Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja"

Transkrypt

1 Biuletyn kwartalny nr 3/2013 (12) Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja Wstęp Po raz kolejny oddaję w ręce Czytelników aktualny zbiór istotnych wydarzeń z zakresu prawa znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji. Mam nadzieję, że zaprezentowana w biuletynie tematyka, poruszająca zarówno kwestie legislacyjne, jak również wybrane orzecznictwo stanowić będzie przydatne i klarowne podsumowanie ostatnich miesięcy z tej dziedziny prawa. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z kontynuacją omówienia nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, którą poruszyliśmy już we wcześniejszym numerze biuletynu. Nowe prawo ma wprowadzić szereg ułatwień, które mają poniekąd stanowić odzwierciedlenie dla postulatów składanych względem tejże nowelizacji. Istotnym wydarzeniem jest również wydany w kwietniu bieżącego roku przez Komisję Europejską końcowy wynik przeprowadzonych badań nad ochroną tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Powyższe badania swoim zakresem objęły prawną i ekonomiczną strukturę ochrony tajemnic handlowych w ramach UE. Podjęta w tej kwestii inicjatywa jest bardzo ważna z punku widzenia rozwoju nowoczesnej gospodarki. Polecam Państwu także lekturę tekstu poświęconego wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie jurysdykcji sądów państw członkowskich w przypadku naruszenia praw autorskich. Trybunał ocenił, iż pomimo, że co do zasady majątkowe prawa autorskie podlegają zasadzie terytorialności, to na podstawie Dyrektywy 2001/29 mogą one podlegać ochronie także we wszystkich państwach członkowskich. Drogą analogii zasada wyrażona w tym orzeczeniu może być stosowana przy ochronie znaków towarowych. W kwestii orzecznictwa pojawiło się wiele interesujących rozstrzygnięć; na szczególną uwagę zasługują wyroki traktujące o znakach, które są niewątpliwie dobrze znane, takich jak FISHBONE zgłoszony przez New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, której częściowo odmówiono jego rejestracji z uwagi na fakt rzeczywistego używania wcześniejszego znaku FISHBONE BEACHWEAR. Natomiast znak KENZO ESTATE oskarżony został o nieuzasadnione czerpanie korzyści z renomy wcześniejszego znaku KENZO. Przedstawiony został także kolejny już wyrok, w trwającym w Polsce od wielu lat sporze pomiędzy znaną na całym świecie firmą jubilerską Tiffany & Co. z Nowego Jorku, a Tiffany & Broadway z siedzibą w Houston będącą producentem damskiego obuwia. Korzystając z okazji chciałbym złożyć Państwu życzenia spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. K&L Gates Jamka sp.k. Al. Jana Pawła II Warszawa, Polska T: F: Życzę miłej lektury i zachęcam do nadsyłania Państwa uwag i komentarzy, za które z góry serdecznie dziękuję. Oskar Tułodziecki

2

3 Spis treści Inicjatywy legislacyjne Proponowane regulacje KE odnośnie do tajemnic handlowych w UE oraz inicjatywa Licencja dla Europy... 4 Propozycje nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej... 4 Orzecznictwo Prawa autorskie w jurysdykcjach państw członkowskich wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE... 6 Procedura uwzględnienie zgłoszonych dowodów sprawa znaku FISHBONE wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE... 6 CITIGATE a rodzina znaków na bazie elementu CITI wyrok Sądu UE... 7 Znak towarowy NEO nie dla Airbusa wyrok Sądu UE... 8 Skórzane akcesoria GITANA i odzież Kitana wprowadzają w błąd konsumenta wyrok Sądu UE... 8 Oznaczenie KNUT DER EISBÄR może wprowadzić w błąd wyrok Sądu UE Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd znaki girls1st i GO GIRLS wyrok Sądu UE Renoma nie zablokuje rejestracji niepodobnego znaku decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego KENZO ESTATE a wcześniejsze KENZO nieuzasadnione czerpanie korzyści z renomy znaku decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Quo Vadis decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Oznaczenia SEVEN i Room Seven są podobne decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Geo Glob Polska niedopuszczalność użycia słowa Polska w znaku towarowym Renoma Tiffany w Polsce wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Czy sąd może odstąpić od wydania zakazu naruszania sprawa My Little Pony przeciwko My Sweet Pony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Inne zagadnienia Wzory przemysłowe warto chronić... 17

4 Inicjatywy legislacyjne Proponowane regulacje KE odnośnie do tajemnic handlowych w UE oraz inicjatywa Licencja dla Europy W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała końcowy wynik badań nad ochroną tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE. Badania obejmowały prawną i ekonomiczną strukturę ochrony tajemnic handlowych w ramach Unii Europejskiej. Rozbudowane ankiety zostały połączone z analizą prawno-porównawczą rozwiązań stosowanych w państwach członkowskich oraz modeli stosowanych w Szwajcarii, USA i Japonii. Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących potrzeb europejskiego biznesu i strategii poszczególnych sektorów gospodarczych KE opisała słabości systemu ochrony tajemnic handlowych w ramach UE i wskazała na konieczność harmonizacji w tej dziedzinie. W tym celu przedstawiła również rekomendacje legislacyjne oraz obszary, w których będzie konieczna interwencja w przepisy. Celem proponowanych przez KE regulacji prawnych jest stymulowanie wzrostu ekonomicznego UE oraz wzrostu jej konkurencyjności. Genezą projektu było uznanie przez KE, że rozwój społeczeństwa informacyjnego spowodował wzrost roli tajemnicy handlowej, a co za tym idzie wykazał konieczność wyznaczenia jednolitych standardów ochrony dla państw UE. Podkreślone zostało, że w prawie unijnym nie istnieje wspólny reżim ochrony takich tajemnic, jak również brak jest wspólnej dla państw definicji tajemnicy handlowej. Ponadto istnieją różne przesłanki wytaczania powództw w takich sprawach. KE doszła do wniosku, że harmonizacja przepisów jest konieczna by wspierać innowacyjność i wzrost gospodarczy oraz usuwać przeszkody w funkcjonowaniu ryku wewnętrznego. UE powinna stanowić prawo dla rozwoju firm i wymiany innowacyjnej wiedzy. W ramach licznych rekomendacji mieści się zdefiniowanie pojęcia tajemnicy handlowej umieszczonej w porozumieniu TRIPS tak, aby było ono jednolicie interpretowane i stosowane w państwach członkowskich. KE wskazuje także na konieczność określenia jakie typy zachowań stanowią naruszenie tajemnic handlowych by zagwarantować pewność prawa, a także zapobiegać mnożeniu się postępowań sądowych oraz konieczność zdefiniowania niewinnych odbiorców informacji handlowych osób które działają w dobrej wierze, a niejednokrotnie ponoszą poważne konsekwencje naruszenia poufności. Celem nowych regulacji miałoby być również stworzenie uproszczonego modelu postępowania cywilnego ad hoc oraz określenie standardów dotyczących wymaganych do wszczęcia postępowania dowodów. W każdym państwie członkowskim mają być ponadto określone sądy właściwe do prowadzenia postępowań, a także mają być ustalone prawne środki ochrony tajemnic handlowych. Zharmonizowane i wyjaśnione mają zostać także wymagania odnośnie do dowodów i kryteriów obliczania odszkodowania w przypadku naruszenia. KE chciałaby wprowadzić administracyjne środki ochrony na wzór US International Trade Commission oraz zharmonizować wytyczne odnośnie do obowiązków poufności i zakazu konkurencji w stosunku do pracowników w trakcie i po ustaniu stosunku zatrudnienia jak również zrównoważyć interesy pracodawcy i pracownika. Ważnym elementem proponowanej regulacji miałoby być ustalenie ram dla konkurencyjnych przepisów postępowania karnego na poziomie krajowym. Dotyczy to kwestii, jak powinny być definiowane i penalizowane poważne naruszenia. Jedna z końcowych propozycji dotyczy wyjaśnienia kwestii związanych z ochroną tajemnicy handlowej w kontekście prawa antymonopolowego. Źródło: Propozycje nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej W Biuletynie nr 3/2012 pisaliśmy o rozpoczęciu prac nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej ( pwp ) analizując poszczególne propozycje. W dniu 16 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej przedłożone przez ministra gospodarki. Projekt zakłada wprowadzenie instytucji tzw. listów zgody, dzięki którym łatwiej będzie można zarejestrować znak towarowy podobny do innego, wcześniejszego znaku. List zgody to nic innego jak oświadczenie, w którym uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego wyraża zgodę na rejestrację na rzecz innej osoby podobnego lub identycznego znaku towarowego. Nowe przepisy mają ponadto umożliwić podmiotom zgłaszającym m.in. znak towarowy częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie do Urzędu Patentowego (do 80 proc. wartości opłaty). Wnioskodawca będzie musiał wykazać, że nie jest w stanie zapłacić całej kwoty. Propozycje zmian 4 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

5 w ustawie pwp dotyczą również innych praw własności przemysłowej, w tym patentów i praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Nowe prawo ma wprowadzić system środków ulgowych, który będzie miał zastosowanie wówczas, gdy zgłaszający lub właściciel znaku nie dotrzyma terminów procesowych. Projekt wprowadza dłuższy, bo 6-miesięczny czas (liczony od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie określonej czynności) na wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu na dokonanie czynności procesowej. Zaproponowano ułatwienia w prowadzeniu elektronicznej korespondencji z Urzędem Patentowym. Nie będzie już konieczności używania certyfikowanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a zwykły podpis elektroniczny zostanie uznany za równoważny z podpisem papierowym. Stanowi to realizację postulatu zgłaszających, którzy oczekiwali bardziej dostępnych form komunikacji. W toku są również prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Projekt ten, który w części dotyczy również ustawy pwp, podlega ciągłym zmianom. Aktualnie proponuje się rozszerzenie uprawnień adwokatów i radców prawnych w zakresie dokonywania zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym dla podmiotów krajowych i z innych państw UE, które to czynności dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla rzeczników patentowych. Obowiązek korzystania z usług rzeczników patentowych jako profesjonalnych pełnomocników w sprawach własności przemysłowej obejmowałby natomiast wszystkie podmioty spoza Unii Europejskiej. Źródło: 3/2013 5

6 Orzecznictwo Prawa autorskie w jurysdykcjach państw członkowskich wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE W październiku 2013 roku Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w kwestii sądu właściwego w sprawie cywilnej wynikającej z naruszenia praw autorskich. Autor zamieszkały w Tuluzie (Francja) dochodził odszkodowania z tytułu rozpowszechniania płyt CD wyprodukowanych bez jego zgody w Austrii przez spółkę Mediatech, które były następnie sprzedawane przez brytyjskie spółki Crusoe oraz Elegy za pośrednictwem stron internetowych dostępnych również w miejscu zamieszkania powoda. Autor pozwał spółkę Mediatech w celu uzyskania odszkodowania w sądzie cywilnym w Tuluzie. Spółka Mediatech podniosła brak właściwości sądów francuskich, jednak sąd oddalił ten zarzut. Spółka wniosła apelację od orzeczenia, a sąd apelacyjny w Tuluzie przychylił się do jej wniosku, określając sąd austriacki jako właściwy w niniejszej sprawie. Powód wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku powołując się na naruszenie Rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Pytanie prejudycjalne sądu kasacyjnego do Trybunału Sprawiedliwości dotyczyło możliwości żądania odszkodowania z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich na terenie Francji. Trybunał Sprawiedliwości zauważył, że zasadą w przypadku naruszeń jest jurysdykcja sądów państwa członkowskiego miejsca zamieszkania pozwanego. Istnieją jednak wyjątki w postaci jurysdykcji szczególnej. W takiej sytuacji właściwy będzie również sąd państwa, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę. Zgodnie z zasadą ogólną właściwy byłby sąd austriacki. Trybunał uznał jednak, że miejsce zaistnienia szkody może być różne w zależności od charakteru prawa, którego naruszenie jest podnoszone. Ponadto należy poddać weryfikacji czy prawo, którego ochrony dochodzi się, podlega ochronie w państwie wytoczenia powództwa. W końcu należy również określić, który sąd jest w stanie najlepiej ocenić zasadność zgłoszonych roszczeń. Trybunał stwierdził, że skutki naruszenia dóbr osobistych za pośrednictwem treści umieszczonej w sieci najlepiej jest w stanie ocenić sąd miejsca, w którym znajduje się ośrodek życiowych interesów poszkodowanego. Sąd francuski będzie właściwy do rozpoznania powództwa jeśli Francja chroni prawa majątkowe, których poszanowania powód dochodzi, a szkoda może się urzeczywistnić na obszarze właściwości miejscowej owego sądu. Trybunał wyjaśnia, że majątkowe prawa autorskie podlegają zasadzie terytorialności, jednak na podstawie Dyrektywy 2001/29 powinny automatycznie podlegać ochronie we wszystkich państwach członkowskich, w związku z czym mogą zostać naruszone w każdym z nich. Inaczej mówiąc ochrona będzie skuteczna także wtedy, gdy szkoda urzeczywistni się na terenie Francji. Inaczej byłoby w przypadku, gdyby na podstawie aktu rejestracji ochrona prawa własności intelektualnej lub przemysłowej była ograniczona do terytorium jednego państwa członkowskiego. Wtedy należałoby dochodzić roszczeń przed sądem austriackim. Konkludując Trybunał uznał, że sąd francuski jest właściwy do rozpoznania powództwa odszkodowawczego przeciwko spółce z siedzibą w innym państwie członkowskim, w którym spółka ta dokonała zwielokrotnienia utworu, a następnie przekazała go do rozpowszechnienia spółce z siedzibą w trzecim państwie członkowskim za pośrednictwem strony internetowej. Wynika to z uznania, że szkoda mogła urzeczywistnić się na terenie Francji, prawo podlega ochronie w tym państwie, a sąd francuski jest w stanie ocenić zasadność tego roszczenia. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że sąd ten jest właściwy wyłącznie w zakresie szkody wyrządzonej na terytorium państwa członkowskiego, któremu podlega. Źródło: Procedura uwzględnienie zgłoszonych dowodów sprawa znaku FISHBONE wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-621/11 P oddalił w lipcu skargę wnioskodawcy, któremu OHIM odmówił rejestracji słownego znaku towarowego FISHBONE dla towarów w klasie 18 oraz 25 klasyfikacji nicejskiej. Znak ten został zgłoszony przez New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG. Odmowa rejestracji dotyczyła części towarów, a nastąpiła w efekcie wniesienia sprzeciwu przez podmiot, któremu przysługuje prawo ochronne na wcześniejszy znak krajowy (grecki) FISHBONE BEACHWEAR dla towarów z klasy 25 klasyfikacji nicejskiej (Vallis K.-Vallis A. & Co. OE). Kluczowe dla 6 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

7 rozstrzygnięcia było udowodnienie faktu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku. W trakcie postępowania przed OHIM uprawniony do wcześniejszego znaku krajowego na żądanie OHIM w wyznaczonym przez OHIM terminie przedstawił dowody używania znaku, na które składały się: oświadczenie, faktury oraz zdjęcia. Zgłaszający nowy znak twierdził, że te dowody są niewystarczające. W związku z tym uprawniony do wcześniejszego znaku przedstawił dalsze materiały dowodowe (katalogi). Urząd uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do części towarów z klasy 18 oraz w całości względem towarów z klasy 25. Izba Odwoławcza OHIM orzekła jednak, że decyzja ta była nieprawidłowa w odniesieniu do towarów z klasy 18, a była prawidłowa w odniesieniu do towarów z klasy 25. Izba Odwoławcza uznała, że prawidłowo uwzględniono nowe dowody, w tym katalog z 2001 roku zgłoszony przez wnoszącą sprzeciw, po upływie terminu określonego przez OHIM. Sprawa następnie została poddana pod rozstrzygnięcie Sądu Unii Europejskiej, który odmówił uwzględnienia stanowiska New Yorker. W związku z powyższym sprawa trafiła ostatecznie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Głównym zarzutem było naruszenie zasad dotyczących przedstawiania dowodów. Spółka New Yorker twierdziła, że materiały mające wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku, na których oparto decyzję (tj. katalog z 2001 r.) nie zostały przedstawione w określonym przez OHIM terminie. Trybunał podkreślił, że OHIM może nie uwzględnić dowodów przedstawionych później, aniżeli w wyznaczonym czasie. Co do zasady jednak, OHIM w żadnym razie nie jest przy tym zobowiązany do pominięcia takich dowodów. Kwestia ta jest więc pozostawiona do uznania OHIM. Trybunał zauważył jednocześnie, że istnieje szczególny przepis dotyczący postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu, który stanowi, że jeżeli OHIM zażąda przedstawienia dowodów od strony wnoszącej sprzeciw, a dowody takie nie zostaną przedstawione w wyznaczonym terminie, sprzeciw nie zostanie uwzględniony. Jeżeli jednak w wyznaczonym czasie przedstawiono pewne dowody, to postępowanie zainicjowane na skutek sprzeciwu powinno się toczyć w normalnym trybie, a dowody te mają zostać merytorycznie ocenione w jego toku. W czasie takiego postępowania strony mogą normalnie reagować na dalsze twierdzenia strony przeciwnej. Dlatego też, w sprawie stanowiącej przedmiot rozstrzygnięcia, Trybunał nie dopatrzył się naruszenia przepisów. Vallis K.-Vallis A. & Co. w prawidłowym czasie zareagowała na pierwsze żądanie OHIM w zakresie dostarczenia dowodów, w związku z tym postępowanie mogło toczyć się dalej, a w jego toku dopuszczalne było przedstawianie dalszych dowodów, na których mogło się opierać ostatecznie rozpoznanie sprawy. Źródło: CITIGATE a rodzina znaków na bazie elementu CITI wyrok Sądu UE W 2001 r. IG Communications Ltd zgłosiła do rejestracji znak słowny CITIGATE dla klas 9, 16, 35 i 42 klasyfikacji nicejskiej. Klasy te obejmują głównie usługi związane z sektorem bankowym i finansowym. Rejestracji znaku sprzeciwili się interwenienci: Citigroup, Inc. oraz Citibank NA, powołując się na wcześniejszą rejestrację znaków towarowych utworzonych na bazie elementu CITI m.in.: CITICORP, CITIGROUP, CITIGOLD, CITIBOND. W 2005 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw. Sprawa trafiła następnie do Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM, która uznała złożony sprzeciw za w pełni uzasadniony. Sąd UE podtrzymał decyzję Izby Odwoławczej, odmawiając tym samym wnioskodawcy prawa do rejestracji znaku CITIGATE (sygn. T-301/09). Po przeprowadzeniu badań Sąd uznał, że istnieje rodzina znaków opartych na bazie elementu CITI, a interwenienci przedstawili wystarczające dowody (w postaci broszur, dokumentów, stron internetowych) na to, że są one używane w obrocie. Znak CITIBANK jest zatem swoistym znakiem pierwotnym, od którego pochodzi seria pozostałych znaków opartych na wspólnej koncepcji, w których element CITI odgrywa rolę dystynktywną. Sąd uznał ponadto, że towary i usługi, dla których miał być zarejestrowany znak CITIGATE, analizowane w odpowiednim kontekście, w tym wypadku: biznesowym w sektorze finansowym, elektronicznym i telekomunikacyjnym; mogą być uznane za podobne. Natomiast w przypadku klas 35 i 36, które odróżniają powyższe towary od siebie, można uznać, w związku z ich powiązaniem z sektorem finansowym i bankowym, że tutaj także istnieje pewien stopień podobieństwa. Zatem część usług i towarów została uznana przez Sąd za identyczną, a część za podobną. Sąd porównał także wizualne, fonetyczne i koncepcyjne podobieństwo znaków. Wskazał on, że wizualnie sam fakt tożsamości pięciu z ośmiu liter 3/2013

8 (w większości wcześniej zarejestrowanych znaków) odgrywa rolę decydującą. W perspektywie koncepcyjnej znaczący jest charakterystyczny element CITI. W warstwie fonetycznej element CITI w każdym znaku jest wymawiany w ten sam sposób. Należy także zauważyć, że przeciętny konsument zwraca też uwagę na to w jaki sposób zaczyna się znak. Podsumowując należy przyznać elementowi CITI wysoki stopień dystynktywności, co sprawia, że koncepcyjnie znaki są podobne w wysokim stopniu, a w warstwie fonetycznej i wizualnej podobne co najmniej średnio. Oceniając kumulatywnie przesłanki prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd uznał, że ryzyko takie bez wątpienia zachodzi. Ponadto, Sąd UE uznał, że znaki z rodziny CITI spełniają kumulatywne przesłanki, by uznać je za znaki renomowane. Zaznaczył tym samym, że znaki z elementem CITI były zarejestrowane wcześniej. Wnioskodawca wniósł o rejestrację podobnego znaku, którego renoma jest rozpoznawana na terenie UE. Istnieje więc ryzyko nieuczciwego wykorzystania znaku. Sąd podkreślił także, że im mocniejszy jest charakter dystynktywny znaku, tym większe jest ryzyko skorzystania z jego renomy. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności skarga do sądu została oddalona. Źródło: Znak towarowy NEO nie dla Airbusa wyrok Sądu UE W Sądzie UE 3 lipca 2013 r. zapadł wyrok (sygn. sprawy T-236/12) w sprawie dotyczącej rejestracji wspólnotowego znaku towarowego słownego NEO dla towarów i usług z branży lotniczej, o którą wnosiła francuska spółka Airbus SAS. W 2010 r. spółka ta zwróciła się z wnioskiem o rejestrację wspólnotowego znaku słownego dla towarów klasy 7, 12 i 39 klasyfikacji nicejskiej (m.in. silniki do samolotów, środki lokomocji, usługi transportu powietrznego). OHIM dokonał badania zgłoszonego znaku, dozwalając jedynie na rejestrację dla usług z klasy 39 klasyfikacji nicejskiej. Airbus złożył odwołanie od tej decyzji, które nie zostało uwzględnione. OHIM uznał bowiem, że oznaczenie słowne NEO nie ma wystarczającej zdolności odróżniającej dla wybranych towarów, mając charakter jedynie opisowy. Słowo NEO oznacza nowy w wielu językach funkcjonujących w UE, np. w języku greckim. Izba Odwoławcza OHIM stanęła na stanowisku, że przeciętny konsument uznałby to oznaczenie za wskazówkę, że mamy do czynienia z produktem odznaczającym się nowością, współczesnością oraz zgodnym z najnowszymi technologiami. Poza tym, użycie takiego oznaczenia wskazywałoby tylko na pozytywną stronę sygnowanych nim produktów, nie pełniąc przy tym podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest oznaczanie pochodzenia. Sąd UE podzielił poglądy OHIM, uznając przy tym, iż tego typu oznaczenie słowne nie powinno zostać zawłaszczone przez żaden podmiot. Trudno byłoby bowiem uzasadnić nadawanie prawa wyłącznego na określenie stanowiące opis towaru. Konkurenci nie mogliby w takiej sytuacji stosować w obrocie standardowego i oczywistego określenia. Zdaniem Sądu nie powinno dochodzić do monopolizacji określonych cech towarów, które są immanentnie z nimi związane. Sąd UE uznał również, że oznaczenie NEO nie posiada wystarczających znamion dystynktywności dla usług z klasy 39 klasyfikacji nicejskiej. W rezultacie Airbus nie uzyskał rejestracji wspólnotowego znaku słownego NEO dla wybranych towarów i usług. Źródło: Skórzane akcesoria GITANA i odzież Kitana wprowadzają w błąd konsumenta wyrok Sądu UE W 2003 r. szwajcarska spółka Gitana SA złożyła w OHIM wniosek o rejestrację znaku towarowego GITANA. Wniosek dotyczył towarów należących do klasy 18 (skóra i imitacje skóry, towary wytworzone z tych materiałów i nieobjęte inną klasą, kufry, torby podróżne, torby sportowe, torby żeglarskie, parasole i parasole przeciwsłoneczne) oraz klasy 25 (odzież, buty, nakrycia głowy, odzież do uprawiania sportów wodnych). Po publikacji wniosku w grudniu 2004 r. wpłynął do OHIM sprzeciw Rosenruist Gestão e serviços, Lda, reprezentującego Teddy SpA uprawnionego do znaku towarowego Kitana. Wcześniejszy znak Kitana został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy w klasie 25, Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

9 międzynarodowy znak towarowy w klasach 18 i 25 oraz znak krajowy we Włoszech, gdzie rejestracja również dotyczyła klas 18 i 25. Gitana SA wniosła o to, by Rosenruist przedstawił dowód, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. OHIM zażądał dostarczenia takiego dowodu, ale tylko w odniesieniu do znaku międzynarodowego i krajowego. Po dostarczeniu szeregu dokumentów przez Rosenruist Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw w części, odmawiając rejestracji znaku towarowego Gitana w odniesieniu do prawie wszystkich rodzajów towarów objętych wnioskiem w klasie 18 i 25 (za wyjątkiem skóry i imitacji skóry ). OHIM stwierdził, że znak nie może zostać zarejestrowany ze względu na prawdopodobieństwo konfuzji z wcześniejszym wspólnotowym znakiem Kitana. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się wnioskodawca Gitana SA, który złożył odwołanie od tej decyzji. Jego zdaniem OHIM powinien był zażądać od Rosenruist również dowodu rzeczywistego używania znaku wspólnotowego. Wniósł ponadto o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się równolegle postępowanie w przedmiocie unieważnienia znaku wspólnotowego Kitana. Postępowanie zostało zawieszone zgodnie z wnioskiem Gitana SA. W 2010 r. zapadła prawomocna decyzja o unieważnieniu znaku wspólnotowego Kitana dla towarów w klasie 18. Rejestracja tego znaku w klasie 25 pozostała natomiast w mocy. Te nowe okoliczności wpłynęły na dalszy przebieg postępowania o rejestrację znaku towarowego GITANA. Postępowanie na początku 2011 r. zostało podjęte w celu rozpoznania odwołania Gitana SA, której poprzednio odmówiono rejestracji znaku w odniesieniu do prawie wszystkich towarów objętych wnioskiem. W sierpniu 2011 r. OHIM częściowo uwzględnił odwołanie Gitana SA w zakresie niektórych towarów z klasy 18 (kufry, torby podróżne, torby sportowe, torby żeglarskie, parasole i parasole przeciwsłoneczne) i odmówił rejestracji w odniesieniu do innych towarów z klasy 18 (towarów wytworzonych ze skóry i imitacji skóry, nieobjętych inną klasą) i 25 (odzież, buty, nakrycia głowy, odzież do uprawiania sportów wodnych) z uwagi na to, że towary te były identyczne lub podobne do towarów wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego Kitana (którego rejestracja utrzymała się już jedynie w klasie 25). OHIM nie dokonywał przy tym oceny zgłoszonego znaku z międzynarodowym i krajowym (włoskim) znakiem Kitana, ponieważ ich rzeczywiste używanie nie zostało udowodnione. OHIM stwierdził, że nie mógł zażądać dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego Kitana. Taki krok proceduralny byłby możliwy, gdyby wcześniejszy wspólnotowy znak Kitana był zarejestrowany w dacie publikacji wniosku o rejestrację znaku GITANA od co najmniej 5 lat. Tymczasem pięcioletni okres, o którym mowa w art. 42 (2) rozporządzenia 207/2009, nie upłynął w dacie publikacji wniosku Gitana SA. OHIM ocenił, że istnieje podobieństwo wizualne i fonetyczne zgłoszonego znaku ze wspólnotowym znakiem Kitana, a towary, dla których Gitana SA nieskutecznie ubiegała się o rejestrację znaku, są podobne do towarów, dla których znak Kitana korzysta z ochrony. Wnioskodawca Gitana SA zwrócił się do sądu o uchylenie decyzji w zakresie, w jakim odmówiono mu rejestracji znaku. Sąd UE potwierdził, że OHIM prowadził postępowanie prawidłowo i nie popełnił błędów, które uzasadniałyby uwzględnienie skargi Gitana SA. W szczególności OHIM właściwie przeanalizował podobieństwo towarów objętych ochroną z rejestracji znaku Kitana oraz wnioskiem spółki Gitana SA. Sąd uznał, że pomiędzy znakami GITANA i Kitana występuje podobieństwo fonetyczne i wizualne. Należy więc określić, czy również towary oznaczane znakami są podobne. Sąd podzielił rodzaje towarów zgłoszonych przez Gitana SA na dwie grupy. Wyjaśnił, że znak towarowy GITANA został zarejestrowany dla towarów z klasy 18 takich jak kufry, torby podróżne, torby sportowe, torby żeglarskie, parasole i parasole przeciwsłoneczne (grupa pierwsza), ponieważ w tym przypadku z podobieństwem znaków nie idzie w parze podobieństwo towarów (zakres ochrony znaku Kitana obejmował głównie odzież, nakrycia głowy, rękawiczki, paski i obuwie). Sąd jednak zwrócił uwagę, że nie można wysnuć takich wniosków w odniesieniu do towarów z grupy drugiej, tj. wykonanych ze skóry i imitacji skóry. Są one podobne do towarów takich jak odzież, nakrycia głowy, rękawiczki, paski czy obuwie głównie dlatego, że sprzedaje się je często w tych samych punktach sprzedaży, co produkty wykonane 3/2013

10 ze skóry lub imitacji skóry (czyli akcesoria takie jak portfele, torebki itp.). Dopełniają one ubiór konsumenta i często są nabywane łącznie z odzieżą. Klient zauważa bliski związek pomiędzy tymi produktami i może odnosić wrażenie, że pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa. W konsekwencji podobieństwo towarów jest istotne. Znaki natomiast są na tyle do siebie podobne, że występowanie podobieństwa niektórych towarów eliminuje rejestrację znaku Gitana w części dotyczącej towarów wykonanych ze skóry lub imitacji skóry. W związku z tym wyrokiem z 16 września 2013 r. (sygn. T-569/11) skarga Gitana SA została oddalona. Źródło: Oznaczenie KNUT DER EISBÄR może wprowadzić w błąd wyrok Sądu UE Sąd UE w wyroku wydanym w dniu 16 września 2013 r. (T-250/10) uznał, że wobec istnienia możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd, OHIM prawidłowo orzekł, że oznaczenie KNUT DER EISBÄR nie może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy. Oznaczeniu temu Berlińskie Zoo przeciwstawiło znak towarowy KNUD zarejestrowany uprzednio w Niemczech m.in. dla towarów takich jak książki, gry, zabawki i lalki. Knud był polarnym niedźwiadkiem urodzonym w zoo w Berlinie w grudniu 2006 roku. Był jednocześnie pierwszym od ponad trzydziestu lat niedźwiedziem polarnym urodzonym w berlińskim zoo. Po urodzeniu został umieszczony w inkubatorze i wychowany przez pracowników zoo. W krótkim czasie stał się maskotką i jednocześnie symbolem kampanii rządu niemieckiego skierowanej przeciwko zmianom klimatycznym. Niedźwiadek żył niestety krótko. Jego historia przypominała bardziej życie celebryty niż niedźwiedzia polarnego. Nie dziwi zatem zainteresowanie komercyjnego podmiotu rejestracją imienia popularnego niedźwiadka dla własnych celów. Sprzeciw wobec rejestracji oznaczenia KNUT DER EISBÄR został wniesiony przez berlińskie zoo (Zoologischer Garten Berlin AG) w oparciu o wcześniejszy niemiecki znak towarowy KNUD, zarejestrowany w roku Rejestracji spornego oznaczenia próbował dokonać brytyjski podmiot Knut IP Management Ltd m.in. dla takich towarów jak artykuły papiernicze, ubrania i artykuły sportowe. Sąd UE potwierdził w przywoływanym wyroku, że istnieje w tym przypadku prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w krajach niemieckojęzycznych. Zdaniem Sądu UE opinia publiczna ma podstawy aby uznać, że towary i usługi, w odniesieniu do których używane są sporne oznaczenia pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych ze sobą. W sprawie tej prawidłowo ustalono, że pisownia imienia Knud pozostaje pod wpływem języka duńskiego (zakończenie wyrazu na literę d ). Pisownia ta, w szczególności dla niemieckich konsumentów mieszkających niedaleko duńskiej granicy, jest pisownią zwyczajowo przyjętą, podobnie jak powszechnie stosowana pisownia niemiecka, zgodnie z którą powyższy wyraz zakończony jest literą t. Oznacza to, że istnieje oczywisty związek pomiędzy kwestionowanymi znakami, gdyż zarówno pisownia z t jak i pisownia z literą d na końcu wyrazu odnosi się do tej samej treści, tj. do imienia Knut/Knud. W opinii Sądu UE zarówno towary jak i usługi odnoszące się do obu oznaczeń są częściowo identyczne, a częściowo podobne. Decydującą okolicznością w tym sporze jest postrzeganie przez opinię publiczną takich elementów obu oznaczeń jak knud i knut. Sąd UE uznał, że w sprawie tej, wobec tożsamości i podobieństwa towarów, stopień podobieństwa spornych oznaczeń jest wystarczający do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd z uwagi na pojęciowe połączenie istniejące na obszarze niemieckojęzycznym. Z powyższych względów uznano, że oznaczenie KNUT DER EISBÄR nie może zostać zarejestrowane. Źródło: Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd znaki girls1st i GO GIRLS wyrok Sądu UE SCA Hygiene Products AB w dniu 24 maja 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o rejestrację słownego znaku towarowego girls1st, dla towarów i usług z klas: 3, 5, 16, 38, 41 i 44 klasyfikacji nicejskiej, m.in. produktów do pielęgnacji skóry, środków czystości, artykułów papierniczych, usług telekomunikacyjnych, usług związanych z rozrywką oraz usług informacyjnych związanych z opieką medyczną. W dniu 7 października 2010 r., sprzeciw 10 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

11 wobec powyższej rejestracji wniosła spółka Arbora & Ausonia SLU. Strona ta swoje stanowisko oparła na wcześniejszych prawach do hiszpańskiego słownego znaku GO GIRLS, zarejestrowanego 21 listopada 2008 r., jak również portugalskiego słownego znaku GO GIRLS, zarejestrowanego 14 października 2008 r., obu dla towarów i usług z klas: 5, 16, 35, 38 i 41 klasyfikacji nicejskiej, m.in. środków czystości, artykułów papierniczych, usług telekomunikacyjnych oraz usług związanych z rozrywką. Decyzją Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 19 września 2011 r., powyższy sprzeciw został częściowo uwzględniony. SCA Hygiene Products AB wniosła odwołanie od powyższej decyzji Wydziału Sprzeciwów. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM, decyzją z dnia 1 lipca 2013 r. uznała powyższe odwołanie za dopuszczalne, jednakże uzasadnione jedynie częściowo. Stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, natomiast tylko w odniesieniu do identycznych towarów, do których należą artykuły papiernicze. W pozostałych kategoriach sporne znaki dotyczą podobnych usług i towarów oraz są podobne w warstwie wizualnej (ze względu na element girls ) i fonetycznej, nie są natomiast podobne koncepcyjnie. Izba Odwoławcza podkreśliła, że znaki należy rozważać przede wszystkim w kontekście identycznych towarów. Ryzyko konfuzji powinno być postrzegane całościowo, w odniesieniu do właściwego postrzegania znaku przez konsumentów oraz z uwzględnieniem wszystkich towarzyszących okoliczności. Zdaniem Izby Odwoławczej przeciętny konsument nie uzna spornych znaków za pochodzące od jednego przedsiębiorcy czy przedsiębiorstw powiązanych ze sobą ekonomicznie. Zatem opisywane ryzyko konfuzji mogłoby wystąpić tylko w przypadku towarów identycznych, a nie tych, które są do siebie podobne tylko w pewnym stopniu. W konsekwencji powyższego, Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że spółka Arbora & Ausonia SLU, może jedynie częściowo skutecznie sprzeciwić się rejestracji znaku towarowego girls1st. Źródło: Renoma nie zablokuje rejestracji niepodobnego znaku decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego W lipcu 2013 r. w Czwartej Izbie Odwoławczej OHIM zapadła decyzja w sprawie zapoczątkowanej przez Yan Chen z siedzibą w Madrycie, który wniósł w 2010 r. o rejestrację znaku towarowego w formie graficznej. Yan Chen chciał zastrzec znak dla różnego rodzaju tekstyliów, odzieży, obuwia i artykułów pasmanteryjnych. Rejestracji tej próbował sprzeciwić się Adidas International Marketing B.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Adidas ). Na poparcie formalnego sprzeciwu Adidas wskazał, że bardzo podobny graficznie symbol zarejestrowany jest jako wspólnotowy znak towarowy. Znak ten, zdaniem Adidasa, cieszy się renomą w Unii Europejskiej. Wydział Sprzeciwów OHIM uznał sprzeciw Adidas za nieuzasadniony. Porównanie obu znaków nie pozwala przyjąć, by były one na tyle podobne, że jednoczesne używanie ich w obrocie prowadziłoby do potencjalnego wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy. Ponadto w sprzeciwie Adidas nie wykazał dostatecznie renomy swojego znaku. W złożonym odwołaniu Adidas argumentował, że pomiędzy znakami istnieje bliskie podobieństwo. O podobieństwie wizualnym świadczą trzy równoległe paski ułożone od najkrótszego do najdłuższego. Adidas zwrócił uwagę na to, że przy obróceniu znaku Yan Chen znaki te są jeszcze bardziej do siebie podobne. Wprowadzenie w błąd odbiorcy nastąpi więc zwłaszcza wtedy, gdy znak Yan Chen zostanie nałożony na towar pod innym kątem. Argumentacja ta nie przekonała Izby Odwoławczej, która wskazała na różnice wizualne obu znaków, takie jak: zwrócenie wierzchołków trójkąta w innym kierunku oraz wewnętrzne trzy białe trójkąty w znaku Yan Chen. W postępowaniu przed OHIM znaki są porównywane w takiej formie, w jakiej zostały zgłoszone, więc nie ma podstaw, by analizować, jaki będzie skutek, gdy znak Yan Chen zostanie przedstawiony pod innym kątem. 3/

12 Podobieństwo pomiędzy znakami jest, zdaniem OHIM, bardzo odległe. Z uwagi na brak podobieństwa sprzeciw Adidas nie może skutecznie zablokować rejestracji znaku Yan Chen, niezależnie od stopnia zdolności odróżniającej, a nawet renomy wcześniejszego znaku. Źródło: KENZO ESTATE a wcześniejsze KENZO nieuzasadnione czerpanie korzyści z renomy znaku decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Kenzo Tsujimoto złożył wniosek o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego KENZO ESTATE. Zgłoszeniem objęto wiele towarów w szeregu klas, jednak niezwiązanych z przemysłem modowym, czy perfumeryjnym. W zgłoszeniu wymieniono usługi związane z przemysłem winiarskim, ale też towary spożywcze codziennego użytku. W związku z tym zgłoszeniem Kenzo Société Anonyme, uprawniony z tytułu wcześniejszego znaku towarowego KENZO, zarejestrowanego dla towarów związanych z modą, wniósł sprzeciw. Dowody używania i renomy wcześniejszego znaku zostały wskazane przez wnoszącego sprzeciw poprzez odwołanie do dokumentów przedstawionych w innych postępowaniach między tymi samymi stronami. W toku postępowania nie uwzględniono tych dowodów, a sprzeciwu nie uwzględniono. W związku z powyższym uprawniony do znaku KENZO wniósł odwołanie, w wyniku którego Druga Izba Odwoławcza wydała rozstrzygnięcie (sprawa R 1363/2012-2), które można podsumować następująco. Przede wszystkim uznano wcześniejszy znak KENZO oraz znak KENZO ESTATE za podobne, bowiem odbiorcy najpierw zwracają uwagę na początek znaku, a dopiero potem na zakończenie. Ponadto podkreślono, że wyraz estate dla towarów związanych z przemysłem winiarskim nie ma charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w postępowaniu dotyczącym sprzeciwu udowodnienie renomy zostało dokonane w formie bardzo dokładnego odniesienia się do dowodów przedstawionych w innym postępowaniu. Uczyniono to ściśle w terminie zakreślonym przez OHIM. Dlatego Izba Odwoławcza uznała, że przedstawiono stosowne dowody na renomę. Dowody na używanie są ściśle powiązane z dowodami renomy OHIM podkreśla, że na renomę mogą wskazywać np. wykazane poziomy sprzedaży. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że nie można zignorować ok. 600 stron faktur i innych dokumentów związanych ze sprzedażą. W związku z powyższym OHIM uznał, że w odpowiedni sposób udowodniono renomę wśród użytkowników towarów luksusowych. Co więcej, Izba Odwoławcza podkreśla również, że została spełniona kolejna przesłanka uzasadniająca uwzględnienie sprzeciwu, a mianowicie, że nowo zgłoszony znak KENZO ESTATE niesłusznie korzysta z renomy znaku KENZO. Jest bowiem prawdopodobne, że odbiorca połączy znak KENZO ESTATE ze znakiem KENZO, co oznacza, że bez uzasadnionych przyczyn nowy znak będzie czerpał z renomy znaku KENZO, korzystając z jego mocy przyciągającej bez jakiejkolwiek rekompensaty dla uprawnionego do znaku KENZO za wkład poczyniony w rozwój tego znaku. OHIM powołał w tym względzie orzeczenie z 18 czerwca 2009 r., C-487/07, L Oréal. Dlatego też OHIM uznał, że znak KENZO ESTATE nie może być zarejestrowany dla usług związanych z przemysłem winiarskim, które mogą zostać uznane za luksusowe, zaznaczając przy tym, że możliwa jest rejestracja dla zwykłych towarów spożywczych, takich jak oliwa z oliwek, czy też winogrona. Źródło: Quo Vadis decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Francisco Gómez Hernández w dniu 10 lutego 2010 r. złożył wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego QUO VADIS dla towarów i usług z klas 29, 33 i 35 klasyfikacji nicejskiej. Wobec powyższego zgłoszenia złożony został sprzeciw przez EDITIONS QUO VADIS SAS, która jest uprawnionym z tytułu wcześniejszych słownych znaków towarowych QUO VADIS zgłoszonych m.in. dla towarów i usług z klas 9, 38 i 42 klasyfikacji nicejskiej. Należy zwrócić uwagę, że celem artykułu art. 8 ust. 5 Rozporządzenia nie jest uniemożliwienie rejestracji każdego znaku towarowego, który jest podobny lub identyczny do znaku towarowego cieszącego się renomą. Celem, tego przepisu jest natomiast umożliwienie uprawnionemu do wcześniejszego znaku posiadającego renomę, wniesienia sprzeciwu 12 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

13 wobec rejestracji znaków, które szkodzą lub mogłyby szkodzić jego renomie lub charakterowi odróżniającemu, bądź też czerpałyby z tego znaku nienależną korzyść. W związku z tym, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego nie jest zobowiązany do wykazania faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku, a jedynie przedstawić dowody prima facie przyszłego ryzyka wyrządzenia takiej szkody. Decyzją Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 15 czerwca 2012 r., uznano, że sporne oznaczenia są identyczne. Wnoszący sprzeciw nie wykazał jednakże, w jaki sposób używanie spornego znaku przez wnioskodawcę przynosić mu będzie nienależne korzyści. Powyższa decyzja została zaskarżona przez wnioskodawcę. W wyniku skargi Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję (sygn. T-517/13). W niniejszym przypadku bardzo mało prawdopodobne jest, iż właściwy krąg odbiorców będzie w stanie powiązać sporny znak ze znakiem wcześniej używanym, bez względu na poziom jego renomy. Ponadto należy zaznaczyć, że nawet w przypadku, gdy sporne towary i usługi dotyczyć będą ogółu społeczeństwa, to ich krąg odbiorców będzie zupełnie inny. Z powyższego wynika, że sporne towary i usługi są nie tylko odmienne w aspekcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumentów, ale również kierowane są do odmiennych kręgów odbiorców. W świetle powyższych okoliczności nie możemy mówić o wystąpieniu w tym przypadku szkody. Podsumowując, wnoszący sprzeciw nie przedstawił dowodów potwierdzających istnienie ryzyka działania na szkodę charakteru odróżniającego zarejestrowanych wcześniej znaków towarowych. Z przedstawionych dowodów nie wynika także, że używanie zaskarżonego znaku byłoby szkodliwe dla renomy znaków wcześniejszych. Jeśli chodzi natomiast o ryzyko czerpania przez wnioskodawcę nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych, w tym przypadku z uwagi na brak związku między spornymi towarami i usługami, takie niebezpieczeństwo nie zachodzi. W związku z powyższym decyzja Wydziału Sprzeciwów została uchylona. Źródło: Oznaczenia SEVEN i Room Seven są podobne decyzja Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego W dniu 16 lipca 2013 r. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie Room Seven B.V. od decyzji Wydziału Sprzeciwów OHIM, którą to decyzją częściowo uwzględniono sprzeciw złożony przez włoską spółkę Seven SpA w sprawie rejestracji wspólnotowego słownego znaku towarowego Room Seven na rzecz holenderskiej spółki (sygn. akt R 955/2012-4). Sprzeciw co do rejestracji oznaczenia dla niektórych towarów z klasy 18 klasyfikacji nicejskiej (wyroby skórzane lub skóropodobne) na rzecz holenderskiej spółki oparty był na posiadanych przez włoską spółkę wcześniejszych oznaczeniach w postaci trzech wspólnotowych znaków towarowych: słownym SEVEN oraz dwóch graficznych: Co więcej, sama spółka Seven SpA jest wysoko rozpoznawalnym we Włoszech producentem wyrobów skórzanych. Znaki uznano za podobne wizualnie i podobnie brzmiące ze względu na wspólną cząstkę SEVEN. Porównywane oznaczenia nie zawierały elementów o charakterze odróżniającym lub dominującym, a samo użycie w nich liczebnika nie miało roli koncepcyjnej. Holenderska spółka złożyła swoje odwołanie od decyzji, argumentując je słabym charakterem odróżniającym wcześniej istniejących oznaczeń. Zdaniem Room Seven BV używanie w przemyśle modowym oznaczeń numerycznych jest bardzo powszechne, np. do oznaczania rozmiarów, a liczebniki często występują w nazwach firm działających na tym rynku. Argumenty spółki opierały się także na założeniu koncepcyjnym, że określenie Seven odnosi się do określonej grupy wiekowej dzieci, dla których przeznaczone są jej produkty, co wskazuje na jego opisowy charakter. Tym samym oznaczenie Room Seven niesie za sobą konkretny przekaz, a uważny konsument bez problemu rozpozna produkty pochodzące od holenderskiego producenta. 3/

14 Czwarta Izba Odwoławcza OHIM dokonała rozpatrzenia złożonego odwołania. Uznano, że porównywane towary są w zasadzie identyczne, a długoletnia renoma włoskiego producenta jest kluczowa. Analizując zaś samą budowę oznaczenia OHIM stwierdził, iż człon SEVEN pochodzi z języka angielskiego i nie jest identyczny z numerem 7 dla przeciętnego włoskiego odbiorcy. W kwestii koncepcyjnej natomiast nie wskazuje on ani na rozmiary oferowanych towarów, ani na wskazywaną grupę docelowych klientów, czyli dzieci w wieku 7 lat. Pomimo uznania znaków za podobne w przeciętnym stopniu, nie można wykluczyć skojarzenia porównywanych znaków towarowych Room Seven i SEVEN, wykorzystywanych dla oznaczania identycznych produktów. Szczególnie istotnym czynnikiem w tym przypadku jest także wysoka rozpoznawalność oznaczenia SEVEN zarówno na rynku włoskim, jak i globalnym. Źródło: Geo Glob Polska niedopuszczalność użycia słowa Polska w znaku towarowym Sprawa ta dotyczyła interesującego zagadnienia możliwości zarejestrowania znaku towarowego zawierającego słowo Polska. W 2009 r. spółka Geo Glob Polska sp. z o.o. zwróciła się do Urzędu Patentowego z wnioskiem o zarejestrowanie znaku towarowego Geo Glob Polska. Urząd Patentowy odmówił rejestracji powołując się na to, że wnioskodawca nie przedstawił zgody właściwego organu na użycie słowa Polska w znaku towarowym. Został w tym kontekście przywołany art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie. Wnioskodawca stanął natomiast na stanowisku, że przepis ten należy interpretować ściśle, a nie rozszerzająco. Słowo Polska jest co prawda elementem oficjalnej nazwy państwa polskiego (tj. Rzeczpospolita Polska), lecz w żadnym razie nie jest ani samą nazwą, ani też jej skrótem. Co więcej wnioskodawca podkreślał swą przynależność do międzynarodowej grupy spółek oraz międzynarodowy charakter działalności. Co ciekawe, w trakcie postępowania wnioskodawca podjął próbę uzyskania stosownej zgody, lecz wynikiem jego starań była konkluzja, że zgody takiej nie da się w obecnym stanie prawnym uzyskać. Brak bowiem zarówno przepisów regulujących kompetencje organów państwa w tym względzie, jak i stosownej procedury uzyskiwania zgód. W związku z tym wnioskodawca uzupełnił swoje stanowisko o argument, zgodnie z którym zgoda taka jest niemożliwa do uzyskania, albowiem w tym zakresie istnieje luka prawna. Powołując się na wyżej wspomnianą podstawę prawną oraz uznając, że słowo Polska stanowi skrót oficjalnej nazwy państwa, Urząd Patentowy nie uwzględnił wniosku o zarejestrowanie tego znaku towarowego. Rozstrzygnięcie to stało się przedmiotem zaskarżenia; najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarżący zwracał ponadto uwagę na fakt istnienia szeregu zarejestrowanych znaków towarowych zawierających słowo Polska. Oba sądy podzieliły stanowisko i ocenę prawną Urzędu Patentowego, oddalając skargi i potwierdzając, że słowo Polska stanowi skrót nazwy państwa. Sądy administracyjne podkreśliły dodatkowo, że Polska jest słowem identyfikującym kraj w międzynarodowych kontaktach oraz zawodach, w tym sportowych. Zwrócono ponadto uwagę, że skarżący nie powinien powoływać się na wcześniejszą praktykę orzeczniczą Urzędu Patentowego, która była nieprawidłowa. Naczelny Sąd Administracyjny dodał ponadto, że nic nie stoi na przeszkodzie używania słowa Polska w firmach spółek. Mamy wówczas do czynienia bądź to z oznaczeniem miejsca geograficznego działania spółki, bądź też rozróżnieniem spółek należących do jednej grupy kapitałowej. Źródło: 14 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

15 Renoma Tiffany w Polsce wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego W lipcu bieżącego roku zapadł kolejny wyrok w trwającym w Polsce od wielu lat sporze pomiędzy znaną na całym świecie firmą jubilerską Tiffany & Co. z Nowego Jorku a Tiffany & Broadway z siedzibą w Houston będącą producentem damskiego obuwia. NSA w wyroku wydanym w sprawie o sygnaturze akt II GSK 467/12 oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Tiffany & Co. w sporze dotyczącym unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany przez UPRP (R ) na rzecz Tiffany & Broadway. W kwietniu 2004 roku UPRP wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na powyższy słowno-graficzny znak towarowy zgłoszony przez Tiffany & Broadway. Wobec zaskarżenia tej decyzji przez Tiffany & Co., udzielone prawo ochronne zostało unieważnione w czerwcu 2008 roku. UPRP uznał, że spółka Tiffany & Co., która wniosła sprzeciw w sposób należyty wykazała, że TIFFANY jest znakiem powszechnie znanym, a także że znak ten cieszy się sławą i renomą, wykraczającą poza granice Stanów Zjednoczonych. Organ uznał tym samym, że pomimo nieobecności Tiffany & Co. na rynku polskim powyższy znak towarowy winien zostać uznany za renomowany także w Polsce. Co za tym idzie korzystanie z oznaczenia TIFFANY przez konkurencyjną spółkę mogłoby doprowadzić do rozmycia renomy znaku TIFFANY ze względu na podobieństwo spornych oznaczeń. Ciągnąca się latami sprawa trafiła początkowo do WSA, następnie do NSA, po czym wróciła do ponownego rozpoznania przez sąd wojewódzki. WSA uznał, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, co w znaczącym stopniu wpłynęło na rozstrzygnięcie sprawy. Według WSA w sprawie tej nie zbadano wszystkich okoliczności faktycznych odnoszących się do renomy znaku towarowego. Zdaniem WSA ocena, czy znak jest renomowany czy też nie, winna zostać oparta na szeregu przesłankach takich jak: znacząca znajomość znaku, udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku. WSA zauważył przy tym, że posiadanie renomy światowej nie jest jednoznaczne z posiadaniem renomy krajowej w Polsce, a tym samym doszedł do przekonania, że ocena realizacji kryteriów renomy ma charakter terytorialny. Ponadto uznał, wbrew opinii wyrażonej przez UPRP, że nieobecność Tiffany & Co. na polskim rynku nie jest wprawdzie decydująca, jednakże jest istotna dla określenia renomy znaku towarowego tej spółki w Polsce. Okoliczność ta wpływa bowiem na znajomość produktów tego podmiotu wśród polskich konsumentów. W opinii sądu dopiero wyjaśnienie kwestii, czy renoma została wykazana otwiera drogę do rozważań i badania, czy Tiffany & Broadway naruszył swym działaniem zasady współżycia społecznego w wyniku zgłoszenia do rejestracji słowno-graficznego znaku z elementem słownym TIFFANY. Skargę od powyższego wyroku wniosła spółka Tiffany & Co. W wyniku jej rozpoznania NSA uznał, że wady zaskarżonej przez Tiffany & Broadway decyzji uzasadniały jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. Wady decyzji polegały na niewyjaśnieniu przez UPRP istotnych dla wyniku sprawy okoliczności odnoszących się do renomy znaku TIFFANY na terytorium Polski w dacie zgłoszenia do rejestracji spornego znaku. W efekcie wydanego przez NSA wyroku, sprawa trafi ponownie do rozpatrzenia przez UPRP, który kolejny raz będzie musiał rozpatrzyć kwestię renomy spornego znaku. Źródło: Czy sąd może odstąpić od wydania zakazu naruszania sprawa My Little Pony przeciwko My Sweet Pony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie W ostatnim czasie Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnął spór pomiędzy amerykańską spółką Hasbro Inc. a polską spółką Simba Toys Polska sp. z o.o., 3/

16 należącą do niemieckiego koncernu, w sprawie używania podobnych oznaczeń dla zabawki w kształcie kucyka (sygn. akt I ACa 1233/12). konkludując, że idea czy też ogólna wizja nie stanowi w jego rozumieniu utworu. Źródło: Używane przez Simba Toys Polska oznaczenie My Sweet Pony zostało uznane uprzednio przez Sąd Okręgowy za podobne do popularnego na świecie oznaczenia My Little Pony, używanego przez Hasbro na polskim rynku już od 1983 r. Rejestracja w OHIM tego cieszącego się renomą znaku towarowego nastąpiła w 2006 r. Fakt, że firmy będące w sporze od kilkunastu lat zajmują się produkcją i sprzedażą podobnych zabawek, nie zadziałał na korzyść pozwanej polskiej spółki. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie stwierdzające, że oznaczenie stosowane przez pozwaną może wprowadzić potencjalnych klientów w błąd. Niemniej jednak, nie nałożył on na polską spółkę zakazu dalszego naruszania wspólnotowego znaku towarowego powódki. Sąd Okręgowy uznał brak reakcji Hasbro na wieloletnie używanie przez Simba Toys Polska podobnego oznaczenia za szczególny powód zaniechania wprowadzenia tej sankcji. Tym samym sąd powołał się na art. 102 Rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r., który zawiera taką normę. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił powyższy wyrok zakazując Simba Toys Polska używania spornego oznaczenia. Sędzia argumentował swoją decyzję brakiem istotnego interesu polskiej spółki, który ulegałby w związku z nałożonym zakazem naruszeniu, ponieważ kucyki nie stanowią jej głównego produktu. Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska pozwanej tylko w zakresie nieprzyznania Hasbro ochrony na podstawie prawa autorskiego, 16 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

17 Inne zagadnienia Wzory przemysłowe warto chronić 1 Michał Ziółkowski Produkty ciekawie zaprojektowane sprzedają się znacznie lepiej niż te o przeciętnej linii, nieskupiające uwagi potencjalnego konsumenta. Projektanci dążą zatem do osiągnięcia takiej formy produktu, która nie zakłócając jego funkcjonalności wpływa korzystnie na pozytywne doznania estetyczne potencjalnych klientów. Takie podejście powoduje wzrost atrakcyjności produktów, a w konsekwencji znaczne korzyści ekonomiczne. Pojawienie się nowego produktu odnoszącego sukces rynkowy zawsze powoduje zainteresowanie konkurencji. Aby jednak zainteresowanie to nie zmieniło się w dozwolone naśladownictwo, twórca powinien wykorzystać skuteczne narzędzia prawne, zapewniające ochronę tego typu działalności. Co może stanowić chroniony wzór Wzorem jest nowa postać produktu o indywidualnym charakterze. Wzorami przemysłowymi mogą być w zasadzie wszelkie postacie dużych produktów, takich jak budynki, samochody, jachty, a także postacie mniejszych przedmiotów jak telefony, zegarki, akcesoria. Wzór przemysłowy może być trójwymiarowy (np. felga samochodowa) lub dwuwymiarowy (np. postać strony internetowej). Jako wzór przemysłowy może zostać zarejestrowany kształt produktu (np. nowy wzór biżuterii) lub kształt części produktu (np. zakrętka), opakowanie towaru (np. kształt butelki), faktura materiału, logo produktu czy też jego zdobienie. Należy zaznaczyć, iż ochronę jako wzór przemysłowy może uzyskać wiele różnorodnych postaci produktów ze znacznie odmiennych dziedzin. Ochrona może być także udzielona na przedmioty uważane za dzieła sztuki (fine arts) oraz na dzieła sztuki użytkowej (applied arts). Jednakże, w praktyce to przedmioty z założenia istniejące lub mogące istnieć w tysiącach lub milionach egzemplarzy, a nie wysublimowane prace twórcze, takie jak obrazy czy rzeźby mające charakter jednostkowy, podlegają tej wyspecjalizowanej ochronie. W miarę postępu technicznego wzrastają wymagania stawiane wyrobom przemysłowym, od których oczekuje się obecnie nie tylko cech związanych z użytkowością przedmiotu, ale również odpowiednich walorów estetycznych. Wygląd przedmiotu staje się obecnie coraz częściej czynnikiem oddziaływającym na decyzję nabywcy. W ten sposób udana forma produktu niejednokrotnie przyczynia się do zwiększenia jego wartości ekonomicznej, nie powodując przy tym zwiększania kosztów produkcji. Wzornictwo przemysłowe odgrywa także ważną rolę w tych sytuacjach, gdy ze względów konkurencyjnych należy wprowadzić na rynek produkt o nowych cechach jakościowych. W zależności od systemu prawnego obowiązującego w danym kraju twórca wzoru przemysłowego może uzyskać ochronę dla postaci swego produktu na podstawie ustawy szczegółowej dotyczącej wzorów lub też na podstawie prawa autorskiego oraz innych ustaw. W polskim systemie prawnym istnieje możliwość kumulatywnej ochrony prawnej wzorów przemysłowych. Ponadto niektóre wzory mogą uzyskać ochronę jako znaki towarowe. W dziedzinie prawa własności intelektualnej często jedne i te same dobra mogą być chronione przez różne przepisy ze względu na to, że niekiedy dobra te posiadają takie same właściwości, z których można czynić różny użytek. W ustawie prawo własności przemysłowej (p.w.p.) ochrona wzorów oparta została na założeniach charakterystycznych dla systemu prawa patentowego, wiążących powstanie prawa skutecznego erga omnes z dochowaniem pewnych wymogów formalnych i rejestracją dobra chronionego. Konieczna rejestracja wzoru w UPRP Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji, które przysługuje twórcy lub współtwórcom wzoru. Prawo z rejestracji może przysługiwać pracodawcy lub zamawiającemu, gdy twórca wzoru jest w stosunku pracy lub realizuje określoną umowę. Ponadto, prawo z rejestracji jest zbywalne oraz podlega dziedziczeniu. Uprawniony może w drodze umowy licencyjnej udzielić innej osobie upoważnienia do korzystania z jego wzoru przemysłowego. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje po sprawdzeniu w Urzędzie Patentowym RP prawidłowości zgłoszenia tego wzoru. Urząd Patentowy nie przeprowadza natomiast badania merytorycznego wobec danego wzoru, a osoba pragnąca uzyskać prawo z rejestracji powinna spełnić jedynie przesłanki formalne. W ustaleniu zakresu prawa z rejestracji podstawowym źródłem są zawarte w zgłoszeniu opis wzoru i jego rysunek. Udzielenie ochrony w trybie rejestracji formalnej zakłada, 1) Artykuł pod tym samym tytułem ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 8 listopada 2013 r. Jego autorem jest rzecznik patentowy Michał Ziółkowski 3/

18 że zgłaszający sam dokonuje oceny przedmiotu swojego zgłoszenia i możliwości jego ochrony. Często zdarza się, że ocena dokonana przez zgłaszającego będzie błędna, co może wówczas doprowadzić do konfliktów z innymi, wcześniejszymi uprawnionymi, a także do unieważnienia prawa wyłącznego do danego wzoru. Wyłączne prawo ze wzoru przemysłowego nie może trwać bezterminowo - prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat. Jednakże ten okres ochrony podzielony jest na 5 letnie okresy, z czego wynika, że minimalny okres ochrony wzoru wynosi 5 lat. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji. Czas trwania ochrony wynikającej z rejestracji liczy się od dnia dokonania zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Ochrona w UE możliwa również bez rejestracji Ustawodawstwo polskie reguluje wyłącznie zagadnienia dotyczące ochrony wzorów przemysłowych, na które udzielono prawa z rejestracji. W ustawie p.w.p. brak jest przepisów dotyczących ochrony niezarejestrowanych wzorów przemysłowych. Ustawodawstwo Unii Europejskiej reguluje zarówno kwestię rejestracji wzorów wspólnotowych, jak również zagadnienie wzorów niezarejestrowanych. Oznacza to, że dochodzenie praw wynikających z niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych jest możliwe w polskim porządku prawnym. Ochrona niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych dostępna jest w Unii Europejskiej już od 6 marca 2002 r. Ochrona ta jest jednak w znacznym stopniu ograniczona w stosunku do ochrony wzoru zarejestrowanego. Wzory niezarejestrowane są automatycznie chronione prawem wyłącznym przez okres trzech lat od dnia pierwszego udostępnienia. W tym przypadku nie ma konieczności spełnienia żadnych sformalizowanych wymogów rejestracyjnych. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy powinien spełniać kryterium nowości i posiadać indywidualny charakter. Wzór taki można uznać za nowy jeśli wcześniej żaden identyczny wzór nie został publicznie udostępniony. By stwierdzić istnienie nowości wzoru należy porównać dany wzór z wcześniej istniejącymi wzorami, odznaczającymi się podobną zewnętrzną postacią. W przypadku wzorów niezarejestrowanych ocena powinna być dokonywana według stanu na dzień pierwszego udostępnienia wzoru. Wzory, które różnią się między sobą jedynie nieistotnymi szczegółami, są traktowane jako identyczne. Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest znacznie węższa niż wzoru zarejestrowanego. Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego uprawniony nabywa wyłączne prawo do używania takiego wzoru i zakazywania używania go osobom trzecim, niemającym jego zgody. Wymienione używanie obejmuje w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty lub zastosowany, jak również magazynowanie takiego produktu w tych celach. Natomiast uprawniony z niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego nabywa prawo zakazywania wyżej wymienionych działań wyłącznie w przypadku, gdy sporne używanie wynika ze skopiowania chronionego wzoru. Ponadto, jeżeli okaże się, że uważany za skopiowany wzór niezarejestrowany jest wynikiem niezależnej pracy twórcy, którego z uzasadnionych powodów można uznać za osobę nieznającą wzoru udostępnionego publicznie przez uprawnionego, to takiego wzoru nie uważa się za skopiowany. Trzyletnia odformalizowana ochrona niezarejestrowanego wzoru może być w pewnych przypadkach całkowicie wystarczająca, dla niektórych sektorów gospodarki, takich jak np. w przemysł zabawkarski lub odzieżowy, w szczególności dla wzorów produktów o krótkiej żywotności rynkowej. Udostępnienie publiczne wzoru musi nastąpić na terenie UE. Udostępnienie wzoru poza terytorium UE nie powoduje powstania prawa do wzoru. Wzór powinien być udostępniony publicznie wobec osób wyspecjalizowanych w danej branży, działających w UE. Od momentu udostępnienia wzoru rozpoczyna bieg trzyletni okres ochronny przewidziany dla wzorów niezarejestrowanych. Trudny do wykazania dowód udostępnienia wzoru obciąża uprawnionego ze wzoru. Również utrudnione dla osób trzecich może okazać się ustalenie końca trzyletniego okresu ochrony, po którym wzór należeć już będzie do domeny publicznej. Interesująca i istotna w praktyce może okazać się kwestia, iż udostępnienie wzoru ogółowi społeczeństwa przez twórcę lub jego następcę prawnego nie niweczy cechy nowości, jeżeli nastąpiło ono w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie wzoru. Podczas tego okresu istnieje zatem zarówno ochrona wzoru niezarejestrowanego jak również tzw. ulga w nowości. Przez ten okres czasu wzór chroniony jako niezarejestrowany nie traci możliwości uzyskania prawa z rejestracji. 18 Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja

19 Informacja o działalności warszawskiego zespołu własności intelektualnej K&L Gates W skład zespołu własności intelektualnej K&L Gates wchodzi siedmiu prawników (w tym rzecznik patentowy), świadczących usługi na rzecz klientów polskich i zagranicznych we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności. Świadczymy usługi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym postępowań sądowych, postępowań dotyczących ochrony celnej oraz postępowań karnych dotyczących piractwa i innych naruszeń praw wyłącznych. Przygotowujemy również wnioski i pisma do Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dotyczące rejestracji znaków towarowych oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych. Skupiamy się również na licznych zagadnieniach dotyczących nieuczciwej konkurencji i konfliktów oznaczeń. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu umów z zakresu prawa autorskiego i mediów zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym umów licencyjnych oraz umów dotyczących publikacji, umów dystrybucyjnych oraz dubbingowych, a także umów dotyczących produkcji filmowej i telewizyjnej. Zajmujemy się także regulacjami dotyczącymi nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz kwestiami związanymi z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i prawem reklamy. Nasze doświadczenie procesowe w zakresie praw własności intelektualnej jest również bogate i różnorodne. Reprezentujemy klientów zarówno przed sądami cywilnymi, jak i karnymi oraz przed urzędami i sądami administracyjnymi.

20 W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: Oskar Tułodziecki Agata Lewartowska-Błaszczyk Ewelina Madej Ewa Rusak Marta Wysokińska Michał Ziółkowski Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem Biuletynu w wersji elektronicznej, uprzejmie prosimy o przesłanie takiej informacji pod adresem owym: wpisując w tytule wiadomości: Biuletyn TM. Anchorage Austin Berlin Boston Brisbane Bruksela Charleston Charlotte Chicago Dallas Doha Dubai Fort Worth Frankfurt Harrisburg Hong Kong Houston Londyn Los Angeles Mediolan Melbourne Miami Moskwa Newark Nowy Jork Orange County Palo Alto Paryż Pekin Perth Pittsburgh Portland Raleigh Research Triangle Park San Diego San Francisco São Paulo Seattle Seul Sydney Szanghai Singapur Spokane/Coeur d Alene Taipei Tokio Warszawa Waszyngton Wilmington K&L Gates zatrudnia pracowników w 48 biurach w Ameryce Pn. i Płd., Europie, Azji, Australii oraz na Bliskim Wschodzie i reprezentuje liczne spółki należące do GLOBAL 500, FORTUNE 100 oraz FTSE 100, a także nowo powstałe i średniej wielkości spółki i przedsiębiorców, uczestników ruchu kapitałowego oraz podmioty sektora prywatnego. Więcej informacji na temat K&L Gates na stronie Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania wiążących decyzji. Tematyka poruszona w niniejszej publikacji jest wynikiem subiektywnego wyboru autorów biuletynu i nie stanowi wyczerpującego omówienia wszystkich zagadnień. Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczą jedynie wybranych aspektów prawnych. Treść biuletynu nie może być traktowana jako porada prawna K&L Gates LLP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 184/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Co może być znakiem towarowym?

Co może być znakiem towarowym? Co może być znakiem towarowym? Łukasz Żelechowski Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Pojęcie znaku towarowego (I) Definicja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk Sygn. akt II CSK 231/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 października 2008 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 lipca 2015 r. SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa R. C. przeciwko B. C. o zapłatę i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 57/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta W. Sp. z o.o. w W. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

POIG /10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

POIG /10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ POIG 05.02.00-00-004/10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 1/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 marca 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UZ 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 23/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 maja 2010 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 362/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 stycznia 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Gerard Bieniek

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Gerard Bieniek Sygn. akt III CZ 15/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2008 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Gerard Bieniek w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I BP 11/14. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

250/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

250/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 250/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2009 r. Sygn. akt Ts 221/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej spółki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 295/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II BP 18/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 marca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa H.P. przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zapłatę, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 5/17. Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 5/17. Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II PZ 5/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 maja 2017 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BU 26/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2007 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 29/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2008 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Rączka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Rączka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 24/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 grudnia 2016 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Rączka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa J. O.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 109/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 listopada 2009 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2001

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 15 marca 2012 r. II UK 160/11

Wyrok z dnia 15 marca 2012 r. II UK 160/11 Wyrok z dnia 15 marca 2012 r. II UK 160/11 Wniosek o wznowienie postępowania przed sądem ubezpieczeń społecznych (art. 114 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 marca 2017 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSA Marek Procek (sprawozdawca) w sprawie z odwołania M.P. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt II UZ 58/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 grudnia 2016 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka w sprawie z wniosku R. W.

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 Zagadnienie jednolitości unijnego znaku towarowego (jednolitego prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego) należy rozpatrywać w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CZ 120/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 77/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2015 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z wniosku D.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy Postępowanie w sprawie sprzeciwu Uchylenie zaskarżonej decyzji Następcza bezprzedmiotowość sporu Umorzenie postępowania

Wspólnotowy znak towarowy Postępowanie w sprawie sprzeciwu Uchylenie zaskarżonej decyzji Następcza bezprzedmiotowość sporu Umorzenie postępowania POSTANOWIENIE SĄDU (czwarta izba) z dnia 21 października 2014 r.(*) Wspólnotowy znak towarowy Postępowanie w sprawie sprzeciwu Uchylenie zaskarżonej decyzji Następcza bezprzedmiotowość sporu Umorzenie

Bardziej szczegółowo

PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NA PODSTAWIE ART. 132 UST. 2 PKT 3 PWP ZNAK RENOMOWANY

PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NA PODSTAWIE ART. 132 UST. 2 PKT 3 PWP ZNAK RENOMOWANY PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY NA PODSTAWIE ART. 132 UST. 2 PKT 3 PWP ZNAK RENOMOWANY 1 WYKAZ SKRÓTÓW dyrektywa 2008/95 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I UZ 5/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz Sygn. akt III CZ 65/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 16/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 listopada 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) w sprawie z powództwa W. S.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 38/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 sierpnia 2009 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CK 383/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2004 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 217/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Hajn w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 39/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 377/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 kwietnia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III PK 151/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 października 2016 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Dawid

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 373/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2012 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 108/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II UK 274/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 lutego 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z wniosku W. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę, na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PZ 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 24/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 maja 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa K. Ż. przeciwko P. P. Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 388/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania B. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o rentę z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 715/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 482/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CZ 91/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2014 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 278/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Irena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 88/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 111/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 68/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 18/12. Dnia 1 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 18/12. Dnia 1 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UZ 18/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Maciej Pacuda w sprawie z wniosku M. R.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 655/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 410/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk Sygn. akt I CSK 258/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lutego 2011 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk w sprawie z wniosku J.

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 4/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa J. W. przeciwko M. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III UK 76/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi wniesionej w związku z niewydaniem przez organ rentowy decyzji w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt II CSK 428/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z powództwa "P. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i Z. B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 43/10. Dnia 10 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 43/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 grudnia 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 218/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2006 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99 id: 20163 1. Możliwość wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego stanowi ( ) dla uczestników postępowania arbitrażowego szczególny środek zaskarżenia wyroku wydanego w tym postępowaniu, a orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 158/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) w sprawie z powództwa M. W.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 561/13. Dnia 4 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 561/13. Dnia 4 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 561/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 czerwca 2014 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo