DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym wandalizmu (zniszczenie mienia niepozostające w związku z kradzieŝą lub włamaniem) Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji Sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie Auto Casco Ubezpieczenie NNW kierowców i pasaŝerów Ubezpieczenie Assistance Kod CPV: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od ognia Usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności Usługi ubezpieczeń cywilnej pojazdów mechanicznych Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków SPIS TREŚCI: 1. Karta Informacyjna. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Załącznik A - wzór dokumentu Oferta przetargowa. 4. Załącznik B - wzór dokumentu Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5. Załącznik C wzór dokumentu Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 6. Załącznik D - wzór dokumentu Wykaz wykonanych usług. 7. Załącznik E - wzór dokumentu Umowa generalna. 8. Załącznik F- Karta Ryzyka 9. Załącznik G- Wykaz Rejonów 10. Załącznik H- Wykaz pojazdów podlegających rejestracji. 11. Załącznik I - Wykazy środków trwałych i szkód majątkowych. 12. Załącznik J - Lista szkód OC na dzień Załącznik K -Komunikacja szkodowość w latach Załącznik L- Wytyczne przy załatwianiu szkód komunikacyjnych z OC Zarządcy pasa drogowego. 1

2 Zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE KARTA INFORMACYJNA adres do korespondencji: LUBLIN Ul. Turystyczna 7a Tel (81) , fax +48(81) Adres na który naleŝy kierować korespondencję Adres strony internetowej na której udostępniono Specyfikację UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZONY Termin rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej (okres ubezpieczenia) Osoby upowaŝnione do kontaktów z Wykonawcami: - w sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy Z uwzględnieniem terminów aktualnych polis. Wydział Umów, mgr inŝ. Sławomir Szepietowski, tel. (81) ; w zakresie przedmiotu zamówienia Termin i miejsce składania ofert Termin i miejsce otwarcia ofert Termin związania ofertą Termin realizacji zamówienia Wadium Warunki płatności składki Ocena ryzyka przed złoŝeniem oferty Pełnomocnik Zamawiającego Broker Marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o OPOLE Kościuszki 23/7 kontakt Zbigniew Marschall Tel Oferty naleŝy składać do dnia r do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego pod adresem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie LUBLIN ul. Turystyczna 7a Sekretariat 1 piętro pok 107. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia r o godz.12:15 w siedzibie zamawiającego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie LUBLIN ul. Turystyczna 7a Sala posiedzeń II piętro pok dni od daty złoŝenia oferty 36 miesięcy (w zakresie zadania A + B, C.) Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium Składka płatna za kaŝdy kolejny okres ubezpieczenia w ratach: I rata w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej II rata płatna 6 m-cy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz odpowiednio w kolejnych okresach ubezpieczenia. Zaleca się dokonanie, wizji lokalnej w terenie, w celu oceny ryzyka i zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem i z wykonaniem umów ubezpieczenia, będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Broker Ubezpieczeniowy marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o Opole ul. Kościuszki 23/6 2

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Lublin, ul Turystyczna 7a tel. (081) , fax (081) , (081) II. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest ustawowa/statutowa działalność Zamawiającego. ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym wandalizmu (zniszczenie mienia niepozostające w związku z kradzieŝą lub włamaniem) Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji Sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich Przedmiotem ubezpieczenia objęte są środki trwałe i wyposaŝenie, będące w posiadaniu Zamawiającego wg Wykazów środków trwałych i szkód majątkowych stanowiącego załącznik I oraz środki trwałe i wyposaŝenie których zakup Zamawiający planuje w okresie realizacji niniejszego zamówienia. ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie Auto Casco Ubezpieczenie NNW kierowców i pasaŝerów Ubezpieczenie Assistance Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego wg Wykazu pojazdów stanowiącego załącznik H. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa KARTA RYZYKA, stanowiący integralną część SIWZ załącznik F. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych razem na Zadania A i B oraz oddzielnie na Zadanie C. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na wykonanie Zadania A i B lub Zadania C lub wszystkich zadań. 3

4 IV. Termin wykonania zamówienia Zadanie A i Zadanie B Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej jak od dnia r Zadanie C Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej jak od dnia r dla pojazdów, których termin wznowienia ubezpieczenia upływa w latach roku Okres ochrony ubezpieczeniowej 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy z uwzględnieniem terminów aktualnych polis. Wykonawcy przedłoŝą stosowne polisy/umowy ubezpieczenia na 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia. W przypadku okresów ubezpieczenia krótszych niŝ 12 m-cy (jeŝeli wynika to z Karty Ryzyka) poszczególne umowy zostaną zawarte na okresy podane w Karcie Ryzyka, z zastrzeŝeniem terminów przewidzianych procedurą przetargową. Środki trwałe i wyposaŝenie, których zakup Zamawiający planuje zgłaszane do ubezpieczenia w trakcie realizacji zamówienia bądź w ramach zamówienia uzupełniającego będą objęte ochroną do dnia zakończenia okresu trwania umów zamówienia podstawowego (wyrównanie okresów ubezpieczenia). Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wystawi na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia / polisie certyfikaty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia dla wskazanych Ubezpieczonych, obejmujące co najmniej: nr polisy/umowy ubezpieczenia, dane Ubezpieczającego, dane Ubezpieczonego, Sumę Ubezpieczenia/Gwarancyjna, okres ubezpieczenia, miejsce ubezpieczenia, wysokość i terminy płatności składki. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału: 1) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca winien posiadać zezwolenie Ministra Finansów (jeŝeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 albo odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać kaŝdy z Wykonawców. 2) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykonać w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 4

5 postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: Dla zadania A i B minimum 1 usługę ubezpieczeniową objętą minimalną składką roczną nie mniejszą niŝ zł. w zakresie ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia OC. Dla Zadania C minimum 1 usługę ubezpieczeniową objętą minimalną składką roczną nie mniejszą niŝ zł. w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego. 3. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór Zał. B) 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca załączy do oferty zezwolenie Ministra Finansów (jeŝeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 albo odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców do oferty naleŝy załączyć wymagane zezwolenie kaŝdego z Wykonawców. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawca załączy do oferty wykaz minimum 1 usługi, o której mowa w pkt. V.2 ppkt 2) zrealizowanej przez Wykonawcę w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie (wzór - zał. E) z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługa ta została wykonana naleŝycie. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca załączy do ofert: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. C) 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty projekt umowy ubezpieczenia na 12 miesięcy ochrony, który powinien się składać z: wypełnionej umowy ubezpieczenia lub wypełnionej polisy (bez numeru), dołączonych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia uwzględniających oczekiwane warunki ubezpieczenia podane w Karcie Ryzyka dla danego rodzaju ubezpieczenia oraz postanowień uwzględniających włączenie do 5

6 zakresu ochrony,,klauzul Brokerskich, Rozszerzeń Ochrony Ubezpieczeniowej (jeŝeli są wymagane dla danego rodzaju ubezpieczenia); Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 6. Ponadto, oprócz wymienionych w pkt. VI 1-4 oświadczeń lub dokumentów, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) Ofertę przetargową (wzór - zał. A). b) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty naleŝy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty naleŝy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 7. Dokumenty naleŝy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. X.2. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pozostałe dokumenty mogą być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. X.2. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu nr (081) ; (081) lub drogą elektroniczną na adres JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 1. W zakresie przedmiotu zamówienia Broker Marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o OPOLE, ul. Kościuszki 23/7 kontakt Zbigniew Marschall, Tel W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy - Wydział Umów, Sławomir Szepietowski, tel. (081) ; UWAGA: Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej zamawiającego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni są o przesłanie krótkiej informacji faksem (0-81) lub pocztą elektroniczną na adres zawierającej podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer tel. i faksu, adres poczty elektronicznej). Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego indywidualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i zmianach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protestach dotyczących SIWZ i rozstrzygnięciach tych protestów, zwołaniu przez Zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców, przedłuŝeniu terminu składania ofert. VIII. Wymagania dotyczące wadium W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. 6

7 IX. Termin związania ofertą Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłuŝej niŝ 30 dni od upływu terminu do składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Ofertę naleŝy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), podając cenę brutto wyliczoną wg pkt. XII SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być oprawiona w sposób trwały łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca numerowanie stron oferty. Oferta powinna zawierać: dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, - określenie przedmiotu oferty, - cenę (cyfrowo i słownie), - datę sporządzenia oferty, - ilość i numery załączników do oferty. 3. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 4.Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych razem na Zadanie A i B oraz oddzielnie na Zadania C. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na wykonanie Zadania A i B lub Zadania C lub wszystkich zadań. 5. Ofertę (w jednym egzemplarzu) naleŝy złoŝyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana. Adres powinien zawierać: - pełną nazwę zamawiającego, - kod, miejscowość, - ulicę, nr domu, nr pokoju Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem: Oferta na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej Koperta powinna posiadać oznaczenie Nie otwierać przed r. godz Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złoŝenia jej po terminie. 6. Do oferty naleŝy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ. 7.W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca dołączył pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 9.Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 10.Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. 11. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeŝeli: 1) Jest niezgodna z ustawą. 2) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŝeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) 3) Jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4) Zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 7

8 5) Została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub nie zaproszonego do składania ofert. 6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp 8) Jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 11. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, Ŝe Wykonawca wykona całość zamówienia tylko czynności techniczne związane z likwidacja szkód mogą być powierzone innym podmiotom. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Oferty naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia r. o godz Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu r. o godz XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie cen brutto. 2. Ceny w ofercie powinny być wyraŝone w złotych polskich, cyfrowo i słownie (przy jakichkolwiek poprawkach w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę cena wyraŝona słownie). 3. Ceny brutto będą podawane i wyliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku według zasady, iŝ poniŝej 5 naleŝy końcówkę pominąć, a powyŝej i równe 5 naleŝy zaokrąglić w górę. 4. Wykonawca w ofercie poda cenę za całość ubezpieczenia dla kaŝdego z zadań za okres ubezpieczenia podany w Specyfikacji oraz ponadto dla kaŝdego z proponowanych ubezpieczeń poda, zgodnie z drukiem oferty, cenę obejmującą: cenę za 12 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za dany rodzaj ubezpieczenia oraz poszczególne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej (wg,,karty Ryzyka ) jeŝeli są wymagane Dla zadania C Wykonawca podaje składkę bez uwzględniania w obliczeniu ceny wyrównania okresów ubezpieczenia. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia OC -Zadanie A A cena oferty 50 % B klauzule dodatkowe 20 % C warunki ubezpieczenia 30 % Ad. A) W kryterium oceny oferty cena - kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: Przy ocenie ceny najwyŝszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniŝszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą oceniane- przeliczane wg wzoru: Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniŝsza / Cena oferty badanej) x 1000 punktów Ad B) W kryterium oceny oferty klauzule dodatkowe - kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: 8

9 NajwyŜszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta, w której zostaną zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule zapisane w SIWZ. (Ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w załączniku Nr 6). Zamawiający odejmie Wykonawcy po: 5 punktów za kaŝdą skreśloną klauzulę, z wyjątkiem n/w gdzie za skreślone: KLAUZULĘ,,RAśĄCEGO NIEDBALSTWA 100 punktów, a za KLAUZULE PROLONGATY, STEMPLA i,, PROCEDURY LIKWIDACJI SZKÓD po 30 punktów. Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: Ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów W przypadku, gdy w postępowaniu złoŝono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów moŝliwa maksymalnie do uzyskania 1000pkt) x 1000 punktów. Ad C) W kryterium oceny oferty warunki ochrony ubezpieczeniowej- kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: NajwyŜszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta, oferująca najkorzystniejsze warunki ochrony ubezpieczeniowej i w której zostaną zaakceptowane bez zmian wyłączenie standardowe (podane w warunkach szczególnych ubezpieczenia), i w której nie zostanie skreślone Ŝadne standardowe wyłączenie ochrony. Za kaŝde ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej oc, zamawiający potrąci wykonawcy odpowiednio: - za skreślenie lub brak akceptacji rozszerzeń ochrony oc podanych w karcie ryzyka w zał. nr 5 zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt za kaŝde niezaakceptowane bądź skreślone rozszerzenie, - zamawiający nie przewiduje zastosowania franszyzy integralnej franszyzy redukcyjnej udziałów własnych uwaga! wprowadzenie franszyz lub udziałów własnych w ubezpieczeniu oc będzie skutkowało odrzuceniem oferty - za wprowadzenie sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie niŝszej od sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt odpowiednio za kaŝde 1000 zł róŝnicy wysokości sum gwarancyjnych, - za skreślenie lub brak akceptacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej podanego we wnioskach w karcie ryzyka zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt za kaŝde wyłączenie, - za kaŝde wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonej w warunkach szczegółowych (zał. nr 1 i nr 1.1 odpowiednio dla kaŝdego rodzaju ubezpieczenia oc), zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt odpowiednio za kaŝde wyłączenie. Po potrąceniach uzyskamy ocenę za warunki ochrony ubezpieczeniowej wg wzoru: Ilość punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = (Ocena punktów za warunki w ofercie badanej / oceny punktów za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów W przypadku, gdy w postępowaniu złoŝono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, ilość punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = (Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej /Suma punktów moŝliwa maksymalnie do uzyskania 1000pkt) x 1000 punktów Ogólna ilość punktów oferty na Zadanie A zostanie przeliczona wg wzoru: Liczba otrzymanych punktów ogółem = [ liczba punktów za cenę oferty ( max1000 pkt.) x50 % +liczba punktów za klauzule dodatkowe ( max1000 pkt.) x 20 % + liczba punktów za warunki ochrony ubezpieczeniowej ( max 1000 pkt.) x30% ] Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie A moŝe uzyskać 1000 punktów 9

10 2. Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia j/w -Zadanie B A cena oferty 50 % B klauzule dodatkowe 20 % C warunki ubezpieczenia 30 % (zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) Ad. A.) W kryterium oceny oferty cena - kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: Przy ocenie ceny najwyŝszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniŝszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą oceniane według przeliczane wg wzoru: Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniŝsza / Cena oferty badanej) x 1000 punktów Ad B) W kryterium oceny oferty klauzule dodatkowe - kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: NajwyŜszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta, w której zostaną zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule zapisane w SIWZ. (Ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w załączniku Nr 6). Zamawiający odejmie Wykonawcy po 5 punktów za kaŝdą skreśloną klauzulę, z wyjątkiem n/w gdzie za skreślone KLAUZULE DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA, PROLONGATY, STEMPLA, KRADZIEśY ZWYKŁEJ po 100 punktów, REPREZENTANTÓW - po 40 punktów, za KLAUZULE AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA, AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA DLA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ZNIESIENIA ZASADY PROPORCJI, SKUTKÓW AWARII SPRZETU ELEKTRONICZNEGO, ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA, po 50 punktów, KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA, PROCEDURY LIKWIDACJI SZKÓD DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA (jeŝeli są stosowane) - po 30 punktów. Ocena punktowa za klauzule odbywać się będzie dla kaŝdego rodzaju ubezpieczenia odrębnie. Suma punktów za Klauzule w Zadaniu B w ofercie badanej stanowić będzie sumę punktów przyznanych za klauzule w kaŝdym rodzaju ubezpieczenia/n-rodzajów ubezpieczenia (gdzie n- stanowi ilość badanych rodzajów ubezpieczenia) Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: Ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej / Suma punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów W przypadku, gdy w postępowaniu złoŝono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów moŝliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów. Ad C) W kryterium oceny oferty warunki ubezpieczenia (zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej - kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: NajwyŜszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta, w której nie zostanie zapisane Ŝadne wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej z zakresu ryzyk - zakresu rzeczowego określonego w SIWZ. Za kaŝde ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej określonej w karcie ryzyka zamawiający potrąci wykonawcy odpowiednio: - za skreślenie lub brak akceptacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej podanego we wnioskach w karcie ryzyka zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt za kaŝde 10

11 wyłączenie, - za zastosowanie: - franszyzy integralnej - za kaŝde 100 zł franszyzy zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt odpowiednio proporcjonalnie do wysokości franszyzy - za zastosowanie franszyzy redukcyjnej - za kaŝde 100zł franszyzy zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt odpowiednio proporcjonalnie do wysokości franszyzy - za zastosowanie udziałów własnych róŝnych od podanych w karcie ryzyka - zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt odpowiednio proporcjonalnie za kaŝde 100 zł udziału własnego zamawiającego w szkodzie naliczane od ogólnej sumy ubezpieczenia x podany w ofercie % udziału własnego, - za wprowadzenie niŝszych od podanych w karcie ryzyka sum ubezpieczenia, t.j. sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie lub określony rodzaj ryzyka, lub na jedną lokalizację niŝszej od sumy ubezpieczenia określonej w karcie ryzyka, zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt odpowiednio za kaŝde zł róznicy wysokości sum ubezpieczenia mienia od ognia, i odpowiednio za kaŝde zł dla pozostałych ryzyk określonych w ofercie w stosunku do wysokości sum ubezpieczenia podanych w karcie ryzyka W przypadku uzyskania oceny ujemnej Wykonawca za warunki ubezpieczenia uzyska 0 pkt Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzulę wg wzoru: Ilość punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = (Ocena punktów za warunki w ofercie badanej / oceny punktów za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów W przypadku, gdy w postępowaniu złoŝono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = (Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej /Suma punktów moŝliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów Ogólna ilość punktów oferty na Zadanie B zostanie przeliczona wg wzoru: Liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 1000 pkt) x 50% + l.p. za klauzule dodatkowe (max 1000 pkt.)x 20% + l.p. za warunki ubezpieczenia - zakres lub ograniczenia ochrony ubezp. (max 1000 pkt.) x 30 % Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie B moŝe uzyskać 1000 punktów 3. Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia j/w -Zadanie C A cena oferty 50 % B klauzule dodatkowe 20 % C warunki ubezpieczenia 30 % (zakres, rozszerzenia określone w załącznikach 1.2C i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) Ad. A.) W kryterium oceny oferty cena - kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: Przy ocenie ceny najwyŝszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniŝszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą oceniane według przeliczane wg wzoru: Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniŝsza / Cena oferty badanej) x 1000 punktów Ad B) W kryterium oceny oferty klauzule dodatkowe - kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: 11

12 NajwyŜszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta, w której zostaną zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule C2 do C14. Ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w załączniku 1.1 C do Karty Ryzyka Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pojazdów. Zamawiający odejmie Wykonawcy za kaŝdą skreśloną klauzulę następującą ilość punktów: - za skreśloną Klauzulę C4, C5, C11, C12 po 40 pkt za kaŝdą skreśloną Klauzulę - za skreśloną Klauzulę C9, C10, C13, C14 po 8 pkt za kaŝdą skreśloną Klauzulę Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: Ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej / Suma punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów W przypadku, gdy w postępowaniu złoŝono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów moŝliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów Ad C) W kryterium oceny oferty warunki ubezpieczenia (zakres, rozszerzenia określone w załącznikach 1.2C i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) - kaŝda oferta będzie oceniona (punktowana) w następujący sposób: NajwyŜszą liczbę punktów (1000 pkt) otrzyma oferta, w której nie zostanie zapisane Ŝadne wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej z zakresu ryzyk - zakresu rzeczowego określonego w SIWZ. Za kaŝde ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej określonej w karcie ryzyka zamawiający potrąci wykonawcy odpowiednio: - za skreślenie lub brak akceptacji ochrony ubezpieczeniowej podanej we wnioskach w karcie ryzyka zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt za kaŝde wyłączenie, - za zastosowanie: - franszyzy integralnej - za kaŝde 100 zł franszyzy zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt pkt odpowiednio proporcjonalnie do wysokości franszyzy - za zastosowanie franszyzy redukcyjnej - za kaŝde 100 zł franszyzy zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt pkt odpowiednio proporcjonalnie do wysokości franszyzy - za zastosowanie udziałów własnych róŝnych od podanych w karcie ryzyka - zamawiający potrąci wykonawcy 25 pkt odpowiednio proporcjonalnie za kaŝde 100 zł udziału własnego zamawiającego w szkodzie naliczane od ogólnej sumy ubezpieczenia x podany w ofercie % udziału własnego, W przypadku uzyskania oceny ujemnej wykonawca za warunki ubezpieczenia uzyska 0 pkt. Po potrąceniach uzyskamy sumę punktów za klauzulę wg wzoru: ilość punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = (ocena punktów za warunki w ofercie badanej / oceny punktów za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów W przypadku, gdy w postępowaniu złoŝono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki przyznana ofercie = (suma punktów za warunki w ofercie badanej /suma punktów moŝliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów Ogólna ilość punktów na Zadanie C zostanie przeliczona wg wzoru liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 1000 pkt) x 50% + l.p. za klauzule dodatkowe (max 1000 pkt.)x 20% + l.p. za warunki ubezpieczenia - zakres lub ograniczenia ochrony ubezp. (max 1000 pkt.) x 30% Maksymalnie wykonawca za ofertę na Zadanie C moŝe uzyskać 1000 punktów Ocena będzie dokonywana dla kaŝdego zadania oddzielnie. Ocena końcowa dla kaŝdego zadania będzie stanowić sumę punktów w ramach tego zadania. 12

13 Oferta najkorzystniejsza na Zadanie A+B to ta oferta, która za zadanie A i B otrzyma łącznie największą ilość punktów uzyskanych na podstawie wyliczeń dla Zadania A (pkt XIII 1 SIWZ) i Zadania B ( pkt XIII 2 SIWZ). Oferta najkorzystniejsza na Zadanie C to ta oferta, która za zadanie C otrzyma łącznie największą ilość punktów uzyskanych na podstawie wyliczeń dla Zadania C ( pkt XIII 3 SIWZ). XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Umowa moŝe zostać zawarta w terminie krótszym niŝ wymieniony w pkt 1 jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta na wykonanie poszczególnych zadań. 3. Wybrany Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego do czasu wystawienia właściwych polis wystawi NOTĘ POKRYCIA na warunkach określonych w wybranej ofercie. Wystawienie Noty Pokrycia nie powoduje dodatkowych kosztów dla Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji odstąpienia od umowy ubezpieczenia. W takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 1/365 składki za kaŝdy dzień udzielanej ochrony na podstawie Noty pokrycia XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy., Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie jest wymagane XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę generalną w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. XVII. MoŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniŝej: a) zachodzi nagła potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania a zmiana leŝy w interesie Zamawiającego w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniających sytuację prawną, b) nastąpiła zmiana stanu środków trwałych lub zmiana stanu osobowego po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego. 13

14 XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego, zgodnie z art (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) Sporządziła: Magdalena Grządkowska Zatwierdził w dniu r. p.o. Dyrektora ZDW mgr inŝ. Jerzy Pytka 14

15 (pieczęć wykonawcy) Zał. A ZADANIE A OFERTA NA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1.ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE LUBLIN ul. Turystyczna 7a 2.WYKONAWCA - naleŝy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę NIP... REGON... T e l. k o n t a k t o w y F a x 2A Oferta jest złoŝona przez: a) firmę*.. (podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania b-1) w postępowaniu, b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, (podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* b) konsorcjum* zawiązane w składzie: Wykonawca lider konsorcjum, Wykonawca-członek konsorcjum, Wykonawca-członek konsorcjum, które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania c-1) w postępowaniu, c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, (podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty. Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłuŝników określone w art Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub kaŝdego z osobna. *niepotrzebne skreślić 1

16 3. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony oferujemy zgodnie z warunkami podanymi w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w okresie: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy za łączną cenę: DLA SUMY GWARANCYJNEJ zł na wszystkie zdarzenia i zł na jedno zdarzenie Cena oferty za ubezpieczenie na 36 miesięcy wynosi...zł słownie:.... Cena oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy wynosi...zł słownie:.... w tym: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej...zł DLA ROZSZERZEŃ SUMY GWARANCYJNE NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA WYNOSZĄ: zł ROZSZERZENIE NR 1 Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń pomiędzy osobami objętymi tą samą umowa ubezpieczenia...zł ROZSZERZENIE NR 2 Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń za szkody w nieruchomościach osób trzecich uŝytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem...zł ROZSZERZENIE NR 4 Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków przy pracy- OC pracodawcy...zł ROZSZERZENIE NR 10 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców Ubezpieczającego z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela...zł ROZSZERZENIE NR 11 Włączenie ryzyka nienaleŝytego wykonania zobowiązania...zł ROZSZERZENIE NR 12 Włączenie ryzyka szkód wynikających z zanieczyszczenia środowiska...zł ROZSZERZENIE NR 16 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych przez dostarczona energię...zł ROZSZERZENIE NR 14 Szkody wynikające z działania środków wybuchowych...zł 2

17 ROZSZERZENIE NR.20 Włączenie ryzyka szkód wyrządzonych w przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wolnobieŝne lub specjalne nie pozostające w związku z ruchem tych pojazdów w tym wózki widłowe....zł ROZSZERZENIE NR.20a Szkody wyrządzone w przez pojazdy wolnobieŝne lub specjalne nie pozostające w związku z ruchem tych pojazdów...zł ROZSZERZENIE NR 21 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem...zł ROZSZERZENIE NR 22 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie drogowym i/lub na terenach, w obiektach administrowanych przez Ubezpieczającego, imprezami masowymi za zgodą i wiedzą Ubezpieczającego, niezaleŝnie od obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym szkody spowodowane przez osoby naleŝące do słuŝb nadzoru lub kontroli wyrządzone wykonawcom i uczestnikom...zł ROZSZERZENIE NR 22a Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku uŝycia sztucznych ogni ( fajerwerków lub petard) w trakcie imprezy objętej ochrona na podstawie Rozszerzenia 22..zł ROZSZERZENIE NR 23 Włączenie ryzyka szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem robót i/lub usług...zł ROZSZERZENIE NR 24 Włączenie ryzyka szkód spowodowanych błędną decyzją administracyjną wydaną przez pracowników jednostki administracji samorządowej na podstawie właściwego upowaŝnienia...zł ROZSZERZENIE NR 26 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane eksploatacją, awarią instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej, cofnięciem się ścieków w instalacji lub sieci kanalizacyjnej...zł 3

18 ROZSZERZENIE NR 27 Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste szkody/straty majątkowe rozumiane jako wyraŝony w pieniądzu uszczerbek majątkowy- szkoda nie wynikająca ze szkody osobowej lub rzeczowej...zł ROZSZERZENIE NR 29a Włączenie do ubezpieczenia szkód powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem terytorium: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady Australii, Nowej Zelandii...zł 4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Oświadczamy, Ŝe znane są nam warunki niniejszego przetargu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŝeń. 6.Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od dnia złoŝenia oferty. 7. Oświadczamy, Ŝe: 7.1. KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ (Karta Ryzyka - zał.nr6): STEMPLA akceptujemy* nie akceptujemy* LIKWIDACJI SZKODY OC akceptujemy* nie akceptujemy* PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY akceptujemy* nie akceptujemy* RAśĄCEGO NIEDBALSTWA akceptujemy* nie akceptujemy* PRZEDAWNIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA OC akceptujemy* nie akceptujemy* NOWEJ LOKALIZACJI akceptujemy* nie akceptujemy* KONSUMPCJI SUMY GWARANCYJNEJ akceptujemy* nie akceptujemy* TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* KLAUZULA SZKÓD WYRZĄDZONYM OSOBOM BLISKIM OSÓB OBJĘTYCH akceptujemy* nie akceptujemy* UBEZPIECZENIEM * niewłaściwe skreślić 8. Oświadczamy, Ŝe: 8.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg ZAŁ. nr 5 akceptujemy* nie akceptujemy* *niewłaściwe skreślić Oświadczamy, Ŝe WYŁĄCZENIA STANDARDOWE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC PODANE W SIWZ: akceptujemy* nie akceptujemy* * niewłaściwe skreślić 4

19 9.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE DODATKOWE WYŁĄCZENIA OCHRONY OKREŚLONE W ZAŁ. Nr 3 - treść ZAŁ. Nr 3 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ Oświadczamy, Ŝe PODANE W SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : FRANSZYZY INTEGRALNE akceptujemy* Nie akceptujemy* FRANSZYZY REDUKCYJNE akceptujemy* Nie akceptujemy* UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy* Nie akceptujemy* * niewłaściwe skreślić 12. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia zakres ochrony ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy. Zobowiązujemy się na wezwanie zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ 13. Oświadczamy, Ŝe szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia naleŝy zgłaszać: 1) W formie pisemnej*: - we właściwej jednostce pod adresem - faxem pod nr.. (do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody) 2) Telefonicznie* - pod numerem infolinii 3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest tel., fax.. * niepotrzebne skreślić 14. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z Umowami Generalnymi druk Nr4 i akceptujemy ich treść. 15.Informujemy, Ŝe ubezpieczenia objęte niniejszą ofertą (są reasekurowane) ( nie są reasekurowane )* 16. Załącznikami do oferty są: - projekt umowy na 12 m-cy obejmującej ubezpieczenia OC, - aktualny odpis z właściwego rejestru, - zezwolenie na prowadzenie działalności, - pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentacji i/lub osoby podpisującej ofertę, jeŝeli wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w tym postępowaniu, - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, - WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG, - OWU z dnia. Nr. - OWU z dnia. Nr. - OWU z dnia. Nr. Data.. (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 1 W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę wyłączeń ochrony innych niŝ Standardowe Wyłączenia Ochrony Ubezpieczeniowej OC podane w Karcie Ryzyka oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia naleŝy ich treść dołączyć do oferty i oznaczyć jako Załącznik nr 3 5

20 (pieczęć wykonawcy) ZADANIE B OFERTA NA UBEZPIECZENIA MIENIA 1.ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE LUBLIN ul. Turystyczna 7a 2.WYKONAWCA - naleŝy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę NIP... REGON... T e l. k o n t a k t o w y F a x 2A Oferta jest złoŝona przez 6

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Nr zamówienia 2/P/U/2013 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ADRES ZAMAWIAJĄCEGO GMINA KRAPKOWICE URZĄD MIASTA I GMINY W KRAPKOWICACH 47-303 Krapkowice ul. 1-go Maja 17 NUMER SPRAWY: BPiZ-314/09/09 TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl 1 z 5 2014-09-17 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl Ełk: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r.

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 22.02.2010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Nysa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=347198&rok= Page 1 of 5 Nysa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl 1 z 8 2012-11-14 23:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Węgliniec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2010 roku do 28 lipca 2013 roku Numer ogłoszenia: 186275-2010;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostróda: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE. data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie Wrocław: Usługa publikacji - wydanie leksykonu architektury Wrocławia Numer ogłoszenia: 258977-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Ubezpieczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ryzyk majątkowych,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik nr 4 Zawarta w dniu... r. w Płońsku pomiędzy: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON: 130377847 UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) 1... 2... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl 1 z 5 2013-03-27 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl Toruń: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24 1 z 5 2009-02-24 12:09 Tomaszów Lubelski: CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i uŝytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jawor.dolnyslask.pl oraz www.jawor.bip.net.pl Jawor: Ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Tarnów Opolski, dnia 12/03/2012 r.

Tarnów Opolski, dnia 12/03/2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ADRES ZAMAWIAJĄCEGO NUMER SPRAWY: Gmina Tarnów Opolski Ul. Dworcowa 6 45-050 Tarnów Op. GT.271.02.2012 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: NAZWA ZADANIA NADANA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2013-04-22 15:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl Chęciny: Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Kielce: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi O.R. 271.1.2013 Oporów dnia 04.02.2013 r. Nazwa postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Wrocław, 18.08.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl Kamieńsk: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 8 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 8 F178 01 Wrocław, 16.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wadowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Załącznik nr 6 W dniu.. 2009 roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy - Pana Tadeusza Pawłowskiego przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo