KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERA BIZNESOWEGO MSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERA BIZNESOWEGO MSD"

Transkrypt

1 KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERA BIZNESOWEGO MSD Nasze wartości i standardy dla partnerów biznesowych Kodeks postępowania partnera biznesowego MSD (Wydanie I)

2 Firma MSD jest zaangażowana w zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach działalności jej celem jest wdrażanie i przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, społecznych i środowiskowych. Doceniamy też istotną rolę, jaką nasi partnerzy biznesowi odgrywają w tworzeniu naszego sukcesu. W rezultacie MSD dąży do tego, aby prowadzić interesy z osobami i organizacjami podzielającymi nasze zaangażowanie w przestrzeganie wysokich standardów etycznych, a także postępującymi w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska. Aby promować standardy, w których przestrzeganie jesteśmy zaangażowani, opracowaliśmy niniejszy Kodeks postępowania partnera biznesowego, który opiera się na Zasadach dla przemysłu farmaceutycznego Pharmaceutical Supply Chain Initiative, 10 Zasadach Global Compact ONZ, a także Naszych wartościach i standardach.

3 SPIS TREŚCI Oczekiwania 4 Prawa pracownicze i prawa człowieka 6 Swoboda wyboru zatrudnienia 6 Praca dzieci i pracownicy młodociani 6 Zakaz dyskryminacji 6 Sprawiedliwe traktowanie 6 Stawki, świadczenia i godziny pracy 6 Swoboda zrzeszania się 6 Ochrona danych i prywatności 6 Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo 7 Ochrona pracowników 7 Bezpieczeństwo procesów 7 Gotowość kryzysowa i reagowanie kryzysowe 7 Informowanie o zagrożeniach 7 Zatwierdzenia środowiskowe 7 Odpady i emisje 7 Rozlewy i uwolnienia do środowiska 7 Systemy zarządzania 8 Zaangażowanie i odpowiedzialność 8 Wymagania prawne i konsumenckie 8 Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem 8 Dokumentacja 8 Szkolenie i kompetencje 8 Ciągłość działalności 8 Ciągłe doskonalenie 8 Etyczne praktyki biznesowe 9 Uczciwość w biznesie 9 Uczciwa konkurencja 9 Identyfikacja problemów 9 Rzetelność dokumentacji gospodarczej 9 Ochrona informacji 9 Własność intelektualna 9 Przestrzeganie przepisów handlowych 9 Badania kliniczne 10 Jakość produktów 10 Działania marketingowe i promocyjne 10 Upominki, posiłki, rozrywka 10 Opieka nad zwierzętami 10 Konflikt interesów 10 Zgłaszanie wątpliwości 12 Kodeks postępowania partnera biznesowego MSD został przyjęty przez Korporacyjny Komitet ds. Zgodności 15 lipca 2011 r. i zaczął obowiązywać tego samego dnia. 3

4 OCZEKIWANIA MSD wyznacza wysokie standardy prowadzenia działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Takiego samego zaangażowania oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych opisuje podstawowe zasady, których partnerzy biznesowi mają przestrzegać w relacjach z MSD. Zasady te uwzględniamy w trakcie wyboru partnerów biznesowych sprawdzamy również na bieżąco, czy są one przez nich przestrzegane. Nasi partnerzy biznesowi powinni również stosować te lub podobne zasady w relacjach z partnerami, z którymi współpracują w zakresie dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz MSD. OCZEKUJEMY, ŻE PARTNERZY BIZNESOWI BĘDĄ... Ściśle przestrzegać zasad etycznych związanych z pracą, środowiskiem, zdrowiem, bezpieczeństwem, i systemami zarządzania. Integrować, komunikować i stosować te zasady. Zawsze działać w sposób zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Integrować te zasady w ramach ciągłego doskonalenia, dążąc do osiągania coraz wyższego poziomu zgodności. NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY: Do partnerów biznesowych zaliczają się organizacje zapewniające usługi, surowce, składniki aktywne, komponenty i produkty gotowe, a także wszelkie inne produkty na rzecz firmy MSD, jej jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz oddziałów. Celem tych zasad nie jest zastępowanie jakichkolwiek obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych bądź zobowiązań umownych w relacjach z MSD i jej aktywnymi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi oraz oddziałami nie mają one również być sprzeczne z takimi wymaganiami. Określenie sposobów spełniania zasad i standardów przedstawionych w niniejszym Kodeksie postępowania partnera biznesowego zależy od poszczególnych partnerów. W przypadkach określonych w osobnych kontraktach MSD zachowa uprawnienia do przeprowadzania audytów i kontroli w celu weryfikowania zgodności. W ramach wstępnej selekcji nowych partnerów biznesowych MSD wymaga zapewnienia o przestrzeganiu niniejszego Kodeksu postępowania partnera biznesowego, zachęcając partnerów do wypełniania kwestionariusza samooceny. W przypadku partnerów zidentyfikowanych jako wysoce ryzykowni MSD może wymagać dodatkowej weryfikacji zgodności w trakcie wizyty w ich obiektach. Dodatkowe wytyczne dotyczące sposobu spełniania niniejszych oczekiwań można znaleźć na następujących stronach: 4

5 W firmie MSD nasze wartości i standardy zawsze stanowiły podstawę osiąganych sukcesów. Wierzymy w to, że społeczeństwu i biznesowi najlepiej służą odpowiedzialne zachowania i praktyki biznesowe. Fundamentalne znaczenie dla tego przekonania ma zrozumienie, że przedsiębiorstwo musi działać w sposób co najmniej w pełni zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. Pamiętamy o różnicach kulturowych oraz wyzwaniach związanych z interpretowaniem i stosowaniem niniejszych zasad w skali globalnej wierzymy jednak, że to, czego oczekujemy, ma charakter uniwersalny. Rozumiemy, że metody spełniania tych oczekiwań mogą różnić się w związku z koniecznością przestrzegania prawa, wartości i oczekiwań kulturowych zróżnicowanych społeczeństw z całego świata. Wierzymy w rozwijanie wzajemnie korzystnych relacji z naszymi partnerami biznesowymi w oparciu o zaufanie i szacunek. Prowadzimy działalność w sposób uczciwy; przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji krajów, w których działamy. Dążymy do tego, aby pozytywnie wpływać na życie naszych pracowników, ich rodzin i społeczności, w których działamy. Oczekujemy, że firmy należące do sieci naszych partnerów biznesowych będą przyjmować taką samą postawę. 5

6 PRAWA PRACOWNICZE I PRAWA CZŁOWIEKA Partnerzy biznesowi będą okazywać poparcie i szacunek dla ochrony uznanych przez społeczność międzynarodową praw człowieka, a ponadto nie będą uczestniczyć w łamaniu takich praw. SWOBODA WYBORU ZATRUDNIENIA Partnerzy biznesowi nie będą korzystać z pracy przymusowej w żadnej formie, w tym w formie wyzysku praktykantów, ani z niedobrowolnej pracy więźniów. Od pracowników nie będzie się również wymagać przekazywania dokumentów tożsamości ani innych depozytów w momencie rozpoczęcia pracy. PRACA DZIECI I PRACOWNICY MŁODOCIANI Partnerzy biznesowi nie będą korzystać z pracy dzieci. Zatrudnianie pracowników młodocianych w wieku poniżej 18 lat będzie dopuszczalne jedynie w przypadku pracy innej niż niebezpieczna, a także w przypadku gdy tacy pracownicy osiągną przewidziany w prawie krajowym minimalny wiek uprawniający do podjęcia pracy lub zakończenia obowiązkowej edukacji. ZAKAZ DYSKRYMINACJI Partnerzy biznesowi zapewnią środowisko pracy wolne od molestowania i dyskryminacji. Dyskryminacja ze względu na takie aspekty jak rasa, kolor skóry, wiek, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, informacja genetyczna, religia, przynależność polityczna, przynależność związkowa lub stan cywilny nie będzie akceptowana. SPRAWIEDLIWE TRAKTOWANIE Partnerzy biznesowi zapewnią środowisko pracy wolne od surowego i nieludzkiego traktowania, w tym molestowania seksualnego, nadużyć seksualnych, kar cielesnych, przemocy psychicznej i fizycznej oraz słownych nadużyć pracowników, a ponadto nie będzie występować zagrożenie tego rodzaju traktowaniem. STAWKI, ŚWIADCZENIA I GODZINY PRACY Partnerzy biznesowi będą opłacać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych, godzin nadliczbowych oraz świadczeń obowiązkowych. Partnerzy biznesowi będą terminowo informować pracowników o podstawie ich wynagrodzenia. Od partnerów biznesowych oczekuje się również informowania pracowników o ewentualnie wymaganej pracy w godzinach nadliczbowych, a także o stawkach należnego za pracę w takich godzinach wynagrodzenia. SWOBODA ZRZESZANIA SIĘ Promowana będzie otwarta komunikacja i bezpośrednie angażowanie pracowników (oraz przedstawicieli związków zawodowych, jeżeli będzie to właściwe) w celu rozstrzygania problemów związanych ze środowiskiem pracy i wynagrodzeniami. Partnerzy biznesowi będą przestrzegać określonych w lokalnych przepisach praw pracowniczych związanych ze swobodą zrzeszania się, zapisywania się lub niezapisywania się do związków zawodowych, reprezentacji oraz członkostwa w radach pracowniczych. Pracownicy będą mogli otwarcie komunikować się z kierownictwem w zakresie warunków pracy bez obawy przed odwetem, upokarzaniem lub molestowaniem. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH Partnerzy biznesowi będą przestrzegać praw związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych. Partnerzy będą zawsze wykorzystywać informacje osobowe w sposób odpowiedni ze względu na niezbędne cele biznesowe, a także chronić je przed nadużyciami w celu zapobiegania takim szkodliwym zjawiskom, jak dyskryminacja, stygmatyzacja czy innego rodzaju negatywny wpływ na reputację, godność osobistą i nietykalność cielesną, a także w celu przeciwdziałania oszustwom, stratom finansowym i kradzieżom tożsamości. 6

7 ŚRODOWISKO, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Partnerzy biznesowi będą zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy w tym również w zakresie wszelkiego zapewnianego przez pracodawcę zakwaterowania. OCHRONA PRACOWNIKÓW Partnerzy biznesowi będą chronić pracowników przez nadmiernym narażeniem na zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne, a także na fizycznie wymagające zadania wykonywane w miejscu pracy lub we wszelkich zapewnianych przez pracodawcę miejscach zakwaterowania. BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW Nasi partnerzy biznesowi będą wdrażać programy bezpieczeństwa procesów, aby zapobiegać katastrofalnym przypadkom uwolnienia do środowiska wykorzystywanych do produkcji substancji chemicznych oraz łagodzić skutki takich incydentów. Właściwe programy będą współmierne do stwarzanego przez obiekty zagrożenia. GOTOWOŚĆ KRYZYSOWA I REAGOWANIE KRYZYSOWE Partnerzy biznesowi będą identyfikować i oceniać sytuacje kryzysowe w miejscu pracy, a także we wszelkich zapewnianych przez firmę miejscach zakwaterowania, jak również minimalizować ich wpływ dzięki środkom zapobiegawczym i wdrażaniu planów kryzysowych oraz procedur reagowania. INFORMOWANIE O ZAGROŻENIACH Informacje dotyczące substancji niebezpiecznych, w tym związków i półproduktów farmaceutycznych, będą udostępniane w celu kształcenia i szkolenia pracowników, a także w celu zapewnienia im ochrony przed zagrożeniami. Partnerzy biznesowi będą działać w sposób odpowiedzialny wobec środowiska, a zarazem skutecznie, aby minimalizować niekorzystny wpływ na przyrodę. Partnerów biznesowych zachęca się do ochrony zasobów naturalnych, unikania w miarę możliwości stosowania substancji niebezpiecznych, a także angażowania się w działalność umożliwiającą ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów. ZATWIERDZENIA ŚRODOWISKOWE Partnerzy biznesowi będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów środowiskowych. Partnerzy będą wykonywać wszystkie swoje obowiązki w zakresie wymaganych zezwoleń środowiskowych, licencji, rejestracji informacji oraz ograniczeń, a także przestrzegać związanych z nimi wymagań w zakresie prowadzenia działalności i sprawozdawczości. ODPADY I EMISJE Partnerzy biznesowi będą posiadać systemy zapewniające bezpieczne manipulowanie, przemieszczanie, przechowywanie, recykling, ponowne wykorzystywanie i zarządzanie w związku z odpadami, emisjami atmosferycznymi i zrzutami ścieków. Wszelkie odpady, ścieki i emisje mogące niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi lub stan środowiska będą odpowiednio zarządzane, kontrolowane i uzdatniane przed uwolnieniem do środowiska. ROZLEWY I UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Partnerzy biznesowi będą posiadać systemy zapobiegające przypadkowym rozlewom i uwolnieniom do środowiska, a także łagodzące skutki takich zdarzeń. 7

8 SYSTEMY ZARZĄDZANIA Partnerzy biznesowi będą wykorzystywać systemy zarządzania, aby promować ciągłe doskonalenie i zgodność z oczekiwaniami określonymi w niniejszych zasadach. ZAANGAŻOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Partnerzy biznesowi będą wykazywać się zaangażowaniem w promocję koncepcji opisanych w niniejszym dokumencie również poprzez przeznaczanie odpowiednich zasobów. WYMAGANIA PRAWNE I KONSUMENCKIE Partnerzy biznesowi będą identyfikować obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, standardy oraz właściwe wymagania konsumenckie oraz stosować się do nich, a także w sposób odpowiedzialny i terminowy eliminować wykrywane przypadki niezgodności. OCENA RYZYKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Partnerzy biznesowi będą posiadać mechanizmy oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach, o których mowa w niniejszym dokumencie. DOKUMENTACJA Partnerzy biznesowi będą utrzymywać dokumentację niezbędną do wykazania zgodności z niniejszymi oczekiwaniami oraz obowiązującymi regulacjami. SZKOLENIE I KOMPETENCJE Partnerzy biznesowi będą posiadać program szkoleniowy umożliwiający kierownictwu i pracownikom szeregowym osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności w celu spełnienia niniejszych oczekiwań. CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI Partnerzy biznesowi odpowiadają za rozwój i wdrażanie odpowiednich planów ciągłości działania dla zakładów wspierających działalność firmy MSD. CIĄGŁE DOSKONALENIE Od partnerów biznesowych oczekuje się ciągłego doskonalenia poprzez wyznaczenie celów wydajnościowych, wykonywanie planów wdrożeń i podejmowanie niezbędnych działań naprawczych związanych z brakami identyfikowanymi w trakcie wewnętrznych i zewnętrznych ocen, inspekcji i przeglądów zarządczych. 8

9 ETYCZNE PRAKTYKI BIZNESOWE Partnerzy biznesowi będą prowadzić działalność w sposób etyczny i uczciwy. UCZCIWOŚĆ W BIZNESIE Obowiązuje bezwzględny zakaz korupcji, wymuszeń i defraudacji. Partnerzy biznesowi nie będą oferować, przekazywać ani przyjmować łapówek ani uczestniczyć w innego rodzaju bezprawnych zachętach w relacjach z przedsiębiorstwami lub władzami. Partnerzy będą przeciwdziałać korupcji pod wszelkimi postaciami. UCZCIWA KONKURENCJA Partnerzy biznesowi będą prowadzić działalność w sposób zgodny z zasadami uczciwej i aktywnej konkurencji, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami antymonopolowymi. Partnerzy będą stosować uczciwe praktyki biznesowe, w tym w zakresie precyzyjnej i rzetelnej reklamy. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW Partnerzy biznesowi będą zachęcać wszystkich pracowników do zgłaszania problemów lub bezprawnych działań bez obawy przez odwetem, upokorzeniem lub molestowaniem, a ponadto w miarę potrzeb będą prowadzić dochodzenia i podejmować działania naprawcze. RZETELNOŚĆ DOKUMENTACJI GOSPODARCZEJ Wszystkie księgi i dokumenty finansowe muszą być zgodne z powszechnie akceptowanymi zasadami rachunkowości. Dokumentacja musi być rzetelna pod wszystkimi istotnymi względami. Dokumentacja musi być czytelna i przejrzysta, a także odzwierciedlać faktyczne transakcje i płatności. OCHRONA INFORMACJI Partnerzy biznesowi będą chronić informacje poufne, w tym dane osobowe otrzymywane od MSD, a także podejmować działania mające na celu zapobieganie ich utracie, nadużywaniu i kradzieży oraz związanym z nimi przypadkom oszustwa, niewłaściwego dostępu, ujawniania i modyfikacji, w tym przekazywania informacji zdobywanych od firmy MSD lub w jej imieniu osobom nieupoważnionym oraz publikowania takich informacji. Od partnerów wymagających przekazywania informacji poufnych w stosunkach z MSD wymaga się uprzedniego zawierania z MSD umowy w sprawie zachowania poufności. Bez stosownego zezwolenia MSD partnerzy biznesowi nie będą przekazywać informacji poufnych MSD ani innych informacji pozyskiwanych w związku z działalnością MSD. Partnerzy biznesowi będą zapewniać stosowanie właściwych środków ostrożności mających na celu ochronę danych osobowych i innych informacji poufnych, a także będą gotowi wykazać stosowanie takich środków. Przypadki nieupoważnionego wykorzystania, ujawniania lub utraty informacji poufnych MSD muszą być bezzwłocznie zgłaszane Biuru Etyki MSD. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Prawa własności intelektualnej będą przestrzegane, zaś przekazywanie technologii i wiedzy specjalistycznej będzie odbywać się z poszanowaniem takich praw. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW HANDLOWYCH Partnerzy biznesowi są zobowiązani przestrzegać wszelkich obowiązujących ograniczeń eksportowych i importowych, sankcji i innych przepisów handlowych Stanów Zjednoczonych, a także prawa właściwych krajów, w których zawierane są transakcje. 9

10 ETYCZNE PRAKTYKI BIZNESOWE BADANIA KLINICZNE W przypadku udziału w badaniach klinicznych w imieniu MSD wszystkie takie badania muszą być przeprowadzane zgodnie z globalnymi standardami Dobrych Praktyk Klinicznych, obowiązującymi lokalnymi wymaganiami prawnymi oraz zasadami etycznymi określonymi w Deklaracji Helsińskiej. JAKOŚĆ PRODUKTÓW Partnerzy biznesowi zaangażowani w dostawy, produkcję, pakowanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję materiałów i produktów w imieniu MSD będą zapewniać zgodność z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących jakości, Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Laboratoryjnych dotyczących rynków, na których właściwe produkty są zarejestrowane i dystrybuowane. DZIAŁANIA MARKETINGOWE I PROMOCYJNE Wszystkie materiały i działania marketingowe i promocyjne muszą być zgodne z wysokimi standardami etycznymi, medycznymi i naukowymi, a także z obowiązującym prawem i regulacjami. W przypadku kontaktów z pracownikami służby zdrowia, pacjentami i specjalistami z zakresu opieki zdrowotnej nad zwierzętami wszyscy partnerzy biznesowi muszą przestrzegać dotyczących ich odpowiednich branżowych standardów postępowania, takich jak wytyczne Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Producentów Farmaceutycznych (IFPMA) oraz Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). UPOMINKI, POSIŁKI, ROZRYWKA Partnerzy biznesowi nie mogą przekazywać żadnych upominków ani posiłków ani zapewniać rozrywki pracownikom MSD w jakichkolwiek sytuacjach, w których mogłoby się to wiązać z wpływem, nawet domniemanym, na podejmowane przez danego pracownika decyzje dotyczące partnera biznesowego. W pozostałych sytuacjach skromne upominki, posiłki lub rozrywka mogą być oferowane pracownikom MSD, jeżeli nie mają one postaci gotówki lub odpowiedników gotówki, są zgodne ze zwyczajami biznesowymi, nie są częste ani kosztowne, a także nie naruszają żadnych przepisów prawa. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI Zwierzęta będą traktowane z szacunkiem, zaś ich cierpienie i stres będą ograniczone do minimum. Testowanie na zwierzętach powinno następować po rozważaniu rozwiązań alternatywnych, możliwości ograniczenia liczby zwierząt lub udoskonalenia procedur w celu zminimalizowania ich dyskomfortu. Zawsze, gdy będzie to uzasadnione ze względów naukowych i dopuszczalne dla organów regulacyjnych, należy stosować rozwiązania alternatywne. KONFLIKT INTERESÓW Partnerzy biznesowi powinni unikać wszelkich interakcji z pracownikami MSD, które mogłyby prowadzić do konfliktu lub stwarzać pozory konfliktu z ciążącym na takich pracownikach obowiązkiem działania w najlepszym interesie MSD. Partnerzy nie powinni na przykład zatrudniać pracowników MSD ani w inny sposób wynagradzać ich w okresie zawierania transakcji z MSD inaczej niż na podstawie umowy z MSD. Jeżeli pracownik partnera biznesowego jest członkiem rodziny jakiegokolwiek pracownika MSD lub jeżeli partner biznesowy utrzymuje z pracownikiem MSD jakiekolwiek inne stosunki, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów, partner biznesowy powinien ujawnić taki fakt MSD. 10

11

12 ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI Pracownicy partnerów biznesowych rozwiązywanie wewnętrznych problemów z etyką i zgodnością z przepisami powinni zaczynać od kontaktu z własną firmą. Partnerzy biznesowi, którzy są przekonani, że pracownik MSD lub jakakolwiek osoba działająca w imieniu MSD zaangażowała się w bezprawne lub w inny sposób niewłaściwe postępowanie, powinni bezzwłoczni zgłosić tę sprawę MSD. Biuro Etyki MSD zapewnia szereg kanałów komunikacji, za pośrednictwem których można zgłaszać wątpliwości bez obawy przed odwetem. Internet: Telefon: lub Faks: (poufny) Dostępna na całym świecie przez 24 godziny na dobę linia MSD AdviceLine jest obsługiwana przez organizację zewnętrzną, a zatem dzwoniący mogą pozostać anonimowi. Operator nie będzie przekazywać porad bezpośrednio, ale poinformuje Biuro Etyki i przydzieli zgłaszającemu numer oraz termin oddzwonienia. Chociaż pytania i wątpliwości zgłaszane AdviceLine są przesyłane do Biura Etyki w celu weryfikacji, bez zgody zgłaszającego nie są przekazywane żadne informacje umożliwiające jego identyfikację. Aby skontaktować się z AdviceLine: Odwiedź stronę: Telefon: (w Stanach Zjednoczonych) lub (poza Stanami Zjednoczonymi) Uwaga: W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie firma MSD jest znana jako Merck.

Nasze wartości i normy dla partnerów biznesowych

Nasze wartości i normy dla partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERA BIZNESOWEGO FIRMY MSD Nasze wartości i normy dla partnerów biznesowych Kodeks postępowania partnera biznesowego firmy MSD [Edycja II] grudzień 2015 r. Firma MSD jest zaangażowana

Bardziej szczegółowo

Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski)

Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski) Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski) Kodeks Etyki Dostawców Roche We wszystkich obszarach swojej działalności Roche postępuje z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój oraz dąży do tego,

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wersji angielskiej. Kodeks Dostawcy Novartis

Tłumaczenie wersji angielskiej. Kodeks Dostawcy Novartis Tłumaczenie wersji angielskiej Wersja 1.0. 01-04-2013 Wprowadzenie Cel Etyka kieruje każdym aspektem naszej działalności od badań, rozwoju, produkcji, przez marketing, aż po dystrybucję. Program Odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks dostawców. CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T:

Kodeks dostawców. CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T: Kodeks dostawców G R U P Y N O W Y S T Y L CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T: + 48 13 437 6100 www.nowystylgroup.pl/dla-dostawcow 1. Wstęp Grupa Nowy Styl jest europejskim liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda. Wersja czerwca 2015 roku

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda. Wersja czerwca 2015 roku Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda Wersja 1.0 24 czerwca 2015 roku Spis treści 1.0 Wstęp i stosowanie... 2 2.0 Stosowanie obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów i kodeksu dostawców.

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Normy postępowania i etyki zawodowej dla stron trzecich

Normy postępowania i etyki zawodowej dla stron trzecich Cała działalność biznesowa Bristol-Myers Squibb (BMS) mocno opiera się na fundamencie naszego zobowiązania do zachowania uczciwości i zgodności z wszelkimi stosownymi przepisami prawa, regulacjami, wytycznymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług Wersja 8.0 Październik 2016 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE... 3 ZAKRES... 3 POLITYKA...

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki Agencja reklamowa Kodeks Etyki Jeste my wiadomi naszej roli w spo ecze stwie, jak równie odpowiedzialno ci wobec naszych Klientów oraz Pracowników. Zobowi zujemy si do przestrzegania zasad, które wyznaczaj

Bardziej szczegółowo

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 FRESENIUS KABI _ 3 A. TŁO 3 DZIAŁALNOŚĆ FRESENIUS KABI: W TROSCE O ŻYCIE 3 PODSTAWOWE WARTOŚCI FRESENIUS KABI 3 B. WSTĘP 4 C. ZASADY 4

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG KODEKS DOSTAWCÓW Imperial Logistics International B.V. & Co. KG www.imperial-international.com Jako przedsiębiorstwo działające na całym świecie ponosimy szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie godnych

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PP5 w Głogowie z dnia 01.07.2010r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Preambuła Niniejszym ustanawia się: Kodeks Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska

ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska My w ORSAY oraz wszystkie powiązane z nami jednostki uważamy się za przedsiębiorstwo, które stara się w handlu

Bardziej szczegółowo

I. Zakres zobowiązań TUI Travel PLC

I. Zakres zobowiązań TUI Travel PLC Polskojęzyczna wersja dokumentu ma charakter wyłącznie informacyjny w przypadku sprzeczności z wersją angielskojęzyczną obowiązują zapisy tej drugiej. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy TUI Travel

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla dostawców

Kodeks postępowania dla dostawców Kodeks postępowania dla dostawców 2013 r. Wstęp autorstwa Duncana Palmera, Dyrektora Finansowego Jak opisano szczegółowo w Kodeksie Etyki i Zasad Postępowania w Biznesie firmy Reed Elsevier, wyznaczyliśmy

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa Informacje ogólne Firma United Technologies Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie UTC ), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy

Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy Strona 1 z 5 Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy Dostawcy proszeni są o podanie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Wavin zachęca swoich dostawców, aby dokładnie zidentyfikować obszary,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy w ochronie zdrowia Społeczeństwo Najważniejszym motywem

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców

Kodeks postępowania dostawców Bayer Kodeks postępowania dostawców Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem wartości firmy Bayer i tworzy integralną część naszej strategii biznesowej. Spis treści Wprowadzenie 3 1. Etyka 2. Standardy

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci! Firma Hill s Pet Nutrition ma za sobą długą tradycję troski o zwierzęta, zapoczątkowaną w roku 1939 przez pewnego niezwykłego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O.

KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O. KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O. Wersja 01 ; Październik 2014 Wprowadzenie 1. Zamysł Kodeks dostawcy PZM DAMŁYN określa nie podlegające negocjacjom minimalne standardy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Preambuła ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o.

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o. Warszawa, 17.05.2015 Vario Term Sp. z o.o. ul. Poezji 19, 04 994, Warszawa biuro@varioterm.pl +48 22 872 42 14 +48 22 872 99 61 http://www.varioterm.pl/ REGON: 016214556 NIP: 9521827178 KRS: 0000017444

Bardziej szczegółowo