Własność intelektualna. Prawa autorskie. przemysłowa. Inne: Bazy danych Formaty telewizyjne. Patenty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013-01-13. Własność intelektualna. Prawa autorskie. przemysłowa. Inne: Bazy danych Formaty telewizyjne. Patenty"

Transkrypt

1 Prawa autorskie Własność intelektualna Własność przemysłowa Inne: Bazy danych Formaty telewizyjne Patenty 1

2 Przedmioty własności przemysłowej Technika: patenty wzory użytkowe topografie układów scalonych Biznes: znaki towarowe wzory przemysłowe oznaczenia geograficzne Patent Państwo Zgłaszający 2

3 Patent Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 63 pwp) Prawo bezwzględne Prawo majątkowe Prawo zbywalne Patent Art. 69. ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) 1. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. 2. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). 3

4 Patent 20 lat Dodatkowe prawo ochronne (SPC) dany kraj lub region tylko dla uprawnionego tylko na rozwiązanie zdefiniowane zastrzeżeniami Patent Patent Własność wytworów wykorzystujących opatentowane rozwiązanie Wyczerpanie praw 4

5 Patent Art. 70. pwp 1. Patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. 2. Nie stanowi również naruszenia patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Patent Art. 69 ust. 1 pwp Nie narusza się patentu przez: 1) korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej; 2) korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 5

6 Patent Art. 69 ust. 1 pwp - cd Nie narusza się patentu przez: 3) stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania; 4) korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych; 5) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej. Kryteria patentowalności wynalazku Nowość Poziom wynalazczy Przemysłowa stosowalność 6

7 Dygresja: wzór użytkowy Nowość Przemysłowa stosowalność Dygresja: wzór użytkowy 10 lat Nie każdy kraj lub region tylko dla uprawnionego tylko na rozwiązanie zdefiniowane zastrzeżeniami 7

8 Wynalazek rozwiązanie o charakterze technicznym = WYNALAZEK NOWOSĆ (w skali światowej) POZIOM WYNALAZCZY (w skali światowej) STOSOWALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA wynalazek posiadający zdolność patentową WYNALAZEK PATENTOWALNY Wynalazek Nie są wynalazkami (Art. 28 pwp) 1) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne; 2) wytwory o charakterze jedynie estetycznym; 3) plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programy do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji. 8

9 Wynalazek Wynalazki niepatentowalne (Art. 29 pwp) 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; 2) odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; Wynalazek Wynalazki niepatentowalne (Art. 29 pwp) - cd 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 9

10 Wynalazek: Nowość Światowa (analizuje się stan techniki na całym świecie) Analizuje się zastrzeżenia patentowe cecha po cesze Wystarczy jedna nowa cecha, żeby uratować nowość Wynalazek: nieoczywistość (poziom wynalazczy) Światowa (analizuje się stan techniki na całym świecie) Analizuje się cechy zawarte w zastrzeżeniach patentowych 10

11 Wynalazek: nieoczywistość problem-solution approach 1. Najbliższy stan techniki 2. Problem, który wynalazek rozwiązuje 3. Czy specjalista z dziedziny postawiony przed problemem miałby możliwość bez dokonań twórczych w sposób zawodowy i rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania Wynalazek: Oczywistość W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że zarzut oczywistości powinien być stawiany całemu rozwiązaniu a nie tylko jego poszczególnym elementom, gdyż nawet połączenie znanych urządzeń czy metod postępowania może wymagać wkładu wynalazczego (orzeczenie NSA Nr VI SA/Wa 307/06). 11

12 Wynalazek Kategorie Wytwór Sposób Zastosowanie Wynalazek: Wytwór Wytwór o zdeterminowanej postaci: Urządzenie/aparat Układ/system Tkanina Inny przedmiot Utwór o niezdeterminowanej postaci: Związek Mieszanina/kompozycja 12

13 Wynalazek: Sposób Metody wytwarzania (technologie produkcji) Metody sterowania Przetwarzanie sygnałów (czasami) Wynalazek: Zastosowanie Dotyczy substancji Niemedyczne bądź medyczne Np. zastosowanie substancji X do wytwarzania leku do leczenia choroby Y 13

14 Dygresja: Wzór użytkowy: Wytwór Wytwór o zdeterminowanej postaci: Urządzenie Czego nie należy robić przed dokonaniem zgłoszenia Publikować Wprowadzać do obrotu towarów zawierających wynalazek Omawiać z potencjalnymi kontrahentami 14

15 Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony opisanie kompletnego rozwiązania, wykonanie prototypu Prace badawczorozwojowe Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony zgłoszenie Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia 15

16 Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia Procedura zgłoszeniowa 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony Sfera know- how Rozwiązanie wchodzi do stanu techniki Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia P U B L I K A C J A Procedura zgłoszeniowa 18 miesięcy 16

17 Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony Rozwiązanie wchodzi do stanu techniki Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia P U B L I K A C J A Procedura zgłoszeniowa Udzielenie patentu Obowiązywanie patentu Publikacja informacji o udzieleniu patentu Dochodzenie praw Zgłoszenie patentowe Pomysł patent wygaśnięcie ochrony Rozwiązanie wchodzi do stanu techniki Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia P U B L I K A C J A Procedura zgłoszeniowa Obowiązywanie patentu Wygaśnięcie patentu po 20 latach Brak ochrony lub początek SPC Dochodzenie praw ~2 lata +1 miesiąc ~4-5 lat ~15 16 lat 5 lat 17

18 Zgłoszenie patentowe ~4-5 lat Postępowanie zgłoszeniowe Raport z poszukiwań Zawiadomienie Zawiadomienie 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) P U B L I K A C J A W BUP Postanowienie U D Z I E L E N I E P U B L I K A C J A W WUP ~4-5 lat Postępowanie zgłoszeniowe Decyzja Pozytywna Negatywna Udziela Nie udziela/ Umarza 18

19 Zgłoszenie patentowe ~4-5 lat Postępowanie zgłoszeniowe Raport z poszukiwań Zawiadomienie Zawiadomienie 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) P U B L I K A C J A W BUP Postanowienie U D Z I E L E N I E P U B L I K A C J A W WUP Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 19

20 Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja Paryska PCT EPC Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja Paryska Prawo do pierwszeństwa w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia UPRP -> dokument pierwszeństwa Niezależne postępowania 20

21 Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej PCT Prawo do pierwszeństwa w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia Zgłoszenie międzynarodowe Wspólne postępowanie w fazie międzynarodowej Niezależne postępowania w fazie krajowej (po 30 m-cach) Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej EPC Wspólne postępowanie zgłoszeniowe dla wszystkich krajów sygnatariuszy (Europa+) przed EPO Walidacja i tłumaczenie po wydanej decyzji 21

22 Ochrona poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Mamy wynalazek. Co dalej? 12 miesięcy t Zgłoszenie w UPRP (pierwszeństwo) Gdzie chronimy? Publikacja nieszkodząca nowości Zgłoszenie patentowe Rodzaje zgłoszeń Zgłoszenie krajowe pierwszeństwo PATENT FAMILY Zgłoszenie zagraniczne max.12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia Zgłoszenie międzynarodowe PCT Zgłoszenie europejskie EPC Patent za granicą Patent PL 22

23 Prawo do patentu Twórca Zleceniodawca/pracodawca Co się dzieje jeżeli wynalazek jest wykonany w pracy/na uczelni, ale nie był wykonywany w ramach obowiązków zawodowych? Prawo Twórcy uzyskania patentu wynagrodzenia wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach 23

24 Prawo Twórcy Jakie rozwiązania dotyczące prawa do patentu zaproponowano na UW i gdzie znaleźć odpowiednie ustalenia? REGULAMIN Co i kiedy można sprzedać? Licencja know-how Licencja Prace badawczorozwojowe Przygotowanie zgłoszenia Procedura zgłoszeniowa Obowiązywanie patentu Brak ochrony lub początek SPC 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) Sprzedaż prawa do zgłoszenia Sprzedaż patentu Sprzedaż prawa do pierwszeństwa 24

25 Co i kiedy można sprzedać Licencja know-how Licencja ~2 lata +1 miesiąc ~4-5 lat ~15 16 lat 5 lat 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) Sprzedaż prawa do zgłoszenia Sprzedaż patentu Sprzedaż prawa do pierwszeństwa Koszty Licencja know-how Licencja? 500 pln + ~5 kpln ~4 kpln ~ 15 kpln??? 12 miesięcy (okres pierwszeństwa) Sprzedaż prawa do zgłoszenia Sprzedaż patentu Sprzedaż prawa do pierwszeństwa 25

26 Dokumentacja zgłoszenia Opis wynalazku: tytuł wynalazku określenie dziedziny techniki opis stanu techniki ujawnienie istoty wynalazku wskazanie korzyści wynikających z wynalazku objaśnienie figur rysunku przykład realizacji wynalazku wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku Przykładowy opis mechanika Przykładowy opis chemia Dokumentacja zgłoszenia Zastrzeżenia patentowe Zastrzeżenia patentowe powinny jednoznacznie określać przedmiot żądanej ochrony przez podanie jego cech technicznych Zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku Każde zastrzeżenie patentowe powinno być ujęte w jednym zdaniu sformułowanym jasno i zwięźle Zastrzeżenia patentowe w zgłoszeniu Zastrzeżenia patentowe udzielone 26

27 Dokumentacja zgłoszenia Zastrzeżenia patentowe Zastrzeżenie niezależne Zastrzeżenia zależne Dokumentacja zgłoszenia Skrót opisu Służy wyłącznie do uzyskania wstępnej informacji o przedmiocie wynalazku dla osób prowadzących poszukiwania w stanie techniki. Ułatwia on ocenę, czy istnieje potrzeba zapoznania się z pełnym tekstem opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i rysunkami zawartymi w dokumentacji zgłoszenia wynalazku lub z opisem patentowym w przypadku udzielonego patentu. 27

28 Dokumentacja zgłoszenia Zastrzeżenia patentowe Zastrzeżenie niezależne powinno zawierać dwie części: część nieznamienną, podającą cechy techniczne niezbędne do określenia przedmiotu wynalazku, stanowiące stan techniki dla tego wynalazku oraz część znamienną, poprzedzoną sformułowaniem znamienny tym, że, podającą cechy techniczne wyróżniające go ze stanu techniki Grzechy wynalazcy: Wynalazek jest bardziej skomplikowany niż sedno problemu Wynalazek nie jest nowy Nikt nie potrzebuje wynalazku Wynalazek nie jest zachowany w tajemnicy do momentu dokonania zgłoszenia Wynalazca nie przemyślał dogłębnie problemu Wynalazek jest bezpieczniejszy jeżeli jest zachowany w tajemnicy źródło: 28

29 Informacja patentowa Dokumenty patentowe dostarczają informacje o charakterze technicznym oraz prawnym Informacja techniczna dotyczy istniejących technologii; pozwala na śledzenie aktywności innych przedsiębiorców Informacja prawna na czyją rzecz udzielony patent (źródło informacji o potencjalnych kontrahentach); jaki jest zakres ochrony i maksymalny czas ochrony Informacja patentowa Standardowy układ dokumentu patentowego: dane bibliograficzne opis zastrzeżenia rysunek 29

30 Informacja patentowa Pierwsza strona dane bibliograficzne, skrót i ewentualnie rysunek Standardy ustalone przez WIPO i stosowane bezpośrednio przez urzędy patentowe Informacja patentowa Kody INID Istotne informacje bibliograficzne: (11) nr publikacji/patentu (13) rodzaj publikacji (19) urząd patentowy publikujący dokument (21) nr zgłoszenia (22) data zgłoszenia (71) zgłaszający (73) uprawniony (30) pierwszeństwo (51) międzynarodowa klasyfikacja (72) twórcy 30

31 Informacja patentowa Rodzaje publikacji PL EP WO US A Opis zgłoszeniowy wynalazku Europejskie zgłoszenie patentowe Publikacja zgłoszenia międzynarodowego Zgłoszenie patentowe B Opis patentowy Opis patentowy - Patent T Tłumaczenie patentu europejskiego lub zastrzeżeń Informacja patentowa Rodzaje publikacji przykłady Publikacja WO A2 i A3 Publikacja EP A2, B1 i B9 Publikacja PL A1, B1 i T3 Publikacja US B1 Publikacja JP A Publikacja HU B1 31

32 Informacja patentowa Publikacje UPRP Informacja patentowa Klasyfikacja patentowa System klasyfikacji patentowej system klasyfikujący wynalazki i dokumentację patentową według dziedziny wynalazku IPC International Patent Classification (Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa) 32

33 Informacja patentowa Klasyfikacja patentowa DZIAŁ A - PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE DZIAŁ B - RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT DZIAŁ C - CHEMIA; METALURGIA DZIAŁ D - WŁÓKIENNICTWO; PAPIERNICTWO DZIAŁ E - BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO DZIAŁ F - BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA DZIAŁ G - FIZYKA DZIAŁ H - ELEKTROTECHNIKA Informacja patentowa Klasyfikacja patentowa Każdy dział jest podzielony na klasy i podklasy, grupy i podgrupy A PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE ZDROWIE; RATOWANIE ŻYCIA; ROZRYWKA A61 MEDYCYNA LUB WETERYNARIA; HIGIENA A61K PREPARATY DO CELÓW FARMACEUTYCZNYCH, DENTYSTYCZNYCH LUB TOALETOWYCH A61K 31/02 Węglowodory chlorowcowane A61K 31/035 alifatyczne nienasycone 33

34 Znaki towarowe Przedmioty własności przemysłowej Technika: patenty wzory użytkowe topografie układów scalonych Biznes: znaki towarowe wzory przemysłowe oznaczenia geograficzne 34

35 CO TO JEST ZNAK TOWAROWY? CO TO JEST ZNAK TOWAROWY? Oznaczenie Co to jest odróżniające znak towarowy? Dobro niematerialne 35

36 Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe słowne Nazwa przedsiębiorstwa COCO CHANEL L OREAL BEIERSDORF Nazwa określonego rodzaju czy linii produktu EGOISTE ELSEVE NIVEA Slogany reklamowe SORAYA JAK ŁADNIE DZIŚ WYGLĄDASZ GILLETTE NAJLEPSZE DLA MĘŻCZYZNY 36

37 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe słowno-graficzne Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe przestrzenne 37

38 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - kolor Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - kolor 38

39 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - dźwięk CTM Sonogram Mars, Incorporated CTM Henkel Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - ruchome CTM The trade mark is an animated sequence consisting of twenty four stills that make up the sequence changing within a time frame of approximately five seconds from an intense flash of light, which changes into a horizontal ray of white light with a round (nucleus) centre transforming into a single blue light, which in turn is transformed into a single peanut, the single peanut explodes and is enveloped in a fireball, multiple peanuts are thrown outwards from the centre of the fireball, multiple peanuts are shown travelling towards the side of a SNICKERS bar wrapper, the wrapper appearing at an angle in the centre of the screen, the SNICKERS wrapper expands as it becomes filled with the peanuts and is moved towards the right of the screen, once the last peanut has entered the SNICKERS wrapper, the wrapper expands and then contracts in shape returning to a rectangular shape, moving from the right of the screen back to the centre. 39

40 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - zapach Zapach świeżo ściętej trawy CTM Description: The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product. List of goods and services: 28 - Tennis balls Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe nietradycyjne - smak Eli Lilly Sztuczny smak truskawek dla leków Odmowa Any manufacturer is entitled to add the flavor of artificial strawberries to those products for the purpose of disguising any unpleasant taste that they might otherwise have or simply for the purpose of making them pleasant to taste 40

41 Ochrona znaku towarowego przez używanie i nabycie zdolności odróżniającej w obrocie gospodarczym przez nabycie powszechnej znajomości (znaki powszechne znane) przez rejestrację w odpowiednim urzędzie (urząd krajowy, OHIM) Funkcje znaku towarowego funkcja oznaczania pochodzenia funkcja gwarancyjna (jakościowa) NESCAFE (kawa) vs. NESPAFE (trutka na szczury) 41

42 Funkcje znaku towarowego funkcja oznaczania pochodzenia funkcja gwarancyjna (jakościowa) funkcja reklamowa Transfer znaku pomiędzy towarami 42

43 Znaki towarowe Zagadnienie 1 Zdolność rejestrowa znaku czyli przesłanki nabycia ochrony na znaki towarowe; przeszkody bezwzględne i względne (część administracyjna) Zagadnienie 2 Prawo ochronne na znak towarowy (kwestia cywilnoprawna) Zagadnienie 3 Obrót praw - znaki towarowe jako dobro majątkowe Rejestracja znaku towarowego UPRP prowadzi pełne badanie (bada przeszkody bezwzględne i względne) OHIM prowadzi badanie częściowe (bada przeszkody bezwzględne) system sprzeciwowy Kraje Beneluksu system czysto rejestrowy (badanie prowadzone pod kątem formalnym) Rejestracja międzynarodowa WIPO (porozumienie i protokół madrycki) 43

44 Rodzaje znaków towarowych Znaki towarowe indywidualne Kategoria poza normatywna Znaki towarowe wspólne Art. 136 ust. 1 Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy). Znaki towarowe wspólne gwarancyjne Art. 137 ust 1. Organizacji posiadającej osobowość prawną, która sama nie używa znaku towarowego, może być udzielone prawo ochronne na znak przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli (wspólny znak towarowy gwarancyjny). Rodzaje znaków towarowych Wspólne prawo ochronne na znak towarowy Art Przepis art. 120 ust. 1 nie wyklucza uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne). 2. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1. Znak wspólnotowy Prawo ochronne udzielane przez OHIM 44

45 Zdolność rejestrowa znaku towarowego Przesłanki bezwzględne Przesłanki względne Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego (abstrakcyjna, pierwotna, wtórna) Pozostałe przesłanki bezwzględne (np. znaki mylące; znaki zawierające symbole religijne lub patriotyczne; symbole państwowe lub międzynarodowe itd.) 45

46 Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Abstrakcyjna Pierwotna (znamiona odróżniające dla towaru dla którego znak został zgłoszony) Wtórna Przesłanki bezwzględne Abstrakcyjna zdolność odróżniająca znaku towarowego jednolitości oznaczenia samoistności oznaczenia (względem towaru) 46

47 Przesłanki bezwzględne Samoistność oznaczenia Art. 131 ust 2 pkt 6: Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli: stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru. Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Art (2) Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. 2. Z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które: 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone; [niedystynktywne] 2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; [opisowe] 3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. [wolne] 47

48 Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Oznaczenia niedystynktywne nie nadają się do odróżniania towarów dla których były zgłoszone (dla przeciętnego odbiorcy towarów lub usług) Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Oznaczenia opisowe bezpośrednio opisują towar (z punktu widzenia całego obrotu towarów lub usług) 48

49 Przesłanki bezwzględne Zdolność odróżniająca znaku towarowego Oznaczenia wolne weszły do potocznego użycia lub są zwyczajowo używane w praktykach handlowych Przesłanki bezwzględne Degeneracja znaku towarowego Subiektywna Obiektywna 49

50 Przesłanki bezwzględne Przy ocenie zdolności odróżniającej bierzemy pod uwagę: Towar/usługę dla którego znak jest przeznaczony (natura towaru, jego przeznaczenie) Formę fonetyczną oznaczenia Formę wizualną oznaczenia Znaczenie (warstwa semantyczna) oznaczenia Przesłanki bezwzględne Wtórna zdolność odróżniająca Art. 130 pwp Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. 50

51 Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru; które zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony; Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: które zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie; 51

52 Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: które zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie; które zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania; Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: które zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową; 52

53 Przesłanki bezwzględne Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia: zawierające elementy geograficzne prawdziwe w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego. Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w rozporządzeniu Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 53

54 Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: zarejestrowanego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych oraz oznaczenia geograficznego wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do: znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął, okres 2 lat (chyba, że wcześniejszy uprawniony wyrazi zgodę) 54

55 Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym Przesłanki względne Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) lub znaku powszechnie znanego na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. 55

56 Jak uzyskać ochronę na znak towarowy? W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary/usługi, dla których znak ten jest przeznaczony (klasyfikacja Nicejska międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych) Jak uzyskać ochronę na znak towarowy? 1. Zgłoszenie w trybie krajowym do Urzędu Patentowego RP ochrona ograniczona do terytorium Polski 2. Wyznaczenie Polski w procedurze międzynarodowej rejestracji znaku towarowego ochrona w Polsce i innych krajach wyznaczonych w rejestracji międzynarodowej (system Madrycki, WIPO) 3. Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego w OHIM ochrona we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 56

57 Ochrona na znak towarowy Jeżeli dwie lub więcej osób korzystających z tej samej daty pierwszeństwa zgłosiło podobne znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju, niedające się łatwo odróżnić, udzielenie praw ochronnych może nastąpić pod warunkiem dokonania zmian pozwalających na łatwe odróżnianie znaków w obrocie. W przeciwnym wypadku Urząd Patentowy wyda decyzję o odmowie udzielenia praw ochronnych. Ochrona na znak towarowy 1. Pierwszeństwo 6 miesięcy 2. Ochrona udzielana na 10 lat (może być przedłużana w nieskończoność) 3. Obowiązek używania znaku towarowego (prawo na znak wygasa po 5 latach jego nieużywania) 4. Unieważnienie znaku 5. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i może być przedmiotem licencji 6. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem wyłącznym 57

58 Klasyfikacja znaku towarowego 1. Klasyfikacja nicejska - Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług 2. Klasyfikacja wiedeńska - Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych Bazy znaków towarowych 1. Baza UPRP 2. Baza OHIM 3. TM VIEW 4. ROMARIN 58

59 Wzory przemysłowe Przedmioty własności przemysłowej Technika: patenty wzory użytkowe topografie układów scalonych Biznes: znaki towarowe wzory przemysłowe oznaczenia geograficzne 59

60 Co to wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Wytwór Za wytwór uważa się także przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony) 60

61 Wytwór część składowa, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy część składowa, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu w przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej wytworu złożonego, ocena nowości i indywidualnego charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech Wzory przemysłowe 2 D 3 D 61

62 Rodzaje wzorów przemysłowych symbole graficzne, logo, znaki słowno-graficzne Rodzaje wzorów przemysłowych kroje pisma 62

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2006 Opracował zespół w składzie: Przewodniczący Andrzej Pyrża,

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Marki - znaki towarowe

Marki - znaki towarowe Marki - znaki towarowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa biuro@kondrat.pl Znaki wyróŝniają Znaki komunikują Luksus, prestiŝ, styl Zabawa, amerykańskość, pewność Nowoczesność, niezaleŝność,

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKO POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU DOKUMENTACJI I INFORMACJI PATENTOWEJ PRZEDMOWA

ANGIELSKO POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU DOKUMENTACJI I INFORMACJI PATENTOWEJ PRZEDMOWA ANGIELSKO POLSKI SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU DOKUMENTACJI I INFORMACJI PATENTOWEJ PRZEDMOWA Niniejszy, alfabetyczny wykaz angielskich terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej, został opracowany

Bardziej szczegółowo

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej 1 października 2012 r. Spis treści 1. Podsumowanie... 3 2. Słownik skrótów... 7 3. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W Sygn. akt XXII GWzt 3/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w WXXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo