Barbara Grabowska (Program Spraw Precedensowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (dalej: Klient ))

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Grabowska (Program Spraw Precedensowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (dalej: Klient ))"

Transkrypt

1 DO: DW: Barbara Grabowska (Program Spraw Precedensowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (dalej: Klient )) dr Adam Bodnar (sekretarz Klienta) OD: dr Anna-Maria NiŜankowska Horodecka (adwokat (dalej: Opiniująca ), NiŜankowska, Szumielewicz Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Krakowie (dalej: Kancelaria )) TEMAT: potencjalne roszczenia QXL Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wobec fundacji Zielone Światło DATA: 20 maja 2010 roku I. Stan faktyczny (ustalony na podstawie informacji przekazanych przez Klienta w dniu 11 oraz 18 maja 2010 roku oraz informacji zawartych na stronie internetowej Klient przekazał Kancelarii informacje dotyczące akcji przeprowadzonej pod hasłem Nazizmu Nigdy Więcej na Allegro przez fundację Zielone Światło z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundacja ) wraz ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej z siedzibą w Warszawie (dalej: Stowarzyszenie ). W ramach zorganizowanej akcji Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem, a takŝe Partią Zieloni 2004 zorganizowała przy Metrze Świętokrzyskim w Warszawie pikietę przeciwko moŝliwości nabywania za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro, który jest prowadzony przez QXL Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: QXL ), gadŝetów faszystowskich takich jak podobizny Hitlera, flagi ze swastyką, płyty zespołów nazistowskich. W trakcie akcji rozdawane były pocztówki z godłem akcji, które na odwrocie zawierały dokładne informacje o prowadzonej akcji społecznej. 1 / 10

2 Ponadto w dniu 22 marca 2010 roku w ramach prowadzonej akcji na stronach internetowych serwisu Aukcja.org opublikowano artykuł na jej temat zatytułowany Kampania przeciwko pamiątkom. W dniu 20 kwietnia 2010 roku pełnomocnik zarządu QXL zwrócił się do Fundacji z Ŝądaniem usunięcia z wszelkich miejsc publicznych wszelkich publikacji, zdjęć plakatów i billboardów obejmujących znak towarowy Allegro przedstawiony w poniŝszy sposób: Nadto QXL zaŝądało zniszczenia wszelkich ww. materiałów oraz opublikowania przeprosin na stronie Fundacji oraz w Gazecie Wyborczej. Zdaniem QXL posłuŝenie się znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz QXL w sposób przedstawiony powyŝej narusza dobra osobiste QXL oraz prawo do znaku towarowego. II. Pytanie prawne / Wątpliwość prawna Czy uŝycie przez Fundację znaku towarowego w przedstawiony wyŝej sposób narusza prawo do znaku towarowego Allegro (dalej: Znak ) oraz dobra osobiste QXL? III. Analiza prawna NARUSZENIE PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO W niniejszej sprawie na plan pierwszy wysuwa się problematyka naruszenia prawa do znaku towarowego Allegro, którym posługuje się QXL. W pierwszej kolejności ochrona prawa do znaku towarowego ma miejsce na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p. ). Regulacja dotycząca znaków towarowych przewidziana na podstawie p.w.p. jest o tyle szczególna, Ŝe ostateczny kształt został jej nadany w wyniku implementacji pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 roku mającej na celu zbliŝenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) (dalej: Dyrektywa ) 1. Jak wynika z ustaleń przeprowadzonych na podstawie analizy bazy danych Urzędu Patentowego RP 2 QXL w dniu 16 czerwca 2008 roku zgłosiła wniosek o rejestrację znaku towarowego słowno-graficznego Allegro na swoją 1 Dz. U. Unii Europejskiej L 40/1 z 11 lutego 1989 roku, str / 10

3 rzecz, zatem w obecnym stanie prawnym potencjalna ochrona znaku towarowego Allegro będzie miała miejsce na podstawie art. 301 p.w.p., który reguluje kwestie ochrony znaków niezarejestrowanych, ale powszechnie znanych na terytorium RP. JednakŜe zgodnie z brzmieniem przepisu art. 153 ust. 2 p.w.p. czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W konsekwencji ochrona nabyta przez uprawnionego na mocy decyzji o rejestracji znaku towarowego niejako cofa się do daty zgłoszenia, zatem w niniejszym przypadku do dnia 16 czerwca 2008 roku 3. W konsekwencji podstawą ochrony w razie zarejestrowania znaku towarowego Allegro na rzecz QXL będzie art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie bez znaczenia jest równieŝ fakt, Ŝe na rzecz QXL w dniu 4 maja 2005 roku zarejestrowano słowno-graficzne znaki towarowe: oraz Dominującym elementem obydwu zarejestrowanych juŝ znaków towarowych jest fantazyjny wyraz Allegro, który zajmuje największą jego część i jako jego najbardziej charakterystyczną stanowi o zdolności odróŝniającej znaku. W konsekwencji naleŝy przyjąć, Ŝe uŝycie przez Fundację znaku w wyŝej przedstawiony sposób potencjalnie narusza równieŝ i prawa ochronne do juŝ zarejestrowanych znaków, których ochronę zapewnia art. 296 ust. 2 p.w.p. Dlatego zachodzi potrzeba rozwaŝenia ochrony znaku towarowego w dwóch wariantach tj. jako znaku niezarejestrowanego w pierwszym i jako znaku zarejestrowanego w drugim. WARIANT 1: Ochrona znaku towarowego jako znaku niezarejestrowanego. Zgodnie z art. 301 p.w.p. przesłankami ochrony znaków niezarejestrowanych są: Ad Powszechna znajomość znaku na terytorium RP; 2. Identyczność/podobieństwo znaku uŝytego do znaku niezarejestrowanego; 3. UŜycie znaku w odniesieniu do towarów/usług identycznych/podobnych; 4. Ryzyko wprowadzenia w błąd poprzez uŝycie znaku ww. sposób. Niewątpliwie znak Allegro jest znakiem powszechnie znanym na terytorium RP. Jak wynika z licznych rankingów popularności strony internetowe oznaczone znakiem naleŝącym do QXL cieszą się wielką. 3 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2007 roku, I SA/Bk 401/07, LEX nr , Rzeczpospolita 2007/11/ / 10

4 popularnością wśród internautów. Liczne kampanie reklamowe w mediach audiowizualnych i papierowych sprawiły, Ŝe znak towarowy Allegro jest równieŝ znany poza środowiskiem internetowym. Ad.2 Niewątpliwie znak uŝyty przez Fundację jako godło akcji jest znakiem podobnym do znaku Allegro, został on przecieŝ stworzony specjalnie na potrzeby Akcji na podstawie Znaku, czemu Fundacja nie zaprzecza. Ad. 3 Jak stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: ETS ) ( ) podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy na pochodzenie towaru lub usługi, oznaczonych tym znakiem towarowym, pozwalając im na odróŝnienie, bez obawy, iŝ zajdzie pomyłka, tego towaru lub usługi od towarów lub usług, które mają inne pochodzenie (podkreślenia moje AMNH). W istocie rzeczy, aby znak towarowy mógł spełniać swoją rolę istotnego elementu w ustanowionym i utrzymywanym na mocy traktatu systemie niezakłóconej konkurencji, musi on stanowić gwarancję tego, iŝ wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu moŝna przypisać odpowiedzialność za ich jakość. 4 Jak wynika z powyŝszego prawo ochronne zostało przyznane w celu umoŝliwienia ochrony szczególnych interesów właściciela tj. zapewnienia, Ŝe znak towarowy będzie mógł spełniać właściwą mu funkcję 5, którą jest wskazywanie końcowemu odbiorcy pochodzenia towaru lub usługi. W kontekście niniejszej sprawy naleŝy przyjąć, Ŝe Fundacja nie uŝyła spornego oznaczenia do zidentyfikowania własnych towarów i usług. Za taki towar oczywiście nie mogą być uznane ulotki rozdawane przez przedstawicieli Fundacji w trakcie akcji przy Metrze Świętokrzyskim, gdyŝ stanowią one jeden z elementów przeprowadzonej pikiety. UŜyty znak nie łączył się bowiem z Ŝadnym towarem czy teŝ usługą. Wręcz przeciwnie na rozdawanych przez Fundację ulotkach znajduje się wyraźne wskazanie, Ŝe odnoszą się one do usług świadczonych/dostępnych za pomocą serwisu allegro.pl. W konsekwencji braku uŝycia Znaku do oznaczenia towaru czy teŝ usługi przesłanki określone w art. 301 p.w.p. nie są spełnione, a zatem brak jest podstaw do ochrony Znaku na tej podstawie. Na marginesie moŝna zatem tylko wspomnieć, Ŝe jak wynika z orzecznictwa ETS brak jest naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego wówczas, gdy naruszyciel ujawnia, Ŝe towary pochodzą z własnej produkcji i uŝywa on chronionego na rzecz innego przedsiębiorcy oznaczenia do wskazania szczególnych cech oferowanych przez siebie towarów. Brak jest bowiem ryzyka wprowadzenia w błąd 6, które stanowi kolejną przesłankę uzyskania ochrony. Skoro zatem brak jest naruszenia ww. przypadku tj. gdy rzekomy naruszyciel posługuje się cudzym znakiem towarowym w powiązaniu z własnymi towarami lub usługami ujawniając, Ŝe znak którym się posługuje nie przysługuje mu, to tym bardziej trudno mówić o naruszeniu, gdy inna osoba posługuje się znakiem towarowym jedynie w celu wskazania na towary lub usługi uprawnionego. Odnośnie problematyki ochrony znaków renomowanych w kontekście uŝycia znaku towarowego bez powiązania go z towarami lub usługami uwagi poniŝej. WARIANT 2: Ochrona znaków towarowych zarejestrowanych ma miejsce na podstawie przepisu art. 296 ust. 2 p.w.p. JednakŜe w ślad za Dyrektywą tenŝe przepis przewiduje róŝne przesłanki ochrony w zaleŝności od tego czy chroniony znak towarowy jest znakiem renomowanym czy teŝ nie. Dlatego najpierw niezbędne jest ustalenie czy znak Allegro moŝna zakwalifikować do kategorii renomowanych znaków towarowych. Jak się przyjmuje w orzecznictwie Szeroki zakres ochrony przydany znakom renomowanym ( ) nakazuje zastrzec to miano jedynie dla powszechnie znanych charakteryzujących się prestiŝem tj. kojarzonym z towarem o wyjątkowych walorach- głównie ów wysokiej jakości oraz, co szczególnie waŝne, znaków o tak ugruntowanej i silnej pozycji, Ŝe przykuwają i przyciągają niezaleŝnie, do jakich towarów zostają uŝyte. 7 ( ) 4 Wyrok ETS z dnia 12 listopada 2002 roku, C 206/01, dostępny w języku polskim na 5 W. Włodarczyk UŜycie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS), Państwo i Prawo 11/2009, str W. Włodarczyk op. cit., str Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2008 roku, I ACa 988/08, Lex / 10

5 znaki renomowane towarowe cechują się w porównaniu z innymi znakami towarowymi silniejszą zdolnością odróŝniającą, która wypływa z pozytywnych informacji i wyobraŝeń o wysokiej jakości i prestiŝu, przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, ułatwiając zbyt towarów oznaczonych tym właśnie znakiem. 8 Znak ten uosabia renomę, skupia i utrwala w świadomości kupujących przekonanie o walorach towaru, jego oczekiwanych i niezawodnych cechach (podkreślenia moje AMNH) 9. W świetle przytoczonych definicji naleŝy uznać, Ŝe Znak jest znakiem renomowanym. ChociaŜ nie słuŝy on do oznaczenia usług uznawanych za prestiŝowe czy teŝ luksusowe to jednakŝe słuŝy on do oznaczenia usług o wysokiej jakości i niezawodności. Wśród klientów serwisów aukcyjnych znak ten wywołuje pozytywne skojarzenia, a większość z osób korzystających z usług internetowych serwisów aukcyjnych wybiera portal allegro.pl, gdyŝ umoŝliwia on bezpieczne kupno i sprzedaŝ towarów ze względu na politykę sprzedaŝy portalu. O jakości usług świadczonych na portalu świadczą teŝ przyznane mu nagrody i wyróŝnienia. W konsekwencji potencjalna ochrona znaku będzie miała miejsce w oparciu o art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., który przewiduje następujące przesłanki ochrony: 1. uŝywanie w obrocie gospodarczym; 2. znaku towarowego identycznego/podobnego; 3. w odniesieniu do jakichkolwiek towarów; 4. jeŝeli uŝywanie towaru moŝe przynieść uŝywającemu nienaleŝną korzyść lub być szkodliwe dla odróŝniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. UŜywanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym to uŝywanie znaku w działalności gospodarczej, czyli działalności prowadzonej w celu osiągnięcia i maksymalizacji zysku, którą określa się równieŝ mianem komercyjnej działalności gospodarczej 10. W niniejszej sprawie do uŝycia Znaku nie doszło w obrocie gospodarczym, chociaŝ Fundacja takową prowadzi w zakresie określonym w jej statucie. Fundacja nie uŝyła jednak Znaku w celu osiągnięcia lub teŝ maksymalizacji zysku wykorzystując jego siłę odróŝniającą. Znak został natomiast wykorzystany do przeprowadzenia akcji społecznej w dokładnie wskazanym w ulotce i na stronach internetowych celu i jego uŝycie nie miało Ŝadnego związku z jakimkolwiek towarem czy teŝ usługą świadczoną przez Fundację. Brak jest zatem przesłanek umoŝliwiających uprawnionemu dochodzenie roszczeń ochronnych. W tym miejscu naleŝy zwrócić uwagę na kontrowersyjny problem jakim jest wykorzystanie znaku renomowanego w celu krytyki podmiotu, który posługuje się owym znakiem w sytuacji gdy do uŝycia znaku dochodzi bez powiązania go z towarami czy teŝ usługami, a które to działanie moŝe zostać uznane za szkodliwe dla renomy znaku. Jak dotąd taka sprawa nie została poddana rozstrzygnięciu sądów polskich. Brak teŝ wypowiedzi na ten temat ETS. JednakŜe problem ten pojawił się w orzecznictwie sądów amerykańskich oraz w odniesieniu do wykorzystania znaku towarowego na stronach internetowych w celu krytyki uprawnionego 11. W prawie amerykańskim w 2006 roku wprowadzono nowelizację prawa znaków towarowych (Federal Trademark Act), zgodnie z którą jest dopuszczalne posłuŝenie się cudzym znakiem towarowym w celu parodii, krytyki lub skomentowania działań właściciela znaku lub jego towarów lub usług pod warunkiem, Ŝe takie posłuŝenie się znakiem nie ma na celu równoczesnego wskazania towarów lub usług korzystającego. Takie uŝycie znaku nie jest uznane ze bezprawne. Uzasadnieniem dla istnienia takiego wyjątku jest fakt, Ŝe uŝywający znaku towarowego korzysta ze swojego konstytucyjnego prawa swobody wypowiedzi i formułowania opinii, w tym opinii krytycznych 12. Podobne stanowisko zajmują sądy amerykańskie oraz panele arbitraŝowe rozstrzygające spory 8 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 roku, I ACa 767/07, Lex Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 12 października 2005 roku, III CK 160/05, Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Cywilna 2006/7-8/ R. Golat [w:] Znaki towarowe E. Waliszko, R. Golat, Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2006 str J. OŜegalska-Trybalska Adresy internetowe-zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze Kraków, 2003 str J.A. Hofrichter Tool of the trademark: Brand criticism and free speech problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006 Cardozo Law Review 28:4, / 10

6 domenowe tj. spory, gdy podmioty posługują się cudzymi znakami towarowymi w adresach internetowych lub na stronach internetowych przez nie identyfikowanych w celu wskazania krytykowanego podmiotu i jego działań 13. Przenosząc powyŝsze uwagi na grunt niniejszej sprawy naleŝy przede wszystkim stwierdzić, Ŝe w prawie polskim zakres praw przysługujących uprawnionemu ze znaku towarowego określają przepisy art. 153 i 154 p.w.p. Sprowadza się on do uŝywania znaku w funkcjach: (i) oznaczenia pochodzenia towarów lub usług, (ii) gwarancyjnej m.in. odnośnie jakości towarów lub usług oraz (iii) reklamowej. Zasadniczo w tym zakresie uprawniony jest wolny od ingerencji osób trzecich w jego prawo, a razie wkroczenia w tak ustanowiony monopol przysługują mu roszczenia w oparciu o przepis art. 296 ust. 2 oraz 301 p.w.p. UŜycie cudzego znaku do krytyki jego właściciela nie wchodzi jednak w zakres funkcji jakie znak towarowy pełni, zatem nie jest ono objęte roszczeniami uprawnionego. Dotyczy to takŝe znaku renomowanego, nawet jeŝeli takie działania mogą być postrzegane jako szkodliwe w rozumieniu przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., szczególnie Ŝe uŝycie znaku musi nastąpić w powiązaniu z jakimikolwiek towarami lub usługami, czego przy wypowiedziach krytycznych brak. JeŜeli jednak dokonać by wykładni prawa i stwierdzić, Ŝe słowo jakiekolwiek obejmuje równieŝ sytuacje, gdy doszło do wykorzystania znaku bez związku z towarami lub usługami to, po ustaleniu, Ŝe dane działanie moŝe być szkodliwe dla renomy znaku, naleŝałoby dokonać waŝenia interesów uprawnionego ze znaku i osoby krytykującej jego poczynania (odnośnie szkodliwości działania por. analiza w punkcie dotyczącym ochrony dóbr osobistych). Taka wykładnia powinna mieć jednak charakter wyjątkowy i dotyczyć sytuacji, gdy interesy uprawnionego ze znaku są powaŝnie zagroŝone na przykład w sytuacji, gdy uŝywający rozpowszechnia szkalujące, nieprawdziwe informacje na temat uprawnionego. Nie powinno to dotyczyć sytuacji, gdy rozpowszechnianie informacje są prawdziwe, a posłuŝenie się znakiem ma na celu zwrócenie uwagi na przedmiot krytyki, gdyŝ nad interesem uprawnionego nie przewaŝa interes osoby korzystającej z wolności słowa. Reasumując naleŝy stwierdzić, Ŝe w obecnym stanie prawnym brak jest przesłanek do uznania, Ŝe uprawniony ze znaku towarowego moŝe Ŝądać zakazania posługiwania się znakiem przez inną osobę w celach niekomercyjnych, a wyłącznie uŝywa go w celu krytyki poczynań uprawnionego. USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Oprócz p.w.p. aktem prawnym zapewniającym ochronę oznaczeń, w tym znaków towarowych jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: z.n.k.u. ). Na podstawie przepisu art. 18 z.n.k.u. przedsiębiorca moŝe Ŝądać zaprzestania dokonywania czynu nieuczciwej konkurencji określonego w przepisie art. 10 z.n.k.u. jakim jest oznaczenie towarów lub usług albo brak oznaczenia, które moŝe wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, moŝliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a takŝe zatajenie ryzyka, jakie wiąŝe się z korzystaniem z nich. Przesłankami uzyskania ochrony na gruncie z.n.k.u. są: Ad działania przedsiębiorcy, które powodują 2. zagroŝenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy poprzez oznaczenie towarów lub usług albo jego brak co powoduje 3. wprowadzenie klientów w błąd. Przepis art. 2 z.n.k.u. definiuje przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc, chociaŝby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie z.n.k.u. jest zatem ujmowane szeroko i jest ono szersze niŝ pojęcie podmiotu gospodarczego i przedsiębiorstwa 14. Prawo polskie pozwala instytucjom i organizacjom niemającym w zasadzie charakteru gospodarczego - takim jak fundacje - na prowadzenie działalności gospodarczej. Takie instytucje i organizacje niezaleŝnie od rozmiarów prowadzonej 13 WIPO Overview of WIPO Panek Views on Selected UDRP Questions dostępny w języku angielskim na stronach internetowych 14 Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 26 marca 2002 roku, III CKN 777/00, OSN 2003 Nr 3 poz / 10

7 działalności i jej ubocznego charakteru są traktowane jako przedsiębiorcy w rozumieniu z.n.k.u. 15 W konsekwencji i Fundacja jest takim przedsiębiorcą. Ad. 2 Legitymowanym czynnie do wystąpienia z roszczeniami przewidzianymi w normie z art. 18 z.n.k.u. jest przedsiębiorca poszkodowany działaniami konkurenta, które wypełniają znamiona czynów nieuczciwej konkurencji przewidziane w ustawie lub czynu, który wypełnia znamiona przewidziane w przepisie art. 3 z.n.k.u. 16. W niniejszym przypadku potencjalny czyn nieuczciwej konkurencji, którego Fundacja mogłaby się dopuścić to czyn przewidziany w art. 10 z.n.k.u. tj. wskazane wyŝej oznaczenie towarów usług w sposób wprowadzający w błąd klientów. Ad. 3 Jak juŝ wyŝej wskazano oznaczenie nie zostało uŝyte przez Fundację w połączeniu z towarami lub usługami przez Fundację świadczonymi. Jeszcze raz naleŝy podkreślić, Ŝe zostało uŝyte ono w ceku krytyki działań QXL i wyraźnie wskazano, Ŝe uŝyte oznaczenie dotyczy usług świadczonych przez QXL, dlatego teŝ zdaniem Opiniującej - nie zachodzi ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. W konsekwencji naleŝy stwierdzić, Ŝe działanie Fundacji nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH Kolejną potencjalną podstawę roszczeń QXL wobec Fundacji moŝe stanowić przepis art. 24 w zw. z art. 23 kodeksu cywilnego (dalej: k.c. ), który statuuje ochronę z tytułu naruszeń dóbr osobistych. Przesłankami ochrony dobra osobistego są: Ad istnienie dobra osobistego; 2. bezprawność działania naruszyciela; 3. brak okoliczności wyłączających bezprawność. Dobrem osobistym, które mogłoby zostać potencjalnie naruszone w niniejszej sprawie jest prawo do dobrego imienia QXL. Jak przyjął bowiem Sąd NajwyŜszy Otwarty katalog dóbr osobistych zawarty w art. 23 kc i odpowiednie, na podstawie art. 43 kc, zastosowanie tego przepisu do dóbr osobistych osób prawnych pozwalają bez naruszenia wymienionych przepisów na takie określenie dobra osobistego powoda naruszonego przez pozwanego. UŜycie dla określenia tego dobra pojęcia wizerunek naleŝy rozumieć jako pojęcie obejmujące postrzeganie ogółu cech charakteryzujących w powszechnym odczuciu podmiot, którego pojęcie to dotyczy. Wymieniony w art. 23 kc jako jedno z dóbr osobistych człowieka, nie posiada osoba prawna, która jest bytem abstrakcyjnym i nonsensem byłoby przypisanie takiego znaczenia pojęciu wizerunek w odniesieniu do powoda będącego osobą prawną. UŜycie w zaskarŝonym wyroku w stosunku do powoda pojęcia wizerunek w kontekście takich pojęć jak dobre imię, firma oraz renoma i zdefiniowanie przy uŝyciu tych pojęć jednego dobra osobistego powoda, które zostało naruszone przez pozwanego, oznacza, Ŝe dobrem tym jest utrwalona opinia jaką cieszy się powód i jego reputacja jako przedsiębiorcy (podkreślenie moje AMNH). Otwarty katalog dóbr osobistych zawarty w art. 23 kc i odpowiednie, na podstawie art. 43 kc, zastosowanie tego przepisu do dóbr osobistych osób prawnych pozwalają bez naruszenia wymienionych przepisów na takie określenie dobra osobistego powoda naruszonego przez pozwanego. UŜycie dla określenia tego dobra pojęcia wizerunek naleŝy rozumieć jako pojęcie obejmujące postrzeganie ogółu cech charakteryzujących w powszechnym odczuciu podmiot, którego pojęcie to dotyczy J. Szwaja [w:] J. Szwaja, A. Jakubecki, M. Kępinski, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, S. Sołtysiński, J. Szwaja, I. Wiszniewska Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006, komentarz do art. 2 str J. Szwaja [w:] op. cit. komentarz do art. 18 str Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 7 października 2009 roku, III CSK 39/2009, LexPolonica nr , Rzeczpospolita 2009/240 str. F2. 7 / 10

8 PowyŜsze stanowisko stanowi podsumowanie poglądów polskiej doktryny prawa i przesądza, Ŝe istnieje dobro osobiste w postaci utrwalonej opinii i reputacji przedsiębiorcy, a skoro QXL jest przedsiębiorcą moŝe na takowe dobro osobiste się powoływać. Ad. 2 Czynem jakiego dopuściła się Fundacja jest rozpowszechnianie Znaku w zniekształconej formie, w taki sposób, Ŝe nasuwa on skojarzenia z nazistowską organizacją SS. Do naruszenia reputacji osoby prawnej moŝe dojść w rozmaity sposób 18. Właściwie kaŝdy przejaw aktywności bądź zaniechania człowieka stanowi potencjalnie czyn naruszający dobro osobiste innego podmiotu. RównieŜ uŝycie znaku towarowego innego podmiotu w sposób zniekształcony, który jednocześnie nasuwa skojarzenia ze zbrodniczą organizacją jaką było SS stanowi czyn, który narusza reputację innego podmiotu. Działanie takie jest działaniem bezprawnym. W nauce polskiego prawa i orzecznictwie bezprawność definiuje się jako sprzeczność działań naruszyciela z przepisami prawa pozytywnego lub sprzeczności działań z zasadami współŝycia społecznego 19. Jak juŝ wyŝej wykazano działania Fundacji nie mogą stanowić naruszenia przepisów p.w.p. Działania takie pozostają natomiast w sprzeczności z zasadą współŝycia społecznego jaką jest nakaz powstrzymania się od działań, które szargają dobre imię innego podmiotu. Wywoływanie w opinii publicznej skojarzeń znaku towarowego z nazistowską organizacją SS stanowi niewątpliwie szarganie reputacji podmiotu, który się tym znakiem posługuje. Ad. 3 Okolicznością wyłączającą bezprawność jest działanie naruszyciela w obronie interesu społecznego, a takŝe wykonywanie własnych praw podmiotowych. Obydwie ww. okoliczności mogłyby stanowić podstawę do wyłączenia odpowiedzialności Fundacji. Rozpowszechnianie Znaku w zniekształconej formie przez Fundację miało miejsce podczas akcji społecznej mającej na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na prawdziwy fakt, jakim jest umoŝliwienie przez serwis allegro.pl sprzedaŝy nazistowskich pamiątek. Działania takie spotykają się w Polsce przynajmniej z potępieniem moralnym, a w niektórych wypadkach mogą nawet stanowić przestępstwo propagowania ustroju faszystowskiego w rozumieniu przepisu art. 256 kodeksu karnego. Dlatego zwrócenie uwagi opinii publicznej na taki aspekt działalności portalu aukcyjnego jest poŝądane i nie powinno budzić sprzeciwu. Wydaje się bowiem zasadną konstatacja, Ŝe oczekuje się informacji dotyczącej tak waŝkiej sprawy jaką jest wykorzystywanie portalu usługowego do handlu pamiątkami nazistowskimi. Działania Fundacji stanowią równieŝ wykonywanie jej własnych praw podmiotowych tzn. gwarantowanego przez Konstytucję RP prawa do wyraŝania własnych opinii, w tym opinii krytycznych. Prawo od swobodnego wyraŝenia własnych poglądów jest prawem kaŝdego obywatela i moŝe ono przybrać dowolną formę, równieŝ poprzez zorganizowanie akcji społecznej, perfomace u czy teŝ róŝnorakich happeningów. Na ten aspekt sprawy zwrócił uwagę niemiecki Federalny Sąd NajwyŜszy (dalej: BGH ) w wyroku z dnia 11 marca 2008 roku 20. Stan faktyczny sprawy rozpoznawanej przez BGH był bardzo zbliŝony do niniejszej, a mianowicie organizacja Greenpeace zorganizowała akcję społeczną, w której posługując się określeniem Gen-Milch (z języka niemieckiego gen gen, milch mleko) w stosunku do produktów mlecznych chciała zwrócić uwagę niemieckiej opinii publicznej na prawdziwy fakt, Ŝe mleko uŝywane przez firmę Muller, do produkowania przez nią produktów mlecznych np. jogurtów pochodzi od krów karmionych genetycznie modyfikowaną paszą. Zdaniem firmy Muller takie twierdzenia 18 M. Pazdan [w] M. Safjan, Z. Banaszczyk, J. Frąckowiak, L. Górnicki, W. Katner, E. Łętowska, T. Pajor, M. Pazdan, T. Pietrzykowski, M. Pyziak-Szafnicka, Z. Radwański, W. Rozwadowski, M. Zielinski System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne- część ogólna. Tom 1, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2007, str M. Pazdan [w:] op. cit., str Wyrok Federalnego Sądu NajwyŜszego z dnia 11 marca 2008 roku, VI ZR 7/07 dostępny w języku niemieckim na stronie internetowej 8 / 10

9 naruszały dobre imię firmy, gdyŝ zawierały one nieprawdziwe twierdzenia jakoby Muller sprzedawał genetycznie modyfikowane mleko. Na tle przedstawionego wyŝej stanu faktycznego BGH poczynił kilka uwag, które moŝna odnieść równieŝ do działań Fundacji. Punktem wyjściowym rozwaŝań BGH było stwierdzenie, Ŝe kaŝdy przedsiębiorca powinien znosić wymierzone przeciwko niemu, a opierające się na prawdzie uwagi krytyczne, takŝe w sytuacji, gdy skrytykowany podmiot uwaŝa krytykę za tendencyjną i jednostronną, a swoje działania uznaje za nieszkodliwe dla ogółu. Nie ma przy tym znaczenia czy inne osoby uznają prezentowane krytyczne opinie za prawdziwe. W szczególności obowiązek znoszenia krytyki dotyczy sytuacji, gdy uwagi krytyczne są wygłaszane w toku dyskusji dotyczącej problemów o istotnym znaczeniu społecznym, gdyŝ podmioty wygłaszające uwagi korzystają tutaj z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi i udziału w debacie publicznej. JednakŜe jeŝeli uwagi są negatywne to powinno się dokonać wywaŝenia interesów (tzw. Interessenabwegung ) krytykującego i krytykowanego, aby stwierdzić czy przy okazji krytyki nie doszło do naruszenia dóbr osobistych krytykowanego. Jak wynika z dalszych uwag BGH przy wywaŝeniu interesów naleŝy brać pod uwagę czy uwagi krytyczne, w szczególności te wartościujące mają oparcie w faktach. Nie bez znaczenia dla oceny uwag jest równieŝ sposób ich wygłaszania. Odnosząc powyŝsze wypowiedzi do niniejszej sprawy naleŝy stwierdzić, Ŝe Fundacja poprzez swoją akcję wzięła udział w debacie publicznej dotyczącej kontrowersji jakie wywołuje sprzedaŝ nazistowskich pamiątek. Powstaje jednak pytanie czy sposób krytyki tj. uŝycie znaku towarowego Allegro wraz z wkomponowanym w niego znakiem SS był adekwatny do krytykowanych poczynań. Jak wskazano w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii 21 wolność wypowiedzi stanowi jeden z najwaŝniejszych fundamentów demokratycznego społeczeństwa, jeden z podstawowych warunków postępu i rozwoju kaŝdego człowieka. Nie stosuje się jej tylko do informacji i idei uwaŝanych za nieobraźliwe lub neutralne, ale takŝe do tych, które obraŝają, szokują, niepokoją, takie są wymogi pluralizmu, tolerancji i otwartości bez których nie ma demokratycznego społeczeństwa. Co prawda powyŝsze orzeczenie odnosi się do samego wyraŝania idei, a niniejsza sprawa dotyczy sposobu jej wyraŝenia to jednak powinno się uznać, Ŝe skoro w demokratycznym społeczeństwie samo wyraŝenie niepokojącej czy teŝ szokującej idei jest chronione, to ochrona powinna dotyczyć takŝe sposobu jej prezentacji społeczeństwu. Cel działań korzystającego ze swobody wypowiedzi jest w obydwu przypadkach ten sam: wywołać poruszenie, wzbudzić reakcję społeczną na zaistniałe zjawisko. W niniejszej sprawie sposób zaprezentowania Znaku budził kontrowersje, wywoływał poruszenie w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na co najmniej dwuznaczne moralnie zjawisko umoŝliwiania handlu pamiątkami nazistowskimi na serwisie internetowym. Co więcej sama QXL nie zgłaszała zarzutów odnośnie rozpowszechniania przez Fundację informacji na temat prowadzonej przez QXL działalności, a uŝycie Znaku miało miejsce w toku prowadzenia akcji, był on niejako jej elementem dodatkowym, który miał dobitnie wskazać na postawę podmiotu posługującego się tym Znakiem. Samo uŝycie zniekształconego Znaku nie mogło zatem spowodować większych szkód dla reputacji serwisu niŝ sam fakt, Ŝe umoŝliwiał on handel nazistowskimi pamiątkami na stronach internetowych. Reasumując naleŝy przyjąć, Ŝe Fundacja zaingerowała w dobro osobiste QXL, jednakŝe działała ona w warunkach wyłączających bezprawność działania tj. w obronie interesu społecznego korzystając przy tym z przysługującej jej wolności słowa, a w konsekwencji nie doszło do naruszenia dobra osobistego QXL. śądania QXL Odnosząc się do Ŝądań QXL naleŝy stwierdzić, Ŝe są one nieadekwatne do działań Fundacji. W szczególności dotyczy to Ŝądania zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej oraz w Gazecie Wyborczej. Zastosowany środek, który ma na celu usunięcie naruszenia powinien być adekwatny do rodzaju naruszonego dobra i rozmiaru jego naruszenia 22. W niniejszej sprawie Fundacja przeprowadziła akcję protestacyjną przy Metrze Świętokrzyska 21 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 grudnia 1976 roku, 5493/72 dostępny w wersji angielskiej na stronach internetowych 22 K.Skubisz-Kępka Obowiązek publikacji orzeczeń sądowych w środkach społecznego przekazu Monitor Prawniczy 01/2009 str / 10

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W Sygn. akt XXII GWzt 3/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w WXXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V ACa 652/12 Dnia 10 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przewodniczący : SSA Zofia Kołaczyk (spr.) Sędziowie

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Kontratypy w prawie karnym skarbowym

Kontratypy w prawie karnym skarbowym Igor Zduński, Igor Zgoliński Kontratypy w prawie karnym skarbowym Streszczenie W artykule autorzy poruszają zagadnienie kontratypów w prawie karnym skarbowym tak wąsko uregulowane przez ustawodawcę i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Jarosław Łupiński Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie Streszczenie Artykuł omawia zagadnienia dotyczące społecznego obowiązku denuncjacji. Zawiera analizę obowiązku

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-2/12/MF Warszawa, dn. 28 grudnia 2012 r. DECYZJA NR DDK-3/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Izabela Kowalczuk Nr albumu: 208 697 Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Warszawa, styczeń 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Vademecum. Warszawa, styczeń 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Warszawa, styczeń 2009 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 12/2011

DECYZJA nr RPZ 12/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/5/11/AR

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W. Greszta MATERIAŁY SZKOLENIOWE Wiesław Greszta Status procesowy prokuratora w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie Streszczenie Artykuł poświęcono analizie postępowania o odszkodowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 27/12 Dnia 15 listopada 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER DDK-61-18/14/MF Warszawa, dn. 20 lipca 2015 r. DECYZJA NR DDK-12/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-5/13/AŻ Warszawa, dn. 20 kwietnia 2015 r. DECYZJA Nr RWA- 2/2015 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego Piotr Lewczyk Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego Streszczenie Celem publikacji jest ukazanie róŝnic istniejących w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie Sądu NajwyŜszego

Bardziej szczegółowo

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych 35 * Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Społeczeństwo i konsumeryzm III. Poszkodowany a konsument

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo