Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr UDA-POKL /-00 Katowice, r. Strona z 9

2 INFORMACJE WSTĘPNE. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /-00 o dofinansowanie projektu Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego z dnia roku, zawartą pomiędzy Topas Sp. z o.o., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 4. Okres realizacji projektu: Obszar realizacji projektu: województwo śląskie. 6. Projekt otwarty skierowany jest do MŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarze Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD 007: 6, 63. kryterium dostępu), mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudnionych jako analitycy, architekci IT, programiści i testerzy, którzy nie posiadają certyfikatu kompetencji zawodowych. 7. Projekt skierowany jest wyłącznie do firm, które nie brały udziału w projektach realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.. i 8.. PO KL w województwie śląskim w latach Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudniony jako analityk i/lub architekt IT i/lub programista i/lub tester nieposiadających certyfikatu kompetencji zawodowych (bez względu na wiek i wykształcenie, spełniających łącznie następujące warunki: a) pozostawanie pracownikiem/samozatrudnionym/wspólnikiem * : mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa 3, b) przedsiębiorstwo z pkt a): prowadzi działalność w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, według Polskiej Klasyfikacji Kodów przedmiotem jego działalności jest określony nr 6 i/lub 63., c) Uczestnik projektu pracuje i/lub zamieszkuje 4 na terenie woj. śląskiego. 9. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 33 przedsiębiorstw, wg poniŝszego podziału: Wielkość przedsiębiorstwa Liczba Liczba pracowników Mikroprzedsiębiorstwa 8 95 samozatrudnionych i 4 pracowników Małe przedsiębiorstwa 45 Średnie przedsiębiorstwa Liczba osób do przeszkolenia: 0 [33 K/ 87 M]. Liczba grup : 34. Liczba osobościeŝek i certyfikatów: 340 [część UP moŝe skorzystać z ścieŝek szkoleniowych] 3. Liczba miejsc szkoleniowych - uczestników: 80 (8 szkoleń x 0 osób) naleŝy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. ustawy z dnia 6 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr, poz. 94, z późn. zm., tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe naleŝy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. ustawy z dnia 6 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr, poz. 94, z późn. zm., tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe 3 Proszę zaznaczyć odpowiednio 4 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art.5 Kodeksu Cywilnego) Strona z 9

3 4. Programy szkoleń są dostępne na Stronie internetowej Projektu oraz stanowią załącznik nr do niniejszego regulaminu. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: SŁOWNIK POJĘĆ. Projekt Projekt Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego, nr POKL /-00. Beneficjent/Wnioskodawca Topas Sp. z o.o. 3. Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 4. Instytucja WdraŜająca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 5. Uczestnik Projektu (UP) osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdraŝanych szkoleń 6. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7. Biuro Projektu: ul. Sobieskiego, pok. 33, Katowice 8. Strona internetowa Projektu: 3 ZGŁOSZENIE. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Topas Sp. z o.o. odbywa się przez wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie Karty Zgłoszenia. Dokument stanowi zbiór podstawowych informacji dotyczących Przedsiębiorcy oraz szkoleń będących przedmiotem jego zainteresowania.. Karta Zgłoszenia powinna być przesłana pocztą elektroniczną ( ) na adres (skan dokumentu z odręcznym podpisem), dostarczona osobiście lub przesłana pocztą do Biura Projektu: ul. Sobieskiego, Katowice. 3. Przesłana Karta Zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 4 REKRUTACJA. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do równości szans, praw, korzyści.. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Śląska w trybie ciągłym otwartym od do zrekrutowania zaplanowanej liczby przedsiębiorstw i uczestników projektu przy wsparciu działań informacyjnopromocyjnych. Dopuszcza się przedłuŝenie okresu trwania rekrutacji. 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 0 dnia włącznie przed planowanym terminem szkolenia. 4. W przypadku przesłania poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia i spełnieniu wymogów udziału w szkoleniach dokonywana jest analiza potrzeb szkoleniowych. 5. Na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszenia stanowiących deklarację uczestnictwa Przedsiębiorcy w szkoleniu Topas dokona wyboru zgłoszeń kierując się załoŝeniami i celami projektu. 6. Topas zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków szkolenia, bądź odmowy przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapotrzebowaniu. 7. Pracownik delegowany przez Przedsiębiorcę na szkolenie zobowiązany jest wypełnić obligatoryjny test wiedzy, który ostatecznie zakwalifikuje go do udziału w projekcie. 8. Informacja o kwalifikacji oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną ( ) na adres wskazany na Karcie Zgłoszenia lub, w przypadku braku powyŝszego, telefonicznie pod numer wskazany tamŝe. 9. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej. W tym celu konieczne jest osobiste lub pocztowe dostarczenie do Biura Projektu najpóźniej na 7 (decyduje data wpływu) dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów: Strona 3 z 9

4 I etap rekrutacji wstępna weryfikacja kwalifikowalności na podstawie dokumentów elektronicznych Zebranie dokumentacji: załącznik nr - Karta zgłoszenia załącznik nr 3 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niŝ pomoc de minimis wraz załącznikiem: sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub w przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych oświadczenie o braku obowiązku w tym zakresie (jeśli dotyczy) II etap rekrutacji przekazanie kompletu wymaganych dokumentów: załącznik nr - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem KRS/wpis do ewidencji gospodarczej załącznik nr 6 - Wniosek o rozliczenie kosztów dojazdu i noclegu (opcjonalnie) załącznik nr 7 - Deklaracja dotycząca zakwaterowania (opcjonalnie) Dokumenty uczestnika projektu: załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika III etap rekrutacji: Podpisanie umowy szkoleniowej. 0. Wzory dokumentów do wypełnienia moŝna pobrać ze Strony internetowej Projektu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 5 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis na 00% wartości udzielonego wsparcia. Nie występuje wkład prywatny.. Wysokość pomocy de minimis uzaleŝniona jest od formy wsparcia. 6 WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. KaŜde ze szkoleń stacjonarnych trwa w zaleŝności od rodzaju od 3 do 5 dni.. Zajęcia odbywać się będą dni robocze w godz , w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się realizację szkoleń w innych godzinach, a takŝe w soboty i niedziele. 3. Planowana wielkość grupy szkoleniowej: 0 osób. 4. Szkolenia będą odbywały się w Katowicach. 5. KaŜde szkolenie będzie przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w oparciu o przygotowany program szkolenia. 6. Wnioskodawca posiada doświadczenie niezbędne do naleŝytego przeprowadzenia szkoleń, ale nie moŝe być odpowiedzialny za rezultaty i efekty wdroŝeniowe przeprowadzonego szkolenia. 7. Uczestnik szkolenia otrzymuje artykuły pomocnicze oraz materiały szkoleniowe adekwatne do szkolenia, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w szkoleniu. 8. Wnioskodawca zapewnia Uczestnikom Szkolenia poczęstunek w postaci: serwisu kawowego oraz lunchu. 9. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu i/lub noclegu - ok. 0% Uczestników Szkolenia 0. Uczestnik Projektu moŝe skorzystać z noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu w ramach Projektu wyłącznie, jeśli zadeklaruje powyŝsze na etapie podpisywania umowy poprzez przekazanie wypełnionych załączników 6 i/lub 7. Strona 4 z 9

5 . Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na szkolenie kaŝdego dnia szkolenia zgodnie z harmonogramem (obecność na zajęciach potwierdzona podpisem na liście obecności). KaŜdy/a uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest uczestniczyć w całej ścieŝce szkoleniowej. 3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem szkolenia i potwierdzanego codziennie osobistym podpisem na liście obecności. Wnioskodawca nie odpowiada za nieobecność Uczestnika na Szkoleniu. 4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia testów wiedzy bazowej, testów kompetencyjnych przed i po Szkoleniu oraz do udziału w badaniu ewaluacyjnym w ciągu (dwóch) miesięcy po zakończeniu szkolenia. 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo w min. 80% zajęć. 6. Wnioskodawca zapewnia Uczestnikowi Szkolenia moŝliwość jednokrotnego podejścia do egzaminu certyfikującego. 7. Uczestnik zobowiązany jest do podejścia do egzaminu certyfikującego oraz przekazania Wnioskodawcy uzyskanego wyniku. 8. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu; w przypadku egzaminów autoryzowanych na blankiecie instytucji autoryzującej. 7 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA. Przedsiębiorca moŝe zaproponować zmianę terminu kaŝdego Szkolenia, jak równieŝ danych uczestników bez ponoszenia Ŝadnych kosztów najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.. Wnioskodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu koszów, nie później niŝ na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia powaŝnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, Ŝe przeprowadzenie Szkolenia okaŝe się niemoŝliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie. 3. Informacja o odwołaniu Szkolenia wymaga formy pisemnej (fax) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Wnioskodawcy do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złoŝeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach (załączone zwolnienie lekarskie). Wnioskodawca zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym Szkoleniu. 8 NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powodującego brak moŝliwości: a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Wnioskodawcy będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b) uznania kosztów szkolenia za kwalifikowane do objęcia pomocą de minimis, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach. Zmiany te będą na bieŝąco publikowane na Stronie internetowej Projektu. WiąŜące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej.. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kierownik Projektu. Przyjęto roku... (podpis osoby zatwierdzającej) Strona 5 z 9

6 Załącznik nr do Regulaminu uczestnictwa w projekcie ŚcieŜka A: Certyfikowany Profesjonalista UML Szkolenie /: UMLAT/TOPROKAT Analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML. Wprowadzenie do UML Podstawowe pojęcia obiektowości Historia i ogólne informacje o UML Główne składniki UML Rola UML w procesie wytwórczym. Modelowanie procesów biznesowych Proces biznesowy, analiza i modelowanie biznesowe Diagram aktywności 3. Analiza wymagań Proces analizy wymagań Zarządzanie wymaganiami w UML 4. Modelowanie wymagań funkcjonalnych Analiza wymagań funkcjonalnych z zastosowaniem przypadków uŝycia Dokumentacja przypadków uŝycia Diagram przypadków uŝycia 5. Analiza dziedziny Klasy analityczne i analiza CRC 3 Diagram komunikacji Diagram sekwencji 4 5 Diagram sekwencji c.d. 6. Model dziedziny Diagram klas i uproszczony diagram obiektów Uproszczony diagram maszyny stanowej Zastosowanie wzorców w analizie 7. Projekt architektury rozwiązania Diagram komponentów Uproszczony diagram wdroŝenia 8. Zaawansowane zastosowania UML Model Driven Architecture (MDA) Profile UML Metamodel UML Język ograniczeń OCL 9. Przegląd narzędzi ułatwiających analizę i modelowanie w UML. Strona 6 z 9

7 ŚcieŜka A: Certyfikowany Profesjonalista UML Szkolenie /: OCUP-F/TOPROKAT Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG UML. Wprowadzenie do UML. Informacje na temat certyfikacji OCUP i przebiegu egzaminu. 3. Metamodel podstawy Metamodel c.d. 4. Zagadnienia objęte egzaminem OCUP-00 zagadnienia podstawowe Diagramy klas Przestrzenie nazw Pakiety i interfejsy Podstawy diagramów dynamicznych 3 Diagram aktywności Diagram interakcji Diagram przypadków uŝycia Strona 7 z 9

8 ŚcieŜka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 3/: ZW/TOPROKAT Zarządzanie wymaganiami. Przyczyny problemów w projektach IT.. Precyzowanie płaszczyzny porozumienia zamawiającego i wykonawcy 3. Interesariusze, produkty i inne pojęcia związane z analizą wymagań. 4. Dobre praktyki planowania i organizacji projektu IT. 5. Rola wymagań w testowaniu i odbiorze systemu. 6. Miejsce analizy wymagań w projekcie informatycznym. 7. Sposoby określenia jakości rozwiązań IT poprzez wymagania niefunkcjonalne 8. Techniki zbierania wymagań i zakresy ich zastosowania 9. Rola analityka, poŝądane cechy i metody ich rozwoju Sztuka prowadzenia wywiadu. RóŜnica pomiędzy potrzebą a wymaganiem.. Struktura systemu wartości klienta i wykonawcy. 3. Wymagania i ryzyko po stronie wykonawcy i zamawiającego 4. Skuteczne dokumentowanie zebranych wymagań. 5. Współczesne metody prowadzenia spotkań. 6. Modele, formalizmy i notacje. 7. Zarządzanie problemami i zmianami wymagań w projektach IT. 8. Techniki precyzowania i weryfikacji informacji. 9. Prototypowanie. 0. Model wymagań ze względu na dane. Sformułowanie problemu i definicja projektu.. Kluczowe atrybuty dobrego wymagania 3. Wstęp do analizy moŝliwości. 4. Analiza przypadków uŝycia 5. Pełna analiza trójka analityczna: wymaganie, moŝliwość i przypadek uŝycia specyfikacja analityczna. 6. Pełna analiza specyfikowanie wymagań, przypadków uŝycia i moŝliwości trzecia sesja analityczna. 7. Obrona i zatwierdzanie specyfikacji. 8. Podsumowanie teoria a praktyka analizy skuteczne techniki analityczne i narzędzia predyspozycje osobowościowe w kontekście technik analitycznych analiza w fazie sprzedaŝy i realizacji. Strona 8 z 9

9 ŚcieŜka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 4/: UC/TOPROKAT Przypadki uŝycia. Wprowadzenie do przypadków uŝycia. Identyfikacja granic systemu 3. Wyznaczanie poziomu szczegółowości. 4. Identyfikacja granic i wyznaczanie poziomu szczegółowości warsztat. 5. Dokumentowanie przypadków uŝycia. 6. Zasady pisania scenariuszy. 7. Identyfikacja i dokumentowanie scenariuszy alternatywnych 8. Dokumentowanie przypadków uŝycia warsztat. 9. Szczegółowy model przypadków uŝycia, uszczegóławianie opisu 0. Zaawansowane relacje na diagramie przypadków uŝycia.. Szczegółowy model przypadków uŝycia warsztat. 3. Model przypadków uŝycia, śledzenie zmian i utrzymanie spójności. 3. Przeglądy przypadków uŝycia. 4. Rola przypadków uŝycia w procesie wytwórczym oprogramowania. Strona 9 z 9

10 ŚcieŜka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 5/3: REQB-F/TOPROKAT Przygotowanie do certyfikacji REQB. Podstawy zarządzania wymaganiami co to jest wymaganie klasyfikacja wymagań standardy i normy.. Modele procesów i procesy inŝynierii wymagań modele procesu wytwarzania oprogramowania proces inŝynierii wymagań atrybuty Model V, Agile, Rational Unified Process modele dojrzałości procesów. 3. Zarządzanie projektem i ryzykiem zarządzanie projektem zarządzanie ryzykiem. 4. Odpowiedzialności i role podstawowe role inŝynierii wymagań zadania inŝynierii wymagań cechy i umiejętności dobrego inŝyniera wymagań. 5. Identyfikacja wymagań wizja i cele projektu identyfikacja udziałowców projektu techniki wydobywania wymagań opisywanie wymagań. opisywanie wymagań (szablony i dobre praktyki) rola klient w procesie identyfikacji wymagań. 6. Specyfikowanie wymagań rodzaje specyfikacji wymagań procedury i formalizacja jakość specyfikacji wymagań. 7. Analiza wymagań rodzaje specyfikacji wymagań wymagania a ich realizacja metody i techniki modelowania systemów obiektowo zorientowana analiza szacowanie kosztów priorytety uszczegóławianie wymagań. 8. Śledzenie wymagań śledzenie powiązań wewnątrz projektu zarządzanie zmianą metryki. 9. czynniki wpływające na jakość systemu 0. zapewnianie jakości a testowalność. Narzędzia korzyści z zastosowania narzędzi rodzaje narzędzi wdraŝanie narzędzi w organizacji. Strona 0 z 9

11 ŚcieŜka C: Certyfikowany Profesjonalista modelowania procesów Szkolenie 6/: BPMN0+0/TOPROKAT Modelowanie procesów w notacji BPMN. Wprowadzenie do BPMN geneza, cele i adresaci BPMN poziomy modelowania podstawowe rodzaje diagramów. Wprowadzenie do BPMN c.d. przegląd struktury i elementów BPMN podejście do modelowania w BPMN w jaki sposób elementy BPMN tworzą diagram procesu? 3. Aktywności BPMN aktywności zadania podprocesy. 4. NajwaŜniejsze zdarzenia Co? Jak? Gdzie? Kiedy? zdarzenia początkowe zdarzenia pośrednie zdarzenia końcowe. 5. Bramki łączenie i dzielenie przepływu bramka XOR bramka AND bramka OR. 8. Artefakty rodzaje przepływu przepływ sekwencyjny przepływ warunkowy przepływ wiadomości. 9. BPMN opisowy. 0. BPMN analityczny.. BPMN na poziomie wykonawczym przegląd języków opartych o XML. 3. Interpretacja rozpoczęcia i zakończenia procesu. 3. Zadanie typu RECEIVE/SEND vs Zdarzenie RECEIVE/SEND. 4. Podprocesy osadzone i rozwinięte 5. Podproces oraz aktywność typu call. 6. Wieloinstancyjność aktywności. 7. Zastosowanie zdarzeń error i escalation. 8. Modelowanie roll-back u w systemie 4 3. Wzorce oczekiwania w procesie. 4. Podproces typu transakcja. 6. Miejsce realizacji procesu 9. Zdarzenia nieprzerywające vs przerywające. 0. Zastosowanie Event Subprocess. 7. Miejsce realizacji procesu c.d.. Rodzaje bramek event-based.. Modelowanie kamieni milowych. Strona z 9

12 ŚcieŜka C: Certyfikowany Profesjonalista modelowania procesów Szkolenie 7/: OCEB-F/TOPROKAT Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG BPMN. Podstawy wiedzy o biznesie strategia określanie celów planowanie zarządzanie projektem marketing finanse personel.. Podstawy wiedzy procesowej identyfikacja i odkrywanie procesów cechy procesu wersja AS-IS procesu wersja TO-BE procesu poziomy modelowania powiązanie procesów i celów biznesowych. 3. Podstawy zarządzania procesami biznesowymi organizacje zorientowane na funkcje biznesowe organizacje zorientowane na procesy biznesowe style zarządzania procesowego rola stron zainteresowanych zarządzaniem procesowym narzędzia wspierające zarządzanie procesowe 4. Podstawy modelowania biznesu wizja biznesu cele i zamierzenia misja strategie taktyka. 5. Podstawy modelowania procesów biznesowych podstawy BPMN elementy diagramu BPMN przepływ sterowania przepływ wiadomości dekompozycja aktywności asocjacje przepływ sekwencyjny przepływ równoległy. 6. Umiejętności w zakresie modelowania procesów biznesowych analiza prostego scenariusza procesu w formie tekstowej i w formie diagramu miejsce realizacji procesu podprocesy logika bramek zdarzenie początkowe i końcowe podstawowe zdarzenia pośrednie. 7. Koncepcje, standardy i modele referencyjne PCF SCOR Strona z 9

13 VCRM 8. Koncepcje, standardy i modele referencyjne c.d. BPMM Six Sigma BSC. Strona 3 z 9

14 ŚcieŜka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 8/: AM 6/TOPROKAT Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio Projektowanie aplikacji Windows Client technologie Windows Client wzorce architektoniczne 0. Wprowadzenie do Visual Studio 00 i WPF Version 4 nowości w Visual Studio 00 nowości w WPF Version 4.. Projektowanie i tworzenie interfejsu uŝytkownika definiowanie wyglądu strony wykorzystanie kontrolek zawartości (Content controls) wykorzystanie kontrolek elementów (Item Controls) udostępnianie zasobów logicznych.. Przejmowanie kontroli nad interfejsem uŝytkownika udostępnianie logicznych zasobów w aplikacjach tworzenie spójnego interfejsu uŝytkownika za pomocą styli zmiana wyglądu kontrolek za pomocą szablonów przechwytywanie zdarzeń i poleceń.. 3. Testowanie, testowanie jednostek i analiza kodu strategie testowania WPF analiza kodu XAML dostarczanie opinii uŝytkownika dla nieuchwyconych wyjątków zrozumienie funkcji zabezpieczeń. 4. Proste wiązanie danych i walidacja wprowadzenie do wiązania danych tworzenie wiązania danych realizacja powiadamiania o zmianie właściwości konwertowanie danych walidowanie danych przedstawianie danych w trybie projektowania. 5. Powiązanie danych w kolekcje powiązywanie do obiektów kolekcji wykorzystanie widoków kolekcji tworzenie interfejsów Master-Detail wykorzystanie szablonów danych prezentowanie kolekcji danych czasu projektowania Poprawa odpowiedzi UI implementacja procesów asynchronicznych implementacja szybko reagujących interfejsów uŝytkownika 7. Implementacja lokalizacji i pomocy funkcji uŝytkownika lokalizacja i globalizacja implementacja funkcji pomocy uŝytkownika dostarczanie funkcji dla niepełnosprawnych uŝytkowników. 8. Grafika WPF D, multimedia i drukowanie wyświetlanie grafiki D wyświetlanie zdjęć dodawanie multimediów do aplikacji WPF tworzenie i drukowanie dokumentów 4 9. Dostosowywanie kontrolek tworzenie kontrolki uŝytkownika tworzenie kontrolki niestandardowej zarządzanie wyglądem kontrolki za pomoca Visual States integracja WPF i Windows Forms 0. Właściwości dołączone i zachowanie w WPF implementacja właściwości dołączonych Strona 4 z 9

15 5 implementacja interfejsu drag-and-drop implementacja Expression Blend Behaviors, wyzwalaczy i akcji.. Animacje w WPF wykorzystanie animacji wykorzystanie wyzwalaczy. Stan aplikacji, ustawień i cyklu Ŝycia tworzenie ustawień aplikacji wykorzystanie ustawień aplikacji tworzenie niestandardowych sekcji konfiguracji 3. Konfiguracja i wdraŝanie aplikacji Windows Client opcje wdraŝania wdraŝanie aplikacji WPF wdraŝanie aplikacji XBAP. konfiguracja ustawień zabezpieczeń. Strona 5 z 9

16 ŚcieŜka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 9/: AM 66/TOPROKAT Programowanie w C#. Wprowadzenie do języka C# wprowadzenie do.net Framework tworzenie projektów w Visual Studio 00 pisanie aplikacji w C# budowanie aplikacji z graficznym interfejsem dokumentowanie uruchamianie i debug owanie aplikacji przy uŝyciu Visual Studio 00.. Zmienne, operatory i wyraŝenia deklarowanie zmiennych i przypisywanie wartości wykorzystywanie wyraŝeń i operatorów tworzenie i uŝywanie tablic uŝywanie instrukcji decyzyjnych uŝywanie instrukcji iteracyjnych. 3. Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych definiowanie i wywoływanie metod wskazywanie parametrów opcjonalnych i parametrów wyjściowych. 4. Instrukcje wyborów obsługa błędów wyzwalanie błędów 5. ZłoŜone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji dostęp do systemu plików odczyt i zapis plików przy uŝyciu strumieni 6. Obsługa błędów i wyjątków. tworzenie i wykorzystywanie enumeratorów tworzenie i wykorzystywanie klas tworzenie i wykorzystywanie struktur porównanie typów referencyjnych do wartościowych Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami kontrola widzialności elementów typów udostępnianie metod i danych 8. Wartości i referencje wykorzystywanie dziedziczenia do tworzenia nowych typów referencyjnych definiowanie i implementacja interfejsów definiowanie klas abstrakcyjnych. 9. Tworzenie typów wartości przy uŝyciu wyliczeń oraz struktur wprowadzenie do Garbage Collection zarządzanie zasobami uŝywanymi przez obiekt 4 0. Tablice i kolekcje tworzenie i uŝywanie właściwości tworzenie i uŝywanie Indeksatorów przeciąŝanie operatorów.. Tablice parametrów deklarowanie i uŝywanie delegatów.. uŝywanie wyraŝeń lambda obsługa zdarzeń.. Dziedziczenie wykorzystywanie kolekcji Strona 6 z 9

17 5 tworzenie i i uŝywanie typów ogólnych definiowanie interfejsów ogólnych i zrozumienie róŝnic uŝywanie metod i delegatów ogólnych. 3. Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas abstrakcyjnych implementacja własnych klas kolekcji dodawanie numeratora do własnej klasy kolekcji 4. Proces oczyszczania pamięci i zarządzania zasobami uŝywanie metod rozszerzeń LINQ i operatorów zapytań tworzenie dynamicznych zapytań i wyraŝeń w LINQ 5. Implementacja właściwości w celu dostępu do pól integracja kodu C# z Ruby i Python. dostęp do obiektów COM. ŚcieŜka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 0/3: Warsztat przygotowujący do egzaminu Windows Applications Development with Microsoft.NET Framework 4 Wprowadzenie do egzaminów Microsoft..NET Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm..NET Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm. c.d.net Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d 3 Extensible Application Markup Language (XAML). Extensible Application Markup Language (XAML). c.d Extensible Application Markup Language (XAML). c.d Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm. 4 Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm 5 Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm. Tworzenie UNIT testów. Tworzenie UNIT testów c.d. Tworzenie UNIT testów c.d. Implementacja wersji instalacycjnych. Implementacja wersji instalacycjnych c.d. Implementacja wersji instalacycjnych c.d. Strona 7 z 9

18 ŚcieŜka E: Certyfikowany Profesjonalista Tester Szkolenie /: WT/TOPROKAT Wstęp do testowania. Teoria procesu testowania. proces testowy (zdefiniowany proces testowy; gdy procesu brak; ocena dojrzałości procesu testowego) 3. role w procesie testowania 4. rodzaje testów. 5. Trzy podstawowe elementy dobrego testu (dane testowe, scenariusz testowy, środowiska testowe) 6. przygotowanie danych testowych 7. przygotowanie scenariuszy manualnych w oparciu o przypadki uŝycia (warsztat) 8. Trzy podstawowe elementy dobrego testu c.d. 9. przygotowanie i zarządzanie środowiskami testowymi. 0. Zarządzanie wymaganiami, a proces testowania. wstęp do zarządzania wymaganiami. wpływ wymagań na realizacje procesów testowania. 3. Śledzenie przebiegu i postępu testów 4. estymacja czasu trwania testów 5. weryfikacja waŝności zadań testów. 6. Laboratorium testowe czyli przegląd narzędzi wspomagających testowanie 7. rodzaje narzędzi 8. wsparcie narzędziowe zarządzania testami 9. wsparcie narzędziowe zarządzania konfiguracją 0. wsparcie narzędziowe zarządzania zgłoszeniami błędów lub zmianą 0. Laboratorium testowe czyli przegląd narzędzi wspomagających testowanie c.d.. narzędzia wspierające testy statyczne. narzędzia wspierające automatyzację testów 3. narzędzia wspierające testy wydajnościowe 4. architektura a utrzymanie. Najlepsze praktyki w pigułce Strona 8 z 9

19 ŚcieŜka E: Certyfikowany Profesjonalista Tester Szkolenie /: PTS/TOPROKAT Przygotowanie do certyfikacji ISTQB. Podstawy testowania. Podstawy testowania c.d.. Testowanie w cyklu Ŝycia oprogramowania 3. Statyczne techniki testowania. 4. Techniki projektowania testów. Techniki projektowania testów c.d 5. Zarządzanie testowaniem 6. Organizacja testowania. 7. Planowanie testowania 3 8. Monitorowanie przebiegu i nadzór testowania 9. Narzędzia wspierające testowanie. 0. Narzędzia wspierające testowanie. Strona 9 z 9

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo