Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW"

Transkrypt

1 2010 Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW

2 Spis treêci Wst p 1.1 Wst p Standaryzacja nazewnictwa 4 Logo 2.1 Charakterystyka, zastosowanie Pole ochronne, wielkoêç minimalna Kolorystyka Uzupełniajàce wesje kolorystyczne 9 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.1 Typografia Kolorystyka Kompozycja 12 Akcydensy 4.1 Wizytówki Papiery listowe 4.21 Papier firmowy List Karta Z pozdrowieniami Koperty 4.34 Naklejka na koperty Koperta DL Koperta C Koperta C Pozosta e dokumenty 4.41 Faks Memo Agenda Raport Prezentacja Power Point Inne materia y drukowane 4.51 Drobne druki Zaproszenia Kartki okolicznoêciowe Teczka Segragator Notatnik 54 Publikacje 5.1 Typografia Zasady sk adu tekstu Kompozycja ok adek Przyk ady 5.31 CD Ulotka 63 Tablice informacyjne 6.1 Szyld Tablice kierunkowe Przyk ady Flagi 71 Reklama 7.1 Ogłoszenie prasowe Ogłoszenie prasowe pion Ogłoszenie prasowe poziom Ogłoszenie prasowe podwał Plakat Afisz 78 Gad ety reklamowe 8.1 Brelok D ugopis Smycz Torba Kalendarze Kalendarz biurkowy Kalendarz Êcienny trójdzielny Notes post-it Kubek Pami ç USB Naklejka Koszulka

3 Wst p 1.1 Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej jest praktycznym podr cznikiem budowania spójnego i wyrazistego wizerunku wszystkich oêrodków KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW. Jej celem jest opracowanie i stosowanie ujednoliconej szaty graficznej wszelkich materia ów promocyjnych, identyfikacyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz wszystkich oêrodków. Jednymi z celów wprowadzenia spójnego, jednolitego systemu wizualizacji jest podniesienie poziomu rozpoznawalnoêci i identyfikacji oêrodków, budowanie ich to samoêci i dà enie do wykreowania silnej marki, a przez to poêrednio podniesienie poziomu i jakoêci wiedzy ogółu społeczeƒstwa dotyczàcej ich dzia alnoêci. Ksi ga zawiera kilkadziesiàt kart, na których tematycznie pogrupowano najwa niejsze zagadnienia dotyczàce systemu identyfikacji wizualnej. Znaleêç tu mo na zarówno informacje ma temat podstawowych wzorców to samoêci (symbolu, nazwy, typografii, kolorystyki) jak i zasad, zgodnie z którymi nale y tych wzorców u ywaç. Âcisłe przestrzeganie zawartych w Ksi dze norm zapewni prawidłowe postrzeganie ka dego oêrodka oraz ułatwi ich identyfikacj. 3

4 Standaryzacja nazewnictwa 1.2 KRAJOWY SYSTEM USŁUG forma u ytkowa Forma u ytkowa to najcz Êciej stosowana forma nazwy i podstawowy element identyfikacji. Jest u ywana w komunikacji zewn trznej i wewn trznej. Odmieniane sà jej wszystkie cz ony. Podlegajà one deklinacji, zgodnie z zasadami j zyka polskiego. Forma u ytkowa jest jednoczeênie traktowana jako nazwa w asna pisana wielkimi literami. Nazwa posiada swój zapis graficzny zwany logiem. Formy niedozwolone: Krajowy system us ug. forma skrócona Form skróconà stosuje si do komunikacji zewn trznej i wewn trznej (np.: reklamy, ulotki, itp.). Wyst puje ona po uprzednim podaniu w tekêcie formy u ytkowej. Nie nale y jej nadu ywaç. Skrót nie podlega odmianie i jest pisany wielkimi literami. Formy niedozwolone: ksu, dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw, dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw. KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW forma prawna Form prawnà nazwy stosuje si wy àcznie: w dokumentach oficjalnych firmy (tj. w zamówieniach, umowach, itp.) w pismach kierowanych do konkretnej osoby (jeêli jest to pismo z nag ówkiem firmowym). Obowiàzek ten nie dotyczy pism skierowanych do osób pozostajàcych z firmà w sta ych stosunkach gospodarczych lub umownych. Pełna nazwa prawna oraz skrót pisane sà wielkimi literami, bez cudzysłowiu i znaków interpunkcyjnych (przecinków, kropek, pauz). 4

5 Logo 2.1 Charakterystyka, zastosowanie Charakterystyka Najwa niejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej jest logo. Logo zawsze wyst puje na bia ym tle. Sk ada si z god a (elementu graficznego), linii pionowej, napisu KRAJOWY SYSTEM US UG oraz podpisu Wspieramy przedsi biorczych z linià w kształcie ci ciwy podkreêlajàcà hasło. Podpis pod logotypem zbudowany został na bazie czcionki Worstveld Sling Extra Oblique, która nie posiada spolszczonej wersji. Dlatego te litera zbudowana została z dwóch elementów: litery e oraz pomniejszonej litery c. Kolorystyka podpisu i linii jest taka sama jak trójkàcika w logo. Elementy loga posiadajà ÊciÊle okreêlone proporcje, uk ad i kolorystyk. Nie wolno samodzielnie konstruowaç znaku. Stanowi on zamkni tà całoêç i nie powinno byç poddawane jakimkolwiek zniekształceniom. Nale y korzystaç wyłàcznie z zapisu elektronicznego znaku. 5

6 Logo 2.1 Charakterystyka, zastosowanie Zastosowanie Wszystkie materia y w komunikacji wewn trznej i zewn trznej oêrodka. Ze wzgl du na fakt, i promocja oêrodka i jego działaƒ cz sto prowadzona jest w ramach ró nych projektów, logo w wielu przypadkach wyst puje niesamodzielnie, co zostanie opisane w dalszej cz Êci ksi gi znaku. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI Zasady umieszczania logotypów Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnoÊci, PARP i Unii Europejskiej Schemat pokazuje zasady umieszczania łàcznie logo Programu Operacyjnego, Unii Europejskiej z logotypem PARP. Wszystkie odległoêci i wysokoêci sà opisane modułem X = 1/8 A ( A = wysokoêci znaku graficznego w logo NSS). OdległoÊci mi dzy kolejnymi logo powinny byç nie mniejsze ni 4X. >4X >4X / / A=8X UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI 5X 6

7 Logo 2.2 Pole ochronne, wielkoêç minimalna Pole ochronne Dla czytelnoêci loga konieczne jest wprowadzenie pola ochronnego. Jest to obszar otaczajàcy ca e logo, na którym nie powinny byç umieszczone teksty i adne elementy graficzne. WielkoÊç tego pola dla wersji podstawowej loga dok adnie przedstawia opis schemat poni ej. 1/3 h 2/3 h 2/3 h h 1/3 h h wysokoêç loga WielkoÊç minimalna 21,7 mm Ze wzgl du na czytelnoêç loga nale y stosowaç odpowiednie jego wielkoêci w zale noêci od u ywanego formatu. Za wersj minimalnà loga, dla wszystkich rodzajow mediów drukowanych i formatów, przy za o eniu optymalnych warunków reprodukcji, uwa a si logo szerokoêci 21,7 mm w wersji podstawowej. 7

8 Logo 2.3 Kolorystyka Kolorystyka W podstawowej wersji kolorystycznej logo jest reprodukowane w druku czterokolorowym CMYK, w kolorze granatowym i jego tintach oraz czerwonym (dok adny opis na schemacie poni ej). D: 30% C, 18% M, 0% Y, 18% K A granat: 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K C: 45% C, 27% M, 0% Y, 27% K B: 70% C, 42% M, 0% Y, 42% K B C D A E E czerwieƒ: 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K E Uzupe niajàce wersje kolorystyczne W innych technikach drukarskich (np. sitodruk) nale y stosowaç odpowiedniki kolorów podstawowych w kolorach pantonowych. Dla granatu Panton 296 C i jego tinty, dla czerwieni Panton 1805 C (dok adny opis na schemacie poni ej). D: 30% Pantone 296 C A granat: Pantone 296 C C: 45% Pantone 296 C B: 70% Pantone 296 C B C D A E E czerwieƒ: Pantone 1805 C E 8

9 Logo 2.4 uzupełniajàce wesje kolorystyczne Wersja monochromatyczna czarna Wersj monochromatycznà czarnà znaku stosuje si w druku czarno-białym. D czerƒ: tinta 30% A czerƒ: 100% C czerƒ: tinta 45% B czerƒ: tinta 70% B C D A Wersja achromatyczna Wariant achromatyczny jest stosowany w technikach grawerskich, piecz ciach, faksach i wsz dzie tam, gdzie niemo liwe jest zastosowanie podstawowej wersji znaku. W tym wariancie wszystkie elementy loga sà w kolorze czarnym. 9

10 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.1 Typografia Humanist 777 PL Light: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Light Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Roman: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Bold: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Bold Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Black: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Black Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Charakterystyka Podstawowym krojem stosowanym w materia ach komunikacji wewn trznej i zewn trznej jest Humanist 777 PL. Krój ten we wszystkich swoich odmianach dost pny jest na platformach PC i Macintosh. Nale y do biblioteki krojów Bitsream. Ksi ga ta zosta a z o ona z zastosowaniem rodziny krojów Humanist 777 PL. Zastosowanie W dokumentach wewn trznych i zwen trznych: wszystkie dane teleadresowe i opisy sà sk adane krojem Humanist 777 Light PL odmian Humanist 777 Bold PL stosuje si do wyró nieƒ: (np. imi i nazwisko na wizytówce), hedline, has o uzupełniajàce, dopowiedzenie hasła na ró nego rodzaju materiałach reklamowych. Humanist 777 Light Italic PL (np. opis stanowiska na wizytówce) pozosta e odmiany kroju, tj. Roman i Black sà uzupe niajàce Krój alternatywny Krojem alternatywnym dla wszystkich materiałow informacyjno-promocyjnych oraz stosowanym w elektronicznej postaci dokumentów (faks, memo, raport) i do sk adania treêci listów jest Arial PL. Krój ten jest standardowo do àczony do systemów Windows i Mac OS, zatem stosowanie go gwarantuje kontrol nad wyglàdem elektronicznych wersji dokumentów na zewnàtrz i otwieranych na ró nych stanowiskach komputerowych w firmie. Arial PL Light: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Light Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Roman: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Typografia dodatkowa W wyjàtkowych przypadkach, gdy działania PARP i sà ÊciÊle zwiàzane ze sobà, stosuje si we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych (biuletyn, ulotka, reklama) całà rodzin Myriad Pro, wg ksi gi indentyfikacji wizualnej PARP. Przy tworzeniu przekazu nale y dbaç o jego czytelnoêç. Do składu tekstów na białych i jasnych tłach korzystamy z fontu w odmianie Light. Na tłach ciemnych i w kontrze stosujemy odmian Regular. 10

11 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.2 Kolorystyka Charakterystyka Kolorem dodatkowym, wyró niajàcym KRAJOWY SYSTEM US UG jest czerwieƒ o sk adzie: 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K oraz jej tinty: 45% i 30%. Zatem dla wszelkich materia ów graficznych powsta ych w oêrodkach ten kolor jest równie obowiàzujàcy jako dodatkowy. 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K 0% C, 45% M, 45% Y, 0% K 0% C, 30% M, 30% Y, 0% K Zastosowanie Sugeruje si stosowanie jako sta y element identyfikacji wizualnej oraz jako kolor dodatkowy w publikacjach, ulotkach, banerach, itp. Charakterystyka Szczególnym działaniom PARP i przyporzàdkowano odpowiednie kolory, tj. granat 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K, czerwony 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K i znowu granat 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K. U ywane sà tam, gdzie nale y podkreêliç przyporzàdkowanie akcydensu do działania. 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K 0% C, 100% M, 100% Y, 0% K 100% C, 60% M, 0% Y, 60% K 11

12 Ogólne zasady tworzenia materiałów graficznych 3.3 Kompozycja Charakterystyka Tekst Nale y przyjàç zasad, e logo oêrodka znajduje si w górnym lewym rogu, natomiast logo w prawym górnym rogu. Po lewej stronie znajdujà si 3 czerwone kwadraty nawiàzujàce do loga i PARP. Ich u ywanie nie jest konieczne, jednak stanowià one element graficzny, który wià e w spójnà ca oêç wszelkie materia y. Je eli istnieje koniecznoêç do àczenia innych logotypów umieszczone one powiny byç na dole (wysokoêç) i po Êrodku (szerokoêç). Zastosowanie W dalszej cz Êci Ksi gi zostanà zaprezentowane przyk ady dla poszczególnych materia ów. Tekst Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów Przykład Tekst Tekst UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI 12

13 Charakterystyka Akcydensy 4.1 Wizytówki Oto zarys cech g ównych dla wszystkich standardowych wizytówek. Przyk ady skali 100% zosta y podzielone na modu y (Q). 1. Format Wszystkie wizytówki majà sta e wymiary szerokoêç 90 mm i wysokoêç 50 mm (9 Q x 5 Q) oraz poziomy uk ad graficzny. 2. Loga a) wielkoêç Loga oêrodków majà ró nà form (ko o, kwadrat, prostokàt, itp.). Dla ujednolicenia identyfikacji nale y przyjàç, i wysokoêç logotypu wynosi ok. 100% wielkoêci modu u podstawowego, czyli ok. 10 mm, + do 45 % dla logotypów pionowych. Q Q LOGO OÂRODKA NAZWA OÂRODKA Imi Nazwisko Stanowisko NAZWA OÂRODKA Imi Nazwisko Stanowisko ul. Nazwa Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) NIP: tel.: (+48 00) tel.: (+48) ul. Nazwa Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) NIP: tel.: (+48 00) tel.: (+48) LOGO OÂRODKA LOGO OÂRODKA NAZWA OÂRODKA Imi Nazwisko Stanowisko NAZWA OÂRODKA Imi Nazwisko Stanowisko ul. Nazwa Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) NIP: tel.: (+48 00) tel.: (+48) ul. Nazwa Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) NIP: tel.: (+48 00) tel.: (+48) LOGO OÂRODKA NAZWA OÂRODKA Imi Nazwisko Stanowisko NAZWA OÂRODKA Imi Nazwisko Stanowisko ul. Nazwa Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) NIP: tel.: (+48 00) tel.: (+48) ul. Nazwa Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) NIP: tel.: (+48 00) tel.: (+48) Przyk ady ró nych form logotypów oêrodków regionalnych 13

14 Akcydensy 4.1 Wizytówki 2. Loga b) po o enie Logo oêrodka znajduje si w lewym górnym rogu, w odleg oêci od lewej 1Q i od góry 1/2 Q. Logo jest umieszczone w prawym górnym rogu, w odleg oêci od prawej 1/2 Q i od góry 1/2 Q. Q 1/2 Q 3. Typografia krój rodzina Humanist 777 PL: nazwa oêrodka, jego adres, dane teleadresowe Humanist 777 Roman PL imi i nazwisko, strona www Humanist 777 Bold PL stanowisko Humanist 777 Light Italic PL wielkoêç 6 pt interlinia 8 pt Q 1/2 Q NAZWA OÂRODKA ul. Nazwa Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) NIP: Imi Nazwisko Stanowisko tel.: (+48 00) tel.: (+48) Przyk ad w wiekoêci 150% 4. Uk ad i zawartoêç bloków tekstowych Pierwszy blok tekstowy zawiera pe nà nazw oêrodka i jego dane teleadresowe. Informacje te sà równane do lewej i umieszczone wg zasady przedstawionej na schemacie. Drugi blok tekstowy zawiera dane personalne, stanowisko, dane kontaktowe i adres strony www. Blok ten jest równany do lewej i umieszczony od poczàtku piàtego modułu szerokoêci wizytówki. 5. Element identyfikacji wizualnej Elementem identyfikacji wizualnej dla i oêrodków sà 3 czerwone kwadraty. Element ten àczy wszystkie materia y i jest ich cechà szczególnà. Znajduje si po lewej stronie (na spad) wg. wzoru przedstawionego na schemacie obok. Ich stosowanie nie jest obowiàzkowe. 14

15 Akcydensy 4.1 Wizytówki 6. Przyk ady Oto kilka przyk adów wizytówek oêrodków zawierajàce loga o odmiennej formie i proporcjach oraz ró ne d ugoêci nazw (adresy i dane sà zamarkowane). DOLNOÂLÑSKA IZBA RZEMIEÂLNICZA ORAZ MA EJ I ÂREDNIEJ PRZEDSI BIORCZOÂCI plac Solny Wroc aw tel.: (+48 22) faks: (+48 22) NIP: Janina Kowalska Specjalista ds. Przedsi biorczoêci tel.: (+48 00) tel.: (+48) CENTRUM INNOWACJI FIRE ul. Wo oska Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) NIP: Janina Kowalska-Nowakowska Kierownik Projektu tel.: (+48 00) tel.: (+48) RADA REGIONALNA FEDERACJI STOWARZYSZE NAUKOWO- -TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ ul. Garncarska 4, S upsk tel.: (+48 22) faks: (+48 22) NIP: Janina Nowakowska Dyrektor Biura tel.: (+48 00) tel.: (+48) ZACHODNIOPOMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ POR CZE KREDYTOWYCH ul. M ynarska Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) NIP: Janina Kowalska-Nowakowska Dyrektor ds. Edukacji i Doradztwa tel.: (+48 00) tel.: (+48)

16 Akcydensy 4.21 Papiery listowe: papier firmowy Charakterystyka Format A4, czyli 210 mm na 297 mm Elementy sta e logo oêrodka stopka oêrodka (nazwa, dane teleadresowe, adres strony www oêrodka) Humanist 777 Roman PL, 7 pt, interlinia 9 pt logo w wersji podstawowej wraz z adresem www napisanym Humanistem 777 Roman PL, 7 pt 3 kwadraciki o wymiarach 8 x 8 mm jako elementy identyfikacji wizualnej 2 czerwone linie o gruboêci 0,5 pt oddzielajàce loga i stopk od obszaru przeznaczonego na tekst Elementy dodatkowe loga, np. NSS PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , Stopka zawierajàca pe nà nazw oêrodka regionalnego oraz dane teleadresowe krój: Humanist 777 Bold PL (7 pt, interlinia 9 pt) Adres www Humanist 777 PL (7 pt, interlinia 9 pt) 98 Czerwona linia o gruboêci 0.5 pt Sta y element identyfikacji wizualnej Czerwona linia o gruboêci 0.5 pt 27 Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów 16

17 Akcydensy 4.21 Papiery listowe: papier firmowy Przyk ady Na kolejnych stronach (18 i 19) umieszczone sà przyk ady papierów firmowych w oryginalnej wielkoêci dla logotypów pionowych i poziomych. UWAGA! W przypadku logotypów pionowych zmienia si u o enie stopki. Dla pozosta ych form logotypów (ko o, kwadrat) nale y stosowaç stopk jak w przyk adzie z logiem poziomym. WielkoÊç logotypów okreêla taka sama zasada jak w przypadku wizytówek PE NA NAZWA OÂRODKA REGIONALNEGO ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , PE NA NAZWA OÂRODKA REGIONALNEGO ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , PE NA NAZWA OÂRODKA REGIONALNEGO ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , 17

18 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: ,

19 LOGO OÂRODKA PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: ,

20 Akcydensy 4.22 Papiery listowe: list Format A4, czyli 210 mm na 297 mm. Typografia listu Sugeruje si, by ca y tekst listu na papierze firmowym by równany do lewej i sk adany krojem Arial PL oraz, by w aêciwa treêç by a w bloku. Prawie ca y tekst z o ony jest czcionkà Arial PL, wielkoêci minimum 10 pt z interlinià 16 pt. Jedynie nag ówek z danymi adresata z o ony jest czcionkà Arial Bold PL, wielkoêci minimum 10 pt z interlinià 13 pt. Pomi dzy poszczególnymi elementami listu zachowane sà sta e odst py okreêlone pustymi wersami, opisanymi obok za pomocà znaku. U o enie poszczególnych elementów na schemacie poni ej. Na kolejnej stronie przykład. PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , Uk ad elementów listu: MiejscowoÊç, data Adresat Temat listu Zwrot grzecznoêciowy TreÊç S upsk, 22 czerwca 2008 Pani Anna Nowak Kierownik ds Szkoleƒ Krajowy System Szkoleƒ Sp. z o.o. ul. Krajowa Warszawa Dotyczy: Szkolenie Innowacje w przedsi biorstwie Szanowna Pani, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum s Nullam wisi ultricies a, gravida vitae. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh vel risus. Ut sagittis, ipsum dolor quam. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. lum dapibus, mauris nec malesuada Arial PL minimum 10 pt, interlinia 16 pt Arial Bold PL minimum 10 pt, interlinia 13 pt Arial PL minimum 10 pt, interlinia 16 pt Zwrot grzecznoêciowy Podpis Lista za àczników fames ac turpis velit. Z powa aniem Imi Nazwisko Stanowisko Za àczniki: 1. Faktura Vat nr 23/23/23 2. Program szkolenia 70 Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów marginesy pola tekstowego 20

21 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , S upsk, 22 czerwca 2008 Pani Anna Nowak Kierownik ds Szkoleƒ Krajowy System Szkoleƒ Sp. z o.o. ul. Krajowa Warszawa Dotyczy: Szkolenie Innowacje w przedsi biorstwie Szanowna Pani, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum s Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, dapibus risus. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh vel risus. Ut sagittis, ipsum dolor quam. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. lum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit. Z powa aniem Imi Nazwisko Stanowisko Za àczniki: 1. Faktura Vat nr 23/23/23 2. Program szkolenia 21

22 Akcydensy 4.23 Papiery listowe: karta z pozdrowieniami Charakterystyka Format 210 mm na 90 mm Elementy sta e logo oêrodka bez stopki logo w wersji podstawowej 3 kwadraciki o wymiarach 8 x 8 mm jako elementy identyfikacji wizualnej adres strony www oêrodka regionalnego i (Humanist 777 Light PL, 9 pt) napis Z pozdrowieniami lub With Compliments (Humanist 777 Light Italic PL, 15 pt) WielkoÊç logotypów okreêla taka sama zasada jak w przypadku wizytówek. Modu em podstawowym jest god o wielkoêci 20 mm (patrz str. 13) Z pozdrowieniami Z pozdrowieniami 22

23 Akcydensy 4.23 Papiery listowe: karta z pozdrowieniami Z pozdrowieniami With Compliments Przyk ady w wielkoêci oryginalnej 23

24 Akcydensy 4.31 Koperty: naklejka na koperty Charakterystyka Format Naklejka o wymiarach 63,5 x 38,1 mm dost pna w arkuszach A4 do druku laserowego (nr katalogowy REF 2414). Adresowanie Dane adresata sk adamy krojem Arial Bold PL, 9 pt, interlinia 11 pt. Imi Nazwisko Stanowisko Pe na Nazwa Firmy Adresata ul. Nazwa Ulicy 77/ Miasto 24

25 Akcydensy 4.32 Koperty: koperta DL Charakterystyka Format 220 x 110 mm Elementy sta e logo oêrodka stopka oêrodka (nazwa, dane teleadresowe, NIP) Humanist 777 Roman PL, 7 pt, interlinia 9 pt logo w wersji podstawowej napis z adresem www Humanist 777 Light PL, 7 pt 3 kwadraciki o wymiarach 7 x 7 mm jako elementy identyfikacji wizualnej Elementy dodatkowe naklejka z informacjami adresowymi WielkoÊç logotypów okreêla taka sama zasada jak w przypadku wizytówek. Modu em podstawowym jest wersja podstawowa logotypu PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto NIP: Imi Nazwisko Stanowisko Pe na Nazwa Firmy Adresata ul. Nazwa Ulicy 77/ Miasto 25

26 Akcydensy 4.32 Koperty: koperta DL Przyk ad w wielkoêci oryginalnej PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto NIP: Imi Nazwisko Stanowisko Pe na Nazwa Firmy Adresata ul. Nazwa Ulicy 77/ Miasto 26

27 Akcydensy 4.33 Koperty: koperta C5 Charakterystyka Format 228 x 161 mm Elementy sta e logo oêrodka stopka oêrodka (nazwa, dane teleadresowe, NIP) Humanist 777 Roman PL, 7 pt, interlinia 9 pt logo w wersji podstawowej napis z adresem www (Humanist 777 Light PL, 7 pt) 3 kwadraciki o wymiarach 7 x 7 mm jako elementy identyfikacji wizualnej Elementy dodatkowe naklejka z informacjami adresowymi WielkoÊç logotypów okreêla taka sama zasada jak w przypadku wizytówek. Modu em podstawowym jest wersja podstawowa logotypu PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto NIP: Imi Nazwisko Stanowisko Pe na Nazwa Firmy Adresata ul. Nazwa Ulicy 77/ Miasto 27

28 Akcydensy 4.33 Koperty: koperta C5 Przyk ad w wielkoêci oryginalnej PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto NIP: Imi Nazwisko Stanowisko Pe na Nazwa Firmy Adresata ul. Nazwa Ulicy 77/ Miasto 28

29 Akcydensy 4.34 Koperty: koperta C4 Charakterystyka Format 324 x 229 mm Elementy sta e logo oêrodka stopka oêrodka (nazwa, dane teleadresowe, NIP) Humanist 777 Roman PL, 9 pt, interlinia 11 pt logo w wersji podstawowej napis z adresem www (Humanist 777 Light PL, 9 pt) 3 kwadraciki o wymiarach 10 x 10 mm jako elementy identyfikacji wizualnej Elementy dodatkowe naklejka z informacjami adresowymi WielkoÊç logotypów okreêla taka sama zasada jak w przypadku wizytówek. Modu em podstawowym jest wersja podstawowa logotypu PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto NIP: Imi Nazwisko Stanowisko Pe na Nazwa Firmy Adresata ul. Nazwa Ulicy 77/ Miasto 29

30 25 66 Format A4, czyli 210 mm na 297 mm Akcydensy 4.41 Pozosta e dokumenty: faks ZawartoÊç logo oêrodka stopka oêrodka (nazwa, dane teleadresowe, adres strony www oêrodka) Humanist 777 Bold PL, 7 pt, interlinia 9 pt logo w wersji podstawowej wraz z adresem www Humanist 777 Roman PL, 7 pt 3 kwadraciki o wymiarach 5 x 5 mm jako elementy identyfikacji wizualnej nag ówek faksu Arial Roman PL, wielkoêci 10 pt, interlinia 10 pt, równany do lewej w aêciwa treêç jest w bloku, sk adana krojem Arial Roman PL, wielkoêci 10 pt z interlinià 16 pt. Pomi dzy poszczególnymi elementami listu zachowane sà sta e odst py okreêlone pustymi wersami, opisanymi obok za pomocà znaku. U o enie poszczególnych elementów na schemacie poni ej: PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , TELEFAX Do: Pani Dorota Kowalska, Account Manager Design Group Faks: Od: Jan Kowalski, Dzia Marketingu Stron: 1+1 Data: wtorek, 25 lipca 2008 Temat: Identyfikacja Wizualna W przypadku nieprawidłowej transmisji prosz o telefon pod numer Arial Bold PL 14 pt, interlinia 10 pt Arial Bold PL i Arial PL, 10 pt, interlinia 10 pt Szanowna Pani, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, dapibus risus. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum dolor quam. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. lum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit. Z powa aniem Imi Nazwisko Stanowisko Arial PL 10 pt, interlinia 16 pt 27 Miejsce na loga dodatkowe 30

31 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , TELEFAX Do: Pani Dorota Kowalska, Account Manager D Group Faks: Od: Jan Kowalski, Dzia Marketingu Stron: 1+1 Data: wtorek, 25 lipca 2008 Temat: Identyfikacja Wizualna W przypadku nieprawidłowej transmisji prosz o telefon pod numer Szanowna Pani, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, dapibus risus. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum dolor quam. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. lum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit. Z powa aniem Imi Nazwisko Stanowisko 31

32 Akcydensy 4.42 Pozosta e dokumenty: memo Format, marginesy, ustawienie el. sta ych, typografia Tak samo, jak w przypadku faksu (patrz str. 30). PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , MEMO Do: Dw: Od: Imi Nazwisko, stanowisko, nazwa jedn. organizacyjnej Imi Nazwisko, stanowisko, nazwa jedn. organizacyjnej Imi Nazwisko Data: wtorek, 25 lipca 2008 Temat: Identyfikacja Wizualna Dw cd: Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko Szanowna Pani, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Z powa aniem Imi Nazwisko Stanowisko Miejsce na loga dodatkowe 32

33 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , MEMO Do: Dw: Od: Imi Nazwisko, stanowisko, nazwa jedn. organizacyjnej Imi Nazwisko, stanowisko, nazwa jedn. organizacyjnej Imi Nazwisko Data: wtorek, 25 lipca 2008 Temat: Identyfikacja Wizualna Dw cd: Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko, Imi nazwisko Szanowna Pani, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Z powa aniem Imi Nazwisko Stanowisko 33

34 Akcydensy 4.43 Pozosta e dokumenty: agenda Format, marginesy, ustawienie el. sta ych, typografia Tak samo, jak w przypadku faksu (patrz str. 30). PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , AGENDA Do: Dw: Od: Imi Nazwisko Imi Nazwisko Imi Nazwisko Data: wtorek, 25 lipca 2008 Temat: Identyfikacja Wizualna Data/godzina Temat Osoba prowadzàca Czwartek Otwarcie spotkania Andzej Wilk (PARP) Identyfikacja wizualna w oêrodkach regionalnych Anna Zajàc () Przedstawienie wyników badaƒ Logo Mateusz Kret (PARP) Co àczy oêrodki regionalne? wyniki badaƒ Kazimierz MiÊ () Piàtek Prezentacja nowej identyfikacji wizualnej Anna Wrona () Jak stosowaç identyfikacj wizualnà w regionach Agata Kaczor () Spotkanie odb dzie si w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci, na ul. Paƒskiej 81/83 w Warszawie, w sali nr 9. Prosimy o potwierdzenie obecnoêci do dnia Informacje: Imi nazwisko, stanowisko, nazwa jedn. organizacyjnej tel.: (22) , Spotkanie zorganizowane dzi ki: Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów 34

35 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , AGENDA Do: Dw: Od: Imi Nazwisko Imi Nazwisko Imi Nazwisko Data: wtorek, 25 lipca 2008 Temat: Identyfikacja Wizualna Data/godzina Temat Osoba prowadzàca Czwartek Otwarcie spotkania Andzej Wilk (PARP) Identyfikacja wizualna w oêrodkach regionalnych Anna Zajàc () Przedstawienie wyników badaƒ Logo Mateusz Kret (PARP) Co àczy oêrodki regionalne? wyniki badaƒ Kazimierz MiÊ () Piàtek Prezentacja nowej identyfikacji wizualnej Anna Wrona () Jak stosowaç identyfikacj wizualnà w regionach Agata Kaczor () Spotkanie odb dzie si w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci, na ul. Paƒskiej 81/83 w Warszawie, w sali nr 9. Prosimy o potwierdzenie obecnoêci do dnia Informacje: Imi nazwisko, stanowisko, nazwa jedn. organizacyjnej tel.: (22) , Spotkanie zorganizowane dzi ki: UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI 35

36 Akcydensy 4.44 Pozosta e dokumenty: raport Format, marginesy, ustawienie el. sta ych, typografia Tak samo, jak w przypadku faksu (patrz str. 30). PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , RAPORT ZE SPOTKANIA Do: Dw: Od: Imi Nazwisko Imi Nazwisko Imi Nazwisko Data: wtorek, 25 lipca 2008 Temat: Identyfikacja Wizualna Uczestnicy: Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Lp. Ustalenia Osoba prowadzàca Termin 1. Opracowywanie comiesi cznych raportów dotyczàcych wdra ania w regionach nowej identyfikacji wizualnej 1.1 Raporty b dà opracowywane na podst. danych pochodzàcych z oêrodków regionalnych Anna Zajàc () Raporty b dà rozsy ane do oêrodków regionalnych 2. Nowa broszura 2.1 Kalkulacja kosztów Mateusz Kret (PARP) Prosimy o przes anie uwag. Przygotowa /a: Imi nazwisko, stanowisko, nazwa jedn. organizacyjnej tel.: (22) , Miejsce na loga dodatkowe 36

37 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , RAPORT ZE SPOTKANIA Do: Dw: Od: Imi Nazwisko Imi Nazwisko Imi Nazwisko Data: wtorek, 25 lipca 2008 Temat: Identyfikacja Wizualna Uczestnicy: Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Imi Nazwisko (firma), Lp. Ustalenia Osoba prowadzàca Termin 1. Opracowywanie comiesi cznych raportów dotyczàcych wdra ania w regionach nowej identyfikacji wizualnej 1.1 Raporty b dà opracowywane na podst. danych pochodzàcych z oêrodków regionalnych Anna Zajàc () Raporty b dà rozsy ane do oêrodków regionalnych 2. Nowa broszura 2.1 Kalkulacja kosztów Mateusz Kret (PARP) Prosimy o przes anie uwag. Przygotowa /a: Imi nazwisko, stanowisko, nazwa jedn. organizacyjnej tel.: (22) ,

38 Akcydensy 4.45 Pozosta e dokumenty: prezentacja Power Point TreÊç prezentacji 65 5 Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów TreÊç prezentacji 5 Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów 38

39 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI 39

40 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI 40

41 Akcydensy 4.51 Inne materia y drukowane: drobne druki Format, marginesy, ustawienie el. sta ych Tak samo, jak w przypadku papieru firmowego. TreÊç Pisana za pomocà rodziny fontów Humanist 777 PL, 10 pt, interlinia 16 pt. PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , OD DZISIAJ MO NA SKŁADAå WNIOSKI NA PROJEKTY Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo voluwtpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Promotor wst pnie zaopiniuje projekt Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Miejsce składania wniosków W obu działaniach przedsi biorcy b dà składaç wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Wnioski mo na przesyłaç pocztà i składaç osobiêcie w siedzibie PARP. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsi biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów 41

42 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , OD DZISIAJ MO NA SKŁADAå WNIOSKI NA PROJEKTY Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo voluwtpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Promotor wst pnie zaopiniuje projekt Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Miejsce składania wniosków W obu działaniach przedsi biorcy b dà składaç wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Wnioski mo na przesyłaç pocztà i składaç osobiêcie w siedzibie PARP. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. Działanie 4.2 Stymulowanie działalnoêci B+R przedsi biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. 42

43 Akcydensy 4.52 Inne materia y drukowane: zaproszenia Format 210 x 180 mm, amana na 2. Marginesy, ustawienie el. sta ych tak, jak w przypadku karty Z pozdrowieniami. TreÊç TreÊç zaproszenia pisana fontem Humanist 777 Light PL, 15 pt, interlinia 24 pt, kolor granat (100% C, 60% M, 0% Y, 60% K). Dane teleadresowe Humanist 777 Light PL, 7 pt, interlinia 9 pt. Zaproszenie Serdecznie zapraszamy Sz. P. malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) Humanist 777 Light PL, 7 pt, interlinia 9 pt Zaproszenie Humanist 777 Italic PL, 22 pt 43

44 Akcydensy 4.52 Inne materia y drukowane: zaproszenia Przyk ad w wielkoêci oryginalnej PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) Zaproszenie 44

45 Akcydensy 4.52 Inne materia y drukowane: zaproszenia Przyk ad w wielkoêci oryginalnej Zaproszenie PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) LOGO 1 LOGO 2 LOGO 3 45

46 Akcydensy 4.52 Inne materia y drukowane: zaproszenia Przyk ad w wielkoêci oryginalnej Zaproszenie Serdecznie zapraszamy Sz. P. malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. 46

47 Akcydensy 4.53 Inne materia y drukowane: kartki okolicznoêciowe Zasady patrz str. 40. PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) Weso ych Âwiàt Mesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. 47

48 Akcydensy 4.53 Inne materia y drukowane: kartki okolicznoêciowe Przyk ad w wielkoêci oryginalnej PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) Weso ych Âwiàt 48

49 Akcydensy 4.53 Inne materia y drukowane: kartki okolicznoêciowe Przyk ad w wielkoêci oryginalnej Mesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus. 49

50 Akcydensy 4.54 Inne materia y drukowane: teczka Format Po z o eniu 220 x 312 mm Logo WielkoÊç loga oêrodka nale y dopasowaç do loga. Czerwone kwadraciki z boku loga majà wymiary 6,8 x 6,8 mm. Typografia Adres z ty u teczki napisany fontem Humanist 777 Roman Pl, 8 pt, interlinia 10 pt Teczka przód Miejsce na grafik oêrodka Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów 50

51 Akcydensy 4.54 Inne materia y drukowane: teczka Teczka ty 42 Miejsce na grafik oêrodka PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00)

52 Akcydensy 4.55 Inne materia y drukowane: segregator Format Po z o eniu 280 x 315 mm + grzbiet 60 x 315 mm Logo WielkoÊç loga oêrodka nale y dopasowaç do loga. Czerwone kwadraciki z boku loga majà wymiary 6,8 x 6,8 mm. Typografia Adres z ty u segregatora napisany fontem Humanist 777 Roman Pl, 8 pt, interlinia 10 pt Segregator przód Miejsce na grafik oêrodka Miejsce dla umieszczenia dodatkowych logotypów 52

53 Akcydensy 4.55 Inne materia y drukowane: segregator Segregator tył i grzbiet 25 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica Miasto tel.: (+48 00) faks: (+48 00) Miejsce na grafik oêrodka regionalnego

54 Akcydensy 4.56 Inne materia y drukowane: notatnik PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , Format A4 210 x 297 mm Rozmieszczenie elementów Tak, jak na papierze firmowym. Marginesy umieszczenia linii na schemacie poni ej. Czerwone linie gruboêci 0,5 pt co 10 mm

55 PE NA NAZWA OÂRODKA ul. Ulica 77, Miasto, tel.: (+48 00) , faks: (+48 00) NIP: , 55

56 Humanist 777 PL Light: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Light Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Roman: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Bold: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Bold Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Black: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Black Italic: a à b c ç d e f g h i j k l m n ƒ o ó p r s Ê t u w z ê A Ñ B C å D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Â T U W Y Z è & ( ) Myriad Pro Light: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż & ( ) Light Italic: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż & ( ) Regular: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż & ( ) Semibold: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż & ( ) Bold: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w z ź ż A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż & ( ) Charakterystyka Publikacje 5.1 Typografia Podstawowym krojem stosowanym w publikacjach oêrodków jest Humanist 777 PL. Typografia dodatkowa W wyjàtkowych przypadkach, gdy działania PARP i sà ÊciÊle ze sobà zwiàzane, stosuje si we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych (biuletyn, ulotka, reklama) rodzin Myriad Pro w odmianach Myriad Pro Bold, Myriad Pro Semibold, Myriad Pro Regular, Myriad Pro Light, Myriad Pro Light Italic, według Ksi gi Identyfikacji Wizualnej PARP. Przy tworzeniu przekazu nale y dbaç o jego czytelnoêç. Do składu tekstów na białych i jasnych tłach korzystamy z fontu w odmianie Light. Na tłach ciemnych i w kontrze stosujemy odmian Regular. 56

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności Spis

Bardziej szczegółowo

Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL

Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL 1 KOLOR SKALA SZAROŚCI WARIANT 1 str. 2 / / str. 3 / / ZNAK POD, WARIANTY str. 4 / / str. 5 / / SKALO str. 6 / / KOLORY DLA KOLOROWEGO, MONOCHROMATYCZNEGO str. 7 / / str.

Bardziej szczegółowo

Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION

Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION Spis treści 1. Godło 2. Wersja podstawowa znaku 3. Wersja czarno-biała 4. Wersja achromatyczna 5. Konstrukcja znaku 6. Pole ochronne znaku 7. Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNE FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW

METROPOLITALNE FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW 1. Geneza znaku przeniesienie treści na obraz + + OBSZAR/ TEREN CZĘŚĆ WSPÓLNA / NAKŁADANIE SIĘ WSPÓLNYCH INTERESÓW ENERGIA / RUCH PRZEZ WZAJEMNE WSPIERANIE 2. Opis budowy i proporcji znaku (wraz z siatką

Bardziej szczegółowo

byś cieszył się zielenią

byś cieszył się zielenią motyw Obrazem przewodnim jest napis / nazwa wraz z zielonym elementem ściętej trawy o grubości Wersja podstawowa elementów kroju pisma. Dopuszczalne, w przypadku bardzo małych rozmiarów bądź niemożności

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie. dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim

System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie. dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim 1 System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie zawiera opis konstrukcji podstawowych elementów identyfikacji

Bardziej szczegółowo

4. Materiały reklamowe

4. Materiały reklamowe 4. 4.1 Zasady konstrukcji layoutów - grid Nadrzędną, główna zasadą konstruowania przestrzeni poszczególnych projektów graficznych jest modułowy podział parzysty formatu. Wysokość i szerokość medium dzielona

Bardziej szczegółowo

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium Planetarium Niebo Kopernika jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. Jako część Centrum Nauki Kopernik jego misją jest rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

IDENTYFIKACJA WIZUALNA LOGOTYP POLE OCHRONNE KOLORY PODSTAWOWE I UZUPE NIAJ CE 2 RGB PANTONE CMYK RGB PANTONE CMYK R 02, G 03, B 05 PANTONE 425 C C 0, M 0, Y 0, K 74 R 9, G 208, B 65 PANTONE 382 C C 34, M 0, Y 85, K 0 0/0/0/74

Bardziej szczegółowo

POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA

POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA EKSPOZYCJA: Bezkresne bogactwo oceanów reprezentowane w logo przez największe ssaki morskie: Długopłetwiec (Megaptera novaeangliae), zwany też humbakiem. POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plik pdf do testowania załączników

Przykładowy plik pdf do testowania załączników Przykładowy plik pdf do testowania załączników Anonim 1 Pierwsza Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer pede et in natoque ut. Consectetuer commodo vitae consectetuer volutpat Vivamus ut elit sit nulla

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution 2 Zasady stosowania znaku 1. Filozofia znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Copyright MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. All rights reserved

Księga znaku. Copyright MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. All rights reserved Księga znaku Spis treści 1. Logotyp 1.1 Konstrukcja znaku 1.2 Pole ochronne znaku 1.3 Minimalne wielkości 1.4 Kontra 1.5 Opcjonalne wersje 1.6 Niedozwolone modyfikacje 2. Kolory 1.1 Logotyp - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

BRAND BOOK. Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku

BRAND BOOK. Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku BRAND BOOK Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku IDEA: Konstrukcja logo fundacji Jerzy dla Jeży jest zamierzona w taki sposób, aby łatwo kojarzyła się odbiorcy z przedmiotem działalności,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 3 05 1.1 Logotyp 1.1.1 1.1.1 logotyp Logotyp /miejsce pochodzenia 4 06 1.1.2 Logotyp/rodzina 5

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania referatu, artykułu, publikacji

Zasady przygotowania referatu, artykułu, publikacji Zasady przygotowania referatu, artykułu, publikacji Objętość referatu Objętość 16-20 stron + bibliografia + streszczenie; Układ strony Rozmiar:A4 Orientacja: Pionowa Marginesy: lewy 3 cm, pozostałe 1,5

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LOGO. logo. sygnet. logotyp. PE NE LOGO - sk³ada siê z dwóch elementów ustawionych poziomo wzglêdem siebie (sygnet, logotyp).

BUDOWA LOGO. logo. sygnet. logotyp. PE NE LOGO - sk³ada siê z dwóch elementów ustawionych poziomo wzglêdem siebie (sygnet, logotyp). Ksiêga znaku BUDOWA LOGO PE NE LOGO - sk³ada siê z dwóch elementów ustawionych poziomo wzglêdem siebie (sygnet, logotyp). logo sygnet logotyp Strona 2 BUDOWA LOGO C.D. Centurion Old Odstêp miêdzy znakami

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Swiss Contribution

Księga znaku Swiss Contribution Zasady stosowania znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa znaku 4. Kolory dla znaku kolorowego i monochromatycznego 5. Liternictwo w znaku 6. Pole ochronne znaku 7. Swiss Contribution w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU SIEMACHA Spot

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU SIEMACHA Spot ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU SIEMACHA Spot 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016 CBSS POLISH PRESIDENC CBSS POLISH PRESIDENC SPIS TREŚCI LOGO OPIS STOSOWANIE ZNAKU JAKO MOTWU GRAFICZNEGO WERSJE LOGO KONSTRUKCJA LOGO WERSJA ANGIELSKA KONSTRUKCJA LOGO WERSJA POLSKA POLE OCHRONNE WERSJA

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator IDENTYFIKACJA WIZUALNA. BRANDBOOK. SPIS TREŚCI WSTĘP 02 Podstawowe informacje LOGOTYP 03 Wersja podstawowa 04 Wersja podstawowa pozioma 05 Wersja monochromatyczna 06 Wersja w odcieniach szarości 07 Pole

Bardziej szczegółowo

4. Druki i dokumenty

4. Druki i dokumenty 4. 4. z użyciem godła UMK 59 8x 7x System Identyfikacji Wizualnej y yy prof. dr hab. Andrzej Tretyn 3 REKTOR tel. +48 56 654 9 5 tel. kom.: +48 60 34 567 fax: +48 56 654 9 44 e-mail: rektor@umk.pl www.umk.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera

Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera Teodor Niżyński 14 listopada 2016 1 Wstęp teoretyczny Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Bardziej szczegółowo

POLE OCHRONNE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE 10. 11. KOPERTA 12. TECZKA 13.

POLE OCHRONNE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE 10. 11. KOPERTA 12. TECZKA 13. Księga IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA FIRMOWA 1. 2. TYPOGRAFIA KOLORYSTYKA LOGO 3. 4. 5. 6. 7. 8. ODMIANY KONSTRUKCJA POLE OCHRONNE SKALOWANIE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013)

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o. o. SPIS TREŚCI Logotyp Wersja podstawowa i dopuszczalne 6 Wersje kolorystyczne 7 Tabela kolorów 8 Pole ochronne 9 Kolorystyka tła 10

Bardziej szczegółowo

Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej

Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej AUTORZY: Jakub Lorek Michał Porada Jan Węcławik SPIS TREŚCI: logo 4 typografia 11 papier firmowy 13 wizytówka 14

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Księga znaku Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 Spis Treści 1 Spis treści micza 2 Koperty 4 Wizytówka 6 Papier firmowy 11 Elementy kompozycji 12 Konstrukcja projektu 13 Pozycja logo 14 Pozycja logo jednostki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI. 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 Wersja podstawowa, wersja skrócona 1.02 Alternatywna wersja znaku firmowego 1.03 Siatka modułowa wersji podstawowej 1.04 Siatka modułowa

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Logotyp Wersja podstawowa Godło logotypu oparte

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI

WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI Objętość artykułu min 20 tys. znaków tekstu głównego max 15 stron (wraz z bibliografią i streszczeniami) cały plik Układ strony Rozmiar:B5 Orientacja: Pionowa Marginesy: lewy

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU AS Progres

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU AS Progres ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU AS Progres 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU Com-Com Zone

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU Com-Com Zone ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU Com-Com Zone 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Imię Nazwisko Pełny tytuł pracy Praca licencjacka Promotor pracy: prof. dr. hab. Jan Nowak Oświadczam, że ta praca licencjacka została

Bardziej szczegółowo

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła. Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014)

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej 1.1 opis 1.2 forma podstawowa 1.3 pole podstawowe i pole ochronne 1.4 minimalna wielkość znaku graficznego 1.5 wariant w odcieniach szarości i achromatyczny, zarys 1.6 warianty

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A.

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A. Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A. 1 Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A. Czerwiec 2013 r. (wersja 02-2013) Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS S.A. 3 1. Logo 3 1.1. Logo wersja pozioma 1.2. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

64 BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI NOŚNIKI IDENTYFIKACJI

64 BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI NOŚNIKI IDENTYFIKACJI 64 BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI NOŚNIKI IDENTYFIKACJI Dragon Rouge 04 66 BGK BAZOWA KSIĘGA MARKI Druki fi r m o w e Dragon Rouge 04 7. Visual language guidelines Poniższy szablon komunikatu prasowego ma charakter

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego.

Wstęp. Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Wstęp Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Przed rozpoczęciem pracy z identyfikacją Szlaku Piastowskiego należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1

KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1 KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1 Symbol zbudowany na bazie pierwszej litery nazwy miasta J. Dodatkowo, w górnej części ukryto fragment herbu, co jest odniesieniem do historii Jarocina. Znak

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej 1 1 Spis treêci: 1. Logotyp / wersja podstawowa 2. Logotyp / kolorystyka 3. Logotyp / minimalna wielkoêç znaku 4. Logotyp / wersja czarno-biała

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS

IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS 2016 SPIS ZAGADNIEŃ AGRO LAND GROUP & BRANDS / LOGOTYP AGRO-LAND GROUP IDEA / LOGOTYP PODSTAWOWY LOGOTYP KONFIGURACJE KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 3641 UCHWAŁA NR VII/4/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia logo Miasta Bierunia oraz

Bardziej szczegółowo

Logo na siatce modułowej 4. Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7. Przykłady niepoprawnego zachowania pola ochronnego 8

Logo na siatce modułowej 4. Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7. Przykłady niepoprawnego zachowania pola ochronnego 8 KSIĘGA ZNAKU spis treści Symbolika znaku 2 Budowa znaku 3 Logo na siatce modułowej 4 Pole znaku 5 Pole ochronne znaku 6 Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7 Przykłady niepoprawnego zachowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI I. Księga znaku 1. Idea znaku 2. Logo wersja podstawowa 3. Logo wersja skrócona 4. Logo wersja skrócona, pozioma 5. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Lotnisko Warszawa/Modlin to nowoczesny port lotniczy wyspecjalizowany w obsłudze przewoźników typu low-cost oraz połączeń czarterowych. Lotnisko spełnia wszelkie

Bardziej szczegółowo

3. Druki i dokumenty

3. Druki i dokumenty 3. 3. Wzór wizytówki ogólnej UMK 8x 7x NIP: 879 07 7 9 Regon: 0000034 konto bankowe: 0 60 0 0000 0000 6090 894 y yy 7y Pozycja logo UMK (poziom) jest ściśle określona. Znak umieszczony jest na białym tle

Bardziej szczegółowo

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści Szlak Piastowski Księga znaku Spis treści 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 podstawowa wersja znaku geneza znaku budowa i proporcje pole podstawowe znaku kolorystyka warianty achromatyczne warianty monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Symbolika. System identyfikacji wizualnej. Słowniczek

Spis treści. Symbolika. System identyfikacji wizualnej. Słowniczek Księga tożsamości Księga tożsamości Spis treści Słowniczek Symbolika I. Znak graficzny I.1 znak graficzny I.2 wersja pełna znaku I.3 wersja uproszczona znaku I.4 wersja typograficzna znaku I.5 podstawowa

Bardziej szczegółowo

Księga Marki System identyfikacji wizualnej

Księga Marki System identyfikacji wizualnej Księga Marki System identyfikacji wizualnej SPIS TREŚCI część A Księga Znaku część B Druki firmowe część C Oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz część A Księga Znaku SPIS ELEMENTÓW A A1 Logo A2 konstrukcja

Bardziej szczegółowo

LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami!

LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2010-10-01 23:15:50 +0200 2 Spis treści 1 Jak powstawała ta książka 7 1.1 L A TEX to epub the easy way......... 8 1.2 Pliki........................

Bardziej szczegółowo

DESIGN QUALITY TECHNOLOGY. Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania

DESIGN QUALITY TECHNOLOGY. Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania DESIGN QUALITY TECHNOLOGY Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania by DESIGN QUALITY TECHNOLOGY 1 LOGO 3 TYPOGRAFIA 2 Forma podstawowa z claimem 5 Forma uproszczona bez claimu 6 Forma podstawowa

Bardziej szczegółowo

1.1 Logotyp Logotyp Podstawowa wersja logotypu

1.1 Logotyp Logotyp Podstawowa wersja logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła. Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2015 Spis treści. Cz. 3 A Cz. 3 B Artykuł sponsorowany w prasie. Siatka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szlak Piastowski Brand Manual. Marzec 2014. Wstęp. Kolorystyka Kolorystyka podstawowa Kolorystyka rozszerzona

Spis treści. Szlak Piastowski Brand Manual. Marzec 2014. Wstęp. Kolorystyka Kolorystyka podstawowa Kolorystyka rozszerzona Szlak Piastowski Brand Manual Marzec 2014 Spis treści Wstęp Logo Logo Wersja podstawowa Geneza znaku Budowa i proporcje Kolorystyka Warianty achromatyczne Warianty monochromatyczne Pole ochronne Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

OCTOPUS STREET KSIĘGA ZNAKU. Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013

OCTOPUS STREET KSIĘGA ZNAKU. Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013 KSIĘGA ZNAKU Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013 1. LOGO SPIS TREŚCI X.X 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Wstęp... O MARCE... O ZNAKU... O LOGOTYPIE Logo podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji wizualnej

Księga Identyfikacji wizualnej Księga Identyfikacji wizualnej Wstęp Księga Identyfikacji Wizualnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o w Ełku składa się ze zbioru wymogów i procedur odnoszących się do przyjętego przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... do czego służy CI?

Wprowadzenie... do czego służy CI? Wprowadzenie... do czego służy CI? System Identyfikacji Wizualnej posiada status dokumentu określającego normy i zasady stosowane w identyfikacji firmy Polskiej Federacji Squasha. Adresowany jest do firm

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej Księga Identyfikacji Wizualnej Spis treści. Logotyp 5.. Logotyp budowa znaku 6.. Logotyp wersja podstawowa i dodatkowa 7.. Logotyp warianty kolorystyczne poziom 8.. Logotyp warianty kolorystyczne pion

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji miasta

System identyfikacji miasta 475 13.08. System identyfikacji miasta Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 05 1.1 Logotyp 1.1.1 logotyp 06 1.1.2 czcionka logotypu 09 1.1.3 wielkości, typy czcionek stosowanych w komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009

ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009 ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia wzorów druków i oznaczeń systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miasta Szczecin Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

1.1. Logotyp Wersja podstawowa. Znak 8OO LAT OPOLA w wersji podstawowej występuje na jednolitym, białym tle.

1.1. Logotyp Wersja podstawowa. Znak 8OO LAT OPOLA w wersji podstawowej występuje na jednolitym, białym tle. 1. L GOTYP 1.1 Wersja podstawowa 1.2 Wersja podstawowa na ciemnym tle 1.3 Wersja monochromatyczna 1.4 Wersja anglojęzyczna 1.5 Obszar minimalny 1.6 Obszar bezpieczny 1.7 Obszar minimalny 1.8 Wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów opracowanie: Tomasz Ryś tomasz.rys@nzs.org.pl +48 55 329 63 współpraca: Jakub Pluta jakub.pluta@nzs.org.pl +48 62 518 356 spis treści znak...3 11 logotyp ogólnopolski...12 21 logotyp jednostki...22 32

Bardziej szczegółowo

logo Elektronek Laboratorium Nauki i Zabawy ZAJĘCIA DLA DZIECI 18M 2 ZAJĘCIA DLA DZIECI 4 8 LAT ZAJĘCIA DLA DZIECI 2 4 LAT GALERIA O NAS KONTAKT ZAJĘĆ

logo Elektronek Laboratorium Nauki i Zabawy ZAJĘCIA DLA DZIECI 18M 2 ZAJĘCIA DLA DZIECI 4 8 LAT ZAJĘCIA DLA DZIECI 2 4 LAT GALERIA O NAS KONTAKT ZAJĘĆ DZIECI 18M 2 DZIECI 2 4 DZIECI 4 8 Witamy w Elektronku Laboratorium Nauki i Zabawy! metus, at faucibus lorem. Sed lobortis tempor vehicula... DZIECI 18M 2 czytaj więcej DZIECI 2 4 czytaj więcej DZIECI

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Gumieńce

Rada Osiedla Gumieńce Rada Osiedla Gumieńce Logo Rady Osiedla podstawowy wzór logo pole podstawowe i pole ochronne znaku sposób wyznaczania pola ochronnego kolorystyka logo typografia I 2 4 6 8 10 II bilet wizytowy karty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1 Ogólnopolski Festiwal Miłośników Fantastyki POLCON 2017 odbywa się w tym roku pod hasłem Tchnienie Wschodu. To zwrócenie uwagi na wschód, Lublin jako najsilniejszy ośrodek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI upaid Integrator płatności mobilnych i internetowych, partner MasterCard Mobile. Integrujemy firmy m-commerce i e-commerce, systemy płatności, banki, operatorów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KUDOWA ZDRÓJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KUDOWA ZDRÓJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KUDOWA ZDRÓJ Opracowanie: Agencja Reklamowa ADV. ul. Grunwaldzka 54 60-311 Poznań tel. 061 661 60 10 fax 061 661 60 11 www.adv.net.pl Spis treści Wstęp Logo -wersje podstawowe

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH

ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH KATALOG HANDLOWY 0/0 ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH Marka Dystrybutor Strona Marka Dystrybutor Strona KATALOG HANDLOWY 0/0 Ulica zmyślona Tel. + Y, marka Z, marka X, marka Y, marka Z, marka Ulica

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Spis treści:

Księga znaku. Spis treści: Gminy Wadowice Górne Spis treści Księga znaku Spis treści: Wstęp - str. 3 Znak graficzny i logotyp - str. 4 Budowa znaku - str. 4 Budowa znaku c.d. - str. 5 Pole ochronne - str. 6 Minimalny wymiar - str.

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie 1.0 Średnica KOŁA z logotypu CELSIUM wyznacza podstawową jednostkę stosowaną przy pozycjonowaniu logo wewnątrz pola ochronnego. pole ochronne i jego wyznaczanie POLE OCHRONNE POMARAŃCZ Główny kolor SZAROŚĆ

Bardziej szczegółowo

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2 Księga znaku R. 02 Logo - wariant nr 1 Nowe logo jest odświeżeniem starego znaku Gminy Tuszów Narodowy. Zawiera te same elementy, w podobnym układzie, narysowane od nowa dla poprawienia czytelności logo

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 05 WSTĘP Standaryzacja językowa BUDOWA ZNAKU Wersja podstawowa logo Budowa logotypu Siatka logotypu Kolorystyka znaku Pole ochronne logotypu Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

LOGO. Eastern Partnership police cooperation programme. (12 stron)

LOGO. Eastern Partnership police cooperation programme. (12 stron) LOGO Eastern Partnership police cooperation programme (12 stron) LOGO Podstawowe i zamienne O ile jest to możliwe, wszelkie materiały i komunikaty nt. programu powinny być tworzone z użyciem logo Podstawowego.

Bardziej szczegółowo

afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome

afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome 3. przykłady 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy 3.2. broszury 3.3. 3.3.1. 3.3.2. ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome 3.4.

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic

System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic SPIS TREŚCI /...czyli co, gdzie i jak MARKA MYSŁOWICE / w dwóch słowach o M... str. 03 / idea kolorów str. 04 ZNAK MARKI / podstawowy znak marki str. 06 / pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 1 Księga Znaku

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 1 Księga Znaku KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW Cz. 1 Księga Znaku 2015 Spis treści. Wstęp. 02 Warianty monochromatyczne. Forma uzupełniająca, układ poziomy, wyśrodkowany. 31 Forma podstawowa. Układ poziomy. 03

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 01. LOGO POLITECHNKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORAGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ to szczegółowy opis techniczny budowy logo oraz przykładów jak należy

Bardziej szczegółowo

Ksiêga znaku. standaryzacja symboliki. listopad 2014

Ksiêga znaku. standaryzacja symboliki. listopad 2014 Ksiêga znaku standaryzacja symboliki listopad 2014 kultura w rzeszowie - znak - system - standaryzacja znak Znak firmowy (logo) jest podstawow¹ sk³adow¹ systemu identyfikacji wizualnej. Jako element bazowy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 SPIS TREŚCI KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 02 03. LOGO FILOZOFIA ZNAKU 04. LOGO WERSJA PODSTAWOWA 05. LOGO WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Znak marki Logo (inaczej znak firmowy), to zaraz po nazwie, podstawa wizerunku i tożsamości firmy. Spełnia rolę marketingową a jednocześnie informacyjną.

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU ZASADY PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

KSIĘGA ZNAKU ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU ZASADY PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH KSIĘGA ZNAKU ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU ZASADY PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1) TOŻSAMOŚĆ 2) LOGOTYP 3) KOLORYSTYKA 4) TYPOGRAFIA 5) LAYOUT TOŻSAMOŚĆ Tożsamość SIEMACHY opiera się na pięiu wartośiah:

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji miasta

System identyfikacji miasta System identyfikacji miasta Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 05 1.1 Logotyp 1.1.1 logotyp 06 1.1.2 czcionka logotypu 09 1.1.3 wielkości, typy czcionek stosowanych w komunikacji 10 1.1.4 kolorystyka

Bardziej szczegółowo

IPMA Polska Księga logotypu

IPMA Polska Księga logotypu 01.2012 IPMA Polska Księga logotypu 1.0 I Spis treści Księga Logotypu IPMA Polska. Spis treści: 1. Znak Podstawowy 1.1 Znak podstawowy wprowadzenie 1.2 Znak podstawowy pole ochronne, wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WPROWADZENIE System Identyfikacji Wizualnej (SIW) jest zestawem znaków, dozwolonych wzorców i reguł

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych Spis treści Sygnet logo FUT 3 Elementy identyfikacji wizualnej FUT Konstrukcja sygnetu logo 4 Wizytówki 25 Logo FUT wersja pozioma 5 Papier firmowy

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

System Identyfikacji Wizualnej Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Euro-Centrum LOGO - wersja podstawowa Logo Grupy Euro-Centrum składa się ze znaku graficznego oraz liternictwa. Znak graficzny zbudowany z dwóch dynamicznych form, które układają się w kształt

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ wersja 1.0 23.07.2012 SPIS TREŚCI 3. LOGO 4. LOGO - wersja achromatyczna, negatyw wersji achromatycznej 5. Pole ochronne loga 6. Wielkość minimalna logotypu 7. Kolorystyka

Bardziej szczegółowo