kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy"

Transkrypt

1 Projekt e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Kwiecień 2011 e-podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

2 Raport końcowy badania w obszarze sieci teleinformatycznych w ramach projektu e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Opracowany na zlecenie: Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Białystok Ul. Warszawska 63 Wykonawca: Centrum Usług Profesja Sp. z o.o Kobyłka, ul. Królewska 1B Tel: (0-22) , Fax.: (0-22) Autorzy: Paweł Dąbrowski Dorota Podleś Wiesława Matusiak Radzymin

3 Streszczenie Badanie w obszarze sieci teleinformatycznych w ramach projektu e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego zostało przeprowadzone w dniach R. Głównym celem badania było zbadanie aktualnego stanu sieci teleinformatycznych na terenie województwa podlaskiego, społeczno demograficznych czynników wpływających na obecny stan sieci teleinformatycznych, a także zweryfikowanie głównych czynników wchodzących w skład ceny budowy sieci w różnych technikach (światłowodowych, radiowych oraz miedzianych). Dodatkowo analizie poddane zostały projekty z terenu województwa podlaskiego dofinansowywane w ramach środków Unii Europejskiej. Ostatecznym etapem badania było poznanie opinii operatorów telekomunikacyjnych z terenu województwa podlaskiego na temat sytuacji panującej na lokalnym rynku. Badanie sieci światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych wykazało, że największą liczbą połączeń światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych dysponuje Telekomunikacja Polska S.A. Ustalenie tego faktu było możliwe mimo, iż operator ten nie wyraził zgody na przekazanie danych na potrzeby badania. Inni operatorzy o zasięgu ogólnopolskim dysponują na terenie województwa podlaskiego przeważnie siecią szkieletową. Mniejsi operatorzy dysponują niewielkimi zasobami sieci światłowodowych na terenie większych miast (Białystok, Augustów, Suwałki). Stan infrastruktury określany jest jako dobry. Największa gęstość zaludnienia występuje na obszarach miast i gmin położonych blisko miast. Są to również tereny o największej penetracji światłowodami, co z całą pewnością wiąże się z dużą opłacalnością inwestowania w infrastrukturę teleinformatyczną. Sieć dystrybucyjna mogąca zapewnić dostęp dla 100% mieszkańców i firm w województwie podlaskim na poziomie minimum 30 Mb/s symetrycznie musi być siecią stworzoną na bazie technologii światłowodowej. Do szkieletu sieci zbudowanego w architekturze pierścienia przyłączone powinny być węzły dystrybucyjne doprowadzające sygnał do punktów oddalonych maksymalnie o 5 km od granic miejscowości chcących skorzystać z punktu dystrybucyjnego. 3

4 Sieć dystrybucyjna musi dawać możliwość zastosowania dowolnej techniki transmisyjnej na etapie ostatniej mili. To do dostawców usług dostępu do Internetu należeć będzie wybór odpowiedniej techniki (radiowej, światłowodowej bądź bazującej na łączach miedzianych. W przypadku połączeń światłowodowych największym czynnikiem kosztotwórczym jest budowa infrastruktury w postaci kanalizacji teletechnicznej oraz zakup i montaż kabli światłowodowych i urządzeń aktywnych. Koszty te zasadniczo różnią się w zależności od umiejscowienia danej inwestycji. Na terenach wiejskich koszt budowy kanalizacji teletechnicznych waha się w granicach od 20 do 50 zł za metr bieżący wraz z odtworzeniem nawierzchni, natomiast na terenach miejskich koszt dochodzi do 220 zł za metr bieżący. Dodatkowym podziałem rozróżnienia kosztów budowy sieci światłowodowych jest technologia montażu kabla. Poza umieszczeniem kabla w kanalizacji, można podwiesić go na istniejącej infrastrukturze energetycznej. Koszt podwieszania kabli kształtuje się w granicach zł za metr przy wykorzystaniu podbudowy linii energetycznych 15/20kV, oraz zł za metr przy wykorzystaniu podbudowy linii energetycznych 110kV. Powyższe koszty są podobne w przypadku pojedynczego łącza dystrybucyjnego oraz dostępowego w technologii światłowodowej. Łącze na etapie ostatniej mili w technologii kabli miedzianych o przepływności co najmniej 30Mb/s możliwe jest w kilku wariantach, przy czym każdy wariant zakłada dostęp do sieci światłowodowej. Wynika stąd konieczność rozważania dostępu w jednej z technik FTTx. Inną możliwością jest zastosowanie obecnie istniejącej infrastruktury w postaci par przewodów miedzianych na odcinku do 300 m w technologii VDLS2. Rozwiązanie to jest szczególnie efektywne w przypadku terenów o niskiej gęstości zaludnienia a posiadającej dostęp do linii telefonicznych miedzianych. Łącza radiowe dystrybucyjne o przepływności co najmniej 100Mb/s wiążą się z koniecznością zakupu urządzeń nadawczo odbiorczych (koszt minimalny to około zł wraz z antenami), kosztem montażu masztów w przypadku braku bezpośredniej widoczności (koszt od 1000 zł do kilkudziesięciu tysięcy złotych) oraz wykupienia częstotliwości licencjonowanej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (koszt w zależności od częstotliwości, pasma i terenu, na którym budowane jest łącze radiowe waha się między 250 a zł rocznie). 4

5 Dużym problemem są radiowe sieci dostępowe o przepływności symetrycznej co najmniej 30Mb/s koszty związane z zastosowaniem takiej metody dostępu do sieci wynikają w największej mierze z konieczności zakupu bardzo drogiego, specjalistycznego sprzętu nadawczo-odbiorczego. Do ceny sprzętu należy doliczyć również licencję na pasmo oraz koszty budowy masztów antenowych. Łączna kwota projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które są w trakcie realizacji wynosi na terenie województwa podlaskiego ,34 zł, dodatkowo realizowany jest projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej opiewający na kwotę około zł na terenie samego województwa podlaskiego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata realizowanych jest 6 projektów związanych z rozbudową sieci dystrybucyjnych. W ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podpisana jest jedna umowa na budowę radiowej sieci dostępowej, natomiast w ramach Działania 8.3 PO IG obecnie w trakcie realizacji jest 8 projektów. Beneficjenci projektów przeważnie nie widzieli znacznych utrudnień na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu, choć mile widziane byłyby uproszczone procedury administracyjne oraz krótszy czas rozpatrywania wniosków. W większości przypadków beneficjenci nie wskazują żadnych utrudnień w realizacji projektów. Jest to uzasadnione z powodu koncepcji przyjętej przy budowie sieci, tj zaprojektuj i wybuduj, gdzie wyłoniony zostaje wykonawca, który ma za zadanie wykonanie całej inwestycji od etapu projektu sieci aż po etap wykonania, po czym jest rozliczany z całości projektu. Projekty sieci planowanych do realizacji w ramach środków Unii Europejskiej to w większości sieci radiowe (główne technika mieszana światłowodowo radiowa WiMax). Planowana przepływność sieci z punktu widzenia użytkownika końcowego wynosi od 1Mb/s wzwyż. Wybierając technikę transmisji kierowano się kompromisem między całkowitym kosztem realizacji projektu a parametrami technicznymi sieci. Wybór technologii w każdym przypadku daje możliwość dalszej rozbudowy sieci poprzez wymianę urządzeń aktywnych przy zachowaniu istniejącej i niezwykle kosztownej części infrastruktury (maszty radiowe, kable światłowodowe) sfinansowanej w ramach projektów. 5

6 Na najbliższy czas znaczne plany inwestycyjne mają najwięksi operatorzy telekomunikacyjni. Plan inwestycji Telekomunikacji Polskiej S.A. na rok 2011 zakłada na terenie województwa podlaskiego 253 inwestycje, z czego 93 to inwestycje z kategorii białe plamy, natomiast 74 to inwestycje związane z modernizacją sieci i budową dodatkowych węzłów. Znaczne plany inwestycyjne mają również operatorzy sieci szkieletowej. Pytania zadawane operatorom telekomunikacyjnym i dostawcom Internetu działającym na terenie województwa podlaskiego pozwoliły stwierdzić, że głównymi barierami rozwoju sieci szerokopasmowych na terenie województwa podlaskiego są zbyt wysokie koszty budowy sieci oraz brak dostępu do infrastruktury dystrybucyjnej. Zdaniem przedsiębiorców sytuacja na lokalnym rynku telekomunikacyjnym uległaby znacznej poprawie, gdyby władze (lokalne, centralne) podjęły decyzje o budowie sieci dystrybucyjnej niezależnej od obecnie znajdujących się w województwie podlaskim operatorów. Z dużym zainteresowaniem spotyka się pomysł o bezpośrednim finansowym dotowaniu firm. Pytani o warunki wykorzystania punktu dystrybucyjnego publicznej sieci, przedsiębiorcy w przeważającej większości podawali jako warunek korzystną cenę oraz uwarunkowania techniczne. Nie bez znaczenia była też lokalizacja węzłów. Zdaniem operatorów i lokalnych ISP, punkty dystrybucyjne powinny być rozlokowane w punktach stosunkowo atrakcyjnych z punktu widzenia dochodowości inwestycji na etapie ostatniej mili. 6

7 Spis treści 1 Wprowadzenie - opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu Metodologia badania Pytania badawcze Zastosowane metody badawcze Dokumenty źródłowe poddane analizie Mapy w systemie GIS Techniczne i społeczne uwarunkowania województwa podlaskiego Aktualny stan połączeń światłowodowych na terenie województwa podlaskiego Treść pytania badawczego Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Wnioski Aktualny stan gęstości zaludnienia województwa podlaskiego Treść pytania badawczego Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Wnioski Projekt sieci teleinformatycznej województwa podlaskiego dającej możliwość uzyskania dostępu do sieci dla 100% mieszkańców i firm Treść pytania badawczego Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Wnioski Główne czynniki kosztotwórcze budowy sieci dystrybucyjnych Pytania badawcze Podstawowe założenia techniczne Źródła danych i sposób prezentacji Łącze dystrybucyjne w technice światłowodowej wyniki badań Koszty budowy kanalizacji teletechnicznej i podwieszania kabli

8 4.4.2 Koszty kabli światłowodowych i urządzeń transmisyjnych Kalkulacja kosztów budowy połączenia światłowodowego Łącze dystrybucyjne w technice radiowej wyniki badań Wariant o przepływności 100Mb/s Wariant o przepływności 1000Mb/s Koszt pasma licencjonowanego Koszt budowy masztów Wnioski Główne czynniki kosztotwórcze budowy sieci dostępowych Pytania badawcze Podstawowe założenia techniczne Sieć dostępowa w technologii światłowodowej o przepływności min. 100Mb/s symetrycznie Sieć dostępowa wykorzystująca kable miedziane o przepływności min. 30Mb/s symetrycznie Sieć dostępowa w technologii radiowej o przepływności min. 30Mb/s symetrycznie Wyniki badań Sieć dostępowa w technologii światłowodowej o przepływności min. 100Mb/s symetrycznie Sieć dostępowa wykorzystująca kable miedziane o przepływności min. 30Mb/s symetrycznie Sieć dostępowa w technologii radiowej o przepływności min. 30Mb/s symetrycznie Wnioski Środki Unii Europejskiej wspierające rozwój sieci szerokopasmowych Pytanie badawcze Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Działanie 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego; Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne

9 6.4 Wnioski Plany rozbudowy sieci teleinformatycznej województwa podlaskiego Treść pytania badawczego Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Plany inwestycyjne TP S.A., TK Telekom oraz HAWE Sieci budowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE Wnioski Podlaski rynek sieci szerokopasmowych widziany oczami operatorów telekomunikacyjnych oraz ISP Treść pytań badawczych Wyniki Wnioski Wnioski i rekomendacje Aneksy Wykaz danych dostępnych w standardzie GIS Mapy gęstości zaludnienia województwa podlaskiego z wyszczególnieniem osób do 24 roku życia Statystyka liczby mieszkańców województwa podlaskiego w podziale na gminy Wywiady przeprowadzone z firmami oferującymi budowę sieci w poszczególnych technikach transmisyjnych Budowa sieci światłowodowych p2p Budowa sieci radiowych p2p Budowa ostatniej mili w technice światłowodowej Budowa ostatniej mili w technice wykorzystującej kable miedziane Budowa ostatniej mili w technice radiowej Wywiady przeprowadzone z operatorami telekomunikacyjnymi i lokalnymi przedsiębiorstwami ISP

10 1 Wprowadzenie - opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu Projekt e-podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach którego realizowane jest niniejsze badanie, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Obszar sieci teleinformatycznych będących przedmiotem badania został wyróżniony jako jedno z głównych zagadnień, które obejmować będzie dokument strategiczny Program Regionalnego Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Podstawowym problemem w zakresie sieci teleinformatycznych, z jakim boryka się województwo podlaskie jest słabo rozwinięta infrastruktura sieciowa, co uniemożliwia wielu mieszkańcom uzyskania dostępu do sieci Internet. Potrzeba zmiany obecnie panującego stanu rzeczy wydaje się oczywista ze względu na ogromną wagę, jaką odgrywa możliwość dostępu do Internetu na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Badanie sieci teleinformatycznych województwa podlaskiego ze względu na swą specyfikę wymaga połączenia zagadnień należących do trzech głównych obszarów badania, którymi są obszar techniczny, społeczny a także finansowy. Aspekt techniczny badania dotyczy wszystkich stosowanych form transmisji danych, do których w szczególności należy zaliczyć transmisję przewodową (opartą o technologię światłowodową oraz transmisję danych w kablach miedzianych) a także transmisję drogą radiową. Jest to główny obszar badania sieci teleinformatycznych. Badanie zawierać będzie opis dostępnych technik transmisji danych. Analizie poddana będzie między innymi światłowodowa sieć teleinformatyczna na terenie całego województwa. Ponadto w ramach badania Wykonawca zaproponuje rozwiązanie umożliwiające budowę sieci teleinformatycznej na terenie całego województwa podlaskiego, która będzie spełniała określone normy techniczne zdefiniowane jako symetryczna transmisja danych na poziomie co najmniej 30Mb/s. 10

11 Bardzo ważnym obszarem wchodzącym w skład zakresu przedmiotowego badania jest obszar społeczny. Ze względu na fakt, iż badanie ma wspierać rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, wszystkie działania nastawione są na pomoc mieszkańcom województwa podlaskiego. Dane uzyskane w obszarze technicznym, w szczególności rozmieszczenie i stan połączeń światłowodowych, w połączeniu z danymi na temat społeczeństwa takimi jak gęstość zaludnienia pozwolą stworzyć propozycję sieci umożliwiającej uzyskanie symetrycznego łącza o przepływności co najmniej 30Mb/s dla mieszkańców województwa podlaskiego. Obszar finansowy badania dotyczy uwzględnienia kosztów w proponowanej koncepcji budowy sieci na terenie całego województwa podlaskiego, jak również zbadania głównych czynników kosztotwórczych składających się na cenę budowy łącz w różnych technikach. Obszar finansowy jest szczególnie ważny ze względu na fakt, iż poza kryteriami technicznymi, to właśnie koszty stanowią o ostatecznym wyborze rekomendowanej do realizacji techniki transmisji dla warunków charakterystycznych na danym obszarze. Badanie przeprowadzone zostało w dniach wśród operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi na terenie województwa podlaskiego, wśród instytucji wnioskujących o dofinansowanie projektów zakładających rozwój sieci teleinformatycznych na terenie województwa podlaskiego oraz firmami zajmującymi się budową i utrzymaniem sieci kablowych i radiowych. Szczególny charakter badania ujawnił się w kontaktach z operatorami telekomunikacyjnymi, którzy zostali poproszeni przez Wykonawcę o udostępnienie informacji o kluczowej infrastrukturze teleinformatycznej w postaci traktów światłowodowych oraz kanalizacji teletechnicznych. Mimo, iż do pisemnych próśb dołączany by list polecający wystawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Uniwersytet w Białymstoku, operatorzy uruchamiali bardzo czasochłonne procedury na szczeblu dyrektorskim, które miały na celu wyrażenie zgody bądź odmowy na przekazanie danych. W wielu przypadkach przekazanie danych o infrastrukturze musiało zostać poprzedzone podpisaniem przez obie strony umowy o poufności danych na potrzeby projektu e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego. Duża dbałość operatorów telekomunikacyjnych o bezpieczeństwo przekazywanych danych jest w pełni uzasadniona, 11

12 ponieważ informacja o rozlokowaniu sieci światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych jest tajemnicą handlową przedsiębiorstwa i przedstawia określoną wartość. Pomimo zastosowania wszelkich dostępnych metod, nie udało się uzyskać zgody dominującego operatora telekomunikacyjnego na przekazanie danych o infrastrukturze światłowodowej na terenie województwa podlaskiego. Dodatkowym utrudnieniem w uzyskiwaniu danych od operatorów telekomunikacyjnych, zwłaszcza tych o zasięgu ogólnopolskim był proces inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z zapisami tzw. Megaustawy telekomunikacyjnej, czyli Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, operatorzy zobligowani są do przekazania Urzędowi Komunikacji Elektronicznej danych o wszystkich zasobach sieciowych w określonych terminach, przez co wszystkie inne sprawy, w tym sprawa badania sieci teleinformatycznych w ramach projektu e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, zeszły na dalszy plan. 12

13 2 Metodologia badania 2.1 Pytania badawcze Celem badania w obszarze sieci teleinformatycznych było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Jaki jest aktualny stan połączeń opartych o kable światłowodowe oraz stan kanalizacji teletechnicznej bez wprowadzonych kabli światłowodowych (a posiadających możliwość ich wprowadzenia) na terenie województwa podlaskiego? 2. Jaki jest rozkład gęstości zaludnienia w woj. podlaskim? Oczekiwanym wynikiem prac są mapy województwa w skali odpowiedniej do analiz, co najmniej na poziomie gmin. 3. Jak powinna być poprowadzona orientacyjnie sieć teleinformatyczna województwa podlaskiego, aby występowała możliwość umieszczenia gniazd abonenckich w 100% gospodarstw domowych, 100% przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przy zachowaniu przepustowości u abonenta co najmniej 30Mb/s (łącze symetryczne) i minimalizacji szacunkowego, całkowitego kosztu realizacji. 4. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie odcinka (point to point p2p) traktu bezprzewodowego pełniącego rolę łącza dystrybucyjnego (przepustowość powyżej 100 Mb/s). 5. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie 1 km traktu światłowodowego pełniącego rolę łącza dystrybucyjnego (przepustowość co najmniej 1000 Mb/s). 6. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie ostatniej mili w technologii światłowodowej (łącza dostępowego symetrycznego o przepustowości co najmniej 100 Mb/s). 7. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie ostatniej mili w technologii bezprzewodowej (łącza dostępowego symetrycznego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s). 8. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie ostatniej mili w technologii korzystającej z kabli miedzianych (łącza dostępowego symetrycznego o przepustowości co najmniej 30Mb/s) 13

14 Lista pytań została przez Wykonawcę uzupełniona o następujące pytania: 9. Jaki jest poziom wykorzystania środków Unii Europejskie na rozwój infrastruktury teleinformatycznej województwa podlaskiego? 10. Jakie są planowane inwestycje dotyczące budowy sieci teleinformatycznej na terenie województwa podlaskiego? Czym kierowano się planując inwestycje? Na wniosek Grupy Roboczej obszaru sieci teleinformatycznych, Wykonawca wzbogacił listę pytań badawczych o następujące pytania, które były zadawane bezpośrednio przedstawicielom operatorów telekomunikacyjnych: 11. Jakie są, Państwa zdaniem, główne bariery rozwoju Państwa infrastruktury i usług świadczonych za pośrednictwem sieci szerokopasmowych w województwie podlaskim? 12. Jakie działania powinny podjąć władze administracji rządowej i samorządowej, aby ułatwić/wesprzeć Państwa aktywność w zakresie budowy i rozwoju sieci teleinformatycznych zwłaszcza w obszarach o bardzo małej gęstości zaludnienia? 13. Przy jakich warunkach wykorzystalibyście punkt dystrybucyjny publicznej sieci regionalnej w celu podłączania abonentów końcowych, w szczególności na obszarach o bardzo niskiej gęstości zaludnienia? 2.2 Zastosowane metody badawcze Aby uzyskać odpowiedzi na wyżej wymienione pytania, Wykonawca zastosował następujące metody badawcze: Numer pytania badawczego 1 Zastosowane metody badawcze Analiza danych zastanych (desk research). Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami podmiotów, których dotyczyła analiza danych zastanych. Analiza dokumentacji udostępnionej przez podmioty dysponujące 14

15 połączeniami światłowodowymi oraz kanalizacjami teletechnicznymi bez wprowadzonych kabli światłowodowych (a posiadających możliwość ich wprowadzenia). 2 3 Analiza danych zastanych (desk research). Analizie poddane zostały dane z ewidencji ludności województwa podlaskiego Analiza danych zastanych (desk research). Przeprowadzenie symulacji komputerowej Indywidualne wywiady pogłębione. Wywiady będą przeprowadzane z przedstawicielami minimum trzech wybranych firm zajmujących się budową i utrzymaniem łącz w danej technice Analiza danych zastanych Analiza danych zastanych. Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami minimum dwóch wybranych instytucji ubiegających się o dofinansowanie budowy sieci teleinformatycznej na terenie województwa podlaskiego Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami minimum trzech wybranych instytucji planujących budowę sieci teleinformatycznej na terenie województwa podlaskiego Wywiady CAWI/CATI z przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie województwa podlaskiego 15

16 2.3 Dokumenty źródłowe poddane analizie Analizie zostały poddane następujące dokumenty źródłowe: Dokumentacje dotyczące sieci światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych udostępnione przez ich właścicieli Dokumenty projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa podlaskiego Statystyki odnośnie liczby ludności na poziomie gmin województwa podlaskiego uzyskane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Literatura techniczna 2.4 Mapy w systemie GIS Wynikiem badania, poza raportem końcowym, są dane zgromadzone w systemie GIS. Są to dane wektorowe zgodne z układem współrzędnych Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych Dane te stanowią załącznik do niniejszego raportu. 16

17 3 Techniczne i społeczne uwarunkowania województwa podlaskiego Niniejszy rozdział prezentuje odpowiedzi na trzy główne pytania bada badawcze związane z tematyką sieci teleinformatycznych województwa podlaskiego. Zaprezentowane są w nim analizy dotyczące aktualnych połączeń światłowodowych oraz dane odnoszące się do obecnego stanu ludności województwa podlaskiego. Na bazie obu tych analiz przeprowadzona została symulacja, której efektem jest projekt orientacyjnej sieci teleinformatycznej dającej możliwość podłączenia do sieci 100% mieszkańców i firm z terenu województwa podlaskiego. Wynikami poniższych analiz są mapy wektorowe w standardzie GIS, będące załącznikiem do raportu. 3.1 Aktualny stan połączeń światłowodowych na terenie województwa podlaskiego Treść pytania badawczego Jaki jest aktualny stan połączeń opartych o kable światłowodowe oraz stan kanalizacji teletechnicznej bez wprowadzonych kabli światłowodowych (a posiadających możliwość ich wprowadzenia) na terenie województwa podlaskiego? Źródła danych i sposób prezentacji Dane, na podstawie których została wykonana mapa połączeń światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych na terenie województwa podlaskiego to dane, o które pisemnie wystąpiono do operatorów telekomunikacyjnych będących w posiadaniu takiej infrastruktury. Operatorzy, którzy wyrazili chęć współpracy to: PIONIER, BIAMAN, HAWE, TK TELEKOM, Netia, EXATEL oraz w bardzo ograniczonym zakresie MNI (operator podał jedynie ogólną lokalizację węzłów oraz łączną liczbę kilometrów sieci światłowodowej na terenie województwa podlaskiego). Prośba o udzielenie informacji na temat sieci teleinformatycznej spotkała się ze zdecydowaną odmową kilku operatorów, wśród których znajduje się największy operator telekomunikacyjny TP S.A. oraz lokalni operatorzy kablowi. 17

18 W przypadku sieci należącej do Telekomunikacji Polskiej, posłużono się mapą sieci światłowodowej pozyskanej z Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego, przedstawiającą sieć TP S.A. w roku Podjęta została próba pozyskania danych na temat infrastruktury światłowodowej z Urzędów Geodezyjnych. Organami, które mogą dysponować informacjami o infrastrukturze teleinformatycznej są Powiatowe Urzędy Geodezyjne. W zdecydowanej większości urzędów, mapy przechowywane są w formie papierowych arkuszy, na których naniesione są wszystkie informacje dotyczące danego terenu (zabudowania, sieć energetyczna, kanalizacyjna, etc.), więc wyodrębnienie z nich informacji na temat infrastruktury światłowodowej jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Operacja staje się niemożliwa, gdy całość infrastruktury teleinformatycznej, a więc poza światłowodami również wszystkie sieci miedziane zaznaczone są na tej samej mapie jako infrastruktura teleinformatyczna bez możliwości rozróżnienia typu połączeń. Dodatkowym utrudnieniem dostępu do map Powiatowych Urzędów Wojewódzkich jest ich wysoka cena. Wyodrębnienie map jednego powiatu to koszt przekraczający zł. Osobną kwestią są powiaty, w których prowadzone są elektroniczne mapy ewidencyjne. Przykładem może być Miasto Białystok, które prowadzi mapę z wyszczególnieniem warstw tematycznych. Rozmowa z pracownikiem Urzędu Geodezyjnego Miasta Białystok wykazała, że miasto dysponuje warstwą tematyczną przedstawiającą sieci teleinformatyczne, jednak również są to wszystkie zasoby sieciowe (światłowodowe oraz miedziane) naniesione na jedną zbiorczą mapę bez możliwości rozróżnienia typów połączeń. Podobnie jak w przypadku map papierowych, tak i w przypadku mapy cyfrowej, koszt pozyskania materiałów byłby niezwykle wysoki, przekraczający zł. Ze względu na bardzo niską przydatność materiałów, jak również bardzo wysoką łączną cenę, zrezygnowano z zastosowania danych pozyskanych z Urzędów Geodezyjnych. Dane uzyskane od operatorów zostały przekazane w różnych formatach, począwszy od profesjonalnie przygotowanych map geodezyjnych, przez mapy w skali całego województwa, aż po zeskanowane mapy papierowe. Wszystkie materiały zostały podane procesowi wektoryzacji, a następnie zostały wprowadzone do zbiorczego systemu GIS, w którym przedstawione są jako osobna warstwa tematyczna. Każde połączenie i węzeł opatrzone są wszystkimi atrybutami, jakie zostały udostępnione przez operatora. 18

19 Ze względu na poufny charakter przekazanych informacji, przedstawiony na mapie przebieg sieci światłowodowych został pokazany w sposób zbiorczy, bez wyszczególnienia przynależności określonych zasobów sieciowych do konkretnych właścicieli. Dokładne dane dostępne są w bazie danych GIS Wyniki badania Na podstawie uzyskanych informacji dotyczących przebiegów sieci światłowodowej na terenie województwa podlaskiego wynika, że łączna długość traktów światłowodowych wynosi co najmniej 3955 km. Obecnie istniejąca infrastruktura teleinformatyczna w postaci połączeń światłowodowych oraz kanalizacji teletechnicznej w większości należ do operatora dominującego na polskim rynku, czyli do Telekomunikacji Polskiej S.A. Dokładne rozmieszczenie elementów infrastruktury TP S.A. nie jest znane ze względu na odmowę operatora w sprawie przekazania danych o infrastrukturze na potrzeby badania e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego. Z danych uzyskanych z Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku wynika, że Telekomunikacja Polska dysponuje łączami dystrybucyjnymi na terenie większości województwa podlaskiego. Długość tych połączeń wynosi około 1930 km. Nie jest znany stan tych połączeń. Inni operatorzy o zasięgu ogólnopolskim dysponują na terenie województwa podlaskiego przeważnie siecią szkieletową, która łączy największe miasta województwa (Białystok, Augustów, Suwałki). Łączna długość łącz należących do operatorów takich jak EXATEL, TK Telekom czy HAWE to 1835 km. Mniejsi operatorzy dysponują niewielkimi zasobami sieci światłowodowych na terenie większych miast (Białystok, Augustów, Suwałki). Stan infrastruktury określany jest jako dobry. Najlepiej wyposażonym terenem województwa podlaskiego pod względem zasobów sieci światłowodowej jest oczywiście miasto Białystok. Jest to zarazem miasto o największej w skali całego województwa gęstości zaludnienia wynoszącej 2725,8 os/km 2. 19

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo