Konkurs inżynierii wymagań RE-Challenge 15 maja 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs inżynierii wymagań RE-Challenge 15 maja 2015"

Transkrypt

1 Konkurs inżynierii wymagań RE-Challenge 15 maja 2015 re-challenge.pl wymagania.org.pl 1. Krzywa Boehm a A. Wynika z niej, że trudne wymagania należy zdefiniować jak najwcześniej B. Jest decydującym argumentem na rzecz nieopłacalności zmiany wymagań w późniejszych etapach projektu C. Wskazuje na względny wzrost kosztu zmiany wymagań lub implementacji w czasie (im później, tym drożej) D. Dotyczy wyłącznie zagadnień związanych z testowaniem i nie jest interesująca w kontekście inżynierii wymagań 2. Co to są wymagania poza-funkcjonalne? (popularniejsza nazwa: niefunkcjonalne)? Wybierz jedną, najlepszą odpowiedź A. To są wymagania, określające działanie systemu poza typowymi warunkami działania B. Wymagania o niższym priorytecie (nieobowiązkowe) C. Wymagania dotyczące różnych charakterystyk działania systemu D. Wymagania wysokopoziomowe (ogólne, biznesowe) 3. Proszę wybrać dwa spośród poniższych stwierdzeń, które są prawdziwe ( prawdziwe, czyli zgodne z często przyjętymi definicjami) A. Wymaganie określa różnicę między stanem obecnym, a przyszłym stanem pożądanym B. Wymaganie, to sekwencja kroków procesowych, wymaganych do realizacji określonej potrzeby biznesowej klienta C. Wymaganie, to jedna z funkcjonalności planowanego systemu IT D. Wymaganie, to zidentyfikowany problem biznesowy, wymagający usunięcia lub optymalizacji E. Wymaganie, to na przykład, cechy systemu z punktu widzenia jego operatorów/użytkowników 4. Klient domaga się od dostawcy systemu IT, między innymi, realizacji wymagań, podanych a punktach A DE poniżej. Które dwa spośród tych wymagań odnoszą się do budowanego systemu? A. Dostawca odpowie na żądanie zmiany w ciągu pięciu dni B. Raporty testowe testów integracyjnych mają być udostępnione do przeglądu, a raport testu systemowego ma być przekazany w oryginale C. System musi mieć przepustowość 100 transakcji na sekundę w każdej sytuacji i czasie D. Narzędzie Subversion ma być stosowane do zarządzania konfiguracją E. Przy normalnym obciążeniu, czas odpowiedzi nie może przekraczać dwóch sekund w co najmniej 90 procentach przypadków 5. Koszty zmiany implementacji błędnych wymagań są tym wyższe, im później w projekcie się je dokonuje. Dlaczego wobec tego metody agile, zakładające możliwość takich zmian, mają uzasadnienie? A. Ponieważ postulują, że aspekt kosztowy jest mniej ważny, niż szybkość realizacji systemu B. Ponieważ ważniejsze od kosztów zmian jest zapewnienie uczestnikom projektu dobrej atmosfery pracy oraz metod skutecznej komunikacji C. Ponieważ często koszt i czas usiłowania określenia wszystkich wymagań z góry przewyższa koszt ich ewentualnych, późnych zmian D. Ponieważ agile ma zastosowanie wyłącznie wobec systemów, dla których koszty zmian są względnie niskie 6. Co wiele norm nazywa kontekstem systemu? A. Czynniki, od których zależą możliwe konfiguracje i warianty systemu B. Interesariuszy systemu C. Wszystko, co znajduje się poza granicami systemu D. Zbiór czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy określaniu wymagań Strona 1 z 12 Strona 2 z 12

2 7. Wybierz jedno (jedyne) nieprawdziwe twierdzenie: A. Użytkownik systemu jest interesariuszem systemu B. Nieistotny interesariusz systemu jest poza kontekstem systemu C. Tak zwana granica systemu określa, którzy użytkownicy znajdują się poza kontekstem systemu D. Potrzeby klienta / zleceniodawcy to tylko część wymagań wobec systemu [1 punkt] 8. W procesie inżynierii wymagań dla systemu bazodanowego stwierdzono, że prawa dotyczące ochrony danych nie dotyczą tego systemu, ponieważ przetwarzane dane są anonimowe. Na co wpływa to stwierdzenie? A. Granicę systemu B. Granicę kontekstu C. Interfejsy systemu D. Tak zwaną szarą strefę granicy systemu [Wyjaśnienie: szara strefa granicy systemu to obszar, co do którego są wątpliwości, czy ma należeć do systemu, czy nie] 9. Uzupełnij następujące zdanie... może w każdej chwili zmienić priorytet elementów w rejestrze [ang. backlog]... A. Właściciel produktu przebieg(u) B. Zespół Scrum produkt(u) C. Właściciel produktu produkt(u) D. Scrum Master przebieg(u) 10. Wskaż jedno nieprawdziwe twierdzenie A. Inżynieria wymagań nie obejmuje metod analizy i modelowania wymagań B. Inżynieria wymagań jest częścią inżynierii oprogramowania C. Inżynieria oprogramowania jest częścią inżynierii systemów D. Inżynieria wymaganiami opisuje techniki pozyskiwania wymagań [1 punkt] 11. Uzupełnij następujące zdanie Podczas pierwszej części spotkania planistycznego przebiegu [sprint planning meeting] tworzy się..., a podczas drugiej części tego spotkania tworzy się... A. Rejestr przebiegu [sprint backlog] - listę zadań [task list] B. Rejestr produktu [product backlog] listę zadań [task list] C. Cel przebiegu [spring goal] rejestr przebiegu [sprint backlog] D. Rejestr produktu rejestr przebiegu 12. Wybierz nieprawdziwe zdanie A. Modele sekwencyjne zakładają następowanie faz projektu jedna po drugiej B. Modele zwinne są formą szybszej realizacji modelu kaskadowego C. Model kaskadowy i model V są sekwencyjne D. Modele zwinne to rodzaje modelu iteracyjnego 13. Właściciel produktu odpowiada za to, CO ma być zbudowane (a nie JAK). Za co odpowiada ScrumMaster? A. JAK należy zbudować produkt B. Jak stosuje się różne narzędzia Agile Scrum, takie jak np. poker planistyczny, codzienne spotkania scrumowe, itp. C. Wyniki pracy D. Zadowolenie członków zespołu scrumowego podczas przebiegu 14. Wybierz typową kolejność faz procesu inżynierii wymagań A. Konsolidacja - identyfikacja - analiza - specyfikacja - zarządzanie zmianami walidacja B. Walidacja - identyfikacja - analiza - specyfikacja konsolidacja - zarządzanie zmianami C. Identyfikacja - zarządzanie zmianami - analiza - specyfikacja konsolidacja - walidacja D. Identyfikacja - analiza - specyfikacja konsolidacja - zarządzanie zmianami walidacja 15. Co nie należy do rejestru produktu? [product backlog] Strona 3 z 12 Strona 4 z 12

3 1. Szczegółowe zadania 2. Powtarzające się wydarzenia, takie jak codzienny Scrum 3. Opowieści użytkowników 4. Czynności związane z uzupełnianiem wymagań 5. Czynności administracyjne A. Żaden z tych elementów nie jest częścią rejestru produktu B. 1, 2, 5 C. 3 D. 2, 3, 4 E. 1, 2, 4, Co to jest rejestr produktu? [product backlog] A. Lista możliwych, przyszłych zadań dla zespoły scrumowego B. Lista spóźnionych zadań C. Lista wymagań wysokopoziomowych oraz opowieści użytkowników [user stories] do zrealizowania w trakcie projektu D. Zestaw kamieni milowych projektu E. Zadania, które mają być rozwiązane w czasie przebiegu 17. Kto z podanych niżej osób nie jest interesariuszem systemu? A. Aktorzy przypadków użycia, które system obsługuje B. Osoby, mieszkające w pobliżu serwerowni, obsługującej bazę danych systemu C. Klienci użytkowników systemu D. Osoby, zamieszkałe w pobliżu elektrowni atomowej, sterowanej przez wbudowany system informatyczny 18. Czym różni się inżynieria wymagań od analizy biznesowej? A. Najpierw określa się wymagania, a potem analizuje zadania biznesowe B. Analiza biznesowa pozwala określić słabe punkty procesu, a inżynieria wymagań modeluje nowy, lepszy proces C. Wynikiem analizy jest opis procesu, a inżynierii wymagań - opis cech i funkcji systemu IT, wspierającego proces D. Inżynieria wymagań jest działem informatyki, zaś analiza biznesowa - działem ekonomiki przedsiębiorstwa 19. Jakie są korzyści z oznaczania wymagań unikalnymi identyfikatorami? A. Ułatwiają oszacowanie wielkości implementacji B. Stanowią jednoznaczną podstawę komunikacji C. Ułatwiają śledzenie związków wymagań między sobą D. Ułatwiają śledzenie związków wymagań z innymi artefaktami procesu informatycznego 20. Specjalista inżynierii wymagań, to: [3 odpowiedzi, 1 punkt] A. Osoba o szerokich horyzontach i bogatych zainteresowaniach B. Osoba mająca ogromne doświadczenie biznesowe w dziedzinie, której działanie ma usprawnić system C. Osoba niezwykle komunikatywna, umiejąca zarażać innych entuzjazmem D. Osoba, która potrafi skutecznie pośredniczyć między klientem a projektem IT 21. Jakie są korzyści ze śledzenia powiązań wymagań? [requirements traceability] A. Ułatwia wykonywanie analizy wpływu w procesie zarządzania zmianami B. Ułatwia weryfikację szczegółów implementacji C. Ułatwia automatyczny eksport danych z narzędzia do zarządzania wymaganiami D. Ułatwia identyfikację źródeł wymagań 22. Jaka jest relacja między kontraktem prawnym, a inżynierią wymagań? A. Kontrakt zakłada maksymalną zmienność wstępnych wymagań B. Kontrakt powinien określać, w jaki sposób zweryfikuje się zrealizowanie wymagań C. Kontrakt dotyczący projektów realizowanych metodami zwinnymi, powinien tak samo, jak wymagania, podlegać częstym modyfikacjom D. Norma ISO/IEEE określa wzorzec kontraktu Strona 5 z 12 Strona 6 z 12

4 23. Co dobrego dla inżynierii wymagań zrobił Edsger Dijkstra? A. Wymyślił analizę obiektową i obiektowe języki programowania B. Jest autorem analizy strukturalnej i projektowania strukturalnego C. Tworząc strukturalne języki programowania, spowodował, że inżynieria wymagań stała się znacznie łatwiejsza dzięki powtarzalnym algorytmom D. Tworząc strukturalne języki programowania, spowodował, że mniej uwagi trzeba poświęcać na kodowanie, a więcej - na wymagania 24. Jakie właściwości ma rejestr produktu? 1. Jego wszystkie element mają wartość dla klienta 2. Jego elementy są uporządkowane według priorytetów 3. Pozycja elementu rejestru zależy od tego, jak szczegółowo jest już opisany 4. Elementy rejestru są oszacowane pod kątem pracochłonności 5. Jest to zmieniający się, żywy dokument 6. Nie ma w nim żadnych zadań do wykonania ani innych niskopoziomowych czynności A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 1, 3, 4, 5, 6 C. 2, 3, 4, 5, 6 D. 1, 2, 3, 4, 5 E. 1, 2, Wizja projektu, to: A. Dokument, szkicowo przedstawiający biznesowe uzasadnienie i zakres projektu B. Specyfikacja wymagań systemu oraz harmonogram wdrożenia projektu C. Dokument, najczęściej tworzony przez dział marketingu firmy klienta D. Analiza ryzyka biznesowego związanego z planowanym systemem 26. Jakie są najważniejszekorzyści stosowania formalnych modeli (np. BPMN, przypadków użycia) do opisu wymagań? A. Modele nie zawierają nadmiarowej informacji słownej, więc można je zrozumieć znacznie szybciej, niż tekst B. Modele umożliwiają znacznie bardziej całościowy opis systemu C. Modele można zweryfikować pod kątem zgodności z formalną składnią D. Modele tworzy się przy pomocy narzędzi, dzięki czemu łatwiej jest przy ich pomocy zarządzać wymaganiami E. Niektóre narzędzia umożliwiają generowanie kodu źródłowego wprost z modelu 27. Jaki jest związek architektury korporacyjnej z analizą biznesową? A. Zdefiniowanie architektury korporacyjnej powinno być poprzedzone analizą biznesową procesów B. Nie ma między nimi żadnego związku: analiza określa cele biznesowe, zaś architektura - organizację C. Architektura korporacyjna wynika z wybranej architektury IT D. Analiza biznesowa służy do określenia, jaka architektura korporacyjna najlepiej realizuje cele CRM 28. Który z punktów poniżej jest listą wyłącznie technik pozyskiwania wymagań? A. Burza mózgów, obserwacja polowa, terminowanie, obiektowość B. Kwestionariusze (ankiety), wywiady, samo-rejestracja C. Reprezentant klienta w zespole, modelowanie formalne D. Na podstawie istniejących dokumentów, ponowne wykorzystanie kodu źródłowego 29. Jakie kryteria powinien uwzględnić właściciel produktu, aby określić wstępnie priorytety elementów rejestru produktu? 1. Korzyść biznesową 2. Zwrot z inwestycji (ROI) 3. Model Kano, projektowanie zorientowane na użytkownika oraz narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji 4. Poziom ryzyka 5. Przewidywaną złożoność implementacji A. Wszystkie kryteria 1-5 B. 1, 2 C. 1, 2, 3, 4 D. 5 E. 2 Strona 7 z 12 Strona 8 z 12

5 30. Które z poniższych twierdzeń na temat specyfikacji wymagań jest prawdziwe? A. Opowieści użytkowników, to jeden ze sposobów zapisu specyfikacji wymagań B. Specyfikację wymagań klienta robi analityk, specyfikację systemu (rozwiązania) robi klient C. Specyfikacja wymagań rozwiązania nie jest przeznaczona dla zespołu programistycznego D. Specyfikacja oprogramowania nie może być specyfikacją rozwiązania 31. Czego nie da się opisać przy pomocy diagramu przypadków użycia? A. Kroków wykonywanych podczas realizacji przypadków użycia B. Aktorów (użytkowników) systemu C. Funkcji, wykonywanych przez opisywany system D. Granicy między systemem a jego otoczeniem E. Powiązań między użytkownikami a funkcjami systemu ( kto wykorzystuje co ) 32. Do czego nie wykorzystuje się diagramów BPMN? A. Do opisu procedur (scenariuszy) przypadków użycia B. Do rozróżniania czynności wykonywanych ręcznie i automatycznie w procesie biznesowym C. Do analizy wariantów architektury systemu IT wspierającego proces biznesowy D. Do analizy możliwych usprawnień procesu wykonywanego bez wsparcia IT E. Do określania kryteriów zarządzania produktami 33. Koszty błędnych wymagań (uwaga podstępne sformułowania poniżej!) A. Są niewielkie, bo wymagania nietrudno naprawić B. Są bardzo wysokie, bo powodują błędy w kodzie oprogramowania C. Ich koszt jest tym mniejszy, im wcześniej zostaną wykryte i naprawione D. Błędy wymagań są szczególnie kosztowne, bowiem ich wykrywanie jest czasochłonne (np. przez inspekcje) 34. W trakcie trwania przebiegu, właściciel produktu odkrywa nowe, ważne opowieści użytkowników. Co powinien teraz zrobić? A. Nic B. Przerwać przebieg i rozpocząć pracę na tymi opowieściami C. Dodać nowe opowieści do rejestru produktu D. Polecić zespołowi implementację tych opowieści w czasie trwającego przebiegu E. Poinformować klienta, że implementacja tych niezaplanowanych opowieści jest niemożliwa 35. Poniższe zdania określają związek między UML a inżynierią wymagań. Wskaż prawdziwe zdanie A. Modele UML służą przede wszystkim do projektowania architektury systemu i jego danych, a nie do opisu wymagań B. Powstanie UML w latach 90-ych ubiegłego wieku spowodowało wyodrębnienie się inżynierii wymagań z analizy biznesowej, jako odrębnej dyscypliny C. Modele UML wspierają inżynierię wymagań dzięki temu, że stanowią jednolity, obszerny zestaw różnych technik modelowania D. Modele UML umożliwiają tworzenie kodu wprost z wymagań, z pominięciem etapów pośredniczących 36. Metoda szerokopasmowa delficka (ang. wideband delphi) szacowania pracochłonności na podstawie wymagań, to: A. Sposób na zwiększenie produktywności i szybkości zespołów wykonujących takie oszacowania B. Jej teoretycznym podłożem jest psychologiczna teoria rezonansu morficznego C. Forma organizacji pracy zespołu ekspertów, mająca na celu zwiększenie trafności oceny D. Formalny algorytm wyprowadzania przewidywanej liczby linii kodu aplikacji z modelu wymagań 37. Właściciel produktu dowiaduje się od klienta, że zmieniły się założenia biznesowe i niektóre wymagania nie będą już potrzebne. Co powinien zrobić? A. Nic B. Obniżyć priorytety tych wymagań i przenieść je na koniec rejestru produktu C. Usunąć te wymagania z rejestru produktu D. Poinformować klienta, że zbyt późno jest na zmiany i że wymagania zostaną i tak zrealizowane E. Poinformować przełożonych, że klient nie wie, czego chce Strona 9 z 12 Strona 10 z 12

6 38. Jakie są korzyści z wykorzystania wzorców zdań (sentence templates), jeśli wymagania opisuje się w języku naturalnym? A. Od samego początku unika się niektórych błędów w formułowaniu wymagań B. Zastosowanie wzorców zdań gwarantuje brak niejednoznacznej terminologii C. Nauczenie się korzystania z wzorców zdań jest szybsze, niż pisanie wymagań w języku bez użycia takich wzorców D. Wzorce pozwalają zawrzeć w wymaganiach więcej treści E. Wymagania zapisane według wzorca zdań automatycznie spełniają niektóre kryteria jakości dla wymagań 42. Jakie wymagania, dla kogo? Proszę wybrać dwa prawdziwe stwierdzenia A. Dla testerów jest ważne, aby wymagania były możliwe do zaimplementowania B. Dla programistów jest ważne, aby wymagania dawały się łatwo zmieniać C. Dla wszystkich jest ważne, aby wymagania były spójne D. Dla kierownictwa jest ważne, aby wymagania miały określone priorytety E. Dla administratorów systemu, realizującego wymagania, jest ważna ich szczegółowość. 39. Co oznacza testowanie na podstawie wymagań? A. Każde testowanie musi odbywać się na podstawie spisanych wymagań, bez nich mija się z celem B. Oznacza to przede wszystkim pomiar pokrycia wymagań testami C. Spisane wymagania służą zarówno jako źródło wiedzy, jakie są poprawne, oczekiwane wyniki wielu testów, jak i pozwalają wstępnie określić zakres testów D. Automatyczne generowanie przypadków testowych z formalnego modelu wymagań 40. Scrum Master informuje właściciela produktu, że zespół scrum ma do niego wiele pytań, ale trudno im się z nim skontaktować. Co powinien zrobić właściciel produktu? A. Nic B. Przekazać sprawę wyżej, do zespołu zarządzającego projektem C. Zorganizować spotkania, pozwalające na regularne wyjaśnienie wątpliwości D. Wysłać do zespołu i poprosić ich o informację, jakie mają wątpliwości E. Przerwać przebieg, wyjaśnić wątpliwości i rozpocząć nowy przebieg 41. Który z poniższych warunków oznacza, że sekwencyjny (np. kaskadowy) model działania zapewne nie będzie odpowiedni? A. Wymagania są stabilne, biznes niezmienny B. Wymagań jest niewiele C. Regulacje prawne określają, że specyfikacja wymagań musi być ukończona i zaakceptowana przed rozpoczęciem projektu D. Proces biznesowy jest w trakcie tworzenia i często się zmienia Strona 11 z 12 Strona 12 z 12

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny Przykładowe pytania egzaminacyjne do rozszerzenia poziomu podstawowego Certyfikowany Tester Zwinny.01 Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego Tester zwinny Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane zostanie źródło. Copyright (dalej nazywana ISTQB

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania

RATIONAL UNIFIED PROCESS. Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania RATIONAL UNIFIED PROCESS Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza Biznesowa. Lato 2015

Analiza Biznesowa. Lato 2015 Analiza Biznesowa Ścieżek rozwoju w analizie biznesowej jest co nie miara. Przekonali się o tym ci, którzy docierając do pewnego pułapu doświadczenia zdobyli widok na szersze horyzonty. Ścieżki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań Koncepcja wykładu: Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek Slajdy/Lektor/Montaż: Łukasz Olek Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu zaawansowana inżynieria oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Volere. Wzorzec specyfikacji wymagań. Wersja 14 Styczeń 2009

Volere. Wzorzec specyfikacji wymagań. Wersja 14 Styczeń 2009 Volere Wzorzec specyfikacji wymagań Wersja 14 Styczeń 2009 autorzy: James & Suzanne Robertson menedżerowie Atlantic Systems Guild polskie tłumaczenie: Bartosz Andrzejewski Niniejsze tłumaczenie ma charakter

Bardziej szczegółowo

Czy EAI może być zwinne? Spis treści

Czy EAI może być zwinne? Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1 Definicje...2 2. Warunki brzegowe...6 3. Koncepcje...9 3.1 Service Strategy...11 3.2 Service Design...16 3.3 Service Transition...23 3.5 Service Operation...26 3.6 Continual

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ISTQB Software Testing Foundation część #1

ISTQB Software Testing Foundation część #1 CORE Nº1 - Kwiecień 2010 Testowanie niebezpieczny zawód Prawdziwe QA Zapewnienie Jakości i wartości Second Life jako sposób rekrutacji testerów Jak być lepszym testerem? ISTQB Software Testing Foundation

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Magazine Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Autor: Marcin Towcik O autorze: Obecnie pracuję jako Inżynier Testów w Tieto we Wrocławiu. Wcześniej uczestniczyłem jako tester podwykonawca w projektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania.

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. Specyfikacja wymagań Autor: Łukasz Olek Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. 1 Plan wykładów Zasady skutecznego działania Specyfikacja wymagań Kontrola

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Jak? Za ile? Kiedy? (plany),

Jak? Za ile? Kiedy? (plany), Inżynieria oprogramowania Wykład 8: Wydział Informatyki PB Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Marek Krętowski pokój 206 e-mail: m.kretowski@pb.edu.pl http://aragorn.pb.bialystok.pl/~mkret Zarządzanie

Bardziej szczegółowo