Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication"

Transkrypt

1

2 Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa, Alicja Helman, Tomasz Goban-Klas, Maria Kocójowa, Emil Orzechowski, Andrzej Szopa, Michał du Vall Nr 11: Zarządzanie w kulturze. Red. Łukasz Gaweł, Emil Orzechowski No 11: Culture Management. Ed. by Katarzyna Plebańczyk, Emil Orzechowski SEKRETARZ REDAKCJI Magdalena Król PROJEKT OKŁADKI I STRON TYTUŁOWYCH Jacek Szczerbiński Na okładce fragment polichromii w kościele pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej ADIUSTACJA JĘZYKOWA Jerzy Hrycyk REDAKTOR WYDAWNICTWA Lucyna Sadko KOREKTA Katarzyna Onderka SKŁAD I ŁAMANIE Barbara Kerschner Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków Copyright by Uniwersytet Jagielloński Wydanie I, Kraków 2008 All rights reserved ISBN ISSN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel. (012) , (012) , tel./fax (012) Dystrybucja: ul. Wrocławska 53, Kraków tel. (012) , tel./fax (012) tel kom , Konto: Bank PEKAO SA O/Kraków, nr

3 Spis treści Wokół zarządzania kulturą Michał Iwaszkiewicz (we współpracy z Małgorzatą Okupnik), Uwarunkowania i odrębności w zarządzaniu podmiotami na rynku kultury... Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Skutki wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych w Krakowie w obszarze współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym... Tadeusz Pokusa, Łańcuch tworzenia wizerunku w układzie rynkowym... Zarządzanie teatrem Rafał Maciąg, Spektakl teatralny jako przedmiot zarządzania: konsekwencje teoretycznych sporów w interpretacji statusu ontologicznego postaci teatralnej i przedstawienia teatralnego dla konstrukcji modelu organizacyjnego teatru Giepa Hagoorta... Katarzyna Kowalczyk, Rola i specyfika polskich organizacji pozarządowych w sektorze teatru. Diagnoza sytuacji... Joanna Jaworska, Realizacja misji upowszechniania kultury na przykładzie kameralnej sceny Teatru Bagatela Scena Sarego 7... Muzea, muzyka, kino, literatura Katarzyna Barańska, Kto ty jesteś?. Wyimek z Nocy Muzeów Krakowskich AD Marta Materska-Samek, Europejski kontekst finansowania cyfryzacji kin... Dorota Sieroń-Galusek, Zarządzanie projektem lekcja wyniesiona z doświadczeń Barbary Toruńczyk inicjatorki i realizatorki przedsięwzięcia wydawniczego Zeszyty Literackie... Zbigniew Indyk, Rynek usług okołomuzycznych... Materiały Agnieszka Sokół, Polsko-niemiecka współpraca kulturalna, programy i instytucje... Sprawozdania i recenzje Katarzyna Plebańczyk, Informacja w polityce kulturalnej recenzja książki J. Marka Schustera Hubert Więckowski, Synaxis Baltica, Tallin, Estonia Anna Sąkol, Synaxis Baltica, Summer Academy Russia Małgorzata Okupnik, Sprawozdanie z ogólnopolskiego Forum Akademickich Ośrodków Kształcenia Animatorów i Menedżerów Kultury w Poznaniu... Kronika Małgorzata Lisowska, Kronika Zespołu Katedr Nauk o Kulturze Uniwersytetu Jagiellońskiego... Informacje o autorach i redaktorach książki

4 SPRAWOZDANIA I RECENZJE

5 Katarzyna Plebańczyk INFORMACJA W POLITYCE KULTURALNEJ RECENZJA KSIĄŻKI J. MARKA SCHUSTERA 1 Jaka jest struktura infrastruktury informacyjnej w dziedzinie polityki kulturalnej? Jak prowadzi się rozmaite działania badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych ( ), opracowywanie informacji, dokumentacja, katalogowanie i archiwizowanie, rozpowszechnianie i komunikacja?. Książka J. Marka Schustera powstała jako raport z badań przeprowadzonych w 2000 roku przez autora na zlecenie The Pew Charitable Trust. Miały one na celu analizę istniejących systemów, modeli informacyjnych o kulturze i próbę wskazania, czy któryś z nich mógłby być adaptowany (w części lub całości) na rynku amerykańskim. Część I jest wprowadzeniem do badań i zawiera podsumowanie głównych przekrojowych tematów nie jest jednak wyodrębniona, odwołuje się do analiz i studiów przypadków przedstawionych w częściach II i III. Część II koncentruje się wokół wybranych przez autora pojedynczych ośrodków zestawionych według krajów. Choć należy przyznać Schusterowi rację, że nie sposób ogarnąć skali zjawiska i usystematyzować go, to czytelnikowi pozostawia on w domyśle powód, dla którego skupił się na takich właśnie a nie innych, wybranych przez siebie, krajach i organizacjach zwłaszcza gdy powołuje się na szacunki Zentrum für Kulturforschung z Bonn mówiące, że istnieje już ponad 100 dużych instytutów zajmujących się badaniami w dziedzinie polityki kulturalnej w 48 krajach europejskich, obok ogromnej liczby jednostek o mniejszym znaczeniu. Część III skupia się na konsorcjach badawczo-dokumentacyjnych w tym na projektach badawczych obejmujących wiele różnych instytucji, czyli na sieciach i sieciach sieci. Dodatek to opis dyskusji i rekomendacje polityczne sformułowane podczas spotkania zorganizowanego w Rutgers University, gdzie dyskutowano nad wynikami badań Schustera oraz amerykańskim systemem badań nad informacją w kulturze. Badania związane z informacją w polityce kulturalnej są prowadzone przez najróżniejsze organizacje i instytucje działające w ramach funduszy zarówno publicznych, jak i prywatnych. J. Mark Schuster, przystępując do analizy infrastruktury badawczej, wy- 1 J. Mark Schuster, Informacja w polityce kulturalnej. Infrastruktura informacyjna i badawcza, Kraków 2007.

6 170 Katarzyna Plebańczyk odrębnił kilka modeli, dzieląc je na wstępie na: modele oparte na instytucjach i te działające pozainstytucjonalnie, zauważając jednak, że trudno tu mówić o systemowości, a większość podanych przykładów łączy elementy kilku modeli. Wśród modeli opartych na instytucjach wyróżnia takie, jak: a) Dział badawczy agencji rządowej finansującej kulturę to wyodrębnione jednostki na najwyższym poziomie administracyjnym danego kraju działające w strukturach różnych ministerstw. Zajmują się zarządzaniem ogólnokrajowym potencjałem badawczym i informacyjnym, prowadzą i zlecają badania, świadczą usługi dokumentacyjne. b) Krajowy urząd statystyczny w większości krajów urzędy statystyczne gromadzą i przetwarzają dane dotyczące sektora kultury. c) Niezależny instytut badawczy typu non profit Schuster podkreśla, że model taki daje możliwość uwolnienia sfery badań i informacji od nacisków politycznych, podając przykład holenderskiego Boekmantstichting. d) Desygnowany przez rząd uniwersytecki ośrodek badawczy najsilniejszym takim ośrodkiem jest francuski Centre National de la Recherche Scientifique. Ten model pozwala nie tylko na oderwanie od polityki, ale i na prowadzenie działalności o bardziej naukowym charakterze oraz powiązanie z uniwersyteckimi programami dydaktycznymi i szkoleniowymi. e) Prywatna firma konsultingowa w założeniu jest to forma działalności o charakterze komercyjnym i wiele takich firm prowadzi raczej doraźne badania związane z polityką kulturalną. Jako przykład firmy prowadzącej działalność na szeroką skalę Schuster podaje, wyjątkowy jednak w skali całego zjawiska, International Intelligence on Culture w Londynie firmę, która odziedziczyła sprywatyzowany potencjał badawczy i informacyjny Arts Council of Great Britain. f) Obserwatorium kultury to forma łącząca różne modele. Instytucje określające się tym mianem zajmują się różnymi elementami badań nad informacją w kulturze, ponieważ zwykle nie działają w ramach struktur rządowych, to w ramach jednego kraju potrafi ich działać nawet kilka (np. we Francji). Wzrost liczby tego typu instytucji zainteresował UNESCO, gdzie powstał pomysł połączenia ich w między narodową sieć. Schuster słusznie zauważa, że wiele instytucji badawczych czy informacyjnych już działa w ramach sieci (wyodrębnia je jako modele nieoparte na instytucjach). Podaje przykłady dwóch największych europejskich sieci CIRCLE i ERICArts. Pisze również, że skalę zjawiska dostrzegła Rada Europy powołując Forum Europejskich Sieci Kulturalnych (Forum des Réseaux Culturels Europeens), czyli sieć sieci w dziedzinie kultury oraz UNESCO powołując wspólnie z Radą Europy Culturelink, czyli Sieć Sieci ds. Badań i Współpracy w Dziedzinie Rozwoju Kulturalnego. Wśród ciekawych, a nieinstytucjonalnych zjawisk, Schuster wymienia programy badawcze, za przykład podając stworzony przez Radę Europy Program Oceny Narodowych Polityk Kulturalnych (opracowania polityk kulturalnych poszczególnych krajów dostępne są na stronach internetowych ERICArts). Podjęcie przez Schustera próby analizy form, działań i ośrodków zajmujących się badaniami i informacją w kulturze pokazuje przede wszystkim, że mamy do czynienia z ogromnym wzrostem inwestycji w badania i informację w sferze polityki kulturalnej.

7 INFORMACJA W POLITYCE KULTURALNEJ RECENZJA Wynika to z zaobserwowanej przez niego tendencji do opierania polityki kulturalnej na przesłankach naukowych, co owocuje zarówno przenoszeniem działań na ośrodki naukowe, jak i powstawaniem coraz liczniejszych centrów, obserwatoriów i innych organizacji. Ponadto w wielu krajach powstają lub odradzają się ośrodki rządowe. Większość podejmowanych na świecie badań ma charakter rozbudowy baz danych statystycznych. Schuster zauważa, że część badanych przez niego instytucji za swój priorytet uznaje rozwój bazowej statystyki sektora kultury oraz że taka metoda badawcza przedkładająca gromadzenie danych liczbowych nad ich analizy była i jest wielokrotnie krytykowana. Przykłady pełnej analizy, omówienia dostępnych statystyk należą do rzadkości, gdyż niosą z sobą ryzyko osobistej i nieobiektywnej refleksji, ale można zaobserwować zwiększanie nacisku na ten właśnie element. Za pozytywny przykład Schuster podaje holenderskie Biuro Planowania Społecznego i Kulturalnego, co ciekawe powołane na poziomie rządowym. W ramach działań Euorostat (agencji statystycznej Unii Europejskiej) powołano kilka grup roboczych, których celem jest prowadzenie właśnie analitycznych badań porównawczych (np. grupy ds. uczestnictwa w kulturze czy finansowania kultury). Problemem, który się pojawia przy tak ogromnej liczbie prowadzonych badań, jest jakość i wiarygodność uzyskiwanych wyników. Często bowiem zdarza się, że stanowiska badawcze zajmują ludzie, którzy nie są wyszkoleni w zakresie metodologii nauk społecznych. W wielu wypadkach są to również badania prowadzone na zamówienie mające udowodnić jakąś tezę lub ściśle związane z celami politycznymi, z założenia nieobiektywne i w rezultacie pseudonaukowe. Wykorzystywanie wyników badań jako narzędzia polityki jest często zamiarem tych, którzy je zlecają. Schuster zauważa, że podejmowane badania coraz częściej charakteryzują się ewaluacją typu ex ante gdzie chodzi przede wszystkim o ocenę potencjalnych beneficjentów grantów, a bardzo rzadko ex post oceną efektywności określonego projektu, programu czy polityki. Drugi typ ewaluacji wiąże się z ryzykiem oceny krytycznej i choć niewątpliwie jest cenny, to niewielu zleceniodawców chce podjąć ryzyko. W II części książki J. Mark Schuster omawia funkcjonowanie wybranych dwudziestu ośrodków zajmujących się badaniami nad informacją w kulturze w kilku krajach: we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie oraz Zentrum für Kulturforschung (Niemcy, Bonn) i Regionalne Obserwatorium Finansowania Kultury w Europie Środkowo-Wschodniej (Węgry, Budapeszt). Przyznaje, że jest to niewielka, ale ważna, jego zdaniem, próbka ośrodków badawczych i informacyjnych w dziedzinie polityki kulturalnej działających w Europie i Kanadzie. Jako uzasadnienie wyboru podaje aktywność ośrodków i ich uznanie na arenie międzynarodowej. Ciekawym aspektem opisu poszczególnych ośrodków jest ich ocena dokonana na podstawie analizy działalności oraz wywiadów. Schuster już na wstępie podkreśla, że forma wywiadu jest dla niego bardzo cenna, a nie wszystkie informacje o działalności instytucji można uzyskać z suchych danych statystycznych. W części III omówione zostały sieci sieci, konsorcja specjalizujące się w badaniach i dokumentacji i działające na dużą skalę. Tego rodzaju organizacje stają się miejscem realizacji międzynarodowych projektów porównawczych, odgrywają coraz większą rolę w analizach polityki kulturalnej, ale są także przedmiotem krytyki, gdyż uważa się, że zbyt dużo energii poświęcają na zarządzanie i utrzymywanie istniejącej sieci.

8 172 Katarzyna Plebańczyk Schuster omawia działanie takich sieci, jak: CIRCLE, ERICarts, Cultural Policy and Action Departament, działające przy Radzie Europy, Cultural Policies for Developement Unit przy UNESCO, Culturelink i Canadian Cultural Research Network, Centre for Cultural Management (University of Waterloo, Kanada). Mimo że J. Mark Schuster wykazał, iż bezpośrednia adaptacja istniejących na świecie modeli badawczej i informacyjnej infrastruktury polityki kulturalnej dla potrzeb Stanów Zjednoczonych nie jest możliwa, zleceniodawcy postanowili poddać jego raport szerszej dyskusji naukowej poprzez zorganizowanie spotkania w Rutgers University rezultaty przeprowadzonej dyskusji również znalazły się w książce w formie Dodatku. Uczestnicy debaty rekrutujący się z najróżniejszych instytucji i organizacji związanych z kulturą w Stanach Zjednoczonych przedyskutowali zarówno istniejący system, a raczej jego chaotyczność i rozproszenie, oraz spróbowali stworzyć rekomendacje dla przyszłego rozwoju. Zgodnie z tym, co w swoich badaniach zauważył Schuster, że Stany Zjednoczone nie biorą udziału w międzynarodowych projektach, wyrazili chęć uczestniczenia w dyskusjach i debatach na temat polityki kulturalnej, udział w pracach międzynarodowych sieci oraz powrót do członkostwa w UNESCO. Ten ostatni postulat został już spełniony USA od 2003 roku są na nowo członkiem UNESCO.

9 Hubert Więckowski SYNAXIS BALTICA, TALLIN, ESTONIA 2007 W obecnej chwili funkcjonuje wiele programów oświatowych, które zakresem swej działalności przekraczają granicę państw. W swym założeniu mają one stanowić formę uzupełnienia systemu edukacyjnego w danym kraju. Poprzez proces planowania i organizowania dążą również do inicjowania długookresowej wymiany kulturowej. Jednakże znaczna część z nich z powodu braku charakterystycznej misji, która stanowiłaby silę napędową dla podejmowanych działań, nieodpowiednią organizację oraz niedostateczne zaangażowanie ze strony organizatorów nie odgrywa optymalnie swej roli. Przedsięwzięciem, które służyć może za pozytywny przykład dla tych programów, jest projekt Letniej Akademii Synaxis Baltica 1, który w sposób szczególny i efektywny realizuje swą misję. Pisząc o projekcie Synaxis Baltica Summer Academy na wstępie należy zwrócić uwagę na jego specyficzny obszar działania, który koncentruje się na krajach wchodzących w skład basenu Morza Bałtyckiego. Zważając na obecne tendencje sugerujące Go West, projekt ten może z początku budzić zdziwienie. Jednakże nawiązanie szerszej współpracy między jednostkami akademickimi ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, Polski, Niemiec oraz Danii stanowi interesującą alternatywę, ukazującą zarazem ciekawy, niedoceniany obszar wspólnego działania. W swym założeniu program ten jest adresowany do studentów, nauczycieli oraz osób, które zajmują się zarządzaniem kulturą lub polityką kulturalną. Dąży on zarazem do poprawy kształcenia, wymiany informacji oraz doświadczenia, jednocześnie stwarzając warunki do długookresowej współpracy między uczestnikami projektu. Projekt Synaxis Baltica Summer Academy funkcjonuje od 2002 roku. Każda z sześciu edycji, jakie miały miejsce do tej pory, odbywała się w innym kraju. Wynika to z założenia, iż kolejne akademie organizować mają poszczególne jednostki zrzeszone w programie. Tym samym następujące po sobie edycje realizowane były na Litwie, w Finlandii, na Łotwie, w Szwecji oraz w Niemczech. Tegoroczna edycja Summer Academy odbyła się w stolicy Estonii w Tallinie i trwała od 1 do 14 sierpnia. Uczestniczyło w niej 17 studentów. Polskę reprezentował student Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1

10 174 Hubert Więckowski Kreatywne Klastry przyszły model funkcjonowania kultury? Z tak postawionym pytaniem, tematem przewodnim Letniej Akademii, przyszło się zmierzyć uczestnikom programu. Do podstawowych celów Synaxis Baltica 2007 zaliczyć można: przedstawienie różnic jakie występują w poszczególnych krajach w definiowaniu creative industries 2 (CI), zaprezentowanie koncepcji teoretycznej odnośnie do kreatywnych klastrów, dokonanie analizy funkcjonowania trzech klastrów znajdujących się w Tallinie, a także przedstawienie rekomendacji dla władz lokalnych, jak i rządowych odnośnie do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, który w roku 2011 zostanie przyznany stolicy Estonii. Głównym, nadrzędnym zadaniem Synaxis Baltica 2007 było przygotowanie kompletnej dokumentacji swoistego rodzaju raportu, który spełniać miał powyższe cele. Raport ten składał się z 4 działów, tj. z części teoretycznej, oraz z 3 studiów przypadku, które przyporządkowane zostały do poszczególnych zespołów utworzonych spośród uczestników akademii. W realizacji zadania pomocne były codziennie odbywające się zajęcia oraz prezentacje, podczas których reprezentanci estońskich władz rządowych i lokalnych związanych z sektorem kultury, oraz menedżerowie inicjatyw kulturalnych przedstawiali obecną sytuację creative industries (zarówno w teorii, jak i praktyce), jaka miała miejsce w ich kraju. Organizatorzy akademii zapewnili również studentom niezbędny zestaw lektur związanych z tematem przewodnim, których analiza wspomogła pracę w poszczególnych grupach zadaniowych. Seminaria Przepiękna Starówka znajdująca się w centrum Tallina, bliskość Morza Bałtyckiego, oraz iście letnia pogodna to tylko niektóre atrakcje, które kusiły uczestników programu. Jednakże studenci dzielnie stawiali się każdego dnia w Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru, która była gospodarzem tegorocznej edycji i w której odbywały się wykłady i prezentacje. Należy wspomnieć, iż jeszcze przed przybyciem do Estonii studenci mieli obowiązek przygotowania pracy pisemnej odnośnie do sytuacji creative industries, jaka występuje w ich krajach. Następnie już na miejscu reprezentanci poszczególnych krajów przedstawili swoje prace pozostałym uczestnikom. Prolog ten pozwolił dostrzec studentom drobne różnice w działaniu CI, jednocześnie pobudzając ich i zachęcając do dalszej dyskusji. Pierwszym referentem Synaxis Baltica 2007 był Veiko Jürisson, który wykłada kreatywną ekonomię na International University Audentes. Ponadto interesuje się on również oddziaływaniem w aspekcie społecznym creative industries. W swej prezentacji pt. Kreatywna ekonomia oraz kreatywne klastry zaprezentował bogate nazewnictwo działu gospodarki związanego z kulturą przedstawiając jedno- 2 Ze względu na różnorodność w definiowaniu tej sfery gospodarki autor używa zwrotu, który stosowany był podczas Synaxis Baltica 2007.

11 SYNAXIS BALTICA, TALLIN, ESTONIA cześnie znaczące różnice występujące w ich obrębie. Zobrazował również perspektywy tego sektora w kontekście mikro- i makroekonomicznym, nawiązując do funkcjonowania w przestrzeni kreatywnych klastrów oraz do polityki kulturalnej. Przejrzyście i płynnie przeprowadzony wykład był kolejnym krokiem, który pozwolił studentom lepiej zrozumieć zjawisko kreatywnych klastrów. Jednocześnie postawa wskazująca możliwe drogi wyboru, niewyznaczająca jednej ściśle określonej ścieżki teoretycznej, sprowokowała uczestników do samodzielnej kreatywnej pracy. W kolejnym wykładzie przedstawiciele Instytutu Badań nad Przyszłością Estonii, Erik Terk oraz Küllike Tafel, zaprezentowali koncepcję rozwoju CI. W tym kontekście zwrócono uwagę na problemy związane ze sposobem mierzenia wzrostu tego sektora gospodarki. Trudno bowiem przedstawić za pomocą liczb kreatywną aktywność. Podczas wykładu zaprezentowano również rozwój obszarów miejskich i środowiska miejskiego w kontekście CI. Uczestników akademii zaintrygowała koncepcja sektorów wchodzących w skład creative industries, a dokładnie mówiąc, brak uznania ręcznego rzemiosła za jeden z ich składników, przy założeniu, iż w większości przypadków nie jest to przejaw estońskiej aktywności artystycznej. Regnar Siil, dyrektor Departamentu Rozwoju w estońskim Ministerstwie Kultury, w swym wykładzie zaprezentował szereg przykładów z obszaru CI, jakie występują w jego kraju, m.in. znaną na całym świecie technologię Skype, która powstała w Estonii. Podczas swego wykładu przedstawił również cele priorytetowe, jakie Ministerstwo Kultury zobligowało się zrealizować w kontekście creative industries. Dla studentów najciekawszą częścią prezentacji był moment, w którym Regnar Siil odniósł się do słów krytyki względem creative industries nie bał się on wyrazić swoich krytycznych opinii odnośnie do konserwatywnego podejścia do zarządzania kulturą. Wykład prezentujący CI w kontekście lokalnym wygłosiła Anu Kivilo, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Miasta Tallina. Jak już wyżej wspomniano, w roku 2011 Tallin dzierżyć będzie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W tym kontekście przedstawione zostały główne założenia oraz cele, jakie miasto pragnie osiągnąć do tego czasu. Anu Kivilo zaprezentowała również strukturę oraz sposób funkcjonowania lokalnej administracji ze szczególnym uwzględnieniem Departamentu Kultury i Dziedzictwa. Wykład ten był niezmiernie pomocny dla studentów w przygotowaniu rekomendacji, jakie znaleźć się miały w końcowym raporcie. Poza wyżej wymienionymi przedstawicielami ośrodków naukowych oraz administracji publicznej również estońscy uczestnicy Akademii przygotowali prezentacje dla swoich gości. Katrin Makarov, podążając tropem lokalnym, zaprezentowała swą opinię na temat sytuacji kreatywnych klastrów w stolicy Estonii, przedstawiając przy tym swój pogląd odnośnie do cech charakterystycznych tak rozumianej aktywności społecznej. Natomiast wykład dotyczący doświadczeń Wielkiej Brytanii w sektorze creative industries wygłosiła Pille-Triin Männik. Jej prezentacja poruszyła kwestię wpływu CI na rozwój miast. Wyżej wymienione wykłady miały raczej charakter teoretyczny i nie skupiały się na ściśle określonej inicjatywie. Jednakże dodatkowo studenci mieli okazję zapoznać się realizowanymi projektami, m.in. za sprawą prezentacji prowadzonych przez menedżerów kultury.

12 176 Hubert Więckowski Raport Jak już wyżej wspomniano, sporządzenie przez uczestników programu obszernego raportu, który miał być urzeczywistnieniem głównych założeń Synaxis Baltica 2007, było nadrzędnym celem Letniej Akademii. Tym samym już w pierwszych dniach sierpnia studenci zostali przydzieleni do czterech grup zadaniowych, w ramach których przygotowywali poszczególne części raportu. Grupa pierwsza miała nie lada zadanie, polegające na przygotowaniu części teoretycznej. Począwszy od analizy uprzednio przygotowanych przez uczestników akademii prac, grupa ta miała na wstępie sporządzić przejrzysty obszar definicji i terminologii z dziedziny CI. Studenci pracujący nad przygotowaniem tej części końcowego raportu mieli również za zadanie zaprezentować swoją koncepcję definicji kreatywnych klastrów, przedstawiając jednocześnie główne cechy funkcjonowania tej formy aktywności społecznej. Kursanci zostali również zobligowani do sporządzenia rekomendacji, zarówno dla administracji rządowej, jak i lokalnej, w aspekcie polityki kulturalnej, zarządzania kulturą, jak również w związku z rokiem 2011, kiedy to Tallin stanie się Europejską Stolicą Kultury. W przygotowaniu tego rozdziału pomocny był cykl wyżej wymienionych wykładów, jak również sporządzony przez organizatorów zestaw literatury związany z tematem Synaxis Baltica Grupa studentów sporządzająca część teoretyczną przeprowadziła również wywiad ze wspomnianym już Veiko Jürissonem, którego słowa okazały się niezwykle pomocne do przygotowania tegoż rozdziału. Zadaniem kolejnej grupy była analiza kreatywnego klastra, za jaki uznaje się Bractwo Św. Katarzyny (Katariina Gild). Jest to usytuowana w historycznym centrum starego miasta kamienica i pomimo braku finansowego wsparcia ze strony władz miejskich funkcjonuje już 10 lat. Bractwo Św. Katarzyny to miejsce pracy 13 artystów, którzy posiadają tam swoje pracownie oraz sklepy. Nabyć tam można zarówno wyroby skórzane, tekstylne, jak również przeróżne kapelusze czy też biżuterię produkty rzemiosła ręcznego. To w tym kontekście nawiązała się dyskusja między studentami a przedstawicielami Instytutu Badań nad Przyszłością Estonii, którzy nie zaliczają takiej działalności do obszaru creative industries. Studenci pracujący w tej grupie udali się do Bractwa nie tylko w celu zakupienia ładnych i oryginalnych wyrobów, ale również po to, aby przeprowadzić wywiad z Kaire Tali oraz innymi artystami zrzeszonymi w Katariina s Gild, co pomóc miało w przygotowaniu analizy. Kolejny rozdział będący analizą projektu Ülemiste City 3 przygotować miała grupa trzecia. Przedsięwzięcie to związane było z rewitalizacją obiektów przemysłowych, w których niegdyś produkowano broń. Głównym celem projektu było stworzenie przyjaznej i kreatywnej przestrzeni biurowej, która spełniać ma funkcję swoistego rodzaju centrum dla technologii IT, mediów oraz firm z sektora high-tech. W chwili obecnej ten ogromny obszar znajdujący się kilkanaście kilometrów od centrum Tallina, jest w połowie prac transformacyjnych, jednakże parę firm posiada tam już swoją siedzibę. 3

13 SYNAXIS BALTICA, TALLIN, ESTONIA Z projektem tym studenci mieli sposobność zapoznania się po raz pierwszy podczas spotkania z głównym menedżerem tego przedsięwzięcia. Gunnar Kobin nakreślił pokrótce historię tego miejsca, jednocześnie przedstawiając główne założenia projektu. I tak studenci usłyszeli, że dzięki restauracji z sześciuset miejscami siedzącymi oraz dzięki usytuowaniu tu parku z oczkiem wodnym miejsce to ma stanowić kreatywną przestrzeń dla pracujących tam osób. Podczas dyskusji, która odbyła się po spotkaniu, kursanci, zapewne zważając na zaprezentowany rozmiar przedsięwzięcia, nie poruszali tak rozumianego zagadnienia przestrzeni kreatywnej. Studenci skorzystali również z możliwości i osobiście udali się na plac budowy. To tu, podczas kolejnego spotkania z Gunnarem Kobinem, uczestnicy akademii mieli możliwość zaobserwowania specyficznego podejścia do koncepcji kreatywnego otoczenia głównego menedżera projektu. Grupa przygotowująca tę część raportu przeprowadziła również wywiad z Kobinem, podczas którego rozmówca wprawił w osłupienie studentów, wypowiadając się lekceważąco i ordynarnie odnośnie do kulturalnych aspektów kreatywnego otoczenia, sugerując, iż są one zbędnym kosztem. Ostatnia grupa skoncentrowała się na analizie projektu o intrygującej nazwie Kulturalny Kocioł (Kultuurikatel). W swym założeniu przedsięwzięcie to ma na celu stworzenie przestrzeni, która stymulować ma komunikację między sztuką, nauką a edukacją. Mowa tu nie o zwyczajnej współpracy, lecz o wspomaganiu wymiany wiedzy i doświadczenia w celu wytworzenia nowych koncepcji procesów. W swej wizji twórcy projektu proponują utworzenie nowej społeczności nie w sferze przestrzeni publicznej, lecz jako alternatywno-eksperymentalną przestrzeń, która stanowić ma esencję scalającą kreatywne sposoby funkcjonowania. Kociołek ma mieć swoją siedzibę w starej fabryce znajdującej się niemalże nad wybrzeżem morza, przy jednoczesnym sąsiedztwie historycznego centrum Tallina. W chwili obecnej rozpoczęto prace remontowe, które zakończyć się mają przed rokiem Veronika Valk, która jest głównym menedżerem tego przedsięwzięcia korzystając z zaproszenia organizatorów Synaxis Baltica zaprezentowała studentom projekt Kociołka wpierw podczas wykładu, a następnie oprowadzając studentów po olbrzymich przestrzeniach śpiącej (do czasu) fabryki. Podczas pierwszego tygodnia praca studentów w 4 5-osobowych grupach skoncentrowana była głównie na pozyskaniu i uporządkowaniu informacji i wiedzy pomocnej do realizacji poszczególnych rozdziałów, a także na przygotowaniu struktury poszczególnych prac. Po zebraniu niezbędnych materiałów uczestnicy rozpoczęli sporządzanie raportu według swoich, uprzednio zaprezentowanych koncepcji. W punkcie kulminacyjnym prac nad raportem w kraju, który uczestnicy określali jako E-Country ze względu na wszechobecność w stolicy Estonii bezprzewodowego Internetu studenci byli niemalże odcięci od świata, pracując w swych zespołach do późnych godzin nocnych. Jednakże zadania studentów nie ograniczyły się jedynie do sporządzenia raportu. Kursanci mieli również obowiązek przedstawić wyniki swojej pracy w formie krótkiego wystąpienia podczas konferencji wieńczącej szóstą akademię. Oficjalne prezentacje odbyły się w dniu 14 sierpnia. Uczestnikami byli przedstawiciele Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru, wyżej wspomniani goście tegorocznej edycji Summer Academy, a także koordynatorzy projektu Synaxis Baltica z poszczególnych krajów oraz media lokalne.

14 178 Hubert Więckowski Studenci pokrótce przedstawili wyniki swoich prac, starając się nakreślić, ich zdaniem, charakterystyczne i główne cechy poszczególnych rozdziałów oraz wnioski, do jakich doszli w swoich analizach, zaznaczając jednocześnie, iż więcej informacji na dany temat znaleźć będzie można w publikacji Synaxis Baltica Po wygłoszeniu prezentacji miała miejsce luźna dyskusja między studentami a przybyłymi gośćmi podczas której, na przykład, studenci na podstawie projektu Ülemiste City uargumentowali, jak nie należy rozumieć pojęcia kreatywny klaster. Zarówno raport końcowy, jak i poszczególne prezentacje uzupełniały się nawzajem i tym samym stanowiły swoistego rodzaju całość. Podsumowanie Poddając analizie dwutygodniowy pobyt w stolicy Estonii, można pokrótce przedstawić zarówno pozytywne aspekty, a także mimo iż są one jedynie wynikiem subiektywnych spostrzeżeń minusy. Czego na pewno nie można zarzucić organizatorom akademii, to sporządzenia nieprzemyślanego harmonogramu dwutygodniowych zajęć. Tematy poruszane podczas wykładów oraz rozważny dobór lektorów pozwoliły studentom stopniowo, krok za krokiem, zrozumieć zagadnienia związane z tematem przewodnim, a także sprowokować uczestników do dyskusji, co zapewne wpłynęło na strukturę poszczególnych rozdziałów raportu. Jest to niezmiernie istotny aspekt w programach edukacyjnych, ponieważ bywa tak, iż chaotyczne zaprezentowanie tematu utrudnia jego zrozumienie. Ponadto harmonogram realizowany był zgodnie z przygotowanymi uprzednio założeniami. Nie oznacza to jednak, iż zajęcia prowadzone były w sposób formalny, wręcz przeciwnie, podczas ćwiczeń panowała luźna atmosfera. W tym miejscu należy wspomnieć o niewymiernym sukcesie w dziedzinie integracji grupowej dwójki nauczycieli dr Gesy Birnkraut z Niemiec oraz Sue Kay z Wielkiej Brytanii, które prowadziły zajęcia i towarzyszyły uczestnikom programu, podczas całego dwutygodniowego pobytu. Przyjęty na wstępie nieformalny charakter relacji między uczestnikami a nauczycielami oraz ćwiczenia z zakresu treningu interpersonalnego przyczyniły się do wytworzenia przyjaznej atmosfery podczas całego pobytu. Na taki stan rzeczy zapewne wpływ miał również fakt ulokowania uczestników programu w jednym miejscu w hostelu znajdującym się nieopodal Akademii. Tym samym początkowa niepewność oraz skrępowanie już w pierwszych dniach ulotniły się, pozwalając studentom lepiej się zapoznać. Pod tym względem Synaxis Baltica 2007 było swoistego rodzaju programem wymiany kulturowej. Podczas dwutygodniowego pobytu studenci potrafili wielokrotnie zaskoczyć samych siebie. Spostrzegli tym samym własne stereotypowe myślenie, które wydawać by się mogło, że ich nie dotyczy. Podsumowując pobyt w Tallinie, trudno wyłonić znaczące, negatywne aspekty tegorocznej Akademii. Jedyne stresujące sytuacje, jakie miały miejsce podczas tych kilku 4 Publikacja dostępna jest m.in. na stronie internetowej

15 SYNAXIS BALTICA, TALLIN, ESTONIA dni, związane były z końcowym etapem sporządzania raportów i prezentacji, kiedy studenci w swoich grupach intensywnie pracowali, tocząc czasami zażarte dyskusje odnośnie do koncepcji przygotowywanych rozdziałów. Można również pokusić się o stwierdzenie, iż ograniczenie kontaktów interpersonalnych w ostatnich dniach pobytu do grup zadaniowych również stworzyło pewnego rodzaju niekorzystną sytuację. Jednakże trudno jest podsumować coś, co w chwili obecnej w pewien sposób nadal trwa, bowiem specyficzny charakter tego projektu nie tylko umożliwił studentom zdobycie wiedzy związanej z tematem przewodnim Synaxis Baltica 2007, ale również ukształtował ich punkt widzenia.

16 Anna Sąkol SYNAXIS BALTICA, SUMMER ACADEMY RUSSIA 2008 Synaxis Baltica to istniejąca od 2001 roku sieć menedżerów kultury z krajów bałtyckich, którzy działają lub zamierzają działać na polu zarządzania kulturą. Uczestniczy w niej 11 uniwersytetów i partnerskich instytucji z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Rosji, Szwecji i Polski. W roku 2008 w Summer Academy uczestniczyły Aleksandra Junga i Anna Sąkol, studentki zarządzania kulturą w ISP UJ. Każdego roku jeden z krajów partnerskich organizuje Summer Academy Letnią Akademię Menedżerów. W ramach przedsięwzięcia studenci kierunku zarządzanie kulturą spotykają się w jednym z krajów projektu, aby pracować wspólnie nad konkretnym zagadnieniem dotyczącym sfery zarządzania sztuką i polityki kulturalnej. Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat celów polityki kulturalnej poszczególnych krajów, sposobów zarządzania charakterystycznych dla danego obszaru oraz sposobów tworzenia sieci współpracy jednostek państwowych z organizacjami pozarządowymi. Letnie Akademie projektu Synaxis Baltica są doskonałym miejscem na wymianę poglądów i doświadczeń związanych z organizacją projektów kulturalnych. Są również miejscem nawiązywania zagranicznych kontaktów z osobami, które w przyszłości mogą stać się partnerami przedsięwzięć. To właśnie jeden z głównych celów projektu, by stworzyć sieć partnerów regionalnych, wykładowców, trenerów, mediatorów zainteresowanych wspólną działalnością w polityce kulturalnej. W trakcie dyskusji i warsztatów uczestnicy mają okazję obserwacji sposobów pracy w innych kulturach niż własna. Temat Letniej Akademii 2008 zorganizowanej w Rosji brzmiał: Odkrywanie nowych kulturalno-historycznych atrakcji. Wspieranie Socjokulturowego Potencjału Regionu. Dziedzictwo Kulturowe i Turystyka Kulturalna. Organizatorem było INTERSTUDIO z Sankt Petersburga. Program został podzielony na dwie części. Pierwsza składała się z wykładów, spotkań i prezentacji mających umożliwić nam zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonania zadania w drugiej części spotkania.

17 182 Anna Sąkol Sankt Petersburg Pierwsze dni Letniej Akademii uczestnicy spędzili w Sankt Petersburgu. 21 uczestnikom-studentom oraz kilku wykładowcom organizatorzy zapewnili możliwość podziwiania przepięknych, monumentalnych budowli podczas rejsu statkiem po kanałach i obejrzenia bogatych zbiorów Ermitażu. Wykłady specjalistów na temat historii miasta Tikhvin oraz rozwoju turystyki w regionie leningradzkim miały na celu merytoryczne przygotowanie studentów do zadania, które mieli wykonać w drugiej części Akademii. Tikhvin Główne obrady Letniej Akademii odbywały się w Tikhvinie, niewielkim miasteczku w regionie leningradzkim, oddalonym o 200 km od Sankt Petersburga. Tikhvin to miejsce kontrastowe: z jednej strony pełne melancholijnych wspomnień o dawnej świetności bogatego miasta na szlaku hanzeatyckim zderzonych ze współczesną biedą, smutkiem szarych blokowisk i brakiem pomysłów na przyszłość. Tikhvin ze swoją wyjątkową architekturą jest na liście 430 rosyjskich miast historycznych. Tutaj w zabytkowym, wypełnionym wspaniałymi freskami monastyrze Uspienskim znajduje się bardzo ważna relikwia Kościoła prawosławnego tikhvińska ikona Matki Boskiej. W tym mieście urodziło się lub mieszkało wiele znanych osób, np. kompozytor Rimski-Korsakow, w którego dawnym domu mieści się obecnie bardzo ciekawe muzeum. Tikhvin ma niezwykły potencjał dla rozwoju kulturalnej, pielgrzymkowej, edukacyjnej i rekreacyjnej turystyki, a zadaniem studentów, uczestników tegorocznego spotkania Synaxis Baltica, było odkrycie go i zaproponowanie spójnych planów marketingowych dla stworzonych przez siebie projektów. Głównym założeniem było, aby te nowe pomysły atrakcji turystycznych wykorzystywały walory kulturowe i naturalne Tikhvina oraz przyczyniały się nie tylko do rozwoju turystyki kulturowej, ale służyły też miastu i jego mieszkańcom. Część pierwsza Cztery dni pobytu w Tikhvinie wypełnione były intensywną pracą. W trakcie zajęć z panią Claire Giraud-Labalte z Université Catholique de l Ouest dyskutowano na temat pojęcia dziedzictwa kulturowego, znaczenia tego terminu w różnych językach. Omawiano też problem tłumaczenia, mediacji dziedzictwa, zabytku, ważny np. przy decydowaniu o sposobie ekspozycji obiektu w muzeum lub rewitalizacji budynku. Pan Patrice Giraud przeprowadził bardzo ciekawe warsztaty na temat fotografii. W czasie zajęć z panią Ireną Alperyte, wykładowcą z Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, uczestnicy trenowali m.in., jak zarządzać projektem czy stworzyć plan marketingowy w wyniku pracy zespołowej, tzw. burzy mózgów.

18 SYNAXIS BALTICA, SUMMER ACADEMY RUSSIA Studenci przekazywali innym informacje na temat turystyki kulturowej w swoim kraju z wykorzystaniem materiałów i prezentacji multimedialnych, które byli zobligowani wykonać po zakwalifikowaniu się na wyjazd. Dzięki kilkugodzinnemu programowi zwiedzania poznaliśmy wspaniałe, ale często zapomniane i zaniedbane zabytki miasta. Odwiedziliśmy też lokalne instytucje kulturalne, muzea, a rosyjska grupa folklorystyczna oraz młodzież należąca do zespołów artystycznych zaprezentowały nam swój dorobek. W celu zgromadzenia informacji potrzebnych do stworzenia projektów organizatorzy zapewnili nam możliwość spotkania z przedstawicielami władz miasta oraz instytucji związanych z kulturą i turystyką podczas debaty w Urzędzie Miejskim oraz indywidualnych wywiadów. Część druga Dzień przeznaczony na wycieczkę do Starej Ładogi, legendarnej stolicy dawnej Rosji, połączony ze zwiedzaniem twierdzy, popularnej atrakcji turystycznej, miał być dla uczestników inspiracją i ostatnią okazją do zaczerpnięcia świeżego powietrza przed czekającą intensywną, żmudną pracą nad stworzeniem własnych projektów. Następnego dnia studenci zostali podzieleni przez organizatorów na grupy do realizacji zaproponowanych przez siebie tematów pracy. Zadbano o to, aby członkowie reprezentowali różne narodowości i aby w każdej grupie znalazła się jedna osoba pochodząca z Tikhvina. Uczestnictwo studentek z wydziału filologicznego mieszkających w Tikhvinie umożliwiło większe dopasowanie opracowywanych projektów do rzeczywistych potrzeb miejsca. Nad przebiegiem pracy wszystkich grup czuwała pani Irena Alperyte, a do swojej dyspozycji mieliśmy świetnie wyposażone Centrum Komputerowe. Każdy z uczestników zauważył brak zaangażowania i aktywności społecznej mieszkańców miasta, dlatego większość projektów poruszała również ten aspekt. Moja grupa zaproponowała zorganizowanie etnograficznych targów sztuki, kilkudniowego wydarzenia odbywającego się w przestrzeni miejskiej. Planowaliśmy wykorzystać nie tylko typowe dla imprez plenerowych lokalizacje, ale również place, skwery, boiska szkolne w centrum miasta do zorganizowania miejsca prezentacji tradycyjnej kultury, muzyki, tańców, opowieści licznych grup etnicznych regionu. Istotną część wydarzenia stanowiłaby sprzedaż tradycyjnych potraw, produktów spożywczych oraz rękodzieła. Zlokalizowanie wydarzenia w wielu miejscach jednocześnie, dostosowanie programu do różnych grup odbiorców, połączenie wielu dziedzin twórczości artystycznej i zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu miały gwarantować powodzenie inicjatywy. Inne grupy postulowały stworzenie parku miejskiego, gdzie odbywałyby się warsztaty artystyczne i koncerty, centrum konferencyjnego dla ekspertów z dziedziny religioznawstwa i historii sztuki lub organizację gry miejskiej survivalowej trasy dla młodzieży z całego regionu. Nasze pomysły zostały zaprezentowane przedstawicielom miasta, organizacji kultury, dziennikarzom oraz przedstawicielom Synaxis Baltica, którzy przyjechali do Tikhvina na coroczne spotkanie koordynatorów.

19 184 Anna Sąkol Podsumowanie Tegoroczną edycję Summer Academy można uznać za bardzo udaną. Wszyscy uczestnicy podkreślali zalety pracy w międzynarodowej grupie oraz wymianę doświadczeń i możliwość przetestowania teoretycznej wiedzy zdobytej w toku studiów w praktyce. Przedstawiciele INTERSTUDIO dołożyli wszelkich starań, aby program Letniej Szkoły był ciekawy, różnorodny, a jego realizacja przebiegała zgodnie z planem. Istotne i bardzo pozytywne jest również zainteresowanie przedstawicieli władz miasta Tikhvina naszym spotkaniem i powstającymi projektami. Chętnie służyli nam pomocą i udzielali wszelkich potrzebnych informacji, z uwagą też wysłuchali naszych propozycji. Zadanie postawione przed studentami było bardzo interesujące i absorbujące, ale również niezwykle wymagające. To jedyny, moim zdaniem, aspekt rosyjskiej Letniej Szkoły, który wymaga krytyki. Uważam, podobnie jak inni uczestnicy, że czas przewidziany na stworzenie własnych, szczegółowych planów marketingowych był zbyt ograniczony, a napięty harmonogram nie uwzględniał czasu na integrację uczestników, dyskusje, a zwłaszcza na podsumowania przebiegu projektu w trakcie trwania i po zakończeniu, co powodowało czasem przemęczenie i niepotrzebne spięcia. Mimo to bardzo pozytywnie oceniam pobyt w Rosji i udział w Akademii Letniej jako okazję do poznania innego kraju oraz specyfiki pracy menedżera kultury i realizacji projektów kulturalnych oraz wymianę doświadczeń ze studentami z krajów partnerskich. Więcej informacji na temat sieci Synaxis Baltica oraz corocznych Summer Academies można znaleźć na stronie internetowej

20 Małgorzata Okupnik SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM AKADEMICKICH OŚRODKÓW KSZTAŁCENIA ANIMATORÓW I MENEDŻERÓW KULTURY W POZNANIU W dniu 20 czerwca 2008 roku w Poznaniu odbyło się Forum Akademickich Ośrodków Kształcenia Animatorów i Menedżerów Kultury. Organizatorem konferencji tym razem była Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Cykl spotkań przedstawicieli ośrodków kształcących animatorów i menedżerów kultury został zainicjowany przez Zakład Pedagogiki Kultury UMCS kierowany przez prof. dr. hab. Dariusza Kubinowskiego 1. W dniach 4 6 czerwca 2007 roku w Kazimierzu Dolnym podczas inauguracyjnego spotkania roboczego odbyła się debata na temat kształcenia animatorów i menedżerów kultury w ramach specjalizacji na studiach I i II stopnia. Obecni byli przedstawiciele z 10 ośrodków z całej Polski. W poznańskim spotkaniu wzięło udział 21 osób. Reprezentowały one następujące ośrodki: Uniwersytet Jagielloński (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) dr Łukasz Gaweł, dr Katarzyna Plebańczyk; Uniwersytet Łódzki (Katedra Badań Edukacyjnych) dr Katarzyna Perlińska; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Pedagogiki Kultury) dr Barbara Jedlewska, dr Katarzyna Siądecka, mgr Aneta Pepaś; 1 Wcześniej, w styczniu 2006 r., w Krakowie odbyło się I Spotkanie Ośrodków Kształcenia Menedżerów Kultury zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Kulturą UJ. Kolejnym ważnym wydarzeniem była konferencja Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce: koncepcje, doświadczenia, wyzwania zorganizowana prze Zakład Pedagogiki Kultury UMCS w dniach r. w Lublinie. Towarzyszyła jej książka pod red. B. Jedlewskiej, Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce koncepcje, doświadczenia, wyzwania, Lublin 2006, z tekstami specjalistów z uczelni z całej Polski. Podczas tejże konferencji odbyła się debata przedstawicieli ośrodków na tematy: 1. Współczesna rzeczywistość społeczno-kulturowa zagrożenia i wyzwania dla podmiotów kultury, 2. Predyspozycje i kompetencje animatora i menedżera kultury, 3. Rynek pracy w sektorze kultury Polska na tle krajów europejskich, 4. Perspektywiczny model akademickiego kształcenia animatorów i menedżerów kultury (por. Fragmenty debaty przeprowadzonej w ramach konferencji Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce: koncepcje, doświadczenia, wyzwania w dniach czerwca 2006 roku w Lublinie, Pedagogika Kultury, t. 3, 2007, s ).

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU Rodzice partnerami nauczycieli w procesie adaptacji szkolnej SOCRATES GRUNDTVIG 2 PARTNERSKIE PROJEKTY KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PIERWSZE SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Piotr Kucharski. Doświadczenie zawodowe

Piotr Kucharski. Doświadczenie zawodowe Piotr Kucharski Data urodzenia 26.09.1983 Telefon: 694891449 E-mail: piotrkucharski26094@wp.pl Adres: Inżynierska 47a/9 Wrocław Cała Polska Doświadczenie zawodowe od 02.2014 ECDF/Uniwersytet Gdański/University

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Szkolenia Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej W dniach 23 i 25 lutego br., w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011. Maj 2010 r.

Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011. Maj 2010 r. Profile zawodowe (specjalizacje) na kierunku GAP w roku akad. 2010/2011 Maj 2010 r. Kształcenie profilowane: nadaje studiom I stopnia zdecydowanie praktyczny (zawodowy) charakter ma zapewnić zdobycie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Szkolenie dla multiplikatorów w kontekście pracy przy projektach europejskich oraz polsko-niemieckich Termin:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii Realizacja projektu Kwiecień 2009 - Marzec 2011 Spis treści O MCK 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa VIII edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2013-2014 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 204/205 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Społecznych PRAWDZIWA PASJA POLEGA NA POZNAWANIU. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE W roku 2015 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo