III Konferencja Jakości Systemów Informatycznych maja 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Konferencja Jakości Systemów Informatycznych. 22-24 maja 2006 r."

Transkrypt

1 III Konferencja Jakości Systemów Informatycznych Centrum Konferencyjne Warszawianka, Jachranka k. Warszawy maja 2006 r. 09:00 19:00 Rejestracja uczestników. PROGRAM KONFERENCJI DZIEN PIERWSZY (22 maja 2006) SALA WILANOWSKA extreme Programming TUTORIALE SALA 10:00 14:00 14:00 15:00 XP i inne metodyki Agile, cz. I Koncepcja elastycznego podejścia do realizacji projektów informatycznych - koncepcja Agility. RóŜne podejścia z rodziny Agile - extreme Programming, DSDM czy Crystal. Celem tego tutoriala jest przybliŝenie róŝnych elastycznych metod tworzenia oprogramowania - po to, by uczestnicy mogli zdobyć wiedzę potrzebną do wyboru danej metodyki najlepiej pasującej do konkretnego projektu. Han van Loon, Leistungs Consult GmbH Metodyka szacowania pracochłonności projektu Jak bezpiecznie zmniejszyć bufor na ryzyko, czyli o szacowaniu we wczesnych fazach projektu. Uczestnicy zapoznają się kluczowymi zmiennymi procesu szacowania i metodami wyprowadzania planu projektu z informacji dostępnych w fazie uruchomienia projektu lub zbierania wymagań, a takŝe stosowanymi w tym procesie technikami i narzędziami. Michael Bragen, Software Productivity Research LLC Obiad (dla uczestników warsztatów) 15:00 18:00 XP i inne metodyki Agile, cz. II Han van Loon, Leistungs Consult GmbH POCZĄTEK 15: Otwarcie konferencji Przemysław Gamdzyk (Computerworld), Wojciech Jaszcz (Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, IBM) POPOŁUDNIOWA SESJA PLENARNA Przewodniczący sesji: Wojciech Jaszcz 15:05 15:45 Lepiej zapobiegać * Dlaczego wciąŝ robimy oprogramowanie wątpliwej jakości i co moŝemy z tym zrobić? Dlaczego zapominamy o tym, Ŝe profilaktyka i prewencja jest lepsza od leczenia i reagowania? Błędom w oprogramowaniu trzeba zapobiegać. Adam Kolawa, Parasoft

2 15:45 16:30 Zarządzanie jakością poprzez iteracyjne wytwarzanie oprogramowania * Zalety iteracyjnego podejścia do wytwarzania oprogramowania oraz wpływ tego podejścia na szeroko rozumianą jakość powstających produktów. Roger Bowser, IBM UK RÓśNE PERSPEKTYWY JAKOŚCI Przewodniczący sesji: Jerzy Bielec, CIO 16:30-16:45 JAKOŚĆ, PROCESY i PRAKTYKI Przewodniczący sesji: Lucjan Stapp, SJSI 16:45 17:30 17:30 18:15 Ocena jakości rozwiązań ICT Perspektywa klienta. Motywacje, obawy i czynniki braku satysfakcji w outsourcingu ICT. Subiektywna ocena jakości rozwiązań na przykładzie dostawców usług outsourcingu ICT w Polsce, zmiany wagi niektórych kryteriów oceny systemu ERP przed i po wdroŝeniu systemu w przedsiębiorstwie. Najlepsze praktyki w zarządzaniu relacjami z dostawcami ICT a jakość rozwiązań. Kompilacja danych wybranych z rzeczywistych projektów audytowych i badań. Emil Konarzewski, Audytel Jakość z perspektywy klienta Jak zapewnić i uzyskać moŝliwie wysoką jakość w procesie wdraŝania systemu informatycznego przy współpracy z dostawą/wykonawcą zewnętrznym. Kacper Nowicki, Polcard Narzędzia jakości Sposoby podnoszenia dojrzałości jakościowej aplikacji - wykorzystanie Compuware Application Reliability Solution (CARS) do przejścia na wyŝszy poziom zdolności do wytwarzania produktów informatycznych (w skali SIĘ czy CMM). Michał Furman, Compuware Najlepsze praktyki jakości Zapewnienie jakości oprogramowania w oparciu o uznane metodyki to ogromna praca wymagająca zrozumienia i implementacji wielu procedur i procesów. Tymczasem warto pamiętać, Ŝe moŝna zastosować stosunkowo nieliczne, najlepsze praktyki wytwarzania oprogramowania. Leszek Grocholski, Uniwersytet Wrocławski, i Andrzej Niemiec, Prim 18:15-18:30 Przerwa DYSKUSJA PANELOWA 18:30 19:30 Ile pasji, ile profesjonalizmu? Wpływ czynników miękkich i trudno mierzalnych na jakość produktów i usług IT (mamy róŝne normy, miary, standardy, metodyki i systemy zapewnienia jakości, ale wiadomo, Ŝe wiele zaleŝy od samych ludzi i ich zaangaŝowania to ciekawa kwestia, jak w praktyce wygląda faktyczne znaczenie tych dwóch czynników). Kiedy sformalizowany proces jest ratunkiem a kiedy utrudnieniem? Twórcza i destrukcyjna rola pasji w pracy informatyka. Prowadzenie: Przemysław Gamdzyk, Computerworld Udział wezmą: Jerzy Dryndos (Logotec Engineerng Group),Ewa Krakowiak (City Bank), Bartosz Nowicki (Gtech), Piotr Ogonowski (Experter), Luiza Warno (Pepsi). 20:00-??:?? IMPREZA WIECZORNA Grill w miasteczku piknikowym

3 PROGRAM KONFERENCJI DZIEŃ DRUGI (23 maja 2006) 9: Otwarcie drugiego dnia konferencji. PORANNA SESJA PLENARNA Przewodniczący sesji: Przemysław Gamdzyk, Computerworld 9:10-10:00 Jutro jakości Droga ewolucji systemów zapewnienia jakości od ludzi (rzemieślników) poprzez produkty (atrybuty jakości produkcji) aŝ do procesów (ISO9000, ISO15504 i in.). Teraz nadchodzi czas synergii tych trzech czynników (ludzieprodukty-procesy), wszakŝe nasza uwaga powinna skupiać się na ludziach. Han van Loon, Leistungs Consult GmbH 10:00-10:35 Wybrane zagadnienia jakości rozwiązań IT typu COTS Definicje, kryteria jakości i rekomendacje projektowe (ISO/IEC 9126). PrzełoŜenie kryteriów jakości na model architektury rozwiązania typu COTS. Identyfikacja stylów (typów) procesów biznesowych oraz wybór wzorców projektowych. Doświadczenia projektowe - mapa drogowa budowy SOA dla Koncernu Energetycznego ENERGA SA (ścieŝki integracji aplikacji, integracji danych oraz budowy zintegrowanego środowiska pracy). Krzysztof Kardaś, Prokom Software 10:35-11:00 Wybrane aspekty i narzędzia zarządzania jakością w duŝym projekcie Skuteczne wdroŝenie procesów zarządzania jakością w duŝym projekcie rozwoju oprogramowania wymaga zastosowania dedykowanych narzędzi informatycznych, dostosowanych do specyfiki projektu i wkomponowanych w istniejący proces produkcyjny. Przykład uŝycia takich narzędzi w procesie planowania, zapewnienia i kontroli jakości. Włodzimierz Szymański, Softbank 11:00 11:15 METODYKI I PROCEDURY Przewodniczący sesji: Joanna Nowakowska, SJSI SESJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I 11:15 12:00 Co lubi a czego nie widzi klient Korzyści z integracji systemów zarządzania jakością w tworzeniu i produkcji oprogramowania na przykładzie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania. WspółzaleŜności pomiędzy ISO oraz CMMI nowe korzyści z punktu widzenia klienta. Nakłady na wdroŝenie i obsługę systemu zapewnienia jakości. Piotr Krzysztofik, Siemens Narzędzia automatyzacji testów Testowanie oraz typowe problemy w aplikacjach J2EE - diagnostyka Mercury. Kluczowe aspekty: powolne metody, wycieki i migotanie pamięci, problemy z synchronizacją, zakleszczenia, sporadyczne spowolnienia metod. Dariusz Malinowski i Lubomir Stojek, Mercury 12:00 12:45 Inwestowanie w poprawę jakości Jak zmierzyć koszta i efekty inicjatyw zmierzających do poprawy jakości oprogramowania. Jak zbudować w tym przypadku dobry model ROI. Kwestia komunikacji z zarządem i przekonania go do wprowadzenia programów podniesienia poziomu jakości. Przykłady praktyczne. Christophe Debou, KuglerMaag Jakość w duŝej skali WdroŜenie procesu testowego w duŝej organizacji. Projekt nowo procesu testowego musi w jakimś stopniu uwzględniać dotychczasowe metody testowe stosowane w organizacji, jak równieŝ uŝywaną tam terminologię - jednocześnie projekt nowego procesu powinien uwzględniać dobre praktyki i jak najszerszą wiedzę ogólną z testowania, by nie był tylko rozszerzeniem lub pogłębieniem obecnego stanu rzeczy. Bogdan Bereza Jarociński, BBJTest 12:45-13:30 Droga do jakości Zapewnienie jakości systemu IT - od wymagań do wdroŝenia. Zbigniew Zarzycki, Borland Polska Interfejs dla kaŝdego Testowanie stron internetowych pod względem dostępu osób niewidzących. Wytyczne Web Content Accessibility i metodologia PZDN (Polskie Zasady Dostępności dla niewidomych). Przykłady praktyczne. Bolesław Szomański Politechnika Warszawska, i Jacek ZadroŜny

4 13:30-14:30 Obiad STRONA LEWA POMIARY JAKOŚCI I Przewodniczący sesji: Tomasz Byzia, Strictwise STRONA PRAWA SESJA ZAPEWNIANIA JAKOSCI II 14:30-15:15 Współczynniki jakości ZrównowaŜona Karta Wyników (The Balanced Scorecard) przykład zastosowania w firmie informatycznej na podstawie kilkuletnich doświadczeń. W jaki sposób dobrze określone mierniki pozwalają na ocenę efektywności procesów i przełoŝenie celów organizacji na poszczególne procesy. Anna Seredyn, Impaq Build Verification Process W jaki sposób poprzez testy zapewnić wczesną kontrolę produktu na etapie buildowania. Wojciech Jaszcz i Sławomir Pukło, IBM Polska 15:15 16:00 Benchmark jakości Modelowanie, prognozowanie, zarządzanie jakością projektów IT i zarządzanie błędami z wykorzystaniem analizy bazującej na metrykach. Michael A. Bragen, Software Productivity Research Sposób na programistę Prawie wszystko, co kaŝdy tester wiedzieć powinien: jak sobie radzić z programistami. W jaki sposób zrozumienie bolączek, motywacji i priorytetów programistów moŝe pomoc testerom w uniknięciu niepotrzebnych konfliktów. Piotr Kałuski, CGI 16:00 16:15 STRONA LEWA POMIARY JAKOŚCI II Przewodniczący sesji: Prof. Zdzisław Szyjewski STRONA PRAWA SESJA ZAPEWNIANIA JAKOSCI III 16:15 17:00 Projekt dobrze oszacowany Przewidywalność i ocena złoŝoności projektów informatycznych, znaczenie miar i statystyk w praktyce działalności jednej z większych w Polsce firmy software owej. Stosowane narzędzia i rozwiązania a uzyskiwana poprawa jakości procesów wytwórczych i wdroŝeniowych. Zdefiniowana struktura prac, jako wynik analizy projektu. Maciej Smagacz, Ericpol Telecom Dobra strona Testowanie aplikacji internetowych wykorzystanie narzędzi do testowania funkcjonalnego. Przykłady narzędzi Open Source. Specyfika testów aplikacji internetowych, które są szczególnym przypadkiem wielowarstwowego oprogramowania. Lucjan Stapp, Politechnika Warszawska, i Łukasz śebrowski, Utech 17:00-17:45 Praktyczne miary Właściwie wykorzystane metryki są bardzo wartościowym źródłem informacji dla menedŝera IT, w szczególności menedŝera testów. Łatwo jednak o ich naduŝywanie zbyt wiele informacji sprawia bowiem, Ŝe odpowiedź staje się niejasna i niejednoznaczna. Richard Taylor, SIA "Do IT Well" Software Testing Consultancy & Management Testowanie u operatora Kompleksowe podejście do testów w duŝej organizacji na podstawie doświadczeń firmy Polkomtel. Przyjęty model testów, podział na jednostki organizacyjne, odpowiedzialność, wymagania dotyczące jakości testów. Adam Suskiewicz, Polkomtel SA POPOŁUDNIOWA SESJA PLENARNA 17:50-18:50 Ryzyko w projekcie IT Zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji projektu informatycznego. W jaki sposób i w jakim stopniu dopuszczany poziom ryzyka przekłada się na jakość produktu finalnego (i na odwrót). Tim Lister, The Cutter Consortium 19:30 24:00 IMPREZA WIECZORNA Kolacja zasiadana

5 PROGRAM KONFERENCJI DZIEŃ TRZECI (24 maja 2006) 09:30-09:35 Otwarcie trzeciego dnia konferencji. PORANNA SESJA PLENARNA Przewodniczący sesji: Regina Koenig, Mercury 09:35-10:30 Etyka biznesu a jakość systemów IT Misja i wartości IT, kultura organizacji IT, kwestie komunikacji i kreowanie wizerunku działu IT jako usługodawcy, jakość zasobów ludzkich, kluczowe kompetencje działu informatycznego w duŝej firmie. Tomasz Matuła, Telekomunikacja Polska 10:30 11:00 U podstaw jakości systemów informatycznych Stanisława Ossowska, WyŜsza Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej 11:00 11:20 11:20 12:05 NIEDOCENIANE OBLICZE JAKOŚCI Nie zapomnieć o uŝytkowniku UŜyteczność a proces realizacji projektu. Dlaczego warto zainwestować w wykorzystanie metod Software Usability. Dlaczego tak mało firm w Polsce stosuje te zasady? Testy uŝyteczności, projekt interfejsu na etapie sprzedaŝy, włączenie klienta w proces projektowania systemu. Paweł Guz, Impaq SESJA ZAPEWNIANIA JAKOSCI IV Błędy na bank Proces testowania oprogramowania na przykładzie wdroŝeń centralnych systemów bankowych, w tym doświadczenia z wdroŝeń w polskich bankach. Rodzaje testów, kryteria akceptacji i odbioru testów, organizacja procesu testów. Najczęściej spotykane problemy. Piotr Malec, PMI DYSKUSJA PANELOWA 12:10-13:10 Dylematy produktywności Wydajność a jakość odmienne perspektywy z punktu widzenia wytwórcy systemu i jego odbiorcy. Czy konflikt, który istnieje pomiędzy dostawcą, który chce zrobić mniej za więcej, a odbiorcą, których chciałby jak najwięcej jak najmniejszym kosztem, jest trwałym elementem realizacji projektów IT? Prowadzenie: Tomasz Byzia, Strictwise Udział wezmą: Wiesław Grabowski (Oracle), Rafał Hanys (Urząd Miasta Wrocław), Marek Łubiarz (Softbank), Tomasz Matuła (Telekomunikacja Polska) i in. 13:10-13:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Przemysław Gamdzyk (Computerworld), Wojciech Jaszcz (SJSI). 13:20 14:20 Obiad KONIEC WARSZTAT SALA PARYSKA

6 10:00 13:30 Gry wojenne zarządzania ryzykiem cz. I. KaŜdy z zespołów w ramach warsztatu będzie miał przed sobą zadanie kierowania firmą na bardzo konkurencyjnym rynku. Centralny symulator będzie odgrywał rolę rynku. Sukces albo poraŝka firmy, którą będzie się zajmował Państwa zespół będzie zaleŝny zarówno od rozwaŝnego zarządzania ryzykiem jak i śmiało jego podejmowania. Celem całego ćwiczenia jest stworzenie moŝliwości przeŝycia symulowanego doświadczenia zarządzania w firmie, gdzie ryzyko jest stale obecne, ale gdzie z tym ryzykiem moŝna sobie poradzić. Będzie moŝna się dowiedzieć, w jaki sposób i kiedy uŝywać (ale nie naduŝywać) róŝnych narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem - diagramów, symulacji Monte-Carlo, estymacji i korekt dokonywanych w oparciu o metryki, diagramów EVR (Earned Value Running) oraz róŝnych poziomów i struktur prowadzenia projektów... aŝ do XP. Nasza gra to doświadczenie i przykłady a nie abstrakcyjna wiedza. Będziecie się mogli Państwo uczyć na podstawie tego, co będziecie robić. Tim Lister, The Cutter Consortium 13:30 14:30 Obiad 14:30-18:00 Gry wojenne zarządzania ryzykiem cz. II. Tim Lister, The Cutter Consortium * oba wykłady oznaczone gwiazdką prowadzone będą w języku angielskim, organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia. Organizatorzy dołoŝą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się moŝliwość dokonania częściowych zmian.

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Dilbert by Scott Adams Wykorzystane materiały: materiały szkoleniowe (nie istniejącego juŝ) Zespołu ds. Projektów IT Equilibrium http://xprince.net

Bardziej szczegółowo

TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org.

TESTER.PL. merytorycznych na Politechnice Warszawskiej. przetłumaczony na język polski i opublikowany na www.sjsi.org. Serdecznie witam Drogich Czytelników po wakacyjnej przerwie. Dla SJSI nie był to jednak martwy okres. W ciągu trzech miesięcy od ukazania się ostatniego numeru Testera, mieliśmy kilka znaczących wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA Wiesław Wolny Bogdan Sadecki Wprowadzenie Jeśli chcesz zbudować statek nie poganiaj ludzi, by zabierali drewno, nie rozdzielaj im zadań

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania CORE Nº 6 - Lipiec 2011 Konferencja SPI ALM Strategie testowania i jakości Agile: dyscyplina ponad retoryką. Cześć IV: Strategie jakości Agile Scott Ambler Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2012. Testwarez 2012. 22-23 października w Poznaniu

CORE Edycja Specjalna - 2012. Testwarez 2012. 22-23 października w Poznaniu CORE Edycja Specjalna - 2012 Testwarez 2012 22-23 października w Poznaniu Wprowadzenie Testwarez 2012 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2012 05 Software Quality Assurance Czy tylko Software?

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Metodyka Rodan Nowe Technologie

Metodyka Rodan Nowe Technologie Metodyka Rodan Nowe Technologie Bartosz Nowicki Rodan Systems S.A. bart@rodan.pl Streszczenie Stwierdzenie, że podstawowy kapitał firmy tworzącej oprogramowanie stanowią ludzie jest prawdziwe w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego Tester zwinny Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane zostanie źródło. Copyright (dalej nazywana ISTQB

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo