Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja"

Transkrypt

1 Biuletyn kwartalny nr 2/2013 (11) Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja Wstęp Z ogromną przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejne zestawienie wybranych wydarzeń z zakresu prawa znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zmianami legislacyjnymi oraz podsumowaniem najciekawszych, naszym zdaniem, orzeczeń, które zapadły w ostatnich kilku miesiącach. Na szczególne uwzględnienie zasługuje bez wątpienia zmiana w prawie Unii Europejskiej, dotycząca egzekwowania praw własności intelektualnej przez służby celne. Uchylone zostało bowiem funkcjonujące od 2003 roku rozporządzenie 1383/2003, a w jego miejsce przyjęto nowe rozporządzenie 608/2013. Nowa regulacja wprowadza wiele ciekawych rozwiązań i udogodnień. Przede wszystkim poszerzony został zakres ochrony praw o wzory użytkowe, nazwy handlowe i prawa do topografii układów scalonych. Ponadto wprowadzono procedurę postępowania z towarami przekraczającymi granice w formie przesyłek pocztowych. Nowe rozporządzenie przewiduje także stosowanie obligatoryjnej procedury uproszczonej w odniesieniu do niszczenia (bez konieczności wszczynania postępowania sądowego) towarów naruszających prawa własności intelektualnej. Nowe regulacje wprowadzają również uproszczoną procedurę i przyspieszają postępowanie poprzez usprawnienie kanałów komunikacji pomiędzy organami celnymi, dzięki zastosowaniu ujednoliconej bazy danych. Dodatkowo polecamy Państwu także przegląd orzeczeń sądów polskich i organów UE. W tym kontekście zwracam uwagę na dwa orzeczenia polskich sądów. Oba odnoszą się do znaku towarowego Cartier. Ukazanie się ich w prawie tym samym czasie uświadamia to, jakim wyzwaniem jest ochrona marki. Częścią zarządzania marką jest stała jej ochrona przed działaniami konsumentów usiłujących używać lub rejestrować podobne oznaczenia. Renomowana marka nie jest więc dana raz na zawsze; jak długo istnieje, tak długo trzeba ją chronić. W tym wydaniu, kontynuując umieszczanie artykułów publikowanych w prasie przez członków naszego działu, pragniemy przybliżyć Państwu tematykę ochrony praw własności intelektualnej skonfliktowaną z rozwojem przemysłu internetowego. Życzę przyjemnej lektury i zachęcam do nadsyłania uwag i komentarzy, za które z góry serdecznie dziękuję. Oskar Tułodziecki K&L Gates Jamka sp.k. Al. Jana Pawła II Warszawa, Polska T: F:

2

3 Spis treści Inicjatywy legislacyjne Nowe rozporządzenie UE dotyczące egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne... 4 Orzecznictwo Kombinacja znaków LEVI STRAUSS & CO. a próba podważenia skuteczności znaku wykorzystywanego w tej kombinacji - wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE... 6 Rejestracja domeny internetowej FLUEGE.DE jako znaku towarowego wyrok Sądu UE... 7 Polski akronim FŁT ponownie przedmiotem sporu wyrok Sądu UE... 8 Kosmetyki CARTIER uwagi zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszące się do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy CHATIER COOL MEN... 9 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd MOJA HISTORIA i MOJE HISTORIE wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Spór o znak PEEK&CLOPPENBURG wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Podobieństwo to przede wszystkim cechy wspólne, a nie różnice wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Inne zagadnienia Internet a prawo... 13

4 Inicjatywy legislacyjne Nowe rozporządzenie UE dotyczące egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne Z dniem 29 czerwca w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 608/2013, w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne. Przedmiotowa regulacja uchyla rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r., dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszenie prawa. Prace nad zmianą rozporządzenia, mające na celu zwiększenie poziomu ochrony rynku UE przed napływem towarów pirackich i podrobionych trwały już od roku Niejednokrotnie zwracano uwagę, na potrzebę poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na granicach, jak również rozwiązanie kwestii obciążeń administracyjnych i gospodarczych dla organów celnych oraz potrzebę zapewnienia skuteczności i zgodności ze wszystkimi istotnymi zobowiązaniami prawnymi. W związku z tym zmiany zawarte w rozporządzeniu nr 608/2013, mają przede wszystkim na celu wzmocnienie egzekwowania przepisów i rozszerzenie zakresu objętych nim praw własności intelektualnej. Rozporządzenie 1383/2003 przestanie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014 r., od tego też dnia stosowane będzie rozporządzenie 608/2013. Rozszerzenie katalogu chronionych praw Jedną z istotniejszych zmian przewidzianych w rozporządzeniu 608/2013, jest rozszerzenie katalogu chronionych praw o nazwy handlowe w zakresie, w jakim są one chronione na mocy prawa krajowego, jako wyłączne prawa własności intelektualnej, topografie układów scalonych oraz wzory użytkowe, a także urządzenia zaprojektowane, wyprodukowane lub przystosowane głównie w celu umożliwienia bądź ułatwienia obchodzenia środków technicznych. Zakres stosowania rozporządzenia Organy celne mają egzekwować prawo własności intelektualnej, w odniesieniu do towarów podlegających dozorowi i kontroli celnej. Tak jak dotychczas, działania podejmowane będą w stosunku do towarów zgłoszonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu, wywozu lub powrotnego wwozu oraz objętych procedurą zawieszającą, czy też umieszczonych w wolnym składzie celnym, a także wprowadzanych na obszar celny UE. Warto jednak zauważyć, że aby towary wprowadzane do UE, objęte zostały zakresem rozporządzenia, muszą istnieć przesłanki wskazujące przy zatrzymaniu na to, że są one przeznaczone do wprowadzenia do obrotu własnie na jej terenie. Dotychczas pojawiały się wątpliwości, odnośnie możliwości zastosowania rozporządzenia w stosunku do towarów, które znalazły się w tranzycie. Odpowiedź na powyższą niewiadomą, przyniosło orzeczenie w sprawach połączonych C-446/09 i C-495/09. Orzeczenie to wymienia przesłanki, które mogą wskazywać na to, że dany towar został skierowany do klientów w UE (np. korespondencja lub reklama skierowana bezpośrednio do konsumentów w UE). Regulacja ta nie została jednak umieszczona wprost w nowym rozporządzeniu. Projekt z 2011 r. zawierał także rozszerzenie zakresu rozporządzenia, poprzez włączenie: naruszeń wynikających z handlu równoległego oraz towarów wyprodukowanych przez osobę upoważnioną jako oryginalnych, jednakże w ilości przekraczającej wcześniej uzgodnioną. Decyzją Rady i Parlamentu Europejskiego wyżej wymienione propozycje nie zostały ostatecznie uwzględnione. Nowe pojęcia Rozszerzeniu uległ katalog definicji, chociaż zarówno do poprzednio obowiązujących, jak i nowo wprowadzonych terminów w polskiej wersji językowej można mieć poważne zastrzeżenia. Zamiast ogólnego pojęcia posiadacza prawa, (czyli uprawionego), używanego w rozporządzeniu nr 1383/2003, dokonano podziału osób na: uprawnionego (z prawa własności intelektualnej), wnioskodawcę, zgłaszającego oraz posiadacza decyzji (chociaż powinien być on raczej nazwany uprawnionym z decyzji lub adresatem decyzji). Doprecyzowano także rodzaje wniosków, definiując osobno wniosek krajowy oraz unijny. Dodano także definicje tj: zniszczenia, obszaru celnego Unii, zwolnienia towarów, małych przesyłek, towarów łatwo psujących się oraz licencji wyłącznej. Zabieg ten pozwolił na rozwianie wielu pojawiających się wcześniej wątpliwości, związanych ze zrozumieniem i stosowaniem rozporządzenia. Uprawnieni do złożenia wniosku Dotychczas upoważnionym do złożenia wniosku o podjęcie działania przez organy celne był posiadacz prawa. W nowej regulacji stworzony został szeroki katalog uprawionych podmiotów. Dokonano ponadto rozróżnienia 4 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

5 na osoby uprawione do złożenia wniosku krajowego oraz osoby uprawione do złożenia wniosku unijnego. Dodatkowo, powstała także kategoria osób uprawnionych do złożenia obydwu tych kategorii wniosków. W tym ostatnim przypadku określono, że są to: uprawnieni, organizacje zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej, profesjonalne organizacje zrzeszające pełnomocników, grupy producentów produktów posiadających oznaczenia geograficzne i przedstawiciele takich grup oraz przedsiębiorcy uprawnieni do używania oznaczenia geograficznego, a także organy kontrolne lub organy właściwe w odniesieniu do takiego oznaczenia geograficznego. Postępowanie przy zawieszeniu zwolnienia towarów, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej W nowym rozporządzeniu zmienione zostały również ramy czasowe obejmujące zawieszenie zwolnienia lub zatrzymania podejrzanych o naruszenia towarów. Zapewniono także powiadamianie zgłaszającego lub posiadacza towarów o sytuacji zawieszenia zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu. Ma to następować przed dniem powiadomienia uprawnionego z decyzji posiadacza decyzji bądź jeszcze w tym samym dniu, aby strony mogły równolegle zgłosić swój ewentualny sprzeciw. Procedura uproszczona zniszczenie towarów Kwestia stosowania procedury uproszczonej była w dotychczasowym stanie prawnym fakultatywna, a jej przebieg zależał od decyzji poszczególnych państw członkowskich. W nowym rozporządzeniu stosowanie tej procedury jest obowiązkowe. Organy celne będą mogły skierować towary zatrzymane na granicy pod zarzutem naruszenia praw własności intelektualnej bezpośrednio do zniszczenia pod kontrolą celną, bez konieczności wcześniejszego ustalenia czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone w świetle prawa krajowego. Istota nowej uproszczonej procedury polega na tym, że organy celne mogą zniszczyć towary naruszające prawa własności intelektualnej bez konieczności uzyskania orzeczenia sądowego potwierdzającego naruszenie praw. Zniszczenie takie jest możliwe pod warunkiem, że w ciągu 10 dni roboczych zarówno uprawniony z decyzji jak i zgłaszający (w tym wypadku może mieć zastosowanie zgoda dorozumiana) wyrażą pisemną zgodę na dokonanie zniszczenia. Wyrażenie zgody na zniszczenie tych towarów oznacza przyznanie, że towary naruszają prawa własności intelektualnej, a dzięki takiej procedurze możliwe jest uniknięcie dodatkowych kosztów sądowych czy odpowiedzialności. Zniszczenia dokonuje się pod kontrolą organów celnych na odpowiedzialność uprawnionego z decyzji, a przed zniszczeniem możliwe jest dodatkowo pobranie próbek, które mogą być wykorzystane w przyszłości w celach edukacyjnych. W sytuacji, gdy posiadacz towarów nie wyrazi zgody na zniszczenie, uprawniony z decyzji po uzyskaniu stosownej informacji od organów celnych może wszcząć postępowanie w celu ustalenia, czy faktycznie doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej. Małe przesyłki Absolutnym novum jest wprowadzenie specjalnej procedury w przypadku niszczenia towarów znajdujących się w małych przesyłkach. Jest to odpowiedź na zwiększającą się liczbę naruszeń prawa własności intelektualnej dokonywaną drogą pocztową, a która dotyczy zwłaszcza farmaceutyków. Organy celne informują zgłaszającego lub posiadacza towarów o zamiarze ich zniszczenia, a osoby te mogą w terminie 10 dni przedstawić swoje stanowisko, w tym wyrazić zgodę na ich zniszczenie. Jeśli natomiast strony nie zgłoszą swojego sprzeciwu w ciągu 10 dni, organy celne mogą dokonać zniszczenia uznając, że zgoda taka jest dorozumiana. W przypadku jej braku organy celne po dopełnieniu formalności zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie, jeśli nie otrzymały od uprawnionego z decyzji informacji o wszczęciu postępowania w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone. Szybsza wymiana informacji W celu uproszczenia procedur i ich znacznego przyspieszenia zostały stworzone kanały wymiany informacji pomiędzy organami celnymi. Precyzyjnie określono, jakie dane i informacje mają być wymieniane. Akty wykonawcze określające elementy niezbędnych ustaleń praktycznych dotyczących wymiany informacji przyjmować będzie Komisja Europejska. Doprecyzowano także, jakiego rodzaju decyzje służb celnych państw członkowskich mają być niezwłocznie przekazywane Komisji oraz ustanowiono podstawy prawne funkcjonowania centralnej bazy danych w formie elektronicznej, służącej do rejestracji wniosków o podjęcie działań przez organy celne i zatrzymanie jak również do wymiany danych między organami celnymi. Koszty podjętych działań W rozporządzeniu przewidziano, że uprawniony z decyzji zwraca organom 2/2013 5

6 Orzecznictwo celnym koszty poniesione w trakcie ich działań. Może on następnie ubiegać się o odszkodowanie od osoby winnej naruszenia, a w stosownych przypadkach także od jej pośredników. Wszystkie wprowadzone zmiany mają w jak największym zakresie zapobiec importowi towarów podrobionych i pirackich, nie ograniczając przy tym swobody przepływu towarów na terenie UE. Źródło: Kombinacja znaków Levi Strauss & Co. a próba podważenia skuteczności znaku wykorzystywanego w tej kombinacji wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE W kwietniu Trybunał rozstrzygnął pewne wątpliwości dotyczące pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego. Pytanie prejudycjalne przedstawione Trybunałowi dotyczyło sytuacji używania znaku wyłącznie za pośrednictwem złożonego znaku towarowego lub wyłącznie w połączeniu z innym znakiem towarowym (C-12/12). Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego ma istotne znaczenie dla trwania prawa wynikającego z jego rejestracji. Jeżeli znak nie jest rzeczywiście używany, może on utracić ochronę wynikającą z rejestracji. Pojęcie rzeczywistego używania znaków towarowych jest zatem kluczowe dla ich ochrony. Ta podstawowa zasada została wyrażona między innymi w motywie 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (powtórzonym jako motyw 10 Rozporządzenia nr 207/2009): nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki są rzeczywiście używane. Pytanie prejudycjalne postawił sąd, który rozstrzygał spór dotyczący znaków towarowych Levi Strauss & Co. oraz oznaczenia stosowanego przez spółkę Colloseum. Levi Strauss & Co. dysponowała zarejestrowanym w Niemczech słownograficznym znakiem towarowym odzwierciedlającym kieszeń oraz umieszczony na lewym pionowym boku kieszeni czerwony prostokąt z napisem LEVI S. Ponadto spółka jest uprawniona do kolorowego, czerwono-niebieskiego wspólnotowego znaku towarowego znak ten to wszywka bez napisu z materiału tekstylnego wystająca ze szwu kieszeni po lewej stronie (CTM ). Przy rejestracji znaku poczyniono zastrzeżenie, że spółka zrzeka się jakiejkolwiek wyłączności w odniesieniu do kształtu i koloru samej kieszeni. Trzeba podkreślić, że mimo tego iż znak ten może na pierwszy rzut oka nie cechować się zdolnością odróżniającą, OHIM uznał, że znak ten nabył wtórną zdolność odróżniającą wskutek używania w obrocie. Oba znaki zostały zarejestrowane m.in. dla spodni. Spółka Colloseum zaczęła wprowadzać na rynek spodnie jeans, w których w tylną kieszeń wszywano po prawej stronie czerwone prostokątne wszywki. Levi Strauss & Co. wniosła o zakazanie firmie Colloseum takiej praktyki w związku z rejestracją wyżej wspomnianych znaków towarowych. Colloseum broniła się twierdząc, że czerwono-niebieski wspólnotowy znak towarowy CTM nie był wystarczająco używany. Levi Strauss używała znaku z czerwoną metką bez napisu (CTM ) wyłącznie w postaci wspomnianego wyżej znaku towarowego zarejestrowanego w Niemczech, tj. z napisem LEVI S na wszywce. Sąd pierwszej instancji przyznał rację Levi Strauss & Co. i zakazał korzystania z czerwonej wszywki przez Colloseum. W wyniku postępowania odwoławczego do Trybunału trafiło jednak pytanie prejudycjalne dotyczące dokładnego znaczenia pojęcia rzeczywistego używania znaku w takiej sytuacji. Analizując pojęcie rzeczywistego używania Trybunał przywołał orzeczenie z dnia 7 lipca 2005 w sprawie C-353/03 (Nestlé). W tamtej sprawie Trybunał podkreślał, że zdolność 6 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

7 odróżniająca znaku towarowego wynikająca z jego używania może wynikać z używania tego znaku jako części zarejestrowanego znaku towarowego, jak i używania w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. Kluczowe jest tylko, aby w wyniku takiego używania oznaczenie, które ma zostać samodzielnie zarejestrowane, działało w podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. aby zainteresowany krąg odbiorców rozpoznawał towar oznaczony tym elementem jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. W sprawie Levi Strauss & Co. Trybunał podkreślił, że nie można stosować innych kryteriów w zakresie rozumienia pojęcia używania w przypadku oceniania przesłanek rejestracyjnych, a innych w przypadku oceny, czy zarejestrowany znak nadal podlega ochronie. Konkludując Trybunał zaznaczył, że skoro używanie jakiegoś oznaczenia jako elementu znaku lub w koniunkcji z innym znakiem jest wystarczające, aby znak w efekcie mógł nabyć zdolność odróżniającą, to takie samo używanie jest wystarczające do kontynuacji ochrony po rejestracji. W związku z powyższym za wystarczające do spełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku, który nabył zdolność odróżniającą w wyniku używania jako element innego znaku należy uznać używanie tego oznaczenia wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego. Wymóg ten jest również spełniony w przypadku korzystania z takiego znaku wyłącznie w połączeniu z innym znakiem. Taki używany łącznie z innym znak towarowy musi jednak wskazywać na pochodzenie towaru od konkretnego przedsiębiorcy. Źródło: Rejestracja domeny internetowej fluege.de jako znaku towarowego wyrok Sądu UE 7 maja 2013 r. zapadł wyrok Sądu UE (sygn. T-244/12) w przedmiocie odmowy rejestracji oznaczenia fluege.de, jako wspólnotowego znaku towarowego. Zgłoszenia tego słownego znaku dokonała w 2011 roku spółka Unister GmbH. Przedmiotem sporu stała się rejestracja, w odniesieniu do usług należących do klas: 35 (reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością handlową, prace biurowe), 39 (transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży) oraz 43 (usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie). OHIM odrzucił zgłoszenie dla spornych usług argumentując, że znak stanowi jedynie opis usług i jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Wskazał dodatkowo, iż elementy opisowe nie mogą w drodze rejestracji znaku zostać zarezerwowane dla jednego przedsiębiorstwa. Unister GmbH zaskarżyła powyższą decyzję Izby Odwoławczej OHIM, wnosząc o stwierdzenie nieważności. Skarżąca zakwestionowała ocenę, że zgłoszony znak ma jedynie opisowy charakter. Argumentowała, że słowo fluege jest konstrukcją słowną nieznaną w języku niemieckim, w którym występuje jedynie słowo flüge (loty). W opinii Unister GmbH, typowy konsument uzna ten nieprzeciętny zapis za wskazanie pochodzenia handlowego usług. OHIM, podtrzymując stanowisko wyrażone we wcześniejszej decyzji podniósł, że ocena opisowego charakteru znaku powinna być dokonywana po pierwsze przez odniesienie do sposobu jego odbioru przez właściwy krąg odbiorców, a po drugie tylko w odniesieniu do danych towarów lub usług. Identyfikując właściwy krąg odbiorców OHIM wskazał, że sporne usługi adresowane są zarówno do przeciętnych konsumentów, jak i profesjonalistów. Przede wszystkim przy dokonywaniu oceny należy wziąć pod uwagę przeciętnych niemieckojęzycznych konsumentów w Unii Europejskiej. Ten krąg odbiorców przyzwyczajony jest do charakterystycznego zapisywania adresów stron internetowych, w których zastępuje się znak specjalne, takie jak ü, ö czy ä odpowiednio ue, oe i ae. Odbiorcy, świadomi istnienia takiej praktyki, nie będą postrzegali słowa fluege jako odbiegającego od obyczajów językowych i przyjmą automatycznie, że fluege to ortograficzny wariant słowa flüge. Sąd UE uznał powyższe wnioski Izby Odwoławczej za prawidłowe i odrzucił argumentację skarżącej. Unister GmbH podniosła ponadto w skardze, że nawet jeżeli właściwy krąg odbiorców postrzega zgłoszony znak towarowy, jako nazwę domeny odwołującą się do strony internetowej z ofertą lotów, to sporne usługi nie mają żadnego lub przynajmniej wystarczającego związku z taką ofertą. Sąd przychylił się jednak do argumentacji Izby Odwoławczej OHIM, zgodnie z którą szerokie określenie przez Unister GmbH kategorii usług sformułowanych we wniosku pozwala przyjąć tezę, że wszystkie te usługi (np. transport, reklama, organizowanie podróży) mogą być odnoszone do lotów i pasażerów linii lotniczych. Zgłoszony znak, ma więc charakter opisowy w odniesieniu do wszystkich rodzajów spornych usług. 2/2013

8 Unister GmbH twierdził, że z uwagi na użycie domeny pierwszego stopnia de, właściwy krąg odbiorców będzie wykazywał podwyższony poziom uwagi względem słowa fluege. Wysunął też tezę, że znak towary składający się z nazwy domeny powinien podlegać ochronie także w przypadku, gdy zawiera słowo będące opisem, ponieważ każdy użytkownik Internetu wie, że nawet pod nazwą domeny utworzoną na podstawie opisu znajdzie portal prowadzony przez jednego dostawcę handlowego. Sąd oddalił argumenty Unister GmbH i przypomniał, że sama nazwa domeny odwołuje się jedynie do strony internetowej, nie zaś do pochodzenia handlowego towarów lub usług. Istnienie strony internetowej pod domeną fluege.de nie oznacza automatycznie, że może ona zostać zarejestrowana jako wspólnotowy znak towarowy. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu nr 207/2009. Sąd ocenił, że Izba Odwoławcza OHIM nie popełniła błędu uznając, że zgłoszony znak towarowy jest odruchowo postrzegany przez właściwy krąg odbiorców, jako odwołanie do adresu strony internetowej z zakresu lotnictwa. Na etapie postępowania przed Sądem skarżąca podniósł ponadto argument, iż zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania. Sąd stwierdził, że procedura nie pozwala na orzekanie w tym przedmiocie, gdyż ta kwestia nie była kwestią sporną w postępowaniu przed OHIM. Z powyższych względów Sąd UE oddalił skargę Unister GmbH. Źródło: Polski akronim FŁT ponownie przedmiotem sporu wyrok Sądu UE W biuletynie kwartalnym nr 1/2013 pisaliśmy o nieudanej próbie rejestracji znaku towarowego FŁT przez Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. Niedawno, w wyroku z dnia 14 maja 2013 r. (T-19/12) Sąd UE zdecydował, że również kolejny znak zgłoszony przez tę spółkę nie może zostać zarejestrowany. W 2007 r. spółka z Kraśnika wystąpiła do OHIM o rejestrację następującego oznaczenia graficznego: Znak miał być zarejestrowany dla towarów z klasy 7 klasyfikacji nicejskiej tj. maszyn i obrabiarek; łożysk tocznych i ich elementów; łożysk baryłkowych i łożysk wielkogabarytowych. Rejestracji powyższego oznaczenia sprzeciwiła się inna polska spółka, Impexmetal S.A., uprawniona do wcześniejszego graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego dla łożysk tocznych (kulkowych, wałeczkowych, baryłkowych i igiełkowych) tj. znaku: wskazując w sprzeciwie wobec rejestracji na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. OHIM uznając argumentację Impexmetalu, nie zarejestrował znaku spółki z Kraśnika, a także dodatkowo oddalił odwołanie od decyzji OHIM złożone przez spółkę zainteresowaną rejestracją oznaczenia KFŁT Kraśnik. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. złożyła wówczas do Sądu UE wniosek o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. OHIM w uzasadnieniu swojej decyzji wyjaśnił, że nawet jeśli kategorie towarów, dla których zgłoszono znak nie są identyczne, ponieważ Fabryka z Kraśnika wnosi o rejestrację znaku także dla maszyn i obrabiarek, towary te są jednak wystarczająco podobne, by analizować je razem. Zarówno maszyny jak ich części składowe wykazują komplementarny charakter i są kierowane do tego samego kręgu nabywców. Podczas analizy podobieństwa znaków, OHIM zrezygnował z porównywania ich w płaszczyźnie konceptualnej uznając, że skrót oznaczenie FŁT nie jest skrótem znanym oraz nie posiada żadnego znaczenia semantycznego. OHIM stwierdził ponadto ograniczone podobieństwo wizualne tych oznaczeń. W odniesieniu do podobieństwa fonetycznego uznał natomiast, że jest ono większe w tych krajach, w których litera Ł nie jest znana. W aspekcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, OHIM doszedł do wniosku, że nawet wziąwszy pod uwagę konsumentów europejskich będących profesjonalistami o podwyższonym poziomie uwagi, nie można wykluczyć takiego prawdopodobieństwa. Zdaniem OHIM konsumenci rzadko będą mieli okazję porównać wizualnie oba znaki i będą raczej odwoływali się do ogólnego obrazu, który zachowali w pamięci. Skarżąca wskazywała w uzasadnieniu skargi m.in., że znaki wywierają całościowo Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

9 odmienne wrażenie, są zapisane innym krojem pisma i różnią się kolorystyką, a sam skrót FŁT jest oznaczeniem używanym przez skarżącą spółkę od dawna. Ponadto podkreśliła, że znaki te koegzystowały ze sobą przez wiele lat. Sąd podzielając stanowisko OHIM, zwrócił uwagę na fakt, że wizualnie dominujący element FŁT, który jest dodatkowo w tym samym kolorze w obydwu znakach nabiera charakteru dominującego i nawet dodanie słowa KRAŚNIK nie może znieść podobieństwa między oznaczeniami. Podobnie jest w przypadku podobieństwa fonetycznego gdzie wyraźnie wymawiany będzie element FŁT. Sąd wyjaśnił, że znak towarowy może zostać uznany za podobny także wtedy, gdy pojawia się w nim element dominujący, który sprawia, że pozostałe składniki nie mają znaczenia dla wywarcia całościowego wrażenia. Podsumowując, różnice pomiędzy znakami, nie wystarczają do wykluczenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Zarejestrowanie znaku spółki z Kraśnika, mogłoby w efekcie doprowadzić do wywarcia wrażenia, że oba przedsiębiorstwa są powiązane gospodarczo, a zgłoszony znak firmuje nowocześniejszą linię produktów. W opinii Sądu identyczność lub podobieństwo rozpatrywanych towarów, a także podobieństwo wizualne i fonetyczne przeciwstawionych sobie oznaczeń powodują, że nie można wykluczyć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Również fakt, że spółka używała liter FŁT od dawna nie obala zarzutu, że znaki są podobne. Aby podnosić taki argument, spółka powinna była udowodnić, że to jej przysługuje prawo do wcześniejszego znaku towarowego, czego jednakże nie wykazała. Nie wykazała ona również, że wcześniejsza koegzystencja znaków nie wprowadzała w błąd konsumentów. Z tych właśnie powodów skarga Fabryki Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. została oddalona, a znak nie został zarejestrowany. Źródło: Kosmetyki CARTIER uwagi zawarte w wyroku NSA odnoszące się do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy CHATIER COOL MEN W dniu 23 kwietnia 2013 r. NSA wydał prawomocny wyrok o sygn. akt II GSK 191/12, oddalający skargę kasacyjną, w którym poruszył zasadnicze kwestie dotyczące unieważnienia ochrony znaku towarowego słowno-graficznego CHATIER COOL MEN. Sporny znak towarowy, który został zarejestrowany przez UPRP na początku 2008 r., przeznaczony był do oznaczania towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej, m.in. kremów, szamponów, perfum oraz innych produktów kosmetycznych. W czerwcu 2008 r. wniesiony został wniosek o unieważnienie prawa ochronnego, przez podmiot uprawniony do znaków CARTIER. W uzasadnieniu wniosku o unieważnienie znalazły się tezy dotyczące podobieństwa znaków, które może powodować mylne skojarzenie owych znaków oraz wprowadzenie nabywców w błąd co do pochodzenia towarów. Ochrona spornego znaku może przynieść, zdaniem wnioskodawcy, nienależne korzyści oraz jest szkodliwa dla renomy znaków CARTIER korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa. Wnioskodawca podniósł także, że zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w złej wierze. Uzasadniając ten zarzut, stwierdził, że celem uprawnionego było czerpanie korzyści z renomy i silnie odróżniającego charakteru znaków CARTIER. Pomimo odmiennych poglądów uprawnionego przedstawionych w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie, odnoszących się do braku podobieństwa porównywanych znaków, szczególnie w warstwie fonetycznej, UPRP unieważnił prawo ochronne na znak CHATIER COOL MEN we wrześniu 2009 r. UPRP był bowiem zdania, że porównywane znaki przeznaczone są do oznaczania podobnych towarów, tj. wyrobów kosmetycznych, które będąc wyrobami powszechnego użytku, mogą być dostępne w tych samych sklepach wielobranżowych lub drogeriach. Oprócz podobieństwa towarów, UPRP stwierdził wysokie podobieństwo oznaczeń, które skutkuje niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia oznaczanych nimi towarów. Znaki CHATIER i CARTIER zapisane zostały w bardzo zbliżony sposób, przy użyciu identycznej czcionki. W słowach tych występuje sześć takich samych liter z zachowaniem identycznego początku i zakończenia. Słowa te mają taką samą długość, co skutkuje podobieństwem na płaszczyźnie wizualnej. Słowa COOL MEN 2/2013

10 mają w spornym znaku zdaniem UPRP drugorzędne znaczenie. Według UPRP podobieństwo porównywanych znaków występuje również w warstwie fonetycznej. Ich wymowa, szczególnie przez osoby nieznające języka francuskiego czy angielskiego może okazać się tożsama. Pomimo różnic w cenach produktów sygnowanych porównywanymi znakami towarowymi, UPRP uznał nadto, iż przeciętny odbiorca artykułów perfumeryjnych i kosmetycznych może pomylić przedmiotowe znaki towarowe. Urząd potwierdził również renomę znaków CARTIER, kojarzoną z wysoką jakością i ekskluzywnym charakterem tej marki. Towary opatrzone tymi znakami przeznaczone są do oznaczania towarów luksusowych, które ze swej definicji są produktami wysokiej jakości, tworzonymi przy wykorzystaniu najlepszych materiałów, z zachowaniem najwyższych standardów wykonania, kunsztu, precyzji wykończenia i dbałości o szczegóły. Produkty takie nie muszą być powszechnie znane wszystkim odbiorcom na rynku, ponieważ ze względu na luksusowy charakter oraz wysoką ceną nie są skierowane do wszystkich. Uprawniony do znaku CHATIER COOL MEN wniósł skargę na decyzję UPRP, którą WSA po rozpatrzeniu sprawy oddalił uzasadniając, że organ prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy, należycie ocenił zgromadzony w toku postępowania spornego materiał dowodowy, dokonał jego wszechstronnej analizy i w konsekwencji zasadnie unieważnił prawo ochronne. WSA był zdania, że sporny znak towarowy może być uznany przez odbiorców za odmianę zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem znaku CARTIER i pochodzić od tego samego przedsiębiorcy lub ewentualnie przedsiębiorstwo używające podobnego znaku pozostaje z podmiotem uprawnionym z wcześniejszej rejestracji w związkach organizacyjnych, gospodarczych lub prawnych. Stanowi to zatem wystarczające uzasadnienie dla prawidłowo przyjętego przez organ ryzyka wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oferowanych na rynku handlowym. WSA potwierdził również renomę znaku CARTIER, co oznacza, że używanie w obrocie spornego znaku CHATIER COOL MEN może prowadzić do jej pasożytniczego wykorzystania, w celu uzyskania nienależnych korzyści majątkowych związanych ze sprzedażą towarów opatrzonych spornym znakiem. Uprawniony do znaku CHATIER COOL MEN wniósł skargę kasacyjną domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku. NSA skargi tej nie uwzględnił ze względu na brak usprawiedliwionych podstaw, tym samym potwierdzając trafność ustaleń UPRP i WSA, odnoszących się do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy. NSA potwierdził, że używanie spornego znaku do oznaczania tanich produktów zmniejsza ekskluzywność i zmierza do rozwodnienia zdolności odróżniającej marki renomowanej, co jest dla niej szkodliwe. Źródło: Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd Moja historia i moje historie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego NSA wyrokiem z dnia 22 marca 2013 r., oddalił skargę kasacyjną spółki P.P., z siedzibą we Wrocławiu, która wniosła o rejestrację znaku moje historie. Spółka w 2008 r., dokonała zgłoszenia znaku słowno-graficznego moje historie, przeznaczonego dla klas 09, 16, 35, 39, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej. UP odmówił rejestracji znaku w części z tych klas, z powodu podobieństwa i identyczności zgłoszonego znaku, do zarejestrowanego w 2005 r. znaku słowno-graficznego Moja historia, dla klas 09, 16 i 41. W ocenie UP odbiorcy mogliby odczytać postać zgłoszonego znaku, jako rozpoczęcie nowej serii znaków dla tego samego przedsiębiorstwa, czy też nową wersję używanego dotychczas oznaczenia. Spółka zwróciła się do UP z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy. Organ, decyzją ze stycznia 2011 r. utrzymał w mocy decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Od powyżej decyzji P.P. wniosła skargę do WSA w Warszawie, który oddalił skargę, wskazując na podobieństwo owych oznaczeń. WSA wskazał, że obydwa znaki są znakami słowno-graficznymi i stanowią dwuwyrazowe określenie napisane czerwoną czcionką, co może wywoływać wrażenie, że pochodzą od tego samego producenta bądź 10 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

11 istnieją jakiekolwiek związki organizacyjnoprawne łączące obie firmy. Fakt, że jeden ze znaków zgłoszony został w liczbie mnogiej, a drugi w pojedynczej, nie stoi na przeszkodzie możliwości skojarzenia obu znaków. WSA potwierdził stanowisko UP, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd na wszystkich wymienionych płaszczyznach. W uzasadnieniu wskazał dodatkowo, że nie należy oczekiwać, iż kupujący będzie analizować towar w stopniu, który pozwoli odróżnić od siebie oba znaki. Należy zaznaczyć, że decyzja o kupnie gazety, nie jest poprzedzona wielogodzinnym badaniem rynku. Sąd I instancji zwrócił uwagę, że spółka skarżąca nie przedstawiła dowodów, z których wynikałoby jak długo i na jakim obszarze znak był używany, czy tym bardziej, jakie środki zostały zainwestowane w jego promocję. Od powyższego wyroku spółka wniosła skargę kasacyjną, zarzucając WSA niewłaściwą wykładnię i zastosowanie prawa materialnego, a także naruszenie przepisów postępowania, co jej zdaniem miało istotny wpływ na wynik sprawy. NSA potwierdził wcześniejszą argumentację UP i WSA, uznając podobieństwo obydwu oznaczeń. NSA uznał, że nie sposób zgodzić się z argumentacją spółki, gdyż płaszczyzna znaczeniowa znaku odnosi się do zawartości towaru, a nie do postaci samego znaku. Ponadto podzielił stanowisko, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które w efekcie może spowodować, że potencjalni nabywcy uznają, że towary pochodzą od jednego przedsiębiorcy. Co więcej nieprawidłowe jest twierdzenie, że znak towarowy uprawnionego zawiera wyrazy lub kombinacje zwyczajowo, powszechnie używane na rynku prasowym. Ostatecznie w ocenie NSA, nie zostały naruszone przepisy postępowania. Z powyższych względów Sąd oddalił skargę. Źródło: Spór o znak PEEK&CLOPPENBURG wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 maja 2013 r., WSA w Warszawie będzie musiał ponownie rozpatrzyć kwestię prawidłowości udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy PEEK&CLOPPENBURG na rzecz spółki Peek&Cloppenburg KG z siedzibą w Hamburgu, dla towarów takich jak m.in. wyroby ze skóry, pasy, paski oraz torby. Sprzeciw, zmierzający do unieważnienia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy zarejestrowany na rzecz Peek&Cloppenburg KG z siedzibą w Hamburgu, wniósł do UPRP w październiku 2008 r. Peek&Cloppenburg KG z siedzibą w Duesseldorfie. Wnoszący powołał się na wcześniejszą rejestrację identycznego oznaczenia na swoją rzecz, chronionego prawem ochronnym, z pierwszeństwem od dnia 18 października 2000 r. Dodatkowo wykazał szereg praw wyłącznych do innych znaków zarejestrowanych na swoją rzecz, tj. Peek czy Cloppenburg. Kolegium Odwoławcze UPRP przy ocenie podobieństwa znaków towarowych, wzięło pod uwagę zarówno ich płaszczyznę wizualną, fonetyczną, jak i znaczeniową. W dwóch pierwszych przypadkach organ stwierdził podobieństwo pomiędzy znakami, w trzecim natomiast w związku z oznaczeniem o charakterze niewątpliwie fantazyjnym, nie był w stanie dokonać takiej oceny. Dodatkowo uznał, że nie zachodzi tutaj prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Bez znaczenia uznał fakt, iż krąg odbiorców, biorąc pod uwagę odzież, nakrycia głowy i obuwie jest ten sam. Zdaniem organu zachodzą natomiast różnice, jeśli chodzi o wyroby ze skóry. W związku z powyższym, Kolegium Odwoławcze oddaliło sprzeciw. Spółka z Duesseldorfu wniosła skargę do WSA na powyższą decyzję UPRP. Sąd I instancji, uznał że skarga ta zasługuje na uwzględnienie, gdyż przesłanki unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak nie zostały dostatecznie zindywidualizowane ( ) w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji, WSA przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez UPRP, nakazując jednocześnie przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami k.p.a. Od powyższego wyroku spółka z siedzibą w Hamburgu wniosła skargę kasacyjną. Wnosząca skargę zaznaczyła, że skarżona decyzja zawierała szczegółową analizę podobieństwa towarów, natomiast zarzut jej braku podniesiony przez WSA, zmierza do przełamania zasady specjalizacji prawa ochronnego dla znaku, który nie posiada przymiotu renomy. Skarżąca zarzuciła WSA bezpodstawne przyjęcie, iż w postępowaniu prowadzonym przez UPRP zaszły nieprawidłowości. Dodatkowo WSA nie wskazał w uzasadnieniu, na czym polegały domniemane naruszenia postępowania przed UPRP. Spółka zarzuciła ostatecznie, iż Sąd I instancji, wbrew brzmieniu art. 7 k.c., z którego wynika domniemanie dobrej wiary, domagał się od organu ustalenia wszystkich okoliczności, co jako wytyczna dla UPRP staje się barierą niemożliwą, nie można 2/

12 bowiem wykazać nieistnienia określonej okoliczności. NSA podzielił pogląd, iż skarga kasacyjna jest w pełni zasadna. Nie był natomiast uprawniony do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego. W związku z powyższym, w toku ponownego rozpoznania sprawy, WSA ma zająć merytoryczne stanowisko odnośnie twierdzeń UPRP, które zostały zawarte w uzasadnieniu kontrolowanej decyzji. Źródło: Podobieństwo to przede wszystkim cechy wspólne, a nie różnice wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez M. A. Firma Handlowa A od wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 867/11), w sprawie ze skargi na decyzję UPRP, w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na słowny znak towarowy CHATIER ROSS. O unieważnienie znaku wystąpiła spółka Cartier International N.V., powołując się na naruszenie jej praw do znaku słownego CARTIER oraz znaku słownograficznego CARTIER. Porównywane znaki przeznaczone są do oznaczania wyrobów perfumeryjnych. W kasacji zarzucono WSA szereg błędów procesowych, zarówno w sferze prawa formalnego, jak i materialnego. Podkreślono, że ocena podobieństwa znaków towarowych i ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd, co do pochodzenia towarów, nie może skupiać się tylko na jednym elemencie obu znaków, ale należy je porównywać całościowo i na wszystkich płaszczyznach. Dodatkowo zarówno WSA, jak i UPRP powinny były przyjąć, iż mają do czynienia ze świadomym konsumentem. Strona skarżąca podnosiła również fakt niewykazania renomy znaku CARTIER w Polsce oraz pominięcie okoliczności, że rozszerzona ochrona renomowanego znaku towarowego jest uzależniona od stopnia powtarzalności tego znaku oraz prawdopodobieństwa skojarzenia pomiędzy znakami. Spółka Cartier International N.V. wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej, uznając przedstawione w niej zarzuty za bezzasadne. Dodatkowo wskazała, iż skarżąca dysponuje tzw. rodziną znaków zgłoszonych w oparciu o ten sam pomysł biznesowy, polegający na świadomym i celowym nawiązywaniu do renomowanych znaków towarowych, m.in.: CHATIER imituje CARTIER, LACROSSE LACOSTE, a zamiast FAHRENHEIT posługuje się oznaczeniem FAHNENEID. Niekiedy dokonuje połączenia dwóch renomowanych oznaczeń, a nawet wykorzystuje kolorystykę i kształty opakowań renomowanych producentów. Kasacja przede wszystkim kwestionowała ustalenia dotyczące wynikającej z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przesłanki podobieństwa znaków towarowych oraz przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. NSA nie uznał skargi w tym zakresie, podkreślając fakt, iż dokonując oceny podobieństwa znaków należy wziąć pod uwagę nie tylko analityczne zestawienie układu poszczególnych liter i sylab, ale też ogólny kontekst, brzmienie i wizualną postać całości porównywanych oznaczeń. Co więcej, podobieństwo znaków ocenia się według ich cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, które niejako determinują stopień ryzyka pomyłki konsumenta. Sporny znak CHATIER ROSS ma charakter złożony, obejmujący elementy: chatier i ross. Porównywane znaki zawierają zatem podobne słowa: chatier i cartier, a dla przeciętnego nabywcy mają one charakter niewątpliwie fantazyjny ani nie zna on genezy postania marki Cartier, ani nie zna wystarczająco dobrze języka francuskiego. W przypadku wyrobów perfumeryjnych, które stanowią łatwo zbywalne produkty codziennego użytku, przeciętny odbiorca przy wyborze nie kieruje się wysoką ostrożnością, a zwraca jedynie uwagę na ogólne wrażenie produktu. Wbrew powyższym twierdzeniom, renoma znaku CARTIER została wykazana prawidłowo. Cartier International N.V. dostarczyła obszernego materiału dowodowego, obejmującego liczne reklamy i publikacje pojawiające się w polskiej prasie, które nie tylko wskazują na rozpoznawalność marki Cartier na polskim rynku, ale również na jej wysoką pozycję wśród najbardziej wartościowych marek na świecie na przestrzeni lat. NSA potwierdził trafność ustaleń WSA, iż przypadku znaku renomowanego, wystarczające dla stwierdzenia podobieństwa znaków jest samo niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony. Dodatkowo używanie spornego znaku oraz oferowanie produktów opatrzonych tym znakiem po cenie wielokrotnie niższej niż produkt oryginalny, zmniejsza jego ekskluzywność i zmierza do rozwodnienia siły zdolności odróżniającej marki renomowanej ze szkodą dla niej. Wyrokiem z dnia 7 marca NSA oddalił skargę kasacyjną uznając ją za bezzasadną (sygn. akt II GSK 2323/11). Źródło: 12 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

13 Inne zagadnienia Internet a prawo Oskar Tułodziecki Artykuł panów Igora Ostrowskiego oraz Aleksandra Tarkowskiego opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 13 czerwca 2013 r. zainspirował mnie do napisania niniejszego tekstu mającego charakter polemiczny w stosunku do tez zawartych w tekście tych Autorów. Od wielu lat daje się obserwować coraz większe znaczenie Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Branże bardzo odległe od branży informatycznej lub telekomunikacyjnej wykorzystują Internet do oferowania drogą elektroniczną swoich towarów i usług. Obecnie można mieć w Internecie rachunek bankowy, kupić przez Internet wycieczkę turystyczną, a także zrobić zakupy spożywcze. Nawet w handlu dobrami wartościowymi, takimi jak samochody czy dzieła sztuki, kupujący zwykle sięgają do Internetu poszukując ofert odpowiednich dla siebie, zanim nastąpi faza bezpośredniej styczności z budzącym zainteresowanie obiektem. Internet okazuje się być istotnym źródłem informacji o podobnych ofertach oraz najkorzystniejszych cenach. Daje on szansę zaistnienia w obrocie rynkowym małym i średnim firmom, których dostęp do potencjalnych klientów byłby w przeciwnym razie niemożliwy. Jest więc wielkim paradoksem, że będąc dla większości firm i branż źródłem szansy na rozwój, Internet stanowi równocześnie wielkie wyzwanie, a niekiedy wręcz śmiertelne zagrożenie dla branży rozrywkowej i mediów, w szczególności dla firm muzycznych, filmowych czy wydawców książek i prasy. Powolne zanikanie tradycyjnych mediów oraz kurczenie się oferty producentów treści chronionych prawem autorskim stanowi nie tylko zagrożenie dla rozwoju, a może nawet przetrwania kultury, jaką znamy, ale moim zdaniem może mieć także daleko idące negatywne skutki w sferze wolności obywatelskich i praw człowieka. Można by zadać pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze, branże inne niż rozrywkowa i informacyjna oferują towary i usługi, których częstokroć nie można skonsumować wyłącznie poprzez Internet. Komunikowanie się dostawcy i odbiorcy drogą elektroniczną ułatwia więc tylko zawarcie transakcji, nie niosąc żadnych dodatkowych zagrożeń. Z kolei informacje czy też utwory artystyczne są dobrami niematerialnymi, których kopiowanie i rozpowszechnianie w Internecie jest niezwykle łatwe. W konsekwencji rodzi się pokusa, aby dystrybucję treści chronionych prowadzić na własną rękę, z pominięciem podmiotów uprawnionych. Internet umożliwia rozpowszechnianie treści bez wiedzy i zgody podmiotów uprawnionych. Co więcej, powstawały i powstają całe modele biznesowe oparte na dystrybucji cudzych treści. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest jednak fakt, że w sferze dystrybucji dóbr kultury prawo ewidentnie nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością. Co ciekawe, powstawały i powstają regulacje prawne dotyczące zjawisk ekonomicznych w tej sferze, albowiem ustawodawcy wielu krajów i systemów prawnych dostrzegają szanse i wyzwania, które daje Internet. Mam na myśli akty prawne regulujące kontraktowanie na odległość, ochronę prywatności w sieci, przepisy przeciwdziałające atakom hakerskim czy też regulacje dotyczące podpisu elektronicznego. W każdym z tych przypadków inicjatywy ustawodawcze poprzedzone są analizą nowej rzeczywistości ekonomicznej stworzonej przez Internet. Regulacje prawne usiłują następnie uporządkować stosunki ekonomiczne pomiędzy różnymi grupami zainteresowanych. Nikomu nie przychodzi przy tym do głowy, aby zasugerować np. biurom podróży, aby rozdawały wycieczki za darmo albo bankom, aby rozdawały swoje pieniądze lub godziły się na nadużycia takie jak ataki hakerskie lub kradzież tożsamości klientów. Nie, wprost przeciwnie, ułatwia się kontraktowanie za pomocą sieci i wzmaga się prawne zabezpieczenia, aby konsumenci mogli szybko i wygodnie dysponować swymi środkami zgromadzonymi w bankach. Rzecz interesująca, sfera kultury i dystrybucji jej dóbr wydaje się być tej ochrony pozbawiona. Postulaty, aby po uwzględnieniu specyfiki Internetu dostosować poziom i środki ochrony utworów do nowych wyzwań, spotykają się z wrogą reakcją oraz demagogicznymi kontrargumentami. Unijne dyrektywy z 2001 roku o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym oraz o handlu elektronicznym, a nawet dyrektywa o przestrzeganiu praw własności intelektualnej z 2004 roku, są wysoce nieadekwatne do tego celu, a próba implementacji nawet tych nie dość doskonałych przepisów bywa torpedowana, chyba że chodzi o zwolnienia z odpowiedzialności prawnej dostawców usług internetowych, i to w zakresie daleko wykraczającym poza standard wyznaczony prawem unijnym. Główną przyczyną wydaje się być oczywisty konflikt pomiędzy wysokim poziomem praw własności intelektualnej a rozwojem przemysłu internetowego. Niski poziom ochrony stwarza dostawcom 1) Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej dnia 13 czerwca 2013 r., pod tytułem: Internet nie unieważnia prawa ; Autor jest wspólnikiem kancelarii K&L Gates Jamka sp.k. oraz członkiem Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji 2/

14 rozmaitych usług internetowych okazję do uzyskania wysokich przychodów, w formie sprzedaży samego ruchu w Internecie, czy też wskutek pośrednictwa w wymianie cudzych treści odbywającej się pomiędzy osobami nieuprawnionymi, czy wreszcie wskutek oferowania usług wyszukiwania oraz agregowania wolnych zasobów. Modele biznesowe są znane, a łączy je jedno: przychody są generowane wskutek zainteresowania internautów darmowymi treściami, przy czym udostępnianie tych treści odbywa się bez udziału uprawnionych, którzy mogą tylko bezradnie obserwować jak inni zyskują na ich dziełach. Jest paradoksem, że sytuacja taka zdaje się odpowiadać rozmaitym organizacjom zajmującym się nominalnie promowaniem wolności w Internecie. Propagując rozszerzającą się, ich zdaniem, wolność jednostki i kultury pochwalają ten stan. Co więcej, nie tylko przeciwstawiają się one dostosowaniu prawa do wymogów rzeczywistości cyfrowej, ale jeszcze wręcz namawiają do osłabienia prawa autorskiego. Rzecz ciekawa, te same organizacje pozostają całkowicie ślepe na prawdziwe zagrożenia praw i wolności internautów, polegające np. na nieledwie nieograniczonym eksploatowaniu ich prywatności czy też braku możliwości realizacji praw podmiotowych, w sytuacji np. naruszeń w sieci praw osobistych czy też praw do wizerunku. Osoba chcąca ustalić tożsamość sprawcy naruszenia napotka na nieprzezwyciężalne bariery wynikające z prawa telekomunikacyjnego czy prawa o ochronie danych osobowych. W efekcie Internet wymyka się praktycznie spod działania systemu prawnego, a prawa obywatelskie, zarówno podmiotowe, jak i prawo do sądu, pozostają papierową deklaracją. Ten skandaliczny stan pozostaje niedostrzegany przez organizacje nominalnie walczące o prawa internautów oraz konsumentów kultury. Interesującym studium postaw i reakcji społecznych, a także działań lobbingowych, była niesławnej (dla wielu) pamięci umowa międzynarodowa zwana ACTA. Pamiętamy tysięczne demonstracje i protesty oraz histerię mediów skierowaną przeciwko spiskowi korporacji przewidującemu cenzurę w sieci oraz monitorowanie komunikowanych w niej treści. Rzecz jednak w tym, że umowa ta nie zawiera ani słowa na temat cenzury i monitorowania treści. Tysiące ludzi zostało zmanipulowanych przez działaczy, przy aktywnym współudziale mediów, przy czym nieliczne głosy wskazujące na prawdziwą sytuację utonęły w powodzi demagogicznej histerii. Pozwolę sobie postawić tezę odwrotną do tej, która jest obecnie lansowana. Warunkiem rozwoju kultury nie jest ułatwianie obrotu cudzymi dobrami, a wręcz przeciwnie, zapewnienie, aby wyłączność przysługująca autorom była respektowana zarówno w gospodarce tradycyjnej, jak i w nowej gospodarce opartej o Internet. To nie autorzy powinni się dostosować do rzeczywistości, patrząc bezradnie, jak na owocu ich pracy bogacą się inni. To prawo powinno ukształtować rzeczywistość tak, aby umożliwić autorom zyskowną eksploatację ich dzieł w Internecie, w podobny sposób, jak kiedyś doszło do uchwalenia przepisów umożliwiających działalność bankową w Internecie; wtedy przecież nikt bankom nie doradzał, aby zakończyły działalność, bo nastała era Internetu. Hasło głoszące, że wszyscy jesteśmy twórcami, jest chwytliwe. Ale niektórzy z nas są twórcami zawodowymi, którzy swej twórczości poświęcają całe życie i swoje pasje. Jest niewłaściwe i niemoralne, aby owoc twórczości był przedmiotem nielegalnego obrotu. Nie ożywi to kultury; co najwyżej wzbogaci dostawców Internetu i niektórych serwisów internetowych. Dzieła autorskie wymagają częstokroć dla swego powstania poważnych inwestycji. Niewłaściwe jest, aby negować prawa producentów i dystrybutorów, którzy sfinansowali powstanie dzieła i jego promocję. Jeżeli kogoś stać jest na to, aby udostępniać swą twórczość za darmo, nie jest to przecież zabronione. Nie jest natomiast właściwe dysponowanie cudzą własnością i postulowanie jej ograniczania, niezależnie czy z pobudek biznesowych, czy też ideologicznych. W dyskusji często pada również argument, że wzmocnienie praw własności intelektualnej w Polsce to działanie na korzyść wielkich korporacji. I tutaj mam przeciwne zdanie. Jestem bowiem przekonany, że wielkie międzynarodowe korporacje produkujące treści, wielkie wytwórnie filmowe czy muzyczne, poradzą sobie niezależnie od poziomu przestrzegania ich praw w Polsce. Co najwyżej zarobią trochę więcej albo trochę mniej. Przestrzeganie prawa w tym zakresie jest za to warunkiem przetrwania polskich autorów, producentów, wytwórni muzycznych, wydawców książek oraz mediów. Polscy twórcy muszą utrzymać się, co do zasady, z naszego rodzimego rynku i poziom przestrzegania prawa w tym zakresie jest dla nich kwestią przetrwania. Dzieła wybitne rodzą się w wyniku długotrwałej i intensywnej pracy. Filmy i nagrania muzyczne to wielomilionowe inwestycje. Nie będą one powstawać, jeżeli nie będzie szansy na ich odpłatne rozpowszechnienie. Ma to wpływ i na rozwój kultury, i na miejsca pracy związane z rodzimą kulturą. Jeśli usłyszymy argument o rzekomym zawłaszczaniu twórczości przez pośredników, takich jak dystrybutorzy i wydawcy, poddajmy go analizie przez pryzmat kondycji naszych wydawców książek, dystrybutorów czy wydawców prasy. Spójrzmy na kondycję takich zasłużonych instytucji kultury jak Ossolineum czy PIW i dopiero wtedy zastanówmy się, czy warto kłaść na drugiej szali argument o tym, że wszyscy jesteśmy twórcami. Być może wzmocnienie przestrzegania praw autorskich sprawdzi 14 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

15 się dużo lepiej aniżeli mecenat państwowy, bo w niektórych sferach dotacje na kulturę będą mogły być ograniczone lub wręcz staną się niepotrzebne. Poziom przestrzegania praw własności intelektualnej ma również bezpośredni wpływ na prawa i wolności obywatelskie. Na naszych oczach serwisy powielające cudze treści powodują postępującą erozję tradycyjnych mediów. Powstaje ponownie pytanie, jak miałyby one dostosować się do nowej sytuacji, patrząc jak inni przejmują i powielają wygenerowane przez nich treści, w sposób daleko wykraczający poza zakres dozwolonego użytku. Wolne media, silna czwarta władza jest niezbędnym warunkiem dalszego istnienia społeczeństwa obywatelskiego i wolności obywatelskich. Tylko redakcja, za którą stoi silny wydawca, może rozpowszechniać treści będące nie w smak władzy, wpływowym korporacjom, lokalnym układom czy przestępczej mafii. Dziennikarze działający na zasadzie wolnych strzelców albo blogerzy, mogą stanowić cenne uzupełnienie dialogu społecznego, ale roli tradycyjnych mediów nie zastąpią. Jak wynika z powyższego, znaczenie prawa autorskiego wykracza poza interes jednej czy kilku grup interesów. Zmiany w ustawie autorskiej powinny więc służyć wzmocnieniu ochrony twórców, co przełoży się na wzbogacenie i rozwój kultury oraz przestrzeganie wolności obywatelskich.

16 W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: Oskar Tułodziecki Agata Lewartowska-Błaszczyk Ewelina Madej Ewa Rusak Marta Wysokińska Michał Ziółkowski Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem Biuletynu w wersji elektronicznej, uprzejmie prosimy o przesłanie takiej informacji pod adresem owym: wpisując w tytule wiadomości: Biuletyn TM. Anchorage Austin Berlin Boston Brisbane Bruksela Charleston Charlotte Chicago Dallas Doha Dubai Fort Worth Frankfurt Harrisburg Hong Kong Houston Londyn Los Angeles Mediolan Melbourne Miami Moskwa Newark Nowy Jork Orange County Palo Alto Paryż Pekin Perth Pittsburgh Portland Raleigh Research Triangle Park San Diego San Francisco São Paulo Seattle Seul Sydney Szanghai Singapur Spokane/Coeur d Alene Taipei Tokio Warszawa Waszyngton Wilmington K&L Gates zatrudnia pracowników w 48 biurach w Ameryce Pn. i Płd., Europie, Azji, Australii oraz na Bliskim Wschodzie i reprezentuje liczne spółki należące do GLOBAL 500, FORTUNE 100 oraz FTSE 100, a także nowo powstałe i średniej wielkości spółki i przedsiębiorców, uczestników ruchu kapitałowego oraz podmioty sektora prywatnego. Więcej informacji na temat K&L Gates na stronie Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania wiążących decyzji. Tematyka poruszona w niniejszej publikacji jest wynikiem subiektywnego wyboru autorów biuletynu i nie stanowi wyczerpującego omówienia wszystkich zagadnień. Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczą jedynie wybranych aspektów prawnych. Treść biuletynu nie może być traktowana jako porada prawna K&L Gates LLP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 8/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie następującym:

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W Sygn. akt XXII GWzt 3/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w WXXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 27/12 Dnia 15 listopada 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII Spis treści Wstęp Bartosz Łuć Krótko o prawie str. 2 Opracowania prawnicze

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-9/12/LP Warszawa, dn. 2 maja 2013 r. DECYZJA NR DDK-2/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com mgr Magda Pieńkowska Redaktor naczelny dr Robert Dziembowski Redaktor merytoryczny dr Jarosław Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Krystyna Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Tomasz Majer - Redaktor

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo