Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr UDA-POKL /-00 Katowice, r. Strona z 8

2 INFORMACJE WSTĘPNE. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /-00 o dofinansowanie projektu Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego z dnia roku, zawartą pomiędzy Topas Sp. z o.o., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 4. Okres realizacji projektu: Obszar realizacji projektu: województwo śląskie. 6. Projekt otwarty skierowany jest do MŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarze Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD 007: 6, 63. kryterium dostępu), mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudnionych jako analitycy, architekci IT, programiści i testerzy, którzy nie posiadają certyfikatu kompetencji zawodowych. 7. Projekt skierowany jest wyłącznie do firm, które nie brały udziału w projektach realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.. i 8.. PO KL w województwie śląskim w latach Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudniony jako analityk i/lub architekt IT i/lub programista i/lub tester nieposiadających certyfikatu kompetencji zawodowych (bez względu na wiek i wykształcenie, spełniających łącznie następujące warunki: a) pozostawanie pracownikiem/samozatrudnionym/wspólnikiem * : mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa 3, b) przedsiębiorstwo z pkt a): prowadzi działalność w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, według Polskiej Klasyfikacji Kodów przedmiotem jego działalności jest określony nr 6 i/lub 63., c) Uczestnik projektu pracuje i/lub zamieszkuje 4 na terenie woj. śląskiego. 9. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 33 przedsiębiorstw, wg poniższego podziału: Wielkość przedsiębiorstwa Liczba Liczba pracowników Mikroprzedsiębiorstwa 0 95 samozatrudnionych i 5 pracowników Małe przedsiębiorstwa 45 Średnie przedsiębiorstwa Liczba osób do przeszkolenia: 00 [30 K/ 70 M]. Liczba grup : 3. Liczba osobościeżek i certyfikatów: 30 [50% UP skorzystać ma z ścieżek szkoleniowych] 3. Liczba miejsc szkoleniowych uczestników: 760 (76 szkoleń x 0 osób) należy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. ustawy z dnia 6 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr, poz. 94, z późn. zm., tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe należy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. ustawy z dnia 6 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr, poz. 94, z późn. zm., tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe 3 Proszę zaznaczyć odpowiednio 4 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art.5 Kodeksu Cywilnego) Strona z 8

3 4. Programy szkoleń są dostępne na Stronie internetowej Projektu oraz stanowią załącznik nr do niniejszego regulaminu. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: SŁOWNIK POJĘĆ. Projekt Projekt Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego, nr POKL /-00. Beneficjent/Wnioskodawca Topas Sp. z o.o. 3. Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 4. Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 5. Uczestnik Projektu (UP) osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanych szkoleń 6. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7. Biuro Projektu: ul. Sobieskiego, pok. 33, Katowice 8. Strona internetowa Projektu: 3 ZGŁOSZENIE. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Topas Sp. z o.o. odbywa się przez wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie Karty Zgłoszenia. Dokument stanowi zbiór podstawowych informacji dotyczących Przedsiębiorcy oraz szkoleń będących przedmiotem jego zainteresowania.. Karta Zgłoszenia powinna być przesłana pocztą elektroniczną ( ) na adres (skan dokumentu z odręcznym podpisem), dostarczona osobiście lub przesłana pocztą do Biura Projektu: ul. Sobieskiego, Katowice. 3. Przesłana Karta Zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 4 REKRUTACJA. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do równości szans, praw, korzyści.. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Śląska w trybie ciągłym otwartym od do przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych. Dopuszcza się przedłużenie okresu trwania rekrutacji. 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 0 dnia włącznie przed planowanym terminem szkolenia. 4. W przypadku przesłania poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia i spełnieniu wymogów udziału w szkoleniach dokonywana jest analiza potrzeb szkoleniowych. 5. Na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszenia stanowiących deklarację uczestnictwa Przedsiębiorcy w szkoleniu Topas dokona wyboru zgłoszeń kierując się założeniami i celami projektu. 6. Topas zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków szkolenia, bądź odmowy przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapotrzebowaniu. 7. Pracownik delegowany przez Przedsiębiorcę na szkolenie zobowiązany jest wypełnić obligatoryjny test wiedzy, który ostatecznie zakwalifikuje go do udziału w projekcie. 8. Informacja o kwalifikacji oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną ( ) na adres wskazany na Karcie Zgłoszenia lub, w przypadku braku powyższego, telefonicznie pod numer wskazany tamże. 9. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej. W tym celu konieczne jest osobiste lub pocztowe dostarczenie do Biura Projektu najpóźniej na 7 (decyduje data wpływu) dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów: Strona 3 z 8

4 I etap rekrutacji wstępna weryfikacja kwalifikowalności na podstawie dokumentów elektronicznych Zebranie dokumentacji: załącznik nr - Karta zgłoszenia załącznik nr 3 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis wraz załącznikiem: sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub w przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych oświadczenie o braku obowiązku w tym zakresie (jeśli dotyczy) II etap rekrutacji przekazanie kompletu wymaganych dokumentów: załącznik nr - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem KRS/wpis do ewidencji gospodarczej załącznik nr 6 - Wniosek o rozliczenie kosztów dojazdu i noclegu (opcjonalnie) załącznik nr 7 - Deklaracja dotycząca zakwaterowania (opcjonalnie) Dokumenty uczestnika projektu: załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika III etap rekrutacji: Podpisanie umowy szkoleniowej. 0. Wzory dokumentów do wypełnienia można pobrać ze Strony internetowej Projektu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 5 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis na 00% wartości udzielonego wsparcia. Nie występuje wkład prywatny.. Wysokość pomocy de minimis uzależniona jest od formy wsparcia. 6 WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Każde ze szkoleń stacjonarnych trwa w zależności od rodzaju od 3 do 5 dni.. Zajęcia odbywać się będą dni robocze w godz , w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się realizację szkoleń w innych godzinach, a także w soboty i niedziele. 3. Planowana wielkość grupy szkoleniowej: 0 osób. 4. Szkolenia będą odbywały się w Katowicach. 5. Każde szkolenie będzie przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w oparciu o przygotowany program szkolenia. 6. Wnioskodawca posiada doświadczenie niezbędne do należytego przeprowadzenia szkoleń, ale nie może być odpowiedzialny za rezultaty i efekty wdrożeniowe przeprowadzonego szkolenia. 7. Uczestnik szkolenia otrzymuje artykuły pomocnicze oraz materiały szkoleniowe adekwatne do szkolenia, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w szkoleniu. 8. Wnioskodawca zapewnia Uczestnikom Szkolenia poczęstunek w postaci: serwisu kawowego oraz lunchu. 9. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu i/lub noclegu - ok. 0% Uczestników Szkolenia 0. Uczestnik Projektu może skorzystać z noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu w ramach Projektu wyłącznie, jeśli zadeklaruje powyższe na etapie podpisywania umowy poprzez przekazanie wypełnionych załączników 6 i/lub 7.. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na szkolenie każdego dnia szkolenia zgodnie z harmonogramem (obecność na zajęciach potwierdzona podpisem na liście obecności) Strona 4 z 8

5 . Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest uczestniczyć w całej ścieżce szkoleniowej. 3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem szkolenia i potwierdzanego codziennie osobistym podpisem na liście obecności. Wnioskodawca nie odpowiada za nieobecność Uczestnika na Szkoleniu. 4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia testów wiedzy bazowej, testów kompetencyjnych przed i po Szkoleniu oraz do udziału w badaniu ewaluacyjnym w ciągu (dwóch) miesięcy po zakończeniu szkolenia. 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo w min. 80% zajęć. 6. Wnioskodawca zapewnia Uczestnikowi Szkolenia możliwość jednokrotnego podejścia do egzaminu certyfikującego. 7. Uczestnik zobowiązany jest do podejścia do egzaminu certyfikującego oraz przekazania Wnioskodawcy uzyskanego wyniku. 8. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu; w przypadku egzaminów autoryzowanych na blankiecie instytucji autoryzującej. 7 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA. Przedsiębiorca może zaproponować zmianę terminu każdego Szkolenia, jak również danych uczestników bez ponoszenia żadnych kosztów najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.. Wnioskodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu koszów, nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie Szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie. 3. Informacja o odwołaniu Szkolenia wymaga formy pisemnej (fax) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Wnioskodawcy do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach (załączone zwolnienie lekarskie). Wnioskodawca zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym Szkoleniu. 8 NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powodującego brak możliwości: a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Wnioskodawcy będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b) uznania kosztów szkolenia za kwalifikowane do objęcia pomocą de minimis, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na Stronie internetowej Projektu. Wiążące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej.. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kierownik Projektu. Przyjęto roku... (podpis osoby zatwierdzającej) Strona 5 z 8

6 Załącznik nr do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Ścieżka A: Certyfikowany Profesjonalista UML Szkolenie /: UMLAT/TOPROKAT Analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML. Wprowadzenie do UML Podstawowe pojęcia obiektowości Historia i ogólne informacje o UML Główne składniki UML Rola UML w procesie wytwórczym. Modelowanie procesów biznesowych Proces biznesowy, analiza i modelowanie biznesowe Diagram aktywności 3. Analiza wymagań Proces analizy wymagań Zarządzanie wymaganiami w UML 4. Modelowanie wymagań funkcjonalnych Analiza wymagań funkcjonalnych z zastosowaniem przypadków użycia Dokumentacja przypadków użycia Diagram przypadków użycia 5. Analiza dziedziny Klasy analityczne i analiza CRC 3 Diagram komunikacji Diagram sekwencji 4 5 Diagram sekwencji c.d. 6. Model dziedziny Diagram klas i uproszczony diagram obiektów Uproszczony diagram maszyny stanowej Zastosowanie wzorców w analizie 7. Projekt architektury rozwiązania Diagram komponentów Uproszczony diagram wdrożenia 8. Zaawansowane zastosowania UML Model Driven Architecture (MDA) Profile UML Metamodel UML Język ograniczeń OCL 9. Przegląd narzędzi ułatwiających analizę i modelowanie w UML. Strona 6 z 8

7 Ścieżka A: Certyfikowany Profesjonalista UML Szkolenie /: OCUP-F/TOPROKAT Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG UML. Wprowadzenie do UML. Informacje na temat certyfikacji OCUP i przebiegu egzaminu. 3. Metamodel podstawy Metamodel c.d. 4. Zagadnienia objęte egzaminem OCUP-00 zagadnienia podstawowe Diagramy klas Przestrzenie nazw Pakiety i interfejsy Podstawy diagramów dynamicznych 3 Diagram aktywności Diagram interakcji Diagram przypadków użycia Strona 7 z 8

8 Ścieżka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 3/: ZW/TOPROKAT Zarządzanie wymaganiami. Przyczyny problemów w projektach IT.. Precyzowanie płaszczyzny porozumienia zamawiającego i wykonawcy 3. Interesariusze, produkty i inne pojęcia związane z analizą wymagań. 4. Dobre praktyki planowania i organizacji projektu IT. 5. Rola wymagań w testowaniu i odbiorze systemu. 6. Miejsce analizy wymagań w projekcie informatycznym. 7. Sposoby określenia jakości rozwiązań IT poprzez wymagania niefunkcjonalne 8. Techniki zbierania wymagań i zakresy ich zastosowania 9. Rola analityka, pożądane cechy i metody ich rozwoju Sztuka prowadzenia wywiadu. Różnica pomiędzy potrzebą a wymaganiem.. Struktura systemu wartości klienta i wykonawcy. 3. Wymagania i ryzyko po stronie wykonawcy i zamawiającego 4. Skuteczne dokumentowanie zebranych wymagań. 5. Współczesne metody prowadzenia spotkań. 6. Modele, formalizmy i notacje. 7. Zarządzanie problemami i zmianami wymagań w projektach IT. 8. Techniki precyzowania i weryfikacji informacji. 9. Prototypowanie. 0. Model wymagań ze względu na dane. Sformułowanie problemu i definicja projektu.. Kluczowe atrybuty dobrego wymagania 3. Wstęp do analizy możliwości. 4. Analiza przypadków użycia 5. Pełna analiza trójka analityczna: wymaganie, możliwość i przypadek użycia specyfikacja analityczna. 6. Pełna analiza specyfikowanie wymagań, przypadków użycia i możliwości trzecia sesja analityczna. 7. Obrona i zatwierdzanie specyfikacji. 8. Podsumowanie teoria a praktyka analizy skuteczne techniki analityczne i narzędzia predyspozycje osobowościowe w kontekście technik analitycznych analiza w fazie sprzedaży i realizacji. Strona 8 z 8

9 Ścieżka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 4/: UC/TOPROKAT Przypadki użycia. Wprowadzenie do przypadków użycia. Identyfikacja granic systemu 3. Wyznaczanie poziomu szczegółowości. 4. Identyfikacja granic i wyznaczanie poziomu szczegółowości warsztat. 5. Dokumentowanie przypadków użycia. 6. Zasady pisania scenariuszy. 7. Identyfikacja i dokumentowanie scenariuszy alternatywnych 8. Dokumentowanie przypadków użycia warsztat. 9. Szczegółowy model przypadków użycia, uszczegóławianie opisu 0. Zaawansowane relacje na diagramie przypadków użycia.. Szczegółowy model przypadków użycia warsztat. 3. Model przypadków użycia, śledzenie zmian i utrzymanie spójności. 3. Przeglądy przypadków użycia. 4. Rola przypadków użycia w procesie wytwórczym oprogramowania. Strona 9 z 8

10 Ścieżka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 5/3: REQB-F/TOPROKAT Przygotowanie do certyfikacji REQB. Podstawy zarządzania wymaganiami co to jest wymaganie klasyfikacja wymagań standardy i normy.. Modele procesów i procesy inżynierii wymagań modele procesu wytwarzania oprogramowania proces inżynierii wymagań atrybuty Model V, Agile, Rational Unified Process modele dojrzałości procesów. 3. Zarządzanie projektem i ryzykiem zarządzanie projektem zarządzanie ryzykiem. 4. Odpowiedzialności i role podstawowe role inżynierii wymagań zadania inżynierii wymagań cechy i umiejętności dobrego inżyniera wymagań. 5. Identyfikacja wymagań wizja i cele projektu identyfikacja udziałowców projektu techniki wydobywania wymagań opisywanie wymagań. opisywanie wymagań (szablony i dobre praktyki) rola klient w procesie identyfikacji wymagań. 6. Specyfikowanie wymagań rodzaje specyfikacji wymagań procedury i formalizacja jakość specyfikacji wymagań. 7. Analiza wymagań rodzaje specyfikacji wymagań wymagania a ich realizacja metody i techniki modelowania systemów obiektowo zorientowana analiza szacowanie kosztów priorytety uszczegóławianie wymagań. 8. Śledzenie wymagań śledzenie powiązań wewnątrz projektu zarządzanie zmianą metryki. 9. czynniki wpływające na jakość systemu 0. zapewnianie jakości a testowalność. Narzędzia korzyści z zastosowania narzędzi rodzaje narzędzi wdrażanie narzędzi w organizacji. Strona 0 z 8

11 Ścieżka C: Certyfikowany Profesjonalista modelowania procesów Szkolenie 6/: BPMN0+0/TOPROKAT Modelowanie procesów w notacji BPMN. Wprowadzenie do BPMN geneza, cele i adresaci BPMN poziomy modelowania podstawowe rodzaje diagramów. Wprowadzenie do BPMN c.d. przegląd struktury i elementów BPMN podejście do modelowania w BPMN w jaki sposób elementy BPMN tworzą diagram procesu? 3. Aktywności BPMN aktywności zadania podprocesy. 4. Najważniejsze zdarzenia Co? Jak? Gdzie? Kiedy? zdarzenia początkowe zdarzenia pośrednie zdarzenia końcowe. 5. Bramki łączenie i dzielenie przepływu bramka XOR bramka AND bramka OR. 8. Artefakty rodzaje przepływu przepływ sekwencyjny przepływ warunkowy przepływ wiadomości. 9. BPMN opisowy. 0. BPMN analityczny.. BPMN na poziomie wykonawczym przegląd języków opartych o XML. 3. Interpretacja rozpoczęcia i zakończenia procesu. 3. Zadanie typu RECEIVE/SEND vs Zdarzenie RECEIVE/SEND. 4. Podprocesy osadzone i rozwinięte 5. Podproces oraz aktywność typu call. 6. Wieloinstancyjność aktywności. 7. Zastosowanie zdarzeń error i escalation. 8. Modelowanie roll-back u w systemie 4 3. Wzorce oczekiwania w procesie. 4. Podproces typu transakcja. 6. Miejsce realizacji procesu 9. Zdarzenia nieprzerywające vs przerywające. 0. Zastosowanie Event Subprocess. 7. Miejsce realizacji procesu c.d.. Rodzaje bramek event-based.. Modelowanie kamieni milowych. Strona z 8

12 Ścieżka C: Certyfikowany Profesjonalista modelowania procesów Szkolenie 7/: OCEB-F/TOPROKAT Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG BPMN. Podstawy wiedzy o biznesie strategia określanie celów planowanie zarządzanie projektem marketing finanse personel.. Podstawy wiedzy procesowej identyfikacja i odkrywanie procesów cechy procesu wersja AS-IS procesu wersja TO-BE procesu poziomy modelowania powiązanie procesów i celów biznesowych. 3. Podstawy zarządzania procesami biznesowymi organizacje zorientowane na funkcje biznesowe organizacje zorientowane na procesy biznesowe style zarządzania procesowego rola stron zainteresowanych zarządzaniem procesowym narzędzia wspierające zarządzanie procesowe 4. Podstawy modelowania biznesu wizja biznesu cele i zamierzenia misja strategie taktyka. 5. Podstawy modelowania procesów biznesowych podstawy BPMN elementy diagramu BPMN przepływ sterowania przepływ wiadomości dekompozycja aktywności asocjacje przepływ sekwencyjny przepływ równoległy. 6. Umiejętności w zakresie modelowania procesów biznesowych analiza prostego scenariusza procesu w formie tekstowej i w formie diagramu miejsce realizacji procesu podprocesy logika bramek zdarzenie początkowe i końcowe podstawowe zdarzenia pośrednie. 7. Koncepcje, standardy i modele referencyjne PCF SCOR Strona z 8

13 VCRM 8. Koncepcje, standardy i modele referencyjne c.d. BPMM Six Sigma BSC. Strona 3 z 8

14 5 Ścieżka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 8/: AM 6/TOPROKAT Visual Studio 00: programowanie aplikacji. Tworzenie interfejsu użytkownika. Wykorzystywanie kontrolek WPF. Korzystanie z zasobów (Resources). Praca ze zdarzeniami i komendami. Konfiguracja zdarzeń i obsługa zdarzeń. Wykorzystywanie styli i wyzwalaczy (Tiggers). Implementacja animacji. 3. Dodawanie i zarządzanie zawartością Zarządzanie interfejsem użytkownika. Dodawanie zawartości multimedialne. 4. Elementy Windows. Forms Praca z elementami Windows. Formas i kontrolkami konteneram. Konfiguracja kontrolek z Windows. Forms. Wykorzystanie formularza listy (List Display) i kontrolek specjalistycznych. Wykorzystanie pasków narzędziowych (ToolStrip) i menu. Tworzenie kontrolek w Windows. Forms. Używanie szablonów kontrolek. 5. Tworzenie własnych kontrolek w WPF. Wiązanie danych Konfiguracja wiązania danych Konwersja danych. Walidacja danych i konfiguracja powiadomień o zmianach. Implementacja kontrolek Windows. Forms i WPF. 7. Praca z Data Grid i walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika. Implementacja kontrolek typu Data Bound w Windows. Forms. Walidacja danych. 8. Dodawanie zawartości multimedialne Rozszerzenie funkcjonalności. Implementacja procesów asynchronicznych. Implementacja globalizacji i lokalizacji. 0. Integracja kontrolek Windows. Forms i WPF.. Zaawansowane tematy.. Implementacja bezpieczeństwa. 3. Zarządzanie ustawieniami. 4. Implementacja Drag and Drop. 5. Testowanie i Debugowanie aplikacji WPF. Testy interfejsu użytkownika. Debugowanie z użyciem IntelliTrace i Presentation Sources. 6. Wdrażanie aplikacji. Tworzenie setupu. 7. Wdrażanie za pomocą ClickOnce. Opcje wdrażania. Konfiguracja ustawień zabezpieczeń. Strona 4 z 8

15 Ścieżka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 9/: AM 66/TOPROKAT Programowanie w C#. Wprowadzenie do języka C# wprowadzenie do.net Framework tworzenie projektów w Visual Studio 00 pisanie aplikacji w C# budowanie aplikacji z graficznym interfejsem dokumentowanie uruchamianie i debug owanie aplikacji przy użyciu Visual Studio 00.. Zmienne, operatory i wyrażenia deklarowanie zmiennych i przypisywanie wartości wykorzystywanie wyrażeń i operatorów tworzenie i używanie tablic używanie instrukcji decyzyjnych używanie instrukcji iteracyjnych. 3. Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych definiowanie i wywoływanie metod wskazywanie parametrów opcjonalnych i parametrów wyjściowych. 4. Instrukcje wyborów obsługa błędów wyzwalanie błędów 5. Złożone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji dostęp do systemu plików odczyt i zapis plików przy użyciu strumieni 6. Obsługa błędów i wyjątków. tworzenie i wykorzystywanie enumeratorów tworzenie i wykorzystywanie klas tworzenie i wykorzystywanie struktur porównanie typów referencyjnych do wartościowych Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami kontrola widzialności elementów typów udostępnianie metod i danych 8. Wartości i referencje wykorzystywanie dziedziczenia do tworzenia nowych typów referencyjnych definiowanie i implementacja interfejsów definiowanie klas abstrakcyjnych. 9. Tworzenie typów wartości przy użyciu wyliczeń oraz struktur wprowadzenie do Garbage Collection zarządzanie zasobami używanymi przez obiekt 4 0. Tablice i kolekcje tworzenie i używanie właściwości tworzenie i używanie Indeksatorów przeciążanie operatorów.. Tablice parametrów deklarowanie i używanie delegatów.. używanie wyrażeń lambda obsługa zdarzeń.. Dziedziczenie wykorzystywanie kolekcji Strona 5 z 8

16 5 tworzenie i i używanie typów ogólnych definiowanie interfejsów ogólnych i zrozumienie różnic używanie metod i delegatów ogólnych. 3. Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas abstrakcyjnych implementacja własnych klas kolekcji dodawanie numeratora do własnej klasy kolekcji 4. Proces oczyszczania pamięci i zarządzania zasobami używanie metod rozszerzeń LINQ i operatorów zapytań tworzenie dynamicznych zapytań i wyrażeń w LINQ 5. Implementacja właściwości w celu dostępu do pól integracja kodu C# z Ruby i Python. dostęp do obiektów COM. Ścieżka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 0/3: Warsztat przygotowujący do egzaminu Windows Applications Development with Microsoft.NET Framework 4 Wprowadzenie do egzaminów Microsoft..NET Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm..NET Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm. c.d.net Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d 3 Extensible Application Markup Language (XAML). Extensible Application Markup Language (XAML). c.d Extensible Application Markup Language (XAML). c.d Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm. 4 Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm 5 Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm. Tworzenie UNIT testów. Tworzenie UNIT testów c.d. Tworzenie UNIT testów c.d. Implementacja wersji instalacycjnych. Implementacja wersji instalacycjnych c.d. Implementacja wersji instalacycjnych c.d. Strona 6 z 8

17 Ścieżka E: Certyfikowany Profesjonalista Tester Szkolenie /: WT/TOPROKAT Wstęp do testowania. Teoria procesu testowania. proces testowy (zdefiniowany proces testowy; gdy procesu brak; ocena dojrzałości procesu testowego) 3. role w procesie testowania 4. rodzaje testów. 5. Trzy podstawowe elementy dobrego testu (dane testowe, scenariusz testowy, środowiska testowe) 6. przygotowanie danych testowych 7. przygotowanie scenariuszy manualnych w oparciu o przypadki użycia (warsztat) 8. Trzy podstawowe elementy dobrego testu c.d. 9. przygotowanie i zarządzanie środowiskami testowymi. 0. Zarządzanie wymaganiami, a proces testowania. wstęp do zarządzania wymaganiami. wpływ wymagań na realizacje procesów testowania. 3. Śledzenie przebiegu i postępu testów 4. estymacja czasu trwania testów 5. weryfikacja ważności zadań testów. 6. Laboratorium testowe czyli przegląd narzędzi wspomagających testowanie 7. rodzaje narzędzi 8. wsparcie narzędziowe zarządzania testami 9. wsparcie narzędziowe zarządzania konfiguracją 0. wsparcie narzędziowe zarządzania zgłoszeniami błędów lub zmianą 0. Laboratorium testowe czyli przegląd narzędzi wspomagających testowanie c.d.. narzędzia wspierające testy statyczne. narzędzia wspierające automatyzację testów 3. narzędzia wspierające testy wydajnościowe 4. architektura a utrzymanie. Najlepsze praktyki w pigułce Strona 7 z 8

18 Ścieżka E: Certyfikowany Profesjonalista Tester Szkolenie /: PTS/TOPROKAT Przygotowanie do certyfikacji ISTQB. Podstawy testowania. Podstawy testowania c.d.. Testowanie w cyklu życia oprogramowania 3. Statyczne techniki testowania. 4. Techniki projektowania testów. Techniki projektowania testów c.d 5. Zarządzanie testowaniem 6. Organizacja testowania. 7. Planowanie testowania 3 8. Monitorowanie przebiegu i nadzór testowania 9. Narzędzia wspierające testowanie. 0. Narzędzia wspierające testowanie. Strona 8 z 8

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Web nie od parady! profesjonalni twórcy serwisów internetowych w mikro i małych przedsiębiorstwach ICT woj. zachodniopomorskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem łódzkiego biznesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześni menadżerowie 50+ mazowieckich MŚP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zrównoważony rozwój kadr menedżerskich zachodniopomorskich firm ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Perfect Software W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Lubelska Akademia Microsoft. NET W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni podkarpaccy programiści z certyfikatem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes bazuje na informatyce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowieckie przedsiębiorstwa dla pracowników 50+ W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani Programiści Wielkopolskich firm ICT W ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w mikro i małych przedsiębiorstwach ICT woj. zachodniopomorskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes bazuje na informatyce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. EKOSTANDARD kompleksowy program wsparcia działań proekologicznych MSP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. EKOSTANDARD kompleksowy program wsparcia działań proekologicznych MSP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOSTANDARD kompleksowy program wsparcia działań proekologicznych MSP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na czas i w budżecie szkolenia z zarządzania projektami dla małopolskich MŚP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT (godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Efektywny Manager IT WND-POKL.08.01.01-24-335/13. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Metodyczne zarządzanie projektami B+R dla pracowników Dolnego Śląska

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Metodyczne zarządzanie projektami B+R dla pracowników Dolnego Śląska REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Metodyczne zarządzanie projektami B+R dla pracowników Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skonfigurowani @dministratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Obowiązuje od dnia 16 listopada 2014

REGULAMIN PROJEKTU. Obowiązuje od dnia 16 listopada 2014 Strona1/9 REGULAMIN PROJEKTU Obowiązuje od dnia 16 listopada 2014 1 Informacje wstępne 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Moje źródła energii realizowanego w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Eliminacja luki kompetencyjnej dolnośląskich MMŚP z subregionu wrocławskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego

IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Systemy, sieci, bazy danych Akademia MMP ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo