WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji"

Transkrypt

1 26 marca 2014 r. Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18a, Warszawa WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: Prezes, IWONA WENDEL Infrastruktury i Rozwoju MAŁGORZATA OLSZEWSKA Administracji i Cyfryzacji Przewodniczący Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych WarmińskoMazurskiego ANDRZEJ DULKA Alcatel-Lucent Polska FABISZEWSKI General Manager, Cisco Systems Poland MARIUSZ GRENDOWICZ Polskie Inwestycje Rozwojowe Hawe S.A. PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI JANUSZ KOSIŃSKI KOWALCZYK TOMERSKI TP Teltech ROMAN SPUTO Tellabs WOJCIECH POMYKAŁA Exatel PATRONAT HONOROWY: RAFAŁ TRZASKOWSKI Minister ELŻBIETA BIEŃKOWSKA Minister Prezes DWORZAŃSKI KRZYSZTOF HETMAN ANDRZEJ JAKUBOWSKI Wicemarszałek JACEK SILSKI Prezes Zarządu MAREK SOWA MIECZYSŁAW STRUK ADAM STRUZIK PATRONAT HONOROWY WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ANDRZEJA JAKUBOWSKIEGO PARTNER STRATEGICZNY: STRATEGICZNY PATRON MEDIALNY: PARTNERZY: PATRONAT MEDIALNY: ORGANIZATOR:

2 I edycja TARGÓW & SIECI SZEROKOPASMOWE Sukces ostatnich trzech edycji konferencji Sieci Szerokopasmowe, przesądził o rozszerzeniu formuły spotkania o część targową, w ramach której obok merytorycznych debat prezentowane będą najnowsze technologie i rozwiązania, których zastosowanie bezpośrednio wpływa na rozwój sieci szerokopasmowych. Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego konferencji jest Rada Programowa oraz Rada Ekspercka wydarzenia, działające pod przewodnictwem Prezesa Piotra Muszyńskiego () oraz Prezesa Krzysztofa Witonia (HAWE S.A.). Rady, w skład których wchodzą prezesi i przedstawiciele kluczowych na rynku podmiotów, regulator oraz reprezentanci izb i instytucji zaangażowanych w rozwój szerokopasmowej Polski, bezpośrednio angażują się w przygotowanie zakresu merytorycznego projektu. Efektem są ciekawe dyskusje podejmowane w ramach wydarzenia, konkluzje z debat, które przyjęły formę rekomendacji przedstawianych najwyższym władzom w Polsce oraz zaangażowanie w przedsięwzięcie kluczowych przedstawicieli rynku. Dodatkowo organizacja części wystawienniczej w ramach wydarzenia daje uczestnikom pełen obraz rynku, a wystawcom możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań decydentom. 2

3 RADA PROGRAMOWA: Prezes, IWONA WENDEL Infrastruktury i Rozwoju MAŁGORZATA OLSZEWSKA Administracji i Cyfryzacji Przewodniczący Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Warmińsko-Mazurskiego ANDRZEJ DULKA Alcatel-Lucent Polska FABISZEWSKI General Manager, Cisco Systems Poland MARIUSZ GRENDOWICZ Polskie Inwestycje Rozwojowe Hawe S.A. PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI JANUSZ KOSIŃSKI KOWALCZYK TOMERSKI TP Teltech ROMAN SPUTO Tellabs WOJCIECH POMYKAŁA Exatel PIOTR ZESIUK MM Conferences OU YIWEI General Director, Huawei Polska XAWERY KONARSKI Traple Konarski, Podrecki i Wspólnicy MIELCAREK Infradata RADA EKSPERCKA: MARZENA ŚLIZ Infrastruktury, BOGDAN NOWAK Wicemarszałek KRZYSZTOF FILIŃSKI Agencja Rozwoju Mazowsza EUGENIUSZ GACA Członek Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Przewodniczący Wiceprezes Zarządu, ds. Operacyjnych dr WOJCIECH HAŁKA Dyrektor, Instytut Łączności dr KRZYSZTOF HELLER Właściciel, Infostrategia TOMASZ KOWAL Dyrektor Zarządzania Inwestycjami, ZBIGNIEW KUCZEROWSKI Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Alcatel Lucent Polska Hawe S.A. JACEK FIGUŁA Area Services Manager, Cisco Poland BARTŁOMIEJ ŚLAWSKI Enterprise Business Huawei PIOTR WOŹNY Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny, GWW Legal PIOTR MARCINIAK Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej MACIEJ BUŁKOWSKI Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Warmińsko Mazurskiego mec. AGNIESZKA ZABOROWSKA Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka EUGENIUSZ GRZYBEK Członek Zarządu ds. Techniki, NIECHCIELSKI Dyrektor Biura Wynajmu Infrastruktury i Współpracy z Regulatorem, JACEK WILCZEWSKI Wspólnik, Radca Prawny, GWW Legal 3

4 Jak efektywnie wykorzystać środki w perspektywie finansowej (beneficjenci, inwestorzy, modele vs podsumowanie dotychczasowych dokonań) Działania na rzecz pobudzenia działalności inwestycyjnej operatorów: Quick Fix dla obniżenia barier inwestycyjnych (benchmarki z innych krajów np. dot. opłat za służebność - Finlandia) Redukcja obszarów niepewności regulacyjnej Finansowanie rozbudowy sieci szerokopasmowych: Środki publiczne Środki prywatne (przegląd dostępnych opcji) GŁOWNE ZAGADNIENIA Oferta ramowa na bazie infrastruktury zbudowanej z dofinansowaniem publicznym Modele absorpcji i wynikające z nich Business Case (np. konkurs, fundusz zawiązywany przez operatorów, model notyfikowany przykład włoski, model obszarowy etc) Jak prowadzić biznes w Internecie, Internet jako narzędzie kreowania gospodarki, praktyczne wdrożenia/ doświadczenia e-gov Edukacja biznesowo-konsumencka 4

5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IV EDYCJA 26 MARCA 2014 r. ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię WARUNKI UCZESTNICTWA WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Nazwisko Stanowisko Departament Firma Telefon Fax 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji Sieci Szerokopasmowe dla administracji publicznej wynosi: 495 zł + 23% VAT do 24 lutego 2014 r., 795 zł + 23% VAT po 24 lutego 2014 r., 2. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji Sieci Szerokopasmowe wynosi: zł + 23% VAT do 7 lutego 2014 r., zł + 23% VAT do 10 marca 2014 r zł + 23% VAT po 10 marca 2014 r. 3. Cena obejmuje: prelekcje, materiały dotyczące kongresu, przerwy kawowe oraz lunch. 4. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. TAK, chcę wziąć udział w IV edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe, 26 marca 2014 r., Cena dla ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: 495 zł + 23% VAT do 24 lutego 2014 r., 795 zł + 23% VAT po 24 lutego 2014 r., TAK, chcę wziąć udział w IV edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe, 26 marca 2014 r., zł + 23% VAT do 7 lutego 2014 r., zł + 23% VAT do 10 marca r zł + 23% VAT po 10 marca 2014 r. Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. 5. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem kongresu. 6. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 8. W przypadku rezygnacji do 24 lutego 2014 r., obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 9. W przypadku rezygnacji po 24 lutego 2014 r., pobierane jest 100% opłaty za udział. 10. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kongresie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby, w kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kongresu. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH KONFERENCJACH? kontakt telefoniczny z naszym konsultantem reklama telewizyjna newsletter internet (portale tematyczne) od znajomych inne (jakie?) Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. M.K0161 data i podpis pieczątka firmy

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa: Magdalena Gaj, Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rada Programowa: Magdalena Gaj, Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego W dniu 9 października 2013 r. w Warszawie odbyła się III edycja Konferencji Sieci szerokopasmowe Otwarci na przyszłość. Projekt, organizowany przez MM Conferences S.A., współtworzony był przez Rade Programową

Bardziej szczegółowo

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision 19-20 listopada 2009 r. Radisson Blu,Warszawa M S EDIA UMMIT Największe spotkanie rynku mediów Udział biorą m.in.: Elizabeth Rumińska Eutelsat Polska Jacek Grochowina Polskie Sieci Nadawcze Dominique Lesage

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach

Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach Jedna z 4 Konferencji Intelligence in Business 17-18 września 2009 Hotel Marriott, Warszawa Konferencja Marketing Intelligence Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach TYLKO

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY.

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY. Szkolenie zawodowe dla: osób podejmujących pracę w sektorze energii, osób desygnowanych do awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla. POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Warsztaty Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Aktualne możliwości i planowane zmiany w handlu 23 września 2015, Warszawa W programie m.in.: Jak raportować dane transakcyjne zgodnie z najnowszymi

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo