Barbara Grabowska (Program Spraw Precedensowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (dalej: Klient ))

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Grabowska (Program Spraw Precedensowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (dalej: Klient ))"

Transkrypt

1 DO: DW: Barbara Grabowska (Program Spraw Precedensowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (dalej: Klient )) dr Adam Bodnar (sekretarz Klienta) OD: dr Anna-Maria NiŜankowska Horodecka (adwokat (dalej: Opiniująca ), NiŜankowska, Szumielewicz Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria )) TEMAT: potencjalne roszczenia QXL Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wobec fundacji Zielone Światło DATA: 20 maja 2010 roku I. Stan faktyczny (ustalony na podstawie informacji przekazanych przez Klienta w dniu 11 oraz 18 maja 2010 roku oraz informacji zawartych na stronie internetowej Klient przekazał Kancelarii informacje dotyczące akcji przeprowadzonej pod hasłem Nazizmu Nigdy Więcej na Allegro przez fundację Zielone Światło z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundacja ) wraz ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej z siedzibą w Warszawie (dalej: Stowarzyszenie ). W ramach zorganizowanej akcji Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem, a takŝe Partią Zieloni 2004 zorganizowała przy Metrze Świętokrzyskim w Warszawie pikietę przeciwko moŝliwości nabywania za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro, który jest prowadzony przez QXL Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: QXL ), gadŝetów faszystowskich takich jak podobizny Hitlera, flagi ze swastyką, płyty zespołów nazistowskich. W trakcie akcji rozdawane były pocztówki z godłem akcji, które na odwrocie zawierały dokładne informacje o prowadzonej akcji społecznej. 1 / 10

2 Ponadto w dniu 22 marca 2010 roku w ramach prowadzonej akcji na stronach internetowych serwisu Aukcja.org opublikowano artykuł na jej temat zatytułowany Kampania przeciwko pamiątkom. W dniu 20 kwietnia 2010 roku pełnomocnik zarządu QXL zwrócił się do Fundacji z Ŝądaniem usunięcia z wszelkich miejsc publicznych wszelkich publikacji, zdjęć plakatów i billboardów obejmujących znak towarowy Allegro przedstawiony w poniŝszy sposób: Nadto QXL zaŝądało zniszczenia wszelkich ww. materiałów oraz opublikowania przeprosin na stronie Fundacji oraz w Gazecie Wyborczej. Zdaniem QXL posłuŝenie się znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz QXL w sposób przedstawiony powyŝej narusza dobra osobiste QXL oraz prawo do znaku towarowego. II. Pytanie prawne / Wątpliwość prawna Czy uŝycie przez Fundację znaku towarowego w przedstawiony wyŝej sposób narusza prawo do znaku towarowego Allegro (dalej: Znak ) oraz dobra osobiste QXL? III. Analiza prawna NARUSZENIE PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO W niniejszej sprawie na plan pierwszy wysuwa się problematyka naruszenia prawa do znaku towarowego Allegro, którym posługuje się QXL. W pierwszej kolejności ochrona prawa do znaku towarowego ma miejsce na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p. ). Regulacja dotycząca znaków towarowych przewidziana na podstawie p.w.p. jest o tyle szczególna, Ŝe ostateczny kształt został jej nadany w wyniku implementacji pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 roku mającej na celu zbliŝenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) (dalej: Dyrektywa ) 1. Jak wynika z ustaleń przeprowadzonych na podstawie analizy bazy danych Urzędu Patentowego RP 2 QXL w dniu 16 czerwca 2008 roku zgłosiła wniosek o rejestrację znaku towarowego słowno-graficznego Allegro na swoją 1 Dz. U. Unii Europejskiej L 40/1 z 11 lutego 1989 roku, str / 10

3 rzecz, zatem w obecnym stanie prawnym potencjalna ochrona znaku towarowego Allegro będzie miała miejsce na podstawie art. 301 p.w.p., który reguluje kwestie ochrony znaków niezarejestrowanych, ale powszechnie znanych na terytorium RP. JednakŜe zgodnie z brzmieniem przepisu art. 153 ust. 2 p.w.p. czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W konsekwencji ochrona nabyta przez uprawnionego na mocy decyzji o rejestracji znaku towarowego niejako cofa się do daty zgłoszenia, zatem w niniejszym przypadku do dnia 16 czerwca 2008 roku 3. W konsekwencji podstawą ochrony w razie zarejestrowania znaku towarowego Allegro na rzecz QXL będzie art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie bez znaczenia jest równieŝ fakt, Ŝe na rzecz QXL w dniu 4 maja 2005 roku zarejestrowano słowno-graficzne znaki towarowe: oraz Dominującym elementem obydwu zarejestrowanych juŝ znaków towarowych jest fantazyjny wyraz Allegro, który zajmuje największą jego część i jako jego najbardziej charakterystyczną stanowi o zdolności odróŝniającej znaku. W konsekwencji naleŝy przyjąć, Ŝe uŝycie przez Fundację znaku w wyŝej przedstawiony sposób potencjalnie narusza równieŝ i prawa ochronne do juŝ zarejestrowanych znaków, których ochronę zapewnia art. 296 ust. 2 p.w.p. Dlatego zachodzi potrzeba rozwaŝenia ochrony znaku towarowego w dwóch wariantach tj. jako znaku niezarejestrowanego w pierwszym i jako znaku zarejestrowanego w drugim. WARIANT 1: Ochrona znaku towarowego jako znaku niezarejestrowanego. Zgodnie z art. 301 p.w.p. przesłankami ochrony znaków niezarejestrowanych są: Ad Powszechna znajomość znaku na terytorium RP; 2. Identyczność/podobieństwo znaku uŝytego do znaku niezarejestrowanego; 3. UŜycie znaku w odniesieniu do towarów/usług identycznych/podobnych; 4. Ryzyko wprowadzenia w błąd poprzez uŝycie znaku ww. sposób. Niewątpliwie znak Allegro jest znakiem powszechnie znanym na terytorium RP. Jak wynika z licznych rankingów popularności strony internetowe oznaczone znakiem naleŝącym do QXL cieszą się wielką. 3 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2007 roku, I SA/Bk 401/07, LEX nr , Rzeczpospolita 2007/11/ / 10

4 popularnością wśród internautów. Liczne kampanie reklamowe w mediach audiowizualnych i papierowych sprawiły, Ŝe znak towarowy Allegro jest równieŝ znany poza środowiskiem internetowym. Ad.2 Niewątpliwie znak uŝyty przez Fundację jako godło akcji jest znakiem podobnym do znaku Allegro, został on przecieŝ stworzony specjalnie na potrzeby Akcji na podstawie Znaku, czemu Fundacja nie zaprzecza. Ad. 3 Jak stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: ETS ) ( ) podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy na pochodzenie towaru lub usługi, oznaczonych tym znakiem towarowym, pozwalając im na odróŝnienie, bez obawy, iŝ zajdzie pomyłka, tego towaru lub usługi od towarów lub usług, które mają inne pochodzenie (podkreślenia moje AMNH). W istocie rzeczy, aby znak towarowy mógł spełniać swoją rolę istotnego elementu w ustanowionym i utrzymywanym na mocy traktatu systemie niezakłóconej konkurencji, musi on stanowić gwarancję tego, iŝ wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu moŝna przypisać odpowiedzialność za ich jakość. 4 Jak wynika z powyŝszego prawo ochronne zostało przyznane w celu umoŝliwienia ochrony szczególnych interesów właściciela tj. zapewnienia, Ŝe znak towarowy będzie mógł spełniać właściwą mu funkcję 5, którą jest wskazywanie końcowemu odbiorcy pochodzenia towaru lub usługi. W kontekście niniejszej sprawy naleŝy przyjąć, Ŝe Fundacja nie uŝyła spornego oznaczenia do zidentyfikowania własnych towarów i usług. Za taki towar oczywiście nie mogą być uznane ulotki rozdawane przez przedstawicieli Fundacji w trakcie akcji przy Metrze Świętokrzyskim, gdyŝ stanowią one jeden z elementów przeprowadzonej pikiety. UŜyty znak nie łączył się bowiem z Ŝadnym towarem czy teŝ usługą. Wręcz przeciwnie na rozdawanych przez Fundację ulotkach znajduje się wyraźne wskazanie, Ŝe odnoszą się one do usług świadczonych/dostępnych za pomocą serwisu allegro.pl. W konsekwencji braku uŝycia Znaku do oznaczenia towaru czy teŝ usługi przesłanki określone w art. 301 p.w.p. nie są spełnione, a zatem brak jest podstaw do ochrony Znaku na tej podstawie. Na marginesie moŝna zatem tylko wspomnieć, Ŝe jak wynika z orzecznictwa ETS brak jest naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego wówczas, gdy naruszyciel ujawnia, Ŝe towary pochodzą z własnej produkcji i uŝywa on chronionego na rzecz innego przedsiębiorcy oznaczenia do wskazania szczególnych cech oferowanych przez siebie towarów. Brak jest bowiem ryzyka wprowadzenia w błąd 6, które stanowi kolejną przesłankę uzyskania ochrony. Skoro zatem brak jest naruszenia ww. przypadku tj. gdy rzekomy naruszyciel posługuje się cudzym znakiem towarowym w powiązaniu z własnymi towarami lub usługami ujawniając, Ŝe znak którym się posługuje nie przysługuje mu, to tym bardziej trudno mówić o naruszeniu, gdy inna osoba posługuje się znakiem towarowym jedynie w celu wskazania na towary lub usługi uprawnionego. Odnośnie problematyki ochrony znaków renomowanych w kontekście uŝycia znaku towarowego bez powiązania go z towarami lub usługami uwagi poniŝej. WARIANT 2: Ochrona znaków towarowych zarejestrowanych ma miejsce na podstawie przepisu art. 296 ust. 2 p.w.p. JednakŜe w ślad za Dyrektywą tenŝe przepis przewiduje róŝne przesłanki ochrony w zaleŝności od tego czy chroniony znak towarowy jest znakiem renomowanym czy teŝ nie. Dlatego najpierw niezbędne jest ustalenie czy znak Allegro moŝna zakwalifikować do kategorii renomowanych znaków towarowych. Jak się przyjmuje w orzecznictwie Szeroki zakres ochrony przydany znakom renomowanym ( ) nakazuje zastrzec to miano jedynie dla powszechnie znanych charakteryzujących się prestiŝem tj. kojarzonym z towarem o wyjątkowych walorach- głównie ów wysokiej jakości oraz, co szczególnie waŝne, znaków o tak ugruntowanej i silnej pozycji, Ŝe przykuwają i przyciągają niezaleŝnie, do jakich towarów zostają uŝyte. 7 ( ) 4 Wyrok ETS z dnia 12 listopada 2002 roku, C 206/01, dostępny w języku polskim na 5 W. Włodarczyk UŜycie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS), Państwo i Prawo 11/2009, str W. Włodarczyk op. cit., str Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2008 roku, I ACa 988/08, Lex / 10

5 znaki renomowane towarowe cechują się w porównaniu z innymi znakami towarowymi silniejszą zdolnością odróŝniającą, która wypływa z pozytywnych informacji i wyobraŝeń o wysokiej jakości i prestiŝu, przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, ułatwiając zbyt towarów oznaczonych tym właśnie znakiem. 8 Znak ten uosabia renomę, skupia i utrwala w świadomości kupujących przekonanie o walorach towaru, jego oczekiwanych i niezawodnych cechach (podkreślenia moje AMNH) 9. W świetle przytoczonych definicji naleŝy uznać, Ŝe Znak jest znakiem renomowanym. ChociaŜ nie słuŝy on do oznaczenia usług uznawanych za prestiŝowe czy teŝ luksusowe to jednakŝe słuŝy on do oznaczenia usług o wysokiej jakości i niezawodności. Wśród klientów serwisów aukcyjnych znak ten wywołuje pozytywne skojarzenia, a większość z osób korzystających z usług internetowych serwisów aukcyjnych wybiera portal allegro.pl, gdyŝ umoŝliwia on bezpieczne kupno i sprzedaŝ towarów ze względu na politykę sprzedaŝy portalu. O jakości usług świadczonych na portalu świadczą teŝ przyznane mu nagrody i wyróŝnienia. W konsekwencji potencjalna ochrona znaku będzie miała miejsce w oparciu o art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., który przewiduje następujące przesłanki ochrony: 1. uŝywanie w obrocie gospodarczym; 2. znaku towarowego identycznego/podobnego; 3. w odniesieniu do jakichkolwiek towarów; 4. jeŝeli uŝywanie towaru moŝe przynieść uŝywającemu nienaleŝną korzyść lub być szkodliwe dla odróŝniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. UŜywanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym to uŝywanie znaku w działalności gospodarczej, czyli działalności prowadzonej w celu osiągnięcia i maksymalizacji zysku, którą określa się równieŝ mianem komercyjnej działalności gospodarczej 10. W niniejszej sprawie do uŝycia Znaku nie doszło w obrocie gospodarczym, chociaŝ Fundacja takową prowadzi w zakresie określonym w jej statucie. Fundacja nie uŝyła jednak Znaku w celu osiągnięcia lub teŝ maksymalizacji zysku wykorzystując jego siłę odróŝniającą. Znak został natomiast wykorzystany do przeprowadzenia akcji społecznej w dokładnie wskazanym w ulotce i na stronach internetowych celu i jego uŝycie nie miało Ŝadnego związku z jakimkolwiek towarem czy teŝ usługą świadczoną przez Fundację. Brak jest zatem przesłanek umoŝliwiających uprawnionemu dochodzenie roszczeń ochronnych. W tym miejscu naleŝy zwrócić uwagę na kontrowersyjny problem jakim jest wykorzystanie znaku renomowanego w celu krytyki podmiotu, który posługuje się owym znakiem w sytuacji gdy do uŝycia znaku dochodzi bez powiązania go z towarami czy teŝ usługami, a które to działanie moŝe zostać uznane za szkodliwe dla renomy znaku. Jak dotąd taka sprawa nie została poddana rozstrzygnięciu sądów polskich. Brak teŝ wypowiedzi na ten temat ETS. JednakŜe problem ten pojawił się w orzecznictwie sądów amerykańskich oraz w odniesieniu do wykorzystania znaku towarowego na stronach internetowych w celu krytyki uprawnionego 11. W prawie amerykańskim w 2006 roku wprowadzono nowelizację prawa znaków towarowych (Federal Trademark Act), zgodnie z którą jest dopuszczalne posłuŝenie się cudzym znakiem towarowym w celu parodii, krytyki lub skomentowania działań właściciela znaku lub jego towarów lub usług pod warunkiem, Ŝe takie posłuŝenie się znakiem nie ma na celu równoczesnego wskazania towarów lub usług korzystającego. Takie uŝycie znaku nie jest uznane ze bezprawne. Uzasadnieniem dla istnienia takiego wyjątku jest fakt, Ŝe uŝywający znaku towarowego korzysta ze swojego konstytucyjnego prawa swobody wypowiedzi i formułowania opinii, w tym opinii krytycznych 12. Podobne stanowisko zajmują sądy amerykańskie oraz panele arbitraŝowe rozstrzygające spory 8 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 roku, I ACa 767/07, Lex Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 12 października 2005 roku, III CK 160/05, Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Cywilna 2006/7-8/ R. Golat [w:] Znaki towarowe E. Waliszko, R. Golat, Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2006 str J. OŜegalska-Trybalska Adresy internetowe-zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze Kraków, 2003 str J.A. Hofrichter Tool of the trademark: Brand criticism and free speech problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006 Cardozo Law Review 28:4, / 10

6 domenowe tj. spory, gdy podmioty posługują się cudzymi znakami towarowymi w adresach internetowych lub na stronach internetowych przez nie identyfikowanych w celu wskazania krytykowanego podmiotu i jego działań 13. Przenosząc powyŝsze uwagi na grunt niniejszej sprawy naleŝy przede wszystkim stwierdzić, Ŝe w prawie polskim zakres praw przysługujących uprawnionemu ze znaku towarowego określają przepisy art. 153 i 154 p.w.p. Sprowadza się on do uŝywania znaku w funkcjach: (i) oznaczenia pochodzenia towarów lub usług, (ii) gwarancyjnej m.in. odnośnie jakości towarów lub usług oraz (iii) reklamowej. Zasadniczo w tym zakresie uprawniony jest wolny od ingerencji osób trzecich w jego prawo, a razie wkroczenia w tak ustanowiony monopol przysługują mu roszczenia w oparciu o przepis art. 296 ust. 2 oraz 301 p.w.p. UŜycie cudzego znaku do krytyki jego właściciela nie wchodzi jednak w zakres funkcji jakie znak towarowy pełni, zatem nie jest ono objęte roszczeniami uprawnionego. Dotyczy to takŝe znaku renomowanego, nawet jeŝeli takie działania mogą być postrzegane jako szkodliwe w rozumieniu przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., szczególnie Ŝe uŝycie znaku musi nastąpić w powiązaniu z jakimikolwiek towarami lub usługami, czego przy wypowiedziach krytycznych brak. JeŜeli jednak dokonać by wykładni prawa i stwierdzić, Ŝe słowo jakiekolwiek obejmuje równieŝ sytuacje, gdy doszło do wykorzystania znaku bez związku z towarami lub usługami to, po ustaleniu, Ŝe dane działanie moŝe być szkodliwe dla renomy znaku, naleŝałoby dokonać waŝenia interesów uprawnionego ze znaku i osoby krytykującej jego poczynania (odnośnie szkodliwości działania por. analiza w punkcie dotyczącym ochrony dóbr osobistych). Taka wykładnia powinna mieć jednak charakter wyjątkowy i dotyczyć sytuacji, gdy interesy uprawnionego ze znaku są powaŝnie zagroŝone na przykład w sytuacji, gdy uŝywający rozpowszechnia szkalujące, nieprawdziwe informacje na temat uprawnionego. Nie powinno to dotyczyć sytuacji, gdy rozpowszechnianie informacje są prawdziwe, a posłuŝenie się znakiem ma na celu zwrócenie uwagi na przedmiot krytyki, gdyŝ nad interesem uprawnionego nie przewaŝa interes osoby korzystającej z wolności słowa. Reasumując naleŝy stwierdzić, Ŝe w obecnym stanie prawnym brak jest przesłanek do uznania, Ŝe uprawniony ze znaku towarowego moŝe Ŝądać zakazania posługiwania się znakiem przez inną osobę w celach niekomercyjnych, a wyłącznie uŝywa go w celu krytyki poczynań uprawnionego. USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Oprócz p.w.p. aktem prawnym zapewniającym ochronę oznaczeń, w tym znaków towarowych jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: z.n.k.u. ). Na podstawie przepisu art. 18 z.n.k.u. przedsiębiorca moŝe Ŝądać zaprzestania dokonywania czynu nieuczciwej konkurencji określonego w przepisie art. 10 z.n.k.u. jakim jest oznaczenie towarów lub usług albo brak oznaczenia, które moŝe wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, moŝliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a takŝe zatajenie ryzyka, jakie wiąŝe się z korzystaniem z nich. Przesłankami uzyskania ochrony na gruncie z.n.k.u. są: Ad działania przedsiębiorcy, które powodują 2. zagroŝenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy poprzez oznaczenie towarów lub usług albo jego brak co powoduje 3. wprowadzenie klientów w błąd. Przepis art. 2 z.n.k.u. definiuje przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc, chociaŝby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie z.n.k.u. jest zatem ujmowane szeroko i jest ono szersze niŝ pojęcie podmiotu gospodarczego i przedsiębiorstwa 14. Prawo polskie pozwala instytucjom i organizacjom niemającym w zasadzie charakteru gospodarczego - takim jak fundacje - na prowadzenie działalności gospodarczej. Takie instytucje i organizacje niezaleŝnie od rozmiarów prowadzonej 13 WIPO Overview of WIPO Panek Views on Selected UDRP Questions dostępny w języku angielskim na stronach internetowych 14 Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 26 marca 2002 roku, III CKN 777/00, OSN 2003 Nr 3 poz / 10

7 działalności i jej ubocznego charakteru są traktowane jako przedsiębiorcy w rozumieniu z.n.k.u. 15 W konsekwencji i Fundacja jest takim przedsiębiorcą. Ad. 2 Legitymowanym czynnie do wystąpienia z roszczeniami przewidzianymi w normie z art. 18 z.n.k.u. jest przedsiębiorca poszkodowany działaniami konkurenta, które wypełniają znamiona czynów nieuczciwej konkurencji przewidziane w ustawie lub czynu, który wypełnia znamiona przewidziane w przepisie art. 3 z.n.k.u. 16. W niniejszym przypadku potencjalny czyn nieuczciwej konkurencji, którego Fundacja mogłaby się dopuścić to czyn przewidziany w art. 10 z.n.k.u. tj. wskazane wyŝej oznaczenie towarów usług w sposób wprowadzający w błąd klientów. Ad. 3 Jak juŝ wyŝej wskazano oznaczenie nie zostało uŝyte przez Fundację w połączeniu z towarami lub usługami przez Fundację świadczonymi. Jeszcze raz naleŝy podkreślić, Ŝe zostało uŝyte ono w ceku krytyki działań QXL i wyraźnie wskazano, Ŝe uŝyte oznaczenie dotyczy usług świadczonych przez QXL, dlatego teŝ zdaniem Opiniującej - nie zachodzi ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. W konsekwencji naleŝy stwierdzić, Ŝe działanie Fundacji nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH Kolejną potencjalną podstawę roszczeń QXL wobec Fundacji moŝe stanowić przepis art. 24 w zw. z art. 23 kodeksu cywilnego (dalej: k.c. ), który statuuje ochronę z tytułu naruszeń dóbr osobistych. Przesłankami ochrony dobra osobistego są: Ad istnienie dobra osobistego; 2. bezprawność działania naruszyciela; 3. brak okoliczności wyłączających bezprawność. Dobrem osobistym, które mogłoby zostać potencjalnie naruszone w niniejszej sprawie jest prawo do dobrego imienia QXL. Jak przyjął bowiem Sąd NajwyŜszy Otwarty katalog dóbr osobistych zawarty w art. 23 kc i odpowiednie, na podstawie art. 43 kc, zastosowanie tego przepisu do dóbr osobistych osób prawnych pozwalają bez naruszenia wymienionych przepisów na takie określenie dobra osobistego powoda naruszonego przez pozwanego. UŜycie dla określenia tego dobra pojęcia wizerunek naleŝy rozumieć jako pojęcie obejmujące postrzeganie ogółu cech charakteryzujących w powszechnym odczuciu podmiot, którego pojęcie to dotyczy. Wymieniony w art. 23 kc jako jedno z dóbr osobistych człowieka, nie posiada osoba prawna, która jest bytem abstrakcyjnym i nonsensem byłoby przypisanie takiego znaczenia pojęciu wizerunek w odniesieniu do powoda będącego osobą prawną. UŜycie w zaskarŝonym wyroku w stosunku do powoda pojęcia wizerunek w kontekście takich pojęć jak dobre imię, firma oraz renoma i zdefiniowanie przy uŝyciu tych pojęć jednego dobra osobistego powoda, które zostało naruszone przez pozwanego, oznacza, Ŝe dobrem tym jest utrwalona opinia jaką cieszy się powód i jego reputacja jako przedsiębiorcy (podkreślenie moje AMNH). Otwarty katalog dóbr osobistych zawarty w art. 23 kc i odpowiednie, na podstawie art. 43 kc, zastosowanie tego przepisu do dóbr osobistych osób prawnych pozwalają bez naruszenia wymienionych przepisów na takie określenie dobra osobistego powoda naruszonego przez pozwanego. UŜycie dla określenia tego dobra pojęcia wizerunek naleŝy rozumieć jako pojęcie obejmujące postrzeganie ogółu cech charakteryzujących w powszechnym odczuciu podmiot, którego pojęcie to dotyczy J. Szwaja [w:] J. Szwaja, A. Jakubecki, M. Kępinski, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006, komentarz do art. 2 str J. Szwaja [w:] op. cit. komentarz do art. 18 str Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 7 października 2009 roku, III CSK 39/2009, LexPolonica nr , Rzeczpospolita 2009/240 str. F2. 7 / 10

8 PowyŜsze stanowisko stanowi podsumowanie poglądów polskiej doktryny prawa i przesądza, Ŝe istnieje dobro osobiste w postaci utrwalonej opinii i reputacji przedsiębiorcy, a skoro QXL jest przedsiębiorcą moŝe na takowe dobro osobiste się powoływać. Ad. 2 Czynem jakiego dopuściła się Fundacja jest rozpowszechnianie Znaku w zniekształconej formie, w taki sposób, Ŝe nasuwa on skojarzenia z nazistowską organizacją SS. Do naruszenia reputacji osoby prawnej moŝe dojść w rozmaity sposób 18. Właściwie kaŝdy przejaw aktywności bądź zaniechania człowieka stanowi potencjalnie czyn naruszający dobro osobiste innego podmiotu. RównieŜ uŝycie znaku towarowego innego podmiotu w sposób zniekształcony, który jednocześnie nasuwa skojarzenia ze zbrodniczą organizacją jaką było SS stanowi czyn, który narusza reputację innego podmiotu. Działanie takie jest działaniem bezprawnym. W nauce polskiego prawa i orzecznictwie bezprawność definiuje się jako sprzeczność działań naruszyciela z przepisami prawa pozytywnego lub sprzeczności działań z zasadami współŝycia społecznego 19. Jak juŝ wyŝej wykazano działania Fundacji nie mogą stanowić naruszenia przepisów p.w.p. Działania takie pozostają natomiast w sprzeczności z zasadą współŝycia społecznego jaką jest nakaz powstrzymania się od działań, które szargają dobre imię innego podmiotu. Wywoływanie w opinii publicznej skojarzeń znaku towarowego z nazistowską organizacją SS stanowi niewątpliwie szarganie reputacji podmiotu, który się tym znakiem posługuje. Ad. 3 Okolicznością wyłączającą bezprawność jest działanie naruszyciela w obronie interesu społecznego, a takŝe wykonywanie własnych praw podmiotowych. Obydwie ww. okoliczności mogłyby stanowić podstawę do wyłączenia odpowiedzialności Fundacji. Rozpowszechnianie Znaku w zniekształconej formie przez Fundację miało miejsce podczas akcji społecznej mającej na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na prawdziwy fakt, jakim jest umoŝliwienie przez serwis allegro.pl sprzedaŝy nazistowskich pamiątek. Działania takie spotykają się w Polsce przynajmniej z potępieniem moralnym, a w niektórych wypadkach mogą nawet stanowić przestępstwo propagowania ustroju faszystowskiego w rozumieniu przepisu art. 256 kodeksu karnego. Dlatego zwrócenie uwagi opinii publicznej na taki aspekt działalności portalu aukcyjnego jest poŝądane i nie powinno budzić sprzeciwu. Wydaje się bowiem zasadną konstatacja, Ŝe oczekuje się informacji dotyczącej tak waŝkiej sprawy jaką jest wykorzystywanie portalu usługowego do handlu pamiątkami nazistowskimi. Działania Fundacji stanowią równieŝ wykonywanie jej własnych praw podmiotowych tzn. gwarantowanego przez Konstytucję RP prawa do wyraŝania własnych opinii, w tym opinii krytycznych. Prawo od swobodnego wyraŝenia własnych poglądów jest prawem kaŝdego obywatela i moŝe ono przybrać dowolną formę, równieŝ poprzez zorganizowanie akcji społecznej, perfomace u czy teŝ róŝnorakich happeningów. Na ten aspekt sprawy zwrócił uwagę niemiecki Federalny Sąd NajwyŜszy (dalej: BGH ) w wyroku z dnia 11 marca 2008 roku 20. Stan faktyczny sprawy rozpoznawanej przez BGH był bardzo zbliŝony do niniejszej, a mianowicie organizacja Greenpeace zorganizowała akcję społeczną, w której posługując się określeniem Gen-Milch (z języka niemieckiego gen gen, milch mleko) w stosunku do produktów mlecznych chciała zwrócić uwagę niemieckiej opinii publicznej na prawdziwy fakt, Ŝe mleko uŝywane przez firmę Muller, do produkowania przez nią produktów mlecznych np. jogurtów pochodzi od krów karmionych genetycznie modyfikowaną paszą. Zdaniem firmy Muller takie twierdzenia 18 M. Pazdan [w] M. Safjan, Z. Banaszczyk, J. Frąckowiak, L. Górnicki, W. Katner, E. Łętowska, T. Pajor, M. Pazdan, T. Pietrzykowski, M. Pyziak-Szafnicka, Z. Radwański, W. Rozwadowski, M. Zielinski System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne- część ogólna. Tom 1, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2007, str M. Pazdan [w:] op. cit., str Wyrok Federalnego Sądu NajwyŜszego z dnia 11 marca 2008 roku, VI ZR 7/07 dostępny w języku niemieckim na stronie internetowej 8 / 10

9 naruszały dobre imię firmy, gdyŝ zawierały one nieprawdziwe twierdzenia jakoby Muller sprzedawał genetycznie modyfikowane mleko. Na tle przedstawionego wyŝej stanu faktycznego BGH poczynił kilka uwag, które moŝna odnieść równieŝ do działań Fundacji. Punktem wyjściowym rozwaŝań BGH było stwierdzenie, Ŝe kaŝdy przedsiębiorca powinien znosić wymierzone przeciwko niemu, a opierające się na prawdzie uwagi krytyczne, takŝe w sytuacji, gdy skrytykowany podmiot uwaŝa krytykę za tendencyjną i jednostronną, a swoje działania uznaje za nieszkodliwe dla ogółu. Nie ma przy tym znaczenia czy inne osoby uznają prezentowane krytyczne opinie za prawdziwe. W szczególności obowiązek znoszenia krytyki dotyczy sytuacji, gdy uwagi krytyczne są wygłaszane w toku dyskusji dotyczącej problemów o istotnym znaczeniu społecznym, gdyŝ podmioty wygłaszające uwagi korzystają tutaj z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi i udziału w debacie publicznej. JednakŜe jeŝeli uwagi są negatywne to powinno się dokonać wywaŝenia interesów (tzw. Interessenabwegung ) krytykującego i krytykowanego, aby stwierdzić czy przy okazji krytyki nie doszło do naruszenia dóbr osobistych krytykowanego. Jak wynika z dalszych uwag BGH przy wywaŝeniu interesów naleŝy brać pod uwagę czy uwagi krytyczne, w szczególności te wartościujące mają oparcie w faktach. Nie bez znaczenia dla oceny uwag jest równieŝ sposób ich wygłaszania. Odnosząc powyŝsze wypowiedzi do niniejszej sprawy naleŝy stwierdzić, Ŝe Fundacja poprzez swoją akcję wzięła udział w debacie publicznej dotyczącej kontrowersji jakie wywołuje sprzedaŝ nazistowskich pamiątek. Powstaje jednak pytanie czy sposób krytyki tj. uŝycie znaku towarowego Allegro wraz z wkomponowanym w niego znakiem SS był adekwatny do krytykowanych poczynań. Jak wskazano w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii 21 wolność wypowiedzi stanowi jeden z najwaŝniejszych fundamentów demokratycznego społeczeństwa, jeden z podstawowych warunków postępu i rozwoju kaŝdego człowieka. Nie stosuje się jej tylko do informacji i idei uwaŝanych za nieobraźliwe lub neutralne, ale takŝe do tych, które obraŝają, szokują, niepokoją, takie są wymogi pluralizmu, tolerancji i otwartości bez których nie ma demokratycznego społeczeństwa. Co prawda powyŝsze orzeczenie odnosi się do samego wyraŝania idei, a niniejsza sprawa dotyczy sposobu jej wyraŝenia to jednak powinno się uznać, Ŝe skoro w demokratycznym społeczeństwie samo wyraŝenie niepokojącej czy teŝ szokującej idei jest chronione, to ochrona powinna dotyczyć takŝe sposobu jej prezentacji społeczeństwu. Cel działań korzystającego ze swobody wypowiedzi jest w obydwu przypadkach ten sam: wywołać poruszenie, wzbudzić reakcję społeczną na zaistniałe zjawisko. W niniejszej sprawie sposób zaprezentowania Znaku budził kontrowersje, wywoływał poruszenie w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na co najmniej dwuznaczne moralnie zjawisko umoŝliwiania handlu pamiątkami nazistowskimi na serwisie internetowym. Co więcej sama QXL nie zgłaszała zarzutów odnośnie rozpowszechniania przez Fundację informacji na temat prowadzonej przez QXL działalności, a uŝycie Znaku miało miejsce w toku prowadzenia akcji, był on niejako jej elementem dodatkowym, który miał dobitnie wskazać na postawę podmiotu posługującego się tym Znakiem. Samo uŝycie zniekształconego Znaku nie mogło zatem spowodować większych szkód dla reputacji serwisu niŝ sam fakt, Ŝe umoŝliwiał on handel nazistowskimi pamiątkami na stronach internetowych. Reasumując naleŝy przyjąć, Ŝe Fundacja zaingerowała w dobro osobiste QXL, jednakŝe działała ona w warunkach wyłączających bezprawność działania tj. w obronie interesu społecznego korzystając przy tym z przysługującej jej wolności słowa, a w konsekwencji nie doszło do naruszenia dobra osobistego QXL. śądania QXL Odnosząc się do Ŝądań QXL naleŝy stwierdzić, Ŝe są one nieadekwatne do działań Fundacji. W szczególności dotyczy to Ŝądania zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej oraz w Gazecie Wyborczej. Zastosowany środek, który ma na celu usunięcie naruszenia powinien być adekwatny do rodzaju naruszonego dobra i rozmiaru jego naruszenia 22. W niniejszej sprawie Fundacja przeprowadziła akcję protestacyjną przy Metrze Świętokrzyska 21 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 grudnia 1976 roku, 5493/72 dostępny w wersji angielskiej na stronach internetowych 22 K.Skubisz-Kępka Obowiązek publikacji orzeczeń sądowych w środkach społecznego przekazu Monitor Prawniczy 01/2009 str / 10

10 w Warszawie rozdając ulotki jej dotyczące. Akcja zatem miała ograniczony charakter. Następnie na stronie internetowej Aukcja.org pojawił się komunikat dotyczący akcji, który jednak szybko został usunięty. Dlatego publikacja przeprosin przez tak długi okres czasu oraz ponadto w gazecie ogólnopolskiej jest nieadekwatna nawet jeŝeliby przyjąć, inaczej niŝ Opiniująca, Ŝe działania Fundacji były bezprawne. WNIOSKI: Działanie Fundacji nie stanowi zdaniem Opiniującej naruszenia prawa. W obecnym stanie prawnym brak jest przesłanek do przyjęcia, Ŝe Fundacja naruszyła przepisy czy to p.w.p. czy to z.n.k.u. Działanie Fundacji nie stanowiło takŝe naruszenia dobra osobistego w postaci reputacji podmiotu uprawnionego ze znaku towarowego, gdyŝ - w ocenie Opiniującej ingerencja Fundacji w to dobro została podjęta w okolicznościach wyłączających bezprawność działań Fundacji (działanie w obronie interesu społecznego oraz wykonywanie prawa do swobody wypowiedzi). Takie stanowisko wspiera najnowsze orzecznictwo sądów zagranicznych oraz wprowadzony kierunek zmian w prawie USA. ChociaŜ sama dopuszczalność posłuŝenia się znakiem towarowym w celu krytyki uprawnionego doń nie powinna budzić wątpliwości, to jednakŝe kontrowersje moŝe wywoływać sposób wykorzystania tego znaku, tj. jego zniekształcenia w celu zaakcentowania działań uprawnionego. Biorąc jednak pod uwagę utrwalone orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii rozpowszechniania idei szokujących, niepokojących, a wręcz obraźliwych naleŝy uznać, Ŝe taki sposób mieści się równieŝ w granicach dopuszczalnej krytyki. Na gruncie niniejszej sprawy naleŝy równieŝ stwierdzić, Ŝe Ŝądania QXL nawet gdyby przyjąć, Ŝe jednak doszło do naruszenia dobra osobistego QXL - są nieproporcjonalne do działań Fundacji; w takim przypadku nie zachodzi potrzeba dokonywania przeprosin w tak szerokim zakresie, a ewentualne działania, które naleŝałoby podjąć to zaprzestanie zniekształcania znaku towarowego i posługiwania się nim w trakcie dalszych działań protestacyjnych w zniekształconej formie, a co się z tym wiąŝe wycofanie juŝ stworzonych materiałów zawierających zniekształcony Znak. 10 / 10

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. zapytanie Zleceniodawcy. ustawa z dnia Kodeks Pracy. Opinia prawna

R E G U L U S. zapytanie Zleceniodawcy. ustawa z dnia Kodeks Pracy. Opinia prawna Warszawa, dnia 3 lutego 2009 r. Przedmiot opinii: Podmiotowość spółek dominujących w sporach zbiorowych pojęcie pracodawcy Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne opinii: Podstawy prawne opinii: Rada

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie perspektywa znaków towarowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl Znaki wyróżniają Znaki komunikują Luksus, prestiż,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia grudnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS- 269 /07 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu NajwyŜszego z dnia 2 grudnia 2009 r. I CSK 120/09

Postanowienie Sądu NajwyŜszego z dnia 2 grudnia 2009 r. I CSK 120/09 id: 20328 1. [R]oszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. jako spór o prawo majątkowe, pozostające w dyspozycji stron, takŝe moŝe stać się przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2008 r. I ACa 499/08

WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2008 r. I ACa 499/08 WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2008 r. I ACa 499/08 Skład orzekający: SSA Bogusława Sieruga SSA Maryla Domel Jasińska (spr.) SSA Andrzej Lewandowski Teza: Wykonywanie przez daną osobę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10 id: 20332 1. Spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy z powodu jej niewaŝności moŝe być poddany przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (art. 1157 k.p.c.). 2. [Z]datność

Bardziej szczegółowo

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31, pok. 200 Sygn.akt 17/05/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO wydany w Lublinie, dnia 9 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN. korzystania ze znaku Adwokatura Polska

UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN. korzystania ze znaku Adwokatura Polska UCHWAŁA NR 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. REGULAMIN korzystania ze znaku Adwokatura Polska Na podstawie 4 uchwały Nr 49/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt II CSK 428/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z powództwa "P. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i Z. B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Telefon 81 4453751 KANCELARIA ADWOKACKA Adw.

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy

Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy Zakłócenie funkcji znaku towarowego jako przesłanka naruszenia praw do znaków towarowych w świetle orzecznictwa TSUE wątpliwości i perspektywy Dr Łukasz Żelechowski Uniwersytet Warszawski Funkcja podstawowa

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 Zagadnienie jednolitości unijnego znaku towarowego (jednolitego prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego) należy rozpatrywać w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Co może być znakiem towarowym?

Co może być znakiem towarowym? Co może być znakiem towarowym? Łukasz Żelechowski Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Pojęcie znaku towarowego (I) Definicja

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura II SA/Wr 1234/03 Data wydania 2003-09-11 Akty prawne powołane w orzeczeniu Przedmiot Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. art. 7 Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne, sprawa sądowa i droga sądowa. mgr Przemysław Kraszewski

Postępowanie cywilne, sprawa sądowa i droga sądowa. mgr Przemysław Kraszewski Postępowanie cywilne, sprawa sądowa i droga sądowa mgr Przemysław Kraszewski Postępowanie cywilne - definicja Postępowanie cywilne to prawnie zorganizowane działanie sądów i kompetentnych organów z udziałem

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycz ca mo liwo ci uzyskiwania od pracodawców informacji o zarobkach piel gniarek i poło nych, w celu ustalenia wysoko ci nale

Opinia prawna dotycz ca mo liwo ci uzyskiwania od pracodawców informacji o zarobkach piel gniarek i poło nych, w celu ustalenia wysoko ci nale Opinia prawna dotycząca moŝliwości uzyskiwania od pracodawców informacji o zarobkach pielęgniarek i połoŝnych, w celu ustalenia wysokości naleŝnej składki członkowskiej Jak wynika z 1 aktualnie obowiązującej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 maja 2008 r. I ACa 386/08

WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 maja 2008 r. I ACa 386/08 WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 maja 2008 r. I ACa 386/08 Skład orzekający: SSA Teresa Sobolewska SSA Maria Sokołowska SSA Maryla Domel Jasińska (spr.) Teza: Umieszczenie znaku towarowego na

Bardziej szczegółowo

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA Urząd Transportu Kolejowego BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 2016-05-25 Karol Kłosowski Urząd Transportu Kolejowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00

Wyrok z dnia 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00 Wyrok z dnia 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00 Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania jej za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

250/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

250/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 250/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej spółki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 4/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa J. W. przeciwko M. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-10 (3)15/AB Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. DECYZJA DIH - IV/11/2015 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych

Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w domenach internetowych Ewa Natalia Wójcik, 2 kwiecień 2009 Rejestracja znaku towarowego jest jedną z najpopularniejszych metod ochrony produktu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg I. Stan faktyczny i prawny W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 r. I ACa 1334/07

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 r. I ACa 1334/07 id: 20335 1. Pamiętać ( ) naleŝy ( ) o większej niŝ w procesie cywilnym ukształtowanym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego swobodzie sądu arbitraŝowego, który nie jest związany przepisami o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I BU 9/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2010 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO INFORMATOR ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PRZYGOTOWANYCH W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Statut spółki wodnej nie może ograniczać uprawnienia członka do wystąpienia ze spółki również wtedy, gdy jego członkostwo powstało ex lege na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie SĄD NAJWYŻSZY Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf BSA III 4110 7/16 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CZ 120/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna Oświęcim, dnia 2 lutego 2012 roku OPINIA PRAWNA w przedmiocie odpowiedzi na pytanie: jaka jest droga prawna dochodzenia przez mieszkańców odszkodowania wyrządzonego działaniem przedsiębiorstwa górniczego?

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 111/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo

1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 26.01.2010 r. UZP/DKUE/KN/158/2009 Informacja o wyniku kontroli doraźnej - następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego.

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Ordynacja podatkowa nie przewiduje dla zlikwidowanej spółki z o.o. żadnej formy następstwa prawnego. Spółka z o.o. w upadłości w sierpniu 2009 r. złożyła deklarację VAT-7 za lipiec 2009 r. z wykazaną nadwyżką

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 540/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 3 a i. * /< / I.511.4.2014.AJK rp J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 21 sierpnia 2007 r. GI-DEC-DOLiS-180/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa. Wyrok Sądu Polubownego

Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa. Wyrok Sądu Polubownego Sąd Poluhowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbic Informatyki i Telekomunikacji ul. Koszykowa 54,00-675 Warszawa sygn. akt 56/09/PA Wyrok Sądu Polubownego Wydany w dniu 17 grudnia 2009 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt I CSK 669/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2015 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S OPINIA PRAWNA. zapytanie Zleceniodawcy. Treść opinii

R E G U L U S OPINIA PRAWNA. zapytanie Zleceniodawcy. Treść opinii R E G U L U S OPINIA PRAWNA Przedmiot opinii: Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne opinii: Podstawy prawne opinii: określenie zasad stosowania redukcji akcji spółki konsolidującej na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Izabela Kuciak

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Izabela Kuciak Sygn. akt: KIO/UZP 335/13 POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Sylwester Kuchnio Izabela Kuciak Agata Dziuban

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 października 1998 r. I ACz 562/98

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 5 października 1998 r. I ACz 562/98 id: 20346 1. Nie moŝe ulegać wątpliwości, Ŝe do dokonania skutecznego zapisu na sąd polubowny nie jest wystarczające pełnomocnictwo ogólne, bowiem czynność ta przekracza zakres zwykłego zarządu. 2. Umieszczenie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GI-DEC-DOLiS-8/07 Warszawa, dnia 17 stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NA PODSTAWIE ART. 132 UST. 2 PKT 3 PWP ZNAK RENOMOWANY

PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NA PODSTAWIE ART. 132 UST. 2 PKT 3 PWP ZNAK RENOMOWANY PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NA PODSTAWIE ART. 132 UST. 2 PKT 3 PWP ZNAK RENOMOWANY 1 WYKAZ SKRÓTÓW dyrektywa 2008/95 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok.103 Sygn.akt. 21/04/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Wydany w Krakowie dnia 18 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 184/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1556 /09 POSTANOWIENIE z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Barbara Bettman Ryszard Tetzlaff Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Prawo w turystyce i rekreacji

Prawo w turystyce i rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Zarządzania Turystyka i Rekreacją Zakład: Hotelarstwa Prawo w turystyce i rekreacji Osoby prowadzące przedmiot: 1. Adamowicz Magdalena dr, radca

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E 1 Sygn. akt III CZP 31/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Firmy B. A. M. S. spółki jawnej z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę na skutek apelacji powódki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 30/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Marta Romańska Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. III CZ 39/14

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. III CZ 39/14 id: 20385 1. Przedmiotem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie jest rozstrzygnięcie sporu określonego treścią powództwa albo zakończenie postępowania co do tego sporu. Toczący się przed sądem polubownym

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona domeny internetowej

Prawna ochrona domeny internetowej Krzysztof Wąs, 10 październik 2010 Wszelkie problemy rodzące konieczność podejmowania działań ochronnych wynikają ze sposobu, w jaki są rejestrowane adresy internetowe. W tym zakresie obowiązuje zasada

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-638794-XVIII/10/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA

Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. OPINIA PRAWNA Opinia niniejsza sporządzona została na zlecenie Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO OPINIA PRAWNA Warszawa, dnia 23 czerwca 2015r. I. Zleceniodawca opinii Opinia prawna została sporządzona na zlecenie Krajowego Związku Zawodowego Geologów Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 5 maja 2005 r., IV CK 735/04

Postanowienie z dnia 5 maja 2005 r., IV CK 735/04 Postanowienie z dnia 5 maja 2005 r., IV CK 735/04 Prawomocne rozstrzygnięcie o żądaniach opartych na art. 72 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych Uniwersysetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113

Bardziej szczegółowo

Niektóre zagadnienia prawa prasowego

Niektóre zagadnienia prawa prasowego Niektóre zagadnienia prawa prasowego ❿18 maja 2010 roku Marek Szydłowski Radca prawny, Doradca Warszawa Tematy: Autoryzacja wypowiedzi, Ochrona prywatności, Prasa a Internet, Sprostowania. 2 Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 50/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 50/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 50/96 Powołanie w decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patentowego o umorzeniu prawa z rejestracji znaku towarowego,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 241/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 stycznia 2009 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Henryk Pietrzkowski

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt I CZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje i warunki usług świadczonych przez Serwis oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Ochrona wizerunku w utworach audiowizualnych

Ochrona wizerunku w utworach audiowizualnych Ochrona wizerunku w utworach audiowizualnych Wprowadzenie W dobie rozwoju środków masowego przekazu ochrona wizerunku nabrała istotnego znaczenia. Obraz człowieka moŝe być na róŝne sposoby utrwalany (m.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 19/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo