INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617"

Transkrypt

1 APAR - BIURO HANDLOWE Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-) , , Fax (0-) Internet: R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 6 AR 615 AR 6 AR 617

2 CHARAKTERYSTYKA I ZEZNACZENIE Regulatory AR610, AR611, AR6, AR6, AR615 i AR617 s¹ analogowymi,jednotorowymi, jednoprogowymi regulatorami do pomiaru i regulacji temperatury. Regulatory te maj¹ nastêpuj¹ce cechy : Obudowa tablicowa 96 x 96 mm ; Wejœcie : - Pt100 (- lub 3-przewodowe) ; - termopary J lub K z kompensacj¹ temperatury zimnych koñców ; Odczyt (cyfrowy w standardzie 3½ cyfry o wysokoúci mm) : - cyfrowy mierzonej temperatury w AR6, AR617 ; - cyfrowy ró nicy miêdzy mierzon¹ temperatur¹ i nastaw¹ w AR616 ; - analogowy ró nicy miêdzy mierzon¹ temperatur¹ i nastaw¹ w AR6,AR615 Wyjœcie - styki prze³¹czne a ; Sygnalizacja aktywnoœci a ; Charakterystyki regulacji - ON/OFF, PD ; Regulacja : - histerezy w regulatorach ON/OFF ; - wspó³czynnika proporcjonalnoœci w regulatorach PD ; Zabezpieczenie (tylko w modelach AR6, Ar617) przez ustawienie a w stan spoczynkowy i sygnalizacja przekroczenia zakresu nastaw (w tym stany awaryjne czujników : zwarcie-rozwarcie Pt100, rozwarcie termopary) ; Prze³¹czanie GRZANIE-CH ODZENIE (tylko w modelach AR6, AR617) ; AR6 i AR617 zasilanie 85 60V~, pozosta³e 0V~ / ±10% Pokrywa czo³owa AR965 przezroczysta IP54 lub IP65 - opcjonalnie. AR 610 AR 6 AR ÓG ALARM % MIN MAX C AR 611 AR 615 AR ÓG ALARM % MIN MAX C Rys 1. Widok œcian czo³owych regulatorów

3 . BUDOWA I OPIS DZIA ANIA.1. Budowa Regulatory temperatury zawieraj¹ nastêpuj¹ce uk³ady funkcjonalne : - uk³ad wejœciowy : a. przetwornik R/U dla Pt100 ; b. wzmacniacz pomiarowy z uk³adem kompensacji temperatury "zimnych koñców" dla termopar ; - zabezpieczaj¹cy uk³ad progowy "AWARIA" w modelach AR6, AR617, AR616 ; - odczyt cyfrowy temperatury w modelach AR6, AR617 ; - odczyt cyfrowy ró nicy miêdzy mierzon¹ temperatur¹ i nastaw¹ w modelu AR616 ; - uk³ad zadawania wartoœci progowej ; - wzmacniacz b³êdu regulacji ; - wzmacniacz z regulacj¹ histerezy lub wspó³czynnika proporcjonalnoœci ; - w modelach AR6 i AR615 analogowy wskaÿnik b³êdu regulacji ; - w modelach AR6 i AR617 uk³ad prze³¹czania GRZANIE - CH ODZENIE ; - wzmacniacz filtruj¹cy ; - wzmacniacz przerzutnikowy ze sprzê eniem PD lub ON-OFF ; - wyjœcie owe; - zasilacz. Regulator ze sprzê eniem ON - OFF stan a 10 stan a 0 H H ON ON OFF nie OFF nie Regulator ze sprzê eniem PD czas w³¹czenia a w³¹czony 30 Xp czas w³¹czenia a w³¹czony 40 Xp wy³¹czony nie wy³¹czony nie H - histereza (regulowana w granicach 0,1 3%) Xp - wspó³czynnik proporcjonalnoœci (regulowany w granicach 0,3 10% zakresu) - wartoœæ nastawionego progu KOD Charakter dzia³ania 10 Regulator ze sprzê eniem ON-OFF, ustawiony na GRZANIE 0 Regulator ze sprzê eniem ON-OFF, ustawiony na CH ODZENIE 30 Regulator ze sprzê eniem PD, ustawiony na GRZANIE 40 Regulator ze sprzê eniem PD, ustawiony na CH ODZENIE Rys.. Charakterystyki regulacji i sygnalizacji 3

4 .. Opis dzia³ania Sygna³ wejœciowy z czujnika jest wstêpnie wzmocniony w uk³adzie wejœciowym, a nastêpnie sumowany w sposób ci¹g³y z napiêciem odniesienia (progiem), zadawanym za pomoc¹ potencjometru nastawczego (AR610, AR6, AR6) lub nastawnikiem kodowym (AR611, AR615, AR617, AR616) we wzmacniaczu b³êdu, którego wyjœciowy sygna³ b³êdu poprzez wzmacniacz z regulacj¹ wzmocnienia (z regulacj¹ histerezy lub wspó³czynnika proporcjonalnoœci), uk³ad prze³¹czania GRZANIE-CH³ODZENIE (w AR6, AR617, AR616) oraz wzmacniacz z filtracj¹ steruje wzmacniaczem przerzutnikowym i iem. przerzutnikowy posiada standardowo uk³ad dodatniego sprzê enia zwrotnego (histerezê ). W tej wersji dzia³anie uk³adu jest typu W CZ-WY CZ (ON-OFF). Dodanie do wzmacniacza przerzutnikowego uk³adu czasowego w uk³adzie ujemnego sprzê enia zwrotnego zmienia charakter regulacji na proporcjonalno-ró niczkuj¹cy (PD). W modelach AR6 i AR617 sygna³ wyjœciowy uk³adu wejœciowego jest przetwarzany w uk³adzie odczytu cyfrowego na odpowiednie wskazanie wyœwietlacza cyfrowego. W modelu AR616 ró nica sygna³ów wyjœciowych uk³adu wejœciowego i uk³adu zadawania progu jest przetwarzana na odpowiednie wskazanie odczytu cyfrowego. W modelach AR6 i AR615 sygna³ wyjœciowy wzmacniacza b³êdu jest przetwarzany na odpowiednie wskazanie wskaÿnika analogowego. Modele AR6, AR617 i AR616 wyposa one s¹ w uk³ad progowy (komparator okienkowy) z dwoma sta³ymi progami. Uk³ad ten umo liwia sterowanie a przez wzmacniacz przerzutnikowy tylko w dopuszczalnym zakresie, okreœlonym przez progi komparatora okienkowego. Dziêki temu uk³ad ten prze³¹cza w stan bierny zarówno poza dopuszczalnym zakresem regulacji, jak i w przypadkach awaryjnych czujników (rozwarcie termopary, zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika Pt100). Stan awaryjny (sygnalizowany œwieceniem ó³tej diody "AWARIA") prze³¹cza styki a w stan bierny. W regulatorach ze sprzê eniem PD praca w zakresie proporcjonalnoœci objawia siê w³¹czaniem i wy³¹czaniem a, przy czym w regulatorach ustawionych na GRZANIE czas w³¹czenia a maleje, a czas wy³¹czenia roœnie w miarê wzrastania temperatury i zbli ania siê jej do ustawionej wartoœci progowej. Gdy osi¹gnie wartoœæ progow¹, czasy w³¹czenia i wy³¹czenia a s¹ równe. W regulatorach ustawionych na CH ODZENIE czas w³¹czenia a maleje, a czas wy³¹czenia roœnie w miarê opadania temperatury. Czujnik Uk³ad zadawania progu Regulacja histerezy lub wspó³czynnika proporcjonalnoœci CH ODZENIE GRZANIE ca³kuj¹cy AR6, AR617 AR616 Sprzê enie ON-OFF Uk³ad wejœciowy b³êdu z regulacj¹ wzmocnienia Prze³¹cznik GRZANIE- -CH ODZENIE FILTR przerzutnikowy Odczyt cyfrowy AR6, AR617 AR616 ÓG GÓRNY DOLNY Uk³ad AWARIA AR6, AR617 AR C WskaŸnik analog. AR6, AR615 Sprzê enie PD z diod¹ sygnalizacyjn¹ Rys. 3. Schemat blokowy regulatorów 4

5 3. DANE TECHNICZNE Obudowa tablicowa...incabox, W³ochy, DIN Wymiary obudowy (szer. x wys. x g³êb.)...ar6, AR x 96 x 7 mm...pozosta³e 96 x 96 x 90 mm Wymiary okna (szer. x wys.)...89 x 91 mm Ciê ar...0,5 kg Zasilanie...0V / 50Hz / VA...AR6, AR V / 50Hz / VA Zakres temperatur pracy C Rodzaje wejœæ :...termorezystor Pt100 (PN-83/m-5385)... termopara J (Fe-CuNi) (PN-81/m )... termopara K (NiCr-NiAl) (PN-81/m ) Uchyb podstawowy pomiaru temperatury - wejœcie Pt ,3% zakresu - wejœcie termoparowe J, K...1,0% zakresu Odczyt cyfrowy (AR6, AR617, AR616)...3½ cyfry, wysokoúã mm - b³¹d odczytu...0,1% zakresu ± 1 cyfra WskaŸnik analogowy (AR6, AR615) % zakresu B³¹d nastawy - AR610, AR6, AR6 (z potencjometrem) 1,0% zakresu - AR611, AR615, AR617 (z nast. kod.).0,% zakresu Wyjœcie owe (styki prze³¹czne)...4 A / 0 V Regulatory dwustanowe z histerez¹ (ON-OFF) - regulacja histerezy (H)...0,1 3,0% zakresu Regulatory ze sprzê eniami PD - zakres proporcjonalnoœci (Xp) regulowany 0,3 10% zakresu - sta³a ró niczkowania (Td)...60 sek. 4. INSTRUKCJA U YTKOWANIA 4.1. Mocowanie regulatora Do mocowania regulatora w oknie tablicy s³u ¹ dwa uchwyty dostarczone w komplecie. AR x90 Rys. 4. Sposób mocowania regulatora 5

6 4.. Przygotowanie regulatora do pracy Do listwy zaciskowej na œciance tylnej regulatora do³¹czyæ zgodnie z opisami (rys. 5.) : - przewody zasilaj¹ce do zacisków 0V~ (nr 15 i 16) ; - przewody do elementów wykonawczych z wyjœæ owych (nr,, ) ; - czujnik Pt100 - do zacisków nr, 3, 4 trzyprzewodowo (lub dwuprzewodowo do zacisków i 4 ze zwor¹ lub rezystorem wyrównawczym w zaciskach 3, 4) ; - czujnik termoparowy do zacisków 3 i 4 ; - w regulatorach AR6, AR617 w/g w³asnych potrzeb ustawiæ tryb pracy regulatora na GRZANIE (zaciski 4 i 5 zwarte) lub CH ODZENIE (zaciski 4 i 5 rozwarte). Wejœcie Pt100 trzyprzewodowe (P3) Wykorzystanie wejœcia Pt100 trzyprzewodowego do pod³¹czenia czujnika dwuprzewodowo Wejœcie termoparowe (TJ, TK) Rys. 5. Opis listew zaciskowych na œciance tylnej (zacisk 5 wystêpuje wy³¹cznie w regulatorach AR6, AR617) UWAGA! : W przypadku zastosowania dwuprzewodowego czujnika Pt100 i d³ugiej linii nale y do z³¹cz 3 i 4 listwy do³¹czyæ rezystor o wartoœci równej rezystancji linii. Gruboœæ przewodów powinna byæ tak dobrana, aby rezystancja linii nie przekroczy³a 10 W. Orientacyjnie : S ³ 0,00335 * L gdzie : L - d³ugoœæ przewodu - y³owego w [mb] S - przekrój czynny elektryczny y³y w [mm ] np. przewód o przekroju 0,35 mm pozwala do³¹czyæ liniê o d³ugoœci ok.100mb z rezystorem wyrównawczym do³¹czonym do z³¹cz 3 i 4. Przybli ona wartoœæ rezystora wyrównawczego wynosi : Rwyr = 0,0335 * L / S W przypadku zastosowania trójprzewodowego do³¹czenia czujnika Pt100 dopuszczalne d³ugoœci linii 3- y³owej mo na okreœliæ ze wzoru: L 199 * S gdzie L - d³ugoœæ przewodu 3- y³owego w [mb] S - przekrój czynny elektryczny y³y w [mm ] Orientacyjnie 3- y³owy przewód o przekrojach y³ 0,35 mm umo liwia zastosowanie linii o d³ugoœci ok. 70 mb. 6

7 5. WA NE UWAGI EKSPLOATACYJNE - stosowanie uk³adów gasz¹cych. Je eli do styków a do³¹czone jest obci¹ enie o charakterze indukcyjnym (np. cewka stycznika, transformator), to w chwili ich rozwierania bardzo czêsto pojawiaj¹ siê przejœciowe piki napiêciowe, wywo³ane roz³adowaniem siê energii zgromadzonej w indukcyjnoœci. Mog¹ one wywo³aæ drastyczne efekty, szczególnie w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Do szczególnie negatywnych skutków tych pików nale ¹: zmniejszenie ywotnoœci styczników i ów, destrukcja pó³przewodników (diody, tyrystory, triaki), uszkodzenie lub zak³ócenie steruj¹cych i pomiarowych systemów, emisja pola elektromagnetycznego zak³ócaj¹cego okoliczne urz¹dzenia. W celu unikniêcia takich skutków przepiêcia musz¹ byæ zmniejszone do bezpiecznego poziomu. Najprostsz¹ metod¹ jest do³¹czenie odpowiedniego modu³u gasz¹cego bezpoœrednio do zacisków obci¹ enia indukcyjnego. Generalnie do ka dego typu obci¹ enia indukcyjnego nale y dobraæ odpowiednie typy uk³adów gasz¹cych. Nowoczesne styczniki posiadaj¹ na ogó³ odpowiednie fabryczne uk³ady gasz¹ce. W przypadku ich braku proponujemy kontakt z Biurami Handlowymi firmy General Electric Power Controls: Wroc³aw tel (71) , fax (71) , Bielsko-Bia³a tel (33) ,-03,-08, fax (33) , Warszawa tel () , fax () , Gdañsk (58) , fax (58) Czasowo mo na zbocznikowaæ obci¹ enie uk³adem RC, np. 47W/1W + nf/630v. Uk³ad gasz¹cy ³¹czyæ zawsze bezpoœrednio do zacisków obci¹ enia indukcyjnego. U ycie obwodu gasz¹cego ogranicza wypalanie siê styków a w regulatorze oraz zmniejsza prawdopodobieñstwo ich sklejania. Jego brak szybko niszczy styki aw wyniku pojawiania siê na nich ³uku elektrycznego przy ich rozwieraniu. Zasilanie 7

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502 CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD50 INFORMATOR TECHNICZNY www.laskomex.com.pl Cyfrowy system domofonowy CD50 Cechy domofonu Domofon pozwala na pod³¹czenie do 55 unifonów lub monitorów. System CD50 mo e obs³u

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 PARAMETRY TECHNICZNE Zakres mocy cieplnej Rodzaje paliwa Maksymalne cisnienie gazu mierzone na króæcu pomiarowym Ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A INSTRUKCJA OBS UGI System kontroli do DL918 TML4502CB-A Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ jako przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo