WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Ochrona oznaczeń geograficznych."

Transkrypt

1 WYKŁAD 4. TREŚĆ Ochrona znaków towarowych. Definicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Cechy i funkcje znaku towarowego. Procedura uzyskiwania ochrony. Treść i zakres prawa ochronnego. Ochrona oznaczeń geograficznych. Źródła prawa. Definicja, funkcje i klasyfikacja oznaczeń geograficznych. Procedura rejestracji. Treść i zakres prawa ochronnego. 1

2 OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH 2

3 POJĘCIE ZNAKU TOWAROWEGO ZNAK TOWAROWY jest to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa [art. 120 p.w.p.] 3

4 FUNKCJE ZNAKU TOWAROWEGO FUNKCJA OZNACZENIA POCHODZENIA (ODRÓŻNIAJĄCA) odróżnienie danych towarów od towarów tego samego rodzaju; określenie tożsamości towarów (lub usług) pochodzących od konkretnego przedsiębiorstwa Funkcja gwarancyjna (jakościowa) przekazywanie informacji o cechach jakościowych towaru; informacja, że wszystkie towary oznaczone tym znakiem mają ten sam poziom cech jakościowych Funkcja reklamowa zachęcanie do wyboru towaru (usługi) oznaczonego tym znakiem. 4

5 FUNKCJA ODRÓŻNIAJĄCA ZNAKU TOWAROWEGO WARUNKOWANA PRZEZ JEGO ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCĄ WYMOGI: Zmysłowa postrzegalność oznaczenia zmysł wzroku, słuchu i dotyku (potencjalnie także węchu i smaku) Jednolitość oznaczenia możliwe w całości do objęcia jednym aktem poznawczym Samodzielność znaku towarowego względem towaru odrębność od towaru (fizyczna a przynajmniej pojęciowa) Graficzna przedstawialność językiem obrazu, linii, znaków 5

6 KLASYFIKACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH: ZE WZGLĘDU NA RODZAJ OZNACZENIA Znaki towarowe SŁOWNE m.in. imiona, nazwiska, nazwy historyczne, litery lub cyfry ich kombinacje, nazwy geograficzne, slogany reklamowe, nazwy przedsiębiorstw, określenia fantazyjne i in. Znaki towarowe graficzne fantazyjna grafika, kompozycja kolorystyczna Znaki towarowe przestrzenne forma towaru lub jego opakowania, różne formy przestrzenne Znaki towarowe KOMBINOWANE np. słowno-graficzne, graficzno-przestrzenne Znaki towarowe niekonwencjonalne dźwiękowe, zapachowe, smakowe, dotykowe, znaki animowane (ruchome obrazy), i in. 6

7 Z punktu widzenia przedsiębiorcy najlepszym znakiem towarowym jest znak kombinowany z silnym elementem słownym i fantazyjnie ukształtowaną formą (grafiką). PRZYKŁADY : 7

8 KLASYFIKACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH: ZE WZGLĘDU NA RODZAJ OZNACZANEGO DOBRA Znaki towarowe sensu stricto oznaczają pochodzenie towarów Znaki usługowe oznaczają pochodzenie usług (np. budownictwo, naprawy, ubezpieczenia, nauczanie) Klasyfikacja nicejska (Porozumienie nicejskie z 1958 r.) klasyfikacja towarów i usług 45 klas: 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych 8

9 KLASYFIKACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH: ZE WZGLĘDU NA FAKT REJESTRACJI / BRAKU REJESTRACJI Znaki towarowe zarejestrowane znaki posiadające prawo ochronne; na podstawie ustawy p.w.p. i (ewen.) innych ustaw TM SM Znaki towarowe niezarejestrowane nie posiadają prawa ochronnego; podlegają ewentualnej ochronie na podstawie ustawy u.z.n.k (np. art. 10, art. 3) i innych ustaw 9

10 KLASYFIKACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH: ZE WZGLĘDU NA TRYB UZYSKANIA REJESTRACJI Znak towarowy krajowy rejestrowane przez właściwy urząd krajowy (np. Urząd Patentowy RP) Znak towarowy wspólnotowy rejestracja w OHIM w Alicante ze skutkiem na całą UE Znak towarowy międzynarodowy rejestracja w Biurze WIPO w Genewie ze skutkiem w różnych państwach (zgodnie ze wskazaniem) 10

11 KLASYFIKACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH: ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ KONKRETNEJ ZDOLNOŚCI ODRÓŻNIAJĄCEJ Konkretna zdolność odróżniająca znaku siła znaku, postrzeganie znaku przez odbiorców i jego znajomość. Znak towarowy zwykły posiada dostateczną (wystarczającą) zdolność odróżniającą Znak towarowy renomowany ponadprzeciętnie znany Znak towarowy powszechnie znany stopień znajomości wśród nabywców jest wyższy niż renomowanego znaku towarowego Znak towarowy sławny elita znaków, najsilniejsze, najbardziej znane 11

12 PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY Brak zdolności odróżniającej [art. 129 p.w.p.] Bezwzględne przeszkody rejestracyjne [art. 131 p.w.p.], m.in.: 1) znaki naruszające prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 2) sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 3) wprowadzające w błąd; 5) zawierające nazwy lub symbole państwowe lub urzędowe; 6) zawierające symbole, których używanie mogłoby obrażać uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Względne przeszkody rejestracyjne [art. 132 p.w.p.], m.in.: 1) kolizja znaku z oznaczeniem geograficznym; 2) ochrona znaków powszechnie znanych niezarejestrowanych; 3) ryzyko pomyłki ze znakami wcześniejszymi; 5) istnienie wcześniejszego prawa. 12

13 PROCEDURA UZYSKIWANIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY Tryb krajowy Urząd Patentowy RP Tryb regionalny Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante Tryb międzynarodowy Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie 13

14 PROCEDURA KRAJOWA Zgłoszenie (do Urzędu Patentowego RP). Dokumentacja zgłoszeniowa: 1) podanie - formularz 2) określenie znaku towarowego (postać graficzna + opis), fotografia; nagranie dźwięku 3) wskazanie towarów dla których znak jest przeznaczony (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług, tzw. klasyfikacji nicejskiej) 4) dowód opłaty za zgłoszenie ( ) 14

15 PROCEDURA KRAJOWA Zgłoszenie (DATA PIERWSZEŃSTWA) Ogłoszenie o zgłoszeniu (3 MIESIĄCE) publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego Pełne badanie zgłoszenia przez UP (warunki formalne, bezwzględne przeszkody, względne przeszkody) Decyzja odmowna lub Decyzja pozytywna o udzieleniu prawa ochronnego warunek: wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony Udzielenie PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY publikacja w Wiadomościach Urzędu Patentowego wpis do rejestru znaków towarowych wydanie Świadectwa ochronnego na znak towarowy 15

16 PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY. TREŚĆ I ZAKRES (ART. 153 P.W.P.) Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej [art. 153 ust. 1 p.w.p.] Używanie znaku polega w szczególności na [art. 154 i 169 p.w.p.] ( ): umieszczaniu znaku na towarach oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu oferowaniu lub świadczeniu usług pod znakiem umieszczaniu znaku na dokumentach dotyczących towarów posługiwaniu się znakiem w celu reklamy 16

17 PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY. TREŚĆ I ZAKRES Zakres prawa ochronnego nieograniczone czasowo okresy 10-letnie (potencjalnie wieczne) ograniczone terytorialnie RP (lub szersze) zbywalne (sprzedaż, licencja, zamiana, darowizna, zastaw) [art. 162 p.w.p.] Wygaśnięcie prawa ochronnego (przyczyny) [art. 168 i 169 p.w.p.] upływ okresu ochrony zrzeczenie się prawa przez uprawnionego nieużywanie znaku wykreślenie z właściwego rejestru podmiotu uprawnionego nieuiszczenie w terminie opłaty okresowej. 17

18 PROCEDURA REGIONALNA SYSTEM WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO Zgłoszenie w OHIM w Alicante, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP lub bezpośrednio w OHIM. PROCEDURA MIĘDZYNARODOWA REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO Zgłoszenie w WIPO w Genewie, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. 18

19 PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY. KORZYŚCI wyłączność korzystania ze znaku dla celów zawodowych i zarobkowych na obszarze RP dodatkowe źródło dochodów (sprzedaż prawa, licencja, zamiana) wspomaganie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania (zastaw, zabezpieczenie kredytu) narzędzie marketingowe istotna rola w budowaniu renomy towaru i przedsiębiorstwa i ich promocji pozyskiwanie klientów podnoszenie wartości przedsiębiorstwa łatwiejsze (i tańsze) postępowanie roszczeniowe w stosunku do naruszycieli 19

20 OCHRONA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH 20

21 POJĘCIE OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO Oznaczenia geograficzne są to oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru [art. 174 p.w.p.] 21

22 OZNACZENIA GEOGRAFICZNE. ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych [Dz. Urz. UE z 14 grudnia 2012 r. L343] Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina zmieniające ( ) [Dz. Urz. WE z 6 czerwca 2008 r. L 148] Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające ( ) [Dz. Urz. WE z 13 lutego 2008 r. L 39] 22

23 FUNKCJE OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO FUNKCJA INFORMACYJNA informowanie odbiorców o pochodzeniu towarów ze wskazanego rejonu geograficznego Funkcja odróżniająca odróżnianie towarów pochodzących z określonego miejsca geograficznego od innych towarów tego samego rodzaju, pochodzących z innych obszarów geograficznych Funkcja reklamowa zachęcanie do wyboru towaru (usługi) oznaczonego tym znakiem Funkcja gwarancyjna wskazywanie na określoną jakość i cechy charakterystyczne towaru, które zawdzięcza on miejscu pochodzenia 23

24 KLASYFIKACJA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH Oznaczenia zwykłe i kwalifikowane (podlegają ochronie) zwykłe wskazują tylko na pochodzenie geograficzne towaru, nie odnoszą się do jego jakości, renomy kwalifikowane odnoszą się do jakości towaru wynikającej z jego pochodzenia geograficznego Oznaczenia bezpośrednie i pośrednie (podlegają ochronie) bezpośrednie zawierają nazwy geograficzne pośrednie nie zawierają nazw geograficznych ale zawierają elementy łączące dany towar z konkretnym miejscem geograficznym Oznaczenia słowne (podlegają ochronie), słowno-graficzne i graficzne 24

25 TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH geograficzne oznaczenia pochodzenia ( oznaczenia geograficzne ) I. OZNACZENIA GEOGRAFICZNE (sensu stricto) II. NAZWY POCHODZENIA 25

26 OZNACZENIE GEOGRAFICZNE I NAZWA POCHODZENIA. DEFINICJE [Rozporządzenie nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych] Art. 2 ust 1 lit. a: nazwa pochodzenia oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, którego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie, oraz którego produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym. Art. 2 ust. 1 lit b: oznaczenie geograficzne oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju, oraz którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu, oraz którego produkcja lub przetwarzanie lub przygotowywanie mają miejsce na określonym obszarze geograficznym. 26

27 OZNACZENIA GEOGRAFICZNE I NAZWY POCHODZENIA. CECHY WSPÓLNE oznaczenia słowne oznaczenia kwalifikowane oznaczenia bezpośrednie (najczęściej) RÓŻNICA różny stopień związania produktu z miejscem jego pochodzenia nierozerwalny u nazw pochodzenia, słabszy u oznaczeń geograficznych 27

28 PRZYKŁADY ZAREJESTROWANYCH CHRONIONYCH NAZW POCHODZENIA I OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH Z POLSKI [ R.] Bryndza podhalańska Oscypek Rogal Świętomarciński Kiełbasa lisiecka Obwarzanek krakowski Śliwka szydłowska Jabłka łąckie Chleb prądnicki Kołocz śląski/kołacz śląski Jagnięcina podhalańska Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison Grass Polish Cherry Polska Wódka / Polish Vodka 28

29 WYŁĄCZENIA [Rozporządzenie nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych] Nie rejestruje się: nazw rodzajowych nazw kolidujących z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt nazw kolidujących z renomowanymi znakami towarowymi nazwą rodzajową jest nazwa produktu rolnego lub środka spożywczego, która mimo iż jest związana z miejscem lub regionem, w którym produkt lub środek spożywczy był pierwotnie produkowany lub wprowadzany na rynek stała się powszechną nazwą produktu rolnego lub środka spożywczego we Wspólnocie [art. 3 Rozporządzenia] przykłady: pierogi ruskie, sałatka grecka, majonez kielecki 29

30 PROCEDURA REJESTRACJI tylko europejska (zasięg europejski) w Polsce oznaczenia geograficzne nie są rejestrowane!!! Procedura [art. 7 i następne Rozporządzenia 1151/2012] Etap I przed organami państwa członkowskiego Etap II przed Komisją Europejską 30

31 PROCEDURA REJESTRACJI Etap I krajowy 1) ZGŁOSZENIE WNIOSKU (do ministra właściwego ds. rynków rolnych); badanie formalne; wpis do rejestru wewnętrznego; 2) przekazanie wniosku Radzie do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych; ogłoszenie w dzienniku urzędowym; czas na zgłaszanie zastrzeżeń; badanie merytoryczne; opinia Rady; decyzja ministra; 3) przekazanie wniosku do Komisji Europejskiej od tego dnia trwa ochrona tymczasowa nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w Polsce. 31

32 PROCEDURA REJESTRACJI ZGŁOSZENIE Nazwa i adres składającego wniosek SPECYFIKACJA PRODUKTU szczegółowo definiuje chroniony produkt (nazwa, skład, właściwości, metoda otrzymywania, informacje o związku między jakością i cechami produktu a środowiskiem geograficznym, itd.) określa wymogi, jakie muszą być spełnione by móc używać chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego jest podstawą przyszłych kontroli jakości Jednolity dokument główne elementy specyfikacji opis związku między produktem a środowiskiem geograficznym 32

33 PROCEDURA REJESTRACJI Etap II unijny Komisja Europejska 1) czas trwania nie dłużej niż 12 miesięcy 2) dochodzenie czy wniosek spełnia wymogi; decyzja Komisji; 3) publikacja w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; czas na zgłaszanie zastrzeżeń (do 6 miesięcy); 4) rozporządzenie Komisji i wpis do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych; od daty wpisu nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne podlega ochronie unijnej; publikacja w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 33

34 PRAWO Z REJESTRACJI NAZW POCHODZENIA I OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH. TREŚĆ I ZAKRES Strona pozytywna [art. 12 ust. 1 Rozp. 1151/2012] Możność używania nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w obrocie; warunek - produkty muszą spełniać wymogi specyfikacji. 34

35 PRAWO Z REJESTRACJI OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH I NAZW POCHODZENIA. TREŚĆ I ZAKRES Strona negatywna [art. 13 ust. 1 Rozp. 1151/2012] Zarejestrowane nazwy są chronione przed: Wszelkim bezpośrednim używaniem w obrocie nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją ( ); Wszelkim nadużywaniem, imitacją lub aluzją, nawet jeśli ( ) chronionej nazwie towarzyszy określenie takie, jak rodzaj, typ, na sposób, itp.; Wszelkim innym fałszywym lub wprowadzającym w błąd określeniem miejsca pochodzenia, wytwarzania lub właściwości/cech produktu ( ); Wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić odbiorców w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu. 35

36 PRAWO Z REJESTRACJI OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH I NAZW POCHODZENIA. TREŚĆ I ZAKRES Zakres prawa z rejestracji bezterminowe (bez potrzeby okresowego przedłużania) skuteczne na terytorium całej Unii Europejskiej Wygaśnięcie prawa z rejestracji (przyczyny) nieużywanie oznaczenia przez okres 5 lat bez ważnego powodu zrzeczenie się prawa przez uprawnionego oznaczenie przestało spełniać ustawowe warunki niezbędne do uzyskania ochrony 36

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE ZARYS KAMPANII INFORMACYJNEJ ORAZ INFORMACJE DODATKOWE Kampania informacyjna dotycząca wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Marki - znaki towarowe

Marki - znaki towarowe Marki - znaki towarowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa biuro@kondrat.pl Znaki wyróŝniają Znaki komunikują Luksus, prestiŝ, styl Zabawa, amerykańskość, pewność Nowoczesność, niezaleŝność,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Izabela Kowalczuk Nr albumu: 208 697 Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W Sygn. akt XXII GWzt 3/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w WXXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 8/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe. Egzamin 2010/2011 176 pytań

Prawo handlowe. Egzamin 2010/2011 176 pytań Prawo handlowe Egzamin 2010/2011 176 pytań Opracowanie w oparciu o podręcznik pod red. prof. Ciszewskiego + podręcznik prof. Kruczalaka + wykłady dr Trzcińskiego 0 CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE pytania 1-13

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 27/12 Dnia 15 listopada 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej

Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej Analiza w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej 1 października 2012 r. Spis treści 1. Podsumowanie... 3 2. Słownik skrótów... 7 3. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sygn. akt XXII GWzt 26/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne z dnia U S T A W A Prawo pocztowe 1) Projekt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

R A P O R T W Y N I K I R A N K I N g U WA RTO ś c I M A R e K W I e l KO P O l s K I 2 0 1 2

R A P O R T W Y N I K I R A N K I N g U WA RTO ś c I M A R e K W I e l KO P O l s K I 2 0 1 2 RAPORT WYNIKI RankingU Wartości Marek Wielkopolski 2012 PARTNERZY MERYTORYCZNI Grupę Fresh tworzą firmy operujące w obszarze marketingu zintegrowanego 360 º. Firmy należące do Grupy Fresh zostały nagrodzone

Bardziej szczegółowo