Asmax AR 1004G/I QoS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asmax AR 1004G/I QoS"

Transkrypt

1 ADSL 2/2+ Router Asmax AR 1004G/I QoS Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Copyright (c) 2010, Asmax International. All Rights Reserved.

2 Zawartość Świadectwo zgodności FCC... 4 Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego... 4 WEEE oraz RoHS (Dla członków Unii Europejskiej)... 5 Zawartość opakowania... 5 Wprowadzenie... 6 Właściwości... 6 Specyfikacja wbudowanego Access Pointa... 7 Zgodność oraz kompatybilność standardów... 8 Protokoły enkapsulacji danych... 9 Przechowywanie... 9 Wymagania systemowe... 9 Bezpieczeństwo urządzenia Wskaźniki urządzenia Przedni panel Tylni panel Instalacja urządzenia Wybieranie najlepszej lokalizacji dla pracy sieci bezprzewodowej Podłączenie urządzenia Przywrócenie ustawień fabrycznych Konfiguracja routera Asmax AR 1004G/I QoS poprzez stronę 16 Przygotowanie do zalogowania się do urządzenia Konfiguracja protokołu TCP/IP do współpracy z serwerem DHCP Testowanie połączenia z routerem Konfiguracja routera Asmax AR 1004G/I za pomocą przeglądarki internetowej Logowanie do urządzenia Stan urządzenia Podsumowanie WAN Statistics LAN Statistics - WAN Statistics ATM Statistics ADSL Route ARP DHCP Advanced Setup WAN Konfiguracja jako klient PPPoE lub most sieciowy (Bridge) Konfiguracja PPPoA Konfiguracja MER (Routing z tunelowaniem MAC) Konfiguracja IPoA (IP over ATM) LAN NAT NAT - Virtual Servers Setup NAT - Port Triggering Setup (mechanizm tymczasowego otwierania portów) NAT -- DMZ Host Outgoing IP Filtering Setup (Filtrowanie IP - Filtry ruchu wychodzącego) Incoming IP Filtering Setup (Filtrowanie IP - Filtry ruchu przychodzącego) Parental Control (Kontrola rodzicielska) Quality of Service (QoS) QOS --> Queue Config QoS QoS Classification QoS--DSCP setting QoS p setting Routing Routing - Default Gateway (Ustawienia domyślne routing) Routing - Static Route (Routing statyczny) Routing RIP (Ustawienia protokołu routingu RIP) DNS DNS Server Dynamic DNS (Dynamiczny serwer DNS) Ustawienia DSL Port Mapping (Mapowanie portów) IPSec Certificate -- Local Certificates

3 Trusted CA Certificates Wireless Wireless Basic Wireless Security Wireless -- MAC Filter Wireless Bridge Wireless Advanced Wireless ~ Authenticated Stations Diagnostics Management -- Settings -- Backup Settings -- Update Settings -- Restore Default System Log TR-069 client SNMP Client Internet Time Access Control Services Access Control -- IP Address Access Control Passwords Update Software Save/Reboot Topologie sieciowe PPP over ATM (PPPoA) Mode PPP over Ethernet (PPPoE) Mode Bridge PPP over Ethernet (PPPoE) IP Extension Mode Pytania i odpowiedzi Słowniczek podstawowych pojęć Informacje kontaktowe Ta instrukcja jest przeznaczona dla uŝycia z urządzeniem Asmax AR 1004G/I. Informacje zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone dla danego urządzenia; jednakŝe nie ma Ŝadnej gwarancji na jej poprawną zawartość. Producent nie daje Ŝadnej gwarancji i nie przyjmuje zaŝaleń dotyczących dokładności, kompletności tego dokumentu i nie będzie w Ŝadnym wypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę albo szkodę. Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. Treść niniejszej publikacji nie moŝe być powielana w jakiejkolwiek części lub w całości, przechowywana, zapisana w systemie wyszukiwania informacji, tłumaczona na jakikolwiek język lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, mechaniczne, magnetyczne, elektroniczne, optycznie, ksero, instrukcja obsługi lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. Są one uŝywane do celów identyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 3

4 Świadectwo zgodności FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC klasa B, część 15). UWAGA: Wszelkie przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano wyraźnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie zgodności z normami, mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie przeszło pomyślnie testy na zgodność z normą dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić naleŝytą ochronę przed szkodliwą interferencją z innymi urządzeniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, uŝywa i moŝe emitować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami, moŝe powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie moŝna jednak zagwarantować, Ŝe w konkretnej konfiguracji interferencja nie będzie miała miejsca. Jeśli urządzenie stwarza interferencję zakłócającą pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych, co da się stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, moŝna zastosować poniŝsze zabiegi, by zmniejszyć intensywność zakłóceń: Zmienić ukierunkowanie anteny odbiorczej lub przenieść ją w inne miejsce. Zwiększyć dystans między odbiornikiem a miejscem eksploatacji urządzenia. Podłączyć urządzenie do gniazda naleŝącego do odrębnego obwodu niŝ ten, do którego przyłączony jest odbiornik. Zasięgnąć porady sprzedawcy. Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczącymi stopnia emisji fal radiowych w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie oraz jego antena nie powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. By spełniać wymagania FCC dotyczące emisji fal radiowych, antena uŝywana wraz z niniejszym urządzeniem musi być zainstalowana z zachowaniem przynajmniej dwudziestocentymetrowego odstępu od ludzi oraz nie moŝe znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy naleŝy stosować się do 4

5 wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niŝ 20cm od pracującego urządzenia. Deklaracja zgodności CE stanowi potwierdzenie, Ŝe spełnia ono wymogi ustalone w Dyrektywie Rady dotyczącej zgodności obowiązujących w poszczególnych stanach przepisów związanych ze Zgodnością Elektromagnetyczną (89/336/EEC), Dyrektywą Niskich Napięć (73/23/EEC) i Nowelizacją Dyrektywy (93/68/EEC), oraz procedurami zawartymi w Dyrektywie Rady Europy 99/5/EC oraz 89/3360EEC. Europejskie standardy określają maksymalną moc nadawczą na poziomie 100mW EIRP oraz zakres częstotliwości GHz; We Francji zakres ten wynosi GHz, w związku z czym urządzenie musi zostać dostosowane do uŝytku domowego (Francja: dopuszcza się pracę tego urządzenia wyłącznie na kanałach nr 10, 11, 12, 13). Kraje przeznaczenia Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Polski. Urządzenie pracujące w trybie ETSI jest przeznaczone do pracy w warunkach domowych i biurowych w krajach Unii Europejskiej, a takŝe w Norwegii i Szwajcarii krajach członkowskich EFTA. Nie ma krajów europejskich, w których nie zaleca się stosowania tego urządzenia. WEEE oraz RoHS (Dla członków Unii Europejskiej) Według rozporządzenia WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) nie naleŝy rozporządzać tym produktem, jak domowym albo handlowym odpadem. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odpowiednio gromadzony i przetwarzany zgodnie z wymaganiami przyjętymi w Twoim kraju. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu tego produktu proszę kontaktować się z Twoimi miejscowymi władzami. Twoje odpady domowe wywozi serwis albo sklep, gdzie nabyłeś produkt. Zawartość opakowania W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: Urządzenie Asmax AR 1004G/I Zasilacz (12V DC 1A) 5

6 Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel sieciowy (RJ-45) Instrukcja instalacji W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki moŝna pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. Wprowadzenie Router ADSL Asmax AR 1004G/I QoS jest wielofunkcyjnym urządzeniem dostępowym w standardzie ADSL2/2+ wykorzystującym łącze analogowe - Annex A. Obsługuje transmisje o szybkości 24Mbps do komputera oraz 1Mbps w kierunku do Internetu. Router szybkie łącze z Internetem rozdziela poprzez 4-portowy przełącznik Ethernet RJ-45 oraz wbudowany punkt dostępowy dla uŝytkowników łączących się bezprzewodowo. Router ten jest urządzeniem klasy SOHO (dom/biuro) łączącym w jednym urządzeniu modem ADSL, router ADSL, przełącznik Ethernet i punkt dostępowy sieci bezprzewodowej. Router jest łatwy w instalacji i uŝyciu. Połączenie ADSL jest realizowane poprzez zwykły kabel telefoniczny zakończony wtykiem RJ-11, który jest podłączony do portu WAN i dzięki funkcji translacji adresów sieciowych NAT (Network Address Translation) umoŝliwia korzystanie wielu uŝytkownikom z jednego adresu publicznego. Router umoŝliwia zaawansowane powiększenie bezpieczeństwa, filtrowanie pakietów i przekierowania portów, moŝe pomóc chronić Twoją sieć LAN od potencjalnie niszczących włamań z globalnej sieci, jaką jest Internet. Konfiguracja oraz zarządzanie routerem odbywa się poprzez przeglądarkę www. MoŜna teŝ umoŝliwić zdalne zarządzanie routerem poprzez interfejs WAN. Wbudowany punkt bezprzewodowy g z funkcją XPress pozwala na dostęp do Internetu i sieci LAN z prędkością do 54Mbps. Standard IEEE g jest w pełni kompatybilny ze standardem IEEE b oraz wspiera protokoły bezpieczeństwa uŝywane dla zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, takie jak szyfrowanie WEP 64/128 bitowym kluczem, 802.1x, WPA i WPA2. Właściwości ADSL2+ interfejs kompatybilny z G.dmt, G.lite, T1.413, G.992.3(ADSL/ADSL2), G.992.5(ADSL2+), Annex A, Annex L ATM Layer z kształtowaniem ruchu QOS: CBR, rt-vbr, nrt-vbr, UBR-with-PCR, UBR 4X 10/100BASE-T/TX Ethernet Switch PORT Standard IEEE b/g WEP 64/128-bit, 802.1x, WPA, WPA2 Telnet, zarządzanie przez stronę HTTP, TFTP, FTP dla aktualizacji firmware 6

7 VPN Pass Through on L2TP, PPTP, IPSec Transparentny most między 10/100 Mb Ethernet, g wireless LAN Wsparcie dla SNMPV2, RIPv1& RIPv2, NAT Tworzenie pliku kopii zapasowej konfiguracji i jej przywracanie Prosty i intuicyjny interfejs konfiguracji routera Wsparcie dla DHCP server/client/relay Wsparcie dla trybu samouczącego się mostu (IEEE D Transparent Bridging) Wsparcie dla co najmniej 64 wpisów w tablicy MAC adresów Wsparcie dla filtracji adresów, UPnP, NAT, NAPT, DMZ, IP QoS Wsparcie dla 16 niezaleŝnych obwodów VC Wsparcie dla ATM forum UNI3.0, 3.1 i 4.0 Permanent Virtual Circuits (PVC) Wsparcie dla ITU-T i.610f4/f5 OAM Command Line Interface przez serial port, telnet lub ssh Data/czas uaktualniane z SNTP internetowego serwera czasu Trzy poziomy logowania: local admin, local user i remote technical support access Kontrola dostępu do usług bazowana na interfejsie wejściowym WAN lub LAN Ochrona przed atakiem DOS z WAN/LAN: SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fraggle, UDP ECHO (port 7), teardrop, land PAP (RFC1334), CHAP (RFC1994), MSCHAP dla sesji PPP Wsparcie dla automatycznego wyszukiwania najlepszego kanału radiowego Wsparcie głównego SSID i wirtualnych SSID dla sieci bezprzewodowej (VAP) Wsparcie dla RTS/CTS, funkcja segmentacji dla sieci bezprzewodowej Wsparcie dla izolacji uŝytkowników sieci bezprzewodowej Wsparcie dla XPress Technology w sieci bezprzewodowej Wsparcie dla trybu WDS w sieci bezprzewodowej Wsparcie ukrywania SSID dla sieci bezprzewodowej Wsparcie dla tablicy MAC adresów mających lub nie mających dostępu do sieci bezprzewodowej Wsparcie dla WMM w sieci bezprzewodowej PRE 54M: 11M: dla sieci bezprzewodowej Specyfikacja wbudowanego Access Pointa Standard sieci IEEE b IEEE g Zakres częstotliwości 2.40G Ghz ISM Band b: Modulacja DBPSK, DQPSK, CCK g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM Moc nadajnika 20dBm(Max). Typ. 18 Temp Range; g: Typ. 15 Normal Temp Range 7

8 AP Prędkość Szyfrowanie Izolacja uŝytkowników Filtracja MAC Identyfikacja Zasięg radia Access User Quantity Kanały Auto-sensing Data Rate 50~80Pcs/AP (Proposal) 11 (USA i Kanada) 13 (Europa i Chiny) 14 (Japonia) 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps dla b 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps dla g 0.81Mbps 1.58Mbps 4.07Mbps 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 6 Mbps 9 Mbps 11 Mbps 7.18Mbps 12 Mbps 7.18Mbps 18 Mbps Mbps 24 Mbps Mbps 36 Mbps 1 Mbps 48 Mbps Mbps 54 Mbps Mbps 64-bit/128-bit WEP, x, WPA, WPA2 MAC Level Eth Interface Wspiera MAC Filter Vacancy Wspiera MAC Filter DHCP Client & Static IP Wspiera X i Radius Client Wspiera DHCP Server Wspiera Bez przeszkód 120 ~ 400 Z przeszkodami 35~100 Zgodność oraz kompatybilność standardów RFC 2684 multi-protocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5 RFC1483 Multi-protocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5 RFC2364 PPP over ATM ALL5 (PPPoA) RFC2516 PPP over Ethernet (PPPoE) RFC1662 PPP in HDLC-like Framing RFC1332 PPP Internet Protocol Control Protocol RFC 1577/2225 Classical IP and ARP over ATM(IPoA) RFC1483R RFC894 A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks RFC1042 A Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks MER(a.k.a IP over Ethernet over AAL5) Support ALG(Application Level Gateways) ITU G (G.dmt) ITU G (G.lite) 8

9 ITU G (G.hs) ITU G (ADSL2) ITU G (ADSL2+) ANSI T1.413 issue 2 IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE b IEEE g Protokoły enkapsulacji danych RFC 1483 Bridge RFC 1483 Router Classical IP over ATM (RFC 1577) PPP over ATM (RFC 2364) PPP over Ethernet (RFC 2516) Przechowywanie Temperatura uŝytkowania: 0 C do 40 C(32 F to 104 F) Temperatura przechowywania: -20 C do 70 C(-4 F to 158 F) Wilgotność uŝytkowania: 10%~95% Wilgotność przechowywania: 5%~95% Wymagania systemowe Zalecane wymagania systemowe to: Pentium 233MHZ albo szybszy Pamięć: 64MB albo więcej 10M Base-T Ethernet albo szybsza WIN9X ME, NT, 2000, XP, Vista/7, Unix, Linux Informacje podane poniŝej będą pomocne przy konfigurowaniu połączenia ADSL. Informacje, które będziesz potrzebował od dostawcy usług ADSL: VPI Większość uŝytkowników nie będzie potrzebowała zmieniać wartości tego parametru. Identyfikator ścieŝki wirtualnej (VPI) jest uŝyty wraz z identyfikatorem kanału wirtualnego (VCI), by zidentyfikować ścieŝkę danych między siecią Twojego dostawcy usług ADSL i Twoim komputerem. Jeśli będziesz 9

10 VCI Typy połączenia i enkapsulacji konfigurować router dla wielokrotnych połączeń wirtualnych będziesz potrzebował skonfigurować parametry VPI i VCI zgodnie z instrukcją Twojego dostawcy usług ADSL dla dodatkowych połączeń. To ustawienie moŝe zostać zmienione w zakładce WAN strony konfiguracyjnej. Większość uŝytkowników nie będzie potrzebowała zmieniać wartości tego parametru. Identyfikator kanału wirtualnego (VCI) jest uŝyty wraz z VPI, by zidentyfikować obwód dostępu danych między siecią Twojego usługodawcy ADSL i Twoim komputerem. Jeśli będziesz konfigurować router dla wielokrotnych wirtualnych połączeń będziesz potrzebował skonfigurować parametry VPI i VCI zgodnie z instrukcją Twojego dostawcy usług ADSL dla dodatkowych połączeń. To ustawienie moŝe zostać zmienione w zakładce WAN strony konfiguracyjnej. Jest to metoda, jaką uŝywa Twój dostawca usług ADSL, by przesyłać dane między Internetem a twoim komputerem. Większość uŝytkowników uŝywa domyślnego połączenia PPPoE/PPPoA. MoŜesz uŝyć "Setup Wizard", by skonfigurować PPPoE / PPPoA. MoŜesz potrzebować uŝyć jednego z typów połączeń (PPPoE LLC, PPPoA LLC albo PPPoA VC - MUX). Inne dostępne typy połączeń i enkapsulacji moŝesz skonfigurować uŝywając strony konfiguracyjnej urządzenia. Ta zawiera Tryb Mostu (1483 Bridged IP LLC lub 1483 Bridged IP VC-MUX), i Statyczne IP (Bridged IP LLC, 1483 Bridged IP VC-MUX, 1483 Routed IP LLC, 1483 Routed IP VC-MUX lub IPoA) itd. Nazwa uŝytkownika Nazwa ta słuŝy do zalogowania się do sieci Twojego usługodawcy ADSL. Jest ona zwykle w formie Twój usługodawca ADSL uŝywa jej do zidentyfikowania Twojego konta. Hasło Hasło jest uŝywane wraz z nazwą uŝytkownika, aby zalogować się do sieci Twojego usługodawcy ADSL. Jest ono potrzebne, by zweryfikować Twoją toŝsamość. Informacje potrzebne do zalogowania się na stronę konfiguracyjną urządzenia: IP adres Maska podsieci Nazwa uŝytkownika To jest adres IP, dzięki któremu uzyskasz dostęp do strony konfiguracyjnej routera korzystając z przeglądarki internetowej. Domyślny adres IP to Domyślnie uruchomiony jest serwer DHCP, który po podłączeniu urządzenia z komputerem nada mu właściwe ustawienia. Adres IP moŝe zostać zmieniony na stronie konfiguracyjnej routera. Domyślna maska podsieci to , moŝna ją później zmienić. To jest nazwa uŝytkownika potrzebna do uzyskania dostępu do interfejsu zarządzania routerem. Kiedy chcesz uzyskać dostęp do urządzenia przez przeglądarkę internetową zostaniesz poproszony o podanie nazwy uŝytkownika. Domyślna nazwa uŝytkownika to 10

11 admin. UŜytkownik nie moŝe tego zmienić. Hasło O podanie hasła zostaniesz poproszony, by wejść do interfejsu zarządzania routerem. Domyślne hasło to admin. UŜytkownik powinien go zmienić po skonfigurowaniu urządzenia. Informacje o sieci LAN Karta sieciowa Jeśli Twój komputer posiada kartę sieciową moŝesz łączyć się z routerem za pomocą portu Ethernet uŝywając kabla Ethernet. MoŜesz teŝ uŝywać portów Ethernet, by łączyć się z innym komputerem albo urządzeniem. DHCP Client status Twój router jest skonfigurowany domyślnie, aby być serwerem DHCP, który nadaje komputerom adres IP, maskę podsieci, adresy serwerów DNS i domyślny adres bramy dla podłączonych komputerów. Domyślny zakres nadawanych adresów IP to od do Twój komputer potrzebuje zostać skonfigurowany tak, by otrzymać adres IP automatycznie jako klient DHCP. Bezpieczeństwo urządzenia Zapoznaj się z punktami poniŝej, by chronić urządzenie przed wszelkiego rodzaju przepięciami występujących w sieci energetycznej i podczas wyładowań atmosferycznych. Proszę uŝywać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. PrzeciąŜone gniazdo sieciowe albo uszkodzone linie i wtyczki mogą spowodować poraŝenie prądem albo nieszczęśliwy wypadek. Właściwa przestrzeń pozostawiona dla wentylacji urządzenia jest konieczna, aby uniknąć przegrzania się urządzenia. Otwory w urządzeniu zaprojektowane w celu odprowadzania nadmiaru gorącego powietrza. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła albo tam, gdzie jest wysoka temperatura. Nie kładź tego urządzenia w miejscu wilgotnym bądź wodnistym. Nie rozlewaj Ŝadnego płynu na to urządzenie. Nie umieszczaj tego urządzenia na niestabilnej powierzchni albo podparciu. Aby zapewnić jak najlepszą pracę urządzenia powinno ono zostać zamontowane w miejscu o małej wilgotności powietrza, z dala od słońca i innych źródeł ciepła, umoŝliwiających swobodny przepływ powierza chłodzącego jego elementy. Chroń urządzenie przed zalaniem. Uszkodzenia powstałe z winy uŝytkownika, takie jak: 11

12 Mechaniczne uszkodzenie urządzenia. Zalanie urządzenia, niewłaściwe jego zamontowanie (zbyt duŝa wilgoć, wysoka temperatura pracy, wysokie zapylenie, brak obiegu powietrza). Wgranie oprogramowania/firmware od innego urządzenia. Zastosowanie innego zasilacza niŝ dołączonego w zestawie. Wad instalacji elektrycznej i Ethernet. Przepięć z instalacji elektrycznej i Ethernet (w tym przepięć generowanych podczas wyładowań atmosferycznych) Nie podlegają gwarancji. Urządzenia rozkręcone, z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi i/lub etykietami producenta, z uszkodzonymi numerami seryjnymi nie podlegają gwarancji. Wskaźniki urządzenia Przedni panel LED KOLOR FUNKCJA PWR DSL WLAN Wyłączony Ciągły zielony Ciągły czerwony Wyłączony Wolno migający zielony Szybko migający zielony Ciągły zielony Wyłączony Migający zielony Zasilanie jest wyłączone Zasilanie jest włączone i urządzenie działa Urządzenie wchodzi w tryb bootloader Power on self-test Brak synchronizacji Uzgadnianie synchronizacji w trakcie Trwa proces synchronizacji Zsynchronizowanie modemu Brak sygnału radiowego Przesyłanie danych przez port WLAN 12

13 INET ETHERNET (ETH 1-4) Stały zielony Wyłączony Ciągły zielony Wyłączony Migający zielony Ciągły zielony Interfejs WLAN jest gotowy do pracy Brak aktywnego połączenia PPPoA lub PPPoE Co najmniej jedno połączenie PPPoA lub PPPoE jest aktywne. UŜytkownik posiada połączenie z Internetem. Brak sygnału na porcie sieciowym Przesyłanie danych przez port sieciowy Interfejs sieciowy jest gotowy do działania Tylni panel ZŁĄCZE/PRZYCISK LINE Reset LAN 1-4 ON/OFF ANT Power OPIS Gniazdo RJ-11 słuŝące do podłączenia linii telefonicznej ADSL. Przycisk słuŝący do przywracania ustawień fabrycznych. Gniazda Ethernet RJ-45. Włącznik/Wyłącznik zasilania Złącze antenowe Port zasilania, słuŝy do podłączenia zasilacza dołączonego do urządzenia (12VDC 1A) 13

14 Instalacja urządzenia Asmax AR 1004G/I QoS posiada trzy oddzielne interfejsy, Ethernet LAN, sieć bezprzewodowa LAN i ADSL (WAN) interfejs. Router nie powinien być umieszczony tam, gdzie będzie naraŝony na wilgoć albo nadmierne ciepło. Upewnij się, czy kable są umiejscowienie bezpiecznie i np. kabel sieciowy nie jest naraŝony na wyrwanie. Router powinien być umiejscowiony na półce, biurku, aby widzieć diody znajdujące się na urządzeniu. Wybieranie najlepszej lokalizacji dla pracy sieci bezprzewodowej Wiele czynników środowiskowych moŝe oddziaływać na pracę sieci bezprzewodowej. Jeśli jest to Twoja pierwsza konfiguracja urządzenia bezprzewodowego to przeczytaj i rozwaŝ punkty umieszczone poniŝej. Asmax AR 1004G QoS zaprojektowano, by pokrył zasięgiem obszar do 100 metrów wewnątrz i do 300 metrów na zewnątrz, dzięki czemu moŝesz pozbyć się kabli i cieszyć się dostępem do Internetu w obrębie zasięgu routera. JednakŜe liczba ścian, strop albo inne przedmioty, które przepuszczają sygnał sieci bezprzewodowej mogą ograniczyć sygnał pasma. Dla uzyskania optymalnego zasięgu uwzględnij podstawowe wskazówki: Pamiętaj, Ŝe liczba ścian i sufitów ma wpływ na moc sygnału: Sygnał sieci bezprzewodowej LAN moŝe przebić się przez ściany i sufit. JednakŜe kaŝda ściana lub sufit moŝe zmniejszyć zasięg urządzenia bezprzewodowego LAN od 1 do 30 metrów. Przeszkody: Pozycja urządzenia bezprzewodowego musi być taka, Ŝeby sygnał miał na przeszkodzie jak najmniej ścian Ŝelbetonowych oraz metalicznych materiałów. Pozycja anteny dla najlepszego odbioru: Poruszaj anteną dookoła, Ŝeby zobaczyć, czy amplituda sygnału się poprawia. Pozostaw antenę w takiej pozycji, w jakiej uzyskasz najlepszy sygnał. Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 1-2 metry od urządzeń elektrycznych Lokalizacja urządzenia bezprzewodowego musi być oddalona od elektrycznych urządzeń, które generują duŝe zaszumienie sygnału radiowego, takie jak kuchenki mikrofalowe, monitory, silniki elektryczne, itd. Podłączenie urządzenia Tak jak pokazano poniŝej: połącz port routera z portem MODEM rozgałęźnika kablem telefonicznym, telefon podłącz do portu PHONE rozgałęźnika, linię telefoniczną podłącz do portu LINE rozgałęźnika. Rozgałęźnik ma trzy porty: LINE: Łączy z główną linią telefoniczną (gniazdo RJ-11) MODEM: Łączy z gniazdem DSL urządzenia 14

15 PHONE: Łączy z aparatem telefonicznym Połącz port LAN urządzenia kablem sieciowym z portem LAN karty sieciowej w komputerze Podłącz końcówkę zasilacza do urządzenia i włącz przycisk zasilania na tyle obudowy Połączenie 1: Rysunek pokazuje podłączenie do routera komputera, rozgałęźnika i zasilania. Połączenie 2: Jeśli chcemy dodać kolejny aparat telefoniczny przed rozgałęźnikiem musimy zastosować MicroFiltr. 15

16 Gdy wybierzesz drugi przykład instalacji (Połączenie 2) trzeba będzie zastosować MicroFiltr na linii telefonicznej, rozgałęźnik nie moŝe zostać uŝyty, by zastąpić MicroFiltr. Instalując telefon bezpośrednio przed rozgałęźnikiem router moŝe nie uzyskać połączenia z Internetem lub szybkość połączenia będzie bardzo niska. Jeśli naprawdę potrzebujesz dodać aparat telefoniczny przed rozgałęźnikiem, musisz dodać MicroFiltr przed podłączeniem aparatu telefonicznego. Nie podłączaj kilku telefonów przed rozgałęźnikiem. Ponadto nie łącz kilku telefonów z MicroFiltrem. Przywrócenie ustawień fabrycznych Router moŝe zostać zresetowany do oryginalnych fabrycznych ustawień poprzez przytrzymanie przycisku RESET przez kilka sekund do momentu jednoczesnego wyłączenia diod PWR i DSL (znajduje się na tyle obudowy), kiedy urządzenie jest włączone. UŜyj spinacza biurowego, aby delikatnie nacisnąć przycisk RESET. Pojedyncze naciśnięcie przycisku RESET spowoduje restart urządzenia, natomiast przytrzymanie przycisku na co najmniej 5 sekund spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Pamiętaj, Ŝe zgromadzone ustawienia pamięci urządzenia zawierające informacje o kontach uŝytkownika i ustawieniach LAN IP będą przywrócone do stanu fabrycznego. Adresu IP to maska podsieci Nazwa uŝytkownika to: admin" oraz hasło to: admin". Konfiguracja routera Asmax AR 1004G/I QoS poprzez stronę WWW Przy pierwszej konfiguracji urządzenia zaleca się konfigurację połączenia WAN uŝywając jednego komputera upewnij się, Ŝe komputer jest podłączony do routera. Kiedy połączenie WAN (ADSL) działa właściwie, wtedy moŝesz kontynuować zmiany w konfiguracji routera, takie jak ustawienia IP, układ serwera DHCP. Ten rozdział dotyczy konfiguracji połączenia WAN ADSL. Następne rozdziały opisują róŝne opcje konfiguracyjne i funkcje monitorowania routera. Przygotowanie do zalogowania się do urządzenia 1) Komputer naleŝy podłączyć do urządzenia Asmax AR 1004G/I za pomocą kabla sieciowego RJ45. W celu pierwszej konfiguracji podłączamy komputer kablowo bezpośrednio do portu LAN. Wszystkie porty LAN routera wykonane są w technologii umoŝliwiającej automatyczne włączenie autoprzeplotu. Urządzenie automatycznie dobiera maksymalną dostępną prędkość połączenia dzięki funkcji autonegocjacji prędkości. Transmisja z prędkością 10/100 Mb/s wymaga uŝycia kabla kategorii 5 z wtykami RJ-45. W przypadku kabla prostego obie wtyczki muszą być zaciśnięte w standardzie EIA/TIA 568B. W przypadku kabla z przeplotem, jedna wtyczka powinna być w standardzie EIA/TIA 568A, a druga w EIA/TIA 568B. Po podłączenia urządzenia do jednego z portów odpowiednia dioda zacznie migać sygnalizując proces autodiagnostyki portu oraz negocjację prędkości połączenia. Następnie, aby uzyskać połączenie z routerem naleŝy ustawić automatyczne pobieranie adresu 16

17 sieciowego (serwer DHCP w routerze jest domyślnie włączony) lub przypisać adres IP i inne parametry naszego połączenia lokalnego ręcznie. Zalecana jest opcja automatycznego pobierania parametrów sieciowych z serwera DHCP urządzenia Asmax AR 1004G/I, umoŝliwi to automatyczne przydzielenie adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej oraz adresów serwerów DNS dla urządzeń w sieci LAN. Jak ustawić komputer w celu automatycznego pobrania danych z serwera DHCP opiszemy poniŝej w kolejnych krokach. Proszę pamiętać, iŝ w standardzie Ethernet długość kabla sieciowego nie moŝe przekraczać 100m. Po skonfigurowaniu urządzenia moŝna równieŝ podłączyć komputery wyposaŝone w karty bezprzewodowe standardu b/g. 2) Podłącz urządzenie do sieci Internet, wpinając kabel od naszego dostawcy usług internetowych (ISP) do portu DSL (WAN). 3) Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej oraz do gniazda POWER. Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej 230V/50Hz, a następnie do gniazda POWER w routerze 12V DC 1A. Uwaga! Proszę uŝywać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia Asmax AR 1004G/I spowoduje uszkodzenie routera i utratę praw gwarancyjnych. Konfiguracja protokołu TCP/IP do współpracy z serwerem DHCP Wszystkie komputery w sieci LAN muszą naleŝeć do podsieci interfejsu LAN routera. W tym celu najłatwiej skorzystać z serwera DHCP wbudowanego w routerze, który domyślnie jest włączony. Wystarczy na kaŝdym z hostów w sieci LAN ustawić klienta DHCP kierując się następującymi krokami: (dla Windows 98, 98SE, ME) Krok 1: Wybierz z Menu Start Ustawienia Panel Sterownia. Krok 2: Zaznacz ikonkę Sieć i podwójnie kliknij na niej lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz. Krok 3: W zakładce Konfiguracja wybierz Protokół TCP/IP dla danej karty sieciowej i kliknij przycisk Właściwości. 17

18 Krok 4: W zakładce Adres IP wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. 18

19 Krok 5: W zakładce Brama wyczyść wszystkie wpisy przyciskiem Usuń. Lista Zainstalowane bramy musi być pusta. Krok 6: W zakładce Konfiguracja DNS zaznacz opcję Wyłącz DNS, a następnie kliknij przycisk OK. 19

20 (Dla Windows 2000, XP, 2003) Krok 1: Wybierz z menu Start Panel sterownia, a następnie opcję Połączenia sieciowe i internetowe. Krok 2: Po wejściu w Połączenia sieciowe zaznacz połączenie lokalne, z którego będziesz korzystał prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. 20

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2.

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2. AR-7084A / AR-7084gA AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika Wersja: 2.0 (Styczeń 2007) 1 Edimax Technology Co, LTD. - wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo