ZARZADZENIE NR MU PREZYDENTA MIASTA GLIWICE ., < z dnia 2019 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADZENIE NR MU PREZYDENTA MIASTA GLIWICE ., < z dnia 2019 r."

Transkrypt

1 1!\ "\\K 1 I w sprawie zian budietu iasta Gliwice na 019 rok ZARZADZEIE R MU PREZYDETA MIASTA GLIWICE., < z dnia 019 r. a podstawie art. ust. 4, art. 47 ust. 1, art. 57 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 019 r. poz. 9 z péin. z.); art. 30 ust. pkt 4, art. 61 ustawy dnia 8 arca 1990 r. 0 saorzadzie ginny (t.j. Dz. U. z 019 r. poz. 506 poin. z.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, w zwiazku z art. 9 ust. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 saorzqdzie powiatowy (t.j. Dz. U. z 019 r. poz. 511); art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 8ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 13 listopada 003 r. odochodach jednostek saorzadu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 018 r. poz z péin. z.); upowainienia wynikajacego 18 uchwaiy nr II/1/018 Rady Miasta Gliwice zdnia 13 grudnia 018 r. wsprawie budietu iasta Gliwice na 019 rok ( péin. z.) oraz zarzadzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 019 r. w sprawie zasad planowania idokonywania zian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budiecie iasta oraz sporzadzania planéw finansowych i dokonywania w nich zian (z péin. z.) zarzadza sie, co nastqepuje: 1. Dokonaé zian w tabeli nr 1 do uchwaty Rady Miasta Gliwice nr II/1/018 z dnia 13 grudnia 018 r. w sprawie budietu iasta Gliwice na 019 rok ( péin. z.), zgodnie z zatacznikie nr 1 do zarzadzenia.. Dokonaé zian w tabeli nr do uchwaiy Rady Miasta Gliwice nr II/1/018 z dnia 13 grudnia 018 r. w sprawie budietu iasta Gliwice na 019 rok (z péin. z.), zgodnie z zaiqcznikie nr do zarzqdzenia. 3. Dokonaé zian w tabeli nr 4 do uchwaiy Rady Miasta Gliwice nr II/1/018 z dnia 13 grudnia 018 r. w sprawie budietu iasta Gliwice na 019 rok (z poin. z.), zgodnie z zaiacznikie nr 3 do zarzadzenia. 4. Dokonaé zian w tabeli nr 5 do uchwaiy Rady Miasta Gliwice nr II/1/018 z dnia 13 grudnia 018 r. w sprawie budietu iasta Gliwice na 019 rok ( poin. z.), zgodnie z zaiacznikie nr 4 do zarzadzenia. 5. Dokonaé zian w tabeli nr 6 do uchwaiy Rady Miasta Gliwice nr II/1/018 dnia 13 grudnia 018 r. w sprawie budietu iasta Gliwice na 019 rok ( péin. z.), zgodnie z zatacznikie nr 5 do zarzadzenia. 6. Dokonaé zian w tabeli nr 8 do uchwaiy Rady Miasta Gliwice nr II/1/018 z dnia 13 grudnia 018 r. w sprawie budietu iasta Gliwice na 019 rok (z péin. z.), zgodnie z zaiacznikie nr 6 do zarzqdzenia. 7. Dokonaé zian w zalqczniku nr 1 do uchwaty Rady Miasta Gliwice nr II/1/018 z dnia 13 grudnia 018 r. w sprawie budietu iasta Gliwice na 019 rok ( péin. z.), zgodnie z zalacznikie nr 7 do zarzadzenia. 8. Wykonanie zarzadzenia powierzyé naczelniko wydzialéwz Budetu i Analiz; Ksiegowoéci; Zdrowia i Spraw Spoiecznych; Edukacji; Kultury i Proocji Miasta; dyrektoro: Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej; Gliwickieu Zakiadowi Aktywnoéci Zawodowej; Qérodka Poocy Spoiecznej; Centru Pieczy Zastqpczej i Wspierania Rodziny oraz Ztobkow Miejskich. 9. adzér nad wykonanie sprawuje skarbnik iasta oraz zastepcy prezydenta (VP1,VP3). 10. Zarzadzenie wchodzi w iycie z dnie podjgcia. K Q ; W 11. Zarzadzenie podlega ogioszeniu w Biuletynie Inforacji Publicznej. F " U ' '\ 9 yr- rw U HAWY f~é>?0 l}. 1

2 qsg MV 7, fir Cg xgg 8 v; U>>UC Essa UUU;> 5UJ 8 ~ ya%$3 CU:U Ea; UC;U> U; >Q:V~ VUg>; ;e ~E v ~>; gflfloz v=~v>; cod Codoodg w oodgloo oos8$ U~; u>; :60 a o8 oog: 8~H88~8 oodzol ~rou9 0:3 anzqse E>;8Ugn {gsm E> fioxouh Egar: U>c UUMU5 U ;%u ~~Ug u soe gfi u~3 ~HMM%WHHr USc~= M 3 UDE w~~>> >EE ~UUv~;M pass Ea; Fazuo Hafiza UU>u$; U>;uQu:Dv3 U~ Vu~ >; v E>C u Va Hus E5% 8 UU 8g>E %\wbmm Uga vu CUQQ EMg 33 U=;Wc %Ma>; >EE: C ucumvu; Q=oMacE TV 1CD UU;w Egg MuCUU>ULa LC CQUwMU EVCuE p\ U f \ (E >>o#<hd D <PW<Z DEDDQHV'<>>>Z<>>Z< n MZS<P MQ 1:Hg qflg 565 >U DQQQv Q 8ge~% Q 36 uu SCI;>;:u>;$ UégflSE U>'508u UU;fl;:U>; CUU fl; :9M>; Q =s fl :0; Ufl;g=U> 5 D Uu;fl;:u>; vg U=IU UCfl"$ EB5g UUU U>,D vflgi =nuu Q QSflfl :CflzUg 3:5 UCEEH U8 080 QQMQ Q 8BHg : Q~ qq fig? gs0 AE>E ;= :? Ee~ En E9u$vU=E :u>cuu»i fl fi> E U;"! fi gi WUv= U>U'Un,5 : gu IEfléfifln aoflflin UHEFU UU 000 QQMQ " Q aqflw Efl;BM5 UCU u ICfl U:ED U;' Ufl U=F U UU=D UCUUi DCU;Uu 0800 MQ ; HH' Q QUQ <$W <ldfwddi ESJWUWHUFF U MW HHg 8&8 HUSH:>D U Q 3fl B>v 8U >a>u u CUE UCU= UUM>; n 3, UCwWVv> CUW CE TV kg, V ECU 3; SWsg>Pn EMcUuLn HLC VCUU M: % I/p JWQM UUD>><'<H>DEDDQ >QUoQZ<>>oZ< H 1(Jug:

3 M 5% 8;:8:$ UU9%U ~; U;> >Eegs eow QaH QMfi DKD QQWS :B fidh ~96g :3 8Mq QQM3 Q 3: E >ew 8:5 GQ6 iqggm: qflfidlqfifldfliqmdqh MD U; U>; Bfl; " 8gg U; 8 0:3? EUQM 3% 36 QMQMI H.HMIM"=M'QUHJMI H=UU 5 : QW ag H.u=% ~>> o; Qspa v 3 Egv; UUMU; ; fivi QUUE QDX QSE U>Bv UC ;UbMU$ ;>HUv LM E5 UCE$WE >EEoea EBg >%v U> U; Uiezgui ~ > = gggo E>;SUg : E>C&U ;>33 8 UUUMUQFQ Up> %Uv EBB >ufl>; M g >> ESE UQsWCME >Efiafi vs;; t>v ru U>c UUUUE U ;BuM 8 M MU=$ EfiU MMfiU%JW WUS H%%> inhég fits cggsas UCHEC U VvvM Uua>; U>;UUv5vBuU vug>; gzg > Gill s in wev; 3UUWaE Loi:< ECU 8;w S >BCUU>pl D C CU%L on MEvCU \ J( \ ::I: '(.L}lg E \y L E <FM<) IU>ZW< ;> Z<D< =U< < <ZcF<Q>>>6dz5%: Q 36:6 DQDfi 8MMQHhD g=' ggfiév 88 QQDD Eo$a g;8 >5U U EEU pb3 H QHAW QMM HQ Qfi QW Qh?QUH 8:g 8:: d:" C s CD6?: 383 Hguyogvzg' UMUv z Egg UEWE M: CD6 Q06 QQQTQQQH Q0600 QQH QQW QQQQ EH8 UEQ WQ gda QQQW 8d8 QMI 03: $u 850 H%Q Essa v%$ >> vs U $c; uuze ; 5 g UUUE Q: fi M t infiu: U?Bv ; um E QC>Wc >Epu9n Eb3 0>U>u$;C >aam UaU 3e ~ vg > a ggo U 5;o CUUQQ B>u >%;; E>;HQ 5 3 E8 ; 3% 3 ~;a M >EQ VaHfig td ;gas UB; EUg ; M gs>é 58>; C > CU fi>u>c6;%3mu UDU U QUHB C DvgV 8 EU BEE C >> UDEC U08 UC ; U cuu ;M vu >; :U>;uU :n v38%u 5 >; egg ~>; Eozgv EH \UCpUE AV

4 V H DS H56 h"q QH6 Q06 gs 88? QMMQH QUQM QM QMWJ 88Mfi g3: Eggo CD6 QQMH 880: QGKH v 0:3 QMHI QQDI Q :8. E: QCHQ 5 95 Q06 aiflglfl g U U fl8 fl33 HG Q QQQHI QQ0H UM ~~v 3 n 83$ QHM 0: fl D Cz QV QQ > UCg>UvCd U; oa HM DHM MM MMM 8$M QQMQD MHM ~ QQQh ' 8qfl QW ru>;~q o%c go 503 ;;fi~uu~ HHMHQ Q6 D06 36 MMQfl qflfifidl QM6 Q6 uonv> 0DU:fl;n = 500" : MUD QQQQT QDQMM QQ QQQ UM ~~u ~ o DQQ Q5W QQUQQ QQQW U;g guec VuM gfu MC8UE ~EU a UCU>uUUQ G96 Q05 Q QH Q QQH 8D 3s CQUEHU050 MU \ E. ads - Cod ;E9 UcM suqe was QhQ gs 85 ggm 3$ Q6 s flu fifl 8M g C5 ggang ggqgl vmu B ag : VV' Q :' UU V % MUD: CS : REWV 8$; CD6 H QVQ U;uC: s>wn av; 0CUwU;> Sg U 8Ug a:x Mta HJ E $ ESE :U>Ev s9um EQQHE >Eg C Ea3 g;ub$; >a pczggg U! v= ~E v ~>; =u $30 bg>; E>;U%g Q M ~ CU Vw >Cg %>%b >>U>;BBM ;M E 9 CUC WU U gg>a Mfl9 wmm 8 %H~u~fl duw EWg BUB UUB Uws fuuvn 5;Wc CUUvM;M ' v%;s 3b >EEaa U=UMC cg 8Vgvw Uu0> C 3 E33; ll U>;8Uu5 vb U vu >; sgg v=; % 5: ' Uuuvs 3U=UM CE

5 :.: : } \ )': J A Q; QWQMI UDIDD:" V'U:QQQl 3 QQQQUQQUQ QQQ >c 30 Ex ag 88:g \H"83:MQ?~ UUCUUBQW UUaUnJ gy U>UE sugug vgv 0uUH>U8UE gecquum;m g CUU i; gg D6 Q6 QMQ GM Q6 D66 8$: QU:8 :g?d: Ql ' I HM 0SuC $595 V%% w > V; UCUUUS U6 Q3 ;5 EVE D M ~ Va HJ : Q5 ;;E U>BV ;9uM EUEE U;CE >EEa Eb g \UH>U>uMQsC >a UUbs o;8uu~e :v>; J5u g E>;uUv5 ae>g ; 3% 8g8g>a 8 UE;u CUUULQ 3> Eg;s M inhfig t ;fi;e U> uv EUMuD ;9 M UC;W >Epa C 58>; :U>CU>cgfig 930 UULMC EUM QUUC gig vgu> S U CDU EUW%WUFU>;Bsw vev Uuu>; UCUDC 5E UCM $ Eozuo v ;; 6>;30gn VUHMCuU V U>; Hafiz in UCUvu; :3 70:, h UwaEE AIV HZ<>><WD EZHZUIU>ZoU. << IU>ZZH éo>>d< :U< 'HZZD< a~v< U>ZoU z<d< wu<:< (Z P(Q>>> ~Z5< M <% UU;w Es: UcUU>U L \ EUUULDn VLC vuu If \ \

6 ?v T as 8g M tahg: ~ gese 5>Bv w QM v 8 E> vu% 5 Ug Q 8 Q gsfig EU Bx;UUUE U g8 8 DM 3F; 538 UUEsQifl 0 83' 8W ' 8 cginfij : ;u 8t~s~;g 3% 8 ~g> C5gB ~>E~U Q Eb E 8we Z; -Q ~- E 55 ; r;u 8 U;; u> 3 A; CMUM ;U>cu> Ego is >UU; suc vi :U>v LUUMU vug %Uv n V E >au' vu >>UUU we Q38 E UMu: 3 our A WU; :08! UCWwVU; M%o0:3 H :UUM u EEU jg UUECC UC EUCM;CMCc CUUuM;Us >5 >; >Epa C CU ~Eng; :w E3 3: v$ E B% %g; Us g>s vh~;> <;>l MU> go) Mw M; ECU 8 w1ua ; C ECUUML W0 R rw flzss Bg 0 ECU u>;80g 8! DV8 c v:; :5 En: EV ;; <>>< MD IU> =v$ U>ZZH u>pn 8 \ V: 55>>D<~U< WHZZ< D~V< UEM U>Z D ZU Z<Q< UMJ << wu<h <$ (ZHV;<Q>>> 61 : ag g

7 8/ X» qflfld MMQ' QMMQH 8: W? QHW? 3330;UQ>C e UCU ;h gu V 36 8Mhh M' fl I? QQY um ~v ~s Q66 QQQ- QQQVI IiasflnflUEE 8$~' 30 oo:: 8e~UU ~=D; U>; >E\ :K ~9 0n.55 qflqfi 85 qfifld u ; u>; 8~q H qflfié 8 gfifléi MMU" U>U"a 6U e= =:'809 U U8 = QQ 8 D QH KQKH v fi0 H : 037 géquv E: 9 US 9flzU U U9 fl33 M U>Ua $ HIC=88:vsM UUBG H 8 Q;9 E au389 U50uFUU\n 050 g8 guflgu U> 33: U n GU5UFBQ CHEUU U: g "9 n wc09us ~M~CE AV Lg A1 C VwkCUUU>> Egg HCURUE :\ X :.:'.rn <PW<ZDEQDQ U>Z< whq 5500b>> U>Z<>>oZ< nhz;><fw H K HZUS< H Q96?M E 8 K Q96 #fl U>>UCM,95 g vu3% 8 EUWE ; v>> ~a UCQMUC; M in HJ : tfl ;gag :U?Bv EU: 9UM >EpgaQg>c EB3 d>u>u$s >%V: UU>uU;C 36 ; ~g CMCUUM C VCU D "gazing ~ >s E>;Uu5 3 E> g> n 8 35%8 g>q $30 g9g5 EUYQ 33 B; M inhg: tq ;ESE t>v EUg < M QC>>E >E: v ~u>; 85 U>cH;c QUUUE 8 EMU UQ C CUUuM;M U888 ggus ve> 'h nh 31h 8%: : ~Ug~ >~g was h nh :"h ~x c~u~ fi>; uub U~u 65 u u~~ul EV%vi wc~d; ~w Eozaogs: s fin vu%; ru>;8o 5 v uu V ;; w:uevs 3c~MUE L YUZ <Eo>~DQ<MoE< Z<v'WoZQH>QwH) zhedflol ;><FDn<Z wz<>>o:<~<hz<((z '<>>>6MZ5W<P MED QU>>U :> ucuu>w& \ I M/i ~C%a D wlc vcu

8 Uzasadnienie Ad.1. Tabela nr 1. Planowane dochody budietu iasta wedlug rédel DCHDY BIEACE: 1. Ad.. Tabela nr. Planowane wydatki budietu iasta do dzialéw Ad. 3 Zian w grupie,,l?0tacje celowe z budietu pafistwa" dokonuje sie na decyzji Wojewody Slaskiego nr: podstawie 1) FBI z dnia 6 wrzeénia 019 r. dokonujacej zwiqkszenia dotacji w wysokoéci ,00 i z przeznaczenie na wypiate dodatku w wysokoéci éwiadczenia wychowawczego wraz z kosztai obsiugi, o ktéry owa w ustawie o ianie ustawy o poocy pafistwa w wychowywaniu dzieci oraz niektérych innych ustaw oraz zniejszenia 0 to saa kwotq dotacji na wypiate éwiadczerfi rodzinnych. Srodki pochodza z ustawy budietowej; ) FBI z dnia 6 wrzeénia 019 r., zwiqkszajacej o kwotq 88,00 i dotacjo na realizacje zadafi zwiazanych Z przyznawanie Karty Duej Rodziny. Srodki pochodza z rezerwy celowej Aczeéé 83, poz. 15). Uzasadnienia patrz: Ad. 3, Ad.4, Ad.5, Ad.6. Tabela nr 4. Wydatki na realizacjq zadafi wlasnych iasta 1 3 Ziany w dziale 801: 1) rozdziai zwiegkszenie wydatkéw ajatkowych 0 kwotq 4.953,C0 i na wykonanie robét dodatkowych, w raach zagospodarowania terenu przy Zespole Szkoi golnoksztaicacych nr ; Z) rozdziai 80104: a) zwiqkszenie w grupie,,wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadafi okwotg ,00 zi, z rezerwy celowej, na naprawe dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 10, b) zwiqkszenie w grupie,,dotacje na zadania bieace" o kwotq ,00 i na udzielenie dotacji przedszkolo niepubliczny, w zwiazku z wysza stawka dotacji, c) zwiekszenie wydatkéw ajatkowych 0 kwotq ,00 i na odernizacje poieszczefi kuchennych w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 4; 3) rozdziai zwigkszenia dokonuje sit-3 w Zespole Szkoi Techniczno- Inforatycznych: a) w grupie,,wydatki zwiazane zrealizacja ich statutowych zadafi" okwotq 8.463,00 zi, Z rezerwy celowej, na reont serwerowni, b) w wydatkach ajatkowych o kwotq 4.550,00 i na zakup ebli szkolnych do nowej pracowni inforatycznej. Ziany w dziale 851, rozdziai zwiqkszenie wydatkéw ajqtkowych o kwote 5.070,00 i na zakup wyposaienia sali ginastycznej w Zespole Szkoi Saochodowych. Ziany w dziale 85: 1) rozdziai ZWiQkSZEfli w grupie,,wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych adar'1 0 kwotq 67.88,C0 i, z rezerwy celowej, na reont lokalu przy ul. Drzyaiy Z przeznaczenie dla usaodzielniajacych sie wychowankéw pieczy zastepczej; ) rozdziai zwigkszenie w grupach:,,wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane" o kwotc ,00 i oraz,,wydatki zwiazane z reaiizacjq ich statutowych zadar'1 o kwote ,00 i na wspéiorganizacje I Wojewédzkiej Konferencji Senioralnej i Targow Seniora. (;/'1;. V A /o»l»\9-9\ 8

9 4. Ziany w dziale 853, rozdzia% zwiekszenie w grupie,,wydatki zwiqzane zrealizacjq ich statutowych zadar'1 okwotq ,00 z% na odpis na Fundusz Aktywnoéci Zawodowej w Gliwicki Zak%adzie Aktywnoéci Zawodowej. 5. Ziany w dziale 855, rozdzia% zwiqkszeniez 1) w grupie,,wynagrodzenia i sk%adki od nich na iczane o kwotq ,00 % jest wynikie przeniesienia érodkéw w wysokoéci ,00 % z rezerwy celowej, na podwyiki wynagrodzefi pracownikéw Z%obkéw Miejskich oraz zniejszenia érodkéw 0 kwotq 11.93,00 z% w zwiazku z pozyskanie dotacji z budietu pafistwa w raach prograu MALUCH+; ) w grupie,,wydatki zwiqzane z rea izacjq ich statutowych zadar'1" o kwote 14.98,00 %, na prace reontowe w Z%obkach Miejskich (10.59,00 % w ty 6.150,00 z% z fezerwy celowej na projekt reontu dachéw I i II ddzia%u) oraz na odpis na ZFSS i sk%adki PFR (4.390,00 %); 3) wydatkéw ajgtkowych 0 kwote; 3.100,00 z% na zakup koputera do dzia%u ksiqgowoéci w Z%obkach Miejskich. 6. Ziany w dziale 91, rozdzia% 9116 zwiqkszenie wydatkéw ajqtkowych o kwot<-; ,00 % na zawarcie uowy dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i onta obilnej éciany w Filii nr 16. Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizacjq zadafi zleconych z zakresu adinistracji rzqdowej oraz innych zadafi zleconych ginie ustawai Ziany w dziale 855: 1) rozdzia% zniejszenie w grupie,,wynagrodzenia i sk%adki od nich na iczane 0 kwotq 1.150,00 z% oraz w grupie,,éwiadczenia na rzecz oséb fizycznych okwotq ,00 z% na wyp%atq éwiadczefi rodzinnych, zgodnie decyzja nr FBI z dnia 6 wrzeénia 019 r.; ) rozdzia% zwiqkszenie w grupie,,wynagrodzenia i sk%adki od nich naiiczane" 0 kwotq 88,00 z% na realizacje zadar'\ gwiqzanych z przyznawanie Karty Duej Rodziny, zgodnie z decyzjq Wojewody Slqskiego nr FBI z dnia 6 wrzeénia 019 r. Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizacjq zadafi zleconych z zakresu adinistracji rzadowej oraz innych zadafi zleconych ustawai realizowanych przez powiat Zwigkszenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupach:,,wynagrodzenia i sk%adki od nich naliczane o kwotq 4.050,00 z% i,,éwiadczenia na rzecz oséb fizycznych 0 kwotq ,00 % na wyp%atq dodatku w wysokoéci éwiadczenia wychowawczego wraz zkosztai obs%ugi, 0 ktéry owa w ustawie 0 zianie ustawy 0 poocy paristwa w wychowywaniu dzieci oraz niektérych innych ustaw, zgodnie z decyzja nr FBI z dnia 6 wrzeénia 019 r. Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozuiefi iqdzy jednostkai saorzqdu terytorialnego Zwiekszenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupie,,wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadar'1 0 kwote 7.134,00 % cele przekazania Powiatowi Gliwickieu nienaleinie pobranych érodkéw finansowych za 018 r., za pobyt dziecka w rodzinie zastepczej. Ad. 7. Zalqcznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu iasta Dotacje dla jednostek sektora finanséw publicznych Ziany w dziale 91: a) rozdzia% zniejszenie dotacji celowych o kwotq ,00 % w zwiqzku z korektq planéw inwestycyjnych na rok 019, dokonana przez Teatr Miejski, G//Ev W L/QJ~.»\p \ 9

10 b) rozdzia% 9116 zwiqkszenie dotacji celowych 0 kwote ,00 % na zawarcie uowy dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i onta obilnej éciany w Filii nr 16. Dotacje dla jednostek spoza sektora finanséw publicznych Ziany w dziale 801: a) rozdzia% zwiqkszenie dotacji podiotowych 0 kwotq ,00 % na udzielenie dotacji przedszkolo niepubliczny, w zwiqzku wysq stawkq dotacji, b) rozdzia% zniejszenie dotacji podiotowych 0 kwotq ,00 % w wiaku zakoficzenie dia%ainoéci dwéch niepubiicznych punktéw przedszkolnych. Zniejszenie w dziale 85, rozdziale 8595, dotacji celowych 0 kwote ,00 % w wiaku niewykorzystanyi érodkai na realizacjq zadania zakresu poocy osobo bezdony, uwagi na realizacjq tego zadania od lipca br. przez érodek Poocy Spo%ecnej. Zniejszenie w dziale 855, rozdziale 85505, dotacji celowych 0 kwote 5.55,00 %, 0Iiwe jest uwagi na zwrot przez niepubliczne %obki niewykorzystanej dotacji. W wyniku zian wprowadzonych powysy zaradenie plan dochodéw wynosi ,89 % ( tego: dochody bieiqce ,06 %, dochody ajatkowe ,83 %), plan wydatkéw ,33 %. Ska ' sta W 'uj' Specjalista ds. reaiizacji budietu " Marzaga"W" Ga? n '-(.1 LU Q) TD) 3 Q)/k».Q/Q \ 10 4#.os. zoifv.

ZARZADZENIENR "*9 ' " PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

ZARZADZENIENR *9 '  PREZYDENTA MIASTA GLIWICE "W 10* 1% ZARZADZEIER "*9 ' " PREZYDETA MIASTA GLIWICE z dnia 019 r. w sprawie zmian budietu miasta Gliwice na 019 rok a podstawie art. ust. 4, art. 47 ust. 1, art. 57 pkt 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 1/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Pomoc społeczna , ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Pomoc społeczna , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2572.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Pomoc społeczna , ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Pomoc społeczna , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3124.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w ' i" x_ ZARZĄDZENIE NR Wiki/.M7 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnialj n n I n u n'w - :nununu-...unn- #41/ 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwi

w ' i x_ ZARZĄDZENIE NR Wiki/.M7 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnialj n n I n u n'w - :nununu-...unn- #41/ 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwi w ' i" x_ ZARZĄDZENIE NR Wiki/M7 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnialj n n I n u n'w - :nununu-unn- #41/ 2019 r w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok Na podstawie art 247 ust 1, art 257 pkt 1

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3123.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3532.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozbrojenie jest głównym

Rozbrojenie jest głównym [ G ń 4 979 ś M ń? 2 - ść ś ś ń ć ś ś ń L ś ź ń 35- L 40 ś ź ś ń ń ść G ś! LU FU L* ś ć ] ś ń ń * ń- śś L ć ń ś Ż Ś ś ś ś ś ń G ś ś ń Ś ść ś Ą G ń «ń ń F M H ń vqu L * ńmó ~~ H ń L ĄG Ń L H ŁŃG!* 0 ń VM

Bardziej szczegółowo

w ww cic oz F o r p U0 a A Zr24 H r wa w wa wa w o UazQ v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 rj. co.. zz fa. A o, 7 F za za za 4 is,, A ) D. 4 FU.

w ww cic oz F o r p U0 a A Zr24 H r wa w wa wa w o UazQ v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 rj. co.. zz fa. A o, 7 F za za za 4 is,, A ) D. 4 FU. 1 68. E E E E 69 69 69 E ) E E E E be 69 69 E n c v u S i hl. ' K cic p. D 2 v7. >- 7 v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 J.. ~" unli. = c.. c.. n q V. ) E- mr + >. ct >. ( j V, f., 7 n = if) is,, ) - ) D. lc. 7 Dn.

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Działalność usługowa 3 531, ,59

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Działalność usługowa 3 531, ,59 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2657.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

zarząbzen1e NR PRezYDEN1'A MIASTA Guwxce z dnia 2019 r.

zarząbzen1e NR PRezYDEN1'A MIASTA Guwxce z dnia 2019 r. *i\żl:.f1í.êl5 zarząbzen1e NR RezYDEN1'A MIASTA Guwxce z dnia 2019 r. W w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.10.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA GLIWICE zdnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok Na podstawie art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA GLIWICE zdnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok Na podstawie art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA GLIWICE zdnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok Na podstawie art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , , Ochrona zdrowia , ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , , Ochrona zdrowia , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.11.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nr 366/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 BP.I-3012-2-35/03. Zarządzenie Nr 366/2003. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 366/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 BP.I-3012-2-35/03. Zarządzenie Nr 366/2003. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 19.11.2003 Nr 366/2003 BP.I-3012-2-35/03 Zarządzenie Nr 366/2003 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie: wprowadzenia zmian w

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2652.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR?Miga/(f PREZYDENTA MIASTA GLIWICE Z 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 p

ZARZĄDZENIE NR?Miga/(f PREZYDENTA MIASTA GLIWICE Z 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 p ZARZĄDZENE NR?Miga/(f PREZYDENTA MASTA GLWCE Z 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawą; z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , Ochrona zdrowia 3 028, ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , Ochrona zdrowia 3 028, ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3731.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnlazt, :5 TÄEELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ Po:.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnlazt, :5 TÄEELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ Po:. ZARZĄDZENIEtg PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nrfpm-4 -G3M?ł Prezydenta MIasta Gliwice 2 dniaj!, _ OS'. 20l?" TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MiASTA WEDŁUG ŹRÓ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nrfpm-4 -G3M?ł Prezydenta MIasta Gliwice 2 dniaj!, _ OS'. 20l? TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MiASTA WEDŁUG ŹRÓ n ZARZĄDZENIE NR 7/45 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE \ zdnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2734.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 22 LISTOPADA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 11 lipca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 11 lipca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 559/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 559/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 559/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,87

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,87 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2609.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok ając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3427.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR FN BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR FN BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR FN.37.2017 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,95

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,95 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2656.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3479.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Oświata i wychowanie , , ,07

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , , Oświata i wychowanie , , ,07 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3325.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 LIPCA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 oraz art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 104/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 104/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 313/18. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 313/18. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 313/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 239/2016 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 239/2016 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 239/2016 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2016 rok Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 231/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

ZARZĄDZENIE NR 231/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE ZARZĄDZENIE NR 231/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.

Uchwała Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r. Uchwała Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 217 r. Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 680/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 680/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 680/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. ZARZĄDZENIE NR 329/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 365/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 365/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 365/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/324/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

UCHWAŁA NR XXXI/324/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. UCHWAŁA NR XXXI/324/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016 ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016 Na podstawie art. 257 i art 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B + C ) : , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,30

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B + C ) : , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,30 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3450.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

4!56 0!% > ' "V: )8"3; ["8W. goh+= p"q? n8 W56 )3"6 KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINSTRY OF HIGHER EDUCATION AL-BAHA UNIVERSITY 78 9:; 6<%= +,>?

4!56 0!% > ' V: )83; [8W. goh+= pq? n8 W56 )36 KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINSTRY OF HIGHER EDUCATION AL-BAHA UNIVERSITY 78 9:; 6<%= +,>? : +, -.+ &'()*!"#!$% : 0!%1 2' -1 4:?"$@; )5= ("$5:;) 78./0!"1 23 456 4!56 0!% -2.1 6?(@ :H0? )/; )3"= 4:"8B 456 +%C 23 D+6 #!*6 0!% -3.2 Q01 Y"'? WC "%$N )5=? 4 )5= )/; )3"= 7WVG SPH;? Q)cW= 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43? PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247

ZARZĄDZENIE NR 43? PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ZARZĄDZENIE NR 43? PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 479/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 479/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 479/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 221.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018r.

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018r. Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 23 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 257

Bardziej szczegółowo

7. V ÊŸÄ 74'» RADY MIASTA GLIWICE. ~ "' J" zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

7. V ÊŸÄ 74'» RADY MIASTA GLIWICE. ~ ' J zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok 7. V ÊŸÄ 74'» -..«-«- _ """ -= '~' Wj1ş1_r_l 9ręşpęą āerjş=1t$.qišuívi'l38438 /2015 3-. _ i ' ~ 11. y 'TVN gz.w j..._,.. 3. t ' 1 ', 1 `^ 1. 5 *t UCHWAŁA NR... 3;`_`,,~`;C: _ŠX RADY MIASTA GLIWICE,«.-»X7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 409/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku

Uchwała Nr 409/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku Uchwała Nr 409/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na: ZARZĄDZENIE NR 504/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 295.2018 WÓJTA GMINY JELENIEWO Z dnia 31 pażdziernika 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2646.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 85/64/2016 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 19 maja 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie

Kraków, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 85/64/2016 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 19 maja 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 czerwca 2016 r Poz 3730 UCHWAŁA NR 85/64/2016 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok Zarządzenie nr ORo.0050.583.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 176/169/2017 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 9 listopada 2017 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 176/169/2017 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 9 listopada 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 8878 UCHWAŁA NR 176/169/2017 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/16. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 131/16. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 131/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 270/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 96/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 96/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok Na

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.409.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 21 MAJA 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

!"# $%&'!"# &! "# (")&*+")!"#,-& './01! " # &67

!# $%&'!# &! # ()&*+)!#,-& './01!  # &67 !"# $%&'!"# &! "# (")&*+")!"#,-& './01! " # 2 3 4 5 &67 !"# $#%&'! ()*+,-./01 "# $#!"#!"#$%&' # ()*+, # "-./01 # * 23456789: ; 1 ?@A BCD E #$ * FGHI JK L MNO PQR ST U VWX +Y Z[\]^_`a34 bc # * 9 3 #$!.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/235/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

UCHWAŁA NR LI/235/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. UCHWAŁA NR LI/235/2018 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , ,58

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : , ,58 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.283.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2017

Zarządzenie Nr 66/2017 Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2017 Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 136lBl2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 lipca 2016 roku

ZARZADZENIE Nr 136lBl2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 lipca 2016 roku ZARZADZENIE Nr 136lBl2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia mian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 201 6 roku Na podstawie art 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sarnorzqdzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 645/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 645/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 645/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012

Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 Zarządzenie Nr 538/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2012 Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2017 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 2227/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 64/2019 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/ /18 RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/ /18 RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Projekt z dnia 5 lutego 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIX/ /18 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 294/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 294/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 ZARZĄDZENIE Nr 294/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

U chwała N r..~~.?!.~??? Zarządu Powiatu Nowodworskiego

U chwała N r..~~.?!.~??? Zarządu Powiatu Nowodworskiego ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki U chwała N r..~~.?!.~??? Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia.:.~...';'.:.~.~.~.::~.? 2006r Na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 123/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok. zarządza się, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 123/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok. zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 123/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 295/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 295/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 295/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 310/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 310/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 26 maja 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 26 maja 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 215/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 04 listopada 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 04 listopada 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.145.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 137/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 137/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 137/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 278/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 278/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 278/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 325/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 325/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 325/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

5 1. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq zl RADY MIEJSKIEJ W EODZI

5 1. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq zl RADY MIEJSKIEJ W EODZI Druk Nr h?12017 Projekt z dnia (2maja 2017 r. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zrnian w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 3406 UCHWAŁA NR XVII/101/16 RADY POWIATU W RYBNIKU w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5

Bardziej szczegółowo