WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych technik teleinformatycznych zauwa a si wzrost gospodarczych zastosowa Internetu. Przejawem tego s zmiany w strukturze i funkcjonowaniu tradycyjnych przedsi biorstw. W ród wielu działa UE maj cych wpływ na popraw konkurencyjno ci gospodarstw rolnych wa nym elementem jest dost p do sieci szerokopasmowego Internetu. Badania wskazuj, e Internet stał si nieodł cznym elementem nowoczesnego biznesu, jednak wykorzystanie Internetu przez rolników napotyka na istotne ograniczenia w zakresie umiej tno ci obsługi komputera. Słowa kluczowe: Internet, gospodarstwa, M P, sieci komputerowe 1. Wst p Konkurencyjno mo na okre li jako zdolno przedsi biorstwa do ci głego kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu produktywno oraz do skutecznego rozwijania rynków zbytu w warunkach oferowanych przez konkurentów towarów lub (i) usług: nowych, lepszych, ta szych [1]. Stały rozwój przedsi biorstwa wymaga dostosowania jego formy organizacji i sposobów funkcjonowania do oczekiwa rynku. Nowoczesne technologie i globalizacja rynków wymuszaj na gospodarce szerokie stosowania technologii informacyjnych (IT) i wykorzystywanie zasobów wiedzy w działalno ci i zarz dzaniu przedsi biorstwem. Technologia informacyjna jest nadal wykorzystywana do wspierania bie cej działalno ci przedsi biorstwa, równolegle jednak coraz cz ciej wykorzystywana jest, jako narz dzie umo liwiaj ce zwi kszenie konkurencyjno ci przedsi biorstwa. Przewaga konkurencyjna jest trudna do zdobycia i równie trudno jest j utrzyma. Zmienne warunki konkurencji powoduj, e zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej jest procesem ci głym, w którym poszukuje si innowacyjnych rozwi za. Według. M.E. Portera przewaga konkurencyjna oznacza lepsze ni u konkurentów opanowanie pewnych kompetencji stanowi cych czynnik decyduj cy o sukcesie w danej dziedzinie działalno ci i tkwi ona w sercu firmy działaj cej na konkurencyjnych rynkach [14]. Technologia jest kluczowym elementem współczesnego przedsi biorstwa, a jej rozwój wpływa na zmiany organizacyjne i sposoby komunikacji z otoczeniem. W ród wielu celów i zalet stosowania IT w przedsi biorstwach mo na wskaza : ułatwienie gromadzenia niezb dnych informacji; mo liwo dost pu do informacji niezale nie od miejsca ich fizycznego przechowywania (magazynowania);

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, integracj procesów informacyjnych odwzorowywanych za pomoc ró nych technik i procedur działania na wszystkich poziomach strukturalno-funkcjonalnych przedsi biorstwa; łatwe monitorowanie przebiegu procesów biznesowych i ich etapów; eliminacj zb dnych po redników w realizacji procesów biznesowych; ułatwienie analiz sytuacji decyzyjnych; mo liwo wspomagania decyzyjnego na wszystkich szczeblach zarz dzania; rewidowanie planów i harmonogramów przebiegu procesów produkcyjnych i usługowych; zespołowe podejmowanie decyzji na odległo i z ró nych miejsc; zapewnienie sprawnego działania systemu informacyjnego, dzi ki czemu jest mo liwa realizacja przewidzianych funkcji i zada we wszystkich sferach obszarach strukturalnych przedsi biorstwa. W wielu przedsi biorstwach systemy informatyczne wspieraj zarz dzanie strategiczne, taktyczne, operacyjne i dostarczaj empiryczne dane ródłowe, ułatwiaj c realizacj głównie podstawowych funkcji organizacji. Najcz ciej informatyzowano podstawowe funkcje działalno ci firm: gospodark materiałow, rachunkowo, finanse, obrót towarowy, kadry, płace, rodki trwałe. Rozwój technologii i zwi kszenie wiadomo ci zarz dzaj cych dotycz cej potrzeb zwi zanych z pozyskiwaniem informacji wymusiło zwi kszenie funkcjonalno ci stosowanych aplikacji. T. Rutkowski podzielił stosowane narz dzia informatyczne według stopnia integracji poszczególnych systemów [15]: Systemy ewidencyjno-transakcyjne ich zadaniem jest rejestrowanie bie cych zdarze w wybranym obszarze działania s to np. systemy finansowo-ksi gowe, kadrowopłacowe. Systemy informacyjno-decyzyjne ich rol jest wspomaganie sprawno ci zarz dzania na poziomie operacyjno-taktycznym oraz wsparcie kontroli sterowania i koordynowania w krótkich okresach (sterowanie produkcj, prognozowanie sprzeda y). Systemy wspomagania decyzji s przede wszystkim narz dziami do podejmowania decyzji na poziomie strategicznym (prognozowanie długoterminowe, optymalizacja wielko- ci produkcji). Systemy eksperckie od tych systemów oczekuje si, e nie tylko, jak poprzednie typy, b d wspomaga człowieka poprzez udost pnianie informacji, ale tak e b d na ladowa jego decyzje w konkretnym aspekcie działalno ci firmy. Ich rol jest wybór rozwi za okre lonego problemu (diagnozowanie i planowanie strategiczne). Systemy informowania kierownictwa pozwalaj na szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadawane przez osoby zarz dzaj ce najwy szego szczebla. System jest konstruowany na potrzeby konkretnej osoby lub grupy osób lub b d c uniwersalnym rozwi zaniem, jest dostosowywany do ich potrzeb. Systemy sztucznej inteligencji ich zadaniem jest wnioskowanie w przypadku braku pełnej wiedzy niezb dnej do rozwi zania okre lonego problemu (usługi finansowe). Zintegrowane systemy informatyczne modułowo zorganizowane systemy informatyczne, które zajmuj si wszystkimi sferami działalno ci przedsi biorstwa.

3 62 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci Upowszechnienie Internetu oraz rewolucja informatyczna stworzyły szanse i mo liwo ci rozwoju przedsi biorstw na całym wiecie. Informacja i wiedza wspomagaj ca gospodark sieciow tworz nowe podej cie do biznesu, którego istot jest ł czno medialna, urzeczywistniona w gwałtownym rozwoju Internetu [17]. Dzi ki niemu dost pne s informacje, dobra materialne, usługi, logistyczne systemy zarz dzania [12]. Umo liwia realizacj sprzeda y, rozliczenia finansowe, przesyłanie i przekazywanie informacji, reklam, mo liwo oceny i analizy konkurencji, poszukiwanie dostawców itp. Dost pem do Internetu dysponuje około 93% ludno ci w obszarze UE, natomiast ogólny wska nik dost pno ci na obszarach wiejskich nie przekracza 70%, a w pa stwach takich jak: Grecja, Polska, Słowacja, Bułgaria i Rumunia dost p do Internetu ma nie wi cej ni 50% ludno ci obszarów wiejskich. Przemysł przetwórstwa rolno-spo ywczego stanowi jedn z wa niejszych gał zi agrobiznesu. Konieczno zapewnienia wysokiej jako ci surowców do produkcji, dostarczanych w optymalnych ilo ciach, we wła ciwym czasie i po akceptowanych cenach spowodowała podj cie działa bezpo rednio wi cych si z pozyskiwaniem informacji. Przetwórnie maj dost p do nowych kanałów dystrybucji ywno ci, takich jak: giełdy towarowe, grupy producenckie, wielkoobszarowe gospodarstwa rolne czy rynki hurtowe. Gospodarstwa rolne mog korzysta ze stron internetowych umo liwiaj cych zalogowanie si i zsynchronizowanie dostaw swoich produktów oraz wspóln ich sprzeda du ym odbiorcom. Takie działania umo liwiaj skracanie ła cuchów logistycznych przez eliminacj ogniw po rednich w sferze dostaw surowców i dystrybucji produktów, a tak e przez integracj poszczególnych elementów tego ła cucha [17]. Wyposa enie gospodarstw rolnych w nowoczesne rodki ł czno ci jest czynnikiem ułatwiaj cym pozyskiwanie informacji rynkowych, a zatem wpływaj cym na popraw ich konkurencyjno ci [5]. 2. Metoda bada Jak wskazuj badania jednym z podstawowych czynników wpływaj cych na pozycj konkurencyjn przedsi biorstwa jest szybko przekazu informacji. Decyzje dotycz ce zakupów lub zbytu musz by podejmowane szybko i celnie, na podstawie sprawdzonych informacji. Skuteczne wykorzystanie informacji w przedsi biorstwie jest uwarunkowane efektywno ci systemu informacyjnego, na którym opiera si system decyzyjno-wykonawczy firmy i który wchodzi w skład procesu zarz dzania t organizacj [3]. Badania poziomu wykorzystania technologii IT firm agrobiznesu wykonano w oparciu o dane GUS i analiz raportów firm dost pnych w Internecie. Dane podstawowe uzupełniono informacjami uzyskanymi w wywiadach kierowanych z zarz dzaj cymi wybranych przedsi biorstw. Badania gospodarstw indywidualnych przeprowadzono w 2010 roku na populacji wybranych celowo rolników [5]. Wszystkie badane gospodarstwa znajdowały si w otoczeniu przedsi biorstwa przetwórczego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Wi kszo tych gospodarstw nale y do grupy, która corocznie odnawia umowy kontraktacyjne z chłodni na produkcj warzyw. W badaniach ankietowych uczestniczyło 58 rolników. Celem przeprowadzonych bada było okre lenie poziomu wykorzystania technologii IT w bran y producentów i przetwórców produktów rolno-spo ywczych.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, Wyniki bada Konieczno dostosowania jako ci dostarczanych na rynek produktów rolnych wymusza procesy restrukturyzacyjne. Zmianom podlegaj nie tylko, technologie nastawione na wzrost wydajno ci pracy, ale równie działania niezb dne do zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotno ci i wysokiej jako ci surowców pochodzenia rolniczego. Taka sytuacja wymusza konieczno aktywnego uczestnictwa producentów rolnych w poszukiwaniu informacji handlowych na lokalnych i coraz cz ciej na oddalonych rynkach płodów rolnych. Nast pstwem tego s niezb dne zmiany w infrastrukturze technicznej gospodarstw. Nieodzowny jest równie trwaj cy równolegle do innych, proces podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiej tno ci nie tylko zawodowych, tj. zwi zanych bezpo rednio z produkcj. Zarz dzanie gospodarstwem przedsi biorstwem rolniczym coraz cz ciej wymaga specjalistycznej wiedzy, aby efektywnie wykorzysta posiadane narz dzia. Coraz cz ciej b dzie to komputer, a co si z tym wi e, niezb dna b dzie wiedza z podstaw jego obsługi, czy telefon komórkowy, który oprócz podstawowej funkcji poł czenia głosowego mo e posłu y za bezpo rednie ł cze do Internetu albo po rednie, ł cz ce netbook lub tablet z Internetem. Jak podaje Główny Urz d Statystyczny wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne wskazuje na popraw wyposa enia gospodarstw domowych w sprz t komputerowy oraz post p w rozpowszechnieniu dost pu do Internetu i korzystaniu z tej sieci badanie przeprowadzono w kwietniu 2007 r. na reprezentacyjnej próbie 8300 gospodarstw domowych): 59% gospodarstw domowych posiada komputery, 48% gospodarstw posiada dost p do Internetu, 38% gospodarstw dysponuje poł czeniami szerokopasmowymi, Połowa populacji osób w wieku lata regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzysta z komputera, 44% to regularni u ytkownicy Internetu, Główne cele korzystania z Internetu to: u ywanie poczty elektronicznej, poszukiwanie informacji o towarach i usługach oraz udział w czatach i forach dyskusyjnych. Dost p do Internetu szerokopasmowego (Poł czenie w skopasmowe lub raczej wdzwaniane modemowe ma ograniczon przepływno (ang. bitrate) do 56 kb/s.) pozwala u ytkownikom na transfer danych z pr dko ci przekraczaj c poziom 64 Kb/s. Obecnie wi kszo ISP (Internet Service Provider dostawca usług internetowych) w Polsce udost pnia klientom ł cza o przeci tnej przepustowo ci od 1 do 4 Mb/s, a maksymalne warto ci mo e ogranicza tylko przepustowo poł cze FastEtrnetowych (100Base-T-100Mb/s) mo liwych do realizacji w sieciach telewizji kablowej i na standardowych ł czach telekomunikacyjnych (skr tka telefoniczna UTP kat.5). Stały dost p do Internetu, zapewnia du pr dko transferu bez ogranicze w ilo ci pobieranych danych. Wad tego rozwi zania jest brak mobilno ci, co skutkuje zasi giem ograniczonym do obszaru, w którym znajduje si przył cze. Bardziej zaawansowane rozwi zania Internetu szerokopasmowego realizowane s w technologii Gigabit Ethernetu, która pozwala zwi kszy transfer do 1000 Mbit/s. Jeszcze wydajniejsze s najnowsze ł cza wiatłowodowe doprowadzane do u ytkownika ko cowego, zapewniaj ce transfer od 10 do 100Gb/s. Aby udost pni szybkie ł cze Internetowe wi kszej liczbie u ytkowników niezb dne jest

5 64 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci zastosowanie routerów i przeł czników sieciowych realizuj cych transfer danych do wielu odbiorców za po rednictwem sieci lokalnej o przepustowo ci w zakresie 100Mb/s 1Gb/s. W 2008 roku 7,4 mln gospodarstw domowych posiadało przynajmniej jeden komputer (wzrost o ponad 650 tys.) Coraz wi cej gospodarstw korzysta z poł cze szerokopasmowych w 2008 r. było ich 4,8 mln (38% ogółu). Od 2007 r. ich liczba zwi kszyła si o ponad milion (8,4%) i ro nie szybciej ni przybywa gospodarstw z dost pem do Internetu (wzrost o 6,6%), co oznacza, e praktycznie wszystkie nowe ł cza internetowe s ju szerokopasmowe i ten rodzaj ł czy stopniowo wypiera w skopasmowe [6]. 4. Poziom wykorzystania IT w gospodarstwach indywidualnych Mo liwo korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych zwi zana jest z poziomem i struktur wykształcenia ludno ci wiejskiej. Wykształcenie na poziomie zasadniczym i podstawowym obejmuje grup prawie 54% wła cicieli badanych gospodarstw. Wy szy poziom wykształcenia prezentowany jest przez wła cicieli ró nych grup obszarowych gospodarstw na poziomie 12% ogółu badanych. Ogółem w około 66 procentach badanych gospodarstw wykorzystuje si telefony stacjonarne, najmniej, bo ok. 50% w grupie 5 10 ha i najwi cej 100% w gospodarstwach najwi kszych. Ma to istotny wpływ na wybór dostawcy usług internetowych. rednio w prawie 57% przypadków badani korzystali z poł cze ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line asymetryczna cyfrowa linia abonencka) tj. poł cze z Internetem za po rednictwem ł czy telefonicznych, a udział gospodarstw korzystaj cych z tego rozwi zania z poszczególnych grup obszarowych oscylowała w granicach 50% 60%. Szybkie zmiany technologiczne w transmisji danych telefonii komórkowej zaowocowały po 2007 roku mo liwo ci praktycznego wykorzystania Internetu mobilnego. Najpierw była to technologia EDGE u yta w sieciach GSM zapewniaj ca transfer 250 kbit/s, a obecnie technologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) wdra ana w sieciach UMTS (Universal Mobile Telecommunications System uniwersalny system telekomunikacji ruchomej, telefonia 3G) na bazie istniej cego interfejsu WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), która umo liwiała maksymaln szybko transmisji 14.4 Mbit/s. Niew tpliwa zaleta, jak jest mobilno Internetu została w tym przypadku okupiona znacznym kosztem takiego rozwi zania w przeliczenie na transfer ka dego MB informacji. W Badanej grupie nie zaobserwowano takich rozwi za w gospodarstwach najmniejszych. W 50% przypadków z mobilnego Internetu korzystali zarz dzaj cy gospodarstwami najwi kszymi. W Pozostałych przypadkach udział ten kształtował si na poziomie ponad 28% w gospodarstwach od 5 do 10 ha i od 10% do ok. 8% w grupach od 10 ha do 50 ha. Niezale nie od post pu w zakresie systemowych rozwi za dotycz cych rozbudowy sieci szkieletowej Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich, kluczowa pozostaje kwestia kosztów eksploatacji takich przył czy. W opinii badanych koszty te nadal s zbyt wysokie i stanowi jedno z głównych ogranicze wykorzystania Internetu. Niezale nie od wyników uzyskanych w badanej grupie rolników nale y podkre li, e przeci tne ceny dost pu do Internetu w Polsce nale do najwy szych w wiecie [7]. Komunikacja za po rednictwem Internetu pozwala gospodarstwu sprawnie zebra aktualne informacje o cenach na rodki produkcji czy ustali miejsca najlepszych ofert na giełdach produktów rolnych. Funkcje te równie sprawnie spełniaj tradycyjne media informacyjne.

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, W badanej grupie w ponad 63% przypadków najcz stszym ródłem pozyskiwania informacji była prasa i Internet, a najrzadziej informacje uzyskiwano bezpo rednio z przedsi biorstw agrobiznesu i z Urz dów Gminy, dotyczyło to ponad 13% badanych. W dalszej kolejno ci nieco ni szym zainteresowaniem cieszyły si takie media jak, telewizja ponad 58% i radio ok. 43%. Pozyskiwanie informacji z Internetu w 100% odnotowano w gospodarstwach powy ej 50 ha. Najmniejsz reprezentacj miały tu gospodarstwa do 5 ha 25%, a pozostałe w granicach 53% do 73%. Nie odnotowano zwi zku pomi dzy metod pozyskiwania informacji a powierzchni gospodarstwa. W wi kszo ci przypadków ł cze ISP udost pniane było z wykorzystaniem modemów ADSL zapewniaj cych stałe ł cze szerokopasmowe za po rednictwem ł czy telefonicznych. Wszystkie tak zrealizowane poł czenia bez zastosowania dodatkowych urz dze sieciowych zapewniaj mo liwo podł czenia tylko jednego komputera do Internetu. Rozwi zania umo liwiaj ce podł czenia kilku u ytkowników w najprostszy sposób realizowane s za po rednictwem sieci radiowych WLAN (potocznie WiFi), które umo liwiaj podł czenie kilku odbiorników radiowych i zwykle od 1 do 4 poł cze kablowych typu FastEternet za po rednictwem wbudowanego przeł cznika. W badanej grupie dotyczyło to rednio tylko 10% gospodarstw, przy czym w gospodarstwach do 15 ha nie odnotowano takich rozwi za. W badanej populacji rednio 88% gospodarstw wyposa one było w komputer osobisty, w tym 100% gospodarstw powy ej 50 ha i 75% gospodarstwach najmniejszych o powierzchni do 5 ha. W pozostałych grupach udział ten wynosił mi dzy 76% a 90%. Istotnym zmianom ulegaj preferencje u ytkowników ze wzgl du na rodzaj komputera osobistego. W badanych gospodarstwach zarz dzaj cy preferuj laptopy, których odsetek nieznacznie dominuje nad komputerami stacjonarnymi, a rozwi zania bardziej mobilne jak netbooki zaobserwowano na poziomie poni ej 7% ogółem. W celu okre lenia roli Internetu w pozyskiwaniu informacji rynkowych przeanalizowano cz stotliwo i czas wykorzystania komputera w ci gu miesi ca oraz okre lono redni czas jednej sesji poł czeniowej. Poł czenia z Internetem codziennie zdeklarowało tylko 36% badanych. Z komunikacji Internetowej najcz ciej korzystali zarz dzaj cy w gospodarstwach najwi kszych o pow. ponad 50 ha, najmniejszych o pow. do 5 ha oraz w grupie obszarowej ha gdzie odsetek badanych przekroczył 50%. Pozostali zarz dzaj cy u ywali komputerów do ł czenia z Internetem kilka razy w tygodniu rednio na poziomie 19%, raz w tygodniu w ok. 17% przypadków, a kilka razy w miesi cu na poziomie 5%. Nale y podkre li, e uwzgl dniaj c sumarycznie wszystkie cz stotliwo ci sesji, z tego medium komunikacyjnego w mniejszym stopniu korzystano w gospodarstwach najmniejszych tj. do 15 ha. Natomiast najcz stszym, deklarowanym czasem sesji internetowej odnotowanym w ponad 32% przypadków było 30 minut. Udział u ytkowników Internetu malał ze wzrostem długo ci sesji. U ponad 27% badanych długo sesji trwała ok. 1 godziny, 3 godzinne sesje deklarowało 15% osób, a powy ej 3 godzin serfowało 5% populacji. Ł czny czas wszystkich sesji poł czenia z Internetem wzrastał wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa. Najcz ciej u ywan usług Internetow było WWW. Udział ogółem we wszystkich grupach obszarowych dotyczył ponad 67% przypadków, nast pnie poczta elektroniczna wykorzystywana przez ponad 36% badanych oraz Skype ok. 15 % i komunikatory internetowe w ok. 17%. Poziom wykorzystania poszczególnych usług internetowych niezwi zany był z wielko ci gospodarstwa. W ponad 27% przypadków zarz dzaj cy nie mieli adnego do wiadczenia w dokonywaniu transakcji Internetowych. Tak postaw potwierdza grupa ponad 14% badanych, którzy

7 66 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci zdecydowanie nigdy nie dokonaj zakupu na giełdzie internetowej. Przeci tny poziom wykorzystania Internetu do dokonywania zakupów jest niski. W badanej populacji dotyczy tylko 12% badanych. Nale y podkre li, e tylko 13% ogółu uczestników bada wykorzystuje terminal internetowy do obsługi operacji bankowych. Tylko w ograniczonym zakresie komputer wykorzystywano do realizacji podstawowych prac biurowych tj. zwi zanych z edycj tekstów, wykonywaniem oblicze w arkuszu kalkulacyjnym czy specjalistycznym programie bran owym. Najcz ciej, bo w ponad 43% przypadków ogółem zarz dzaj cy przeprowadzali edycj tekstów. W przypadku arkusza kalkulacyjnego wynosiło to niecałe 19%. Oprócz poszukiwania informacji handlowych w Internecie w ponad 63% przypadków komputer słu ył do celów niezwi zanych z zarz dzaniem. 5. Stan i tendencje rozwojowe wykorzystania IT w M P Rozwój telekomunikacji, pojawienie si Internetu i sieci komputerowych spowodowało, e realne stało si zarz dzanie wiedz. To wła nie te narz dzia umo liwiły tworzenie, powi kszanie oraz dzielenie si wiedz, przede wszystkim w du ych organizacjach [8]. Mo liwo ci sprawnego przetwarzania informacji oraz towarzysz ce im rozwi zania informatyczne wspieraj firmy w procesie rozwoju, wzrostu konkurencyjno ci i efektywno ci wykorzystania zasobów, co powoduje, ze koszty ponoszone na informatyzacj nie stanowi nieuzasadnionego obci enia, lecz inwestycj o bardzo wysokiej stopie zwrotu. Szeroki zakres wiedzy, niezb dnej do przyswojenia i opanowania wraz z rozwojem nowych technologii powoduje, e wielu przedsi biorców, szczególnie z sektora M P, nie jest w stanie samodzielnie zanalizowa wszystkich zagadnie z tym zwi zanych. Trudno im równie dotrze do praktycznych rozwi za i gotowych analiz. Zarz dzaj cy małymi i rednimi firmami nie s w stanie zatrudni specjalistów z ka dej dziedziny, a sami równie nie mog zna si jednocze nie na ksi gowo ci, informatyce, telekomunikacji i ledzi najnowszych trendów zarz dzania. Próbuj wi c powiela wzorce sprawdzone przez inne, cz sto wi ksze firmy i kupuj niedostosowane oprogramowanie czy nieodpowiedni sprz t komputerowy, drukarki itp. Z bada przeprowadzonych w 2005 roku [10] wynika, e prawie połowa M P w Polsce nie uznawała technologii informatycznych za szans zwi kszenia przychodów firmy, a ponad 40% nie widziało adnego zwi zku pomi dzy zastosowaniem technik informacyjnych a ni szymi kosztami działalno ci. Około 40% respondentów przewidywało wi ksze ni w poprzednim okresie inwestycje w sprz t i usługi IT oraz oprogramowanie. W kolejnych dwóch latach udział opinii stwierdzaj cych, ze inwestycje w IT s oboj tne dla przychodów oraz kosztów firmy wzrósł do blisko 60% odpowiedzi. Tylko niecałe 27% badanych stwierdziło, e takie inwestycje zwi kszaj przychody a niemal 20% ankietowanych uwa ało, e IT nie wpływa na zmniejszenie kosztów firmy [9]. Równie z bada tendencji wpływu IT na zwi kszenie przychodów oraz zmniejszenie kosztów w sektorze małych i rednich przedsi biorstw przeprowadzonych przez GUS w latach wynika, e wiele firm nie jest w stanie okre li, czy wdro enie IT cokolwiek dało. Jednak wielu zarz dzaj cych nie ma odpowiedniej wiedzy i umiej tno ci, aby wykorzysta mo liwo ci IT. W przypadku małych podmiotów gospodarczych optymalnym rozwi zaniem wydaje skorzystanie z outsourcingu, co umo liwi dost p do do wiadczonej kadry

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, i specjalistycznych rozwi za oszcz dzaj c jednocze nie pieni dze. Mo e to by warunek bycia bardziej konkurencyjnym lub wr cz zaistnienia na coraz trudniejszym rynku [11]. Liczba przedsi biorstw stosuj cych systemy ERP jest jedn z tych miar rynku, które wiadcz o jego potencjale na wiele lat. Według danych GUS w 2008 r. co drugie przedsi biorstwo w Polsce u ywało systemów ERP (Enterprise Resorce Planning), w tym co czwarte rednie przedsi biorstwo i niespełna co ósme małe. Oprogramowania CRM (Customer Relatioship Management) o charakterze operacyjnym, integruj cym procesy biznesowe na styku z klientem u ywało 19% firm w Polsce. CRM analizuj cy dost pne dane o klientach w celu lepszego zaspokojenia ich potrzeb był wykorzystywany przez 12% podmiotów gospodarczych. Przedsi biorstwa dystrybucyjne wdra aj narz dzia typu SCM (Supply Chain Management). W badaniach w 2007 roku zanotowano dalszy wzrost wykorzystania oprogramowania wspomagaj cego proces obsługi zamówie. Narz dzia tego typu stosowano w 63% du ych przedsi biorstw, połowie rednich i jednej trzeciej dla firm małych. Prawie co pi ta firma korzystała równie z bezpłatnego oprogramowania (open source, jak np. Linux), przy czym znacznie cz ciej stosowano je w przedsi biorstwach du ych (53%), ni małych (13%) [6]. Wyniki bada 2008 roku dotycz ce wykorzystania technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w przedsi biorstwach badanie GUS przeprowadzono w kwietniu 2008 r. na reprezentatywnej próbie przedsi biorstw, w których liczba pracuj cych wynosiła co najmniej 10) wykazały, e 95% przedsi biorstw korzysta z komputerów, a 93% ma dost p do Internetu, w tym ponad połowa do szerokopasmowego [13]. Mimo tego, e 68% przedsi biorstw kontaktuje si z administracj publiczn przez Internet, to nadal wiedza przedsi biorców na temat zastosowa Internetu jest niedostateczna. Badania GUS pokazuj, e głównym obszarem wykorzystania Internetu w przedsi biorstwach s usługi bankowe i finansowe (70%). Przedsi biorstwa korzystały te z Internetu jako narz dzia do monitorowania rynku (np. poszukiwania informacji o konkurencji) 49% oraz realizacji wewn trznych celów szkoleniowoedukacyjnych 28% firm. Ograniczone do tych aktywno ci obszary wykorzystania Internetu wiadcz o braku wiedzy na temat handlu elektronicznego na poziomie makro i mikroekonomicznym. Według ostatnich bada Głównego Urz du Statystycznego opublikowanych w kwietniu 2010 w raporcie na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 43% polskich przedsi biorstw nie posiada własnej strony internetowej. Odsetek ten stanowi głównie małe przedsi biorstwa, które na co dzie korzystaj z komputerów. 88% z nich ma dost p do Internetu, a 15% dokonuje zakupów i sprzeda y w sieci [4]. Według najnowszych danych wynikaj cych z raportu opracowanego zlecenie Google Polska [2] warto polskiej gospodarki internetowej to 35,7 mld zł, co stanowi 2,7% PKB. Przewiduj si podwojenie tej warto ci w ci gu najbli szych kilku lat. Co roku gospodarka internetowa b dzie rosła w tempie 14%, czyli dwukrotnie szybciej ni PKB. W 2015 r. mo e osi gn warto 92 mld zł, czyli 4,1% PKB. Blisko 60% polskich gospodarstw domowych oraz prawie wszystkie przedsi biorstwa posiadaj dost p do Internetu. Poczt elektroniczn maj niemal wszystkie polskie firmy. Ale poza tym, mo liwo ci, jakie daje Internet, pozostaj niewykorzystane. Jak wynika z raportu, ponad 40 proc. przedsi biorców korzysta z "wolnego ł cza" o szybko ci poni ej 256 kb/s, zaledwie 8 proc. przedsi biorstw zatrudniaj cych powy ej 10 osób udost pnia swoj ofert on-line i tylko 12 proc. wykorzystuje si w sieci.

9 68 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci 6. Podsumowanie Gł bokie przemiany gospodarcze powoduj dewaluacj tradycyjnych ródeł przewagi konkurencyjnej takich jak kapitał, infrastruktura, dost p do rynków zbytu czy jako oferowanych produktów i usług. Stale wzrasta ranga informacji jako zasobu strategicznego przedsi biorstw i czynnika tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Od umiej tnego zarz dzania informacj zale y czy w pełni zostanie wykorzystana jej siła. Dzisiejsze przedsi biorstwa chc c skutecznie konkurowa na rynku musz wdra a i korzysta z nowoczesnych rozwi za IT. Wykorzystanie systemów wspomagaj cych zarz dzanie w bran y agrobiznesu dotyczy głównie przedsi biorstw. W nielicznych przypadkach systemy takie wykorzystuj gospodarstwa rolnicze, najcz ciej gospodarstwa wielkoobszarowe o wysokiej intensywno ci nakładów. W gospodarstwach specjalistycznych wykorzystuje si dedykowane oprogramowanie do specyficznych zastosowa, np. zarz dzanie polami produkcja ro linna, produkcja zwierz ca: tucz, produkcja mleka, obrót stada itp. Z bada prowadzonych przez ró ne instytucje wynika jednak, e Polskie małe i rednie firmy maj coraz wi cej zasobów informatycznych, nadal jednak trudno im przychodzi ocena, jaki wpływ IT ma na przychody czy koszty ich przedsi biorstwa. W ród ankietowanych zarz dzaj cych M P dominuje przekonanie, e IT jest złem koniecznym niezbyt zwi kszaj c przychody, ale za to troch bardziej zwi kszaj c koszty. Analiza bada przeprowadzonych w roku 2010 na populacji rolników zawieraj cych umowy kontraktacyjne z przetwórni wskazuje na wy szy ni przeci tnie w kraju poziom wyposa enia w rodki produkcji oraz wysoki poziom wyposa enia w komputery osobiste i telefony komórkowe badanych gospodarstw. Badani wskazuj, e koszty dost pu do Internetu s powa nym ograniczeniem upowszechniania tego medium informacyjnego. W gospodarstwach dominuj poł czenia pojedynczych komputerów do sieci, a sieci lokalnych praktycznie nie zaobserwowano. Preferencje w zakresie u ytkowania komputerów wskazuj na Internet, jako jeden z wa niejszych powodów wykorzystania komputera. Jednak w przewa aj cej liczbie przypadków, głównym powodem wykorzystania komputera i Internetu przyczyny s inne ni zwi zane bezpo rednio z organizacj i zarz dzaniem gospodarstwem. Bibliografia [1] Adamkiewicz H.G.: Produktywno jako czynnik wzrostu konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw w perspektywie integracji z Uni Europejsk, (w:) Strategie wzrostu produktywno ci firmy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków [2] Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W.: Polska Internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki. [dost p: ] owa.pl/pdf/raport_bcg_polska_internetowa.pdf. [3] Drucker P. F.: Praktyka zarz dzania. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa [4] Dziennik Gazeta Prawna, [dost p: ] /pliki/190000/ i02_2010_068_000_008a_001_ jpg. [5] Dzie a G., Internet a zmiany poziomu wykorzystania mediów informacyjnych w gospodarstwach indywidualnych w latach 2002 i 2008, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz, Bydgoszcz 2008, s

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49, [6] Główny Urz d Statystyczny: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsi biorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. [7] [Dost p: ]. [8] Łobesko S.: Systemy informacyjne w zarz dzaniu wiedz i innowacj w przedsi biorstwie, Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 37. [9] Kami ski S., Goli ski M., Kulisiewicz T.: MS Indeks. Wska nik koniunktury informatycznej. Raport z 15. edycji bada. Warszawa 2007, s. 9. [10] Kami ski S., Kulisiewicz T. Goli ski M., Zar ba J.: MSI Wska nik koniunktury informatycznej. Raport z 6. Edycji bada. SGH, Warszawa 2005, s. 4. [11] Kami ski R., Kulisiewicz T.: Małe i rednie firmy a informatyka, Wyd. PROGRES, Warszawa 2007, s. 20. [12] Kubiak B.F., Korowicki A.: Business Intelligence Systems w procesach biznesowych i zwi kszanie konkurencyjno ci organizacji, w: Human Computer Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytet Gda ski, Wydział Zarz dzania, Gda sk 2003, s. 13. [13] Ministerstwo Gospodarki: Program działa na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata , Warszawa [14] Porter M.E. Strategia konkurencji: Metody analizy sektorów i konkurentów. Wydawca: MT Biznes, Warszawa [15] Rutkowski T.: Systemy informatyczne w przedsi biorstwie. Controlling Nr 3/2007. [16] Sikora M.: Kierunki rozwoju zarz dzania logistycznego w przedsi biorstwach mleczarskich; W: Kierunki rozwoju pa stw Europy rodkowo-wschodniej stan, perspektywy, mo liwo ci, szanse, zagro enia, Gorzów Wlkp [17] Szumowski W., wik K.: Internet w działalno ci przedsi biorstwa. AE Wrocław, ródło: [Dost p ].

11 70 Grzegorz Dzie a, Marek Sikora Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów ywno ci ASSESSMENT OF SITUATION AND USAGE OF IT TO BUILD A COMPETITIVE POSITION Summary Along with economic development the importance of information is increasing. On account of developing modern data communication techniques an increase in economic usage of the Internet is observed. Changes of the structure and functioning of traditional companies are the sign of this process. Among many activities of the EU relevant to improving the competitiveness of farms an access to the broadband Internet is an important element. Studies indicate that the Internet has become an integral part of modern business, but the use of the Internet by farmers is still facing significant restrictions concerning computer skills. Keywords: Internet, farm, SME, computer network Grzegorz Dzie a Marek Sikora Katedra Informatyki w Zarz dzaniu Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ, CEZARY GRAUL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo