WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych technik teleinformatycznych zauwa a si wzrost gospodarczych zastosowa Internetu. Przejawem tego s zmiany w strukturze i funkcjonowaniu tradycyjnych przedsi biorstw. W ród wielu działa UE maj cych wpływ na popraw konkurencyjno ci gospodarstw rolnych wa nym elementem jest dost p do sieci szerokopasmowego Internetu. Badania wskazuj, e Internet stał si nieodł cznym elementem nowoczesnego biznesu, jednak wykorzystanie Internetu przez rolników napotyka na istotne ograniczenia w zakresie umiej tno ci obsługi komputera. Słowa kluczowe: Internet, gospodarstwa, M P, sieci komputerowe 1. Wst p Konkurencyjno mo na okre li jako zdolno przedsi biorstwa do ci głego kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu produktywno oraz do skutecznego rozwijania rynków zbytu w warunkach oferowanych przez konkurentów towarów lub (i) usług: nowych, lepszych, ta szych [1]. Stały rozwój przedsi biorstwa wymaga dostosowania jego formy organizacji i sposobów funkcjonowania do oczekiwa rynku. Nowoczesne technologie i globalizacja rynków wymuszaj na gospodarce szerokie stosowania technologii informacyjnych (IT) i wykorzystywanie zasobów wiedzy w działalno ci i zarz dzaniu przedsi biorstwem. Technologia informacyjna jest nadal wykorzystywana do wspierania bie cej działalno ci przedsi biorstwa, równolegle jednak coraz cz ciej wykorzystywana jest, jako narz dzie umo liwiaj ce zwi kszenie konkurencyjno ci przedsi biorstwa. Przewaga konkurencyjna jest trudna do zdobycia i równie trudno jest j utrzyma. Zmienne warunki konkurencji powoduj, e zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej jest procesem ci głym, w którym poszukuje si innowacyjnych rozwi za. Według. M.E. Portera przewaga konkurencyjna oznacza lepsze ni u konkurentów opanowanie pewnych kompetencji stanowi cych czynnik decyduj cy o sukcesie w danej dziedzinie działalno ci i tkwi ona w sercu firmy działaj cej na konkurencyjnych rynkach [14]. Technologia jest kluczowym elementem współczesnego przedsi biorstwa, a jej rozwój wpływa na zmiany organizacyjne i sposoby komunikacji z otoczeniem. W ród wielu celów i zalet stosowania IT w przedsi biorstwach mo na wskaza : ułatwienie gromadzenia niezb dnych informacji; mo liwo dost pu do informacji niezale nie od miejsca ich fizycznego przechowywania (magazynowania);

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, integracj procesów informacyjnych odwzorowywanych za pomoc ró nych technik i procedur działania na wszystkich poziomach strukturalno-funkcjonalnych przedsi biorstwa; łatwe monitorowanie przebiegu procesów biznesowych i ich etapów; eliminacj zb dnych po redników w realizacji procesów biznesowych; ułatwienie analiz sytuacji decyzyjnych; mo liwo wspomagania decyzyjnego na wszystkich szczeblach zarz dzania; rewidowanie planów i harmonogramów przebiegu procesów produkcyjnych i usługowych; zespołowe podejmowanie decyzji na odległo i z ró nych miejsc; zapewnienie sprawnego działania systemu informacyjnego, dzi ki czemu jest mo liwa realizacja przewidzianych funkcji i zada we wszystkich sferach obszarach strukturalnych przedsi biorstwa. W wielu przedsi biorstwach systemy informatyczne wspieraj zarz dzanie strategiczne, taktyczne, operacyjne i dostarczaj empiryczne dane ródłowe, ułatwiaj c realizacj głównie podstawowych funkcji organizacji. Najcz ciej informatyzowano podstawowe funkcje działalno ci firm: gospodark materiałow, rachunkowo, finanse, obrót towarowy, kadry, płace, rodki trwałe. Rozwój technologii i zwi kszenie wiadomo ci zarz dzaj cych dotycz cej potrzeb zwi zanych z pozyskiwaniem informacji wymusiło zwi kszenie funkcjonalno ci stosowanych aplikacji. T. Rutkowski podzielił stosowane narz dzia informatyczne według stopnia integracji poszczególnych systemów [15]: Systemy ewidencyjno-transakcyjne ich zadaniem jest rejestrowanie bie cych zdarze w wybranym obszarze działania s to np. systemy finansowo-ksi gowe, kadrowopłacowe. Systemy informacyjno-decyzyjne ich rol jest wspomaganie sprawno ci zarz dzania na poziomie operacyjno-taktycznym oraz wsparcie kontroli sterowania i koordynowania w krótkich okresach (sterowanie produkcj, prognozowanie sprzeda y). Systemy wspomagania decyzji s przede wszystkim narz dziami do podejmowania decyzji na poziomie strategicznym (prognozowanie długoterminowe, optymalizacja wielko- ci produkcji). Systemy eksperckie od tych systemów oczekuje si, e nie tylko, jak poprzednie typy, b d wspomaga człowieka poprzez udost pnianie informacji, ale tak e b d na ladowa jego decyzje w konkretnym aspekcie działalno ci firmy. Ich rol jest wybór rozwi za okre lonego problemu (diagnozowanie i planowanie strategiczne). Systemy informowania kierownictwa pozwalaj na szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadawane przez osoby zarz dzaj ce najwy szego szczebla. System jest konstruowany na potrzeby konkretnej osoby lub grupy osób lub b d c uniwersalnym rozwi zaniem, jest dostosowywany do ich potrzeb. Systemy sztucznej inteligencji ich zadaniem jest wnioskowanie w przypadku braku pełnej wiedzy niezb dnej do rozwi zania okre lonego problemu (usługi finansowe). Zintegrowane systemy informatyczne modułowo zorganizowane systemy informatyczne, które zajmuj si wszystkimi sferami działalno ci przedsi biorstwa.

3 62 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci Upowszechnienie Internetu oraz rewolucja informatyczna stworzyły szanse i mo liwo ci rozwoju przedsi biorstw na całym wiecie. Informacja i wiedza wspomagaj ca gospodark sieciow tworz nowe podej cie do biznesu, którego istot jest ł czno medialna, urzeczywistniona w gwałtownym rozwoju Internetu [17]. Dzi ki niemu dost pne s informacje, dobra materialne, usługi, logistyczne systemy zarz dzania [12]. Umo liwia realizacj sprzeda y, rozliczenia finansowe, przesyłanie i przekazywanie informacji, reklam, mo liwo oceny i analizy konkurencji, poszukiwanie dostawców itp. Dost pem do Internetu dysponuje około 93% ludno ci w obszarze UE, natomiast ogólny wska nik dost pno ci na obszarach wiejskich nie przekracza 70%, a w pa stwach takich jak: Grecja, Polska, Słowacja, Bułgaria i Rumunia dost p do Internetu ma nie wi cej ni 50% ludno ci obszarów wiejskich. Przemysł przetwórstwa rolno-spo ywczego stanowi jedn z wa niejszych gał zi agrobiznesu. Konieczno zapewnienia wysokiej jako ci surowców do produkcji, dostarczanych w optymalnych ilo ciach, we wła ciwym czasie i po akceptowanych cenach spowodowała podj cie działa bezpo rednio wi cych si z pozyskiwaniem informacji. Przetwórnie maj dost p do nowych kanałów dystrybucji ywno ci, takich jak: giełdy towarowe, grupy producenckie, wielkoobszarowe gospodarstwa rolne czy rynki hurtowe. Gospodarstwa rolne mog korzysta ze stron internetowych umo liwiaj cych zalogowanie si i zsynchronizowanie dostaw swoich produktów oraz wspóln ich sprzeda du ym odbiorcom. Takie działania umo liwiaj skracanie ła cuchów logistycznych przez eliminacj ogniw po rednich w sferze dostaw surowców i dystrybucji produktów, a tak e przez integracj poszczególnych elementów tego ła cucha [17]. Wyposa enie gospodarstw rolnych w nowoczesne rodki ł czno ci jest czynnikiem ułatwiaj cym pozyskiwanie informacji rynkowych, a zatem wpływaj cym na popraw ich konkurencyjno ci [5]. 2. Metoda bada Jak wskazuj badania jednym z podstawowych czynników wpływaj cych na pozycj konkurencyjn przedsi biorstwa jest szybko przekazu informacji. Decyzje dotycz ce zakupów lub zbytu musz by podejmowane szybko i celnie, na podstawie sprawdzonych informacji. Skuteczne wykorzystanie informacji w przedsi biorstwie jest uwarunkowane efektywno ci systemu informacyjnego, na którym opiera si system decyzyjno-wykonawczy firmy i który wchodzi w skład procesu zarz dzania t organizacj [3]. Badania poziomu wykorzystania technologii IT firm agrobiznesu wykonano w oparciu o dane GUS i analiz raportów firm dost pnych w Internecie. Dane podstawowe uzupełniono informacjami uzyskanymi w wywiadach kierowanych z zarz dzaj cymi wybranych przedsi biorstw. Badania gospodarstw indywidualnych przeprowadzono w 2010 roku na populacji wybranych celowo rolników [5]. Wszystkie badane gospodarstwa znajdowały si w otoczeniu przedsi biorstwa przetwórczego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Wi kszo tych gospodarstw nale y do grupy, która corocznie odnawia umowy kontraktacyjne z chłodni na produkcj warzyw. W badaniach ankietowych uczestniczyło 58 rolników. Celem przeprowadzonych bada było okre lenie poziomu wykorzystania technologii IT w bran y producentów i przetwórców produktów rolno-spo ywczych.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, Wyniki bada Konieczno dostosowania jako ci dostarczanych na rynek produktów rolnych wymusza procesy restrukturyzacyjne. Zmianom podlegaj nie tylko, technologie nastawione na wzrost wydajno ci pracy, ale równie działania niezb dne do zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotno ci i wysokiej jako ci surowców pochodzenia rolniczego. Taka sytuacja wymusza konieczno aktywnego uczestnictwa producentów rolnych w poszukiwaniu informacji handlowych na lokalnych i coraz cz ciej na oddalonych rynkach płodów rolnych. Nast pstwem tego s niezb dne zmiany w infrastrukturze technicznej gospodarstw. Nieodzowny jest równie trwaj cy równolegle do innych, proces podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiej tno ci nie tylko zawodowych, tj. zwi zanych bezpo rednio z produkcj. Zarz dzanie gospodarstwem przedsi biorstwem rolniczym coraz cz ciej wymaga specjalistycznej wiedzy, aby efektywnie wykorzysta posiadane narz dzia. Coraz cz ciej b dzie to komputer, a co si z tym wi e, niezb dna b dzie wiedza z podstaw jego obsługi, czy telefon komórkowy, który oprócz podstawowej funkcji poł czenia głosowego mo e posłu y za bezpo rednie ł cze do Internetu albo po rednie, ł cz ce netbook lub tablet z Internetem. Jak podaje Główny Urz d Statystyczny wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne wskazuje na popraw wyposa enia gospodarstw domowych w sprz t komputerowy oraz post p w rozpowszechnieniu dost pu do Internetu i korzystaniu z tej sieci badanie przeprowadzono w kwietniu 2007 r. na reprezentacyjnej próbie 8300 gospodarstw domowych): 59% gospodarstw domowych posiada komputery, 48% gospodarstw posiada dost p do Internetu, 38% gospodarstw dysponuje poł czeniami szerokopasmowymi, Połowa populacji osób w wieku lata regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzysta z komputera, 44% to regularni u ytkownicy Internetu, Główne cele korzystania z Internetu to: u ywanie poczty elektronicznej, poszukiwanie informacji o towarach i usługach oraz udział w czatach i forach dyskusyjnych. Dost p do Internetu szerokopasmowego (Poł czenie w skopasmowe lub raczej wdzwaniane modemowe ma ograniczon przepływno (ang. bitrate) do 56 kb/s.) pozwala u ytkownikom na transfer danych z pr dko ci przekraczaj c poziom 64 Kb/s. Obecnie wi kszo ISP (Internet Service Provider dostawca usług internetowych) w Polsce udost pnia klientom ł cza o przeci tnej przepustowo ci od 1 do 4 Mb/s, a maksymalne warto ci mo e ogranicza tylko przepustowo poł cze FastEtrnetowych (100Base-T-100Mb/s) mo liwych do realizacji w sieciach telewizji kablowej i na standardowych ł czach telekomunikacyjnych (skr tka telefoniczna UTP kat.5). Stały dost p do Internetu, zapewnia du pr dko transferu bez ogranicze w ilo ci pobieranych danych. Wad tego rozwi zania jest brak mobilno ci, co skutkuje zasi giem ograniczonym do obszaru, w którym znajduje si przył cze. Bardziej zaawansowane rozwi zania Internetu szerokopasmowego realizowane s w technologii Gigabit Ethernetu, która pozwala zwi kszy transfer do 1000 Mbit/s. Jeszcze wydajniejsze s najnowsze ł cza wiatłowodowe doprowadzane do u ytkownika ko cowego, zapewniaj ce transfer od 10 do 100Gb/s. Aby udost pni szybkie ł cze Internetowe wi kszej liczbie u ytkowników niezb dne jest

5 64 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci zastosowanie routerów i przeł czników sieciowych realizuj cych transfer danych do wielu odbiorców za po rednictwem sieci lokalnej o przepustowo ci w zakresie 100Mb/s 1Gb/s. W 2008 roku 7,4 mln gospodarstw domowych posiadało przynajmniej jeden komputer (wzrost o ponad 650 tys.) Coraz wi cej gospodarstw korzysta z poł cze szerokopasmowych w 2008 r. było ich 4,8 mln (38% ogółu). Od 2007 r. ich liczba zwi kszyła si o ponad milion (8,4%) i ro nie szybciej ni przybywa gospodarstw z dost pem do Internetu (wzrost o 6,6%), co oznacza, e praktycznie wszystkie nowe ł cza internetowe s ju szerokopasmowe i ten rodzaj ł czy stopniowo wypiera w skopasmowe [6]. 4. Poziom wykorzystania IT w gospodarstwach indywidualnych Mo liwo korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych zwi zana jest z poziomem i struktur wykształcenia ludno ci wiejskiej. Wykształcenie na poziomie zasadniczym i podstawowym obejmuje grup prawie 54% wła cicieli badanych gospodarstw. Wy szy poziom wykształcenia prezentowany jest przez wła cicieli ró nych grup obszarowych gospodarstw na poziomie 12% ogółu badanych. Ogółem w około 66 procentach badanych gospodarstw wykorzystuje si telefony stacjonarne, najmniej, bo ok. 50% w grupie 5 10 ha i najwi cej 100% w gospodarstwach najwi kszych. Ma to istotny wpływ na wybór dostawcy usług internetowych. rednio w prawie 57% przypadków badani korzystali z poł cze ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line asymetryczna cyfrowa linia abonencka) tj. poł cze z Internetem za po rednictwem ł czy telefonicznych, a udział gospodarstw korzystaj cych z tego rozwi zania z poszczególnych grup obszarowych oscylowała w granicach 50% 60%. Szybkie zmiany technologiczne w transmisji danych telefonii komórkowej zaowocowały po 2007 roku mo liwo ci praktycznego wykorzystania Internetu mobilnego. Najpierw była to technologia EDGE u yta w sieciach GSM zapewniaj ca transfer 250 kbit/s, a obecnie technologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) wdra ana w sieciach UMTS (Universal Mobile Telecommunications System uniwersalny system telekomunikacji ruchomej, telefonia 3G) na bazie istniej cego interfejsu WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), która umo liwiała maksymaln szybko transmisji 14.4 Mbit/s. Niew tpliwa zaleta, jak jest mobilno Internetu została w tym przypadku okupiona znacznym kosztem takiego rozwi zania w przeliczenie na transfer ka dego MB informacji. W Badanej grupie nie zaobserwowano takich rozwi za w gospodarstwach najmniejszych. W 50% przypadków z mobilnego Internetu korzystali zarz dzaj cy gospodarstwami najwi kszymi. W Pozostałych przypadkach udział ten kształtował si na poziomie ponad 28% w gospodarstwach od 5 do 10 ha i od 10% do ok. 8% w grupach od 10 ha do 50 ha. Niezale nie od post pu w zakresie systemowych rozwi za dotycz cych rozbudowy sieci szkieletowej Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich, kluczowa pozostaje kwestia kosztów eksploatacji takich przył czy. W opinii badanych koszty te nadal s zbyt wysokie i stanowi jedno z głównych ogranicze wykorzystania Internetu. Niezale nie od wyników uzyskanych w badanej grupie rolników nale y podkre li, e przeci tne ceny dost pu do Internetu w Polsce nale do najwy szych w wiecie [7]. Komunikacja za po rednictwem Internetu pozwala gospodarstwu sprawnie zebra aktualne informacje o cenach na rodki produkcji czy ustali miejsca najlepszych ofert na giełdach produktów rolnych. Funkcje te równie sprawnie spełniaj tradycyjne media informacyjne.

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, W badanej grupie w ponad 63% przypadków najcz stszym ródłem pozyskiwania informacji była prasa i Internet, a najrzadziej informacje uzyskiwano bezpo rednio z przedsi biorstw agrobiznesu i z Urz dów Gminy, dotyczyło to ponad 13% badanych. W dalszej kolejno ci nieco ni szym zainteresowaniem cieszyły si takie media jak, telewizja ponad 58% i radio ok. 43%. Pozyskiwanie informacji z Internetu w 100% odnotowano w gospodarstwach powy ej 50 ha. Najmniejsz reprezentacj miały tu gospodarstwa do 5 ha 25%, a pozostałe w granicach 53% do 73%. Nie odnotowano zwi zku pomi dzy metod pozyskiwania informacji a powierzchni gospodarstwa. W wi kszo ci przypadków ł cze ISP udost pniane było z wykorzystaniem modemów ADSL zapewniaj cych stałe ł cze szerokopasmowe za po rednictwem ł czy telefonicznych. Wszystkie tak zrealizowane poł czenia bez zastosowania dodatkowych urz dze sieciowych zapewniaj mo liwo podł czenia tylko jednego komputera do Internetu. Rozwi zania umo liwiaj ce podł czenia kilku u ytkowników w najprostszy sposób realizowane s za po rednictwem sieci radiowych WLAN (potocznie WiFi), które umo liwiaj podł czenie kilku odbiorników radiowych i zwykle od 1 do 4 poł cze kablowych typu FastEternet za po rednictwem wbudowanego przeł cznika. W badanej grupie dotyczyło to rednio tylko 10% gospodarstw, przy czym w gospodarstwach do 15 ha nie odnotowano takich rozwi za. W badanej populacji rednio 88% gospodarstw wyposa one było w komputer osobisty, w tym 100% gospodarstw powy ej 50 ha i 75% gospodarstwach najmniejszych o powierzchni do 5 ha. W pozostałych grupach udział ten wynosił mi dzy 76% a 90%. Istotnym zmianom ulegaj preferencje u ytkowników ze wzgl du na rodzaj komputera osobistego. W badanych gospodarstwach zarz dzaj cy preferuj laptopy, których odsetek nieznacznie dominuje nad komputerami stacjonarnymi, a rozwi zania bardziej mobilne jak netbooki zaobserwowano na poziomie poni ej 7% ogółem. W celu okre lenia roli Internetu w pozyskiwaniu informacji rynkowych przeanalizowano cz stotliwo i czas wykorzystania komputera w ci gu miesi ca oraz okre lono redni czas jednej sesji poł czeniowej. Poł czenia z Internetem codziennie zdeklarowało tylko 36% badanych. Z komunikacji Internetowej najcz ciej korzystali zarz dzaj cy w gospodarstwach najwi kszych o pow. ponad 50 ha, najmniejszych o pow. do 5 ha oraz w grupie obszarowej ha gdzie odsetek badanych przekroczył 50%. Pozostali zarz dzaj cy u ywali komputerów do ł czenia z Internetem kilka razy w tygodniu rednio na poziomie 19%, raz w tygodniu w ok. 17% przypadków, a kilka razy w miesi cu na poziomie 5%. Nale y podkre li, e uwzgl dniaj c sumarycznie wszystkie cz stotliwo ci sesji, z tego medium komunikacyjnego w mniejszym stopniu korzystano w gospodarstwach najmniejszych tj. do 15 ha. Natomiast najcz stszym, deklarowanym czasem sesji internetowej odnotowanym w ponad 32% przypadków było 30 minut. Udział u ytkowników Internetu malał ze wzrostem długo ci sesji. U ponad 27% badanych długo sesji trwała ok. 1 godziny, 3 godzinne sesje deklarowało 15% osób, a powy ej 3 godzin serfowało 5% populacji. Ł czny czas wszystkich sesji poł czenia z Internetem wzrastał wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa. Najcz ciej u ywan usług Internetow było WWW. Udział ogółem we wszystkich grupach obszarowych dotyczył ponad 67% przypadków, nast pnie poczta elektroniczna wykorzystywana przez ponad 36% badanych oraz Skype ok. 15 % i komunikatory internetowe w ok. 17%. Poziom wykorzystania poszczególnych usług internetowych niezwi zany był z wielko ci gospodarstwa. W ponad 27% przypadków zarz dzaj cy nie mieli adnego do wiadczenia w dokonywaniu transakcji Internetowych. Tak postaw potwierdza grupa ponad 14% badanych, którzy

7 66 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci zdecydowanie nigdy nie dokonaj zakupu na giełdzie internetowej. Przeci tny poziom wykorzystania Internetu do dokonywania zakupów jest niski. W badanej populacji dotyczy tylko 12% badanych. Nale y podkre li, e tylko 13% ogółu uczestników bada wykorzystuje terminal internetowy do obsługi operacji bankowych. Tylko w ograniczonym zakresie komputer wykorzystywano do realizacji podstawowych prac biurowych tj. zwi zanych z edycj tekstów, wykonywaniem oblicze w arkuszu kalkulacyjnym czy specjalistycznym programie bran owym. Najcz ciej, bo w ponad 43% przypadków ogółem zarz dzaj cy przeprowadzali edycj tekstów. W przypadku arkusza kalkulacyjnego wynosiło to niecałe 19%. Oprócz poszukiwania informacji handlowych w Internecie w ponad 63% przypadków komputer słu ył do celów niezwi zanych z zarz dzaniem. 5. Stan i tendencje rozwojowe wykorzystania IT w M P Rozwój telekomunikacji, pojawienie si Internetu i sieci komputerowych spowodowało, e realne stało si zarz dzanie wiedz. To wła nie te narz dzia umo liwiły tworzenie, powi kszanie oraz dzielenie si wiedz, przede wszystkim w du ych organizacjach [8]. Mo liwo ci sprawnego przetwarzania informacji oraz towarzysz ce im rozwi zania informatyczne wspieraj firmy w procesie rozwoju, wzrostu konkurencyjno ci i efektywno ci wykorzystania zasobów, co powoduje, ze koszty ponoszone na informatyzacj nie stanowi nieuzasadnionego obci enia, lecz inwestycj o bardzo wysokiej stopie zwrotu. Szeroki zakres wiedzy, niezb dnej do przyswojenia i opanowania wraz z rozwojem nowych technologii powoduje, e wielu przedsi biorców, szczególnie z sektora M P, nie jest w stanie samodzielnie zanalizowa wszystkich zagadnie z tym zwi zanych. Trudno im równie dotrze do praktycznych rozwi za i gotowych analiz. Zarz dzaj cy małymi i rednimi firmami nie s w stanie zatrudni specjalistów z ka dej dziedziny, a sami równie nie mog zna si jednocze nie na ksi gowo ci, informatyce, telekomunikacji i ledzi najnowszych trendów zarz dzania. Próbuj wi c powiela wzorce sprawdzone przez inne, cz sto wi ksze firmy i kupuj niedostosowane oprogramowanie czy nieodpowiedni sprz t komputerowy, drukarki itp. Z bada przeprowadzonych w 2005 roku [10] wynika, e prawie połowa M P w Polsce nie uznawała technologii informatycznych za szans zwi kszenia przychodów firmy, a ponad 40% nie widziało adnego zwi zku pomi dzy zastosowaniem technik informacyjnych a ni szymi kosztami działalno ci. Około 40% respondentów przewidywało wi ksze ni w poprzednim okresie inwestycje w sprz t i usługi IT oraz oprogramowanie. W kolejnych dwóch latach udział opinii stwierdzaj cych, ze inwestycje w IT s oboj tne dla przychodów oraz kosztów firmy wzrósł do blisko 60% odpowiedzi. Tylko niecałe 27% badanych stwierdziło, e takie inwestycje zwi kszaj przychody a niemal 20% ankietowanych uwa ało, e IT nie wpływa na zmniejszenie kosztów firmy [9]. Równie z bada tendencji wpływu IT na zwi kszenie przychodów oraz zmniejszenie kosztów w sektorze małych i rednich przedsi biorstw przeprowadzonych przez GUS w latach wynika, e wiele firm nie jest w stanie okre li, czy wdro enie IT cokolwiek dało. Jednak wielu zarz dzaj cych nie ma odpowiedniej wiedzy i umiej tno ci, aby wykorzysta mo liwo ci IT. W przypadku małych podmiotów gospodarczych optymalnym rozwi zaniem wydaje skorzystanie z outsourcingu, co umo liwi dost p do do wiadczonej kadry

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, i specjalistycznych rozwi za oszcz dzaj c jednocze nie pieni dze. Mo e to by warunek bycia bardziej konkurencyjnym lub wr cz zaistnienia na coraz trudniejszym rynku [11]. Liczba przedsi biorstw stosuj cych systemy ERP jest jedn z tych miar rynku, które wiadcz o jego potencjale na wiele lat. Według danych GUS w 2008 r. co drugie przedsi biorstwo w Polsce u ywało systemów ERP (Enterprise Resorce Planning), w tym co czwarte rednie przedsi biorstwo i niespełna co ósme małe. Oprogramowania CRM (Customer Relatioship Management) o charakterze operacyjnym, integruj cym procesy biznesowe na styku z klientem u ywało 19% firm w Polsce. CRM analizuj cy dost pne dane o klientach w celu lepszego zaspokojenia ich potrzeb był wykorzystywany przez 12% podmiotów gospodarczych. Przedsi biorstwa dystrybucyjne wdra aj narz dzia typu SCM (Supply Chain Management). W badaniach w 2007 roku zanotowano dalszy wzrost wykorzystania oprogramowania wspomagaj cego proces obsługi zamówie. Narz dzia tego typu stosowano w 63% du ych przedsi biorstw, połowie rednich i jednej trzeciej dla firm małych. Prawie co pi ta firma korzystała równie z bezpłatnego oprogramowania (open source, jak np. Linux), przy czym znacznie cz ciej stosowano je w przedsi biorstwach du ych (53%), ni małych (13%) [6]. Wyniki bada 2008 roku dotycz ce wykorzystania technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w przedsi biorstwach badanie GUS przeprowadzono w kwietniu 2008 r. na reprezentatywnej próbie przedsi biorstw, w których liczba pracuj cych wynosiła co najmniej 10) wykazały, e 95% przedsi biorstw korzysta z komputerów, a 93% ma dost p do Internetu, w tym ponad połowa do szerokopasmowego [13]. Mimo tego, e 68% przedsi biorstw kontaktuje si z administracj publiczn przez Internet, to nadal wiedza przedsi biorców na temat zastosowa Internetu jest niedostateczna. Badania GUS pokazuj, e głównym obszarem wykorzystania Internetu w przedsi biorstwach s usługi bankowe i finansowe (70%). Przedsi biorstwa korzystały te z Internetu jako narz dzia do monitorowania rynku (np. poszukiwania informacji o konkurencji) 49% oraz realizacji wewn trznych celów szkoleniowoedukacyjnych 28% firm. Ograniczone do tych aktywno ci obszary wykorzystania Internetu wiadcz o braku wiedzy na temat handlu elektronicznego na poziomie makro i mikroekonomicznym. Według ostatnich bada Głównego Urz du Statystycznego opublikowanych w kwietniu 2010 w raporcie na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 43% polskich przedsi biorstw nie posiada własnej strony internetowej. Odsetek ten stanowi głównie małe przedsi biorstwa, które na co dzie korzystaj z komputerów. 88% z nich ma dost p do Internetu, a 15% dokonuje zakupów i sprzeda y w sieci [4]. Według najnowszych danych wynikaj cych z raportu opracowanego zlecenie Google Polska [2] warto polskiej gospodarki internetowej to 35,7 mld zł, co stanowi 2,7% PKB. Przewiduj si podwojenie tej warto ci w ci gu najbli szych kilku lat. Co roku gospodarka internetowa b dzie rosła w tempie 14%, czyli dwukrotnie szybciej ni PKB. W 2015 r. mo e osi gn warto 92 mld zł, czyli 4,1% PKB. Blisko 60% polskich gospodarstw domowych oraz prawie wszystkie przedsi biorstwa posiadaj dost p do Internetu. Poczt elektroniczn maj niemal wszystkie polskie firmy. Ale poza tym, mo liwo ci, jakie daje Internet, pozostaj niewykorzystane. Jak wynika z raportu, ponad 40 proc. przedsi biorców korzysta z "wolnego ł cza" o szybko ci poni ej 256 kb/s, zaledwie 8 proc. przedsi biorstw zatrudniaj cych powy ej 10 osób udost pnia swoj ofert on-line i tylko 12 proc. wykorzystuje si w sieci.

9 68 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci 6. Podsumowanie Gł bokie przemiany gospodarcze powoduj dewaluacj tradycyjnych ródeł przewagi konkurencyjnej takich jak kapitał, infrastruktura, dost p do rynków zbytu czy jako oferowanych produktów i usług. Stale wzrasta ranga informacji jako zasobu strategicznego przedsi biorstw i czynnika tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Od umiej tnego zarz dzania informacj zale y czy w pełni zostanie wykorzystana jej siła. Dzisiejsze przedsi biorstwa chc c skutecznie konkurowa na rynku musz wdra a i korzysta z nowoczesnych rozwi za IT. Wykorzystanie systemów wspomagaj cych zarz dzanie w bran y agrobiznesu dotyczy głównie przedsi biorstw. W nielicznych przypadkach systemy takie wykorzystuj gospodarstwa rolnicze, najcz ciej gospodarstwa wielkoobszarowe o wysokiej intensywno ci nakładów. W gospodarstwach specjalistycznych wykorzystuje si dedykowane oprogramowanie do specyficznych zastosowa, np. zarz dzanie polami produkcja ro linna, produkcja zwierz ca: tucz, produkcja mleka, obrót stada itp. Z bada prowadzonych przez ró ne instytucje wynika jednak, e Polskie małe i rednie firmy maj coraz wi cej zasobów informatycznych, nadal jednak trudno im przychodzi ocena, jaki wpływ IT ma na przychody czy koszty ich przedsi biorstwa. W ród ankietowanych zarz dzaj cych M P dominuje przekonanie, e IT jest złem koniecznym niezbyt zwi kszaj c przychody, ale za to troch bardziej zwi kszaj c koszty. Analiza bada przeprowadzonych w roku 2010 na populacji rolników zawieraj cych umowy kontraktacyjne z przetwórni wskazuje na wy szy ni przeci tnie w kraju poziom wyposa enia w rodki produkcji oraz wysoki poziom wyposa enia w komputery osobiste i telefony komórkowe badanych gospodarstw. Badani wskazuj, e koszty dost pu do Internetu s powa nym ograniczeniem upowszechniania tego medium informacyjnego. W gospodarstwach dominuj poł czenia pojedynczych komputerów do sieci, a sieci lokalnych praktycznie nie zaobserwowano. Preferencje w zakresie u ytkowania komputerów wskazuj na Internet, jako jeden z wa niejszych powodów wykorzystania komputera. Jednak w przewa aj cej liczbie przypadków, głównym powodem wykorzystania komputera i Internetu przyczyny s inne ni zwi zane bezpo rednio z organizacj i zarz dzaniem gospodarstwem. Bibliografia [1] Adamkiewicz H.G.: Produktywno jako czynnik wzrostu konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw w perspektywie integracji z Uni Europejsk, (w:) Strategie wzrostu produktywno ci firmy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków [2] Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W.: Polska Internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki. [dost p: ] owa.pl/pdf/raport_bcg_polska_internetowa.pdf. [3] Drucker P. F.: Praktyka zarz dzania. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa [4] Dziennik Gazeta Prawna, [dost p: ] /pliki/190000/ i02_2010_068_000_008a_001_ jpg. [5] Dzie a G., Internet a zmiany poziomu wykorzystania mediów informacyjnych w gospodarstwach indywidualnych w latach 2002 i 2008, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz, Bydgoszcz 2008, s

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, [6] Główny Urz d Statystyczny: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. [7] [Dost p: ]. [8] Łobesko S.: Systemy informacyjne w zarz dzaniu wiedz i innowacj w przedsi biorstwie, Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 37. [9] Kami ski S., Goli ski M., Kulisiewicz T.: MS Indeks. Wska nik koniunktury informatycznej. Raport z 15. edycji bada. Warszawa 2007, s. 9. [10] Kami ski S., Kulisiewicz T. Goli ski M., Zar ba J.: MSI Wska nik koniunktury informatycznej. Raport z 6. Edycji bada. SGH, Warszawa 2005, s. 4. [11] Kami ski R., Kulisiewicz T.: Małe i rednie firmy a informatyka, Wyd. PROGRES, Warszawa 2007, s. 20. [12] Kubiak B.F., Korowicki A.: Business Intelligence Systems w procesach biznesowych i zwi kszanie konkurencyjno ci organizacji, w: Human Computer Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytet Gda ski, Wydział Zarz dzania, Gda sk 2003, s. 13. [13] Ministerstwo Gospodarki: Program działa na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata , Warszawa [14] Porter M.E. Strategia konkurencji: Metody analizy sektorów i konkurentów. Wydawca: MT Biznes, Warszawa [15] Rutkowski T.: Systemy informatyczne w przedsi biorstwie. Controlling Nr 3/2007. [16] Sikora M.: Kierunki rozwoju zarz dzania logistycznego w przedsi biorstwach mleczarskich; W: Kierunki rozwoju pa stw Europy rodkowo-wschodniej stan, perspektywy, mo liwo ci, szanse, zagro enia, Gorzów Wlkp [17] Szumowski W., wik K.: Internet w działalno ci przedsi biorstwa. AE Wrocław, ródło: [Dost p ].

11 70 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci ASSESSMENT OF SITUATION AND USAGE OF IT TO BUILD A COMPETITIVE POSITION Summary Along with economic development the importance of information is increasing. On account of developing modern data communication techniques an increase in economic usage of the Internet is observed. Changes of the structure and functioning of traditional companies are the sign of this process. Among many activities of the EU relevant to improving the competitiveness of farms an access to the broadband Internet is an important element. Studies indicate that the Internet has become an integral part of modern business, but the use of the Internet by farmers is still facing significant restrictions concerning computer skills. Keywords: Internet, farm, SME, computer network Grzegorz Dzie a Marek Sikora Katedra Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

INTERNET A ZMIANY POZIOMU WYKORZYSTANIA MEDIÓW INFORMACYJNYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W LATACH 2002 I 2008

INTERNET A ZMIANY POZIOMU WYKORZYSTANIA MEDIÓW INFORMACYJNYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W LATACH 2002 I 2008 INTERNET A ZMIANY POZIOMU WYKORZYSTANIA MEDIÓW INFORMACYJNYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W LATACH 2002 I 2008 GRZEGORZ DZIE A Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Wyposa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ, CEZARY GRAUL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Cel 1. Celem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) jest zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Założenia RPO WM 2014-2020. Konsultacje społeczne

Założenia RPO WM 2014-2020. Konsultacje społeczne Założenia RPO WM 2014-2020 Konsultacje społeczne Cel Założeo RPO WM 2014-2020 Dokument został opracowany w celu wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com,

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com, 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo