ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski"

Transkrypt

1 ASP.NET Wprowadzenie provided by Przemysław Bykowski

2 Strona internetowa vs aplikacja internetowa

3

4 Aplikacja internetowa Nie ustępuje możliwościami od standardowej aplikacji desktopowej Przeglądarka pośredniczy miedzy aplikacją a użytkownikiem Pierwszymi aplikacje internetowe dotyczyły obsługi poczty elektronicznej Bardzo wygodna. Użytkownik nie musi instalować oprogramowania, by uzyskać taką sama funkcjonalność, jak standardowy program Oceń, przykładową aplikacje - tu

5

6

7 Dodawanie formatki do projektu

8 Budowa formularza Pojedynczy (prosty) formularz składa się z trzech części: Nazwa_Formatki.aspx wygląd aplikacji. Posiada dwa tryby widoku: kod źródłowy (X)HTML tryb graficzny Nazwa_Formatki.aspx.cs cześć logiczna aplikacji Nazwa_Formatki.aspx.designer.cs logiczna reprezentacja elementów GUI

9 Kompilacja aplikacji Nazwa_Formatki.aspx nie ulega kompilacji. W takiej samej postaci musi zostać umieszczony na serverze Nazwa_Formatki.aspx.cs Nazwa_Formatki.aspx.designer.cs - oba pliki muszą zostać skompilowane przed umieszczeniem na serwerze. Pliki te kompilują się do bibliotek *.dll i w takiej postaci muszą zostać umieszczone na serverze

10 Kompilacja aplikacji Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="cos_popsulem._Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title></title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> </div> </form> </body> </html>

11 Podstawowe własności strony Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Nazwa_Formatki.aspx.cs" Inherits="Nazwa_Projektu.Nazwa_Formatki" %> Language określa język programowania jaki będziemy wykorzystywać do pisania warstwy logicznej aplikacji. Inne możliwości to VS i JS. AutoEventWireup określenie, czy wywołane zdarzenia będą automatycznie powiązane z funkcja ich obsługi. CodeBehind powiązanie bieżącego pliku z plikiem przechowującym logikę. Inherits dziedziczenie. Przeważnie jest to nazwa klasy zaimplementowanej w pliku kodu określonego parametrem CodeBehind.

12 Inne przydatne właściwości Trace szczegółowe informacje na temat żądań Więcej na

13 ASP.NET Praca z danymi provided by Przemysław Bykowski

14 Praca z bazą danych Możliwość podawania ręcznych zapytań do bazy danych. Wykorzystywanie procedur zdefiniowanych w bazie danych do wykonywania operacji na niej. Entity Framework genialne narzędzie ORM. Bardzo wygodne wygoda. Prawdopodobnie wydajność naszej aplikacji spada o około 20% niż w przypadku wykosztowania ręcznych zapytań. Istnieje kilka podobnych narzędzi ORM. Przykładowo bardzo popularny oparty o licencje GNU NHibernate.

15 Lokalizacja bazy danych Baza danych może istnieć lokalnie (*.sdf). Taką bazę danych należy umieścić w specjalnie przeznaczonym do tego katalogu App_Data. Możemy nawiązać zdalne połączenie z bazą danych. Nie jest wymagane, aby baza danych znajdowała się lokalnie na serwerze. W obu przypadkach zostanie utworzony tzw. ConnectionString

16 ConnectionString Przechowuje dane do połączenia z bazą danych. Domyślnym miejscem przechowywania connectionstringa jest plik Web.config Przykładowy CS: <connectionstrings> <add name= ObiektReprezentujacy" connectionstring="metadata=res://*/model1.csdl res://*/model1.ssdl res://*/model1.msl;pr ovider=system.data.sqlclient;provider connection string="data source=nazwa_hosta;initial catalog=nazwa_bazy_danych;integrated security=true;multipleactiveresultsets=true;app=typ_polaczenia"" providername="system.data.entityclient" /> </connectionstrings>

17 Tworzenie ConnectionString Nie musimy ręcznie tworzyć połączeń Wszystko za programistę załatwiają kreatory

18 GridView Niektóre kontrolki są w stanie automatycznie pobrać zawartość dla siebie z bazy danych. Same wykonują odpowiednie zapytania do bazy danych GridView pozwala wyświetlić użytkownikowi zawartość wybranej tabeli, a następnie pozwolić na ich modyfikacje.

19 LINQ Umożliwia pobieranie danych na poziomie kodu Składnia podobna do SQL Służy do zadawania pytań na obiektach a nie elementach bazy danych Przykład zapytania LINQ var wynik = from x in mojakolekcja where x.id > 10 select x SELECT * To samo w SQL INTO #wynik FROM mojatabela WHERE id > 10 W przeciwieństwie do składni C# - zapytania w LINQ nie są key sensitive

20 ASP.NET Testy jednostkowe provided by Przemysław Bykowski

21 Test jednostkowe co to? Metoda, która sprawdza inną metodę, czy owa metoda, działa poprawie Stosuje się go tylko (to nie jest sztywna zasada) w projektach regularne rozwijanych. Wzięła swój początek w programowaniu ekstremalnym

22 Test jednostkowe jakie one powinny być Możliwie najprostszą logikę Często pisane są one przez testerów, a nie samych programistów (w zależności od wielkości korporacji) Jeden test wykonuje (powinien) jedno działanie/sprawdza jedna metodę Jeżeli istnieje taka potrzeba, można sprawdzać wiele klas oraz ich metod w jednym teście

23 Test jednostkowe po co to komu? Wspomagają pracę programisty i testera Przyspiesza proces wytwarzania oprogramowania (o dziwo?) Stosuje się go tylko (to nie jest sztywna zasada) w projektach regularne rozwijanych. Bo wymaga tego Agile - wprowadzona w metodykach programowania Agile (zwinne) czy wszyscy wiedzą czym jest Agile?

24 Refaktoryzacja Refaktoryzacja (czasem też refaktoring, ang. refactoring) to pojęcie związane z wytwarzaniem systemów informatycznych, w szczególności z programowaniem. Jest to proces wprowadzania zmian w projekcie/programie, w wyniku których zasadniczo nie zmienia się funkcjonalność. Celem refaktoryzacji jest więc nie wytwarzanie nowej funkcjonalności, ale utrzymywanie odpowiedniej, wysokiej jakości organizacji systemu. W ramach refaktoryzacji podejmowane są następujące działania: modyfikowanie elementów systemu w celu wpasowania ich w przyjęte standardy i wzorce poszukiwanie nowych standardów i wzorców, które pojawiły się w systemie w trakcie jego rozwoju i ich precyzyjne definiowanie (łącznie z wpasowywaniem istniejących elementów w te definicje). Źródło Wikipedia :

25 Test driven development (TTD) Etap 1 piszemy test jednostkowy Etap 2 upewniamy się, że dany test zwraca negatywny wynik Etap 3 implementujemy daną metodę/funkcjonalność w naszym projekcie zalecane nawet, aby była ona napisana w sposób łopatologiczny Etap 4 wykonujemy test jednostkowy. Jeśli nie otrzymamy poprawności wykonania testu patrz etap 3 Etap 5 refaktoryzacja metody/funkcjonalności Etap 6 ponowne wykonanie testu jednostkowego. W przypadku nie powtórzenia patrz etap 3

26 Przykład wykonywania testu Zakładam nowy projekt Zastanawiam się co ma realizować mój projekt np. dodawanie zaimplementowanie w klase liczenie.cs Tworze projekt testu jednostkowego Implementuj test jednostkowy określając parametry wejściowe i oczekiwany wynik Implementuje metodę dodawania w klasie liczenie.cs Sprawdzam poprawność działania mojej metody if (poprawnoscmetody == Test.passed) else { } Optymalizuj.Metode(dodawanie) Popraw.Metode(dodawanie) SprawdzPoprawnosc.Metody(dodawanie) Koniec.Pracy(DataTime.Now()) Anegdota - przeciętny programista pisze linijek kodu dziennie

27 Wniosek TEST JEDNOSTOWY ZAWSZE I TO ZAWSZE WYKONUJE PRZED ZAIMPLEMENTOWANIEM LOGIKI MOJEJ APLIKACJI INACZEJ NIE MA ON SENSU! Dlatego często test jednostkowy wykonuje inna osoba niż ta implementująca funkcjonalność. Testy jednostkowe warto jest wykonywać tylko wtedy, gdy: - projekt jest dalej rozwijany - będzie w przyszłości wykorzystywany

28 Jak tworzyć test w VS? Tworze dowolny projekt bardzo często.asp dlaczego?

29 Co chce osiągnąć realizując swoją aplikacje? Kalkulator! Dodaje moja klasę LiczMnie ale tylko po to, aby uzyskać podpowiadanie składni w moim projekcie testowym

30 Tworze test jednostkowy Pamiętaj, że test jednostkowy dodaje się do solucji a nie projektu!

31 Dodaje projekt testu

32 Mam już dwa projekty Otrzymuje dwa projekty Jeden projekt aplikacji Drugi projekt testu Pamiętamy o podpięciu referencji, aby oba projekty widziały się nawzajem

33 Mam już dwa projekty Otrzymuje dwa projekty Jeden projekt aplikacji Drugi projekt testu Pamiętamy o podpięciu referencji, aby oba projekty widziały się nawzajem

34 Mam już dwa projekty Otrzymuje dwa projekty Jeden projekt aplikacji Drugi projekt testu Pamiętamy o podpięciu referencji, aby oba projekty widziały się nawzajem

35 Implementuje swoje testy Otrzymuje dwa projekty Jeden projekt aplikacji Drugi projekt testu Pamiętamy o podpięciu referencji, aby oba projekty widziały się nawzajem

36 Mam już dwa projekty Otrzymuje dwa projekty Jeden projekt aplikacji Drugi projekt testu Pamiętamy o podpięciu referencji, aby oba projekty widziały się nawzajem

37 Pisze test jednostkowy w klasie projektu MojTest

38 Wykonuje test w nadziei, że się nie wykona poprawnie

39 Implementuje logikę programu

40 Sprawdzam testy

41 Poprawiam testy i refaktoryzuje klasę logiki

42 Sukces!

43 Pytania?

44 Dziękuje za uwagę provided by Przemysław Bykowski

45 Wzorce projektowe provided by Przemysław Bykowski

46 Wzorzec projektowy Rozwiązuje problemy projektowe Ułatwia powtórne wykorzystywanie poprawnie zaprojektowanych architektur Nie zmienia logiki programu Dotyczą projektów środowiska obiektowego zorientowanego Ułatwia utrzymanie, oraz rozbudowywanie oprogramowania Jest opisem rozwiązania, a nie jego konkretną implementacją

47 Budowa wzorca Każdy wzorzec projektowy składa się z 4 kluczowych elementów: Nazwa wzorca uniwersalna indykacja wzorca Opis problemu, który dany wzorzec rozwiązuje Rozwiązanie Konsekwencje (jeśli istnieją)

48 Rodzaje wzorców projektowych Konstrukcyjne (Creational) związane z procesem tworzenia obiektów. Strukturalne (Structural) dotyczą struktury klas lub/i obiektów Operacyjne (Behavioral) sposób współdziałania, zachowania klas lub/i obiektów

49 Przykłady najpopularniejszych wzorców

50 Singleton wzorzec konstrukcyjny Gwarantuje tylko jedna instancje obiektu Pozwala na globalny dostęp do utworzonej instancji Wykorzystywany do przechowywania zmiennych publicznych Połączeń z bazą danych, połączeń z portami szeregowymi

51 Singleton rozwiązanie Singleton implementuje się przez stworzenie klasy, która posiada statyczną metodę, która najpierw sprawdza, czy istnieje już instancja tej klasy, w razie potrzeby tworząc ją. Następnie instancja zwracana jest przez referencję. Instancję przechowuje się w prywatnym lub chronionym, statycznym polu, do którego dostęp ma tylko opisana wyżej metoda, która jest jedyną drogą pozyskania instancji obiektu singletonu aby uniemożliwić tworzenie dodatkowych instancji, konstruktor klasy deklaruje się jako prywatny lub chroniony. Źródło Wikipedia :

52 Singleton przykład Java } } public class ClassicSingleton { private static ClassicSingleton instance = null; protected ClassicSingleton() { public static ClassicSingleton getinstance() { if(instance == null) { instance = new ClassicSingleton(); } return instance; }

53 Metoda wytwórcza (Factory method) wzorzec konstrukcyjny Tworzenie obiektów w sposób dynamiczny Kod otwarty na rozbudowę Przykład: W zależności od akcji użytkownika zostanie zwrócony mu odpowiedni obiekt

54 Metoda wytwórcza rozwiązanie We wzorcu występują dwie ogólne klasy bądź interfejsy definiujące pewien typ zasobów (Product) oraz sposób ich tworzenia (Creator, metoda factorymethod()). Od nich wyprowadza się konkretne klasy zasobów (ConcreteProduct) wraz z tworzącymi je klasami wytwórczymi (ConcreteCreator), które dostarczają odpowiednią implementację metody factorymethod(). Komponent pragnący tworzyć zasoby i operować na nich, korzysta z ogólnych interfejsów Product oraz Creator, umożliwiając wybór konkretnej implementacji w sposób dynamiczny. Źródło : Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Inżynieria oprogramowania: Wzorce projektowe (Wyd. II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008

55 Metoda wytwórcza przykład Java class Wynagrodzenie { private const UInt16 STAWKA_GODZINOWA_PIEKARZA = 10; private const UInt16 STAWKA_GODZINOWA_NAUCZYCIELA = 21; private const UInt16 STAWKA_GODZINOWA_KIEROWNIKA = 50; public static float ObliczWynagrodzenia(TypZawodu zawod, UInt16 iloscprzepracowanychgodzin) { switch (zawod) { case TypZawodu.PIEKARZ: return STAWKA_GODZINOWA_PIEKARZA * iloscprzepracowanychgodzin; case TypZawodu.NAUCZYCIEL: return STAWKA_GODZINOWA_NAUCZYCIELA * iloscprzepracowanychgodzin; case TypZawodu.KIEROWNIK: return STAWKA_GODZINOWA_KIEROWNIKA * iloscprzepracowanychgodzin; default: return 0; } }}

56 interface IPracownik { float ObliczWynagrodzenie(UInt16 iloscprzepracowanychgodzin); } // każdy pracownik musi implementować metodę ObliczWynagrodzenie class Piekarz : IPracownik { private const UInt16 STAWKA_GODZINOWA = 10; public float ObliczWynagrodzenie(UInt16 iloscprzepracowanychgodzin) { return STAWKA_GODZINOWA * iloscprzepracowanychgodzin; } } class Nauczyciel : IPracownik { private const UInt16 STAWKA_GODZINOWA = 21; public float ObliczWynagrodzenie(UInt16 iloscprzepracowanychgodzin) { return STAWKA_GODZINOWA * iloscprzepracowanychgodzin; } }

57 class Kierownik : IPracownik { private const UInt16 STAWKA_GODZINOWA = 50; public float ObliczWynagrodzenie(UInt16 iloscprzepracowanychgodzin) { return STAWKA_GODZINOWA * iloscprzepracowanychgodzin; } } //użycie: IPracownik pracownik = WynagrodzenieFactoryMethod.MakePracownik(TypZawodu.NAUCZYCIEL); pracownik.obliczwynagrodzenie(120); //jeśli będziemy chcieli dodać kolejny zawód, to musimy tylko utworzyć nowa klasę, która implementuje interface IPracownik oraz dodać do metody MakePracownik kolejnego case'a Źródło Wikipedia : Przykład

58 Pula obiektów (Object pool) wzorzec strukturalny Zarządzanie pulą obiektów reprezentujących zasoby wielokrotnego użycia Ograniczenie kosztów (głównie czasowych) tworzenia i usuwania obiektów Zwiększenie wydajności systemu

59 Pula obiektów - rozwiązanie Zdefiniowanie punktu dostępu do obiektów (zarówno do ich tworzenia, jak i zwrotu) oraz zarządzanie cyklem ich życia: tworzeniem, inicjalizacją i usuwaniem. Klient może otrzymać instancję klasy Obiekt wyłącznie za pomocą Puli obiektów i w ten sam sposób zwalnia przydzielony obiekt. Źródło Wikipedia :

60 Pula obiektów przykładowy algorytm 1. Pula obiektów tworzy określoną ilość obiektów zadanych klas/klasy. 2. Obiekty te przechowywane są w puli. 3. W momencie kiedy klient zgłasza zapotrzebowanie na dany obiekt - nie trzeba będzie go inicjalizować, wystarczy pobrać istniejący z puli. PrzykładowaKlasa PrzykladowePole : String PrzykladowaMetoda() Klient PulaObiektow UtworzObiekt() PobierzObiekt() Wzorzec często wykorzystywany przy aplikacjach współpracujących z bazami danych. Nawiązanie nowego połączenia trwa długo pobranie już istniejącego skraca ten czas.

61 Dziękuje za uwagę provided by Przemysław Bykowski

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o.

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o. Spis treści Praca z Legacy Code część 2 Przekleństwo czy intelektualne wyzwanie?... 3 Grzegorz Gubiński Wielu programistów nie chce pracować w projektach, w których głównym zajęciem jest utrzymanie produktu

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo