Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr UDA-POKL /-00 Katowice, r. Strona z 9

2 INFORMACJE WSTĘPNE. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /-00 o dofinansowanie projektu Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego z dnia roku, zawartą pomiędzy Topas Sp. z o.o., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 4. Okres realizacji projektu: Obszar realizacji projektu: województwo śląskie. 6. Projekt otwarty skierowany jest do MŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarze Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD 007: 6, 63. kryterium dostępu), mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudnionych jako analitycy, architekci IT, programiści i testerzy, którzy nie posiadają certyfikatu kompetencji zawodowych. 7. Projekt skierowany jest wyłącznie do firm, które nie brały udziału w projektach realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.. i 8.. PO KL w województwie śląskim w latach Szkolenia kierowane będą do pracowników zatrudniony jako analityk i/lub architekt IT i/lub programista i/lub tester nieposiadających certyfikatu kompetencji zawodowych (bez względu na wiek i wykształcenie, spełniających łącznie następujące warunki: a) pozostawanie pracownikiem/samozatrudnionym/wspólnikiem * : mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa 3, b) przedsiębiorstwo z pkt a): prowadzi działalność w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, według Polskiej Klasyfikacji Kodów przedmiotem jego działalności jest określony nr 6 i/lub 63., c) Uczestnik projektu pracuje i/lub zamieszkuje 4 na terenie woj. śląskiego. 9. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 33 przedsiębiorstw, wg poniŝszego podziału: Wielkość przedsiębiorstwa Liczba Liczba pracowników Mikroprzedsiębiorstwa 8 95 samozatrudnionych i 4 pracowników Małe przedsiębiorstwa 45 Średnie przedsiębiorstwa Liczba osób do przeszkolenia: 0 [33 K/ 87 M]. Liczba grup : 34. Liczba osobościeŝek i certyfikatów: 340 [część UP moŝe skorzystać z ścieŝek szkoleniowych] 3. Liczba miejsc szkoleniowych - uczestników: 80 (8 szkoleń x 0 osób) naleŝy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. ustawy z dnia 6 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr, poz. 94, z późn. zm., tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe naleŝy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. ustawy z dnia 6 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr, poz. 94, z późn. zm., tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe 3 Proszę zaznaczyć odpowiednio 4 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art.5 Kodeksu Cywilnego) Strona z 9

3 4. Programy szkoleń są dostępne na Stronie internetowej Projektu oraz stanowią załącznik nr do niniejszego regulaminu. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: SŁOWNIK POJĘĆ. Projekt Projekt Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego, nr POKL /-00. Beneficjent/Wnioskodawca Topas Sp. z o.o. 3. Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 4. Instytucja WdraŜająca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 5. Uczestnik Projektu (UP) osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdraŝanych szkoleń 6. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7. Biuro Projektu: ul. Sobieskiego, pok. 33, Katowice 8. Strona internetowa Projektu: 3 ZGŁOSZENIE. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Topas Sp. z o.o. odbywa się przez wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie Karty Zgłoszenia. Dokument stanowi zbiór podstawowych informacji dotyczących Przedsiębiorcy oraz szkoleń będących przedmiotem jego zainteresowania.. Karta Zgłoszenia powinna być przesłana pocztą elektroniczną ( ) na adres (skan dokumentu z odręcznym podpisem), dostarczona osobiście lub przesłana pocztą do Biura Projektu: ul. Sobieskiego, Katowice. 3. Przesłana Karta Zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 4 REKRUTACJA. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do równości szans, praw, korzyści.. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Śląska w trybie ciągłym otwartym od do zrekrutowania zaplanowanej liczby przedsiębiorstw i uczestników projektu przy wsparciu działań informacyjnopromocyjnych. Dopuszcza się przedłuŝenie okresu trwania rekrutacji. 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 0 dnia włącznie przed planowanym terminem szkolenia. 4. W przypadku przesłania poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia i spełnieniu wymogów udziału w szkoleniach dokonywana jest analiza potrzeb szkoleniowych. 5. Na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszenia stanowiących deklarację uczestnictwa Przedsiębiorcy w szkoleniu Topas dokona wyboru zgłoszeń kierując się załoŝeniami i celami projektu. 6. Topas zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków szkolenia, bądź odmowy przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapotrzebowaniu. 7. Pracownik delegowany przez Przedsiębiorcę na szkolenie zobowiązany jest wypełnić obligatoryjny test wiedzy, który ostatecznie zakwalifikuje go do udziału w projekcie. 8. Informacja o kwalifikacji oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną ( ) na adres wskazany na Karcie Zgłoszenia lub, w przypadku braku powyŝszego, telefonicznie pod numer wskazany tamŝe. 9. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej. W tym celu konieczne jest osobiste lub pocztowe dostarczenie do Biura Projektu najpóźniej na 7 (decyduje data wpływu) dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów: Strona 3 z 9

4 I etap rekrutacji wstępna weryfikacja kwalifikowalności na podstawie dokumentów elektronicznych Zebranie dokumentacji: załącznik nr - Karta zgłoszenia załącznik nr 3 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niŝ pomoc de minimis wraz załącznikiem: sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości lub w przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych oświadczenie o braku obowiązku w tym zakresie (jeśli dotyczy) II etap rekrutacji przekazanie kompletu wymaganych dokumentów: załącznik nr - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem KRS/wpis do ewidencji gospodarczej załącznik nr 6 - Wniosek o rozliczenie kosztów dojazdu i noclegu (opcjonalnie) załącznik nr 7 - Deklaracja dotycząca zakwaterowania (opcjonalnie) Dokumenty uczestnika projektu: załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika III etap rekrutacji: Podpisanie umowy szkoleniowej. 0. Wzory dokumentów do wypełnienia moŝna pobrać ze Strony internetowej Projektu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 5 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis na 00% wartości udzielonego wsparcia. Nie występuje wkład prywatny.. Wysokość pomocy de minimis uzaleŝniona jest od formy wsparcia. 6 WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. KaŜde ze szkoleń stacjonarnych trwa w zaleŝności od rodzaju od 3 do 5 dni.. Zajęcia odbywać się będą dni robocze w godz , w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się realizację szkoleń w innych godzinach, a takŝe w soboty i niedziele. 3. Planowana wielkość grupy szkoleniowej: 0 osób. 4. Szkolenia będą odbywały się w Katowicach. 5. KaŜde szkolenie będzie przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w oparciu o przygotowany program szkolenia. 6. Wnioskodawca posiada doświadczenie niezbędne do naleŝytego przeprowadzenia szkoleń, ale nie moŝe być odpowiedzialny za rezultaty i efekty wdroŝeniowe przeprowadzonego szkolenia. 7. Uczestnik szkolenia otrzymuje artykuły pomocnicze oraz materiały szkoleniowe adekwatne do szkolenia, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w szkoleniu. 8. Wnioskodawca zapewnia Uczestnikom Szkolenia poczęstunek w postaci: serwisu kawowego oraz lunchu. 9. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu i/lub noclegu - ok. 0% Uczestników Szkolenia 0. Uczestnik Projektu moŝe skorzystać z noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu w ramach Projektu wyłącznie, jeśli zadeklaruje powyŝsze na etapie podpisywania umowy poprzez przekazanie wypełnionych załączników 6 i/lub 7. Strona 4 z 9

5 . Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na szkolenie kaŝdego dnia szkolenia zgodnie z harmonogramem (obecność na zajęciach potwierdzona podpisem na liście obecności). KaŜdy/a uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest uczestniczyć w całej ścieŝce szkoleniowej. 3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem szkolenia i potwierdzanego codziennie osobistym podpisem na liście obecności. Wnioskodawca nie odpowiada za nieobecność Uczestnika na Szkoleniu. 4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia testów wiedzy bazowej, testów kompetencyjnych przed i po Szkoleniu oraz do udziału w badaniu ewaluacyjnym w ciągu (dwóch) miesięcy po zakończeniu szkolenia. 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo w min. 80% zajęć. 6. Wnioskodawca zapewnia Uczestnikowi Szkolenia moŝliwość jednokrotnego podejścia do egzaminu certyfikującego. 7. Uczestnik zobowiązany jest do podejścia do egzaminu certyfikującego oraz przekazania Wnioskodawcy uzyskanego wyniku. 8. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu; w przypadku egzaminów autoryzowanych na blankiecie instytucji autoryzującej. 7 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA. Przedsiębiorca moŝe zaproponować zmianę terminu kaŝdego Szkolenia, jak równieŝ danych uczestników bez ponoszenia Ŝadnych kosztów najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.. Wnioskodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu koszów, nie później niŝ na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia powaŝnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, Ŝe przeprowadzenie Szkolenia okaŝe się niemoŝliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie. 3. Informacja o odwołaniu Szkolenia wymaga formy pisemnej (fax) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Wnioskodawcy do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złoŝeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach (załączone zwolnienie lekarskie). Wnioskodawca zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym Szkoleniu. 8 NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powodującego brak moŝliwości: a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Wnioskodawcy będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b) uznania kosztów szkolenia za kwalifikowane do objęcia pomocą de minimis, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach. Zmiany te będą na bieŝąco publikowane na Stronie internetowej Projektu. WiąŜące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej.. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kierownik Projektu. Przyjęto roku... (podpis osoby zatwierdzającej) Strona 5 z 9

6 Załącznik nr do Regulaminu uczestnictwa w projekcie ŚcieŜka A: Certyfikowany Profesjonalista UML Szkolenie /: UMLAT/TOPROKAT Analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML. Wprowadzenie do UML Podstawowe pojęcia obiektowości Historia i ogólne informacje o UML Główne składniki UML Rola UML w procesie wytwórczym. Modelowanie procesów biznesowych Proces biznesowy, analiza i modelowanie biznesowe Diagram aktywności 3. Analiza wymagań Proces analizy wymagań Zarządzanie wymaganiami w UML 4. Modelowanie wymagań funkcjonalnych Analiza wymagań funkcjonalnych z zastosowaniem przypadków uŝycia Dokumentacja przypadków uŝycia Diagram przypadków uŝycia 5. Analiza dziedziny Klasy analityczne i analiza CRC 3 Diagram komunikacji Diagram sekwencji 4 5 Diagram sekwencji c.d. 6. Model dziedziny Diagram klas i uproszczony diagram obiektów Uproszczony diagram maszyny stanowej Zastosowanie wzorców w analizie 7. Projekt architektury rozwiązania Diagram komponentów Uproszczony diagram wdroŝenia 8. Zaawansowane zastosowania UML Model Driven Architecture (MDA) Profile UML Metamodel UML Język ograniczeń OCL 9. Przegląd narzędzi ułatwiających analizę i modelowanie w UML. Strona 6 z 9

7 ŚcieŜka A: Certyfikowany Profesjonalista UML Szkolenie /: OCUP-F/TOPROKAT Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG UML. Wprowadzenie do UML. Informacje na temat certyfikacji OCUP i przebiegu egzaminu. 3. Metamodel podstawy Metamodel c.d. 4. Zagadnienia objęte egzaminem OCUP-00 zagadnienia podstawowe Diagramy klas Przestrzenie nazw Pakiety i interfejsy Podstawy diagramów dynamicznych 3 Diagram aktywności Diagram interakcji Diagram przypadków uŝycia Strona 7 z 9

8 ŚcieŜka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 3/: ZW/TOPROKAT Zarządzanie wymaganiami. Przyczyny problemów w projektach IT.. Precyzowanie płaszczyzny porozumienia zamawiającego i wykonawcy 3. Interesariusze, produkty i inne pojęcia związane z analizą wymagań. 4. Dobre praktyki planowania i organizacji projektu IT. 5. Rola wymagań w testowaniu i odbiorze systemu. 6. Miejsce analizy wymagań w projekcie informatycznym. 7. Sposoby określenia jakości rozwiązań IT poprzez wymagania niefunkcjonalne 8. Techniki zbierania wymagań i zakresy ich zastosowania 9. Rola analityka, poŝądane cechy i metody ich rozwoju Sztuka prowadzenia wywiadu. RóŜnica pomiędzy potrzebą a wymaganiem.. Struktura systemu wartości klienta i wykonawcy. 3. Wymagania i ryzyko po stronie wykonawcy i zamawiającego 4. Skuteczne dokumentowanie zebranych wymagań. 5. Współczesne metody prowadzenia spotkań. 6. Modele, formalizmy i notacje. 7. Zarządzanie problemami i zmianami wymagań w projektach IT. 8. Techniki precyzowania i weryfikacji informacji. 9. Prototypowanie. 0. Model wymagań ze względu na dane. Sformułowanie problemu i definicja projektu.. Kluczowe atrybuty dobrego wymagania 3. Wstęp do analizy moŝliwości. 4. Analiza przypadków uŝycia 5. Pełna analiza trójka analityczna: wymaganie, moŝliwość i przypadek uŝycia specyfikacja analityczna. 6. Pełna analiza specyfikowanie wymagań, przypadków uŝycia i moŝliwości trzecia sesja analityczna. 7. Obrona i zatwierdzanie specyfikacji. 8. Podsumowanie teoria a praktyka analizy skuteczne techniki analityczne i narzędzia predyspozycje osobowościowe w kontekście technik analitycznych analiza w fazie sprzedaŝy i realizacji. Strona 8 z 9

9 ŚcieŜka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 4/: UC/TOPROKAT Przypadki uŝycia. Wprowadzenie do przypadków uŝycia. Identyfikacja granic systemu 3. Wyznaczanie poziomu szczegółowości. 4. Identyfikacja granic i wyznaczanie poziomu szczegółowości warsztat. 5. Dokumentowanie przypadków uŝycia. 6. Zasady pisania scenariuszy. 7. Identyfikacja i dokumentowanie scenariuszy alternatywnych 8. Dokumentowanie przypadków uŝycia warsztat. 9. Szczegółowy model przypadków uŝycia, uszczegóławianie opisu 0. Zaawansowane relacje na diagramie przypadków uŝycia.. Szczegółowy model przypadków uŝycia warsztat. 3. Model przypadków uŝycia, śledzenie zmian i utrzymanie spójności. 3. Przeglądy przypadków uŝycia. 4. Rola przypadków uŝycia w procesie wytwórczym oprogramowania. Strona 9 z 9

10 ŚcieŜka B: Certyfikowany Analityk Wymagań Szkolenie 5/3: REQB-F/TOPROKAT Przygotowanie do certyfikacji REQB. Podstawy zarządzania wymaganiami co to jest wymaganie klasyfikacja wymagań standardy i normy.. Modele procesów i procesy inŝynierii wymagań modele procesu wytwarzania oprogramowania proces inŝynierii wymagań atrybuty Model V, Agile, Rational Unified Process modele dojrzałości procesów. 3. Zarządzanie projektem i ryzykiem zarządzanie projektem zarządzanie ryzykiem. 4. Odpowiedzialności i role podstawowe role inŝynierii wymagań zadania inŝynierii wymagań cechy i umiejętności dobrego inŝyniera wymagań. 5. Identyfikacja wymagań wizja i cele projektu identyfikacja udziałowców projektu techniki wydobywania wymagań opisywanie wymagań. opisywanie wymagań (szablony i dobre praktyki) rola klient w procesie identyfikacji wymagań. 6. Specyfikowanie wymagań rodzaje specyfikacji wymagań procedury i formalizacja jakość specyfikacji wymagań. 7. Analiza wymagań rodzaje specyfikacji wymagań wymagania a ich realizacja metody i techniki modelowania systemów obiektowo zorientowana analiza szacowanie kosztów priorytety uszczegóławianie wymagań. 8. Śledzenie wymagań śledzenie powiązań wewnątrz projektu zarządzanie zmianą metryki. 9. czynniki wpływające na jakość systemu 0. zapewnianie jakości a testowalność. Narzędzia korzyści z zastosowania narzędzi rodzaje narzędzi wdraŝanie narzędzi w organizacji. Strona 0 z 9

11 ŚcieŜka C: Certyfikowany Profesjonalista modelowania procesów Szkolenie 6/: BPMN0+0/TOPROKAT Modelowanie procesów w notacji BPMN. Wprowadzenie do BPMN geneza, cele i adresaci BPMN poziomy modelowania podstawowe rodzaje diagramów. Wprowadzenie do BPMN c.d. przegląd struktury i elementów BPMN podejście do modelowania w BPMN w jaki sposób elementy BPMN tworzą diagram procesu? 3. Aktywności BPMN aktywności zadania podprocesy. 4. NajwaŜniejsze zdarzenia Co? Jak? Gdzie? Kiedy? zdarzenia początkowe zdarzenia pośrednie zdarzenia końcowe. 5. Bramki łączenie i dzielenie przepływu bramka XOR bramka AND bramka OR. 8. Artefakty rodzaje przepływu przepływ sekwencyjny przepływ warunkowy przepływ wiadomości. 9. BPMN opisowy. 0. BPMN analityczny.. BPMN na poziomie wykonawczym przegląd języków opartych o XML. 3. Interpretacja rozpoczęcia i zakończenia procesu. 3. Zadanie typu RECEIVE/SEND vs Zdarzenie RECEIVE/SEND. 4. Podprocesy osadzone i rozwinięte 5. Podproces oraz aktywność typu call. 6. Wieloinstancyjność aktywności. 7. Zastosowanie zdarzeń error i escalation. 8. Modelowanie roll-back u w systemie 4 3. Wzorce oczekiwania w procesie. 4. Podproces typu transakcja. 6. Miejsce realizacji procesu 9. Zdarzenia nieprzerywające vs przerywające. 0. Zastosowanie Event Subprocess. 7. Miejsce realizacji procesu c.d.. Rodzaje bramek event-based.. Modelowanie kamieni milowych. Strona z 9

12 ŚcieŜka C: Certyfikowany Profesjonalista modelowania procesów Szkolenie 7/: OCEB-F/TOPROKAT Warsztat przygotowujący do egzaminu OMG BPMN. Podstawy wiedzy o biznesie strategia określanie celów planowanie zarządzanie projektem marketing finanse personel.. Podstawy wiedzy procesowej identyfikacja i odkrywanie procesów cechy procesu wersja AS-IS procesu wersja TO-BE procesu poziomy modelowania powiązanie procesów i celów biznesowych. 3. Podstawy zarządzania procesami biznesowymi organizacje zorientowane na funkcje biznesowe organizacje zorientowane na procesy biznesowe style zarządzania procesowego rola stron zainteresowanych zarządzaniem procesowym narzędzia wspierające zarządzanie procesowe 4. Podstawy modelowania biznesu wizja biznesu cele i zamierzenia misja strategie taktyka. 5. Podstawy modelowania procesów biznesowych podstawy BPMN elementy diagramu BPMN przepływ sterowania przepływ wiadomości dekompozycja aktywności asocjacje przepływ sekwencyjny przepływ równoległy. 6. Umiejętności w zakresie modelowania procesów biznesowych analiza prostego scenariusza procesu w formie tekstowej i w formie diagramu miejsce realizacji procesu podprocesy logika bramek zdarzenie początkowe i końcowe podstawowe zdarzenia pośrednie. 7. Koncepcje, standardy i modele referencyjne PCF SCOR Strona z 9

13 VCRM 8. Koncepcje, standardy i modele referencyjne c.d. BPMM Six Sigma BSC. Strona 3 z 9

14 ŚcieŜka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 8/: AM 6/TOPROKAT Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio Projektowanie aplikacji Windows Client technologie Windows Client wzorce architektoniczne 0. Wprowadzenie do Visual Studio 00 i WPF Version 4 nowości w Visual Studio 00 nowości w WPF Version 4.. Projektowanie i tworzenie interfejsu uŝytkownika definiowanie wyglądu strony wykorzystanie kontrolek zawartości (Content controls) wykorzystanie kontrolek elementów (Item Controls) udostępnianie zasobów logicznych.. Przejmowanie kontroli nad interfejsem uŝytkownika udostępnianie logicznych zasobów w aplikacjach tworzenie spójnego interfejsu uŝytkownika za pomocą styli zmiana wyglądu kontrolek za pomocą szablonów przechwytywanie zdarzeń i poleceń.. 3. Testowanie, testowanie jednostek i analiza kodu strategie testowania WPF analiza kodu XAML dostarczanie opinii uŝytkownika dla nieuchwyconych wyjątków zrozumienie funkcji zabezpieczeń. 4. Proste wiązanie danych i walidacja wprowadzenie do wiązania danych tworzenie wiązania danych realizacja powiadamiania o zmianie właściwości konwertowanie danych walidowanie danych przedstawianie danych w trybie projektowania. 5. Powiązanie danych w kolekcje powiązywanie do obiektów kolekcji wykorzystanie widoków kolekcji tworzenie interfejsów Master-Detail wykorzystanie szablonów danych prezentowanie kolekcji danych czasu projektowania Poprawa odpowiedzi UI implementacja procesów asynchronicznych implementacja szybko reagujących interfejsów uŝytkownika 7. Implementacja lokalizacji i pomocy funkcji uŝytkownika lokalizacja i globalizacja implementacja funkcji pomocy uŝytkownika dostarczanie funkcji dla niepełnosprawnych uŝytkowników. 8. Grafika WPF D, multimedia i drukowanie wyświetlanie grafiki D wyświetlanie zdjęć dodawanie multimediów do aplikacji WPF tworzenie i drukowanie dokumentów 4 9. Dostosowywanie kontrolek tworzenie kontrolki uŝytkownika tworzenie kontrolki niestandardowej zarządzanie wyglądem kontrolki za pomoca Visual States integracja WPF i Windows Forms 0. Właściwości dołączone i zachowanie w WPF implementacja właściwości dołączonych Strona 4 z 9

15 5 implementacja interfejsu drag-and-drop implementacja Expression Blend Behaviors, wyzwalaczy i akcji.. Animacje w WPF wykorzystanie animacji wykorzystanie wyzwalaczy. Stan aplikacji, ustawień i cyklu Ŝycia tworzenie ustawień aplikacji wykorzystanie ustawień aplikacji tworzenie niestandardowych sekcji konfiguracji 3. Konfiguracja i wdraŝanie aplikacji Windows Client opcje wdraŝania wdraŝanie aplikacji WPF wdraŝanie aplikacji XBAP. konfiguracja ustawień zabezpieczeń. Strona 5 z 9

16 ŚcieŜka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 9/: AM 66/TOPROKAT Programowanie w C#. Wprowadzenie do języka C# wprowadzenie do.net Framework tworzenie projektów w Visual Studio 00 pisanie aplikacji w C# budowanie aplikacji z graficznym interfejsem dokumentowanie uruchamianie i debug owanie aplikacji przy uŝyciu Visual Studio 00.. Zmienne, operatory i wyraŝenia deklarowanie zmiennych i przypisywanie wartości wykorzystywanie wyraŝeń i operatorów tworzenie i uŝywanie tablic uŝywanie instrukcji decyzyjnych uŝywanie instrukcji iteracyjnych. 3. Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych definiowanie i wywoływanie metod wskazywanie parametrów opcjonalnych i parametrów wyjściowych. 4. Instrukcje wyborów obsługa błędów wyzwalanie błędów 5. ZłoŜone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji dostęp do systemu plików odczyt i zapis plików przy uŝyciu strumieni 6. Obsługa błędów i wyjątków. tworzenie i wykorzystywanie enumeratorów tworzenie i wykorzystywanie klas tworzenie i wykorzystywanie struktur porównanie typów referencyjnych do wartościowych Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami kontrola widzialności elementów typów udostępnianie metod i danych 8. Wartości i referencje wykorzystywanie dziedziczenia do tworzenia nowych typów referencyjnych definiowanie i implementacja interfejsów definiowanie klas abstrakcyjnych. 9. Tworzenie typów wartości przy uŝyciu wyliczeń oraz struktur wprowadzenie do Garbage Collection zarządzanie zasobami uŝywanymi przez obiekt 4 0. Tablice i kolekcje tworzenie i uŝywanie właściwości tworzenie i uŝywanie Indeksatorów przeciąŝanie operatorów.. Tablice parametrów deklarowanie i uŝywanie delegatów.. uŝywanie wyraŝeń lambda obsługa zdarzeń.. Dziedziczenie wykorzystywanie kolekcji Strona 6 z 9

17 5 tworzenie i i uŝywanie typów ogólnych definiowanie interfejsów ogólnych i zrozumienie róŝnic uŝywanie metod i delegatów ogólnych. 3. Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas abstrakcyjnych implementacja własnych klas kolekcji dodawanie numeratora do własnej klasy kolekcji 4. Proces oczyszczania pamięci i zarządzania zasobami uŝywanie metod rozszerzeń LINQ i operatorów zapytań tworzenie dynamicznych zapytań i wyraŝeń w LINQ 5. Implementacja właściwości w celu dostępu do pól integracja kodu C# z Ruby i Python. dostęp do obiektów COM. ŚcieŜka D: Certyfikowany Programista Specjalista Technologii Microsoft Szkolenie 0/3: Warsztat przygotowujący do egzaminu Windows Applications Development with Microsoft.NET Framework 4 Wprowadzenie do egzaminów Microsoft..NET Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm..NET Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm. c.d.net Framework 4.0 solution stack dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d Interfejs zdarzeniowy dla aplikacji WPF i WinForm. c.d 3 Extensible Application Markup Language (XAML). Extensible Application Markup Language (XAML). c.d Extensible Application Markup Language (XAML). c.d Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm. 4 Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm 5 Programowanie obiektowe oraz tworzenie modeli w WPF oraz WinForm. Tworzenie UNIT testów. Tworzenie UNIT testów c.d. Tworzenie UNIT testów c.d. Implementacja wersji instalacycjnych. Implementacja wersji instalacycjnych c.d. Implementacja wersji instalacycjnych c.d. Strona 7 z 9

18 ŚcieŜka E: Certyfikowany Profesjonalista Tester Szkolenie /: WT/TOPROKAT Wstęp do testowania. Teoria procesu testowania. proces testowy (zdefiniowany proces testowy; gdy procesu brak; ocena dojrzałości procesu testowego) 3. role w procesie testowania 4. rodzaje testów. 5. Trzy podstawowe elementy dobrego testu (dane testowe, scenariusz testowy, środowiska testowe) 6. przygotowanie danych testowych 7. przygotowanie scenariuszy manualnych w oparciu o przypadki uŝycia (warsztat) 8. Trzy podstawowe elementy dobrego testu c.d. 9. przygotowanie i zarządzanie środowiskami testowymi. 0. Zarządzanie wymaganiami, a proces testowania. wstęp do zarządzania wymaganiami. wpływ wymagań na realizacje procesów testowania. 3. Śledzenie przebiegu i postępu testów 4. estymacja czasu trwania testów 5. weryfikacja waŝności zadań testów. 6. Laboratorium testowe czyli przegląd narzędzi wspomagających testowanie 7. rodzaje narzędzi 8. wsparcie narzędziowe zarządzania testami 9. wsparcie narzędziowe zarządzania konfiguracją 0. wsparcie narzędziowe zarządzania zgłoszeniami błędów lub zmianą 0. Laboratorium testowe czyli przegląd narzędzi wspomagających testowanie c.d.. narzędzia wspierające testy statyczne. narzędzia wspierające automatyzację testów 3. narzędzia wspierające testy wydajnościowe 4. architektura a utrzymanie. Najlepsze praktyki w pigułce Strona 8 z 9

19 ŚcieŜka E: Certyfikowany Profesjonalista Tester Szkolenie /: PTS/TOPROKAT Przygotowanie do certyfikacji ISTQB. Podstawy testowania. Podstawy testowania c.d.. Testowanie w cyklu Ŝycia oprogramowania 3. Statyczne techniki testowania. 4. Techniki projektowania testów. Techniki projektowania testów c.d 5. Zarządzanie testowaniem 6. Organizacja testowania. 7. Planowanie testowania 3 8. Monitorowanie przebiegu i nadzór testowania 9. Narzędzia wspierające testowanie. 0. Narzędzia wspierające testowanie. Strona 9 z 9

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Perfect Software W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Web nie od parady! profesjonalni twórcy serwisów internetowych w mikro i małych przedsiębiorstwach ICT woj. zachodniopomorskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem łódzkiego biznesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zrównoważony rozwój kadr menedżerskich zachodniopomorskich firm ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni podkarpaccy programiści z certyfikatem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześni menadżerowie 50+ mazowieckich MŚP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Lubelska Akademia Microsoft. NET W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inw esty cja Pro jekt współfinansowany przez Unię Euro pejską w rama ch Euro pejski ego Funduszu Społecznego REGULAMIN SZKOLEŃ

Człowiek najlepsza inw esty cja Pro jekt współfinansowany przez Unię Euro pejską w rama ch Euro pejski ego Funduszu Społecznego REGULAMIN SZKOLEŃ REGULAMIN SZKOLEŃ W ramach projektu Profesjonalne kadry OZE w lubuskich MSP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani Programiści Wielkopolskich firm ICT W ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1) Projekt pn. Agroturystyka szansą na alternatywne źródło dochodu realizowany jest przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedŝerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes bazuje na informatyce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT (godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowany jest przez Fundację EOS na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowieckie przedsiębiorstwa dla pracowników 50+ W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy. 1. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Profesjonalni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie" 1 Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w mikro i małych przedsiębiorstwach ICT woj. zachodniopomorskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes bazuje na informatyce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. EKOSTANDARD kompleksowy program wsparcia działań proekologicznych MSP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. EKOSTANDARD kompleksowy program wsparcia działań proekologicznych MSP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOSTANDARD kompleksowy program wsparcia działań proekologicznych MSP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Efektywny Manager IT WND-POKL.08.01.01-24-335/13. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Metodyczne zarządzanie projektami B+R dla pracowników Dolnego Śląska

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Metodyczne zarządzanie projektami B+R dla pracowników Dolnego Śląska REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Metodyczne zarządzanie projektami B+R dla pracowników Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na czas i w budżecie szkolenia z zarządzania projektami dla małopolskich MŚP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Eliminacja luki kompetencyjnej dolnośląskich MMŚP z subregionu wrocławskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo