzaje wzorów przemysłowych symbole graficzne, logo, znaki słowno-graficzne Rodzaje wzorów przemysłowych kroje pisma 62

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie

Własność intelektualna Własność intelektualna łasności intelektualnej Prawo autorskie 1 Własność intelektualna to prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J.

Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Lublin, 15.03.2012 r.

Lublin, 15.03.2012 r. Lublin, 15.03.2012 r. ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Systemy ochrony własności przemysłowej KRAJOWY REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Formułowanie zastrzeżeń patentowych w dziedzinie chemii Seminarium współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym

Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym Wykorzystanie własności przemysłowej w procesie innowacyjnym 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy

SYSTEM PATENTOWY. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy SYSTEM PATENTOWY dr Grażyna Padee rzecznik patentowy OCHRONA TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ WYNALAZEK WZÓR UŻYTKOWY KNOW-HOW OCHRONA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ ZNAK TOWAROWY WZÓR PRZEMYSŁOWY OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Zanim złożymy podanie o rejestrację znaku powinniśmy

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej Radom, 11 luty 2011 r. Paweł Jaroszek Polskie ustawodawstwo dotyczące własności przemysłowej normuje stosunki prawne w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 8 Ochrona własności intelektualnej Wykład 8 Prawo własności przemysłowej Pojęcie prawa własności przemysłowej Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej mianem własności przemysłowej określa

Bardziej szczegółowo

Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce

Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce Jak chronić swoją markę i pomysły, czyli patent, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp. w praktyce prelekcja przygotowana na konferencję Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Wyższa Szkoła Bankowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Netter. Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej Agnieszka Netter Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej ŚWIAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt prawo do know-how

Bardziej szczegółowo

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów 10-11 czerwca 2010 Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych Magdalena Tagowska 1.Wstęp 2. 3.Ochrona wynalazków w dziedzinie farmacji 4.Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 3 WYKŁAD 3. TREŚĆ I. Ochrona wynalazków. Pojęcie wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku. Procedura udzielania patentów. Treść i zakres patentu. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1615 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie

Prawo. własności przemysłowej. 5. wydanie Prawo własności przemysłowej 5. wydanie PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Polecamy nasze publikacje w serii: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 15 KODEKS CYWILNY, wyd. 33 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS PRACY, wyd.

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe i ich ochrona

Wzory przemysłowe i ich ochrona Wzory przemysłowe i ich ochrona Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

MARKI, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl Znaki towarowe Znak towarowy art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

BADANIA PATENTOWE. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy

BADANIA PATENTOWE. dr Grażyna Padee rzecznik patentowy BADANIA PATENTOWE dr Grażyna Padee rzecznik patentowy PATENT PRAWO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z WYNALAZKU PRZESŁANKI ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ NOWOŚĆ POZIOM WYNALAZCZY PRZEMYSŁOWA STOSOWALNOŚĆ OGRANICZENIA PRAW

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 9 czerwca 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej

Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej Seminarium Nauka i Biznes pt.: Oh Ochrona własności ł ś intelektualnej l Bydgoszcz, 6 grudnia2012 Małgorzata Kluczyk Rzecznik patentowy 1 Projekt innowacyjny Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie

Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych. Gdzie jesteśmy? Wycena vs. ocena. Projekty technologiczne na świecie Fundusz Zaawansowanych Technologii Wycena własności intelektualnej w projektach innowacyjnych Bartosz Walter, Warszawa 20 czerwca 2012 Gdzie jesteśmy? Projekty technologiczne na świecie Ocena potencjału

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej

Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Wprowadzenie do zagadnieo ochrony własności przemysłowej Piotr Zakrzewski Własnośd intelektualna pojęcie własności dotyczy nie tylko przedmiotów materialnych, ale również dóbr niematerialnych, będących

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań

Prawo własności przemysłowej - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Prawo własności przemysłowej - fragment publikacji Wzorcowy plan komercjalizacji wyników badań Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu prawa własności przemysłowej jest ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH Piotr Godlewski, rzecznik patentowy (JWP Rzecznicy Patentowi) Praktycznie każdego dnia na rynku pojawiają się nowe produkty, w których zawarte są, bądź które same w sobie są

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r.

Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Ochrona praw własności przemysłowej w projektach B+R Paweł Woronowicz 23 września 2015 r. Katalog praw własności przemysłowej 1. Wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Co może być znakiem towarowym?

Co może być znakiem towarowym? Co może być znakiem towarowym? Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2. str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa................

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego?

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? Praca napisana W Katedrze

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY vs WZÓR PRZEMYSŁOWY. Cedzyna 2013

ZNAK TOWAROWY vs WZÓR PRZEMYSŁOWY. Cedzyna 2013 ZNAK TOWAROWY vs WZÓR PRZEMYSŁOWY Cedzyna 2013 Porównanie systemów ochrony Przedmiot ochrony: znak: rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania wzór:

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej

Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej Tadeusz Wilczarski Janusz Żurek Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej Korekta: Anna Maria Przeperska Opracowanie graþczne: Sabina Gettka Krefft Lublin, 2008 r. 1 2 Wprowadzenie Przedstawione

Bardziej szczegółowo

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych)

opisy patentowe wynalazków (rejestr patentowy) opisy wzorów zdobniczych (rejestr wzorów przemysłowych) Poniżej zamieszczono pomocne definicje związane z prawem własności intelektualnej Informacja patentowa stanowi integralną część i wyspecjalizowaną dziedzinę informacji naukowo-technicznej. Obejmuje zbiór

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony znaków towarowych

Systemy ochrony znaków towarowych Systemy ochrony znaków towarowych Gospodarowanie dobrami niematerialnymi powinno być traktowane jako odrębna dziedzina wiedzy. Integruje ono bowiem wiele coraz bardziej skomplikowanych zależności organizacyjno-prawnych.

Bardziej szczegółowo

22 października 2014 r., Warszawa dr Damian Flisak, LL.M. radca prawny

22 października 2014 r., Warszawa dr Damian Flisak, LL.M. radca prawny Komercjalizacja wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych pracowników uczelni publicznych - podsumowanie zmian wynikających z nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym 22 października 2014 r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA

Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA Ewelina Sroczyńska, prawnik Ewelina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r.

Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Odpowiedzialność za naruszenie praw do wzoru przemysłowego i do znaku towarowego Dariusz Kuberski Prokuratura Generalna Warszawa, 15 października 2014 r. Co to jest piractwo? Piractwo jest to niedozwolone

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Zasady wspólne dla wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego (art. 10 23)

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Zasady wspólne dla wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego (art. 10 23) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ustawa: - normuje stosunki w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

PATENT ŹRÓDŁO DOCHODU CZY ZAGROŻENIA. -ochrona własności przemysłowej w jednostce naukowej

PATENT ŹRÓDŁO DOCHODU CZY ZAGROŻENIA. -ochrona własności przemysłowej w jednostce naukowej PATENT ŹRÓDŁO DOCHODU CZY ZAGROŻENIA -ochrona własności przemysłowej w jednostce naukowej Mariusz Łuszczyk specjalista ds. ochrony własności przemysłowej Centrum Transferu Technologii WAT 1 Najtrudniejsze

Bardziej szczegółowo

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie

Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Agnieszka Śnieżko Rzecznik patentowy Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie Podstawowe pojęcia i procedury Cechy wynalazku podlegającego ochronie Uchwalona w dniu 30 czerwca 2000 roku ustawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 366 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo