Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr UDA-POKL /-00 Katowice, r. Strona z 8

2 INFORMACJE WSTĘPNE. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /-00 o dofinansowanie projektu Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego z dnia roku, zawartą pomiędzy Topas Sp. z o.o., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 4. Okres realizacji projektu: Obszar realizacji projektu: województwo śląskie. 6. Projekt otwarty skierowany jest do MŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarze Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD 007: 6, 63. kryterium dostępu), mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudnionych jako analitycy, architekci IT, programiści i testerzy, którzy nie posiadają certyfikatu kompetencji zawodowych. 7. Projekt skierowany jest wyłącznie do firm, które nie brały udziału w projektach realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.. i 8.. PO KL w województwie śląskim w latach Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudniony jako analityk i/lub architekt IT i/lub programista i/lub tester nieposiadających certyfikatu kompetencji zawodowych (bez względu na wiek i wykształcenie, spełniających łącznie następujące warunki: a) pozostawanie pracownikiem/samozatrudnionym/wspólnikiem * : mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa 3, b) przedsiębiorstwo z pkt a): prowadzi działalność w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, według Polskiej Klasyfikacji Kodów przedmiotem jego działalności jest określony nr 6 i/lub 63., c) Uczestnik projektu pracuje i/lub zamieszkuje 4 na terenie woj. śląskiego. 9. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 33 przedsiębiorstw, wg poniższego podziału: Wielkość przedsiębiorstwa Liczba Liczba pracowników Mikroprzedsiębiorstwa 0 95 samozatrudnionych i 5 pracowników Małe przedsiębiorstwa 45 Średnie przedsiębiorstwa Liczba osób do przeszkolenia: 00 [30 K/ 70 M]. Liczba grup : 3. Liczba osobościeżek i certyfikatów: 30 [50% UP skorzystać ma z ścieżek szkoleniowych] 3. Liczba miejsc szkoleniowych uczestników: 760 (76 szkoleń x 0 osób) należy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. ustawy z dnia 6 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr, poz. 94, z późn. zm., tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe należy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. ustawy z dnia 6 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr, poz. 94, z późn. zm., tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe 3 Proszę zaznaczyć odpowiednio 4 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art.5 Kodeksu Cywilnego) Strona z 8

3 4. Programy szkoleń są dostępne na Stronie internetowej Projektu oraz stanowią załącznik nr do niniejszego regulaminu. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: SŁOWNIK POJĘĆ. Projekt Projekt Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego, nr POKL /-00. Beneficjent/Wnioskodawca Topas Sp. z o.o. 3. Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 4. Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 5. Uczestnik Projektu (UP) osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanych szkoleń 6. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7. Biuro Projektu: ul. Sobieskiego, pok. 33, Katowice 8. Strona internetowa Projektu: 3 ZGŁOSZENIE. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Topas Sp. z o.o. odbywa się przez wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie Karty Zgłoszenia. Dokument stanowi zbiór podstawowych informacji dotyczących Przedsiębiorcy oraz szkoleń będących przedmiotem jego zainteresowania.. Karta Zgłoszenia powinna być przesłana pocztą elektroniczną ( ) na adres (skan dokumentu z odręcznym podpisem), dostarczona osobiście lub przesłana pocztą do Biura Projektu: ul. Sobieskiego, Katowice. 3. Przesłana Karta Zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 4 REKRUTACJA. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do równości szans, praw, korzyści.. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Śląska w trybie ciągłym otwartym od do przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych. Dopuszcza się przedłużenie okresu trwania rekrutacji. 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 0 dnia włącznie przed planowanym terminem szkolenia. 4. W przypadku przesłania poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia i spełnieniu wymogów udziału w szkoleniach dokonywana jest analiza potrzeb szkoleniowych. 5. Na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszenia stanowiących deklarację uczestnictwa Przedsiębiorcy w szkoleniu Topas dokona wyboru zgłoszeń kierując się założeniami i celami projektu. 6. Topas zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków szkolenia, bądź odmowy przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapotrzebowaniu. 7. Pracownik delegowany przez Przedsiębiorcę na szkolenie zobowiązany jest wypełnić obligatoryjny test wiedzy, który ostatecznie zakwalifikuje go do udziału w projekcie. 8. Informacja o kwalifikacji oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną ( ) na adres wskazany na Karcie Zgłoszenia lub, w przypadku braku powyższego, telefonicznie pod numer wskazany tamże. 9. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej. W tym celu konieczne jest osobiste lub pocztowe dostarczenie do Biura Projektu najpóźniej na 7 (decyduje data wpływu) dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów: Strona 3 z 8

4 I etap rekrutacji wstępna weryfikacja kwalifikowalności na podstawie dokumentów elektronicznych Zebranie dokumentacji: załącznik nr - Karta zgłoszenia załącznik nr 3 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis wraz załącznikiem: sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub w przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych oświadczenie o braku obowiązku w tym zakresie (jeśli dotyczy) II etap rekrutacji przekazanie kompletu wymaganych dokumentów: załącznik nr - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem KRS/wpis do ewidencji gospodarczej załącznik nr 6 - Wniosek o rozliczenie kosztów dojazdu i noclegu (opcjonalnie) załącznik nr 7 - Deklaracja dotycząca zakwaterowania (opcjonalnie) Dokumenty uczestnika projektu: załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika III etap rekrutacji: Podpisanie umowy szkoleniowej. 0. Wzory dokumentów do wypełnienia można pobrać ze Strony internetowej Projektu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 5 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis na 00% wartości udzielonego wsparcia. Nie występuje wkład prywatny.. Wysokość pomocy de minimis uzależniona jest od formy wsparcia. 6 WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Każde ze szkoleń stacjonarnych trwa w zależności od rodzaju od 3 do 5 dni.. Zajęcia odbywać się będą dni robocze w godz , w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się realizację szkoleń w innych godzinach, a także w soboty i niedziele. 3. Planowana wielkość grupy szkoleniowej: 0 osób. 4. Szkolenia będą odbywały się w Katowicach. 5. Każde szkolenie będzie przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w oparciu o przygotowany program szkolenia. 6. Wnioskodawca posiada doświadczenie niezbędne do należytego przeprowadzenia szkoleń, ale nie może być odpowiedzialny za rezultaty i efekty wdrożeniowe przeprowadzonego szkolenia. 7. Uczestnik szkolenia otrzymuje artykuły pomocnicze oraz materiały szkoleniowe adekwatne do szkolenia, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w szkoleniu. 8. Wnioskodawca zapewnia Uczestnikom Szkolenia poczęstunek w postaci: serwisu kawowego oraz lunchu. 9. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu i/lub noclegu - ok. 0% Uczestników Szkolenia 0. Uczestnik Projektu może skorzystać z noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu w ramach Projektu wyłącznie, jeśli zadeklaruje powyższe na etapie podpisywania umowy poprzez przekazanie wypełnionych załączników 6 i/lub 7.. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na szkolenie każdego dnia szkolenia zgodnie z harmonogramem (obecność na zajęciach potwierdzona podpisem na liście obecności) Strona 4 z 8

5 . Każdy/a uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest uczestniczyć w całej ścieżce szkoleniowej. 3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem szkolenia i potwierdzanego codziennie osobistym podpisem na liście obecności. Wnioskodawca nie odpowiada za nieobecność Uczestnika na Szkoleniu. 4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia testów wiedzy bazowej, testów kompetencyjnych przed i po Szkoleniu oraz do udziału w badaniu ewaluacyjnym w ciągu (dwóch) miesięcy po zakończeniu szkolenia. 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo w min. 80% zajęć. 6. Wnioskodawca zapewnia Uczestnikowi Szkolenia możliwość jednokrotnego podejścia do egzaminu certyfikującego. 7. Uczestnik zobowiązany jest do podejścia do egzaminu certyfikującego oraz przekazania Wnioskodawcy uzyskanego wyniku. 8. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu; w przypadku egzaminów autoryzowanych na blankiecie instytucji autoryzującej. 7 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA. Przedsiębiorca może zaproponować zmianę terminu każdego Szkolenia, jak również danych uczestników bez ponoszenia żadnych kosztów najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.. Wnioskodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu koszów, nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie Szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie. 3. Informacja o odwołaniu Szkolenia wymaga formy pisemnej (fax) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Wnioskodawcy do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach (załączone zwolnienie lekarskie). Wnioskodawca zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym Szkoleniu. 8 NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powodującego brak możliwości: a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Wnioskodawcy będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b) uznania kosztów szkolenia za kwalifikowane do objęcia pomocą de minimis, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na Stronie internetowej Projektu. Wiążące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej.. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kierownik Projektu. Przyjęto roku... (podpis osoby zatwierdzającej) Strona 5 z 8

6 Załącznik nr do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Ścieżka A: Certyfikowany Profesjonalista UML Szkolenie /: UMLAT/TOPROKAT Analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML. Wprowadzenie do UML Podstawowe pojęcia obiektowości Historia i ogólne informacje o UML Główne składniki UML Rola UML w procesie wytwórczym. Modelowanie procesów biznesowych Proces biznesowy, analiza i modelowanie biznesowe Diagram aktywności 3. Analiza wymagań Proces analizy wymagań Zarządzanie wymaganiami w UML 4. Modelowanie wymagań funkcjonalnych Analiza wymagań funkcjonalnych z zastosowaniem przypadków użycia Dokumentacja przypadków użycia Diagram przypadków użycia 5. Analiza dziedziny Klasy analityczne i analiza CRC 3 Diagram komunikacji Diagram sekwencji 4 5 Diagram sekwencji c.d. 6. Model dziedziny Diagram klas i uproszczony diagram obiektów Uproszczony diagram maszyny stanowej Zastosowanie wzorców w analizie 7. Projekt architektury rozwiązania Diagram komponentów Uproszczony diagram wdrożenia 8. Zaawansowane zastosowania UML Model Driven Architecture (MDA) Profile UML Metamodel UML Język ograniczeń OCL 9. Przegląd narzędzi ułatwiających analizę i modelowanie w UML. Strona 6 z 8

7 Ścieżka A: Certyfikowany Profesjonalista UML Szkolenie /: OCUP-F/TOPROKAT Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG UML. Wprowadzenie do UML. Informacje na temat certyfikacji OCUP i przebiegu egzaminu. 3. Metamodel podstawy Metamodel c.d. 4. Zagadnienia objęte egzaminem OCUP-00 zagadnienia podstawowe Diagramy klas Przestrzenie nazw Pakiety i interfejsy Podstawy diagramów dynamicznych 3 Diagram aktywności Diagram interakcji Diagram przypadków użycia Strona 7 z 8

8 Ścieżka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 3/: ZW/TOPROKAT Zarządzanie wymaganiami. Przyczyny problemów w projektach IT.. Precyzowanie płaszczyzny porozumienia zamawiającego i wykonawcy 3. Interesariusze, produkty i inne pojęcia związane z analizą wymagań. 4. Dobre praktyki planowania i organizacji projektu IT. 5. Rola wymagań w testowaniu i odbiorze systemu. 6. Miejsce analizy wymagań w projekcie informatycznym. 7. Sposoby określenia jakości rozwiązań IT poprzez wymagania niefunkcjonalne 8. Techniki zbierania wymagań i zakresy ich zastosowania 9. Rola analityka, pożądane cechy i metody ich rozwoju Sztuka prowadzenia wywiadu. Różnica pomiędzy potrzebą a wymaganiem.. Struktura systemu wartości klienta i wykonawcy. 3. Wymagania i ryzyko po stronie wykonawcy i zamawiającego 4. Skuteczne dokumentowanie zebranych wymagań. 5. Współczesne metody prowadzenia spotkań. 6. Modele, formalizmy i notacje. 7. Zarządzanie problemami i zmianami wymagań w projektach IT. 8. Techniki precyzowania i weryfikacji informacji. 9. Prototypowanie. 0. Model wymagań ze względu na dane. Sformułowanie problemu i definicja projektu.. Kluczowe atrybuty dobrego wymagania 3. Wstęp do analizy możliwości. 4. Analiza przypadków użycia 5. Pełna analiza trójka analityczna: wymaganie, możliwość i przypadek użycia specyfikacja analityczna. 6. Pełna analiza specyfikowanie wymagań, przypadków użycia i możliwości trzecia sesja analityczna. 7. Obrona i zatwierdzanie specyfikacji. 8. Podsumowanie teoria a praktyka analizy skuteczne techniki analityczne i narzędzia predyspozycje osobowościowe w kontekście technik analitycznych analiza w fazie sprzedaży i realizacji. Strona 8 z 8

9 Ścieżka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 4/: UC/TOPROKAT Przypadki użycia. Wprowadzenie do przypadków użycia. Identyfikacja granic systemu 3. Wyznaczanie poziomu szczegółowości. 4. Identyfikacja granic i wyznaczanie poziomu szczegółowości warsztat. 5. Dokumentowanie przypadków użycia. 6. Zasady pisania scenariuszy. 7. Identyfikacja i dokumentowanie scenariuszy alternatywnych 8. Dokumentowanie przypadków użycia warsztat. 9. Szczegółowy model przypadków użycia, uszczegóławianie opisu 0. Zaawansowane relacje na diagramie przypadków użycia.. Szczegółowy model przypadków użycia warsztat. 3. Model przypadków użycia, śledzenie zmian i utrzymanie spójności. 3. Przeglądy przypadków użycia. 4. Rola przypadków użycia w procesie wytwórczym oprogramowania. Strona 9 z 8

10 Ścieżka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 5/3: REQB-F/TOPROKAT Przygotowanie do certyfikacji REQB. Podstawy zarządzania wymaganiami co to jest wymaganie klasyfikacja wymagań standardy i normy.. Modele procesów i procesy inżynierii wymagań modele procesu wytwarzania oprogramowania proces inżynierii wymagań atrybuty Model V, Agile, Rational Unified Process modele dojrzałości procesów. 3. Zarządzanie projektem i ryzykiem zarządzanie projektem zarządzanie ryzykiem. 4. Odpowiedzialności i role podstawowe role inżynierii wymagań zadania inżynierii wymagań cechy i umiejętności dobrego inżyniera wymagań. 5. Identyfikacja wymagań wizja i cele projektu identyfikacja udziałowców projektu techniki wydobywania wymagań opisywanie wymagań. opisywanie wymagań (szablony i dobre praktyki) rola klient w procesie identyfikacji wymagań. 6. Specyfikowanie wymagań rodzaje specyfikacji wymagań procedury i formalizacja jakość specyfikacji wymagań. 7. Analiza wymagań rodzaje specyfikacji wymagań wymagania a ich realizacja metody i techniki modelowania systemów obiektowo zorientowana analiza szacowanie kosztów priorytety uszczegóławianie wymagań. 8. Śledzenie wymagań śledzenie powiązań wewnątrz projektu zarządzanie zmianą metryki. 9. czynniki wpływające na jakość systemu 0. zapewnianie jakości a testowalność. Narzędzia korzyści z zastosowania narzędzi rodzaje narzędzi wdrażanie narzędzi w organizacji. Strona 0 z 8

11 Ścieżka C: Certyfikowany Profesjonalista modelowania procesów Szkolenie 6/: BPMN0+0/TOPROKAT Modelowanie procesów w notacji BPMN. Wprowadzenie do BPMN geneza, cele i adresaci BPMN poziomy modelowania podstawowe rodzaje diagramów. Wprowadzenie do BPMN c.d. przegląd struktury i elementów BPMN podejście do modelowania w BPMN w jaki sposób elementy BPMN tworzą diagram procesu? 3. Aktywności BPMN aktywności zadania podprocesy. 4. Najważniejsze zdarzenia Co? Jak? Gdzie? Kiedy? zdarzenia początkowe zdarzenia pośrednie zdarzenia końcowe. 5. Bramki łączenie i dzielenie przepływu bramka XOR bramka AND bramka OR. 8. Artefakty rodzaje przepływu przepływ sekwencyjny przepływ warunkowy przepływ wiadomości. 9. BPMN opisowy. 0. BPMN analityczny.. BPMN na poziomie wykonawczym przegląd języków opartych o XML. 3. Interpretacja rozpoczęcia i zakończenia procesu. 3. Zadanie typu RECEIVE/SEND vs Zdarzenie RECEIVE/SEND. 4. Podprocesy osadzone i rozwinięte 5. Podproces oraz aktywność typu call. 6. Wieloinstancyjność aktywności. 7. Zastosowanie zdarzeń error i escalation. 8. Modelowanie roll-back u w systemie 4 3. Wzorce oczekiwania w procesie. 4. Podproces typu transakcja. 6. Miejsce realizacji procesu 9. Zdarzenia nieprzerywające vs przerywające. 0. Zastosowanie Event Subprocess. 7. Miejsce realizacji procesu c.d.. Rodzaje bramek event-based.. Modelowanie kamieni milowych. Strona z 8

12 Ścieżka C: Certyfikowany Profesjonalista modelowania procesów Szkolenie 7/: OCEB-F/TOPROKAT Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG BPMN. Podstawy wiedzy o biznesie strategia określanie celów planowanie zarządzanie projektem marketing finanse personel.. Podstawy wiedzy procesowej identyfikacja i odkrywanie procesów cechy procesu wersja AS-IS procesu wersja TO-BE procesu poziomy modelowania powiązanie procesów i celów biznesowych. 3. Podstawy zarządzania procesami biznesowymi organizacje zorientowane na funkcje biznesowe organizacje zorientowane na procesy biznesowe style zarządzania procesowego rola stron zainteresowanych zarządzaniem procesowym narzędzia wspierające zarządzanie procesowe 4. Podstawy modelowania biznesu wizja biznesu cele i zamierzenia misja strategie taktyka. 5. Podstawy modelowania procesów biznesowych podstawy BPMN elementy diagramu BPMN przepływ sterowania przepływ wiadomości dekompozycja aktywności asocjacje przepływ sekwencyjny przepływ równoległy. 6. Umiejętności w zakresie modelowania procesów biznesowych analiza prostego scenariusza procesu w formie tekstowej i w formie diagramu miejsce realizacji procesu podprocesy logika bramek zdarzenie początkowe i końcowe podstawowe zdarzenia pośrednie. 7. Koncepcje, standardy i modele referencyjne PCF SCOR Strona z 8

13 VCRM 8. Koncepcje, standardy i modele referencyjne c.d. BPMM Six Sigma BSC. Strona 3 z 8

14 5 Ścieżka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 8/: AM 6/TOPROKAT Visual Studio 00: programowanie aplikacji. Tworzenie interfejsu użytkownika. Wykorzystywanie kontrolek WPF. Korzystanie z zasobów (Resources). Praca ze zdarzeniami i komendami. Konfiguracja zdarzeń i obsługa zdarzeń. Wykorzystywanie styli i wyzwalaczy (Tiggers). Implementacja animacji. 3. Dodawanie i zarządzanie zawartością Zarządzanie interfejsem użytkownika. Dodawanie zawartości multimedialne. 4. Elementy Windows. Forms Praca z elementami Windows. Formas i kontrolkami konteneram. Konfiguracja kontrolek z Windows. Forms. Wykorzystanie formularza listy (List Display) i kontrolek specjalistycznych. Wykorzystanie pasków narzędziowych (ToolStrip) i menu. Tworzenie kontrolek w Windows. Forms. Używanie szablonów kontrolek. 5. Tworzenie własnych kontrolek w WPF. Wiązanie danych Konfiguracja wiązania danych Konwersja danych. Walidacja danych i konfiguracja powiadomień o zmianach. Implementacja kontrolek Windows. Forms i WPF. 7. Praca z Data Grid i walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika. Implementacja kontrolek typu Data Bound w Windows. Forms. Walidacja danych. 8. Dodawanie zawartości multimedialne Rozszerzenie funkcjonalności. Implementacja procesów asynchronicznych. Implementacja globalizacji i lokalizacji. 0. Integracja kontrolek Windows. Forms i WPF.. Zaawansowane tematy.. Implementacja bezpieczeństwa. 3. Zarządzanie ustawieniami. 4. Implementacja Drag and Drop. 5. Testowanie i Debugowanie aplikacji WPF. Testy interfejsu użytkownika. Debugowanie z użyciem IntelliTrace i Presentation Sources. 6. Wdrażanie aplikacji. Tworzenie setupu. 7. Wdrażanie za pomocą ClickOnce. Opcje wdrażania. Konfiguracja ustawień zabezpieczeń. Strona 4 z 8

15 Ścieżka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 9/: AM 66/TOPROKAT Programowanie w C#. Wprowadzenie do języka C# wprowadzenie do.net Framework tworzenie projektów w Visual Studio 00 pisanie aplikacji w C# budowanie aplikacji z graficznym interfejsem dokumentowanie uruchamianie i debug owanie aplikacji przy użyciu Visual Studio 00.. Zmienne, operatory i wyrażenia deklarowanie zmiennych i przypisywanie wartości wykorzystywanie wyrażeń i operatorów tworzenie i używanie tablic używanie instrukcji decyzyjnych używanie instrukcji iteracyjnych. 3. Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych definiowanie i wywoływanie metod wskazywanie parametrów opcjonalnych i parametrów wyjściowych. 4. Instrukcje wyborów obsługa błędów wyzwalanie błędów 5. Złożone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji dostęp do systemu plików odczyt i zapis plików przy użyciu strumieni 6. Obsługa błędów i wyjątków. tworzenie i wykorzystywanie enumeratorów tworzenie i wykorzystywanie klas tworzenie i wykorzystywanie struktur porównanie typów referencyjnych do wartościowych Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami kontrola widzialności elementów typów udostępnianie metod i danych 8. Wartości i referencje wykorzystywanie dziedziczenia do tworzenia nowych typów referencyjnych definiowanie i implementacja interfejsów definiowanie klas abstrakcyjnych. 9. Tworzenie typów wartości przy użyciu wyliczeń oraz struktur wprowadzenie do Garbage Collection zarządzanie zasobami używanymi przez obiekt 4 0. Tablice i kolekcje tworzenie i używanie właściwości tworzenie i używanie Indeksatorów przeciążanie operatorów.. Tablice parametrów deklarowanie i używanie delegatów.. używanie wyrażeń lambda obsługa zdarzeń.. Dziedziczenie wykorzystywanie kolekcji Strona 5 z 8

16 5 tworzenie i i używanie typów ogólnych definiowanie interfejsów ogólnych i zrozumienie różnic używanie metod i delegatów ogólnych. 3. Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas abstrakcyjnych implementacja własnych klas kolekcji dodawanie numeratora do własnej klasy kolekcji 4. Proces oczyszczania pamięci i zarządzania zasobami używanie metod rozszerzeń LINQ i operatorów zapytań tworzenie dynamicznych zapytań i wyrażeń w LINQ 5. Implementacja właściwości w celu dostępu do pól integracja kodu C# z Ruby i Python. dostęp do obiektów COM. Ścieżka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 0/3: Warsztat przygotowujący do egzaminu Windows Applications Development with Microsoft.NET Framework 4 Wprowadzenie do egzaminów Microsoft..NET Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm..NET Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm. c.d.net Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d 3 Extensible Application Markup Language (XAML). Extensible Application Markup Language (XAML). c.d Extensible Application Markup Language (XAML). c.d Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm. 4 Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm 5 Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm. Tworzenie UNIT testów. Tworzenie UNIT testów c.d. Tworzenie UNIT testów c.d. Implementacja wersji instalacycjnych. Implementacja wersji instalacycjnych c.d. Implementacja wersji instalacycjnych c.d. Strona 6 z 8

17 Ścieżka E: Certyfikowany Profesjonalista Tester Szkolenie /: WT/TOPROKAT Wstęp do testowania. Teoria procesu testowania. proces testowy (zdefiniowany proces testowy; gdy procesu brak; ocena dojrzałości procesu testowego) 3. role w procesie testowania 4. rodzaje testów. 5. Trzy podstawowe elementy dobrego testu (dane testowe, scenariusz testowy, środowiska testowe) 6. przygotowanie danych testowych 7. przygotowanie scenariuszy manualnych w oparciu o przypadki użycia (warsztat) 8. Trzy podstawowe elementy dobrego testu c.d. 9. przygotowanie i zarządzanie środowiskami testowymi. 0. Zarządzanie wymaganiami, a proces testowania. wstęp do zarządzania wymaganiami. wpływ wymagań na realizacje procesów testowania. 3. Śledzenie przebiegu i postępu testów 4. estymacja czasu trwania testów 5. weryfikacja ważności zadań testów. 6. Laboratorium testowe czyli przegląd narzędzi wspomagających testowanie 7. rodzaje narzędzi 8. wsparcie narzędziowe zarządzania testami 9. wsparcie narzędziowe zarządzania konfiguracją 0. wsparcie narzędziowe zarządzania zgłoszeniami błędów lub zmianą 0. Laboratorium testowe czyli przegląd narzędzi wspomagających testowanie c.d.. narzędzia wspierające testy statyczne. narzędzia wspierające automatyzację testów 3. narzędzia wspierające testy wydajnościowe 4. architektura a utrzymanie. Najlepsze praktyki w pigułce Strona 7 z 8

18 Ścieżka E: Certyfikowany Profesjonalista Tester Szkolenie /: PTS/TOPROKAT Przygotowanie do certyfikacji ISTQB. Podstawy testowania. Podstawy testowania c.d.. Testowanie w cyklu życia oprogramowania 3. Statyczne techniki testowania. 4. Techniki projektowania testów. Techniki projektowania testów c.d 5. Zarządzanie testowaniem 6. Organizacja testowania. 7. Planowanie testowania 3 8. Monitorowanie przebiegu i nadzór testowania 9. Narzędzia wspierające testowanie. 0. Narzędzia wspierające testowanie. Strona 8 z 8

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo